تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

الحاق وزير نيرو به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22 /2 /1392 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

وزير نيرو به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي موضوع تصويب نامه شماره 22248 /ت35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه مي شود.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا رحيمي