تصويب نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي مصوب 1397/03/05

تصويب نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي

هيأت وزيران در جلسه 9 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 62041- 1 مورخ 22 /2 /1395 سازمان حفاظت زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي موضوع تصويب نامه شماره 22248 /ت 35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري