تصویب نامه تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب ۱۳۸۲

تعيين نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي

 

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۳۵۴ مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۸۲ معاو‌نت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد تبصره (۵) الحاقي به ماده و‌احده قانون عضويت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين المللي – مصوب ۱۳۷۰ – تصويب نمود:

و‌زارت دادگستري بعنوان نماينده دو‌لت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي تعيين مي‌شود.
«شورايي با مسؤوليت وزير دادگستري و عضويت رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونين وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور خارجه، جهادكشاورزي، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نمايندگان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و وزير نيرو و وزارت ورزش و جوانان و معاون حقوقي رييس جمهور جهت سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي و اجرايي نمودن برنامه‌هاي همكاري با سازمان جهاني مالكيت معنوي تشكيل مي‌گردد.
دبيرخانه شوراي ياد شده در وزارت دادگستري مستقر خواهد بود.»

محمدرضا عارف – معاون اول رئيس جمهور