اصلاح تصویب نامه موضوع تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳86

اصلاح تصويب نامه موضوع تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /7 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 1687 /86 /ص مورخ 6 /3 /1386 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

در تصويب نامه شماره 22248 /ت 35904 هـ مورخ 17 /2 /1386، بعد از عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» عبارت «و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي­شود.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي