تصویب نامه در خصوص الحاق وزارت ورزش و جوانان به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی ۱۳۹۴

 

تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

 

۲۶/۸/۱۳۹۴                                               هـ۵۲۵۳۸ت/۱۱۲۴۰۱شماره

 

 

تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی

دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

 

وزارت ورزش و جوانان

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۰۹/۱۰۰/ص/۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۴ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت ورزش و جوانان به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موضوع

تصویب نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ اضافه میشود.

 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری