تصویب نامه تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳۸۲

تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی

 

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۵۴ مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۸۲ معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره (۵) الحاقی به ماده و‌احده قانون عضویت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی – مصوب ۱۳۷۰ – تصویب نمود:

و‌زارت دادگستری بعنوان نماینده دو‌لت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی تعیین می‌شود.
«شورایی با مسؤولیت وزیر دادگستری و عضویت رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، جهادكشاورزی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر نیرو و وزارت ورزش و جوانان و معاون حقوقی رییس جمهور جهت سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالكیت معنوی و اجرایی نمودن برنامه‌های همكاری با سازمان جهانی مالكیت معنوی تشكیل می‌گردد.
دبیرخانه شورای یاد شده در وزارت دادگستری مستقر خواهد بود.»

محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور