آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب ۱۳۲۸

آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی


به موجب تبصره ماده یك قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 و بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى2 اصلاح شده 22 تیر ماه 1310 از نظر تسهیل نظارت مبدأ و ساخت اجناسى كه براى مصرف و استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود و براى جلوگیرى از تقلب و تقلید، هیأت وزیران برحسب پیشنهاد وزارت دادگسترى با موافقت وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى مواد زیر را مقرر مى‏دارد:

ماده 1

تمام اجناس دارویى و طبى و مواد غذایى مشروحه در زیر اعم از آنكه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد كشور و در بازار تحت اسم مشخصى كه بر روى برچسب آن زده مى‏شود به معرض فروش قرار گیرد باید داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده بوده و در روى برچسب نكات زیر تصریح شود: الف – اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید كشور مبدأ. ب – شماره ثبت علامت در ایران. تبصره- از هر موقع كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى براى ساختن و یا به معرض فروش گذاشتن جنس در ایران. « 1- تبصره ماده 1 قانون ثبت علایم و اختراعات داشتن علامت تجارى اختیارى است مگر در مواردى كه دولت آن را الزامى قرار دهد. 2- بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومى: اشخاص زیر به حبس تأدیبى از 11 روز تا 6 ماه و به جزاى نقدى از 10 الى 300 تومان و یا به یكى از این دو مجازات محكوم خواهند شد: 1- كسانى كه علامت تجارتى اجبارى در روى محصولى كه اجباراً باید داراى آن علامت باشد استعمال نكند. 2- كسانى كه عالماً محصولى را به معرض فروش گذاشته یا بفروشد كه داراى علامتى نباشد كه براى آن محصول اجبارى است

 

ماده 2    

علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روى اجناسى كه از خارجه وارد شده قید گردد.

ماده 3

علامتى كه شامل كلمه یا عبارت تفننى (فانتزى) بوده و براى اجناس ساخت ایران انتخاب شده باشد باید به حروف فارسى نوشته شود. استعمال علامت به حروف خارجى به شرطى مجاز است كه كوچكتر نوشته شده و با آن كلماتى كه حاكى از ساخته شدن در ایران باشد اضافه شود.

ماده 4

براى اجراى مواد 1 و 2 و 3 آزمایشگاهها و كارخانه‏هاى داخلى و خارجى مقیم ایران شعبات یا نمایندگان تجارتخانه‏ها و تولید كنندگان و واردكنندگان به‏طور عموم موظفند قبل از آنكه جنس از انبار آنها خارج شود بر روى ظروف و یا لفاف اجناس مندرجه در ماده 5 به طور واضحى برچسبى كه شامل تمام مشخصات مذكور در ماده اول باشد نسب نمایند. از شش ماه بعد از تاریخ انتشار این آیین نامه از فروش و اعلان اجناسى كه نسبت به آن رعایت مقررات این آیین نامه نشده باشد جلوگیرى به عمل خواهد آمد.

ماده 5

اجناسى كه مشمول این آیین نامه مى‏شوند عبارتند از: الف – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا بیطارى كه با نسخه پزشك یا بدون آن مصرف مى‏شود. ب – مواد غذائى كه در لفاف یا ظروف و باسم مشخصى باشند مانند كنسرو مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنیر – شیر مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف و غیره. ج – مشروبات الكلى یا غیر الكلى – آبهاى معدنى یا گازدار شربت – آبجو – آبهاى میوه و یا الكلى كه براى ساختن مشروبات دیگرى بكار مى‏رود و در تحت اسم و ظروف مشخصى به معرض فروش گذارده مى‏شود. د – لوازم آرایش و وجاهت كه براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود مانند صابون – خمیر – پودر – محلول – عطریات و ادكلن و پماد. تبصره – داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) عبارت است از تمام اجناس دارویى یا طبى كه براى استعمال داخلى و یا خارجى انسان یا حیوانات اهلى بكار مى‏رود. نام و تركیب تعریف آنها غیر از چیزى است كه اسم معمولى این اجناس در كودكس‏ها یا در اصطلاحات دارویى به تصدیق وزارت بهدارى باشد یا فرمول حقیقى آن در روى برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاكت یا جعبه یا بطرى به فروش برسد.

ماده 6    

در موارد زیر اجناس نامبرده در ماده 5 در صورتیكه مستقیماً از خارجه به‏وسیله آزمایشگاه یا كارخانه یا فروشنده اختصاصى آنان وارد شود از اجراى ثبت علامت در ایران و الصاق برچسب نام برده معاف مى‏باشد: الف – نمونه‏هایى كه عبارت »نمونه« روى آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد. ب – اجناسى كه مستقیماً براى مصارف كه زیادتر از مصرف شخصى نباشد به ایران وارد مى‏شود.

ماده 7

برچسب مقرره در ماده 1 باید طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف یا ظرفى كه در آن جنس به معرض فروش گذاشته مى‏شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقى باشد كه نام كشور مبدا و نام و نشانى سازنده و علامت و شماره ثبت و از زمانى كه وزارت بهدارى اعلام كند شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد. تمام این نوشتجات بر روى برچسب الصاق شده باجناس خارجه ممكن است بزبان بیگانه باشد. استعمال زبان فارسى نیز اختیارى خواهد بود.

ماده 8

وزارت دادگسترى و وزارت اقتصاد ملى و وزارت بهدارى هر كدام در حدود وظایف خود مكلف به اجراى مفاد این آیین نامه مى‏باشند.1 1- از صفحات 4 به بعد قسمت تصویب نامه‏هاى مجموعه قوانین سال 1328.

 

آگهى وزارت اقتصاد راجع به اجراى مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراكى و آرایشى

               

در اجراى مقررات آیین نامه مربوط به نصب و ثبت اجبارى علایم صنعتى بر روى اجناس دارویى، خوراكى و آرایشى كه در مجله رسمى كشور در مورخ 20/6/1328 انتشار یافته است به اطلاع عموم مى‏رساند:

كلیه داروهاى اختصاصى (اسپسیالیته) مورد استعمال طبى یا دام پزشكى – مواد غذایى – آردهاى مخصوص – چایهاى مختلف – كاكائو – شكلات – آب نبات – پنیر – مربا – ترشى – كره و روغنهاى مختلف – مشروبات الكلى و غیرالكلى – آبهاى معدنى یا گازدار – شربت – آبجو – آب‏میوه – لوازم آرایش و وجاهت كه براى استعمال مستقیم بر روى بدن انسان بكار مى‏رود مانند صابون – خمیر پماد – پودر – محلول – عطریات – ادلكن، اعم از آنكه در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد كشور مى‏شود بایستى با برچسبى كه داراى علامت صنعتى یا تجارتى ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود. بر روى برچسب باید اسم تجارتى و نشانى سازنده جنس با قید كشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه وزارت بهدارى (در مورد داروها) قید شود.

در مورد اجناس ساخت ایران مشخصات فوق و هرگونه تفننى (فانتزى) بایستى به خط و زبان فارسى نوشته شود و سازنده كالا در صورتى كه مایل باشد مى‏تواند مشخصات یا عبارات مزبور را علاوه بر زبان و خط فارسى به زبان خارجى نیز بنویسد به شرطى كه در آن عبارت »ساخت ایران« قید شود.

نمونه‏هایى كه عبارتى حاكى از نمونه بودن روى آن قید شده و همچنین اجناسى كه براى مصارف خصوصى وارد كشور مى‏شود از الصاق برچسب مزبور معاف مى‏باشد. برچسب مقرر باید طورى الصاق شود كه نتوان آن را از روى لفاف یا ظروفى كه جنس در آن به معرض فروش گذاشته مى‏شود بسهولت برداشت.

بنابراین به كلیه واردكنندگان و تولیدكنندگان اجناس مشروحه فوق اختار مى‏شود كه از تاریخ نشر این آگهى در ظرف مدت 1 ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت 1 ماه كلیه كالاهایى كه علایم مربوط آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از اینكه نزد واردكننده یا تولیدكننده یا فروشنده (عمده‏فروش – مغازه‏دار – كسبه جزء) پیدا شود عین كالا ضبط و متخلف طبق بند ب از ماده 249 قانون مجازات عمومى تحت تعقیب قانونى قرار خواهد گرفت.1

1از روزنامه رسمى شماره 5419 مورخ 1/7/1342

لزوم حضور دكتر داروساز در شعب پخش دارو در استانها(بخشنامه مورخ 28/6/75 اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر)

1به منظور بهبود وضعیت توزیع دارو و گسترش نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر نحوه توزیع دارو و حصول اطمینان از كیفیت مناسب و مطلوب داروهاى توزیعى به شركتهاى توزیعى دارو موظفند در هر شعبه توزیعى خود یك نفر دكتر داروساز واجد شرایط به‏كار گرفته و به مسئول فنى شركت پخش معرفى نمایند.

2وظایف دكتر داروساز شعبه پخش دارو عبارتند از:

حضور فعال در كلیه ساعات كارى شركت در محل كار كنترل

كنترل مستمر حالات فیزیكى داروها و اعلام موارد اشكال به مسئول فنى مركز و پیگیرى آن نظارت بر نگهدارى صحیح دارو در انبارها و نظارت بر رعایت حفظ اصول شرایط انبارهاى دارویى دقت و اعمال كنترل لازم در تاریخ مصرف داروها نظارت بر امور كمى و رسیدگى به وضع موجودى انبارها و اعلام لیست كمبودها و زیاد بودهاى دارویى به مسئول فنى مركز و ستاد توزیع دارو در استان