تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی مصوب ۱۳۹۸

تصويب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقي رئيس جمهور به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي

هيأت وزيران در جلسه 27 /5 /1398 به پيشنهاد شماره 56400 /39833 مورخ 8 /5 /1398 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

معاون حقوقي رئيس جمهور به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي موضوع تصويب نامه شماره 22248 /ت35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري