تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی مصوب ۱۳۹۸

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس جمهور به تركیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالكیت معنوی

هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1398 به پیشنهاد شماره 56400 /39833 مورخ 8 /5 /1398 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

معاون حقوقی رئیس جمهور به تركیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالكیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره 22248 /ت35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری