تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی

الحاق وزیر نیرو به تركیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالكیت معنوی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 /2 /1392 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

وزیر نیرو به تركیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالكیت معنوی موضوع تصویب نامه شماره 22248 /ت35904هـ مورخ 17 /2 /1386 اضافه می شود.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی