اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳86

اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /7 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 1687 /86 /ص مورخ 6 /3 /1386 سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب نامه شماره 22248 /ت 35904 هـ مورخ 17 /2 /1386، بعد از عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» عبارت «و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی