قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همكاری در ثبت اختراعات

ماده واحده

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به معاهده همكاری در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجری شمسی (برابر با 19 ژوئن 1970 میلادی ) ـ اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجری شمسی (28 سپتامبر 1979 میلادی ) و تجدیدنظر شده در 14 مهر 1362 هجری شمسی (3 فوریه 1984 میلادی ) و 11 مهر 1380 هجری شمسی (3 اكتبر 2001 میلادی ) ـ ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد معاهده تودیع نماید.

تبصره 1ـ موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء می تواند نسبت به اسقاط حق شرطهای مقرر در ماده مزبور اقدام نماید.

تبصره 2ـ اعمال مفاد ماده (59) معاهده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

تبصره 3ـ لازم الاجراء شدن اصلاحیه های ناشی از اجراء بند(ب) جزء(3) ماده(61) معاهده منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده همكاری در ثبت اختراعات

كشورهای متعاهد،
با ابراز علاقه به مشاركت در پیشرفت علم و تكنولوژی ،
با ابراز علاقه به تكمیل حمایت قانونی از اختراعات ،
با ابراز علاقه به تسهیل و كم هزینه كردن كسب حمایت برای اختراعات درموردی كه كسب حمایت در چند كشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه برای تسهیل و تسریع در دسترسی عمومی به اطلاعات فنی موجود در اسنادی كه اختراعات جدید را توصیف می نماید،
با ابراز علاقه به ترویج و تسریع توسعه اقتصادی در كشورهای درحال توسعه ازطریق اتخاذ تدابیری در سطح ملی و منطقه ای با هدف افزایش كارآیی نظامهای حقوقی آنان در زمینه حمایت از اختراعات از طریق ارائه اطلاعات سهل الوصول درباره دسترسی به راه حلهای فناوری قابل اعمال نسبت به نیازهای خاص آنان و تسهیل در دسترسی به حجم دائماً فزاینده فناوری نوین ،
و با اعتقاد به این كه انجام همكاریها بین كشورها، نیل به اهداف فوق الذكر را تاحدزیادی تسهیل خواهد نمود، این معاهده را بین خود منعقد ساخته اند.

مقررات مقدماتی

ماده 1 ـ تأسیس اتحادیه
1
ـ كشورهای طرف این معاهده (كه از این پس « كشورهای متعاهد» نامیده می شوند) اتحادیه ای را به منظور همكاری در تسلیم اظهارنامه ، جست وجو و بررسی اظهارنامه های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشكیل می دهند. این اتحادیه به نام « اتحادیه بین المللی همكاری در ثبت اختراعات » نامیده خواهد شد.
2
ـ هیچ یك از مقررات این معاهده در جهت تضعیف حقوقی كه به موجب مقررات مندرج در كنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالكیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین كشورهای عضو آن كنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد.

ماده 2ـ تعاریف
در این معاهده و آئین نامه مگر این كه به گونه دیگری به صورت صریح ذكر شده باشد:

1ـ « اظهارنامه » به اظهارنامه ای برای حمایت از یك اختراع اطلاق می شود و اشاره به « اظهارنامه » به معنای اشاره به اظهارنامه های گواهی ثبت اختراعات ، گواهینامه مخترعین ، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی ، گواهینامه های مدلهای اشیاء مصرفی ، ورقه اختراع تكمیلی یا گواهینامه تكمیل اختراع ، گواهینامه های تكمیل اختراع مخترعین و گواهینامه های تكمیل اشیاء مصرفی خواهد بود،

2ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه ثبت اختراعات ، گواهینامه مخترعین ، گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی ، گواهینامه ثبت مدلهای مصرفی ، گواهینامه تكمیل اختراع ، گواهینامه تكمیل اختراع مخترعین و گواهینامه های تكمیل اختراع اشیاء مصرفی تفسیر می شود.

3ـ « ورقه اختراع ملی » به ورقه اختراعی اطلاق می شود كه به وسیله یك مرجع ملی صادر شده باشد.

4ـ « ورقه اختراع منطقه ای » به ورقه اختراعی اطلاق می شود كه از طرف مرجع ملی یا مرجع بین الدولی كه دارای اختیار صدور ورقه های اختراع معتبر در بیش از یك كشور باشد صادر شده باشد.

5 ـ « اظهارنامه منطقه ای » به اظهارنامه ای برای ثبت اختراع در سطح منطقه ای اطلاق می شود.

6 ـ اشاره « اظهارنامه ملی » به اشاره به اظهارنامه ها برای ورقه های اختراع ملی و ورقه های اختراع منطقه ای به جز اظهارنامه هایی كه به موجب این معاهده تسلیم شده است ، تفسیر می شود.

7 ـ « اظهارنامه بین المللی » به اظهارنامه ای اطلاق می شود كه به موجب این معاهده تسلیم شده باشد.

8 ـ اشاره به « اظهارنامه » به اشاره به اظهارنامه های ملی و اظهارنامه های بین المللی تفسیر می شود.

9ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه های اختراع ملی و ورقه های اختراع منطقه ای تفسیر می شود.

10ـ اشاره به « قانون ملی » به اشاره به قانون ملی یك كشور متعاهد تفسیر می شود، یا درصورتی كه اظهارنامه منطقه ای و یا ورقه اختراع منطقه ای مطرح باشد به اشاره به معاهده ای تفسیر می شود كه به موجب آن تسلیم اظهارنامه های منطقه ای و یا صدور ورقه اختراع منطقه ای صورت می پذیرد.

11ـ « تاریخ حق تقدم » از لحاظ محاسبه مهلت ها به موارد زیر اطلاق می شود:
الف ـ درموردی كه اظهارنامه بین المللی حاوی یك ادعای حق تقدم به موجب ماده (8) باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه ای است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ب ـ درصورتی كه طبق ماده (8)، اظهارنامه بین المللی حاوی چندین حق تقدم باشد، تاریخ مزبور تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه ای است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ج ـ درموردی كه اظهارنامه بین المللی حاوی ادعای حق تقدم طبق ماده (8) نباشد، تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه مذكور ملاك خواهد بود.

12ـ « اداره ملی » به مرجع دولتی یك كشور متعاهد اطلاق می شود كه مسؤولیت صدور ورقه اختراع به آن محول است.اشاره به «اداره ملی » همچنین به اشاره به هر مرجع بین الدولی تفسیر می شود كه چندین كشور وظیفه صدور ورقه اختراع منطقه ای را به آن محول نموده اند، مشروط بر این كه لااقل یكی از آن كشورها جزء كشورهای متعاهد باشد و همچنین كشورهای فوق الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختیاراتی كه این معاهده و آئین نامه آن درمورد ادارات ملی مقرر داشته را به عهده بگیرد.

13ـ « اداره تعیین شده » به اداره ملی یك كشور یا اداره ای كه از طرف كشور مذكور عمل می كند و به موجب مقررات فصل اول این معاهده توسط متقاضی تعیین شده باشد اطلاق می شود.

14ـ « اداره منتخب » به اداره ملی یك كشور یا اداره ای كه ازطرف كشور مذكور عمل می كند و آن را متقاضی طبق مقررات فصل دوم این معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق می شود.

15ـ « اداره دریافت كننده » به اداره ملی یا سازمان بین الدولی اطلاق می شود كه اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم می شود.

16ـ « اتحادیه » به اتحادیه بین المللی همكاری در ثبت اختراعات اطلاق می شود.

17ـ « مجمع » به مجمع اتحادیه اطلاق می شود.

18ـ « سازمان » به سازمان جهانی مالكیت معنوی اطلاق می شود.

19ـ « دفتر بین المللی » به دفتر بین المللی سازمان اطلاق می شود و تا زمانی كه دفتر بین المللی متحد حمایت از مالكیت معنوی (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق می شود.

20ـ « مدیركل » به مدیركل سازمان و تا زمانی كه دفتر بین المللی متحد حمایت از مالكیت معنوی (BIRPI) وجود دارد به مدیر آن دفتر اطلاق می شود.

فصل اول ـ اظهارنامه بین المللی و جست وجوی بین المللی

ماده 3ـ اظهارنامه بین المللی
1
ـ اظهارنامه های حمایت از اختراعات در هر یك از كشورهای متعاهد را می توان بصورت اظهارنامه های بین المللی طبق این معاهده تسلیم نمود.
2
ـ اظهارنامه بین المللی برابر این معاهده و آئین نامه شامل تقاضا، توصیف ، یك یا چند ادعا و عنداللزوم یك یا چند نقشه و یك خلاصه خواهد بود.
3
ـ خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی توان از آن برای منظور دیگر خصوصاً تفسیر حدود حمایت مورد درخواست استفاده نمود.
4
ـ اظهارنامه بین المللی باید:
(1)
به یكی از زبانهای مقرر شده تنظیم شده باشد.
(2)
در آن الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
(3)
الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
(4)
مشمول پرداخت هزینه های مقرر شده باشد.

ماده 4ـ تقاضا

1ـ تقاضا حاوی موارد زیر خواهد بود:
(1)
درخواستی دایر بر این كه به اظهارنامه بین المللی طبق این معاهده رسیدگی شود.
(2)
تعیین كشور یا كشورهای متعاهد كه طبق اظهارنامه بین المللی ، حمایت از اختراع در آن كشور یا كشورها، مورد نظر است (كشورهای تعیین شده )؛ اگر برای هر یك از كشورهای تعیین شده امكان ثبت اختراع منطقه ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد كه ورقه اختراع منطقه ای را به جای ورقه اختراع ملی تحصیل نماید این موضوع باید در تقاضا ذكر شود؛ اگر به موجب یك معاهده ثبت اختراع منطقه ای ، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به كشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود نماید تعیین یكی از آن كشورها و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای ، به عنوان تعیین تمامی كشورهای عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملی كشور تعیین شده ، تعیین آن كشور دارای اثر اظهارنامه برای تحصیل ورقه اختراع منطقه ای باشد، تعیین آن كشور قرینه ای خواهد بود دایر بر تمایل به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای .
(3)
نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضی و نماینده او (درصورت وجود نماینده ).
(4)
عنوان اختراع .
(5)
نام و سایر اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردی كه بموجب قانون ملی حداقل یك كشور تعیین شده ، ارائه این اطلاعات در زمان تسلیم اظهارنامه ملی ضروری باشد. درغیر این صورت این مشخصات را می توان در تقاضا یا در اطلاعیه جداگانه خطاب به هر یك از ادارات تعیین شده ارائه نمود كه قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را ضروری دانسته ولی درعین حال اجازه می دهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتری نسبت به زمان تسلیم اظهارنامه ملی ارائه كرد.

2ـ تعیین هر كشور مستلزم پرداخت هزینه های مقرر شده ظرف مهلت تعیین شده خواهد بود.

3ـ تعیین یك كشور به منزله این است كه حمایت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع به وسیله یا برای آن كشور تعیین شده خواهد بود مگر در مواردی كه متقاضی خواهان هر یك از انواع دیگر حمایت مندرج در ماده (43) باشد. درمورد این بند مقررات بند (2) ماده (2) جاری نخواهد بود.

4ـ عدم ذكر نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هیچ یك از كشورهای تعیین شده ای كه قانون ملی آنها ارائه چنین مشخصات و اطلاعاتی را الزامی دانسته ولی اجازه می دهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسلیم اظهارنامه ارائه نمود دارای هیچ اثری نخواهد بود. برعدم تسلیم چنین اطلاعات و مشخصات طی اطلاعیه جداگانه در هیچ یك از كشورهای تعیین شده ای كه قوانین ملی آنها ارائه چنین مشخصاتی را الزامی نداند اثر مترتب نخواهد بود.

ماده 5 ـ توصیف
توصیف اختراع باید اختراع را به قدر كافی كامل و روشن افشاء نماید به نحوی كه شخصی كه در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی كند.

ماده 6 ـ ادعاها
در ادعا یا ادعاها، باید موضوعی كه حمایت برای آن درخواست می شود تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف كاملاً تأیید شوند.

ماده 7 ـ نقشه ها
1
ـ با رعایت مقررات جزء (2) بند (2) این ماده ارائه نقشه ها زمانی الزامی است كه برای فهم اختراع ضروری باشند.
2
ـ هرگاه تبیین ماهیت اختراع مستلزم ارائه نقشه ها باشد ولو این كه وجود نقشه ها برای اختراع ضروری نباشد:
(1)
متقاضی می تواند این نقشه ها را به هنگام تسلیم اظهارنامه بین المللی ارائه نماید.
(2)
هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد كه نسبت به تسلیم این نقشه ها در مهلت مقرر اقدام نماید.

ماده 8 ـ ادعای حق تقدم

1ـ اظهارنامه بین المللی همان طور كه در آئین نامه مقرر گردیده می تواند حاوی اعلامیه ای باشد كه حاكی از ادعای حق تقدم یك یا تعداد بیشتری اظهارنامه قبلی كه برای یا در هر كشور عضو « كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی » تسلیم شده اند.

2ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند شرایط مربوط و اثر ناشی از هر ادعای حق تقدم اعلام شده طبق بند (1) این ماده به نحو مقرر در ماده (4) كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی تجدید نظر شده در استكهلم خواهد بود.
ب ـ اظهارنامه بین المللی كه برای آن حق تقدم به استناد یك یا چند اظهارنامه كه قبلاً در، یا برای یك كشور عضو تسلیم گردیده ادعا شده باشد می تواند حاوی تعیین كشور مزبور به عنوان كشور تعیین شده نیز باشد. هرگاه در اظهارنامه بین المللی حق تقدم یك یا چند اظهارنامه ملی تسلیم شده در، یا برای یك كشور تعیین شده مورد ادعا بوده یا در موردی كه حق تقدم در یك اظهارنامه بین المللی كه فقط یك كشور را تعیین نموده مورد ادعا باشد شرایط و اثر ادعای حق تقدم در آن كشور تابع قانون ملی كشور مزبور خواهد بود.

ماده 9 ـ متقاضی
1
ـ هر شخص مقیم یا تابع یك كشور متعاهد می تواند اظهارنامه بین المللی را تسلیم نماید.
2
ـ مجمع می تواند به مقیمین و اتباع هر كشور عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی كه طرف این معاهده نمی باشند اجازه دهد تا نسبت به تسلیم اظهارنامه های بین المللی اقدام نمایند.
3
ـ مفاهیم مربوط به اقامت و تابعیت و به كارگیری این مفاهیم درمواردی كه متقاضیان متعدد وجود داشته باشند و یا درمواردی كه متقاضیان برای همه كشورهای تعیین شده یكسان نباشند در آئین نامه تعریف شده اند.

ماده 10 ـ اداره دریافت كننده
اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت كننده مقرر شده ای تسلیم خواهد شد كه آن را طبق مقررات این معاهده و آئین نامه كنترل و بررسی خواهد نمود.

ماده 11ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی و اثرات مترتب بر آن

1ـ اداره دریافت كننده ، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی را به عنوان تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه تلقی خواهد نمود مشروط بر این كه در زمان دریافت اظهارنامه وجود شرایط زیر برای آن اداره محقق باشد:
(1)
متقاضی به دلایل اقامتی یا تابعیتی فاقد حق تسلیم اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت كننده نباشد،.
(2)
اظهارنامه بین المللی به زبان تعیین شده تنظیم شده باشد.
(3)
اظهارنامه بین المللی حداقل حاوی نكات زیر باشد:
الف ـ اشاره دال بر این كه اظهارنامه تسلیمی با هدف و قصد و نیت اظهارنامه بین المللی تنظیم شده است .
ب ـ تعیین حداقل یك كشور متعاهد.
ج ـ نام متقاضی به نحو مقرر.
د ـ قسمتی كه از ظاهر آن معلوم شود به توصیف اختصاص دارد.
هـ ـ قسمتی كه از ظاهر آن معلوم شود كه به ادعا یا ادعاها اختصاص دارد.

2ـالف ـ اگر اداره دریافت كننده در زمان دریافت اظهارنامه بین المللی تشخیص دهد كه الزامات مندرج در بند (1) این ماده رعایت نشده است ، در آن صورت متقاضی را وفق مقررات آئین نامه دعوت می نماید تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب ـ چناچه متقاضی دعوت مزبور را اجابت نماید و اصلاحات را انجام دهد، اداره دریافت كننده وفق آئین نامه تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده را به عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه ملاك عمل قرار خواهد داد.

3ـ با رعایت بند (4) ماده (64)، هر اظهارنامه بین المللی كه الزامات مقرر مندرج در جزءهای (1) تا (3) بند (1) این ماده را رعایت و تاریخ تسلیم بین المللی را دریافت نماید از تاریخ تسلیم بین المللی دارای اثر اظهارنامه ملی عادی در هر یك از كشورهای تعیین شده خواهد بود و تاریخ مزبور به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یك از كشورهای تعیین شده تلقی خواهد شد.

4ـ هر اظهارنامه بین المللی كه الزامات مندرج در جزءهای (1) تا (3) بند (1) این ماده را رعایت نموده باشد در حكم تسلیم اظهارنامه ملی عادی به معنای مقرر در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی خواهد بود.

ماده 12ـ ارسال اظهارنامه بین المللی به دفتربین المللی ومرجع جست وجوی بین المللی
1
ـ یك نسخه از اظهارنامه بین المللی در اداره دریافت كننده نگهداری می شود (نسخه اصلی ) و نسخه دیگر (نسخه بایگانی ) برای دفتر بین المللی ارسال می گردد. نسخه دیگری نیز (نسخه جست وجو) به مرجع جست وجوی بین المللی مذكور در ماده (16) به نحو مقرر در آئین نامه ارسال می شود.
2
ـ نسخه بایگانی در حكم نسخه اصلی اظهارنامه بین المللی خواهد بود.
3
ـ اگر دفتر بین المللی نسخه بایگانی را ظرف مهلت تعیین شده دریافت ننماید، اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی خواهد شد.

ماده 13ـ امكان دسترسی به نسخه ای از اظهارنامه بین المللی برای هر یك از ادارات تعیین شده

1ـ هر اداره تعیین شده می تواند از دفتر بین المللی بخواهد كه نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را قبل از انجام مكاتبات موضوع ماده (20) برای آن اداره ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممكن پس از گذشت یك سال از تاریخ حق تقدم برای اداره تعیین شده خواهد فرستاد.

2ـ الف ـ متقاضی می تواند در هر زمانی كه مایل باشد نسخه ای از اظهارنامه بین المللی خود را به هر یك از ادارات تعیین شده ، ارسال دارد.
ب ـ متقاضی هر زمان كه مایل باشد می تواند از دفتر بین المللی بخواهد كه نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را به هر یك از ادارات تعیین شده ، ارسال نماید و این دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممكن به اداره تعیین شده ، خواهد فرستاد.
ج ـ هر اداره ملی می تواند به دفتر بین المللی اعلام نماید كه مایل به دریافت نسخه های موضوع جزء (ب ) این بند نمی باشد. در چنین حالتی جزء (ب ) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.

ماده 14ـ برخی نواقص در اظهارنامه بین المللی

1ـ الف ـ اداره دریافت كننده اظهارنامه بین المللی این موضوع را بررسی خواهد نمود كه اظهارنامه مزبور دارای هر یك از نواقص زیر نباشد:
(1)
فقدان امضاء به نحو مقرر در آئین نامه .
(2)
عدم ذكر مشخصات متقاضی به نحوی كه مقرر شده است .
(3)
نداشتن عنوان .
(4)
نداشتن خلاصه .
(5)
عدم رعایت الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئین نامه .
ب ـ اگر اداره دریافت كننده ، تشخیص دهد كه اظهارنامه بین المللی دارای هر یك از نواقص فوق می باشد از متقاضی دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نماید و درصورت عدم اصلاح ، اظهارنامه مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت كننده مراتب را اعلام خواهد نمود.

2ـ اگر اظهارنامه بین المللی به نقشه هایی اشاره كند كه در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دریافت كننده مراتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود و مشارالیه ظرف مهلت مقرر شده می تواند آنها را ارائه نماید. اگر متقاضی نقشه ها را ارائه دهد تاریخ تسلیم تقاضای بین المللی تاریخی خواهد بود كه در آن تاریخ نقشه ها به وسیله اداره دریافت كننده وصول شده باشد درغیر این صورت هرگونه ارجاع به نقشه ها كان لم یكن تلقی خواهد شد.

3ـ الف ـ اگر اداره دریافت كننده تشخیص دهد كه در ظرف مهلت مقرر شده هزینه های مقرر در جزء (4) بند (4) ماده (3) پرداخت نگردیده یا هیچ یك از هزینه مقرر در بند (2) ماده (4) در ارتباط با هر یك از كشورهای تعیین شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی می گردد و اداره دریافت كننده اظهارنامه نیز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب ـ اگر اداره دریافت كننده تشخیص دهد كه ظرف مهلت مقرر هزینه تعیین شده به موجب بند (2) ماده (4) درمورد یك یا چند كشور از كشورهای تعیین شده (ولی نه همه آنها) پرداخت شده است ، در آن صورت موضوع تعیین كشورهایی كه درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزینه ای پرداخت نشده ، مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت كننده اظهارنامه بین المللی نیز مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.

4ـ اگر پس از تعیین تاریخ بین المللی ، اداره دریافت كننده ظرف مدت مقرر شده تشخیص دهد كه هر یك از الزامات مذكور در جزءهای (1) الی (3) بند (1) ماده (11) در آن تاریخ انجام نشده است اظهارنامه مذكور مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت كننده مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.

ماده 15ـ جست وجوی بین المللی

1ـ هر اظهارنامه بین المللی مشمول جست وجوی بین المللی خواهد بود.

2ـ هدف از جست وجوی بین المللی كشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائی است .

3ـ جست وجوی بین المللی براساس ادعاها با توجه مقتضی به توصیف و نقشه ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.

4ـ مرجع جست وجوی بین المللی مذكور در ماده (16) به كشف هرچه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائی درحد امكان اهتمام خواهد ورزید و درهر مورد مدارك مقرر در آئین نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

5 ـ الف ـ درصورت تجویز قانون ملی كشور متعاهد، هر متقاضی كه اظهارنامه ملی را به اداره ملی آن كشور یا اداره عمل كننده برای آن كشور تسلیم می نماید می تواند با رعایت شرایط مقرر در قوانین ملی مزبور درخواست نماید كه جست وجویی شبیه جست وجوی بین المللی (جست وجوی از نوع بین المللی ) درمورد چنین اظهارنامه ای معمول گردد.
ب ـ درصورت تجویز قانون ملی كشور متعاهد، اداره ملی كشور یا اداره عمل كننده برای آن كشور می تواند هر اظهارنامه ملی تسلیم شده را مشمول جست وجو از نوع بین المللی قرار دهد.
ج ـ چنانچه اظهارنامه ملی ، اظهارنامه بین المللی تلقی شود و به اداره مذكور در جزءهای .(الف ) و (ب ) این بند تسلیم شده باشد، جست وجو از نوع بین المللی توسط مرجع جست وجوی بین المللی مذكور در ماده (16) كه صالح برای جست وجوی بین المللی است انجام خواهد گرفت.اگر اظهارنامه ملی به زبانی باشد كه به تشخیص مرجع جست وجوی بین المللی فاقد شرایط لازم برای بررسی است جست وجو از نوع بین المللی براساس ترجمه تهیه شده وسیله متقاضی به زبانی كه برای اظهارنامه های بین المللی مقرر گردیده و مورد قبول مرجع جست وجوی بین المللی برای اظهارنامه های بین المللی باشد، انجام خواهد شد و درمواردی كه اظهارنامه ملی و ترجمه آن لازم باشد به شكل مقرر برای اظهارنامه های بین المللی تسلیم خواهد شد.

ماده 16ـ مرجع جست وجوی بین المللی

1ـ جست وجوی بین المللی توسط مرجع جست وجوی بین المللی انجام خواهد شد كه می تواند یا یك اداره ملی و یا یك سازمان بین الدولی نظیر مؤسسه بین المللی اختراع باشد، كه از جمله وظایف آن تهیه گزارشهای جست وجوی مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائی درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه ها است .

2ـ اگر تا زمان تأسیس « مرجع واحد جست وجوی بین المللی » مراجع متعدد جست وجوی بین المللی وجود داشته باشد، هر اداره دریافت كننده ، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذكور در .جزء (ب ) بند (3)، مرجع یا مراجع بین المللی برای جست وجو درمورد اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به آن اداره را تعیین خواهد نمود.

3ـ الف ـ مراجع جست وجوی بین المللی به وسیله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملی و هر سازمان بین الدولی كه واجد شرایط مذكور در جزء (ج ) این بند باشد می تواند به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی تعیین گردد.
ب ـ این انتصاب مشروط به رضایت اداره ملی یا سازمان بین الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد موافقتنامه ای بین آن اداره یا سازمان و دفتر بین المللی كه به تأیید مجمع برسد خواهد بود. این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفین ، بالاخص تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق الذكر درمورد اعمال و رعایت كلیه قواعد عمومی جست وجوی بین المللی را مشخص خواهد نمود.
ج ـ حداقل الزامات و شرایط لازم ، بالاخص درخصوص نیروی انسانی و اسناد كه هر اداره یا سازمان باید قبل از انتصاب و همچنین در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعایت نماید در آئین نامه تعیین خواهد شد.
د ـ انتصاب برای مدت معینی صورت خواهد گرفت و این مدت قابل تمدید برای دوره های بعدی است .
هـ ـ مجمع قبل از تصمیم گیری درخصوص انتصاب هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی یا تصمیم گیری درباره تمدید دوره انتصاب یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب ، اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشكیل كار گروه (كمیته ) همكاری فنی موضوع ماده (56) این معاهده نظر آن كار گروه (كمیته ) را نیز اخذ خواهد نمود.

ماده 17 ـ آئین كار مرجع جست وجوی بین المللی

1ـ آئین كار مرجع جست وجوی بین المللی تابع مقررات این معاهده ، آئین نامه و همچنین موافقتنامه ای خواهد بود كه دفتر بین المللی آن را طبق مفاد این معاهده و آئین نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.

2ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوی بین المللی تشخیص دهد كه:
(1)
اظهارنامه بین المللی به موضوعی مرتبط است كه به موجب آئین نامه نیازی به جست وجوی مرجع جست وجوی بین المللی ندارد و درمورد خاص مرجع مذكور تصمیم به عدم جست وجو بگیرد، یا
(2)
عدم رعایت الزامات مقرر درباره توصیف ، ادعاها یا نقشه ها تا آن حد باشد كه جست وجوی بین المللی معنادار را متعذر سازد.
در این دو حالت مرجع مذكور مراتب را اعلام و به متقاضی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد كه گزارش جست وجوی بین المللی تهیه نخواهد شد.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر یك از وضعیت های مذكور در جزء (الف ) بند (2) فوق فقط درخصوص برخی از ادعاهای خاص مصداق دارد، در گزارش جست وجوی بین المللی موضوع درمورد این ادعاها مشخص و درمورد سایر ادعاها گزارش مذكور طبق ماده (18) این معاهده تنظیم خواهد شد.

3ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوی بین المللی ، تشخیص دهد كه اظهارنامه بین المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذكور در آئین نامه را رعایت ننموده از متقاضی درخواست می كند كه هزینه اضافی را پرداخت نماید. مرجع جست وجوی بین المللی گزارش جست وجوی خود را براساس آن قسمت هایی كه اظهارنامه بین المللی تهیه خواهد نمود كه به اولین اختراع ذكر شده در ادعاها (اختراع اصلی ) مربوط است مشروط بر این كه هزینه های اضافی لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهای اظهارنامه بین المللی پرداخت شده باشد كه به اختراعاتی مربوط می شود كه درقبال آنها هزینه های فوق الذكر پرداخت گردیده است
ب ـ قانون ملی هر كشور تعیین شده می تواند مقرر نماید كه هرگاه اداره ملی آن كشور تشخیص دهد كه درخواست موضوع جزء (الف ) بند (3) مرجع جست و جوی بین المللی كاملاً موجه بوده و درصورتی كه متقاضی كلیه هزینه های اضافی را نپرداخته باشد و در نتیجه بخش مربوطه اظهارنامه بین المللی مورد جست وجو قرار نگرفته است ، آن بخشها تا حدی كه آثار آن در كشور، مورد نظر است ، مسترد شده تلقی خواهد شد مگر آن كه متقاضی هزینه ویژه را به اداره ملی آن كشور پرداخت كند.

ماده 18 ـ گزارش جست وجوی بین المللی
1
ـ گزارش جست وجوی بین المللی در مهلت مقرر و شكل تعیین شده تهیه خواهد شد.
2
ـ مرجع جست وجوی بین المللی گزارش جست وجوی بین المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین المللی ارسال خواهد كرد.
3
ـ گزارش جست وجوی بین المللی یا اعلامیه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئین نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذكور توسط یا تحت مسؤولیت دفتر بین المللی تهیه می گردد.

ماده 19ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بین المللی
1
ـ متقاضی ، پس از دریافت گزارش جست وجوی بین المللی ، این حق را دارد كه برای یك بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را درخصوص ادعاهای مذكور در اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید. همزمان با این اقدام وی می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آئین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی را كه این اصلاحیه ها ممكن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشد، مشخص نماید.
2
ـ در اصلاحیه ها افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشد كه دراظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است .
3
ـ اگر قانون ملی هر كشور تعیین شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحیه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعایت بند (2) این ماده هیچ گونه اثری در آن كشور مترتب نخواهد بود.

ماده 20ـ مكاتبه با ادارات تعیین شده
1
ـ الف ـ اظهارنامه بین المللی همراه با گزارش جست وجوی بین المللی (شامل هر یك از موارد مذكور در جزء (ب ) بند (2) ماده (17) و یا اعلامیه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) این معاهده به نحو مقرر در آئین نامه به هر یك از ادارات تعیین شده ارسال خواهد شد، مگر این كه اداره تعیین شده این الزامات را كلاً و یا بعضاً اسقاط نماید.
ب ـ مكاتبه همراه با ترجمه گزارش یا اعلامیه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
2
ـ چنانچه طبق بند (1) ماده (19) این معاهده به ادعاها اصلاحیه وارد شده باشد،
دراین صورت باید همراه با مكاتبه یا متن كامل ادعاهای تسلیم شده ، توام با متن كامل ادعاها پس از اصلاح ، یا متن كامل ادعاهای تسلیم شده به انضمام متن اصلاحیه ها ارسال گردد. همچنین چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اعلامیه ای نیز تهیه شده باشد اعلامیه مذكور هم ارسال خواهد شد.
3
ـ بنا به تقاضای اداره تعیین شده یا متقاضی ، مرجع جست وجوی بین المللی نسخه ای از اسناد مذكور در گزارش جست وجوی بین المللی را طبق آئین نامه حسب مورد به اداره مذكور یا متقاضی ارسال خواهد نمود.

ماده 21ـ انتشار بین المللی
1
ـ دفتر بین المللی اظهارنامه های بین المللی را منتشر خواهد نمود.
2
ـ الف ـ با رعایت استثنائات مقرر در بند (ب ) این بند و بند (3) ماده (64) انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت .
ب ـ متقاضی می تواند از دفتر بین المللی بخواهد كه نسبت به انتشار اظهارنامه بین المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذكور در جزء (الف ) فوق اقدام نماید. دراین صورت دفتر بین المللی به همان نحو به صورت مقرر در آئین نامه اقدام خواهد نمود.
3
ـ گزارش جست وجوی بین المللی و یا اعلامیه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئین نامه انتشار خواهد یافت .
4
ـ زبان و شكل انتشار بین المللی و جزئیات دیگر تابع آئین نامه خواهد بود.
5
ـ چنانچه قبل از تكمیل مقدمات فنی مربوط به انتشار بین المللی ، اظهارنامه بین المللی مسترد و یا مسترد شده تلقی گردیده باشد، انتشار بین المللی صورت نخواهد گرفت .
6
ـ اگر اظهارنامه بین المللی حاوی عبارات و یا نقشه هایی باشد كه به عقیده دفتر بین المللی خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود یا این كه به عقیده آن دفتر، اظهارنامه بین المللی مذكور حاوی عباراتی باشد كه برحسب تعریف آئین نامه موهن تلقی گردد، آن دفتر می تواند عبارات ، نقشه ها و تقریرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد كلمات یا نقشه های حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه ای از بخش های حذف شده را دراختیار قرار دهد.

ماده 22ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات تعیین شده

1ـ درصورتی كه مكاتبه در ماده (20) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضی نسخه ای از اظهارنامه بین المللی و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزینه های ملی (عنداللزوم ) حداكثر تا سی ماده از تاریخ حق تقدم به اداره تعیین شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملی یك كشور تعیین شده ذكر نام و سایر اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامی بوده ولی به موجب قانون مزبور ارائه این مشخصات در تاریخی مؤخر بر تاریخ تسلیم اظهارنامه ملی مجاز باشد، در آن صورت متقاضی ، این مشخصات را حداكثر تا انقضای سی ماه از تاریخ حق تقدم به اداره ملی یا اداره ای كه برای كشور عمل می كند ارائه خواهد نمود مگر در مواردی كه تقاضا حاوی مشخصات و اطلاعات مذكور باشد.

2ـ هرگاه مرجع جست وجوی بین المللی طبق جزء (الف ) بند (2) ماده (17) اعلامیه ای را صادر نماید دایر بر این كه گزارش جست وجوی بین المللی تهیه نخواهد شد. مهلت مقرر برای انجام اقدامات مذكور در بند (1) این ماده همان مدتی است كه در بند(1) مقرر شده است .

3ـ هر قانون ملی می تواند برای اجراء اقدامات مذكور در بندهای (1) یا (2) فوق مبادرت به تعیین مهلتی نماید كه تاریخ انقضای آن دیرتر از مهلت مقرر در بندهای فوق باشد.

ماده 23ـ تأخیر تشریفات ملی
1
ـ هیچ اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود كه اظهارنامه بین المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (22) به جریان انداخته یا مورد بررسی قرار دهد.
2
ـ علی رغم مفاد بند (1) این ماده هر اداره تعیین شده می تواند بنا به تقاضای صریح متقاضی ، اظهارنامه بین المللی را در هر زمان كه متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد.

ماده 24ـ امكان بلااثر شدن در كشورهای تعیین شده

1ـ درمورد جزء (2) زیر مشروط به رعایت مقررات ماده (25) اثر اظهارنامه بین المللی مقرر در بند (3) ماده (11) در هر یك از كشورهای تعیین شده متوقف خواهد شد و این امر دارای همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملی در آن كشور خواهد بود:
(1)
درصورتی كه متقاضی اظهارنامه بین المللی یا تعیین آن كشور را مسترد نماید.
(2)
درصورتی كه طبق بند (3) ماده (12)، جزء (ب ) بند (1) ماده (14)، جزء (الف ) بند (3) ماده (14) یا بند (4) ماده (14) اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی شود یا طبق جزء (ب ) بند (3) ماده (14) موضوع تعیین آن كشور مسترد شده تلقی گردد.
(3)
درصورتی كه متقاضی اقدامات مذكور در ماده (22) را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد.

2ـ علی رغم مفاد بند (1) فوق هر اداره تعیین شده می تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نماید حتی در مواردی كه طبق بند (2) ماده (25) حفظ این اثر لازم نباشد.

ماده 25ـ بررسی در ادارات تعیین شده

1ـ الف- هرگاه اداره دریافت كننده از اعطاء تاریخ ثبت بین المللی امتناع ورزد یا اعلام نماید كه اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی گردیده ، یا هرگاه دفتر بین المللی موردی را به موجب بند (3) ماده (12) تشخیص داده باشد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه ای از اسناد موجود در پرونده را به هر یك از ادارات تعیین شده كه متقاضی از آنها نام برده ، ارسال خواهد نمود.
ب ـ هرگاه اداره دریافت كننده اعلام نموده باشد كه مراتب تعیین كشور خاصی مسترد شده تلقی گردیده است ، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی فوراً نسخه ای از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملی آن كشور ارسال خواهد نمود.
ج ـ تقاضای مذكور در جزءهای (الف ) یا (ب ) این بند باید ظرف مهلت معین ارائه شود.

2ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند و مشروط به پرداخت هزینه مقرر در قانون ملی (عنداللزوم ) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معین هر اداره تعیین شده تصمیم گیری خواهد نمود كه آیا مراتب رد، اعلام یا تشخیص مورد مذكور در بند (1) این ماده منطبق و با رعایت مفاد این معاهده و آئین نامه صورت پذیرفته است یا خیر و اگر به این نتیجه برسد كه رد یا اعلام ناشی از اشتباه یا غفلت اداره دریافت كننده بوده و تشخیص دفتر بین المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آن دفتر بوده است ، در آن صورت تاحدی كه به تأثیر در كشور تعیین شده مربوط می شود آن اداره اشتباه یا غفلت را مؤثر ندانسته و به اظهارنامه بین المللی رسیدگی خواهد نمود.
ب ـ هرگاه نسخه بایگانی به علت اشتباه یا غفلت متقاضی پس از انقضاء مدت تعیین شده در بند (3) ماده (12) به دفتر بین المللی واصل شود مفاد جزء (الف ) این بند تنها در شرایط و اوضاع و احوال مذكور در بند (2) ماده (48) اعمال خواهد شد.

ماده 26ـ امكان تصحیح مدارك ارائه شده به ادارات تعیین شده
هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند اظهارنامه بین المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آئین نامه رد نماید مگر این كه ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین كار ی كه در قانون ملی برای اظهارنامه های ملی درموارد مشابه یا قابل مقایسه مقرر است ، اعطاء نماید.

ماده 27ـ الزامات ملی

1ـ هیچ قانون ملی نمی تواند رعایت الزاماتی درخصوص شكل یا محتوای اظهارنامه بین المللی كه متفاوت یا اضافه بر آنچه كه در این معاهده و آئین نامه مقرر شده را خواستار شود.

2ـ مقررات مذكور در بند (1) این ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثیری ندارد. همچنین مقررات مزبور هیچ قانون ملی را از درخواست مدارك زیر پس از این كه رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، منع نمی كند:
(1)
هنگامی كه متقاضی شخص حقوقی باشد، نام نماینده مجاز این شخص حقوقی .
(2)
اسنادی كه قسمتی از اظهارنامه بین المللی نمی باشد ولی دلیل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكیل می دهد از جمله تأیید اظهارنامه بین المللی به وسیله امضاء متقاضی درموردی كه اظهارنامه به هنگام تسلیم از طرف نماینده یا كارگزار متقاضی امضاء شده باشد.

3ـ درصورتی كه كشور تعیین شده به استناد قانون ملی خود تشخیص دهد كه متقاضی به علت این كه مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم اظهارنامه ملی نمی باشد، می تواند اظهارنامه بین المللی را رد نماید.

4ـ درصورتی كه قانون ملی الزاماتی را درمورد شكل یا محتوای اظهارنامه های ملی مقرر نماید كه از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرر شده در این معاهده و آئین نامه درارتباط با اظهارنامه های بین المللی باشد، اداره ملی ، دادگاهها و هر مرجع دیگر كشور تعیین شده یا كشور عمل كننده برای آن می توانند به جای الزامات مقرر شده در معاهده و آئین نامه ، الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند مگر درموردی كه متقاضی بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئین نامه درمورد اظهارنامه بین المللی خود اصرار ورزد.

5 ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود كه اجازه دهد آزادی هر كشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراین معاهده و آئین نامه در ارتباط با تعریف سابقه اختراع ادعائی منحصر به اهداف آئین كار بین المللی است و درنتیجه هر كشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصمیم گیری درخصوص قابلیت ثبت یك اختراع كه دراظهارنامه بین المللی ادعا شده ضوابط قانون ملی خود را درباره سابقه اختراع ادعائی و سایر شرایط مربوط به قابلیت ثبت كه تشكیل دهنده الزامات مربوط به شكل و یا محتوای اظهارنامه بین المللی نباشد را اعمال نماید.

6 ـ قانون ملی می تواند از متقاضی بخواهد كه مدارك لازم در ارتباط با هر شرط ماهوی مربوط به قابلیت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

7 ـ هر اداره دریافت كننده یا پس از آن كه رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در اداره تعیین شده آغاز شده باشد، اداره مربوط می تواند تا آنجا كه به تعیین كارگزار از طرف متقاضی به عنوان نماینده نزد اداره مذكور باشد یا دراختیار بودن نشانی در كشور تعیین شده برای ابلاغ اطلاعیه ها مربوط می شود قانون ملی را اعمال نماید.

8 ـ هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود كه آزادی هر كشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیمین آن كشور را در تسلیم اظهارنامه های بین المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن كشور محدود نماید.

ماده 28ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها در ادارات تعیین شده
1
ـ متقاضی از این فرصت بهره مند خواهد بود كه ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصیف و نقشه ها را در هر اداره تعیین شده اصلاح نماید. هیچ اداره تعیین شده ای نمی تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعی را اعطاء یا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضایت صریح متقاضی .
2
ـ اصلاحیه ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بین المللی تسلیمی فراتر رود مگر این كه قانون ملی كشور تعیین شده چنین امری را اجازه دهد.
3
ـ در كلیه مواردی كه در این معاهده و آئین نامه مقرراتی پیش بینی نشده باشد، اصلاحیه ها باید طبق قوانین ملی كشور تعیین شده باشد.
4
ـ درصورتی كه اداره تعیین شده ارائه ترجمه اظهارنامه بین المللی را لازم بداند، اصلاحیه ها هم باید به همان زبان ترجمه شده باشد.

ماده 29ـ آثار انتشار بین المللی

1ـ تا آنجا كه به حمایت از حقوق متقاضی در یك كشور تعیین شده مربوط می شود، آثار انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی در آن كشور با رعایت مقررات بندهای (2) تا (4) این ماده همان آثاری خواهد بود كه قانون ملی كشور تعیین شده برای انتشار الزامی اظهارنامه های ملی بررسی نشده در داخل مقرر می دارد.

2ـ اگر زبان مورد استفاده در انتشار بین المللی با زبان به كار رفته در انتشار به موجب قانون ملی در كشور تعیین شده متفاوت باشد قانون ملی كشور مزبور می تواند مقرر سازد كه اثرات مذكور در .بند (1) این ماده فقط زمانی قابل اعمال باشد كه:
(1)
ترجمه به زبان اخیرالذكر به نحو مقرر در قانون ملی منتشر شده باشد.
(2)
ترجمه به زبان اخیرالذكر از طریق قراردادن آن در معرض بازبینی عمومی به نحو مقرر در قانون ملی در دسترس عمومی قرار گرفته باشد، یا
(3)
ترجمه به زبان اخیرالذكر را متقاضی ، برای استفاده كننده غیرمجاز بالفعل یا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بین المللی ارسال نموده باشد، یا
(4)
هر دو اقدام مذكور در جزءهای (1) و (3) و یا هردو اقدام مذكور در جزءهای (2) و (3) محقق شده باشد.

3ـ درموردی كه بنا به تقاضای متقاضی انتشار بین المللی قبل از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم صورت پذیرفته باشد قانون ملی كشور تعیین شده می تواند مقرر نماید كه آثار مندرج در بند (1) این ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.

4ـ قانون ملی هر كشور تعیین شده می تواند مقرر نماید كه آثار مذكور در بند (1) این ماده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد بود كه یك نسخه از اظهارنامه بین المللی منتشره طبق ماده (21) به وسیله اداره ملی آن كشور و یا اداره عمل كننده برای آن كشور دریافت شده باشد، اداره مذكور تاریخ دریافت را در اسرع وقت ممكن در روزنامه رسمی خود انتشار خواهد داد.

ماده 30ـ ماهیت محرمانه بودن اظهارنامه بین المللی

1ـ الف ـ با رعایت مفاد جزء (ب ) این بند، دفتر بین المللی و مراجع جست وجوی بین المللی اجازه نخواهند داد كه هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.
ب ـ مفاد جزء (الف ) مذكور در فوق در هر موردی كه برای مرجع جست وجوی بین المللی ارسال می شود و موارد ارسال مذكور در ماده (13) و مكاتبات مقرر به موجب ماده (20) قابل اعمال نخواهد بود.

2ـ الف ـ هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به اظهارنامه بین المللی را به اشخاص ثالث قبل از تاریخهای ذیل هر كدام نزدیكتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او:
(1)
تاریخ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی .
(2)
تاریخ دریافت مكاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی طبق ماده (20).
(3)
تاریخ دریافت نسخه ای از اظهارنامه بین المللی طبق ماده (22).
ب ـ مفاد جزء (الف ) این بند هیچ اداره ملی را از انتشار آگهی یا از مطلع نمودن اشخاص ثالث دایر بر تعیین آن اداره منع نمی كند. در هر حال این اطلاع و یا آگهی فقط حاوی اطلاعات زیر خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دریافت كننده ، نام متقاضی ، تاریخ تسلیم بین المللی ، شماره اظهارنامه بین المللی و $عنوان اختراع .
ج ـ مفاد جزء (الف ) این بند این ماده هیچ اداره تعیین شده ای را از دادن اجازه دسترسی به اظهارنامه بین المللی برای اهداف مراجع قضایی منع نمی كند.

3ـ مفاد جزء (الف ) بند (2) این ماده درمورد تمامی ادارات دریافت كننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (1) ماده (12).

4ـ در این ماده واژه « دسترسی » شامل هر وسیله ای می شود كه از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتی را از جمله از طریق مكاتبه یا انتشار عمومی كسب نمایند به شرط این كه هیچ اداره ملی به طور كلی اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن را قبل از انتشار بین المللی انتشار ندهد و یا قبل از انقضای مهلت بیست ماه حق تقدم به شرط این كه انتشار بین المللی تا انقضای مهلت بیست ماه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.

فصل دوم ـ بررسی مقدماتی بین المللی

ماده 31ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ برحسب تقاضای متقاضی ، اظهارنامه بین المللی وی طبق مقررات زیر و آئین نامه تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهد گرفت .

2ـ الف ـ هر متقاضی به نحوی كه در آئین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم كشور متعاهدی باشد كه آن كشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بین المللی وی به اداره دریافت كننده یك كشور یا اداره عمل كننده از طرف آن تسلیم شده باشد می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.
ب ـ مجمع می تواند تصمیم بگیرد كه به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم كشوری باشند كه آن كشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم نباشد.

3ـ تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مذكور باید حاوی خصوصیات مقرر شده بوده و به شكل و به زبان تعیین شده تنظیم شود.

4ـ الف ـ در تقاضا باید كشور یا كشورهای متعاهد كه در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (كشورهای منتخب ) كشورهای متعاهد دیگر نیز می توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط می تواند مربوط به كشورهای متعاهدی باشد كه قبلاً طبق ماده (4) این معاهده تعیین شده اند.
ب ـ متقاضیان مذكور در جزء (الف ) بند (2) این ماده می توانند هر كشور متعاهدی را كه ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمایند. متقاضیان مذكور در جزء (ب ) بند (2) تنها می توانند آن دسته از كشورهای متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمایند كه آمادگی خود را برای انتخاب شدن توسط متقاضیان مزبور اعلام نموده باشند.

5 ـ تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.

6 ـ الف ـ تقاضا به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مذكور در ماده (32) تسلیم خواهدشد.
ب ـ هر انتخاب بعدی به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد.

7 ـ موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.

ماده 32 ـ مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ بررسی مقدماتی بین المللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صورت خواهد گرفت .
2
ـ درمورد تقاضای مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (31) اداره دریافت كننده و درمورد تقاضای مذكور در جزء (ب ) بند (2) ماده (31) مجمع طبق موافقتنامه های قابل اجراء بین مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی علاقمند به انجام این بررسی از یك طرف و دفتر بین المللی از طرف دیگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی برای بررسی مقدماتی خواهد نمود.
3
ـ مقررات بند (3) ماده (16) با تغییراتی برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسی مقدماتی بین المللی اعمال خواهد شد.

ماده 33ـ بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارت است از تدوین نظر مقدماتی و غیرالزام آور درباره این سؤالات كه آیا اختراع ادعائی ، جدید بوده ، متضمن یك گام ابتكاری است (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتی دارد یا خیر.
2
ـ دربررسی مقدماتی بین المللی ، ادعای یك اختراع زمانی جدید تلقی می شود كه در سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده درآئین نامه مسبوق نباشد.
3
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی اختراع ادعایی ، زمانی متضمن یك گام ابتكاری است كه با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آئین نامه ، درتاریخ تعیین شده برای شخصی كه متبحر در آن رشته اختراع است آشكار نباشد.
4
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی ، ادعای اختراعی ، زمانی دارای كاربرد صنعتی تلقی می شود كه بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهیت ، آن را ساخت یا به كاربرد (به مفهوم فناوری ) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذكور در معاهده پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی است .
5
ـ ضوابط مذكور در فوق صرفاً به منظور بررسی مقدماتی بین المللی است.هر كشور متعاهد می تواند در تصمیم گیری خود راجع به این كه آیا در آن كشور یك اختراع ادعایی قابل ثبت می باشد یا خیر، ضوابط اضافی یا متفاوت را اعمال نماید.
6
ـ در بررسی مقدماتی بین المللی كلیه اسناد مذكور در گزارش جست وجوی بین المللی لحاظ خواهد شد. همچنین می توان هر سند دیگری را كه در مورد خاص مرتبط تشخیص داده شود، بررسی نمود.

ماده 34ـ آیین كار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ آئین كار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تابع مقررات این معاهده ، آئین نامه و موافقتنامه ای است كه دفتر بین المللی آن را طبق این معاهده و آئین نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.

2ـ الف ـ متقاضی دارای این حق خواهد بود كه شفاهاً یا كتباً با مراجع بررسی مقدماتی بین المللی ارتباط داشته باشد.
ب ـ متقاضی دارای این حق خواهد بود كه تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ادعاها، توصیف و نقشه ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معین اصلاح نماید. اصلاحیه نباید از حدود افشاء اختراع ادعایی در اظهارنامه بین المللی تسلیمی فراتر رود.
ج ـ متقاضی لااقل یك نظریه كتبی را از مرجع بررسی مقدماتی بین المللی دریافت خواهد نمود مگر این كه از نظر مرجع مذكور كلیه شرایط زیر محقق باشد:
(1)
دراختراع ضوابط مندرج در بند (1) ماده (33) رعایت شده باشد.
(2)
اظهارنامه بین المللی با الزامات این معاهده و آئین نامه تا آنجا كه توسط آن مرجع بررسی می شود منطبق باشد.
(3)
قصدی برای اظهار عقیده مطابق جمله آخر بند (2) ماده (35) وجود نداشته باشد.
د ـ متقاضی می تواند به نظریه كتبی پاسخ دهد.

3ـ الف ـ اگر به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، اظهارنامه بین المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذكور در آئین نامه نباشد می تواند بنا به نظر خود از متقاضی دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوی محدود نماید كه با الزام مزبور منطبق گردد یا این كه متقاضی پرداخت هزینه اضافی را متقبل شود.
ب ـ قانون ملی هر كشور منتخب می تواند مقرر سازد هرگاه متقاضی به موجب جزء .(الف ) بند (3) این ماده تصمیم بگیرد كه ادعاها را محدود نماید در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بین المللی كه در نتیجه اقدام مذكور مشمول بررسی مقدماتی واقع نمی شود، تا آنجا كه به آثار در كشور مزبور مربوط می شود مسترد شده تلقی گردد مگر این كه متقاضی هزینه ویژه ای را به اداره ملی آن كشور پرداخت نماید.
ج ـ اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر دعوت مذكور در جزء (الف ) بند (3) را اجابت ننماید، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یك گزارش بررسی مقدماتی بین المللی را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بین المللی كه ظاهراً جزء اختراع اصلی است ، تهیه و مراتب را در گزارش منعكس خواهد نمود. قانون ملی هر كشور منتخب می تواند مقرر سازد كه هرگاه اداره ملی آن كشور تشخیص دهد دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین المللی موجه است ، قسمت هایی از اظهارنامه بین المللی را كه به اختراع اصلی مرتبط نباشد تا آنجا كه به آثار در آن كشور ارتباط پیدا می كند مسترد شده تلقی نماید مگر این كه متقاضی هزینه ویژه ای را به آن اداره پرداخت نماید.

4ـ الف ـ اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احراز نماید كه :
(1)
اظهارنامه بین المللی مربوط به موضوعی است كه طبق آئین نامه به انجام بررسی مقدماتی بین المللی نیازی ندارد و درمورد خاص ، آن مرجع تصمیم به عدم اجراء چنین بررسی بگیرد، یا
(2)
توصیف ، ادعاها یا نقشه ها به اندازه ای مبهم باشد و یا این كه ادعاها به اندازه كافی با توصیف معمول تأیید نشود به نحوی كه نتوان یك نظر وافی به مقصود را درخصوص جدیدبودن ، گام ابتكاری بودن (ناآشكار بودن ) و یا قابلیت كاربرد صنعتی داشتن اختراع ادعایی را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذكور در بند (1) ماده (33) نخواهد شد و این نظر و دلایل مربوط به آن را به اطلاع متقاضی خواهد رسانید.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر یك از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (4) این ماده فقط در یا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف ) بند (4) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.

ماده 35ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ظرف مدت مقرر و به شكل تعیین شده تهیه خواهد شد.

2ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی حاوی هیچ گونه توضیحی در این خصوص كه آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا خیر و یا به نظر می رسد كه قابل ثبت می باشد یا خیر نخواهد بود. این گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعایت مفاد بند (3) این ماده اعلام خواهد نمود كه آیا در ادعا ضوابط جدید بودن ، گام ابتكاری (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتی داشتن به نحو تعریف شده دربندهای (1) تا (4) ماده (33) كه به منظور بررسی مقدماتی بین المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا خیر. این توضیح با ذكر اسنادی كه به نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نتیجه گیری مذكور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأیید می نماید یا با هرگونه ملاحظات دیگری كه آئین نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.

3ـ الف ـ اگر در زمان تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احراز نماید كه هركدام از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (4) ماده (34) مصداق دارد در گزارش این نظر و دلایل مربوط ذكر خواهد شد. این گزارش حاوی هیچ گونه توضیحی به نحو مقرر در بند (2) نخواهد بود.
ب ـ اگر جزء (ب ) بند (4) ماده (34) مصداق داشته باشد گزارش بررسی مقدماتی بین المللی درارتباط با ادعاهای مورد بحث حاوی توضیحی به نحو مقرر در جزء (الف ) خواهد بود، درحالی كه سایر ادعاها مطرح باشد گزارش حاوی توضیحی به نحو مقرر در بند (2) خواهد بود.

ماده 36ـ ارسال ، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی همراه با ضمایم مقرر شده برای متقاضی و دفتر بین المللی ارسال خواهد شد.
2
ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ضمایم آن به زبانهای مقرر ترجمه خواهد شد.
ب ـ ترجمه گزارش مذكور به وسیله و یاتحت مسؤولیت دفتر بین المللی تهیه خواهد شد درحالی كه ترجمه ضمایم آن به وسیله متقاضی تهیه خواهد گردید.
3
ـ الف ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمایم آن (به زبان اصلی ) به وسیله دفتر بین المللی به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب ـ متقاضی ترجمه ضمایم را ظرف مهلت تعیین شده ، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
4
ـ مقررات بند (3) ماده (20) با اعمال تغییراتی برحسب اقتضاء درباره نسخه های هر سندی كه در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی ذكر شده و درگزارش جست وجوی بین المللی ذكر نشده باشد اجراء خواهد شد.

ماده 37ـ استرداد تقاضا یا انتخاب
1
ـ متقاضی می تواند هر یك یا كلیه انتخابها را مسترد نماید.
2
ـ اگر انتخاب مربوط به همه كشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز مسترد شده تلقی می گردد.
3
ـ الف ـ هرگونه استردادی به دفتر بین المللی اعلام خواهد شد.
ب ـ دفتر بین المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مربوطه را مطلع خواهد نمود.
4
ـ الف ـ با رعایت مقررات جزء (ب ) این بند، استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب یك كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط می شود به منزله استرداد اظهارنامه بین المللی در آن كشور تلقی می شود مگر این كه قانون ملی آن كشور به نحو دیگری مقرر نماید.
ب ـ اگر استرداد تقاضا یا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده (22) محقق شود این استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بین المللی نخواهد بود، مع ذلك هر كشور متعاهد می تواند در قانون ملی خود مقرر سازد كه مراتب فوق فقط زمانی مصداق خواهد داشت كه اداره ملی آن كشور ظرف مهلت مذكور نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را همراه باترجمه (به نحو معین ) و هزینه ملی دریافت نموده باشد.

ماده 38ـ ماهیت محرمانه بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ بدون تقاضای متقاضی یا اجازه وی هیچ یك ازدفتر بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین المللی به معنا و شرایط مقرر در بند (4) .ماده (30) را به هیچ شخص یامرجعی در هیچ زمانی نخواهد داد مگر به ادارات منتخب، آن هم پس از این كه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد.
2
ـ با رعایت مفاد بند (1) این ماده و بندهای (1) و (3) ماده (36) و جزء (ب ) بند (3) ماده (37) دفتر بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی اطلاعی را درزمینه انتشار یا عدم انتشار یك گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و استرداد و یا عدم استرداد تقاضا و یا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضای متقاضی و یا اجازه او.

ماده 39ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب
1
ـ الف ـ اگر مراتب انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (22) درمورد چنین كشوری قابل اجراء نخواهد بود و متقاضی یك نسخه از اظهارنامه بین المللی (مگر در موردی كه مكاتبه موضوع ماده (20) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزینه ملی (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سی ماه از تاریخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب ـ هر قانون ملی می تواند برای اجراء اقدامات مذكور در جزء (الف ) فوق این ماده مبادرت به تعیین مهلت های اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نماید.
2
ـ اگر متقاضی اقدامات مذكور در جزء (الف ) بند (1) این ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور یا جزء (ب ) بند (1) این ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (3) ماده (11) در كشور منتخب قطع می گردد و این امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملی در آن كشور را خواهد داشت .
3
ـ حتی اگر متقاضی الزامات مقرر در جزء (الف ) یا جزء (ب ) بند (1) این ماده را رعایت ننماید هر اداره منتخبی می تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نماید.

ماده 40ـ تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی ها
1
ـ اگر انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (23) در مورد آن كشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملی یا اداره عمل كننده برای آن كشور، مشروط به رعایت مقررات مندرج در بند (2) این ماده بررسی و سایر رسیدگی ها نسبت به اظهارنامه بین المللی را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (39) انجام نخواهد داد.
2
ـ علی رغم مقررات بند (1) این ماده هر اداره منتخبی می تواند طبق تقاضای صریح متقاضی در هر زمان بررسی و سایر رسیدگی ها نسبت به اظهارنامه بین المللی را انجام دهد.

ماده 41ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها در ادارات منتخب
1
ـ به متقاضی فرصت داده می شود كه ادعاها، توصیف و نقشه ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نماید. هیچ اداره منتخبی قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و یا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضایت صریح متقاضی .
2
ـ در اصلاحیه ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد كه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است مگر این كه قانون ملی كشور منتخب این امر را مجاز قلمداد نماید.
3
ـ اصلاحیه ها در كلیه مواردی كه در این معاهده و آئین نامه پیش بینی نشده طبق قوانین ملی كشور منتخب خواهد بود.
4
ـ هرگاه یك اداره منتخب ، تسلیم ترجمه اظهارنامه بین المللی را الزامی بداند اصلاحیه ها هم باید به همان زبانی باشد كه اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است .

ماده 42ـ نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب
هیچ اداره منتخب دریافت كننده گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نمی تواند از متقاضی بخواهد كه نسخه ها یا اطلاعاتی درباره محتوای هرگونه اسناد درارتباط با بررسی همان اظهارنامه بین المللی در سایر ادارات منتخب را ارائه نماید.

فصل سوم ـ مقررات عمومی

ماده 43ـ درخواست انواع خاص حمایت
درمورد هر كشور تعیین شده یا منتخب كه قوانین آنها اعطاء گواهینامه های مخترعین ، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی ، نمونه اشیاء مصرفی ، ورقه اختراع یا گواهینامه تكمیل اختراع ، گواهینامه های تكمیل اختراع مخترعین یا گواهینامه تكمیل اختراع اشیاء مصرفی را مقرر داشته باشد، متقاضی می تواند طبق آنچه كه در آئین نامه آمده اعلام نماید كه اظهارنامه بین المللی او تا آنجا كه به آن كشور ارتباط پیدا می كند مربوط به گواهینامه مخترع ، گواهینامه اشیاء مصرفی یا گواهینامه نمونه اشیاء مصرفی است و نه ورقه اختراع یا این كه اظهارنامه مزبور برای اعطاء ورقه اختراع یا ورقه تكمیل اختراع ، گواهینامه تكمیل اختراع مخترع ، یا گواهینامه تكمیل اختراع اشیاء مصرفی است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده و ماده مربوط در آئین نامه مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

ماده 44ـ درخواست دو نوع حمایت
درمورد هركشور تعیین شده یا منتخب كه قوانین آنها اجازه بدهد كه تسلیم اظهارنامه برای اعطاء ورقه اختراع یا یكی دیگر از انواع حمایت مذكور در ماده (43) بتواند در عین حال برای اعطاء یكی دیگر از همان انواع حمایت مورد استفاده قرار گیرد، متقاضی می تواند طبق آنچه كه در آئین نامه آمده است اعلام نماید كه درخواست دو نوع حمایت را دارد. اثر مترتب بر این امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضی خواهد بود. درمورد این ماده مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

ماده 45ـ معاهدات اختراع منطقه ای
1
ـ هر معاهده ای كه اعطاء ورقه های اختراع منطقه ای را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه ای ) و به كلیه اشخاصی كه طبق ماده (9) واجد شرایط برای تسلیم اظهارنامه بین المللی هستند این حق را بدهد كه اظهارنامه هایی را برای این نوع اختراعات تسلیم نماید، می تواند مقرر نماید كه اگر در اظهارنامه های بین المللی كشوری تعیین و انتخاب شود كه هم عضو معاهده اختراع منطقه ای و هم این معاهده باشد، اظهارنامه های مزبور به عنوان اظهارنامه های اختراع منطقه ای نیز تلقی شود.
2
ـ قانون ملی چنین كشور تعیین شده و یا انتخاب شده ای می تواند مقرر نماید كه هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این كشور در اظهارنامه بین المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل ورقه اختراع منطقه ای طبق معاهده ثبت اختراع منطقه ای باشد.

ماده 46ـ ترجمه نادرست اظهارنامه بین المللی
اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهارنامه بین المللی ، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از محدوده ذكر شده در اظهارنامه بین المللی به زبان اصلی باشد، مراجع كشور متعاهد مربوطه می توانند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا كه محدوده آن بیش از حدود مذكور در اظهارنامه بین المللی به زبان اصلی است كان لم یكن نمایند.

ماده 47ـ مهلت ها
1
ـ جزئیات مربوط به مهلت های مذكور در این معاهده تابع آئین نامه خواهد بود.
2
ـ الف ـ كلیه مهلت های تعیین شده در فصول اول و دوم این معاهده ، غیر از تجدیدنظر طبق ماده (60)، می تواند با تصمیم كشورهای متعاهد تغییر نماید.
ب ـ این تصمیمات باید در مجمع یا ازطریق رأی گیری مكاتبه ای به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج ـ جزئیات آئین كار تابع آئین نامه خواهد بود.

ماده 48ـ تأخیر در رعایت برخی مهلت ها
1
ـ هرگاه هر مهلت تعیین شده در این معاهده یا آئین نامه به علت وقفه در خدمات پستی یا مفقود شدن یا تأخیر غیرقابل اجتناب در پست رعایت نشود عدم رعایت مهلت مزبور در این موارد طبق دلایل و سایر شرایط مقرر در آئین نامه موجه تلقی خواهد شد.
2
ـ الف ـ هر كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط می شود طبق دلایل مورد قبول در قانون ملی خود هرگونه تأخیر در رعایت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب ـ هر كشور متعاهد می تواند تا آنجا كه به آن كشور مربوط می شود تأخیر در رعایت هر مهلت را طبق دلایلی به غیر از آنچه كه در جزء (الف ) فوق آمده موجه تلقی نماید.

ماده 49ـ حق اقدام در مراجع بین المللی
هر وكیل دعاوی ، كارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری كه نزد اداره ملی كه به آن اداره اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است و دارای حق اقدام قانونی باشد واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع جست وجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.

فصل چهارم ـ خدمات فنی

ماده 50 ـ خدمات اطلاع رسانی درمورد اختراع

1ـ دفتر بین المللی می تواند ازطریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوطه دیگر كه براساس اسناد منتشره ، اختراعات قبلی و اظهارنامه های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را كه (در این ماده «خدمات اطلاع رسانی » نامیده می شود) دراختیار قرار دهد.

2ـ دفتر بین المللی می تواند این خدمات اطلاع رسانی را مستقیماً و یا از طریق یك یا چند مرجع جست وجوی بین المللی یا مؤسسات تخصصی ملی یا بین المللی كه با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نماید.

3ـ خدمات اطلاع رسانی به نحوی ارائه خواهند شد كه به ویژه تحصیل دانش فنی و فناوری و ازجمله مهارتهای انتشار یافته و در دسترس را توسط كشورهای متعاهد درحال توسعه تسهیل نماید.

4ـ خدمات اطلاع رسانی در دسترس دولتهای كشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این كشورها قرار داده خواهد شد. مجمع می تواند تصمیم بگیرد كه این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد.

5 ـ الف ـ هرگونه ارائه خدمت به دولتهای كشورهای متعاهد درقبال پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت با این قید كه هرگاه دولت مربوط ، دولت یك كشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه كمتری ارائه خواهد شد، مشروط بر این كه بتوان مابه التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهای كشورهای غیرمتعاهد یا از سایر منابع مندرج در بند (4) ماده (51) تأمین نمود.
ب ـ بدیهی است هزینه های مذكور در جزء (الف ) علاوه بر هزینه هایی می باشد كه معمولاً به اجراء خدمات یك اداره ملی یا انجام تعهدات توسط یك مرجع جست وجوی بین المللی تعلق می گیرد.

6 ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدودی كه مجمع تعیین خواهد نمود، تابع تصمیمات گروههای كاری خواهد بود كه برای این هدف ممكن است مجمع تشكیل دهد.

7 ـ مجمع می تواند هر زمان كه لازم تشخیص دهد روش های تأمین مالی مكمل موارد مذكور در بند (5) این ماده را توصیه نماید.

ماده 51 ـ كمك های فنی
1
ـ مجمع ، كار گروه (كمیته ) كمك های فنی (كه در این ماده كارگروه (كمیته ) نامیده می شود) را تشكیل خواهد داد.
2
ـ الف ـ اعضای كار گروه (كمیته ) از میان كشورهای متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمایندگی كشورهای درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب ـ مدیركل بنا به ابتكار خود و یا تقاضای كار گروه (كمیته ) از نمایندگان سازمانهای بین الدولی دست اندر كار در امر كمك فنی به كشورهای درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعالیت كار گروه (كمیته ) مشاركت نمایند.
3
ـ الف ـ وظیفه كار گروه (كمیته ) سازماندهی و نظارت بر كمك های فنی به كشورهای متعاهد درحال توسعه برای توسعه نظامهای ثبت اختراع آنان به صورت انفرادی یا بریك اساس منطقه ای است .
ب ـ كمك های فنی ازجمله شامل مواردی ، از قبیل آموزش متخصصین ، اعزام كارشناس و تأمین تجهیزات لازم برای نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود.
4
ـ دفتر بین المللی تلاش خواهد نمود تا با سازمانهای تأمین مالی بین المللی ، سازمانهای بین الدولی به ویژه سازمان ملل متحد، آژانس های سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد كه دست اندركار كمك های فنی هستند از یك طرف و دولتهای كشورهای دریافت كننده كمك های فنی ازطرف دیگر موافقتنامه هایی را برای تأمین مالی پروژه های مربوط به این ماده منعقد سازد.
5
ـ جزئیات مربوط به اجراء مفاد این ماده تابع تصمیمات مجمع و درحدود مقرر به وسیله مجمع ، تابع تصمیمات گروههای كاری خواهد بود كه ممكن است مجمع برای این منظور تشكیل دهد.

ماده 52 ـ روابط با سایر مقررات معاهده
هیچ مطلبی در این فصل ، مقررات مالی مذكور در فصول دیگر این معاهده را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. مقررات مذكور نیز نسبت به این فصل و یا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.

فصل پنجم ـ مقررات اداری

ماده 53 ـ مجمع

1ـ الف ـ مجمع ، با رعایت مفاد بند (8) ماده (57) از كشورهای متعاهد تشكیل خواهد شد.
ب ـ هر دولت متعاهد دارای یك نماینده در مجمع خواهد بود كه می تواند از كمك نمایندگان علی البدل ، مشاورین و كارشناسان استفاده نماید.

2ـ الف ـ مجمع :
1
ـ به كلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه و اجراء این معاهده رسیدگی خواهد نمود.
2
ـ كلیه وظایفی كه اختصاصاً به موجب سایر مقررات این معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
3
ـ درمورد تهیه مقدمات فراهمایی های (كنفرانسهای ) تجدیدنظر در معاهده به دفتر بین المللی ارائه طریق خواهد نمود.
4
ـ گزارشها و فعالیتهای مدیركل را در ارتباط با اتحادیه بررسی و تأیید نموده و درخصوص مسائلی كه درصلاحیت اتحادیه می باشد، كلیه دستورات مقتضی را به وی ابلاغ خواهد نمود.
5
ـ گزارشها و فعالیتهای كار گروه (كمیته ) اجرائی موضوع بند (9) این ماده را بررسی و تأیید نموده و دستورات مقتضی را به آن كار گروه (كمیته ) ابلاغ خواهد نمود.
6
ـ برنامه سه ساله اتحادیه را تعیین و بودجه سه ساله و حسابهای نهایی آن را تصویب خواهد نمود.
7
ـ مقررات مالی اتحادیه را تصویب خواهدكرد.
8
ـ كار گروهها (كمیته ها) و گروههای كاری را كه برای نیل به اهداف اتحادیه مناسب تشخیص دهد، تشكیل خواهد داد.
9
ـ تعیین خواهد نمود كه چه كشورهایی غیر از كشورهای متعاهد با رعایت مفاد بند (8) این ماده وكدام سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی بین المللی می توانند به عنوان ناظر در جلسات آن شركت نمایند.
10
ـ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه و سایر وظایف مقتضی طبق این معاهده را انجام خواهد داد.
ب ـ درارتباط با موضوعاتی كه مربوط به سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان باشد نیز، مجمع تصمیمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كمیته ) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3ـ یك نماینده فقط نمایندگی یك كشور را عهده دار بوده و به نام یك كشور رأی می دهد.

4ـ هر كشور متعاهد دارای یك رأی خواهد بود.

5 ـ الف ـ حد نصاب لازم برای تشكیل جلسه نصف كشورهای متعاهد خواهد بود.
ب ـ درصورت عدم تشكیل حدنصاب لازم ، مجمع می تواند به غیر از تصمیمات مربوط به آئین كار خود، درباره سایر مسائل اتخاذ تصمیم نماید ولی كلیه تصمیمات آن فقط زمانی معتبر خواهد بود كه حدنصاب و اكثریت لازم ازطریق رأی گیری مكاتبه ای به نحو مقرر در آئین نامه حاصل شده باشد.

6 ـ الف ـ با رعایت جزء (ب ) بند (2) ماده (47)، جزء (ب ) بند (2) ماده (58)، بند(3) ماده (58)، جزء(ب ) بند(2) ماده(61) تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه می باشد.
ب ـ رأی ممتنع رأی محسوب نخواهد شد.

7 ـ در ارتباط با موضوعاتی كه انحصاراً به كشورهایی مربوط می شود كه ملزم به فصل دوم می باشند هرگونه اشاره به كشورهای متعاهد در بندهای (4)، (5) و (6) این ماده فقط ناظر به كشورهای ملزم به فصل دوم خواهد بود.

8 ـ هر سازمان بین الدولی كه به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی و یا مرجع بررسی مقدماتی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذیرفته می شود.

9ـ هرگاه تعداد كشورهای متعاهد از چهل كشور بیشتر شود، مجمع یك كار گروه (كمیته ) اجرائی را تشكیل خواهد داد. هرگونه اشاره به كارگروه (كمیته ) اجرائی در این معاهده و آئین نامه به منزله اشاره به كار گروه (كمیته ) مزبور درصورتی است كه آن كارگروه (كمیته ) تشكیل شده باشد.

10ـ تا زمانی كه كارگروه (كمیته ) اجرائی تشكیل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله ، برنامه های سالانه و بودجه های تهیه شده به وسیله مدیركل را تصویب خواهد نمود.

11ـ الف ـ مجمع هر دو سال تقویمی یك بار، بنا به دعوت مدیركل اجلاس عادی خواهد داشت و این اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنایی در همان زمان و همان مكان انعقاد مجمع عمومی سازمان جهانی مالكیت معنوی برگزار خواهد شد.
ب ـ مجمع بنا به دعوت مدیركل و یا تقاضای كار گروه (كمیته ) اجرائی یا یك چهارم از كشورهای متعاهد اجلاس فوق العاده را برگزار خواهد نمود.

12ـ مجمع قواعد آئین كار خود را تصویب خواهد كرد.

ماده 54 ـ كار گروه (كمیته ) اجرائی

1ـ درصورتی كه مجمع كار گروه (كمیته ) اجرائی را تشكیل دهد، كارگروه (كمیته ) مشمول مقررات زیر خواهد بود:

2ـ الف ـ كارگروه (كمیته ) اجرائی ، با رعایت بند (8) ماده (57) متشكل از كشورهایی خواهد بود كه مجمع آنها را از میان اعضاء خود انتخاب می كند.
ب ـ هر دولت عضو كار گروه (كمیته ) اجرائی یك نماینده در این كارگروه (كمیته ) خواهد داشت كه می تواند از كمك نمایندگان علی البدل ، مشاورین و كارشناسان استفاده نماید.

3ـ تعداد كشورهای عضو كارگروه (كمیته ) اجرائی یك چهارم كشورهای عضو مجمع خواهد بود، برای تعیین رقم اعضایی كه باید انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسیم تعداد اعضای مجمع به عدد چهار نادیده گرفته می شود.

4ـ در انتخاب اعضای كارگروه (كمیته ) اجرائی ، مجمع توجه لازم را به توزیع عادلانه جغرافیایی مبذول خواهد نمود.

5 ـ الف ـ دوره عضویت هر عضو كارگروه (كمیته ) اجرائی از تاریخ اختتام اجلاس مجمع كه در آن انتخاب شده است ، تا تاریخ اختتام اجلاس عادی بعدی مجمع خواهد بود.
ب ـ اعضای كارگروه (كمیته ) اجرائی قابل انتخاب مجدد می باشند به شرط آنكه تعداد آنها از دو سوم اعضای كار گروه (كمیته ) اجرائی تجاوز ننماید.
ج ـ مجمع جزئیات قواعد حاكم بر انتخاب و امكان انتخاب مجدد اعضای كارگروه (كمیته ) اجرائی را تعیین خواهد نمود.

6 ـ الف ـ كارگروه (كمیته ) اجرائی :
(1)
پیش نویس دستور كار مجمع را تهیه خواهد نمود.
(2)
پیشنهادهایی را درخصوص پیش نویس برنامه و بودجه دوساله اتحادیه كه به وسیله مدیركل تهیه می شود ارائه خواهد نمود.
(3)
حذف شده است .
(4)
گزارشهای ادواری مدیركل و گزارشهای سالانه حسابرسی مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضی به مجمع تسلیم خواهد نمود.
(5)
كلیه تدابیر لازم برای اطمینان یافتن از اجراء برنامه اتحادیه به وسیله مدیركل را طبق تصمیمات متخذه مجمع و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بین دو اجلاس عادی مجمع اتخاذ خواهد نمود.
(6)
كلیه وظایف دیگری را كه به موجب این معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب ـ درخصوص امور مربوط به سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان كار گروه (كمیته ) اجرائی تصمیمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كمیته ) هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد نمود.

7 ـ الف ـ كارگروه (كمیته ) اجرائی ، بنا به دعوت دبیركل ، هر سال یك بار اجلاس عادی خواهد داشت.این اجلاس ترجیحاً در همان زمان و همان مكان انعقاد اجلاس كار گروه (كمیته ) هماهنگی سازمان برگزار خواهد گردید.
ب ـ بنا به دعوت مدیركل كه این دعوت می تواند به ابتكار شخصی او بوده ، یا براساس تقاضای رئیس یا یك چهارم اعضاء كارگروه (كمیته ) باشد، اجلاس فوق العاده كارگروه (كمیته ) اجرائی تشكیل خواهد شد.

8 ـ الف ـ هر كشور عضو كارگروه (كمیته ) اجرائی دارای یك رأی خواهد بود.
ب ـ نصف اعضای كارگروه (كمیته ) اجرائی حدنصاب را تشكیل خواهند داد.
ج ـ تصمیمات براساس رأی اكثریت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د ـ رأی ممتنع رأی محسوب نمی شود.
هـ ـ یك نماینده فقط نمایندگی یك كشور را عهده دار بوده و به نام یك كشور رأی خواهد داد.

9ـ كشورهای متعاهدی كه عضو كارگروه (كمیته ) اجرائی نباشند و همچنین سازمانهای بین الدولی كه به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی تعیین شده اند می توانند در اجلاس های كارگروه (كمیته ) به عنوان ناظر شركت نمایند.

10 ـ كار گروه (كمیته ) اجرائی قواعد آئین كار خود را تصویب خواهد نمود.

ماده 55 ـ دفتر بین المللی
1
ـ دفتر بین المللی عهده دار انجام وظایف اداری اتحادیه خواهد بود.
2
ـ دفتر بین المللی عهده دار امور مربوط به دبیرخانه نهادهای مختلف اتحادیه خواهد بود.
3
ـ مدیركل عالیترین مقام اجرائی اتحادیه و نماینده آن خواهد بود.
4
ـ دفتر بین المللی یك روزنامه رسمی و سایر نشریات مقرر در آئین نامه یا مورد نیاز مجمع را انتشار خواهد داد.
5
ـ آئین نامه خدماتی كه ادارات ملی به منظور كمك به دفتر بین المللی و مراجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی دراجراء وظایف محوله به موجب این معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود.
6
ـ مدیركل و هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی در كلیه جلسات مجمع ، كارگروه (كمیته ) اجرائی و هر كارگروه (كمیته ) یا گروه كاری دیگر كه به موجب این معاهده یا آئین نامه تشكیل می شود، بدون حق رأی شركت خواهند نمود. مدیركل یا هر عضو اداری تعیین شده از جانب وی به اعتبار سمت اداری خود دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.
7
ـ الف ـ دفتر بین المللی طبق ارائه طریق های مجمع و با همكاری كار گروه (كمیته ) اجرائی تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی های (كنفرانسهای ) تجدیدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت .
ب ـ دفتر بین المللی می تواند با سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی بین المللی در ارتباط با تهیه مقدمات فراهمایی های (كنفرانسهای ) تجدیدنظر مشورت نماید.
ج ـ مدیركل و اشخاص تعیین شده از جانب وی در مباحثات فراهمایی های (كنفرانسهای ) تجدیدنظر بدون حق رأی شركت خواهند نمود.
8
ـ دفتر بین المللی هرگونه وظایف محوله دیگر را انجام خواهد داد.

ماده 56 ـ كار گروه (كمیته ) همكاری فنی

1ـ مجمع كار گروه (كمیته ) همكاری فنی (كه در این ماده كارگروه (كمیته ) نامیده می شود) را ایجاد خواهد نمود.

2 ـ الف ـ مجمع با توجه مقتضی به نمایندگی عادلانه كشورهای درحال توسعه ، تركیب اعضای كارگروه (كمیته ) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد كرد.
ب ـ مراجع جست وجوی بین المللی و بررسی مقدماتی بین المللی به اعتبار سمت خود عضو كار گروه (كمیته ) خواهند بود. درصورتی كه چنین مرجعی اداره ملی یك كشور متعاهد باشد، نماینده دیگری غیر از آن از طرف كشور مذكور در كارگروه (كمیته ) شركت نخواهد داشت .
ج ـ تعداد كل اعضای كارگروه (كمیته ) درصورت كفایت تعداد كشورهای متعاهد بیش از دو برابر تعداد اعضائی خواهد بود كه به اعتبار سمت خود در كارگروه (كمیته ) عضویت دارند.
د ـ مدیركل بنا به ابتكار شخصی خود یا برحسب تقاضای كارگروه (كمیته ) از نمایندگان سازمانهای ذی نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در كارگروه (كمیته ) شركت نمایند.

3ـ هدف كارگروه (كمیته ) ارائه مشورت و توصیه ها به منظور كمك در تحقق موارد زیر است :
(1)
بهبود دائمی در ارائه خدمات پیش بینی شده در این معاهده .
(2)
تأمین حداكثر درجه یكنواختی و یكسانی در اسناد و روشهای كاری مراجع متعدد جست وجوی بین المللی و مراجع بررسی مقدماتی بین المللی و حداكثر درجه یكنواختی و یكسانی در رعایت كیفیت بالا در گزارشهای این مراجع ، و
(3)
حل مشكلات فنی خاص مربوط به ایجاد یك مرجع واحد جست وجوی بین المللی ، بنا به ابتكار مجمع یا كار گروه (كمیته ) اجرائی .

4ـ هر كشور متعاهد و هر سازمان بین المللی ذی نفع می تواند درخصوص مسائلی كه درصلاحیت كار گروه (كمیته ) است با آن مكاتبه كند.

5 ـ كار گروه (كمیته ) می تواند توصیه ها و نظر مشورتی خود را خطاب به مدیركل یا ازطریق او به مجمع ، كارگروه (كمیته ) اجرائی كلیه یا برخی از مراجع جست وجو و بررسی مقدماتی بین المللی و تمام یا بعضی از ادارات دریافت كننده ارائه نماید.

6 ـ الف ـ درهرمورد، مدیركل متن كلیه توصیه ها و نظر مشورتی كار گروه (كمیته ) را به كارگروه (كمیته ) اجرائی تسلیم خواهد نمود. او همچنین می تواند درباره این متون اظهارنظر نماید.
ب ـ كارگروه (كمیته ) اجرائی می تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتی ، توصیه یا فعالیت دیگر كارگروه (كمیته ) ابراز نماید. همچنین می تواند از كارگروه(كمیته ) بخواهد كه درباره موضوعاتی كه در صلاحیت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. كارگروه (كمیته ) اجرائی می تواند نظر، توصیه ها و گزارش كار گروه (كمیته ) را همراه با اظهارنظرهای مقتضی ، به مجمع تسلیم نماید.

7 ـ تا تشكیـل كارگروه (كمـیته ) اجرائی ، اشارات مذكور در بنـد (6) این ماده به كارگروه (كمیته ) اجرائی به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.

8 ـ جزئیات آئین كار كارگروه (كمیته ) تابع تصمیمات مجمع خواهد بود.

ماده 57 ـ تأمین مالی

1ـ الف ـ اتحادیه دارای یك بودجه خواهد بود.
ب ـ بودجه اتحادیه شامل درآمد و هزینه های مربوط به اتحادیه سهم آن در هزینه های مشترك اتحادیه های تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج ـ هزینه هایی كه انحصاراً نتوان آن را به اتحادیه و همچنین یك یا چند اتحادیه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزینه های مشترك اتحادیه ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحادیه دراین هزینه های مشترك متناسب با استفاده اتحادیه از آن هزینه ها خواهد بود.

2ـ بودجه اتحادیه با توجه مقتضی به الزامات مربوط به هماهنگی داشتن با بودجه های سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان تعیین خواهد شد.

3ـ با رعایت مقررات بند (5) این ماده ، بودجه اتحادیه از منابع زیر تأمین خواهد شد:
(1)
وجوه دریافتی درقبال خدمات انجام شده به وسیله دفتر بین المللی درارتباط با اتحادیه .
(2)
فروش انتشارات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه یا حق الامتیازهای مربوط به آنها.
(3)
هدایا، اموال مورد وصیت و كمك های مالی .
(4)
اجاره بها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه .

4ـ مبالغ وجوه و دریافتی های دفتر بین المللی و قیمت انتشارات آن باید به نحوی تعیین شود كه در شرایط عادی كافی برای تأمین كل هزینه های دفتر بین المللی در ارتباط با اداره این معاهده باشد.

5 ـ الف ـ درصورتی كه یك سال مالی دارای كسری باشد، كشورهای متعاهد، با رعایت مفاد .جزءهای (ب ) و (ج ) این كسری را تأمین خواهند نمود.
ب ـ مجمع سهم هر كشور متعاهد را با عطف توجه مقتضی به تعداد اظهارنامه های بین المللی نشأت گرفته از آن كشور در سالهای مربوطه تعیین خواهد نمود.
ج ـ درصورت حصول طرق دیگری برای تأمین موقتی كل كسری و یا قسمتی از آن ، مجمع می تواند تصمیم بگیرد كه این كسری به سال بعد منتقل شود و كشورهای متعاهد سهمیه ای را در این خصوص پرداخت ننمایند.
د ـ اگر وضعیت مالی اتحادیه اجازه دهد، مجمع می تواند تصمیم بگیرد كه هرگونه پرداخت سهمیه به موجب جزء (الف ) به كشورهای متعاهدی كه پرداخت مزبور را انجام داده اند مسترد گردد.
هـ ـ كشور متعاهدی كه ظرف مدت دو سال از تاریخ مقرر توسط مجمع سهمیه خود را به موجب جزء (ب ) نپردازد ممكن است از حق رأی دادن در هر یك از نهادهای اتحادیه ممنوع شود، مع ذلك هر یك از نهادهای اتحادیه می توانند درصورتی كه قانع شوند كه تأخیر در پرداخت به علت شرایط و اوضاع و احوال استثنایی و غیرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأی خود در آن نهاد ادامه دهد.

6 ـ درصورتی كه بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید تصویب نشود میزان آن برابر مقررات مالی در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

7 ـ الف ـ اتحادیه دارای یك صندوق سرمایه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در یك نوبت توسط هر كشور متعاهد تشكیل خواهد شد. درصورت عدم تكافو، مجمع ترتیبات لازم را برای افزایش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتی از وجوه این صندوق نیاز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب ـ مجمع در مورد پرداخت مبلغ اولیه هر كشور متعاهد به صندوق مزبور یا مبلغ اضافی كه آن كشور باید در پرداخت آن مشاركت نماید بر پایه اصول مشابه مقرر در جزء (ب ) بند (5) این ماده تصمیم خواهد گرفت .ج ـ مجمع شرایط پرداخت را براساس پیشنهاد مدیركل و پس از استماع نظر كارگروه (كمیته ) هماهنگی سازان تعیین خواهد نمود.
د ـ هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاریخ های پرداخت ، متناسب با مبالغ پرداختی توسط هر كشور متعاهد خواهد بود.

8 ـ الف ـ در موافقتنامه منعقده با كشوری كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان كه وجوه صندوق سرمایه در گردش كافی نباشد دولت مقر، مساعده های مالی را اعطاء نماید. مبلغ این مساعده ها و شرایطی كه براساس آنها مساعده های مربوط پرداخت می شود در هر مورد تابع موافقتنامه های جداگانه بین آن كشور و سازمان خواهد بود تا آنجا كه به تعهد پرداخت مساعده ها مربوط می شود، كشور مقر دارای یك كرسی به اعتبار این سمت در مجمع و كارگروه (كمیته ) اجرائی خواهد بود.
ب ـ كشور مذكور در بند (الف ) و سازمان هر كدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده كتباً اعلام نمایند این انصراف با گذشت سه سال از تاریخ پایان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.

9ـ حسابرسی حسابها به وسیله یك یا چند كشور متعاهد و یا توسط حسابرسان خارج ، به نحو مقرر در مقررات مالی صورت خواهد گرفت.این حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعیین خواهد نمود.

ماده 58 ـ آئین نامه

1 ـ آئین نامه منضم به این معاهده متضمن مقررات در موارد زیر خواهد بود:
(1)
موضوعاتی كه درارتباط با آن ، این معاهده صراحتاً به آئین نامه اشاره می كند و یا صراحتاً مقرر می دارد كه آئین نامه مربوطه در آن موارد تعیین تكلیف نموده یا خواهد نمود.
(2)
هرگونه الزامات ، موضوعات یا آئین كار اداری .
(3)
هرگونه جزئیات مفید درارتباط با اجراء مقررات این معاهده .

2ـ الف ـ مجمع می تواند آئین نامه را اصلاح نماید.
ب ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، اصلاحیه ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه می باشد.

3 ـ الف ـ آئین نامه مقرراتی را كه می توان آنها را اصلاح نمود به طرق زیر مشخص خواهد ساخت .
(1)
فقط با اتفاق نظر، یا
(2)
فقط در مواردی كه هیچ یك از كشورهای متعاهد كه اداره ملی آنها به عنوان مرجع جست وجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی عمل می نمایند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور یك سازمان بین الدولی باشد درصورتی كه كشور متعاهد عضو آن سازمان كه از سوی سایر كشورهای عضو مجاز در این امر است مخالفت ننماید.
ب ـ مستثنی ساختن هر یك از مقررات آئین نامه از الزامات قابل اعمال در آینده ، حسب مورد مستلزم اجراء شرایط مذكور در ردیف (1) جزء (الف ) یا ردیف (2) جزء (الف ) خواهد بود
ج ـ درج هرگونه مقررات در آینده در یك یا سایر الزامات مذكور در جزء (الف ) این بند مستلزم اتفاق نظر است .

4 ـ آن دسته از دستورات اداری مدیركل كه باید با نظارت مجمع تحقق یابد را آئین نامه مشخص خواهد نمود.

5 ـ درصورت تعارض بین مقررات این معاهده و آئین نامه ، مقررات معاهده حاكم خواهد بود.

فصل ششم ـ اختلافات

ماده 59 ـ اختلافات
با رعایت بند (5) ماده (64)، هرگونه اختلاف بین دو یا چند كشور متعاهد درباره تفسیر یا اجراء این معاهده یا آئین نامه كه از طریق مذاكره حل و فصل نشود، را هر یك از كشورهای مربوطه می تواند طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد مگر این كه كشورهای مربوط به روش دیگری جهت حل و فصل توافق نمایند. كشور متعاهدی كه اختلاف را در دیوان مطرح می كند مراتب را به دفتر بین المللی اعلام خواهد نمود. دفتر بین المللی موضوع را به اطلاع سایر كشورهای متعاهد خواهد رسانید.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اصلاح

ماده 60 ـ تجدیدنظر در معاهده
1
ـ این معاهده می تواند هرچند وقت یك بار به وسیله یك فراهمایی (كنفرانس ) ویژه كشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر واقع شود.
2
ـ برگزاری هر فراهمایی (كنفرانس ) تجدیدنظر بنا بر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت .
3
ـ هر سازمان بین الدولی كه به عنوان مرجع جست وجو یا بررسی مقدماتی بین المللی تعیین شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمایی (كنفرانس ) تجدیدنظر پذیرفته خواهد شد.
4
ـ بندهای (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54)، بندهای (4) الی (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را می توان به وسیله فراهمایی (كنفرانس ) تجدیدنظر یا طبق مفاد ماده (61) اصلاح نمود.

ماده 61 ـ اصلاح برخی از مقررات معاهده

1ـ الف ـ هر كشور عضو مجمع ، مدیركل و یا كارگروه (كمیته ) اجرائی می توانند پیشنهادهای مربوط به اصلاح بندهای (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54) بندهای (4) الی (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را مطرح نمایند.
ب ـ پیشنهادهای مذكور را مدیركل حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها به وسیله مجمع به كشورهای متعاهد اعلام خواهد نمود.

2ـ الف ـ اصلاحیه های مواد مذكور در بند (1) این ماده را مجمع تصویب خواهد نمود.
ب ـ تصویب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است .

3ـ الف ـ هرگونه اصلاحیه به موارد مذكور در بند (1) این ماده یك ماه پس از این كه مدیركل اعلام قبولی كتبی ، سه چهارم از كشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه برابر با روشهای مقرر در قانون اساسی آنها را دریافت نماید، لازم الاجراء خواهد شد.
ب ـ هرگونه اصلاحیه مواد مذكور كه به این ترتیب پذیرفته می شود در زمان لازم الاجراء شدن برای كلیه كشورهای عضو مجمع لازم الاتباع خواهد بود. با این قید كه هر اصلاحیه ای كه تعهدات مالی كشورهای متعاهد را افزایش دهد فقط درمورد آن عده از كشورهایی كه پذیرش خود را نسبت به چنین اصلاحیه ای اعلام نموده باشند لازم الاتباع خواهد بود.
ج ـ هر اصلاحیه ای كه طبق مفاد جزء (الف ) پذیرفته شده باشد درمورد كلیه كشورهایی كه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه طبق مفاد جزء (الف )، به عضویت مجمع درآیند لازم الاتباع خواهد بود.

فصل هشتم ـ مقررات نهایی

ماده 62 ـ عضویت در معاهده
1
ـ هر كشور عضو اتحادیه بین المللی حمایت از مالكیت صنعتی می تواند به راههای زیر به عضویت این معاهده درآید:
(1)
امضاء و سپس تودیع سند تصویب ، یا
(2)
تودیع یك سند الحاق .
2
ـ اسناد تصویب یا الحاق نزد مدیركل تودیع خواهد شد.
3
ـ مفاد ماده (24) متن تجدیدنظر شده در استكهلم معاهده پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی درمورد این معاهده اجراء خواهد شد.
4
ـ بند (3) این ماده نباید به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن و یا قبول ضمنی یك كشور متعاهد نسبت به وضعیت موجود سرزمینی تلقی شود كه كشور متعاهد دیگر، آن سرزمین را طبق بند مذكور مشمول این معاهده نموده است .

ماده 63 ـ لازم الاجراء شدن معاهده

1ـ الف ـ این معاهده با رعایت مقررات بند (3) این ماده سه ماه پس از این كه هشت كشور اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع نمایند مشروط براین كه حداقل چهار كشور از این هشت كشور هر یك یكی از شرایط زیر را محقق سازند لازم الاجراء خواهد شد:
(1)
تعداد اظهارنامه های تسلیم شده در كشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی از 40000 متجاوز باشد.
(2)
اتباع یا مقیمین كشور مطابق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی حداقل 1000 اظهارنامه را در یك كشور خارجی تسلیم نموده باشند.
(3)
اداره ملی كشور، طبق آخرین آمارهای سالانه انتشار یافته توسط دفتر بین المللی حداقل 10000 اظهارنامه را از اتباع یا مقیمین كشورهای خارجی دریافت نموده باشند.
ب ـ در این بند واژه اظهارنامه ها شامل اظهارنامه های مربوط به مدل های اشیاء مصرفی نمی باشد.

2ـ با رعایت مفاد بند (3) این ماده هر كشور كه در تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده برابر .بند (1) این ماده ، به عضویت این معاهده در نیامده باشد، سه ماه پس از آن كه سند الحاق یا تصویب خود را تودیع نماید به این معاهده ملزم خواهد شد.

3ـ مع ذلك مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن كه درآئین نامه منضم به این معاهده آمده فقط در تاریخی قابل اجراء خواهد بود كه در آن تاریخ سه كشور كه هركدام از آنها حداقل یكی از سه الزامات مذكور در بند (1) را انجام داده و اعلام ننموده باشند كه طبق بند(1) ماده (64) قصد ملزم شدن به مقررات مذكور درفصل دوم را ندارند، به عضویت این معاهده در آمده باشند. به هرحال این تاریخ زودتر از تاریخ لازم الاجراء شدن طبق بند (1) نخواهد بود.

ماده 64 ـ حق شرطها

1ـ الف ـ هر كشور می تواند اعلام نماید كه ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب ـ كشورهایی كه اعلامیه موضوع جزء (الف ) بند (1) را صادر می نمایند ملزم به مفاد .فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئین نامه نخواهند بود.

2ـ الف ـ هر كشوری كه طبق جزء (الف ) بند (1) اعلامیه ای را صادر ننموده باشد می تواند اعلام نماید كه:
(1)
نسبت به مقررات بند (1) ماده (39) درخصوص ارائه یك نسخه از اظهارنامه بین المللی و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
(2)
تأخیر بررسی ملی به نحو مقرر در ماده (40) مانع از انتشار اظهارنامه بین المللی و یا ترجمه آن توسط یا از طریق اداره ملی نخواهد بود مع ذلك این امر بدان معنا نیست كه كشور از محدودیت های مقرر در مواد (30) و (38) مستثنی باشد.
ب ـ كشورهایی كه چنین اعلامیه ای را صادر نمایند ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

3ـ الف ـ هر كشوری می تواند اعلام كند، تا آنجا كه به آن كشور مربوط می شود، انتشار بین المللی اظهارنامه های بین المللی لازم نیست .
ب ـ هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاریخ حق تقدم ، اظهارنامه بین المللی حاوی تعیین فقط كشورهایی باشد كه اعلامیه ای را طبق جزء (الف ) این بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بین المللی طبق بند (2) ماده (21) منتفی است .
ج ـ حتی اگر مقررات جزء (ب ) فوق به اجراء در آید مع هذا دفتر بین المللی اظهارنامه بین المللی را در موارد زیر منتشر خواهد نمود
(1)
بنا به تقاضای متقاضی به نحو مقرر در آئین نامه .
(2)
هرگاه اظهارنامه ملی یا ورقه اختراع مبتنی بر اظهارنامه بین المللی به وسیله یا از طرف اداره ملی هر كشور تعیین شده كه اعلامیه را طبق جزء (الف ) فوق صادر كرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذكور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ حق تقدم .

4ـ الف ـ هر كشوری كه قانون ملی آن اثر سابقه اختراعات ادعایی را از تاریخی قبل از تاریخ انتشار مقرر نماید ولی از لحاظ سابقه اختراع ادعایی تاریخ حق تقدم مورد ادعا طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی را همان تاریخ واقعی تسلیم اظهارنامه در آن كشور تلقی ننماید می تواند اعلام كند كه تاریخ تسلیم یك اظهارنامه بین المللی درخارج از آن كشور كه در آن اظهارنامه بین المللی كشور مزبور تعیین شده است با تاریخ تسلیم واقعی در آن كشور از حیث سابقه اختراع ادعایی یكسان نمی باشد.
ب ـ هر كشوری كه اعلامیه ای را برابر جزء (الف ) فوق صادر نموده باشد تا حد مذكور در اعلامیه ملزم به رعایت مفاد بند (3) ماده (11) نخواهد بود.
ج ـ هر كشوری كه اعلامیه ای را برابر جزء (الف ) فوق صادر نماید به صورت همزمان و مكتوب تاریخ و شرایط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعایی هر اظهارنامه بین المللی كه كشور مزبور را تعیین نموده باشد، در آن كشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را می توان در هر زمان طی اطلاعیه ای خطاب به مدیركل تغییر داد.

5 ـ هر كشور می تواند اعلام نماید كه خود را ملزم به رعایت ماده (59) نمی داند. مفاد ماده .(59) درمورد هرگونه اختلاف بین هر كشور متعاهد صادركننده این اعلامیه و هر دولت متعاهد دیگر اجراء نخواهد شد.

6 ـ الف ـ هر اعلامیه صادره به موجب این ماده به صورت مكتوب خواهد بود. اعلامیه مذكور می تواند هنگام امضاء این معاهده ، هنگام تودیع سند تصویب یا الحاق ، یا به استثنای مورد مذكور در بند (5) این ماده در هر زمان بعدی به وسیله اطلاعیه ای خطاب به مدیركل به وی اعلام گردد. درمورد اطلاعیه مذكور اثر اعلامیه شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیركل خواهد بود و اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذكور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ب ـ هرگونه اعلامیه صادره طبق این ماده را می توان در هر زمان به وسیله اطلاعیه ای خطاب به مدیركل مسترد نمود. این استرداد سه ماه پس از دریافت اطلاعیه توسط مدیركل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلامیه صادره طبق بند (3) این استرداد، اظهارنامه های بین المللی تسلیمی قبل از انقضاء مدت سه ماه مذكور را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

7 ـ هیچ حق شرط دیگری نسبت به این معاهده به غیر از حق شرطهای درنظر گرفته شده طبق بندهای (1) تا (5) مجاز نیست .

ماده 65 ـ اجراء تدریجی
1
ـ درصورتی كه موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست وجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ، به صورت موقت ، محدودیت هایی را درخصوص تعداد یا نوع اظهارنامه بین المللی كه آن مرجع عهده دار رسیدگی به آن می شود را مقرر نماید، مجمع تدابیر لازم را برای اجراء تدریجی این معاهده و آئین نامه درارتباط با انواع اظهارنامه های بین المللی مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. این مقررات همچنین درباره تقاضاهای مربوط به جست وجو از نوع جست وجوی بین المللی موضوع بند (5) ماده (15) اجراء خواهد شد.
2
ـ مجمع تاریخهایی را كه از آن تاریخها، با رعایت بند (1) این ماده ، می توان اظهارنامه های بین المللی را تسلیم و تقاضاهای بررسی مقدماتی بین المللی را ارائه نمود معین خواهد كرد. تاریخهای مذكور به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این معاهده طبق مفاد بند (1) ماده (63) یا پس از قابلیت اجرائی یافتن فصل دوم به موجب بند (3) ماده (63) نخواهد بود.

ماده 66 ـ انصراف از عضویت
1
ـ هر كشور متعاهد می تواند با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیركل انصراف خود را از عضویت در این معاهده اعلام دارد.
2
ـ انصراف ازعضویت در معاهده شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مذكور به وسیله مدیركل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه های بین المللی تسلـیمی به كشـور انـصراف دهنده قبل از انقـضاء مدت شش مـاه مذكور و همچنین نسبت به انتخاب كشور انصراف دهنده قبل از انقضاء این مدت اثری نخواهد داشت .

ماده 67 ـ امضاء و زبانها
1
ـ الف ـ این معاهده در نسخه ای واحد به زبان انگلیسی و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار یكسان برخوردار خواهند بود.
ب ـ مدیركل پس از مشورت با دولتهای ذی نفع متون رسمی این معاهده را به زبانهای آلمانی ، ژاپنی ، پرتغالی ، روسی ، اسپانیولی و زبانهای دیگری كه ممكن است مجمع تعیین نماید، تهیه خواهد كرد.
2
ـ این معاهده برای امضاء تا تاریخ سی و یكم دسامبر 1970 (برابر با 10/10/1349 هجری شمسی ) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.

ماده 68 ـ وظایف امین اسناد
1
ـ نسخه اصلی این معاهده پس از انقضاء تاریخ مذكور در بند (2) ماده (67) نزد مدیركل تودیع خواهد شد.
2
ـ مدیركل دو نسخه از رونوشت مصدق این معاهده و آئین نامه منضم به آن را برای كلیه كشورهای عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و سایر كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
3
ـ مدیركل این معاهده را در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
4
ـ مدیركل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحیه این معاهده و آئین نامه را برای كلیه كشورهای متعاهد و سایر كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.

ماده 69 ـ اطلاعیه ها
مدیركل مراتب زیر را به كلیه كشورهای عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی اطلاع خواهد داد.
1
ـ امضاءها به موجب ماده (62).
2
ـ تودیع اسناد تصویب یا الحاق به موجب ماده (62).
3
ـ تاریخ لازم الاجراء شدن این معاهده و تاریخی كه در آن به موجب بند (3) ماده (63) فصل دوم لازم الاجراء می شود.
4
ـ هر اعلامیه صادره به موجب بند (1) تا (5) ماده (64).
5
ـ استرداد هر اعلامیه صادره به موجب جزء (ب ) بند (6) ماده (64).
6
ـ مراتب اعلام انصراف از عضویت در معاهده به موجب ماده (66).
7
ـ هرگونه ا علامیه صادره به موجب بند (4) ماده (31).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه ماده و آئین نامه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آئین نامه معاهده همكاری در ثبت اختراع
(
لازم الاجراء از 12 فروردین 1381 (1 آوریل2002))

قسمت الف
مواد مقدماتی

ماده 1ـ اصطلاحات اختصاری
1
ـ1- معنای اصطلاحات اختصاری
الف- كلمه « معاهده» به معنای معاهده همكاری در ثبت اختراعات است.
ب- كلمات « فصل» و « ماده» به فصل یا ماد ه ای مشخص از معاهده دلالت دارد.

ماده 2ـ تفسیر برخی كلمات

1ـ2 – « متقاضی»
در هرجا كه كلمه « متقاضی» به كار رفته باشد كلمه مذكور همچنین به معنای كارگزار و یا نماینده دیگر متقاضی نیز خواهدبود مگر اینكه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده و یا متنی كه این كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد نظیر بالاخص موردی كه ماده به محل اقامت و یا تابعیت متقاضی اشاره داشته باشد.

2ـ2 – « كارگزار»
در هرجا كه كلمه كارگزار به كار رفته باشد، منظور كارگزاری است كه وفق بند1 ماده90 آئین نامه تعیین شده است مگر اینكه صراحتاً از سیاق عبارت و یا ماهیت ماده یا متنی كه این كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد.

2مكررـ2 « نماینده مشترك»
در هر جا كه اصطلاح « نماینده مشترك» به كار رفته باشد منظور یك متقاضی منصوب شده به عنوان نماینده مشترك و یا تلقی شده به عنوان نماینده مشترك وفق بند2 ماده90 آئین نامه است.

3ـ2 -« امضاء»
در هر جا كه كلمه امضاء بكار رفته باشد چنانچه قانون ملی مورد اجراء بوسیله اداره دریافت كننده یا مرجع صالح جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی استفاده از مهر را به جای امضاء الزامی سازد، مقصود از كلمه امضاء برای آن اداره یا مرجع به معنای مهر خواهدبود.

قسمت ب
مواد مربوط به فصل اول معاهده

ماده 3 ـ تقاضا (فرم)

1ـ3 – فرم تقاضا
تقاضا بر روی یك فرم چاپی تنظیم یا بوسیله فرم چاپ شده رایانه ای ارائه خواهدشد.

2ـ3 – در دسترس بودن فرم ها :
نسخه هائی از فرم چاپی به وسیله اداره دریافت كننده، یا در صورت تمایل این اداره به وسیله دفتر بین المللی به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهدگرفت.

3ـ3 – فهرست كنترل
الف- تقاضا حاوی فهرستی خواهدبود كه در آن موارد زیر مشخص خواهدشد:
«1»
تعداد كل اوراق تشكیل دهنده اظهارنامه بین المللی و تعداد اوراق مربوط به هر جزء اظهارنامه بین المللی: تقاضا، توصیف (كه به صورت جداگانه تعداد اوراق مربوط به هر بخش از توصیف را براساس فهرست ترتیبی نشان دهد)، ادعاها، نقشه ها، خلاصه؛
«2»
در مواردی كه اظهارنامه بین المللی تسلیمی با وكالت نامه همراه باشد (سندی كه یك كارگزار و یا یك نماینده مشترك را منصوب نماید) نسخه ای از وكالت نامه كلی، سند حق تقدم، فهرست ترتیبی به صورت فرم رایانه ای قابل خواندن، سند مربوط به پرداخت هزینه ها و یا هر سند دیگر (كه در فهرست كنترل تعیین خواهدشد.)؛
«3»
شماره آن شكل از نقشه ها كه متقاضی پیشنهاد می نماید باید به هنگام انتشار خلاصه همراه آن باشد؛ در موارد استثنائی متقاضی می تواند بیش از یك شكل را پیشنهاد نماید.
باین فهرست باید به وسیله متقاضی كامل شود و در صورت عدم انجام آن اداره دریافت كننده باین موضوع اشاره لازم را خواهدنمود. با این استثناء كه اداره دریافت كننده به شماره مذكور در جزء «3» شق الف فوق اشاره ای نخواهدداشت.

4ـ3 – مشخصات
با رعایت بند3 فوق مشخصات فرم تقاضای چاپی و تقاضای ارائه شده به صورت فرم چاپی رایانه ای در دستورالعمل های اداری مشخص خواهندشد.

ماده 4ـ تقاضا (محتویات)

1ـ4 – محتویات اجباری و اختیاری؛ امضاء
الف- تقاضا حاوی موارد زیر خواهدبود:
«1»
خواسته،
«2»
عنوان اختراع،
«3»
مشخصات مربوط به متقاضی و كارگزار اگر كارگزاری معین شده باشد،
«4»
تعیین كشورها،
«5»
مشخصات مربوط به مخترع در موردی كه قانون ملی حداقل یكی از كشورهای تعیین شده، ارائه نام مخترع را به هنگام تسلیم یك اظهارنامه ملی ضروری قلمداد نماید.
ب- تقاضا، عندالاقتضاء حاوی مراتب زیر خواهدبود:
«1»
یك ادعای حق تقدم،
«2»
ارجاع به هر نوع جستجوی بین المللی یا جستجوی از نوع بین المللی یا جستجوی دیگر قبلی،
«3»
انتخاب های مربوط به انواع خاص حمایت،
«4»
ذكر این مطلب كه متقاضی مایل به تحصیل یك ورقه اختراع منطقه ای است،
«5»
ارجاع به اظهارنامه اصلی و یا اختراع اصلی،
«6»
انتخاب مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی توسط متقاضی.
ج- تقاضا می تواند حاوی موارد زیر باشد:
«1»
مشخصات مربوط به مخترع در موردیكه قانون ملی هیچیك از كشورهای تعیین شده ارائه نام مخترع را در زمان تسلیم یك اظهارنامه ملی الزامی نداند،
«2»
تقاضا از اداره دریافت كننده دائر به تهیه و ارسال سند حق تقدم به دفتر بین المللی در موردی كه اظهارنامه ای كه حق تقدم آن ادعاشده به اداره ملی یا مرجع بین الدولی به عنوان اداره دریافت كننده تسلیم شده باشد،
«3»
اعلامیه ها به نحو مقرر در بند17 ماده4 آئین نامه.
د- تقاضا باید امضاء شود.

2ـ4 – خواسته
خواسته با مضمون ذیل بوده و ترجیحاً با كلمات زیر تنظیم خواهدشد:
«
اینجانب امضاءكننده زیر درخواست می نمایم كه این اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات مورد رسیدگی قرار گیرد

3ـ4 – عنوان اختراع
دوست عنوان اختراع باید كوتاه (ترجیحاً از دو تا هفت كلمه به زبان انگلیسی و یا ترجمه شده به زبان انگلیسی) و دقیق باشد.

4ـ4 – اسامی و نشانی ها
(
الف)اسامی اشخاص حقیقی با ذكر نام خانوادگی، نام (نام هائی) كه به آن معروفند درج خواهدشد و نام خانوادگی قبل از نام (نام ها) خواهدآمد.
(
ب) اسامی اشخاص حقوقی با ذكر مشخصات كامل و رسمی آنها درج خواهدشد.
(
ج) نشانی ها به نحوی درج خواهندشد كه الزامات مرسوم برای تحویل فوری پستی به نشانی های درج شده را محقق سازد و در هر مورد شامل كلیه واحدهای اداری مربوطه، ازجمله شماره خانه درصورت وجود خواهدبود. هرگاه قانون ملی كشور تعیین شده ذكر شماره خانه را الزامی نداند، عدم ذكر این شماره دارای هیچ اثری در آن كشور نخواهدبود به منظور تسهیل ارتباط سریع با متقاضی توصیه می شود كه هرگونه نشانی چاپ از راه دور، شماره تلفن و نمابر یا اطلاعات درباره سایر وسایل ارتباطی از این قبیل كه مربوط به متقاضی یا عندالاقتضاء كارگزار و یا نماینده مشترك باشد، درج گردد.
(
د) برای هر متقاضی، مخترع یا كارگزار می توان فقط یك نشانی را درج نمود با این استثناء كه اگر هیچ كارگزاری منصوب نشده باشد تا نمایندگی متقاضی یا متقاضیان را عهده دار باشد خود متقاضی و یا اگر تعداد متقاضی بیش از یك شخص باشد نماینده مشترك آنها می تواند علاوه بر هر نشانی دیگر اعلام شده در تقاضا یك نشانی را مشخص نماید كه به آن نشانی اطلاعیه ها ارسال گردد.

5 ـ4 – متقاضی
(
الف) نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه متقاضی یا در صورت وجود متقاضیان متعدد، نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه هر یك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.
(
ب) تابعیت متقاضی بر حسب نام كشوری كه وی تبعه آن است درج خواهدشد.
(
ج) اقامتگاه متقاضی برحسب نام كشوری كه وی مقیم آنجا است درج خواهدشد.
(
د)برای كشورهای مختلف تعیین شده می توان متقاضیان مختلفی را در تقاضا درج نمود. در چنین موردی در تقاضا، متقاضی یا متقاضیان برای هر كشور تعیین شده یا گروه كشورهای تعیین شده درج خواهندشد.
(
ه) در موردی كه مشخصات متقاضی نزد اداره ملی عمل كننده به عنوان اداره دریافت كننده ثبت شده باشد تقاضا می تواند حاوی شماره و سایر مشخصاتی باشد كه تحت آن تقاضای متقاضی به ثبت رسیده است.

6 ـ4 – مخترع
(
الف) در موردی كه جزء «5» شق (الف) بند1 ماده4 این آئین نامه یا جزء «1» شق (ج) آن بند مصداق داشته باشد نام و نشانی مخترع یا اگر چند مخترع وجود داشته باشند نام و نشانی هر یك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.
(
ب) اگر متقاضی مخترع باشد در آن صورت تقاضا به جای ذكر اطلاعات مقرر به موجب شق (الف)، حاوی اظهاریه ای به این منظور خواهدبود.
(
ج) هرگاه الزامات قوانین ملی كشورهای تعیین شده یكسان نباشند برای كشورهای تعیین شده مختلف، اشخاص مختلف را می توان در تقاضا به عنوان مخترع ذكر نمود. در اینصورت تقاضا حاوی یك اظهاریه جداگانه برای هر كشور تعیین شده یا گروه كشورهائی خواهدبود كه در آن كشور یا گروه كشورها یك شخص بخصوص، یا همان شخص باید مخترع تلقی گردد یا در آن كشور یا گروه كشورها اشخاص بخصوص یا همان اشخاص باید به عنوان مخترعین تلقی گردند.

7ـ4 – كارگزار
(
الف)اگر كارگزاری تعیین شده باشد این موضوع در تقاضا ذكر و نام و نشانی وی در آن منعكس خواهدشد.
(
ب) هرگاه مشخصات كارگزار نزد اداره ملی عمل كننده به عنوان اداره دریافت كننده ثبت شده باشد در تقاضا می توان شماره و اطلاعات دیگری را كه تحت آن مشخصات كارگزار به ثبت رسیده را ذكر نمود.

8 ـ4 – نماینده مشترك
هرگاه نماینده مشتركی منصوب شده باشد این موضوع باید در تقاضا ذكر شود.

9ـ4 – تعیین كشورها
الف- در موارد زیر در تقاضا كشورهای متعاهد تعیین خواهندشد:
«1»
تعیین كشورها به منظور تحصیل ورقه های اختراع ملی از طریق ذكر نام هر كشور مربوط؛
«2»
تعیین كشورها به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه ای با مشخص نمودن این مطلب كه یك ورقه اختراع منطقه ای برای كلیه كشورهای متعاهد عضو معاهده اختراع منطقه ای مربوطه منظور است یا فقط برای كشورهای متعاهدی كه نام آن ها ذكر شده است.
ب- در تقاضا همچنین ممكن است ذكر شود كه كلیه كشورهائیكه برابر معاهده تعیین آن ها مجاز است غیر از موارد مذكور در شق (الف) نیز تعیین گردند مشروط بر اینكه:
«1»
لااقل یك كشور متعاهد به موجب شق (الف) این بند تعیین شده باشد، و
«2»
تقاضا همچنین حاوی اظهاریه ای باشد دایر بر این كه هرگونه تعیین به عمل آمده به موجب این شق باید طبق شق (ج) مورد تأیید قرار گیرد و اینكه هر نوع تعیین كشور به ترتیب مذكور در صورتی كه قبل از انقضاء 15 ماه از تاریخ حق تقدم تأیید نشود در پایان مهلت مذكور مسترد شده بوسیله متقاضی تلقی خواهدشد.
ج- تأئید هر نوع تعیین كشورها كه طبق شق (ب) به عمل آمده است به طرق زیر محقق خواهدشد:
«1»
تسلیم اعلامیه كتبی به اداره دریافت كننده حاوی مراتب مذكور در جزءهای «1» یا «2» شق (الف) و
«2»
پرداخت هزینه تعیین كشور و هزینه تأئید مذكور در بند5 ماده 15 آئین نامه به اداره دریافت كننده ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) فوق.

10ـ4 – ادعای حق تقدم
(
الف)هر اعلامیه مذكور در بند (1) ماده 8 معاهده « ادعای حق تقدم» می تواند حق تقدم یك یا چند اظهارنامه قبلی تسلیم شده در یا برای هر كشور عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی یا تسلیم شده در یا برای هر عضو سازمان جهانی تجارت كه عضو آن كنوانسیون نمی باشد را ادعا نماید. هر ادعای حق تقدم با رعایت بند1 ماده26 مكرر آئین نامه می تواند در تقاضا ذكر شود؛ این ادعا شامل اظهاریه ای دایر به اینكه حق تقدم اظهارنامه ای كه قبلاً تسلیم شده ادعا می گردد و موارد زیر خواهدبود:
«1»
تاریخ تسلیم اظهارنامه قبلی؛
این تاریخ باید در طی مدت 12 ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی باشد.
«2»
شماره اظهارنامه قبلی؛
«3»
هرگاه اظهارنامه قبلی یك اظهارنامه ملی باشد نام كشور عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی یا عضو سازمان جهانی تجارت غیر عضو آن كنوانسیون كه در آن كشور اظهارنامه تسلیم شده است؛
«4»
هرگاه اظهارنامه قبلی یك اظهارنامه منطقه ای باشد، نام مرجعی كه معاهده اختراع منطقه ای، صلاحیت اعطای ورقه های اختراع منطقه ای را به آن تفویض نموده است؛
«5»
هرگاه اظهارنامه قبلی یك اظهارنامه بین المللی باشد نام اداره دریافت كننده ای كه اظهارنامه مزبور به آن تسلیم شده است.
(
ب) علاوه بر هر ذكر نام كه به موجب جزء «4» یا «5» شق (الف) ضروری است:
«1»
زمانی كه اظهارنامه قبلی یك اظهارنامه منطقه ای یا یك اظهارنامه بین المللی باشد ادعای حق تقدم می تواند یك یا چند كشور عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی كه برای آنها اظهارنامه قبلی تسلیم شده است را مشخص نماید؛
«2»
هرگاه اظهارنامه قبلی یك اظهارنامه منطقه ای باشد و لااقل یكی از كشورهای عضو معاهده اختراع منطقه ای در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و سازمان جهانی تجارت عضویت نداشته باشد، در ادعای حق تقدم حداقل یك كشور عضو آن كنوانسیون یا یك عضو آن سازمان كه برای آن اظهارنامه قبلی تسلیم شده مشخص خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق های (الف) و (ب) این ماده بند (6) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.
د- اگر در تاریخ 29 سپتامبر 1999 متن های اصلاح شده شق های (الف) و (ب) كه از اول ژانویه سال 2000 به اجراء درمی آیند با قانون ملی مورد اجرا به وسیله یك اداره تعیین شده سازگاری نداشته باشند این شق ها به نحوی كه تا 31 دسامبر 1999 مجری بوده اند بعد از آن تاریخ نیز در ارتباط با آن اداره تعیین شده تا زمانیكه شق های اصلاح شده مذكور با آن قانون سازگاری نداشته باشند موردعمل خواهندبود به شرط اینكه اداره مذكور مراتب را تا 31 اكتبر 1999 به دفتر بین المللی اطلاع دهد دفتر بین المللی اطلاع واصله را فوراً در روزنامه رسمی منتشر خواهدنمود.

11ـ4 – اشاره به جستجوی قبلی
اگر جستجوی بین المللی یا جستجو از نوع بین المللی برای اظهارنامه ای طبق بند (5) ماده15 معاهده تقاضا شده باشد یا اگر متقاضی مایل باشد كه مرجع جستجوی بین المللی تمام یا بخشی از گزارش جستجوی بین المللی را بر نتایج یك جستجو غیر از جستجوی بین المللی یا جستجو از نوع بین المللی انجام شده بوسیله اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه مرجع جستجوی بین المللی صلاحیتدار برای اظهارنامه بین المللی است مبتنی سازد در تقاضا به این موضوع اشاره خواهدشد. در این اشاره اظهارنامه ای كه (یا ترجمه آن بر حسب مورد) در ارتباط با آن جستجوی قبلی انجام شده با ذكر نام كشور، تاریخ و شماره یا جستجوی مذكور و عندالاقتضاء با تعیین تاریخ و شماره تقاضا برای چنین جستجوئی مشخص خواهدشد.

12ـ4 – انتخاب انواع خاص حمایت
الف- اگر متقاضی مایل باشد كه اظهارنامه بین المللی او در هر كشور تعیین شده نه به عنوان یك اظهارنامه برای یك ورقه اختراع بلكه به عنوان اعطای هر نوع از انواع حمایت تعیین شده در ماده43 معاهده تلقی گردد این مطلب را در تقاضا ذكر خواهدنمود. از لحاظ این شق، بند (2) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.
ب- در مورد مقرر در ماده44 معاهده، متقاضی دو نوع حمایت مورد درخواست را ذكر خواهدنمود یا اگر یكی از این دو نوع حمایت از نظر او اصلی باشد مشخص خواهد كرد كه كدام یك اصلی و كدام یك فرعی است.

13ـ4 – تعیین اظهارنامه مادر
اگر متقاضی مایل باشد كه اظهارنامه بین المللی او در هر كشور تعیین شده به عنوان یك اظهارنامه برای یك ورقه اختراع یا گواهی تكمیل اختراع، گواهی تكمیل اختراع مخترع یا گواهی تكمیل اشیاء مصرفی تلقی گردد، او اظهارنامه مادر یا ورقه اختراعات، مادر، گواهی ورقه اختراع مادر یا گواهی اشیاء مصرفی مادر كه به آن ورقه اختراع یا گواهی تكمیل اختراع، گواهی تكمیل مخترع یا گواهی تكمیل اشیاء مصرفی مربوط می شود را تعیین خواهدنمود. از لحاظ این بند مقررات بند(2) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.

14ـ4 – استمرار یا استمرار جزئی
اگر متقاضی مایل باشد اظهارنامه بین المللی او در هر كشور تعیین شده به عنوان اظهارنامه ای برای استمرار كامل یا جزئی اظهارنامه قبلی تلقی شود مراتب را به همین نحو در تقاضا ذكر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهدنمود.

.14 مكرر ـ4 انتخاب مرجع جستجوی بین المللی
اگر دو یا چند مرجع جستجوی بین المللی برای انجام جستجو در ارتباط با اظهارنامه بین المللی صلاحیت داشته باشند، متقاضی باید در تقاضا مرجع جستجوی بین المللی مورد نظر را تعیین نماید.

15ـ4 – امضاء
(
الف) با رعایت شق (ب) زیر تقاضا باید توسط متقاضی یا در صورت تعدد متقاضی توسط تمام آنان امضاء شود.
(
ب)در مواردی كه دو یا چند متقاضی یك اظهارنامه بین المللی را تسلیم نموده باشند كه در آن كشوری تعیین شده باشد كه به موجب قانون ملی آن كشور تسلیم اظهارنامه های ملی بوسیله مخترع الزامی باشد و در مواردی كه متقاضی آن كشور تعیین شده مخترع بوده ولی از امضاء تقاضا خودداری نماید یا نتوان او را پس از انجام تلاش های مقتضی یافت و یا نتوان به او دسترسی پیدا كرد، اگر تقاضا حداقل توسط یك متقاضی امضاء شود و اظهاریه ای نیز درخصوص توضیح مراتب عدم امضاء توسط مخترع برای متقاعد ساختن اداره دریافت كننده صادر گردد، در آنصورت نیازی به امضاء آن توسط متقاضی مخترع نخواهدبود.

16ـ4 – آوانویسی یا ترجمه كلمات خاص
(
الف) در مواردی كه نام یا نشانی با حروفی غیر از حروف الفبای لاتین نوشته شود آن نام یا نشانی با حروف الفبای لاتین نیز یا فقط به صورت آوانویسی یا از طریق ترجمه آن به زبان انگلیسی نشان داده خواهندشد. متقاضی تعیین خواهدنمود كه كدام كلمات فقط آوانویسی و كدام كلمات فقط ترجمه شوند.
(
ب) نام هر كشور كه با حروفی غیر از حروف لاتین نوشته شده باشند به زبان انگلیسی نیز درج خواهدشد.

17ـ4 – اعلامیه های مربوط به الزامات ملی مذكور در جزء «1» تا «5» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئین نامه
تقاضا ممكن است از لحاظ قانون ملی مجری در یك یا چند كشور تعیین شده، حاوی یك یا چند اعلامیه زیر بوده كه متن آنها بر طبق دستورالعمل های اداری تهیه شده باشد:
«1»
اعلامیه ای درخصوص تعیین هویت مخترع به نحو مذكور در جزء «1» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئین نامه ؛
«2»
اعلامیه ای درخصوص استحقاق متقاضی برای تقاضای یك ورقه اختراع و اعطای آن از تاریخ تسلیم بین المللی به نحو مذكور در جزء «2» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئین نامه ؛
«3»
اعلامیه ای درخصوص استحقاق متقاضی برای ادعای حق تقدم اظهارنامه قبلی از تاریخ تسلیم بین المللی به نحو مذكور در جزء «3» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئین نامه؛
«4»
اعلامیه ای درخصوص مخترع بودن به نحو مذكور در جزء «4» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر كه به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری امضاء خواهدشد؛
«5»
اعلامیه ای درخصوص افشاءهای غیرتبعیض آمیز یا استثنائات مربوط به فقدان نوآوری به نحو مذكور در جزء «5» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئین نامه .

18ـ4 – موضوع اضافی
(
الف) تقاضا حاوی هیچ موضوع دیگری غیر از موارد مذكور در بند 1 تا 17 ماده4 آئین نامه نخواهدبود با این قید كه بنا به دستورالعمل های اداری می توان درج هرگونه موضوع اضافی مذكوردر دستورالعمل های اداری را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون اینكه جنبه الزامی داشته باشد.
(
ب) اگر تقاضا حاوی موضوعی غیر از موارد مذكور در بند1 تا 17 ماده4 آئین نامه و یا موارد مجاز بر طبق شق (الف) این ماده به موجب دستورالعمل اداری باشد، اداره دریافت كننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافی را حذف خواهدنمود.

ماده 5 ـ توصیف

1ـ 5 – نحوه توصیف
(
الف) در توصیف ابتدا باید عنوان اختراع به نحو مندرج در تقاضا ذكر شود و حاوی مطالب زیر باشد:
«1»
رشته فنی كه اختراع به آن مربوط می شود؛
«2»
اشاره به سابقه اختراع تا حدود مكشوف بر متقاضی كه می تواند برای فهم، جستجو و بررسی اختراع مفید باشد و ترجیحاً ذكر اسنادی كه این سابقه را منعكس نمایند؛
«3»
افشاء اختراع ادعائی با كلماتی كه بتوان مشكل فنی و راه حل آن را دریافت (حتی اگر به صورت صریح نباشد) و ذكر اثرات مفید آن در صورت وجود، در مقایسه با سوابق قبلی؛
«4»
شرح مختصری از شكلها در نقشه ها، در صورت وجود؛
«5»
ذكر حداقل بهترین روشی كه متقاضی برای اجرای اختراع ادعائی خود آن را در نظر دارد؛ این كار در عندالاقتضاء با ذكر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها صورت خواهدگرفت. در مواردی كه قانون ملی كشور تعیین شده، توصیف بهترین روش را نخواهد و بر طبق آن قانون توصیف هر روش كافی باشد (اعم از اینكه آن روش بهترین روش موردنظر او باشد یا خیر) در آنصورت عدم توصیف بهترین روش موردنظر وی دارای هیچ اثری در آن كشور نخواهد بود؛
«6»
درمواردی كه از توصیف و یا ماهیت اختراع طریقه ای كه بوسیله آن قابلیت اختراع برای بهره برداری در صنعت و طریقه ای كه بتوان آن را ساخت و مورد استفاده قرار داد واضح نباشد یا اگر بتوان از اختراع فقط استفاده كرد، طریقه آن استفاده روشن نباشد، تعیین صریح این روش ها؛ از واژه « صنعت» مفهوم موسع آن به نحو مندرج در كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی منظور است.
(
ب) روش و ترتیب مقرر در شق (الف) رعایت خواهدشد مگر در مواردی كه به علت ماهیت اختراع، اتخاذ روش متفاوت و یا ترتیب متفاوت به فهم بهتر و ارائه اقتصادی تر منتج گردد.
(
ج) با رعایت مقررات شق (ب) از هر یك از قسمت های اشاره شده در شق (الف) ترجیحاً یك عنوان مناسب به نحو پیشنهادی در دستورالعمل های اداری درج خواهدشد.

2ـ 5 – افشاء ترتیب نوكلئوئید و یا اسید آمینه
(
الف) در مواردی كه اظهارنامه بین المللی حاوی افشاء یك یا چند ترتیب اسیدآمینه و یا نوكلئوئید باشد، توصیف حاوی فهرست ترتیبی طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری خواهدبود و به عنوان بخش مجزا در توصیف بر طبق آن استاندارد ارائه خواهدشد.
(
ب)در مواردی كه بخش فهرست ترتیبی توصیف، حاوی هر متن آزادی بر طبق تعریف آمده در استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری باشد، آن متن آزاد نیز در بخش اصلی توصیف و به همان زبانی كه توصیف تنظیم شده است درج خواهدشد.

ماده 6 ـ ادعاها

1ـ 6 – شماره و شماره گذاری ادعاها
(
الف) تعداد ادعاها باید با توجه به ماهیت اختراع ادعاشده معقول باشد.
(
ب) اگر ادعاهای متعددی وجود داشته باشند آن ادعاها بصورت پی درپی با ارقام عربی (1,2,3,…..) شماره گذاری خواهندشد.
(
ج) درصورت اصلاح ادعاها، روش شماره گذاری تابع دستورالعمل های اداری خواهدبود.

2ـ 6 – ارجاعات به سایر بخش های اظهارنامه بین المللی
(
الف) به استثناء مواردی كه مطلقاً ضروری باشد، ادعاها نباید درباره خصوصیات فنی اختراع به ارجاع به توصیف یا نقشه ها تكیه كنند بالاخص ادعاها نباید به ارجاعاتی نظیر « همانگونه كه در بخش……. توصیف شرح داده شده است» یا « همانگونه كه در شكل….. نقشه ها نشان داده شده است» تكیه كنند.
(
ب) در مواردی كه اظهارنامه بین المللی حاوی نقشه ها باشد، خصوصیات فنی مندرج در ادعاها ترجیحاً با علایم ارجاعی مربوط به این خصوصیات همراه خواهندبود. اگر از این علامت های ارجاعی استفاده گردد آنها ترجیحاً در داخل پرانتز قرار خواهندگرفت. اگر درج این نوع علامت های ارجاعی بالاخص فهم سریعتر یك ادعا را تسهیل ننماید نباید از آن ها استفاده شود. اداره تعیین شده می تواند علامت های ارجاعی را برای اهداف انتشار اظهارنامه توسط خود حذف نماید.

3ـ6 – نحوه ادعا كردن
(
الف) تعریف موضوعی كه حمایت از آن مورد نظر است بر حسب خصوصیات فنی اختراع خواهدبود.
(
ب) عندالاقتضاء ادعاها حاوی مطالب زیر خواهندبود:
«1»
اظهاریه ای حاوی آن دسته از خصوصیات فنی اختراع كه برای تعریف موضوع ادعا ضروری می باشند ولی در مجموع بخشی از سابقه اختراع را تشكیل می دهند،
«2»
بخش مشخص كننده كه قبل از آن كلمات « مشخص شده بصورت» مشخص شده بوسیله « كه در آن بهبودی شامل….» یا هر كلمات دیگر با این مضمون آمده باشد كه بصورت مختصر خصوصیات فنی كه در مجموع با خصوصیات مذكور در جزء «1» فوق حمایت از آن موردنظر است را بیان نماید.
(
ج) در مواردی كه قانون ملی كشور تعیین شده روش ادعا كردن به نحو مندرج در شق .(ب) را خواستار نباشد، بر عدم استفاده از آن روش ادعا در آن كشور اثری مترتب نخواهدبود مشروط بر اینكه روش ادعای بكارگرفته شده در عمل منطبق با قانون ملی آن كشور باشد.

4ـ6 – ادعاهای وابسته
(
الف) هر ادعائی كه حاوی كلیه خصوصیات یك یا چند ادعای دیگر باشد (ادعا به صورت وابسته) كه از این پس « ادعای وابسته» نامیده می شود، باید درصورت امكان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها از طریق ارجاع، اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان كند. هر ادعای وابسته كه به بیش از یك ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مركب) باین ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مركب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مركب دیگری بكار برد. در مواردی كه قانون ملی اداره ملی كه به عنوان مرجع جستجوی بین المللی عمل می نماید اجازه ندهد ادعاهای وابسته مركب به روشی متفاوت از آنچه كه در جملات قبل این شق ذكرشده تدوین شود. در آن صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن می تواند به درج مطلبی در گزارش جستجوی بین المللی مطابق با شق (ب) بند (2) ماده17 معاهده منجر شود. اگر روش ادعا كه در عمل مورد استفاده واقع شده منطبق با قانون ملی یك كشور تعیین شده باشد، عدم استفاده از روش ادعای مذكور، تأثیری در كشور تعیین شده، كه روش ادعای عملاً مورداستفاده در آن كشور منطبق با قانون ملی آن كشور بوده است، نخواهد داشت.
(
ب)هر ادعای وابسته آن گونه تلقی خواهدشد كه حاوی كلیه محدودیت های موجود در ادعائی است كه به آن ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مركب باشد دربرگیرنده، كلیه محدودیت های موجود در ادعای خاصی خواهدبود كه در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.
(
ج) كلیه ادعاهای وابسته كه به یك ادعای قبلی ارجاع می دهند و كلیه ادعاهای وابسته كه به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امكان و به بهترین نحو عملی ممكن با یكدیگر دسته بندی خواهندشد.

5 ـ 6 – مدل های اشیاء مصرفی
هر كشور تعیین شده ای كه در آن اعطای ورقه ثبت مدل اشیاء مصرفی براساس اظهارنامه بین المللی موردنظر باشد می تواند زمانی كه رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در آن كشور آغازشده به جای .بند1 تا 4 ماده 6 آئین نامه، قانون ملی خود را درخصوص موضوعات تنظیم شده در بندهای فوق اعمال نماید مشروط بر اینكه متقاضی مجاز باشد تا حداقل دو ماه از انقضاء مهلت مندرج در ماده22 معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملی منطبق سازد.

ماده 7ـ نقشه ها
1
ـ7 – نمودارهای گردش كار و دیاگرام ها
نمودارهای گردش كار و دیاگرام ها به عنوان نقشه تلقی خواهندشد.
2
ـ7 – مهلت
مهلت مندرج در شق «2» بند (2) ماده7 معاهده باید برحسب شرایط و اوضاع و احوال هر مورد معقول باشد ولی این مهلت به هیچ وجه نباید از دو ماه از تاریخ دعوتنامه كتبی كه در آن تسلیم نقشه یا نقشه های اضافی طبق مقررات مذكور درخواست شده كمتر باشد.

ماده 8 ـ خلاصه

1ـ 8 – محتوا و شكل خلاصه
الف- خلاصه مشتمل بر موارد زیر خواهدبود:
«1»
خلاصه ای از افشاء مندرج در توصیف، ادعاها و هریك از نقشه ها؛ خلاصه نشان دهنده رشته فنی كه اختراع به آن مربوط می شود خواهدبود و به نحوی تدوین خواهدشد كه درك روشن مشكل فنی و عصاره راه حل مشكل از طریق اختراع و استفاده یا استفاده های اصلی از اختراع را میسر سازد؛
«2»
عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شیمیائی كه در مقایسه با كلیه فرمول های مندرج در اظهارنامه بین المللی به بهترین نحو اختراع را مشخص نماید.
(
ب) خلاصه تا حدی كه حدود افشاء اجازه می دهد باید مختصر باشد (ترجیحاً بین 50 تا 150 كلمه اگر به زبان انگلیسی باشد، یا اگر به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد).
(
ج) خلاصه حاوی اظهاریه هائی در مورد مزیت ها یا ارزش اختراع ادعائی یا كاربرد مورد پیش بینی آن نخواهدبود.
(
د) هر نوع خصوصیت فنی عمده كه در خلاصه ذكر شده و در اظهارنامه بین المللی با نقشه نشان داده شده است با یك علامت در داخل پرانتز همراه خواهدبود.

2ـ 8 – شكل
(
الف) اگر متقاضی نتواند موارد مندرج در جزء «3» شق (الف) بند3 ماده3 آئین نامه را ارائه دهد یا اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد كه شكل یا اشكالی غیر از شكل یا اشكال پیشنهادی متقاضی از میان كلیه شكل های مربوط به نقشه ها، بهتر صفات مشخصه اختراع را مشخص می سازد، آن مرجع با رعایت شق (ب) این بند شكل یا اشكالی كه باید به هنگام انتشار نامه به وسیله دفتر بین المللی همراه خلاصه باشد را تعیین خواهدنمود. در اینصورت شكل یا اشكالی كه به طریق مذكور توسط مرجع جستجوی بین المللی مشخص شده اند پیوست خلاصه خواهندبود. در غیراینصورت، با رعایت مفاد شق (ب)، خلاصه با شكل یا شكل های پیشنهادی متقاضی همراه خواهدبود.
(
ب) اگر مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهد كه هیچ یك از اشكال نقشه ها برای درك خلاصه مفید نیست مراتب را به همین نحو به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. در چنین حالتی هنگامی كه خلاصه به وسیله دفتر بین المللی انتشار یابد با هیچ شكلی از نقشه ها همراه نخواهدبود حتی اگر متقاضی طبق جزء «3» شق (الف) بند3 ماده3 آئین نامه پیشنهادی را ارائه داده باشد.

3ـ 8 – اصول راهنما در تدوین
خلاصه باید به طریقی تدوین شود كه بتواند بصورت مؤثری به عنوان ابزاری دقیق برای جستجو در فن خاص كاربرد داشته باشد و علی الخصوص به دانشمند، مهندس یا پژوهشگر كمك نماید كه بتوانند به نظری درخصوص ضرورت رجوع یا عدم رجوع به خود اظهارنامه بین المللی دست یابند.

ماده 9ـ عبارات و غیره كه نباید بكار روند

1ـ 9 – تعریف
اظهارنامه بین المللی حاوی مطالب زیر نخواهدبود:
«1»
عبارات یا نقشه های مغایر با اخلاق حسنه؛
«2»
عبارات یا نقشه های مخل نظم عمومی؛
«3»
اظهاریه های موهن در مورد محصولات یا فرآیندهای هر شخص خاص غیر از متقاضی را بی اعتبار سازد یا به ارزش یا اعتبار اظهارنامه ها یا ورقه های اختراع اشخاص مزبور لطمه وارد سازد (صرف مقایسه با اختراعات قبلی فی نفسه عمل مشمول موارد فوق تلقی نخواهدشد)؛
«4»
هر اظهاریه یا مطلبی كه طبق شرایط و مقتضیات نا مربوط یا غیرضروری باشد.

2ـ 9 – تشخیص عدم رعایت
اداره دریافت كننده و مرجع جستجوی بین المللی می توانند عدم رعایت مقررات بند1 ماده9 آئین نامه را تشخیص داده و به متقاضی پیشنهاد نماید كه به صورت داوطلبانه اظهارنامه بین المللی خود را بر آن اساس تصحیح نماید. اگر اداره دریافت كننده، عدم رعایت موارد فوق را تشخیص دهد، مراتب را به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد؛ اگر مرجع جستجوی بین المللی متوجه عدم رعایت موارد فوق گردد مراتب را به اداره دریافت كننده و دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.

3ـ 9 – ارجاع بند (6) ماده21 معاهده
«
اظهارات موهن كه در بند (6) ماده21 معاهده به آنها اشاره شده» دارای همان معنای مذكور در شق «3» بند 1 ماده 9 این آئین نامه می باشد.

ماده 10ـ اصطلاحات، علامتها

1ـ10 – اصطلاحات، علامتها
الف- واحدهای اوزان و مقادیر برحسب سیستم متریك بیان خواهند شد و اگر ابتدائاً برحسب سیستم متفاوتی بیان شده باشند با سیستم متریك نیز بیان خواهند گردید.
ب- درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد خواهد بود و اگر ابتدائاً از نحوه دیگری استفاده شده باشد، به سانتیگراد نیز ذكر خواهدشد.
ج حذف شده است.
د- برای نشان دادن حرارت، انرژی، نور، صوت و مغناطیس و همچنین فرمول های ریاضی و واحدهای الكتریكی، قواعد موردعمل بین المللی رعایت خواهندشد. برای فرمولهای شیمیایی از نمادها، وزن اتمی و فرمول های مولكولی كه به صورت معمول بكار می روند استفاده خواهدشد.
ه- بطوركلی فقط اصطلاحات فنی، علامتها و نمادهائی باید مورداستفاده قرار گیرند كه معمولاً در آن فن به خصوص پذیرفته شده اند.
و- در مواردی كه اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن به زبانهای چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد آغاز بخش اعشاری با نقطه مشخص خواهد شد ولی اگر اظهارنامه بین المللی یا ترجمه آن به زبانی غیر از چینی، انگلیسی یا ژاپنی باشد با ویرگول مشخص خواهدشد.

2ـ10 – سازگاری
درسراسر اظهارنامه بین المللی از اصطلاحات و علامتهای سازگار استفاده خواهدشد.

ماده 11ـ الزامات مربوط به شكل اظهارنامه بین المللی و ضمایم آن

1ـ11 – تعداد نسخه ها
الف- با رعایت مقررات شق (ب)، اظهارنامه بین المللی و هریك از اسناد مذكور در فهرست كنترل (جزء «2» شق(الف) بند3 ماده3 آئین نامه) دریك نسخه تسلیم خواهدشد.
ب- هر اداره دریافت كننده می تواند بخواهد كه اظهارنامه بین المللی و هریك از اسناد ارجاعی در فهرست كنترل (جزء «2» شق (الف) بند3 ماده3 آئین نامه)، به غیر از رسید هزینه های پرداختی یا چك پرداخت هزینه ها در دو یا سه نسخه تسلیم گردد. در آنصورت مسئولیت احراز برابر بودن نسخه های دوم و سوم با نسخه بایگانی به عهده اداره دریافت كننده خواهد بود.

2ـ11 – قابلیت تكثیر
الف- كلیه اجزاء اظهارنامه بین المللی (یعنی تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) به نحوی ارائه خواهند شد كه قابلیت تكثیر مستقیم از طریق عكس برداری، فرآیندهای الكترواستاتیك، فتوافست و میكروفیلم را به هرتعداد داشته باشند.
ب- كلیه اوراق بایستی عاری از چین و چروك و ترك خوردگی و تاخوردگی باشند.
ج- فقط از یك روی هر ورقه باید استفاده شود.
د- با رعایت شق (د) بند10 ماده11 و شق (ل) بند13 ماده11این آئین نامه از هر ورقه بصورت عمودی استفاده خواهدشد (یعنی دوعرض صفحه در بالا و پائین قرار خواهندگرفت.)

3ـ11 – مواد مورداستفاده
كلیه اجزاء اظهارنامه بین المللی برروی كاغذ قابل انعطاف، محكم، سفید، صاف، غیربراق و بادوام درج خواهد شد.

4ـ11 – اوراق مجزا و غیره
(
الف)هر جزء اظهارنامه بین المللی (تقاضا، توصیف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) از صفحه جدیدی آغاز خواهند گردید.
(
ب)كلیه اوراق اظهارنامه بین المللی به گونه ای به یكدیگر متصل خواهند بود كه برای مراجعه به آنها به آسانی قابل تورق باشند و اگر لازم باشد اوراق مزبور برای اهداف تكثیر از یكدیگر جدا شوند بتوان آنها را به سهولت از یكدیگر جدا و مجدداً متصل نمود.

5 ـ11 – اندازه اوراق
قطع اوراق، كاغذ 4A خواهدبود (7/29 ضربدر 21 سانتیمتر) مع ذلك هر اداره دریافت كننده می تواند اظهارنامه بین المللی را روی اوراق غیر از این اندازه نیز بپذیرد مشروط بر اینكه نسخه بایگانی ارسال شده به دفتر بین المللی و در صورت درخواست مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی نسخه مخصوص جستجو در قطع كاغذ 4A باشد.

6 ـ11 – حاشیه ها
الف- حداقل حاشیه های اوراق حاوی توصیف، اختراع، ادعاها و خلاصه به ترتیب زیر خواهد بود:
حاشیه بالا: 2 سانتیمتر
حاشیه چپ: 5/2 سانتیمتر
حاشیه راست: 2سانتیمتر
حاشیه پائین: 2سانتیمتر
ب- حداكثر اندازه هائی كه برای حاشیه های مقرر در شق (الف) فوق توصیه می شوند به ترتیب زیر می باشد:
حاشیه بالا: 4سانتیمتر
حاشیه چپ: 4سانتیمتر
حاشیه راست: 3سانتیمتر
حاشیه پائین: 3سانتیمتر
ج- روی اوراق حاوی نقشه ها، سطح قابل استفاده نباید بیش از 2/26 سانتیمتر در 17 سانتیمتر باشد اوراق نباید حاوی كادر بر دور سطح قابل استفاده یا سطح استفاده شده باشد حداقل حاشیه ها به ترتیب زیر خواهند بود:
حاشیه بالا: 5/2 سانتیمتر
حاشیه چپ: 5/2سانتیمتر
حاشیه راست: 5/1سانتیمتر
حاشیه پائین: 1سانتیمتر
د- حاشیه های مذكور در شق های (الف) تا (ج) مربوط به كاغذها در قطع 4A می باشند و بنابراین حتی اگر اداره دریافت كننده كاغذهائی با اندازه های دیگری را بپذیرد، مع ذلك نسخه بایگانی كه به قطع 4A است و همچنین عنداللزوم نسخه 4A مخصوص جستجو، دارای حاشیه های فوق الذكر خواهند بود.
ه- با رعایت شق (و) و شق (ب) بند 8 ماده11 آئین نامه حاشیه های اظهارنامه بین المللی هنگام ارائه باید كاملاً سفید و عاری از هر مطلبی باشد.
و- گوشه چپ حاشیه بالا می تواند حاوی ذكر مشخصات كلاسه پرونده متقاضی باشد مشروط بر اینكه مشخصات مذكور در فاصله 5/1 سانتیمتری بالای صفحه قرار بگیرد. تعداد حروف این مشخصات نباید از حداكثر تعداد تعیین شده در دستورالعمل های اداری بیشتر باشد.

7ـ11 – شماره گذاری اوراق
الف- كلیه اوراق اظهارنامه بین المللی باید بصورت ترتیبی با اعداد عربی (1,2,3,…) شماره گذاری شوند.
ب- شماره ها باید در وسط در بالا یا پائین صفحه قرار گیرند و نباید درون حاشیه باشند.

8 ـ11 – شماره گذاری سطرها
(
الف) قویاً توصیه می شود كه هر پنج سطر از هر صفحه توصیف و هر صفحه ادعاها شماره گذاری شوند.
(
ب) شماره ها باید در نیمه سمت راست حاشیه سمت چپ قرار گیرند.

9ـ11 – نوشتن متن
(
الف) تقاضا، توصیف، ادعاها و خلاصه باید تایپ یا چاپ شوند.
(
ب)فقط نمادهای گرافیكی و حروف، فرمول های شیمیائی یا ریاضی، و حروف خاص در زبان های ژاپنی یا چینی را می توان در صورت لزوم با دست نوشته یا ترسیم نمود.
(
ج) سطور تایپ شده با فاصله 5/1 خواهد بود.
(
د) كلیه موضوع متن باید با حروفی باشد كه ارتفاع حروف بزرگ آن كمتر از 21% سانتیمتر نباشد و باید به رنگی تیره و محو نشدنی بوده و الزامات مقرر در بند (2) ماده11 این .آئین نامه رعایت شده باشد.
(
ه) تا آنجایی كه به فاصله تایپ و اندازه حروف مربوط می شود، در مورد متن هائی كه به زبان های چینی یا ژاپنی باشند شق (ج) و (د) اعمال نخواهد شد.

10ـ11 – نقشه ها، فرمول و جداول در متن
(
الف)تقاضا، توصیف، ادعاها و خلاصه نباید حاوی نقشه باشند.
(
ب) توصیف، ادعاها و خلاصه می تواند حاوی فرمول های شیمی یا ریاضی باشند.
(
ج) توصیف و خلاصه می توانند حاوی جدول باشند؛ هر ادعا ممكن است فقط در صورتی كه موضوع ادعا استفاده از جداول را ایجاب كند حاوی جداول باشند.
(
د) اگر جداول و فرمول های شیمی یا ریاضی را نتوان بصورت قابل قبولی در وضعیت عمودی نشان داد می توان آن ها را از پهلو روی اوراق درج نمود؛ اوراقی كه در آن ها فرمول های شیمی یا ریاضی یا جداول از پهلو ارائه می شوند به طریقی خواهندبود كه قسمت فوقانی جدول یا فرمول در سمت چپ ورقه باشد.

11ـ11 – كلمات در نقشه ها
(
الف) نقشه ها حاوی نوشته نخواهند بود باستثنای كلمه یا كلماتی كه كاملاً ضروری باشند مانند « آب» «بخار» « باز» « بسته» « بخشی روی AB» و در مورد مدارهای برقی و دیاگرام های قالب شماتیك یا گردش كاری، تعداد قلیلی از پاورقی های كوتاه برای درك مطلب ضروری باشند.
(
ب) هر كلمه ای كه بكار می رود باید به طریقی درج شود كه در صورت ترجمه بتوان آن را بدون اینكه تداخلی با خطوط نقشه پیدا كند روی آن چسباند.

12ـ11 تغییرات و غیره هر ورق باید در حد معقول فاقد پاك شدگی بوده و از تغییرات و بر رونویسی و بین السطور نویسی عاری باشد. عدم رعایت این بند در صورتی كه اصالت محتوا را زیر سوال نبرد و الزامات مربوط به تكثیر خوب اوراق را خدشه دار نسازد مجاز خواهد بود.

13ـ11 – الزامات خاص برای نقشه ها
(
الف) نقشه ها با خطوط و هاشورهای قابل دوام سیاه و بقدر كافی پر رنگ و تیره با ضخامت یكنواخت و كاملاً مشخص و فاقد رنگ آمیزی خواهند بود.
(
ب) مقاطع باید با هاشورهای مورب كه مانع از خواندن واضح علایم ارجاعی و خطوط اصلی نباشند نشان داده شوند.
(
ج) مقیاس نقشه ها و وجه تمایز اجرای گرافیكی آنها باید به گونه ای باشد كه تكثیر فتوگرافیك آنها در حد دو سوم، تشخیص تمامی جزئیات را با مشكل مواجه نسازد.
(
د) هرگاه در موارد استثنائی، مقیاس در یك نقشه داده شود بصورت گرافیكی نمایش داده خواهدشد.
(
ه) كلیه شماره ها، حروف و خطوط ارجاعی كه در نقشه ها درج می شوند ساده و روشن خواهند بود. كروشه ها، دایره ها یا گیومه ها همراه یا شماره و حروف بكار نخواهند رفت.
(
و) كلیه خطوط نقشه ها معمولاً با استفاده از ابزار نقشه كشی ترسیم خواهندشد.
(
ز) هر جزئی از شكل باید با سایر اجزاء آن تناسب داشته باشد مگر در مواردی كه استفاده از نسبت متفاوت برای وضوح شكل ضروری باشد.
(
ح) ارتفاع شماره ها و حروف نباید كمتر از 32/0 سانتیمتر باشد برای حروف گذاری نقشه ها از حروف لاتین و اگر متداول باشد از الفبای یونانی استفاده خواهد شد.
(
ط) اشكال متعدد را می توان در همان ورقه نقشه ها درج نمود. هرگاه اشكال بر روی دو یا چند ورق در واقع یك شكل واحد را تشكیل دهند این اشكال بر روی ورقه های متعدد به نحوی مرتب خواهند شد كه بتوان بدون اینكه هیچیك از قسمت های شكل هائی كه در اوراق مختلف درج شده است غیر قابل رویت گردند شكل كامل را بوجود آورد.
(
ی) اشكال مختلف بدون اتلاف فضا، ترجیحاً در یك وضعیت عمودی و بصورت كاملاً مجزا از یكدیگر بر روی یك ورقه یا اوراق مرتب خواهند شد اگر اشكال بصورت عمودی مرتب نشوند بصورت از پهلو به نحوی كه قسمت بالائی اشكال در بخش سمت چپ ورقه ظاهر شوند نشان داده خواهندشد.
(
ك) اشكال مختلف با شماره های غربی (1,2,3,….) متوالی و مستقل از شماره اوراق شماره گذاری خواهند شد.
(
ل) علایم ارجاعی كه در توصیف قید نشده اند در نقشه ها و بالعكس نیز قید نخواهند شد.
(
م) خصوصیات مشابهی كه با علایم ارجاع نشان داده می شوند در سراسر اظهارنامه بین المللی نیز با همان علایم نشان داده خواهند شد.
(
ن) اگر نقشه ها حاوی علایم ارجاع متعدی باشند قویاً توصیه می گردد كه ورقه جداگانه ای حاوی فهرست كلیه علایم ارجاع و خصوصیات مورد ارجاع به آنها ضمیمه گردد.

14ـ11 – اسناد بعدی
دوست.ماده 10 و بندهای 1 الی 13 ماده 11 این آئین نامه در مورد هر سندی از قبیل صفحات تصحیح شده، ادعاهای اصلاح شده، ترجمه های تسلیمی پس از تسلیم اظهارنامه بین المللی نیز مرعی خواهدبود.

ماده 12ـ زبان اظهارنامه بین المللی و ترجمه برای اهداف جستجوی بین المللی

1 ـ12 – زبان های مورد قبول برای تسلیم اظهارنامه بین المللی
(
الف) اظهارنامه بین المللی به هر زبانی كه مورد پذیرش اداره دریافت كننده برای تحقیق اهداف مورد نظر باشد تسلیم خواهدشد.
(
ب) هر اداره دریافت كننده برای تسلیم اظهارنامه بین المللی حداقل یك زبان را كه دارای هر دو خصوصیت زیر باشد خواهد پذیرفت:
«1»
زبانی كه مرجع جستجوی بین المللی آن را پذیرفته باشد یا عندالاقتضاء به زبانی كه حداقل یكی از مراجع جستجوی بین المللی صلاحیتدار برای انجام جستجوی بین المللی اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به اداره دریافت كننده آن را پذیرفته باشد.
«2»
جزء یكی از زبان های انتشار بین المللی باشد.
(
ج) علی رغم شق (الف) فوق تقاضا به زبانی تسلیم خواهد شد كه طبق آن شق هم مورد پذیرش اداره دریافت كننده و هم یكی از زبان های انتشار بین المللی باشد.
(
د)علی رغم شق (الف) فوق هر متن مندرج در فهرست ترتیبی بخش توصیف مذكور در شق (الف) بند 2 ماده 5 آئین نامه طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری ارائه خواهد شد.

2ـ12 – زبان تغییرات در اظهارنامه بین المللی
(
الف) با رعایت بند 3 ماده 46، بند 3 ماده 55 و بند 9 ماده 66 آئین نامه هر اصلاح در اظهارنامه بین المللی به زبانی انجام خواهد شد كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است.
(
ب) تصحیح هرگونه اشتباه مسلم در اظهارنامه بین المللی كه طبق بند 1 ماده 91 این .آئین نامه انجام شود به زبانی خواهد بود كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است مشروط بر اینكه:
«1»
در مواردی كه طبق شق (الف) بند 3 ماده 12، شق (ب) بند 3 ماده 48، یا شق (الف) بند 2 .ماده 55 آئین نامه ترجمه اظهارنامه بین المللی ضروری باشد، اصلاحات مذكور در جزء «2» و جزء «3» شق (ه) بند 1 ماده 91 آئین نامه باید به زبان اظهارنامه بین المللی و همچنین به زبان ترجمه آن انجام خواهد شد؛
«2»
در مواردی كه طبق شق (ج) بند 3 ثالث ماده 26 آئین نامه ترجمه تقاضا ضروری باشد اصلاحات مذكور در جزء «1» شق (ه) بند 1 ماده 91 آئین نامه فقط باید به زبانی تسلیم شود كه ترجمه به آن زبان صورت پذیرفته است.
ج- رفع هرگونه نقص در اظهارنامه بین المللی بر طبق ماده 26 آئین نامه به زبانی انجام خواهد شد كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده است. رفع هرگونه نقص به موجب .ماده .26 آئین نامه در ترجمه اظهارنامه بین المللی كه بر طبق بند 3 ماده 12 یا شق (الف) بند 2 .ماده 55 .آئین نامه ارائه شده یا رفع نقص در ترجمه تقاضای ارائه شده بر طبق شق (ج) بند 3 ثالث .ماده 26 .آئین نامه به زبانی انجام خواهد شد كه آن ترجمه به آن زبان صورت گرفته است.

3ـ12 – ترجمه برای اهداف جستجوی بین المللی
(
الف) در موردی كه زبانی كه به آن زبان اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است مورد پذیرش مرجع جستجوی بین المللی كه باید جستجوی بین المللی را انجام دهد نباشد متقاضی باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی توسط اداره دریافت كننده، ترجمه اظهارنامه بین المللی به زبانی كه واجد كلیه شرایط زیر باشد را به اداره مزبور ارائه نماید:
«1»
به زبانی باشد كه مورد پذیرش آن مرجع است، و
«2»
به یكی از زبان های انتشار باشد، و
«3»
به زبانی باشد كه طبق شق (الف) بند 1 ماده 12 آئین نامه مورد پذیرش اداره دریافت كننده باشد مگر اینكه اظهارنامه بین المللی به یكی از زبان های انتشار بین المللی، تسلیم شده باشد.
(
ب) شـق (الف) در مورد تقـاضا و هر بخـش فهرسـت ترتیـبی در توصیف اجراء نخواهدشد.
(
ج) در موردی كه تا زمان ارسال اطلاعیه توسط اداره دریافت كننده بر طبق شق (ج) بند .5 ماده 20 آئین نامه به متقاضی، نامبرده ترجمه مورد نیاز موضوع شق (الف) فوق را ارائه ننموده باشد، اداره دریافت كننده ترجیحاً ضمن همان اطلاعیه از متقاضی دعوت خواهدنمود كه:
«1»
ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق ترجمه لازم را ارائه نماید؛
«2»
در صورتی كه ظرف مهلت مقرر در شق (الف) ترجمه لازم ارائه نشده باشد ظرف مدت یكماه از تاریخ دعوتنامه یا دو ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی توسط اداره دریافت كننده هر كدام كه دیرتر منقضی شود، ترجمه مزبور و عندالاقتضاء هزینه دیركرد مذكور در شق (ه) زیر را ارائه نماید.
(
د) در مواردی كه طبق شق (ج) فوق اداره دریافت كننده دعوتنامه را برای متقاضی ارسال و متقاضی ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ج) این بند ترجمه لازم را ارائه نكرده و هرگونه هزینه تأخیر تسلیم را تأدیه ننموده باشد، اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی و اداره دریافت كننده مراتب را به همین نحو اعلام خواهد كرد. هر ترجمه و پرداختی كه اداره دریافت كننده قبل از صدور اعلامیه به موجب جمله قبل و پیش از انقضای 15 ماه از تاریخ حق تقدم وصول كرده باشد به عنوان ترجمه و هزینه ای تلقی خواهد شد كه قبل از انقضای آن مهلت وصول شده است.
(
ه) تسلیم ترجمه پس از انقضای مهلت مندرج در شق (الف) می تواند بنا به درخواست اداره دریافت كننده و به نفع آن اداره با پرداخت هزینه ارائه با تأخیر برابر با 50 درصد مبلغ اصلی صورت گیرد.

ماده 13ـ وحدت اختراع

1ـ13 – الزام
اظهارنامه بین المللی باید فقط مربوط به یك اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط به یكدیگر به نحوی كه یك مفهوم كلی از اختراع واحد را تشكیل دهند باشد (« الزام وحدت اختراع»)

2ـ13 – شرایطی كه در آن باید الزام وحدت اختراع رعایت شده محسوب گردد.
هرگاه گروهی از اختراعات در یك اظهارنامه بین المللی واحدی ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند 1 ماده 13 آئین نامه فقط زمانی رعایت شده تلقی خواهدشد كه یك رابطه فنی در بین اختراعات حاوی یك یا چند ویژگی فنی خاص مشابه یا متناظر وجود داشته باشد اصلاح « ویژگی های فنی خاص» به معنای آن دسته از ویژگی های فنی خواهدبود كه مبین دست آوردی باشند كه هریك از اختراعات ادعائی در كل به سابقه اختراع می افزایند.

3ـ13 – تشخیص وحدت اختراع بدون در نظر گرفتن روش ادعا
تشخیص اینكه گروهی از اختراعات به گونه ای بیكدیگر متصل هستند كه یك مفهوم كلی از اختراع واحد را ایجاد می نمایند بدون توجه به اینكه اختراعها به صورت ادعاهای جداگانه یا به عنوان شقوق مختلف در یك ادعای واحد مورد ادعا قرار گرفته اند، انجام خواهدشد.

4ـ13 – ادعاهای وابسته
با رعایت بند 1 ماده 13 آئین نامه درج تعداد معقولی از ادعاهای وابسته در یك اظهارنامه بین المللی كه اشكال خاص یك اختراع مورد ادعا در یك ادعای مستقل را ادعا نمایند حتی در مواردی كه ویژگی های هر ادعای وابسته را بتوان فی نفسه به عنوان یك اختراع تلقی نمود، مجاز خواهدبود.

5 ـ13 – مدل های اشیاء مصرفی
هر كشور تعیین شده ای كه اعطای ورقه اختراع مدل اشیاء مصرفی بر اساس اظهارنامه بین المللی در آن كشور تقاضا شود، می تواند پس از آغاز رسیدگی به آن اظهارنامه بین المللی، بجای اجرای مفاد .بندهای 1 الی 4 ماده 13 آئین نامه، از مقررات متناظر قوانین ملی خود در خصوص مدل های اشیاء مصرفی استفاده كند مشروط براینكه متقاضی مجاز باشد كه حداقل دو ماه پس از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 22 معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملی تطبیق دهد.

ماده 13مكرر ـ اختراعات مربوط به ماده بیولوژیكی

.1ـ13 مكرر ـ تعریف
از لحاظ این ماده « ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده» به معنای مشخصات ذكر شده در یك اظهارنامه بین المللی درخصوص تودیع ماده بیولوژیكی به یك موسسه امین یا ماده بیولوژیكی تودیع شده می باشد.

.2ـ13 مكرر ـ ارجاعات (كلی)
هر ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده مشمول این ماده خواهد بود و اگر چنین ارجاعی به عمل آید به منزله این خواهدبود كه الزامات مقرر در قانون ملی هر كشور تعیین شده رعایت شده است.

.3ـ13 مكرر- ارجاعات: محتویات؛ عدم درج ارجاع یا مشخصات
(
الف) ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده متضمن موارد زیر خواهدبود:
«1»
نام و نشانی موسسه امین كه ماده بیولوژیكی به آن تودیع شده است؛
«2»
تاریخ تودیع ماده بیولوژیكی به آن موسسه؛
«3»
شماره ای كه موسسه تودیع برای دسترسی به ماده بیولوژیكی تودیع شده داده است؛
«4»
هر موضوع دیگری كه طبق جزء «1» شق (الف) بند 7 ماده 13 مكرر آئین نامه به اطلاع دفتر بین المللی رسیده باشد مشروط بر آنكه الزام ذكر آن موضوع طبق شق (ج) بند 7 ماده 13 مكرر .آئین نامه حداقل دوماه قبل از تسلیم اظهارنامه بین المللی در روزنامه رسمی انتشار یافته باشد.
(
ب)عدم درج ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده یا عدم درج اطلاعات بر طبق شق .(الف) فوق در ارجاع به یك ماده بیولوژیكی تودیع شده فاقد هرگونه اثر در كشور تعیین شده ای خواهد بود كه قانون ملی آن ذكر آن ارجاعات یا درج آن اطلاعات را در یك اظهارنامه بین المللی الزامی ننموده باشد.

.4ـ13 مكرر ـ ارجاعات: مهلت ارائه مشخصات
(.
الف) با رعایت شقوق (ب) و (ج) اگر هریك از مشخصات مندرج در شق (الف) بند3 .ماده 13 مكرر آئین نامه در ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده در اظهارنامه بین المللی تسلیم شده درج نشده باشد ولی ظرف مواعد زیر به دفتر بین المللی ارائه شده باشد:
«1»
اگر این مشخصات ظرف 16 ماه پس از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، چنین تلقی خواهد شد كه مشخصات مذكور به موقع به هریك از ادارات تعیین شده ارائه شده اند؛
«2»
هرگاه پس از انقضاء 16 ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، اداره تعیین شده چنین تلقی خواهد نمود كه مشخصات مذكور در آخرین روز مهلت مقرر تسلیم شده است، مشروط براینكه قبل از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی به این دفتر واصل شده باشد.
(.
ب) اگر قانون ملی یك اداره تعیین شده در مورد اظهارنامه های ملی چنین مقرر نموده باشد، آن اداره می تواند بخواهد كه مشخصات مذكور در شق (الف) بند3 ماده 13 مكرر .آئین نامه قبل از 16 ماه از تاریخ حق تقدم ارائه شود مشروط براینكه دفتر بین المللی به موجب جزء «2» شق (الف) بند 7 ماده 13 مكرر آئین نامه از مراتب مطلع شده و این الزام را بر طبق شق (ج) .بند7 ماده 13 مكرر .آئین نامه حداقل دو ماه قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی در روزنامه رسمی انتشار داده باشد.
(.
ج) هرگاه طبق شق (ب) بند 2 ماده 21 معاهده متقاضی درخواست نموده باشد كه انتشار زودتر از موعد صورت پذیرد هر اداره تعیین شده می تواند هرگونه مشخصاتی كه قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی ارائه شده باشد را چنین تلقی نماید كه به موقع ارائه نشده است.
(
د) دفتر بین المللی تاریخ دریافت مشخصات مذكور در شق (الف) را به متقاضی اطلاع خواهدداد.
«1»
اگر مشخصات مذكور قبل از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی دریافت شده باشند تاریخ آن را ذكر و داده های مربوط از مشخصات را در جزوه ای كه طبق ماده 48 آئین نامه انتشار می باید درج خواهد نمود؛
«2»
اگر مشخصات مذكور پس از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی دریافت شده باشند تاریخ دریافت و داده های مربوط از مشخصات را به ادارات تعیین شده اطلاع خواهدداد.

5 ـ13 مكرر ـ ارجاعات و اطلاعات برای یك یا چند كشور تعیین شده؛
تودیع های مختلف برای كشورهای تعیین شده مختلف؛ تودیع به موسسات امین به غیر از موسسات اطلاع داده شده.
(.
الف) ارجاع به ماده بیولوژیكی تودیع شده چنین تلقی خواهدشد كه برای كلیه كشورهای تعیین شده، صورت گرفته است مگر اینكه صریحاً فقط برای برخی كشورهای تعیین شده باشند؛ این موضوع درباره مشخصات مذكور در ارجاعات نیز صادق خواهدبود.
. (
ب) برای كشورهای مختلف تعیین شده می توان ارجاعات به تودیع های مختلف ماده بیولوژیكی را به عمل آورد.
(.
ج) هر اداره تعیین شده می تواند تودیع به موسسه امین به غیر از موسساتی كه خود بر طبق شق .(ب) بند 7 $ماده 13 مكرر آئین نامه اعلام نموده را نادیده بگیرد.

6 ـ13 مكرر ـ ارائه نمونه ها
بر طبق مواد 23 و 40 معاهده هیچگونه ارائه نمونه های ماده بیولوژیكی تودیع شده كه در اظهارنامه بین المللی به آن ارجاع شده نمی تواند مگر با اجازه متقاضی قبل از انقضاء مهلت مقرر كه پس از آن رسیدگی ملی طبق مواد مذكور آغاز می شود، صورت گیرد. بااینحال هرگاه متقاضی اقدامات مذكور در مواد 22 یا 39 معاهده را پس از انتشار بین المللی ولی قبل از انقضاء مهلت های مذكور انجام دهد، ارائه نمونه های ماده بیولوژیكی تودیع شده به محض انجام اقدامات مذكور می تواند صورت گیرد. علی رغم مقررات قبلی ارائه نمونه های ماده بیولوژیكی تودیع شده می تواند به موجب قانون ملی مورد اجراء در اداره تعیین شده، بلافاصله پس از اینكه انتشار بین المللی به موجب این قانون دارای تأثیرات یك انتشار ملی اجباری اظهارنامه ملی بررسی نشده گردد، صورت پذیرد.

7ـ13 مكرر ـ الزامات ملی: اطلاعیه و انتشار
(
الف)هر اداره ملی می تواند هرگونه الزام در قانون ملی راجع به امور زیر را به دفتر بین المللی اطلاع دهد:
«1»
هر موضوع مذكور در اطلاعیه علاوه بر موارد مذكور در جزءهای «1»، «2»، «3» شق (الف) .بند 3 ماده 13 مكرر آئین نامه كه لازم است در ارجاعی به ماده بیولوژیكی تودیع شده در یك اظهارنامه ملی درج شوند؛
«2»
لازم است یك یا چند مشخصه مذكور در شق (الف) بند 3 ماده 13 مكرر آئین نامه در اظهارنامه ملی همانگونه كه تسلیم شده است درج شود یا لازم است كه مشخصات در زمان مقرر در اطلاعیه كه زودتر از 16 ماه از تاریخ حق تقدم است ارائه شوند.
(.
ب)هر اداره ملی، موسسات امینی را كه قانون ملی اجازه می دهد مواد بیولوژیكی به منظور انجام تشریفات ثبت اختراعات نزد آن اداره تودیع شده یا اگر قانون ملی تودیع را مقرر نداشته و یا چنین تودیعی را اجازه ندهد مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.
(.
ج) دفتر بین المللی الزاماتی را كه طبق شق (الف) و اطلاعاتی كه طبق شق (ب) به آن دفتر اطلاع داده شده را فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

ماده 13ثالث ـ فهرست های ترتیب اسید نوكلئید و یا اسید آمینه

1ـ13ثالث ـ فهرست ترتیبی برای مراجع بین المللی
.
الف- اگر مرجع جستجوی بین المللی احراز نماید كه اظهارنامه بین المللی حاوی افشاء یك و یا چند ترتیب اسید آمینو و یا اسید نوكلئوئیدهاست ولی:
«1»
اظهارنامه بین المللی حاوی فهرست ترتیبی منطبق با استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری نیست، آن مرجع می تواند از متقاضی دعوت بعمل آورد تا ظرف مهلتی كه در دعوتنامه تعیین خواهدشد فهرست ترتیبی كه در آن استاندارد مذكور رعایت شده باشد را ارائه نماید؛
«2»
اگر متقاضی قبلاً فهرست ترتیبی به شكلی كه بر طبق استانداردهای تعیین شده به وسیله دستورالعمل های اداری قابل خواندن توسط رایانه را تسلیم نكرده باشد، آن مرجع طی دعوتنامه ای از وی خواهد خواست ظرف مهلتی كه در دعوتنامه تعیین می شود، فهرستی ترتیبی منطبق بر استانداردهای مذكور را به آن مرجع ارائه نماید.
(
ب) [حذف شده است]
(
ج) چنانچه متقاضی مفاد دعوتنامه مندرج در شق (الف) فوق را ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه رعایت ننماید مرجع جستجوی بین المللی در آن حد كه عدم رعایت مذكور سبب شود جستجوی معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوی اظهارنامه بین المللی نخواهدبود.
. (
د) هرگاه مرجع جستجوی بین المللی احراز نماید كه در توصیف اختراع، مقررات شق .(ب) 2 .ماده 5 آئین نامه رعایت نشده است از متقاضی دعوت خواهد نمود كه اصلاحات لازم را ارائه نماید. در مورد هر نوع اصلاح ارائه شده از جانب متقاضی بند 4 ماده 26 آئین نامه، با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد. مرجع جستجوی بین المللی، اصلاحات مذكور را برای اداره دریافت كننده و درفتر بین المللی ارسال خواهدكرد.
(.
هـ) در مورد آئین كار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی شقوق (الف) و (ج) با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد.
(
و)هر فهرست ترتیبی كه در اظهارنامه بین المللی قید نشده باشد با رعایت ماده 44 معاهده جزء اظهارنامه بین المللی محسوب نخواهد شد.

2ـ13ثالث ـ فهرست ترتیبی برای اداره تعیین شده
به محض اینكه رسیدگی به اظهارنامه بین المللی در یك اداره تعیین شده آغاز شود شق (الف) بند 1 .ماده 13 ثالث آئین نامه ، نسبت به آئین كار آن اداره با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد. هیچ اداره تعیین شده ای از متقاضی نخواهد خواست فهرست ترتیبی به غیر از فهرست ترتیبی كه مطابق با استاندارد مقرر در دستورالعمل های اداری باشد را ارائه نماید.

ماده 14ـ هزینه ارسال
1
ـ14 – هزینه ارسال
(
الف) هر اداره دریافت كننده می تواند برای دریافت اظهارنامه بین المللی، ارسال نسخه های آن به دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و انجام كلیه وظایف دیگر كه باید بنابر مقام خود به عنوان اداره دریافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی انجام دهد، از متقاضی بخواهد هزینه ای را به نفغ آن اداره پرداخت نماید (هزینه ارسال).
(
ب) مبلغ هزینه ارسال، درصورت وجود، توسط اداره دریافت كننده تعیین خواهدشد.
(
ج)هزینه ارسال باید ظرف مدت یكماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود كه در تاریخ دریافت اظهارنامه قابل اجراء است.

ماده 15ـ هزینه بین المللی

1ـ 15 ـ هزینه اصلی و هزینه تعیین
هر اظهارنامه بین المللی مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی خواهدبود (هزینه بین المللی) كه بوسیله اداره دریافت كننده وصول شده و شامل هزینه های زیر خواهدبود:
«1»
هزینه اصلی؛ و
«2»
هزینه تعیین به تعداد اختراعات ملی و اختراعات منطقه ای، طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 .آئین نامه خواهدبود به استثنای اینكه هرگاه مفاد ماده 44 معاهده در مورد یك تعیین مصداق داشته باشد، فقط یك هزینه تعیین باید برای آن پرداخت شود و اینكه جدول هزینه ها می تواند حداكثر تعداد هزینه های تعیین قابل پرداخت را مشخص نماید.

2ـ 15 – مبالغ
(
الف) مبالغ هزینه اصلی و هزینه تعیین به نحو مقرر در جدول هزینه هاست.
(
ب)هزینه اصلی و هزینه تعیین به پول یا یكی از پول هائی كه توسط اداره دریافت كننده مقرر شده است (پول مقرر) قابل پرداخت خواهدبود با این تفاهم كه وقتی كه اداره دریافت كننده آن را به دفتر بین المللی ارسال نماید به صورت آزاد قابل تسعیر به پول كشور سوئیس باشد. مبالغ هزینه اصلی و هزینه تعیین برای هر اداره دریافت كننده ای كه پرداخت هزینه های مذكور را به هر پولی به غیر از پول سوئیس مقرر نماید، توسط مدیركل و پس از مشورت با اداره دریافت كننده كشوری كه پول رسمی آن همان پول مقرر است یا طبق شق (ب) بند 1 ماده 19 آئین نامه برای آن كشور عمل می نماید تعیین خواهدشد. مبالغی كه به این ترتیب تعیین می شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئیس كه در جدول هزینه ها قید شده اند خواهدبود. مبالغ مذكور را دفتر بین المللی به هر اداره دریافت كننده كه پرداخت هزینه را به پول مقرر تعیین كرده باشد اطلاع داده و مراتب را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه مبالغ هزینه ها كه در جدول هزینه ها درج شده اند تغییر نماید، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاریخی كه در جدول هزینه های اصلاح شده درج می شوند قابل اعمال خواهندبود.
(
د)هرگاه نرخ تسعیر پول سوئیس و هر پول مقرر از آخرین نرخ تسعیر به كاررفته متفاوت باشد، مدیركل، مبالغ جدیدی را طبق رهنمودهای مجمع به پول مقرر تعیین خواهدنمود. مبالغ جدید پس از گذشت دو ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهندبود مشروط براینكه اداره دریافت كننده مذكور در جمله دوم شق (ب) فوق و مدیركل در مورد تاریخی كه در طی مهلت دوماهه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه در اینصورت مبالغ مذكور از آن تاریخ قابل اجراء خواهندبود.

3ـ 15 – ‍[حذف شده است.]

4ـ 15 – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت.
(
الف) هزینه اصلی ظرف مدت یكماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی باید پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود كه در زمان دریافت معتبر است.
(
ب) هزینه تعیین ظرف مهلتی به قرار زیر پرداخت خواهدشد:
«1»
یكسال از تاریخ حق تقدم، یا
«2»
یك ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی مشروط براینكه این مهلت یكماهه دیرتر از یكسال از تاریخ حق تقدم منقضی شود.
(
ج) هرگاه هزینه تعیین قبل از انقضاء یك ماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود كه در تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی معتبر است. در مواردی كه مهلت مقرر در جزء «1» شق (ب) فوق قابل اجرا باشد و هزینه تعیین قبل از انقضاء آن مهلت ولی پس از گذشت یكماه از تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی پرداخت شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مبلغی خواهدبود كه در تاریخ پرداخت قابل اعمال است.

5 ـ 15 – هزینه های مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 آئین نامه
(
الف) علی رغم شق (ب) بند 4 ماده 15 آئین نامه ، تأئیدیه مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 .آئین نامه ، در مورد هر تعیین صورت گرفته طبق شق (ب) بند 9 ماده 4 آئین نامه ، مشمول پرداخت هزینه های تعیین به اداره دریافت كننده (به نفع دفتر بین المللی) به تعداد ورقه اختراعات ملی و اختراعات منطقه ای كه متقاضی به موجب تأیید قصد تحصیل آن ها را دارد، به علاوه پرداخت هزینه تأئید (به نفع اداره دریافت كننده)، برابر با 50 درصد مبلغ هزینه های تعیین قابل پرداخت طبق این شق خواهد بود. این گونه هزینه ها برای هر تعیین كه به این ترتیب تأیید شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتی اگر حداكثر تعداد هزینه های تعیین مندرج در ردیف (الف) بند 2 جدول هزینه ها قبلاً قابل پرداخت شده باشد، یا اگر یك هزینه تعیین در ارتباط با تعیین همان كشور طبق شق .(الف) بند 9 ماده 4 آئین نامه برای مقصود متفاوت قبلاً قابل پرداخت شده باشد.
(
ب)هرگاه وجهی كه متقاضی ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) بند 9 ماده 4 .آئین نامه پرداخت كرده است برای پوشش هزینه های مندرج در شق (الف) فوق كافی نباشد، اداره دریافت كننده وجه پرداختی توسط متقاضی را همانگونه كه خود متقاضی مشخص نموده، یا در غیر اینصورت، همانطور كه در دستورالعمل های اداری مقرر شده اختصاص خواهدداد.

6 ـ 15 – استرداد وجوه
اداره دریافت كننده در موارد زیر هزینه ی بین المللی را به متقاضی مسترد خواهدكرد:
«1»
اگر تشخیص بر طبق بند 1 ماده 11 معاهده منفی باشد،
«2»
اگر قبل از ارسال نسخه بایگانی به دفتر بین المللی، اظهارنامه بین المللی مسترد شود یا مسترد شده تلقی شود، یا
«3»
اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت ملی اظهارنامه بین المللی به عنوان یك اظهارنامه بین المللی تلقی نشود:

ماده 16ـ هزینه جستجو

1ـ16 – حق درخواست هزینه
(
الف) هر مرجع جستجوی بین المللی می تواند مقرر سازد كه جهت انجام جستجوی بین المللی و برای انجام سایر وظایفی كه طبق معاهده و آئین نامه به مراجع جستجوی بین المللی محول شده است، متقاضی هزینه ای را (هزینه جستجو) به آن مرجع و به نفع آن پرداخت نماید.
(
ب) هزینه جستجو توسط اداره دریافت كننده وصول خواهدشد. مبلغ مذكور به پول یا یكی از پول هایی كه توسط اداره دریافت كننده مقرر شده است (پول اداره دریافت كننده) قابل پرداخت خواهدبود. با این تفاهم كه اگر پول اداره دریافت كننده همان پول و یا یكی از پول هایی نباشد كه هزینه ها بر حسب آن توسط مرجع جستجوی بین المللی تعیین شده است (پول تعیین شده) آن پول بتواند بهنگام انتقال بوسیله اداره دریافت كننده، به مرجع جستجوی بین المللی به طور آزاد قابل تسعیر به پول كشوری باشد كه مقر مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی در آن واقع است (پول كشور مقر). مبلغ هزینه جستجو به پول هر اداره دریافت كننده غیر از پول تعیین شده توسط مدیركل پس از مشورت با اداره دریافت كننده كشوری كه پول رسمی آن همان پول اداره دریافت كننده می باشد، یا با اداره دریافت كننده ای كه طبق شق (ب) بند 1 ماده 19 آئین نامه برای آن كشور عمل می نماید تعیین خواهد شد. مبالغی كه به ترتیب مذكور تعیین می شوند، به صورت ارقام گرد شده، معادل مبلغی خواهدبود كه توسط مرجع جستجوی بین المللی به پول كشور مقر تعیین شده است. این مبالغ به هر اداره دریافت كننده كه پرداخت آن به پول آن اداره دریافت كننده مقرر شده است اعلام و در روزنامه رسمی منتشر خواهدشد.
(
ج)هرگاه مبلغ هزینه جستجو به پول مقر تغییر كند مبالغ متناظر با پول اداره دریافت كننده به غیر از پول یا پولهای تعیین شده، از همان تاریخ تغییر مبلغ به پول كشور مقر، اعمال خواهدشد.
(
د) هرگاه نرخ تسعیر بین پول مقر و پول هر اداره دریافت كننده به غیر از پول یا پول های تعیین شده نسبت به آخرین نرخ تسعیر اعمال شده تغییر نماید، مدیركل طبق رهنمودهای مجمع، مبلغ جدید را به پول آن اداره دریافت كننده تعیین خواهدنمود. مبلغ جدید دوماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهدبود مشروط براینكه هر اداره دریافت كننده مندرج در جمله سوم .بند (ب) و مدیركل درباره تاریخی كه در طی دوماه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه دراینصورت مبلغ مذكور از آن تاریخ برای آن اداره قابل پرداخت خواهدبود.
(
ه) هرگاه درخصوص پرداخت هزینه جستجو به پول اداره دریافت كننده، غیر از پول یا پول های تعیین شده، مبلغی كه عملاًًً توسط مرجع جستجوی بین المللی به پول مقر دریافت شده، كمتر از مبلغی باشد كه مرجع مذكور تعیین نموده است، مابه التفاوت توسط دفتر بین المللی به مرجع جستجوی بین المللی پرداخت خواهدشد و اگر مبلغی كه در عمل دریافت شده نیز بیشتر از مبلغی باشد كه مرجع مذكور تعیین نموده تفاوت مربوطه به دفتر بین المللی متعلق خواهدبود.
(
و) درخصوص مهلت پرداخت هزینه جستجو و مبلغ قابل پرداخت، مفاد مقررات شق .(الف) بند 4 ماده 15 آئین نامه در مورد هزینه اصلی با تغییرات مقتضی اجراء خواهدشد.

2ـ16 – استرداد وجوه
اداره دریافت كننده در موارد زیر هزینه جستجو را به متقاضی مسترد خواهدنمود.
«1»
اگر تشخیص بر طبق بند (1) ماده 11 معاهده، منفی باشد،
«2»
اگر قبل از ارسال نسخه جستجو به مرجع جستجوی بین المللی اظهارنامه بین المللی مسترد شود یا مسترد شود، یا
«3»
اگر به موجب مقتضیات مربوط به امنیت ملی، اظهارنامه بین المللی به عنوان یك اظهارنامه بین المللی تلقی نشود.

3ـ16 – استرداد قسمتی از وجوه
هرگاه اظهارنامه بین المللی حق تقدم اظهارنامه بین المللی قبلی كه توسط همان مرجع جستجوی بین المللی، مورد جستجوی بین المللی قرار گرفته را ادعا نماید، در آنصورت اگر بتوان گزارش جستجوی بین المللی مربوط به اظهارنامه بین المللی مؤخر را جزءاً یا كلاً بر نتایج جستجوی بین المللی انجام شده برای اظهارنامه بین المللی قبلی مبتنی ساخت، آن مرجع تا حدود و تحت شرایط مندرج در موافقت نامه موضوع شق (ب) بند (3) ماده 16 معاهده، هزینه جستجوی پرداختی در رابطه با اظهارنامه بین المللی مؤخر را مسترد خواهدنمود.

ماده 16 مكرر ـ تمدید مهلت های پرداخت هزینه ها

1ـ16مكرر ـ دعوت توسط اداره دریافت كننده
(.
الف) هرگاه اداره دریافت كننده تشخیص دهد، پرداخت هزینه ها طبق شق (ج) بند1 ماده 14، شق .(الف) بند 4 ماده 15 و شق (و) بند 1 ماده 16 آئین نامه به موقع صورت نگرفته است، مبلغ پرداختی برای پوشش دادن هزینه ارسال، هزینه اصلی و هزینه جستجو كافی نیست، از متقاضی دعوت خواهدنمود كه مبلغ لازم برای پوشش دادن به هزینه های مذكور و عندالاقتضاء هزینه پرداخت به دلیل تأخیر موضوع بند 2 این ماده را نیز ظرف مهلت یك ماه از تاریخ دعوتنامه پرداخت نماید.
(.
ب) هرگاه اداره دریافت كننده تشخیص دهد كه پرداخت هزینه ها طبق شق (ب) بند 4 .ماده 15 .آئین نامه به موقع صورت نگرفته است، یا مبلغ پرداختی برای تأمین هزینه های تعیین لازم برای پوشش دادن به همه تعیین ها طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 آئین نامه كافی نباشد، از متقاضی دعوت خواهدكرد كه مبلغ مقرر برای پوشش دادن به آن هزینه ها و عند الاقتضاء هزینه پرداخت با تأخیر موضوع بند 2 این ماده را نیز ظرف مهلت یكماه از تاریخ دعوتنامه بپردازد. اگر مهلت مقرر بر طبق .جزء «1» شق (ب) بند 4 ماده15 آئین نامه مصداق داشته باشد، مبلغ قابل پرداخت برای هر تعیین، مبلغی خواهدبود كه در آخرین روز مهلت یك ساله از تاریخ حق تقدم قابل پرداخت است، یا اگر مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) بند 4 ماده 15 آئین نامه مصداق داشته باشد، مبلغی خواهدبود كه در تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی قابل پرداخت است.
(
ج) هرگاه اداره دریافت كننده طبق شقوق (الف) یا (ب) فوق دعوتنامه ای را برای متقاضی ارسال نموده باشد و متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق مربوطه به طور كامل مبلغ بدهی از جمله، عندالاقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر را طبق بند 2 این ماده پرداخت نكرده باشد اداره دریافت كننده با رعایت شق (د) زیر:
«1»
هر مبلغ پرداختی وسیله متقاضی را به نحوی كه او معین نموده یا در صورت عدم تعیین از طرف وی به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری تخصیص خواهدداد،
«2»
اعلامیه مربوطه بر طبق بند (3) ماده 14 معاهده را صادر خواهد نمود
و
«3»
بر طبق ماده 29 آئین نامه عمل خواهدنمود.
(
د)هر مبلغ پرداختی به اداره دریافت كننده، قبل از اینكه اداره مزبور دعوتنامه موضوع شقوق .(الف) یا (ب) فوق را ارسال نماید، برحسب مورد به عنوان مبالغی كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (ج) بند 1 ماده 14، شق (الف) یا شق (ب) بند 4 ماده 15 یا شق (و) بند 1 ماده 16 .آئین نامه پرداخت شده تلقی خواهدشد.
(.
هـ) هر پرداختی به اداره دریافت كننده قبل از صدور اعلامیه موضوع بند (3) ماده 14 معاهده به عنوان مبلغی تلقی خواهدشد كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) یا (ب) پرداخت شده است.

.2ـ16 مكرر ـ هزینه پرداخت با تأخیر
(
الف) پرداخت هزینه ها در پاسخ به دعوتنامه موضوع شق (الف) یا (ب) بند 1 این ماده را اداره دریافت كننده می تواند مشمول پرداخت هزینه پرداخت با تأخیر به نفع خود قرار دهد. مبلغ هزینه مذكور به قرار زیر خواهدبود:
«1» 50
درصد مبالغی پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، یا
«2»
اگر مبلغ محاسبه شده طبق جزء «1» كمتر از هزینه ارسال باشد، مبلغی برابر با هزینه ارسال.
(
ب)به هرحال مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر از مبلغ هزینه اصلی مندرج در شق (الف) ردیف 1 جدول هزینه ها بیشتر نخواهدبود.

ماده 17ـ سند حق تقدم

1ـ17 – الزام به تسلیم نسخه ای از اظهارنامه ملی یا بین المللی قبلی
(
الف)هرگاه حق تقدم یك اظهارنامه ملی یا بین المللی مقدم بر طبق ماده 8 معاهده ادعا شود، متقاضی باید نسخه ای از اظهارنامه مقدم تأئید شده توسط مرجعی كه به آن تسلیم شده است (سند حق تقدم) را در صورتی كه قبلاً همراه با اظهارنامه بین المللی كه در آن ادعای حق تقدم مطرح شده به اداره دریافت كننده تسلیم نشده باشد، با رعایت شق (ب) این ماده قبل از انقضاء 16 ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی یا اداره دریافت كننده تسلیم نماید، با این قید كه هر نسخه از اظهارنامه مقدم مذكور كه دفتر بین المللی پس از انقضای آن مهلت دریافت می نماید، چنین تلقی شود كه در آخرین روز مهلت مذكور به آن دفتر واصل شده است مشروط براینكه این وصول قبل از تاریخ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی صورت پذیرفته باشد.
(
ب) هرگاه سند حق تقدم توسط اداره دریافت كننده صادر شده باشد، متقاضی می تواند بجای ارائه سند حق تقدم، از اداره دریافت كننده درخواست نماید، كه سند حق تقدم را تهیه و به دفتر بین المللی ارسال نماید، چنین درخواستی نباید پس از انقضاء مدت 16 ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آید و اداره دریافت كننده می تواند آن را مشمول پرداخت هزینه ای قراردهد.
(
ج) اگر الزامات مذكور در هیچیك از شقوق (الف) و (ب) فوق رعایت نگردند، هركشور تعیین شده می تواند، حق تقدم ادعائی را نادیده بگیرد به شرط اینكه هیچ اداره تعیین شده ای قبل از دادن مهلتی به متقاضی برای ارائه سند حق تقدم كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، حق تقدم ادعائی را نادیده نگیرد.

2ـ17 – در دسترس بودن نسخه ها
(
الف) هرگاه متقاضی شق (الف) یا شق (ب) بند1ماده17 آئین نامه را رعایت كرده باشد، دفتر بین المللی برطبق درخواست خاص اداره تعیین شده فوراً ولی نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، نسخه ای از سند حق تقدم را در اختیار آن اداره قرار خواهدداد. هیچ اداره تعیین شده ای از شخص متقاضی نخواهد خواست كه رأساً نسخه ای از سند حق تقدم را به آن اداره ارائه كند. قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده22 معاهده از متقاضی درخواست نخواهد شد كه ترجمه ای را به اداره تعیین شده ارائه نماید. هرگاه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، متقاضی طبق بند (2) ماده23 معاهده از اداره تعیین شده صریحاً درخواست نماید، در آن صورت دفتر بین المللی بنا بردرخواست خاص اداره تعیین شده نسخه ای از سند حق تقدم را فوراً پس از دریافت به آن اداره تسلیم خواهدنمود.
(
ب) دفتر بین المللی قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی سند حق تقدم را در اختیار عموم قرار نخواهدداد.
(
ج) هرگاه اظهارنامه بین المللی طبق ماده21 معاهده منتشر شده باشد، دفتر بین المللی نسخه ای از سند حق تقدم را در اختیار هرشخصی كه آن را تقاضا و هزینه های مربوطه را پرداخت نماید، قرار خواهد داد مگر اینكه،
2
ـ17 – قبل از انتشار بین المللی:
«1»
اظهارنامه بین المللی مسترد شده باشد،
«2»
حق تقدم ادعا شده مربوطه مسترد گردیده باشد یا طبق شق (ب) بند2 ماده26 مكرر آئین نامه چنین تقلی شود كه ادعای حق تقدم صورت نگرفته است.

ماده 18 ـ متقاضی

1ـ 18 – اقامتگاه و تابعیت
(
الف) با رعایت مفاد شق (ب) و (ج)، تشخیص این موضوع كه آیا یك متقاضی مقیم یا تبعه كشور متعاهدی است كه مدعی اقامت یا دارا بودن تابعیت آن است، تابع قانون ملی آن كشور بوده و تصمیم گیری درباره آن به وسیله اداره دریافت كننده صورت خواهدگرفت.
(
ب) در هرصورت،
«1»
داشتن یك تأسیسات تجاری یا صنعتی مؤثر و واقعی دریك كشور متعاهد به عنوان اقامتگاه در آن كشور تلقی خواهدشد، و
«2»
شخص حقوقی كه طبق قانون ملی كشور متعاهد تأسیس شده باشد تبعه آن كشور محسوب خواهدشد.
(
ج)هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده تسلیم شده باشد، تحت شرایط و اوضاع و احوال مصرح دردستورالعمل های اداری، دفتربین المللی از اداره ملی كشور متعاهد ذیربط و یا اداره ملی كه از طرف آن كشور عمل می نماید، درخواست خواهد نمود تا درباره موضوع مذكور در شق (الف) فوق تصمیم گیری نماید. دفتربین المللی متقاضی را از این درخواست مطلع خواهدنمود. متقاضی دارای این فرصت خواهد بود كه استدلال های خود را مستقیماً به اداره ملی تسلیم نماید اداره ملی فوراً در این خصوص تصمیم گیری خواهدنمود.

2ـ 18 – حذف شده است.

3ـ 18 – دو یا چند متقاضی
در صورت وجود دو یا چند متقاضی، حق تسلیم اظهارنامه بین المللی زمانی وجود خواهدداشت كه حداقل یكی از آنها طبق ماده9 معاهده، حق تسلیم اظهارنامه بین المللی را داشته باشند.

4ـ 18 – اطلاعات در خصوص الزامات مربوط به متقاضیان برطبق قانون ملی (الف) و (ب) حذف شده است.
(
ج) دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به قوانین ملی مختلف در ارتباط با این موضوع كه چه كسی (مخترع، قائم مقام مخترع، مالك اختراع یا سایر اشخاص) واجدشرایط برای تسلیم یك اظهارنامه ملی است را گاه به گاه انتشار خواهدداد. این دفتر همراه با این اطلاعات اطلاعیه ای را نیز انتشار خواهدداد دایر براینكه تأثیر اظهارنامه بین المللی در هركشور تعیین شده ممكن است منوط باین امر شود كه شخص تعیین شده به عنوان متقاضی در اظهارنامه بین المللی، از نظر آن كشور مشخص باشد كه برطبق قانون ملی آن كشور واجدشرایط برای تسلیم اظهارنامه ملی است.

ماده 19ـ اداره دریافت كننده صلاحیتدار

1ـ19 – محل تسلیم
(
الف)با رعایت مفاد شق (ب)، اظهارنامه بین المللی بنا به اختیار متقاضی به مراجع زیر تسلیم خواهدشد:
«1»
اداره ملی یا اداره عمل كننده برای كشور متعاهد كه متقاضی مقیم آن است،
«2»
اداره ملی یا اداره عمل كننده برای كشور متعاهدی كه متقاضی تبعه آن است، یا،
«3»
دفتر بین المللی، قطع نظر از اینكه متقاضی در چه كشور متعاهدی مقیم بوده یا تابعیت آن را داشته باشد.
(
ب) هركشور متعاهد ممكن است با كشور متعاهد دیگر یا هر سازمان بین الدولی توافق نماید كه اداره ملی كشور یا سازمان اخیرالذكر برای برخی یا كلیه مقاصد بجای اداره ملی كشور مقدم الذكر به عنوان اداره دریافت كننده برای متقاضیانی كه مقیم یا تبعه كشور مقدم الذكر هستند اقدام نماید. علی رغم این توافق، اداره ملی كشور مقدم الذكر، به عنوان اداره دریافت كننده صلاحیتدار برای مقاصد مذكور در بند (5) ماده15 معاهده محسوب خواهدشد.
(
ج) در ارتباط با هر نوع تصمیمی كه برطبق بند(2) ماده9 معاهده اتخاذ شود مجمع، اداره ملی یا سازمان بین الدولی، عمل كننده به عنوان اداره دریافت كننده برای اظهارنامه های مقیمین یا اتباع كشورهای تعیین شده توسط مجمع را منصوب خواهدنمود. این انتصاب مستلزم كسب رضایت قبلی اداره ملی و یا سازمان بین الدولی مذكور است.

2ـ19 – دو یا چند متقاضی
اگر دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد:
«1»
درصورتی كه اداره ملی كه اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم شده اداره ملی یا اداره عمل كننده برای كشور متعاهدی باشد، كه لااقل، یكی از متقاضیان مقیم یا تبعه آن باشند، الزامات بند1 ماده19 رعایت شده تلقی خواهدشد؛
«2»
اگر لااقل یكی از متقاضیان مقیم و یا تبعه یك كشور متعاهد باشد اظهارنامه بین المللی، می تواند برطبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئین نامه، به دفتر بین المللی تسلیم شود.

3ـ19 – انتشار موضوع واگذاری وظایف اداره دریافت كننده
(
الف) كشور متعاهدی كه وظایف اداره دریافت كننده را به اداره ملی كشور دیگر یا اداره ملی عمل كننده برای كشور متعاهد دیگر یا به یك سازمان بین الدولی واگذار می كند، هرگونه توافق مذكور در شق (ب) بند1 ماده19 آئین نامه را فوراً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب)دفتر بین المللی به مجرد وصول اطلاعیه آن را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

4ـ19 – ارسال به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده
(
الف) هرگاه یك اظهارنامه بین المللی به اداره ملی تسلیم شده باشد كه به موجب معاهده به عنوان اداره دریافت كننده عمل می نماید ولی
«1»
اداره ملی به موجب بند1 ماده19 آئین نامه یا بند2 ماده19 آئین نامه فاقد صلاحیت برای دریافت اظهارنامه بین المللی باشد، یا
«2»
آن اظهارنامه بین المللی به زبانی نباشد كه به موجب شق (الف) بند1 ماده12 این آئین نامه مورد قبول اداره ملی است ولی به زبانی باشد كه به موجب ماده مزبور مورد قبول دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده است، یا
«3»
آن اداره ملی و دفتر بین المللی به هر دلیلی غیر از دلایل مشخص شده به موجب جزء های «1» و «2» و با اجازه متقاضی توافق نمایند كه آئین كار موضوع این ماده اجراء شود،
در آن صورت اظهارنامه بین المللی مزبور با رعایت شق (ب) فوق دریافت شده توسط آن اداره از طرف دفتربین المللی به عنوان اداره دریافت كننده به موجب جزء «3» شق (الف) بند1ماده19 آئین نامه ، تلقی خواهدشد.
(
ب) هرگاه به موجب شق (الف) فوق یك اظهارنامه بین المللی توسط یك اداره ملی از طرف دفتر بین المللی كه به موجب جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئین نامه، اداره دریافت كننده محسوب می گردد، وصول شود، آن اداره ملی فوراً اظهارنامه بین المللی را برای دفتربین المللی ارسال خواهند نمود، مگراینكه مقتضیات مربوط به امنیت ملی چنین ارسالی را مانع شود. چنین ارسالی را اداره ملی می تواند مشمول پرداخت هزینه ای به نفع خود برابر با هزینه ارسالی نماید كه آن اداره به موجب ماده14 این آئین نامه دریافت می نماید. اظهارنامه بین المللی كه باین ترتیب ارسال می گردد، تاریخ وصول آن به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده برطبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئین نامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی به وسیله آن اداره ملی تلقی خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق (ج) بند1ماده14 آئین نامه، شق (الف) تا شق (ج) بند4 ماده15 و شق .(و) بند1 ماده16 آئین نامه، هرگاه اظهارنامه بین المللی به موجب شق (ب) فوق به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، تاریخ دریافت اظهارنامه بین المللی تاریخی محسوب خواهد شد كه در آن تاریخ اظهارنامه بین المللی عملاً توسط دفتر بین المللی وصول شده باشد. از لحاظ این شق جمله آخر شق .(ب) قابل اعمال نخواهدبود.

ماده 20ـ دریافت اظهارنامه بین المللی

1ـ20 – شماره و تاریخ
(
الف) پس از دریافت اوراق به عنوان یك اظهارنامه بین المللی، اداره دریافت كننده به گونه غیرقابل محو، تاریخ دریافت عملی را برروی تقاضای هرنسخه دریافتی و همچنین شماره اظهارنامه بین المللی را برروی هربرگ هر نسخه دریافت درخ خواهد نمود.
(
ب) محل مخصوص درج تاریخ یا شماره برروی هربرگ و سایر جزئیات را دستورالعمل های اداری مشخص خواهدنمود.

2ـ20 – دریافت در تاریخ های متفاوت
(
الف) در مواردی كه كلیه اوراقی كه به عنوان یك اظهارنامه بین المللی ارسال می شود دریك تاریخ بوسیله اداره دریافت كننده وصول نشود، آن اداره تاریخ درج شده برروی تقاضا را اصلاح خواهد نمود (مع ذلك تاریخ یا تاریخ های مندرج قبلی محو و پاك نخواهدشد) به نحوی كه تاریخ دریافت اوراق تكمیل كننده اظهارنامه بین المللی را مشخص نماید مشروط براینكه
«1»
اگر هیچ دعوتنامه ای برطبق شق (الف) بند(2) ماده11معاهده برای اصلاح جهت متقاضی ارسال نشده باشد، اوراق مزبور ظرف مدت30 روز از تاریخی كه اوراق برای اولین بار دریافت شده اند وصول شده باشد؛
«2»
هرگاه دعوتنامه ای برطبق شق(الف) بند(2) ماده11معاهده برای اصلاح، جهت متقاضی ارسال شده باشد، اوراق مزبور ظرف مهلت قابل اجراء برطبق بند6 این ماده واصل شده باشد؛
«3»
در مورد بند(2) ماده14معاهده نقشه هائی كه قبلاً وصول نشده اند ظرف مدت30روز از تاریخی كه اوراق ناقص تسلیم شده اند دریافت شده باشند؛
«4»
وصول با تأخیر یا عدم وجود هرورقه محتوی خلاصه یا بخشی از آن، فی نفسه مستلزم اصلاح تاریخ درج شده برروی تقاضا نباشد.
(
ب) اداره دریافت كننده هرورقه دریافتی دیرتر از تاریخ اولین دریافت اوراق را، با ذكر تاریخ وصول آن، مشخص خواهدنمود.

3ـ20 – اظهارنامه بین المللی اصلاح شده
در مورد مذكور در شق (ب) بند(2) ماده11معاهده، اداره دریافت كننده تاریخ مندرج در تقاضا را اصلاح خواهدنمود (مع ذلك تاریخ یا تاریخ های مندرج قبلی محو و پاك نخواهند شد) به نحوی كه تاریخ دریافت آخرین اصلاح لازم را مشخص نماید.

4ـ20 – تصمیم برطبق بند(1) ماده11معاهده
(
الف) به محض وصول اوراق به عنوان یك اظهارنامه بین المللی، اداره دریافت كننده در مورد رعایت یا عدم رعایت الزامات بند(1) ماده11 معاهده در این اوراق تصمیم گیری خواهدنمود.
(
ب) از لحاظ جزء (ج) شق «3» بند1ماده11معاهده مشخص نمودن نام متقاضی به نحوی كه هویت او را مشخص سازد كافی است، حتی اگر املای نام وی اشتباه باشد و اسامی دوم بطوركامل درج نشده باشد یا در مورد اشخاص حقوقی ذكر نام به صورت مخفف یا ناقص باشد.
(
ج) از لحاظ شق «2» بند1ماده11معاهده، كافی است كه قسمتی كه به ظاهر دلالت برتوصیف دارد (به غیر از هر قسمت فهرست ترتیبی آن) و قسمتی كه به نظرمی رسد كه دلالت برادعا یا ادعاها دارد، به زبان موردقبول اداره دریافت كننده برطبق شق (الف) بند (1) ماده12 .آئین نامه باشد.
(
د) اگر در تاریخ اول اكتبر سال1997 شق (ج) فوق سازگار با قانون ملی مورد عمل اداره دریافت كننده نباشد شق (ج) در مورد آن اداره دریافت كننده تا زمانی كه عدم سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینكه اداره مذكور دفتربین المللی را تا تاریخ31دسامبر 1997 از این موضوع مطلع نماید. اطلاع واصله فوراً توسط دفتربین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

5 ـ20 – تصمیم مثبت
(
الف) اگر تصمیم برطبق بند(1) ماده11 معاهده مثبت باشد، اداره دریافت كننده برروی تقاضا نام اداره دریافت كننده و كلمات:
“DEMANDE INTERNATIONALEPCT”
یـا “PCT INTERNATIONAL APPLICATION
را ممهور خواهدكرد. اگر زبان رسمی اداره دریافت كننده نه انگلیسی و نه فرانسوی باشد كلمات
“DEMANDE INTERNATIONALE”
یا “INTERNATIONAL APPLICATION
می تواند همراه با ترجمه ای از این كلمات به زبان رسمی اداره دریافت كننده باشد.
(
ب) نسخه ای كه تقاضای آن به این نحو ممهور باشد نسخه بایگانی آن اظهارنامه بین المللی خواهدبود.
(
ج) اداره دریافت كننده فوراً متقاضی اظهارنامه بین المللی را از شماره و تاریخ تسلیم بین ‍ المللی اظهارنامه بین المللی مطلع خواهدنمود. و همزمان اداره مذكور نسخه ای از اطلاعیه ارسالی برای متقاضی را برای دفتر بین المللی ارسال خواهدنمود مگر در مواردی كه برطبق شق (الف) .بند1ماده22 آئین نامه ، نسخه بایگانی را به دفتر مزبور ارسال داشته و یا بطور همزمان این اقدام را انجام دهد.

6 ـ20 – دعوت برای اصلاح
(
الف)در دعوتنامه اصلاح برطبق بند(2) ماده11 معاهده، بند(1) ماده11 معاهده، الزامات مقرر دربند(1) ماده11معاهده كه به نظر اداره دریافت كننده رعایت نشده باشد، مشخص خواهدشد.
(
ب)اداره دریافت كننده، دعوتنامه را فوراً از طریق پست به متقاضی ارسال و مهلتی را كه به تناسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد برای تسلیم اصلاحات تعیین خواهدنمود. مهلت مزبور نباید كمتراز 10روز و بیشتر ازیكماه از تاریخ دعوتنامه باشد. اگر مهلت مذكور پس از انقضاء یكسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ای كه حق تقدم آن ادعا شده منقضی شود، اداره دریافت كننده می تواند توجه متقاضی را به شرایط و اوضاع و احوال مذكور جلب نماید.

7ـ20 – تصمیم منفی
اگر ظرف مهلت مقرر، اداره دریافت كننده پاسخی را درقبال دعوتنامه ارسالی برای اصلاح دریافت ننماید، یا اگر اصلاحی كه متقاضی ارائه نموده، الزامات مقرر در بند (1) ماده11معاهده را رعایت ننموده باشد، اداره دریافت كننده اقدامات زیر را به عمل خواهدآورد:
«1»
فوراً به متقاضی اطلاع خواهد داد كه اظهارنامه او اظهارنامه بین المللی تلقی نمی شود و به آن به عنوان اظهارنامه بین المللی رسیدگی نخواهدشد و دلایل آن را نیز منعكس خواهدنمود،
«2»
به اطلاع دفتربین المللی خواهدرساند كه شماره مندرج برروی اوراق به عنوان شماره اظهارنامه بین المللی مورد استفاده قرار نخواهدگرفت،
«3»
اوراق تشكیل دهنده به عنوان اظهارنامه بین المللی و هرمكاتبه مربوط به آن به نحو مقرر دربند(1) ماده93 آئین نامه را نگاهداری خواهدنمود؛
و
«4»
بنا به درخواست متقاضی برطبق بند(1) ماده25 معاهده هرگاه دفتربین المللی به نسخه ای از اوراق مذكور نیازداشته باشد، و خصوصاً آن را درخواست كرده باشد، نسخه ای از آنها را برای دفتربین المللی ارسال خواهدكرد.

8 ـ20 – اشتباه اداره دریافت كننده
اگر متعاقباً اداره دریافت كننده كشف نماید، یا براساس پاسخ متقاضی دریابد كه هنگام دریافت اوراق، الزامات مقرر دربند (1) ماده11معاهده رعایت شده بوده و لذا درصدور دعوتنامه مرتكب اشتباه شده است، برطبق بند5 ماده20 آئین نامه عمل خواهدنمود.

9ـ20 – نسخه مصدق برای متقاضی
درقبال پراخت یك هزینه، اداره دریافت كننده بنا به درخواست متقاضی، نسخه های مصدقی از اظهارنامه بین المللی تسلیم شده و هر اصلاحات انجام شده در آن را به متقاضی ارائه خواهدنمود.

ماده 21ـ تهیه نسخ
1
ـ21 – مسؤولیت اداره دریافت كننده
(
الف) هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بین المللی دریك نسخه تسلیم شود اداره دریافت كننده مسؤول تهیه نسخه اصلی و نسخه جستجوی موردلزوم برطبق بند(1) ماده12 معاهده خواهد بود.
(
ب) هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بین المللی در دو نسخه تسلیم شود، اداره دریافت كننده مسؤول تهیه نسخه اصلی خواهدبود.
(
ج) اگر اظهارنامه بین المللی به تعداد كمتر از تعداد نسخ مورد لزوم در شق (ب) .بند1ماده11 آئین نامه تسلیم گردد، اداره دریافت كننده مسؤول تهیه فوری نسخ مورد لزوم خواهدبود و حق خواهد داشت برای انجام كار مذكور هزینه ای را تعیین و آن را از متقاضی دریافت نماید.

ماده 22ـ ارسال نسخه بایگانی و ترجمه

1ـ22 – آئین كار
(
الف) اگر تصمیم متخذه برطبق بند(1) ماده11 معاهده مثبت باشد و مقتضیات مربوط به امنیت ملی مانع نباشد كه اظهارنامه بین المللی باین عنوان رسیدگی شود، اداره دریافت كننده نسخه بایگانی را برای دفتر بین المللی ارسال خواهدكرد. چنین ارسالی فوراً پس از دریافت اظهارنامه بین المللی، و اگر باید برای حفظ امنیت ملی كنترلی صورت گیرد، به محض دریافت گواهی لازم صورت خواهدگرفت. در هر صورت اداره دریافت كننده نسخه بایگانی را به نحوی ارسال خواهدنمود كه قبل از انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم به دفتر بین المللی واصل شود. اگر ارسال از طریق پست انجام شود اداره دریافت كننده حداكثر5 روز قبل از انقضاء سیزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را پست خواهدنمود.
(
ب)اگر دفتر بین المللی نسخه ای از اطلاعیه مقرر در شق (ج) بند5 ماده20 آئین نامه را دریافت كرده باشد ولی تا زمان انقضاء مدت13 ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد، به اداره دریافت كننده یادآوری خواهد نمود كه باید نسخه بایگانی را فوراً به دفتر بین المللی ارسال نماید.
(
ج) اگر دفتربین المللی نسخه ای از اطلاعیه مقرر در شق(ج) بند5 ماده20 آئین نامه را دریافت كرده باشد ولی پس از انقضاء مدت14 ماه از تاریخ حق تقدم، نسخه بایگانی را دراختیار نداشته باشد، مراتب را به متقاضی و اداره دریافت كنند اطلاع خواهدداد.
(
د) پس از انقضاء 14 ماده از تاریخ حق تقدم، متقاضی می تواند از اداره دریافت كننده درخواست نماید، نسخه ای از اظهارنامه بین المللی او را به عنوان نسخه برابر با اظهارنامه بین المللی تسلیمی گواهی نماید. مشارالیه می تواند نسخه مصدق را به دفتر بین المللی ارسال نماید.
(
هـ) هر نوع گواهی طبق شق (د) به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه خواهد بود و درخواست صدور گواهی مزبور فقط می تواند با استناد به یكی از دلایل زیر رد شود:
«1»
نسخه ای كه گواهی نمودن آن از اداره دریافت كننده درخواست شده، برابر اظهارنامه بین المللی تسلیمی نباشد؛
«2»
مقتضیات امنیت ملی اجازه ندهد اظهارنامه بین المللی به این عنوان تلقی و رسیدگی شود؛
«3»
اداره دریافت كننده قبلاً نسخه بایگانی را به دفتر بین المللی ارسال نموده و دفتر مزبور وصول آن را به اداره دریافت كننده اعلام كرده باشد.
(
و) تا زمانی كه دفتر بین المللی نسخه بایگانی را دریافت نكرده باشد، یا تا زمانی كه نسخه بایگانی را دریافت نماید، نسخه مصدق طبق شق(ه) كه دفتر بین المللی دریافت كرده است به عنوان نسخه بایگانی تلقی خواهد شد.
(
ز) اگر تا زمان انقضاء مهلت مقرر در ماده22معاهده متقاضی اقدامات مذكور در آن ماده را انجام داده ولی دفتر بین المللی وصول نسخه بایگانی را به اداره تعیین شده اطلاع نداده باشد، اداره تعیین شده مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد. اگر دفتر بین المللی نسخه بایگانی را در اختیار نداشته باشد فوراً به متقاضی و اداره دریافت كننده اعلام خواهدنمود مگر اینكه مراتب قبلاً طبق شق (ج) به آنان اطلاع داده شده باشد.
(
ط) هرگاه اظهارنامه بین المللی باید به زبان ترجمه موضوع بند3 ماده12 انتشار باید آن ترجمه توسط اداره دریافت كننده برای دفتربین المللی همراه با نسخه بایگانی موضوع شق (الف) فوق ارسال خواهدشد یا اگر اداره دریافت كننده قبلاً نسخه بایگانی را طبق آن شق برای دفتربین المللی ارسال نموده باشد متن ترجمه را فوراً پس از دریافت به آن دفتر ارسال خواهدكرد.

2ـ22 – حذف شده است.

3ـ22 – مهلت برطبق بند(3) ماده12 معاهده
مهلت مذكور در بند (3) ماده12 معاهده سه ماه پس از تاریخی خواهدبود كه دفتر بین المللی اطلاعیه را برای متقاضی طبق شق(ج) یا (ز) بند 1ماده22 آئین نامه ارسال نموده باشد.

ماده 23ـ ارسال نسخه جستجو، ترجمه و فهرست ترتیبی
1
ـ23 – آئین كار
(
الف) هرگاه نیازی به ترجمه اظهارنامه بین المللی برطبق شق (الف) بند3 ماده12 آئین نامه نباشد، اداره دریافت كننده، نسخه جستجو را برای مرجع جستجوی بین المللی حداكثر تا همان روزی كه نسخه بایگانی برای دفتر بین المللی ارسال می شود، خواهدفرستاد، مگراینكه هزینه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در این صورت پس از پرداخت هزینه جستجو فوراً ارسال خواهدشد.
(
ب) هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی برطبق بند3 ماده12 آئین نامه ارائه شده باشد، نسخه ای از آن ترجمه و تقاضا كه به همراه یكدیگر به موجب بند(1) ماده12 معاهده، نسخه جستجو تلقی خواهد شد، توسط اداره دریافت كننده برای مرجع جستجوی بین المللی ارسال خواهدشد، مگر اینكه هزینه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در اینصورت پس از پرداخت هزینه جستجو نسخه ای از تقاضا و ترجمه مزبور فوراً ارسال خواهد شد.
(
ج) هرفهرست ترتیبی به شكل قابل خواندن برای رایانه كه به اداره دریافت كننده ارائه شده باشد، توسط آن اداره برای مرجع جستجوی بین المللی ارسال خواهدشد.

ماده 24ـ وصول نسخه بایگانی توسط دفتربین المللی
1
ـ 24 – حذف شده است
2
ـ24 – اطلاعیه وصول نسخه بایگانی
(
الف) دفتر بین المللی فوراً مراتب و تاریخ وصول نسخه بایگانی را به:
«1»
متقاضی،
«2»
اداره دریافت كننده، و
«3»
مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی (مگر اینكه مرجع مذكور به دفتر بین المللی اعلام نموده باشد كه مایل به مطلع شدن نمی باشد) اطلاع خواهدداد.
در اطلاعیه مزبور، اظهارنامه بین المللی به وسیله شماره آن، تاریخ تسلیم بین المللی و نام متقاضی مشخص خواهدشد و حاوی تاریخ تسلیم هر اظهارنامه قبلی كه حق تقدم آن ادعا شده خواهدبود. اطلاعیه ارسالی به متقاضی همچنین حاوی فهرست كشورهای تعیین شده برطبق شق (الف) بند9 .ماده4 آئین نامه و عندالاقتضاء فهرست كشورهائیكه تعیین آنها برطبق شق (ج) بند9 ماده4 آئین نامه تأئید شده باشد خواهدبود.
(
ب) هر اداره تعیین شده ای كه به دفتر بین المللی اعلام نموده باشد كه مایل به وصول اطلاعیه مندرج در شق (الف) فوق قبل از مكاتبه موضوع بند1 ماده47 آئین نامه می باشد از همین قرار توسط دفتر بین المللی مطلع خواهد شد.
«1»
اگر تعیین مربوطه برطبق شق (الف) بند9 ماده4 آئین نامه فوراً پس از وصول نسخه بایگانی صورت گرفته باشد؛
«2»
اگر تعیین مربوطه برطبق شق(ب) بند9 ماده4 فوراً پس از مطلع شدن دفتر بین المللی توسط اداره دریافت كننده دایر به تأیید تعیین مزبور صورت گرفته باشد.
(
ج) اگر نسخه یایگانی پس از انقضاء مهلت تعیین شده در بند3 ماده22 آئین نامه واصل شود، دفتر بین المللی فوراً مراتب را به اطلاع متقاضی، اداره دریافت كننده و مرجع جستجوی بین المللی خواهدرسانید.

ماده 25ـ وصول نسخه جستجو به وسیله مرجع جستجوی بین المللی
1
ـ 25 – اطلاعیه وصول نسخه جستجو
مرجع جستجوی بین المللی مراتب وصول و تاریخ وصول نسخه جستجو را فوراً به دفتر بین المللی، متقاضی و در صورتیكه مرجع جستجوی بین المللی همان اداره دریافت كننده نباشد، به اداره دریافت كننده اطلاع خواهدداد.

ماده 26ـ بررسی و تصحیح برخی از اجراء اظهارنامه بین ‍ المللی به وسیله و درنزد اداره دریافت كننده

1ـ26 – مهلت بررسی
(
الف) اداره دریافت كننده دعوتنامه ای را برای تصحیح مذكور در شق (ب) بند(1) ماده14 معاهده در اسرع وقت ممكن، ترجیحاً ظرف مدت یكماه از تاریخ وصول اظهارنامه بین المللی صادرخواهدكرد.
(
ب)اگر اداره دریافت كننده دعوتنامه ای را برای تصحیح نقص مذكور در جزء «4» یا «3» شق (الف) بند(1) ماده14معاهده (یعنی عدم ذكر عنوان اختراع یا عدم درج خلاصه) صادر نماید مراتب را به مرجع جستجوی بین المللی اعلام خواهدنمود.

2ـ26 – مهلت تصحیح
مهلت مذكور در شق (ب) بند(1) ماده14 معادهده باید طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در هر مورد به وسیله اداره دریافت كننده تعیین شود. این مهلت كمتر از یك ماه از تاریخ دعوت برای تصحیح نخواهدبود. مهلت مزبور را اداره دریافت كننده می تواند در هرزمانی قبل از اینكه تصمیمی اتخاذ شود تمدید نماید.

3ـ26 – بررسی الزامات شكلی و ضمائم برطبق جزء «5» شق (الف) بند(1) ماده14 معاهده
(
الف) هرگاه اظهارنامه بین المللی به یك زبان انتشار تسلیم شود اداره دریافت كننده مراتب زیر را بررسی خواهدنمود:
«1»
اظهارنامه بین المللی از لحاظ انطباق آن با الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده11آئین نامه فقط تا آنجا كه این انطباق به منظور انتشار بین المللی منطقاً متحدالشكل ضروری باشد؛
«2»
هرگونه ترجمه ارائه شده برطبق بند3 ماده12 آئین نامه جهت انطباق، آن با الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده11آئین نامه تا آنجا كه این انطباق به منظور تكثیر مطلوب لازم باشد.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی به زبانی تسلیم شود كه زبان انتشار نباشد، اداره دریافت كننده موارد زیر را بررسی خواهد نمود:
«1»
اظهارنامه بین المللی از لحاظ انطباق با الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده11 آئین نامه، فقط تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور تكثیر مطلوب لازم باشد؛
«2»
هر ترجمه ارائه شده برطبق بند3 ماده12 آئین نامه و نقشه ها از لحاظ انطباق آنها با الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده11 آئین نامه تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور انتشار بین المللی منطقاً متحدالشكل، ضروری باشد.

3مكررـ26 دعوت برطبق شق (ب) بند(1) ماده14 معاهده برای تصحیح نواقص برطبق ماده11 آئین نامه
هرگاه الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده11 آئین نامه تاحد موردلزوم برطبق بند3 ماده26 آئین نامه رعایت شده باشد، اداره دریافت كننده ملزم نخواهدبود، كه دعوتنامه موضوع شق (ب) .بند(1) ماده14 معاهده را برای تصحیح نقص برطبق ماده11 آئین نامه صادر نماید.

3ثالث ـ26 دعوت برای تصحیح نواقص برطبق شق «1» بند (4) ماده3معاهده
(
الف) هرگاه خلاصه و یا هر متن مربوط به مطلب نقشه ها به زبانی تسلیم شده باشد كه با زبان توصیف و ادعاها متفاوت باشد، اداره دریافت كننده، مگر در صورت وجود شرایط زیر، از متقاضی دعوت خواهدنمود كه ترجمه ای از خلاصه یا متن مربوط به مطلب نقشه ها را به زبانی كه اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان انتشار یابد ارائه دهد. شق (الف) بند1 ماده26، بند2 و 3 ماده26، بند3مكرر ماده26، بند5 ماده26 و بند1 $ماده29 آئین نامه با تغییرات مقتضی در این خصوص اعمال خواهندشد. شرایط فوق الاشعار عبارتنداز:
«1»
اگر ترجمه اظهارنامه بین المللی برطبق شق(الف) بند3 ماده12 آئین نامه لازم باشد، یا
«2»
اگر خلاصه و یا متن مربوط به مطلب نقشه ها به زبانی باشد كه اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان منتشر شود.
(
ب) اگر در تاریخ اول اكتبر 1997، شق (الف) فوق با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت كننده سازگار نباشد، مادام كه این عدم انطباق ادامه داشته باشد، شق (الف) در مورد آن اداره دریافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینكه اداره دریافت كننده مراتب را قبل از 31دسامبر1997 به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را دفتر بین المللی فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه تقاضا منطبق با شق(ج) بند1 ماده12آئین نامه نباشد، اداره دریافت كننده از متقاضی دعوت خواهد نمود كه ترجمه ای كه در آن، ماده مزبور رعایت شده باشد را تسلیم نماید. ماده3، شق(الف) بند1ماده26، بند2 و 5 ماده26 و بند1 ماده29 آئین نامه با تغییرات مقتضی در این خصوص قابل اعمال خواهندبود.
(
د) اگر در تاریخ اول اكتبر سال1997 شق (ج) با قانون ملی موردعمل در اداره دریافت كننده سازگارنباشد، مادام كه این عدم انطباق ادامه داشته باشد، مفاد شق(ج) در مورد آن اداره دریافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براینكه اداره دریافت كننده قبل از 31دسامبر 1997مراتب را به دفتربین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را فوراً دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

4ـ26 – آئین كار
اگر تصحیح ارائه شده به اداره دریافت كننده، دارای چنان ماهیتی باشد كه بتوان آن را از نامه ای به نسخه بایگانی منتقل نموده، به نحوی كه بروضوح و قابلیت تكثیر مستقیم ورقه ای كه تصحیح مذكور باید برآن منتقل شود آسیب و خدشه ای وارد نسازد، در آنصورت می توان تصحیح مزبور را در نامه ای خطاب به آن اداره درج نمود. در غیراینصورت از متقاضی خواسته خواهد شد كه یك ورقه جایگزین حاوی تصمیم را همراه با نامه ای كه در آن توجه به تفاوت های میان این ورقه جایگزین با ورقه قبلی جلب شده باشد تسلیم نماید.

5 ـ26 – تصمیم اداره دریافت كننده
اداره دریافت كننده، تصمیم گیری خواهدنمود كه آیا متقاضی تصحیح را ظرف مهلت مقرر در .بند2ماده26 آئین نامه تسلیم نموده است یا خیر و درصورتیكه تصحیح درظرف مهلت مقرر تسلیم شده باشد آیا اظهارنامه بین المللی كه باین نحو تصحیح شده است مسترد تلقی شده است یا خیر؟ مشروط براینكه هیچ اظهارنامه بین المللی به علت عدم رعایت الزامات مربوط به شكل و ضمایم مذكور درماده11 آئین نامه مسترد تلقی نشده باشد با این قید كه این الزامات درحدی كه برای منظور انتشار بین المللی متحدالشكل معقول است رعایت شده باشد.

6 ـ26 – نقشه های ضمیمه نشده
(
الف) اگر همچنانكه دربند(2) ماده14معاهده مقرر شده اظهارنامه بین المللی به نقشه هایی ارجاع دهد كه در واقع ضمیمه آن اظهارنامه نیست اداره دریافت كننده مراتب را به همین نحو در اظهارنامه مذكور مشخص خواهد نمود.
(
ب)تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند(2) ماده14 معاهده توسط متقاضی هیچگونه اثری برمهلت مقرر برطبق جزء (3) شق (الف) بند2 ماده20 آئین نامه نخواهد داشت.

ماده 26مكرر ـ تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم

.1ـ26مكرر ـ تصحیح یا اضافه نمودن حق تقدم
(
الف) متقاضی می تواند ظرف مهلت 16ماه از تاریخ حق تقدم یا در موردی كه تصحیح یا اضافه نمودن حق تقدم موجب تغییر حق تقدم شود، ظرف مهلت16ماه از تاریخ حق تقدم تغییر یافته، هركدام از این دو دوره كه زودتر منقضی شود، طی اطلاعیه ای تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم را به اداره دریافت كننده یا دفتربین المللی تسلیم نماید، مشروط براینكه چنین اطلاعیه ای را بتوان تا انقضاء چهارماه از تاریخ تسلیم بین المللی ارائه نمود. تصحیح ادعای حق تقدم می تواند شامل اضافه نمودن هرگونه اطلاعات مذكور دربند10 ماده4 آئین نامه باشد.
. (
ب) هرگونه اطلاعیه مذكور درشق (الف) كه اداره دریافت كننده یا دفتر بین المللی پس از آن دریافت نماید كه متقاضی تقاضائی را برای انتشار زودتر از موعد برطبق شق (ب) بند(2) .ماده21 معاهده تسلیم نموده باشد، تسلیم شده تلقی نخواهد شد، مگر اینكه آن تقاضا قبل از تكمیل مراحل تهیه مقدمات فنی مربوط به انتشار بین المللی مسترد گردیده باشد.
(
ج) هرگاه تصحیح یا اضافه نمودن ادعای حق تقدم، در تاریخ حق تقدم تغییر ایجاد نماید، هرمهلت محاسبه شده از تاریخ حق تقدم قبلی اجرا، كه منقضی نشده باشد، از تاریخ حق تقدم تغییر یافته محاسبه خواهد شد.

.2ـ26 مكرر ـ دعوت به تصحیح نقایص در ادعاهای حق تقدم
(.
الف) هرگاه اداره دریافت كننده و یا درصورت عدم احراز آن اداره، دفتر بین المللی، تشخیص دهد كه درادعای حق تقدم، الزامات مذكور دربند10 ماده4 آئین نامه رعایت نشده و یا اینكه هرمطلب ذكرشده در یك ادعای حق تقدم با مطلب متناظر مذكور در سند حق تقدم منطبق نیست، اداره دریافت كننده یا دفتربین المللی برحسب مورد، از متقاضی دعوت خواهدنمود كه نسبت به تصحیح ادعای حق تقدم اقدام نماید.
(
ب) اگر در پاسخ ب یك دعوت به عمل آمده برطبق شق (الف) فوق، متقاضی قبل انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) بند1 ماده26 مكرر آئین نامه، اطلاعیه ای را به منظور رعایت الزامات بند10 .ماده14 آئین نامه دایر به تصحیح حق تقدم تسلیم ننماید، از لحاظ آئین كار مندرج در معاهده، آن حق تقدم ادعا نشده تلقی و اداره دریافت كننده و یا دفتر بین المللی برحسب مورد مراتب را اعلام و متقاضی را از این موضوع مطلع خواهد نمود، مشروط براینكه یك ادعای حق تقدم، فقط به دلیل فقدان شماره اظهارنامه قبلی مذكور در جزء «2» شق (الف) بند10 ماده4 آئین نامه، به دلیل عدم انطباق ادعای حق تقدم با مطالب متناظر درج شده در سند حق تقدم، حق تقدم ادعا نشده تلقی نشود.
. (
ج) هرگاه اداره دریافت كننده یا دفتر بین المللی اعلامیه ای را برطبق شق (ب) فوق صادر نموده باشند، دفتر بین المللی به درخواست متقاضی و در صورت وصول آن قبل از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی و مشروط به پرداخت هزینه خاص، كه مبلغ آن را دستورالعمل های اداری مشخص خواهد نمود، به همراه اظهارنامه بین المللی اطلاعات مربوط به حق تقدمی كه ادعا نشده تلقی می گردد را انتشار خواهدداد. هرگاه نسخه ای از جزوه برای مكاتبه مورداستفاده قرارنگیرد یا هرگاه اظهارنامه بین المللی برطبق بند(3) ماده64 معاده انتشار نیابد نسخه ای از آن تقاضا در مكاتبه موضوع ماده20 معاهده ضمیمه خواهدشد.

ماده 26ثالث ـ تصحیح یا اضافه نمودن براعلامیه های موضوع بند17 ماده4 آئین نامه

.1ـ26 ثالث – تصحیح یا اضافه نمودن براعلامیه ها
متقاضی می تواند تقاضا را تصحیح نموده یا هراعلامیه مذكور در بند17ماده4 آئین نامه را از طریق اطلاعیه ای ظرف مهلت16ماه از تاریخ حق تقدم كه به دفتر بین المللی تسلیم می شود به تقاضا بیفزاید، مشروط براینكه هراطلاعیه واصله به دفتر بین المللی بعد از انقضاء آن مهلت دریافت شده در آخرین روز آن مهلت تلقی شود با این قید كه اطلاعیه مزبور قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی واصل شده باشد.

.2ـ26 ثالث – رسیدگی به اعلامیه ها
(
الف) هرگاه اداره دریافت كننده یا دفتربین المللی احراز نمایند كه هر اعلامیه مذكور در .بند17ماده4 آئین نامه ، از نظر عبارتی، به نحو مقرر تنظیم نشده یا درمورد اعلامیه اختراع مذكور درشق «4» بند17ماده4 آئین نامه ، آن اعلامیه به نحو مقرر امضاء نشده است، اداره دریافت كننده یا دفتربین المللی می توانند برحسب مورد از متقاضی دعوت به عمل آورند كه نسبت به تصحیح اعلامیه ظرف مهلت 16ماه از تاریخ حق تقدم اقدام نماید.
(
ب) هرگاه دفتر بین المللی هراعلامیه یا تصحیحی را برطبق بند1 ماده26 ثالث آئین نامه، پس از انقضاء مهلت مذكور دربند1ماده26 ثالث دریافت نماید، مراتب را به متقاضی اطلاع داده و برطبق دستورالعمل های اداری عمل خواهدكرد.

ماده 27ـ عدم پرداخت هزینه ها
1
ـ27 – هزینه ها :
از لحاظ شق (الف) بند(3) ماده14معاهده عبارت هزینه های مقرر درشق(«4» بند «4» ماده3 معاهده به معنای هزینه ارسال مذكور در ماده14 آئین نامه)، هزینه اصلی به عنوان بخشی از هزینه بین المللی (شق «1» بند1ماده15آئین نامه)، هزینه جستجو (ماده16 آئین نامه) و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر (بند2 $ماده16 مكرر آئین نامه) می باشد.
.(
ب) از لحاظ شق (الف) و (ب) بند(3) ماده14 معاهده « عبارت هزینه های مقرر دربند (2) .ماده4معاهده» به معنای هزینه تعیین به عنوان بخشی از هزینه بین المللی (شق «2» بند1 .ماده15آئین نامه ) و عنداللزوم هزینه پرداخت با تأخیر (بند2ماده16 مكرر آئین نامه) می باشد.

ماده 28ـ تذكر نقایص بوسیله دفتربین المللی
1
ـ 28 – تذكر درباره برخی نقایص
(
الف) اگر بنظر دفتر بین المللی، اظهارنامه بین المللی حاوی هریك از نقایص مذكور در جزء «1»، «2»، یا «5»، شق (الف) بند (1) ماده14 معاهده باشد، این دفتر توجه اداره دریافت كننده را به نقایص جلب خواهد نمود.
(
ب)اداره دریافت كننده طبق شق (ب) بند (1) ماده14 معاهده و ماده26 آئین نامه عمل خواهد نمود مگر اینكه با نظر فوق موافق نباشد.

ماده 29ـ اظهارنامه های بین المللی یا تعیین هائی كه مسترد تلقی می شوند.

1ـ 29 – احراز توسط اداره دریافت كننده
(
الف) اگر اداره دریافت كننده برطبق شق (ب) بند (1) ماده14 معاهده و بند5 ماده26 آئین نامه (عدم تصحیح برخی نقایص) یا شق (الف) بند(3) ماده14 معاهده (عدم پرداخت هزینه های مقرر به موجب شق (الف) بند1ماده27 آئین نامه ) یا بند(4) ماده14 معاهده (احراز بعدی عدم رعایت الزامات مندرج در شق های «1» تا «3» بند(1) ماده11 معاهده یا شق (د) بند3 ماده 12 آئین نامه (عدم ارائه ترجمه لازم یا عندالاقتضاء عدم پرداخت هزینه ارائه با تأخیر)، یا جزء «1» شق (ز) بند4 ماده92 آئین نامه (عدم ارائه اصل یك سند) اعلام نماید كه اظهارنامه بین المللی مسترد شده تلقی می گردد، در آن صورت:
«1»
اداره دریافت كننده (نسخه بایگانی) در صورت عدم ارسال قبلی و هر تصحیح پیشنهادی توسط متقاضی را به دفتربین المللی ارسال خواهد نمود؛
«2»
اداره دریافت كننده فوراً متقاضی و دفتربین المللی را از اعلامیه فوق مطلع نموده و دفتربین المللی نیز به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعیین شده كه قبلاً از تعیین خود مطلع شده است، اطلاع خواهد داد؛
«3»
اداره دریافت كننده، نسخه جستجو را طبق ماده23 آئین نامه ارسال نخواهد نمود یا اگر این نسخه قبلاً ارسال شده باشد اداره مزبور اعلام مذكور را به مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی اطلاع خواهد داد؛
«4»
دفتربین المللی ملزم نخواهد بود كه مراتب وصول نسخه بایگانی را به متقاضی اعلام نماید.
(
ب) اگر اداره دریافت كننده طبق شق (ب) بند(3) ماده14 معاهده، (عدم پرداخت هزینه تعیین بر طبق شق (ب) بند1ماده27 آئین نامه) اعلام نماید كه تعیین كشور خاصی مسترد تلقی گردیده، اداره دریافت كننده فوراً متقاضی و دفتربین المللی را از اعلام مذكور مطلع خواهد نمود. دفتربین المللی به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعیین شده كه قبلاً از تعیین خود مطلع شده باشد اطلاع خواهد داد.

2ـ 29 – حذف شده است.

3ـ 29 – جلب توجه اداره دریافت كننده به برخی حقایق
اگر دفتر بین المللی یا مرجع جستجوی بین المللی تشخیص دهند كه اداره دریافت كننده باید برطبق .بند(4) ماده14معاهده اعلام تصمیم نماید، توجه اداره دریافت كننده را به حقایق مربوطه جلب خواهند نمود.

4ـ 29 – اعلام نیت دایربه صدور اعلامیه برطبق بند(4) ماده14 معاهده
قبل از اینكه اداره دریافت كننده مبادرت به صدور اعلامیه برطبق بند (4) ماده14 معاهده نماید، متقاضی را از قصد خود برای صدور چنین اعلامیه ای، با ذكر دلایل مربوطه مطلع خواهدنمود. متقاضی می تواند چنانچه با اعلام نظر غیرقطعی اداره دریافت كننده مخالف باشد، دلایل عدم موافقت خود را ظرف مدت یكماه از تاریخ اطلاع تسلیم نماید.

ماده 30ـ مهلت مقرر برطبق بند(4) ماده14 معاهده
1
ـ30 – مهلت
مهلت مذكور در بند(4) ماده14معاهده، چهارماه از تاریخ تسلیم بین المللی خواهد بود.

ماده 31ـ نسخ لازم بر طبق ماده13 معاهده
1
ـ31 – تقاضا برای نسخ
(
الف) تقاضاها بر طبق بند (1) ماده 13 معاهده، می تواند مربوط به تمام اظهارنامه های بین المللی، برخی از انواع آنها یا اظهارنامه های بین المللی منفردی باشد كه در آن ها اداره ملی، كه تقاضا را به عمل می آورد، تعیین شده باشد. تقاضاها برای تمام یا برخی انواع این اظهارنامه های بین المللی بایسـتی همه ساله از طریق اطلاعیه ای از طرف آن اداره خطاب به دفتر بین المللی، قبل از 30 نوامبر سال قبل از آن، تمدید شوند.
(
ب) تقاضاها بر طبق شق (ب) بند (2) ماده13 معاهده مشروط به پرداخت هزینه تهیه نسخه و پست آن خواهدبود.
2
ـ31 – تهیه نسخ
تهیه نسخ لازم بر طبق ماده13 معاهده بر عهده دفتر بین المللی خواهدبود.

ماده 32ـ تسری آثار اظهارنامه بین المللی به برخی كشورهای جانشین

1ـ32 – تقاضا برای تسری اظهارنامه بین المللی به دولت جانشین
(
الف)آثار هر اظهارنامه بین المللی كه تاریخ تسلیم بین المللی آن در مهلت تعیین شده در .بند (ب) می باشد، به شرط انجام الزامات مقرر در بـند (ج) توسط متـقاضی، می تـواند به كشور « كشور جانشین» كه قلمرو آن قبل از استقلال آن كشور، بخشی از قلمرو یك كشور متعاهد « كشور سلف» بوده، كه پس از استقلال دیگر وجود ندارد، تسری پیداكند، مشروط بر اینكه كشور جانشین از طریق تودیع یك اعلامیه استمرار اثر، به مدیركل، مبنی براینكه معاهده در كشور جانشین اعمال می گردد، بصورت یك كشور متعاهد درآمده باشد.
(
ب) مهلت مقرر در بند (الف) از اولین روز پس از آخرین روز موجودیت كشور سلف آغاز و دوماه پس از تاریخی كه اعلامیه مذكور در بند (الف) بوسیله مدیركل به دولت كشورهای عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی اطلاع داده شود، خاتمه می یابد. با اینحال هرگاه تاریخ استقلال كشور جانشین زودتر از تاریخ اولین روز پس از آخرین روز موجودیت كشور سلف باشد، كشور جانشین می تواند اعلام نماید كه مهلت مذكور از تاریخ استقلال آن آغاز می گردد؛ چنین اعلامیه ای همراه با اعلامیه مقرر در بند (الف) فوق صادر شده و تاریخ استقلال را مشخص خواهدنمود.
(
ج) در خصوص هر اظهارنامه بین المللی كه تاریخ تسلیم آن در مهلت قابل اعمال در بند .(ب) است، دفتر بین المللی اطلاعیه ای را برای متقاضی ارسال و به او اطلاع خواهدداد كه می تواند تقاضائی را برای تسری آثار، با انجام الزامات زیر، ظرف سه ماه از تاریخ اطلاعیه به عمل آورد:
«1»
تسلیم تقاضا به دفتر بین المللی دایر به تسری آثار؛
«2»
پرداخت مبلغی به فرانك سوئیس كه با مبلغ هزینه تعیین مقرر در شق (الف) بند2 ماده15 .آئین نامه به دفتر بین المللی از بابت هزینه تسری آثار.
(
د) این ماده درباره فدراسیون روسیه اعمال نخواهدشد.

2ـ32 – آثار تسری به كشور جانشین
(
الف) هرگاه تقاضای تسری آثار بر طبق بند1 ماده32 این آئین نامه به عمل آید،
«1»
كشور جانشین به عنوان كشوری كه در اظهارنامه بین المللی تعیین شده تلقی خواهدشد، و
«2»
مهلت قابل اعمال در مواد 22 یا بند (1) ماده 39 معاهده، در مورد آن كشور، تا انقضاء حداقل 3ماه از تاریخ تقاضای تسری، تمدید خواهدشد.
(
ب) هرگاه در مورد كشور جانشینی كه ملزم به رعایت فصل دوم معاهده است، تقاضای تسری پس از انقضاء نوزدهمیـن ماه از تاریخ حق تقدم به عمل آمده ولی درخواست زودتر از این تاریخ صورت گرفته باشد و انتخاب بعدی كشور جانشین ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای تسری انجام شده باشد، مهلت قابل اعمال به موجب جزء «2» شق (الف) فوق حداقل 30ماه پس از تاریخ حق تقدم خواهدبود.
(
ج) كشور جانشین می تواند مهلت هائی كه دیرتر از مهلت های مقرر در شق«2» بند(الف) و بند(ب) منقضی می شوند را تعیین نماید. دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به اینگونه مهلت ها را در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.

ماده 33ـ سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی به منظور جستجوی بین المللی

1ـ33 – سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، بمنظور جستجوی بین المللی
(
الف) از لحاظ بند (2) ماده 15 معاهده، سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی، شامل هر چیزی خواهدبود كه قبلاً در هر كجا از طریق افشاء كتبی (شامل نقشه ها و سایر ترسیمات) در دسترس عموم قرار داده شده و بتواند بر تصمیم گیری در مورد اینكه آیا اختراع ادعائی جدید است یا جدید نیست و یا شامل گام ابتكاری می باشد یا خیر (مثلاً آشكار یا ناآشكار بودن) كمك نماید، مشروط بر اینكه در اختیار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی انجام شده باشد.
(
ب) در مواردی كه هرگونه افشاء كتبی، ارجاع به افشاء شفاهی، استفاده، نمایش یا هر وسیله دیگری داشته باشد كه از آن طریق محتویات افشاء كتبی در اختیار عموم قرار گرفته و اینگونه در اختیار عموم قرار دادن، در تاریخی قبل از تسلیم اظهارنامه بین المللی صورت گرفته شده باشد، گزارش جستجوی بین المللی بطور مستقل این مطلب و همچنین تاریخ وقوع آن را منعكس خواهدنمود، مشروط براینكه در اختیار عموم قرار دادن افشاء كتبی، در تاریخی كه همان تاریخ تسلیم بین المللی است یا پس از آن صورت گرفته باشد.
(
ج)هر اظهارنامه بین المللی منتشر شده، یا هر اختراعی كه تاریخ انتشار آن همان تاریخ و یا دیرتر از تاریخ تسلیم باشد ولكن تاریخ تسلیم آن و یا عندالاقتضاء تاریخ تسلیم حق تقدم ادعائی آن زودتر از تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه بین المللی كه مورد جستجو واقع شده باشد و از لحاظ .بند (2) ماده 15 معاهده، سابقه اختراع ادعائی را تشكیل دهد، در صورتیكه قبل از تاریخ تسلیم بین المللی منتشر شده باشد، به طور اخص در گزارش جستجوی بین المللی ذكر خواهدشد.

2ـ33 – زمینه های تحت پوشش در جستجوی بین المللی
(
الف) جستجوی بین المـللی شامل تمام زمـینه های فنی در برگیرنـده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبنای پرونده های جستجوی این زمینه ها انجام خواهدشد.
(
ب) در نتیجه نه تنها سابقه اختراع كه در آن اختراع قابل طبقه بندی است، مورد جستجو قرار می گیرد، بلكه جستجو شامل سوابق مشابه صرفنظر از اینكه كجا طبقه بندی شده می گردد.
(
ج) این موضوع كه در هر مورد خاص، كدام سوابق اختراع باید شبیه و همانند تلقی شوند، با توجه به آنچه كه به نظر می رسد كاركرد اصلی یا موارد استفاده از اختراع باشد، و نه تنها كاركردهای خاص آن اختراع كه صراحتاً در اظهارنامه بین المللی به آن اشاره شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
(
د) جستجوی بین المللی تمام موضوعاتی كه برای كلیه یا برخی ویژگی های خاص اختراع ادعایی، عموماً به عنوان معادل با موضوع اختراع ادعائی مزبور شناخته می شوند را در برخواهد گرفت، حتی اگر با جزئیات خود اختراع به نحو توصیف شده در اظهارنامه بین المللی متفاوت باشد.

3ـ33 – جهت گیری جستجوی بین المللی
(
الف) جستجوی بین المللی براساس ادعاها و با توجه مقتضی به توصیف و نقشه ها (در صورت وجود) و با تأكید خاص بر مفهوم نوآوری كه ادعاها به آن مربوط می شود انجام خواهدشد.
(
ب)تا آنجا كه امكان داشته و معقول باشد، جستجوی بین المللی تمام موضوعی كه ادعاها به آن مربوط می شود، یا كل موضوعی كه پس از اصلاح قاعدتاً انتظار می رود بـاید به آن مربوط شود را شامل خواهدبود.

ماده 34ـ حداقل اسناد
1
ـ34 تعریف
(
الف) تعریف مندرج در بند «1» و «2» ماده2 معاهده درباره این ماده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ب) اسناد مذكور در بند (4) ماده 15 معاهده (حداقل اسناد)، شامل موارد زیر خواهدبود:
«1» «
اسناد ورقه اختراع ملی» به نحو مقرر در شق (ج) این ماده،
«2»
اظهارنامه های بین المللی منتشره در چهارچوب این معاهده، اظهارنامه های منطقه ای منتشره برای اختراعات و گواهی های مخترعین و همچنین اختراعات منطقه ای و گواهی های مخترعین منطقه ای منتشره،
«3»
دفتر بین المللی فهرست اولیه موارد منتشره مربوط به مطالب غیر مرتبط با اختراع كه مراجع جستجوی بین المللی، در مورد آنها به توافق برسند و تغییرات بعدی آن را انتشار خواهدداد.
(
ج) با رعایت شقوق (د) و (ه) « اسناد ورقه اختراع ملی» به شرح زیر خواهندبود:
«1»
ورقه های اختراع صادره در و بعد از سال 1920 توسط فرانسه، اداره ثبت اختراع سابق آلمان، ژاپن، اتحاد شوروی سابق، سوئیس (فقط به زبان های فرانسه و آلمانی) انگلستان و ایالات متحده آمریكا،
«2»
ورقه های اختراع صادره توسط جمهوری فدرال آلمان و فدراسیون روسیه،
«3»
اظهارنامه های اختراع انتشار یافته در و بعد از سال 1920 در كشورهای مندرج در جزءهای «1» و «2» فوق در صورت وجود،
«4»
گواهینامه های مخترعین صادره به وسیله اتحاد شوروی سابق،
«5»
گواهینامه های ثبت اختراع اشیاء مصرفی صادره توسط فرانسه و اظهارنامه های گواهی های اختراع اشیاء مصرفی انتشار یافته توسط این دولت،
«6»
ورقه های اختراع و همچنین آن اظهارنامه های اختراعی كه در هر كشور دیگری پس از سال 1920 صادر شده اند و به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی یا اسپانیایی هستند و در آن كشورها حق تقدم ادعا نشده است، مشروط براینكه اداره ملی كشور ذینفع، این اسناد را مرتب كرده و آنها را در اختیار هر مرجع جستجوی بین المللی قراردهد.
(
د) هرگاه اظهارنامه ای یك بار مجدداً انتشار یابد نظیر
(FOR EXAMPLE, AN OFFENLEGUNGSSCHRIFT AS AN AUSLEGESCHRIFT)
و به عنوان یك یا بیش از یكبار مجدداً منتشر شود، هیچ مرجع جستجوی بین المللی مكلف نخواهدبود كلیه متون اسناد را نگهداری كند؛ در نتیجه هر یك از مرجع جستجوی بین المللی مجاز نخواهدبود كه بیش از یك نسخه نگهداری نماید. بعلاوه، هرگاه اظهارنامه ای به شكل ورقه اختراع یا گواهینامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) صادر شود، هیچ مرجع جستجوی بین المللی، مكلف نخواهدبود، هم اظهارنامه و هم ورقه اختراع یا گواهی نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) را در اسناد خود نگهداری كند. در نتیجه چنین مرجعی مجاز خواهدبود كه یا فقط اظهارنامه و یا فقط گواهی ورقه اختراع یا گواهی نامه ثبت اختراع اشیاء مصرفی (فرانسه) را نگهداری كند.
(
هـ)هر مرجع جستجوی بین المللی كه زبان رسمی آن، یا یكی از زبان های رسمی آن، ژاپنی، روسی یا اسپانیایی نباشد، مجاز است آن دسته از اسناد اختراعات ژاپن، فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق و همچنین آن اسنادی كه به زبان اسپانیائی هستند و خلاصه آن ها به زبان انگلیسی عموماً در دسترس نیست را، بسته به مورد، در اسناد خود نگهداری ننماید. خلاصه ها به زبان انگلیسی كه عموماً پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه در دسترس قرار می گیرند، باید در اسناد اختراعی، كه خلاصه به آن مرتبط است، قبل از انقضاء 6 ماه از تاریخی كه عموماً در دسترس قرار می گیرند، گنجانده شوند. در صورتی كه خدمات خلاصه كردن به زبان انگلیسی در، زمینه های فنی كه در آن ها خلاصه های انگلیسی بصورت عمومی در دسترس قرار می گرفته اند، مختل شود، مجمع برای از سرگیری فوری خدمات در این زمینه ها اقدامات مقتضی را به عمل خواهدآورد.
(
و) از لحاظ این ماده اظهارنامه هائی كه فقط برای بررسی عموم در دسترس قرار گرفته، اظهارنامه های منتشره تلقی نمی شوند.

ماده 35ـ مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی

1ـ 35 – در موردی كه تنها یك مرجع جستجوی بین المللی دارای صلاحیت است.
هر اداره دریافت كننده بر طبق مفاد موافقتنامه قابل اعمال در شق (ب) بند (3) ماده (16) معاهده، به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد، كه كدام مرجع جستجوی بین المللی برای جستجو در مورد اظهارنامه بین المللی كه به آن اداره تسلیم شده است، دارای صلاحیت است و دفتر بین المللی این اطلاعات را فوراً منتشر خواهدنمود.

2ـ 35 – در موردی كه چند مرجع جستجوی بین المللی دارای صلاحیت باشند:
(
الف) هر اداره دریافت كننده، می تواند بر طبق موافقت نامه قابل اعمال مندرج در شق .(ب) .بند (3) ماده 16 معاهده، مراجع جستجوی بین المللی متعدد را به ترتیب زیر تعیین نماید:
«1»
با اعلام اینكه كلیه مراجع مذكور برای جستجو در مورد اظهارنامه بین المللی كه به آن اداره تسلیم شده است، دارای صلاحیت هستند و حق انتخاب را به متقاضی محول نماید، یا
«2»
با اعلام یك یا چند مرجع بعنوان مرجعی كه برای جستجو در مورد انواع خاص اظهارنامه هائی كه به آن اداره تسلیم شده صلاحیت دارند و اعلام یك یا چند مرجع دیگر كه برای جستجو در مورد انواع دیگر اظهارنامه هائی كه به آن اداره تسلیم شده اند صلاحیت دارند، مشروط براینكه در مورد آن دسته از اظهارنامه های بین المللی كه مراجع جستـجوی بین المللی متـعدد به عنـوان مراجع صـلاحیتدار اعـلام شده اند، حق انتـخاب به متقاضی واگذار شده باشد.
(
ب) هر اداره دریافت كننده كه دارای خصوصیات مقرر در بند (الف) این ماده باشد، مراتب تعیین مرجع جستجوی بین المللی را فوراً به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد و دفتر بین المللی نیز فوراً اطلاعات مذكور را منتشر خواهدنمود.

3ـ 35 – در مواردی كه دفتر بین المللی طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئین نامه اداره دریافت كننده است.
(
الف) هرگاه طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئین نامه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده تسلیم شود، مرجعی صلاحیت جستجوی بین المللی آن اظهارنامه را خواهدداشت كه صلاحیت جستجوی اظهارنامه بین المللی تسلیمی به اداره دریافت كننده ذی صلاح به موجب جزء «1» یا «2» شق (الف) بند1، شق (ب) یا شق (ج) ماده 19 آئین نامه یا شق (1) بند2 ماده 19 آئین نامه را داشته باشد.
(
ب) هرگاه دو یا چند مرجع جستجوی بین المللی طبق بند (الف) این ماده صلاحیت داشته باشند حق انتخاب به متقاضی واگذار خواهدشد.
(
ج) بند 1و2 ماده 35 آئین نامه در مورد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده بر طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده 19 آئین نامه قابل اعمال نخواهدبود.

ماده 36ـ الزامات حداقل، برای مراجع جستجوی بین المللی
1
ـ36 – تعریف الزامات حداقل
حداقل الزامات مندرج در شق (ج) بند3 ماده 16 معاهده به قرار زیر خواهدبود:
«1»
اداره ملی یا سازمان بین الدولی باید حداقل دارای 100 كارمند تمام وقت باشد كه شرایط فنی كافی را برای انجام جستجو داشته باشند؛
«2»
آن اداره یا سازمان باید حداقل اسناد مندرج در ماده 34 آئین نامه را كه به نحو مناسب برای اهداف جستجو روی كاغذ، میكروفیلم مرتب شده یا بر روی رسانه های الكترونیكی ذخیره شده اند را دارا باشد، یا به آن ها دسترسی داشته باشد؛
«3»
آن سازمان یا اداره باید كاركنانی داشته باشد كه بتوانند در زمینه های فنی لازم جستجو را انجام داده و دارای تسهیلات زبانی دست كم برای درك زبان هائی كه اسناد حداقل مندرج در ماده 34 این آئین نامه به آن زبان ها نوشته یا ترجمه شده اند، باشند.

ماده 37ـ فقدان عنوان یا عنوان ناقص
1
ـ37 – فقدان عنوان
اگر اظهارنامه بین المللی فاقد عنوان باشد و اداره دریافت كننده به مرجع جستجوی بین المللی اعلام كرده باشد كه از متقاضی دعوت نموده است تا نقص مذكور را تصحیح نماید، مرجع جستجوی بین المللی، نسبت به انجام جستجوی بین المللی اقدام خواهدكرد، مگر و تا زمانیكه مرجع مذكور اطلاعیه ای مبنی بر اینكه اظهارنامه بین المللی مسترد تلقی می گردد را دریافت نماید.
2
ـ37 – تعیین عنوان
اگر اظهارنامه بین المللی فاقد عنوان باشد و مرجع جستجوی بین المللی از اداره دریافت كننده، اطلاعیه ای را مبنی براینكه از متقاضی دعوت شده تا عنوانی را تسلیم نماید، دریافت ننموده باشد، یا اگر مرجع مذكور تشخیص دهد كه عنوان ارائه شده منطبق بر بند3 ماده4 آئین نامه نمی باشد، خود عنوانی را معین خواهدنمود. این عنوان به زبانی تعیین خواهدشد كه اظهارنامه بین المللی باید به آن زبان انتشار یابد، یا اگر طبق شق (ب) بند1 ماده 23 آئین نامه ترجمه ای به زبان دیگر ارسال شده و مرجع جستجوی بین المللی نیز با آن موافق باشد، عنوان به زبان ترجمه تعیین خواهدشد.

ماده 38ـ فقدان یا ناقص بودن خلاصه

1ـ 38 – فقدان خلاصه
اگر اظهارنامه بین المللی حاوی خلاصه نباشد و اداره دریافت كننده به مرجع جستجوی بین المللی اطلاع داده باشد كه از متقاضی دعوت نموده است كه چنین نقصی را رفع نماید، مرجع جستجوی بین المللی، نسبت به جستجوی بین المللی اقدام خواهدنمود، مگر و تا زمانی كه اطلاعیه ای دایر براینكه اظهارنامه مزبور مسترد تلقی شده است را دریافت نماید.

2ـ 38 – تهیه خلاصه
(
الف) اگر اظهارنامه بین المللی حاوی خلاصه ای نباشد و مرجع جستجوی بین المللی اطلاعیه ای را از اداره دریافت كننده دایر براینكه از متقاضی دعوت شده است كه خلاصه ای را ارائه نماید دریافت ننموده باشد یا اگر مرجع مذكور تشخیص دهد كه خلاصه منطبق با ماده8 آئین نـامه نمی باشد، آن اداره رأساً خلاصه ای را تهیه خواهدنمود. چنین خلاصه ای به زبانی تهیه خواهدشد كه به آن زبان اظهارنامه بین المللی باید انتشار یابد، یا اگر ترجمه ایی به زبان دیگر بر طبق شق (ب) .بند 1 ماده23 ارسال شده باشد و مرجع جستجوی بین المللی بخواهد به زبان ترجمه مزبور خواهدبود،
(
ب) متقاضی می تواند ظرف مدت یكماه از تاریخ پست گزارش جستجوی بین المللی، نقطه نظرات را درباره خلاصه تهیه شده بوسیله مرجع جستجوی بین المللی تسلیم نماید. هرگاه آن مرجع خلاصه تهیه شده بوسیله خود را اصلاح نماید، اصلاحیه را به دفتر بین المللی اطلاع خواهدداد.

ماده 39ـ موضوع جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده
1
ـ 39 – تعریف
اگر موضوع اظهارنامه بین المللی و تا آنجا كه به آن مربوط می شود شامل هر یك از موارد زیر باشد، هیچ مرجع جستجوی بین المللی موظف نخواهدبود نسبت به جستجوی آن اقدام نماید:
«1»
نظریه های علمی و ریاضی،
«2»
گونه های مختلف گیاهی یا حیوانی یا فرآینده های اساساً بیولوژیكی برای تولید حیوانات یا گیاهان به غیر از فرآیندهای میكروبیولوژیكی و محصولات این نوع فرآیندها،
«3»
طرح ها، قواعد یا روش های انجام كسب و كار، انجام عملیات فكری محض یا بازی های مختلف،
«4»
روش های معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روش های تشخیص طبی،
«5»
ارائه محض اطلاعات،
«6»
برنامه های رایانه ای تا حدودی كه مرجع جستجوی بین المللی، تجهیزات لازم برای جستجو سابقه قبلی مربوط به این برنامه ها را در اختیار نداشته باشد.

ماده 40ـ عدم رعایت الزام مربوط به وحدت اختراع (جستجوی بین المللی)

1ـ40 – دعوت به پرداخت
در دعوتنامه مربوط به پرداخت هزینه اضافی مقرر در شق (الف) بند (3) ماده17 معاهده، دلایل مربوط به عدم رعایت الزام مربوط به وحدت اختراع در اظهارنامه بین المللی ذكر و مبلغی كه باید پرداخت گردد، مشخص خواهدشد.

2ـ40 – هزینه های اضافی
(
الف) مبلغ هزینه های اضافی برای جستجو بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده توسط مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی تعیین خواهدشد.
(
ب)هزینه اضافی برای جستجو بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده مستقیماً به مرجع جستجوی بین المللی پرداخت خواهدشد.
(
ج)هر متقاضی می تواند، هزینه اضافی را علیرغم اینكه به آن معترض است پرداخت نماید، به این معنی كه همراه با عمل پرداخت، اظهاریه مستدلی را دایر بر اینكه در اظهارنامه بین المللی، الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا مبلغ هزینه اضافی درخواستی بیش از حد زیاد است، را ارائه دهد. اعتراض مذكور بوسیله هیأت سه نفره یا جلسه خاص دیگری از مرجع جستجوی بین المللی یا هر مرجع صلاحیتدار عالیتر، رسیدگی خواهدشد و تا آنجا كه اعتراض وارد تشخیص داده شود، دستور استرداد كل یا بخشی از هزینه اضافی پرداختی به متقاضی را صادر خواهدنمود. بنا به تقاضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخذه در قبال آن، همراه با گزارش جستجوی بین المللی به ادارات تعیین شده اطلاع داده خواهد شد. متقاضی نیز ترجمه ای از آن را به همراه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی طبق ماده22 معاهده تسلیم خواهد نمود.
(
د) هیچكدام از اشخاصی كه تصمیم آنان مورد اعتراض قرار گرفته، نباید در هیأت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع صلاحیتدار عالی تر مذكور در شق (ج) این ماده عضویت داشته باشند.
(
ه) هرگاه متقاضی طبق شق (ج) این ماده هزینه اضافی را علیرغم اینكه به آن معترض است پرداخت كرده باشد، مرجع جستجوی بین المللی پس از بررسی اولیه توجیهات مربوط به دعوت برای پرداخت هزینه اضافی، می تواند از متقاضی بخواهد كه هزینه ای را برای رسیدگی به اعتراض پرداخت (هزینه اعتراض) پرداخت نماید. هزینه اعتراض باید ظرف یك ماه پس از اینكه نتیجه بررسی به متقاضی اطلاع داده شد، پرداخت شود. اگر هزینه اعتراض به نحو فوق پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقی خواهدشد. در صورتی كه هیئت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع صلاحیتدار عالیتر مذكور در شق (ج) این بند، تشخیص دهد كه اعتراض كاملاً وارد است هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهدشد.

3ـ40 – مهلت
مهلت مقرر در شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده، در هر مورد طبق شرایط و مقتضیات آن مورد، توسط مرجع جستجوی بین المللی تعیین خواهدشد؛
برحسب اینكه نشانی متقاضی در همان كشور یا كشوری متفاوت از محل استقرار مرجع جستجوی بین المللی باشد، مهلت مذكور به ترتیب كمتر از 15 تا 30 روز و بیش از 45 روز از تاریخ دعوت نخواهدبود.

ماده 41ـ جستجوی قبلی به غیر از جستجوی بین المللی
1
ـ41 – تعهد با استفاده از نتایج؛ استرداد هزینه
اگر در تقاضا به شكل مقرر در بند11 ماده4 آئین نامه به یك جستجو از نوع جستجوی بین المللی انجام شده بر طبق شرایط مقرر در بند (5) ماده 15 معاهده یا جستجوئی غیر از جستجوی بین المللی یا جستجوی از نوع جستجوی بین المللی اشاره شده باشد، مرجع جستجوی بین المللی، حتی الامكان از نتایج آن جستجو در تهیه گزارش جستجوی بین المللی، درباره اظهارنامه بین المللی استفاده خواهدنمود. اگر كل یا بخشی از گزارش جستجوی بین المللی براساس گزارش مذكور تهیه شده باشد، مرجع جستجوی بین المللی در حدود و شرایط مقرر در موافقت نامه مذكور در شق (ب) .بند (3) ماده 16 معاهده، یا مكاتبات خطاب به دفتر بین المللی و منتشر شده در روزنامه رسمی توسط آن دفتر، هزینه جستجو را مسترد خواهدنمود.

ماده 42ـ مهلت جستجوی بین المللی
1
ـ42 – مهلت جستجوی بین المللی
مهلت تهیه گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مندرج در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، سه ماه از تاریخ دریافت نسخه جستجو توسط مرجع جستجوی بین المللی، یا 9 ماه از تاریخ حق تقدم هر كدام كه دیرتر منقضی شود، خواهدبود.

ماده 43ـ گزارش جستجوی بین المللی

1ـ43 – مشخصات
در گزارش جستجوی بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی تهیه كننده گزارش مذكور با ذكر نام آن مرجع و همچنین اظهارنامه بین المللی با ذكر شماره اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی مشخص خواهدشد.

2ـ43 – تاریخ ها
گزارش جستجوی بین المللی دارای تاریخ بوده و همچنین تاریخ خاتمه واقعی جستجوی بین المللی را منعكس خواهدنمود. این گزارش همچنین تاریخ تسلیم هر اظهارنامه قبلی كه حق تقدم آن ادعا شده و اگر حق تقدم بیش از یك اظهارنامه قبلی ادعا شده باشد، تاریخ تسلیم مقدم ترین آنها را منعكس خواهدكرد.

3ـ43 – طبقه بندی
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی حاوی طبقه بندی موضوع اختراع، حداقل بر طبق طبقه بندی بین المللی اختراعات خواهدبود.
(
ب) این طبقه بندی توسط مرجع جستجوی بین المللی اعمال خواهدشد.

4ـ43 – زبان
هر گزارش جستجوی بین المللی و هر نوع اعلامیه صادره بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده به زبانی خواهدبود كه اظهارنامه بین المللی مربوط به آن باید به آن زبان انتشار یابد، یا اگر ترجمه ای به زبان دیگر طبق شق (ب) بند (1) ماده 23 آئین نامه ارسال شده باشد، در صورت موافقت مرجع جستجوی بین المللی، به زبان ترجمه مذكور.

5 ـ43 – نقل قول ها
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی حاوی نقل و قول هائی از اسناد خواهدبود كه مرتبط تشخیص داده شده باشند.
(
ب) روش شناسایی هر سندی كه نقل شده در دستورالعمل های اداری تعیین خواهدشد.
(
ج) نقل قول هایی كه ذكر آنها اهمیت خاصی دارند به نحو ویژه ای مشخص خواهندشد.
(
د) نقل قول هایی كه به همه ادعا مرتبط نیستند، در ارتباط با ادعا یا ادعاهایی كـه به آنها مربوط می شوند، ذكر خواهندشد.
(
ه) اگر تنها بخشهای خاصی از اسناد نقل شده، دارای اهمیت باشند یا اختصاصاً دارای اهمیت باشند، آنها مشخص خواهندشد. مثلاً از طریق ذكر صفحه، ستون یا سطرهائی كه متن در آن آمده است. اگر كل سند مهم باشد ولی برخی از عبارات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند، این عبارات مشخص خواهندشد. مگر اینكه اینكار عملی نباشد.

6 ـ43 – زمینه های مورد جستجو
(
الف) گزارش جستجوی بین المللی مشخصات طبقات زمینه های مورد جستجو را در فهرستی منعكس خواهدنمود. اگر مشخصات مذكور براساس طبقه بندی از غیرطبقه بندی بین المللی اختراعات باشند، مرجع جستجوی بین المللی، طبقه بندی مورد استفاده را منتشر خواهدكرد.
(
ب) اگر جستجوی بین المللی، به گواهی ثبت اختراعات، گواهی نامه های مخترعین، گواهینامه های اختراع اشیاء مصرفی، گواهینامه های مدل های اشیاء مصرفی، ورقه اختراع تكمیلی یا گواهینامه های تكمیل اختراع مخترعین، گواهینامه های تكمیل اشیاء مصرفی یا اظهارنامه های انتشار یافته برای هر نوع از انواع حمایت، كشورها، مهلت ها یا زبان هائی كه در حداقل اسناد تعیین شده به نحو مذكور در ماده (34) آئین نامه ذكر نشده اند، تسری یابد، گزارش جستجوی بین المللی، در صورت عملی بودن، نوع اسناد، كشورها، مهلت ها و زبان هائی كه جستجو به آنها تسری یافته را منعكس خواهدنمود. از لحاظ این شق بند «2» ماده 2 معاهده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ج) اگر جستجوی بین المللی براساس پایگاه الكترونیكی بوده و یا به هر نوع پایگاه داده های الكترونیكی تسری داده شود، گزارش جستجوی بین المللی می تواند نام آن پایگاه داده ها را ذكر نماید و برای مواردی كه برای دیگران مفید تشخیص داده شود و عملی باشد شرایطی كه جستجو تحت آن به عمل آمده را منعكس خواهدنمود.

7ـ43 – ملاحظات مربوط به وحدت اختراع
اگر متقاضی هزینه اضافی برای جستجوی بین المللی را پرداخت كرده باشد این مطلب در گزارش جستجوی بین المللی ذكر خواهدشد. به علاوه، هرگاه جستجوی بین المللی فقط در مورد اختراع اصلی انجام شده باشد یا در مورد كلیه اختراعات انجام نشده باشد (شق (الف) بند (3) ماده17 معاهده)، گزارش جستجوی بین المللی مشخص خواهدنمود كه چه بخش هائی از اظهارنامه بین المللی جستجو شده و چه بخش هائی مورد جستجو قرار نگرفته اند.

8 ـ43 – شخص مجاز
در گزارش جستجوی بین المللی نام شخص مسئول گزارش در مرجع جستجوی بین المللی ذكر خواهدشد.

9ـ43 – موضوع اضافی
گزارش جستجوی بین المللی، هیچ مطلبی جزء موارد مشخص شده در شق (ب) و شق (ج) بند1 .ماده 33 و بند1 تا بند 3 ماده 43 و بند 5 تا بند 8 ماده 43 و بند 2 ماده44 آئین نامه و مطالب مندرج در شق (ب) بند (2)ماده 17 معاهده نخواهدبود با این قید كه دستورالعمل های اداری می توانند درج هر مطلب اضافی دیگر مشخص شده در دستورالعمل های اداری را در گزارش جستجوی بین المللی اجازه دهند. گزارش جستجوی بین المللی حاوی ابزار عقیده، استدلال و دلایل یا توضیحات نخواهدبود و دستورالعمل های اداری نیز درج این موارد را اجازه نخواهدداد.

10ـ43 – فرم
الزامات مربوط به شكل و ضمایم در مورد فرم گزارش جستجوی بین المللی در دستورالعمل های اداری تعیین خواهندشد.

ماده 44ـ ارسال گزارش جستجوی بین المللی و غیره
1
ـ44 – نسخه های گزارش یا اعلامیه
مرجع جستجوی بین المللی، هم زمان نسخه ای از گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مقرر در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده را به دفتر بین المللی و نسخه ای از ان را برای متقاضی ارسال خواهدنمود.
2
ـ44 – عنوان یا خلاصه
گزارش جستجوی بین المللی یا اعلام خواهدنمود كه عنوان و خلاصه، به نحو ارسالی توسط متقاضی، مورد تأیید مرجع جستجوی بین المللی است، یا متن عنوان و/یا خلاصه ای كه مرجع جستجوی بین المللی طبق مواد 37و 38 آئین نامه تهیه نموده همراه گزارش مذكور است.
3
ـ44 – نسخه های اسناد نقل شده
(
الف) تقاضای مذكور در بند (3) ماده 20 معاهده می تواند در هر زمان طی هفت سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی كه گزارش جستجوی بین المللی به آن مربوط می شود تسلیم گردد.
(
ب) مرجع جستجوی بین المللی می تواند درخواست نماید كه طرفی كه (متقاضی یا اداره تعیین شده) تقاضا را تسلیم نموده، هزینه تهیه نسخ و پست آنها را به آن مرجع پرداخت كند. مبلغ هزینه مربوط به تهیه نسخه ها بر طبق موافقت نامه های موضوع شق (ب) بند (3) ماده 16 معاهده منعقده میان مراجع جستجوی بین المللی و دفتر بین المللی، تعیین خواهدشد.
(
ج) حذف شده است.
(
د) هر مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی می تواند وظایف مذكور در شقوق (الف) و (ب) فوق را از طریق كارگزار دیگری كه در قبال این مرجع مسئولیت دارد انجام دهد.

ماده 45ـ ترجمه گزارش جستجوی بین المللی
1
ـ 45 – زبان ها
هرگاه گزارش های جستجوی بین المللی و اعلامیه های مندرج در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، به زبان انگلیسی تهیه نشده باشند، به این زبان ترجمه خواهندشد.

ماده 46ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بین المللی

1ـ46 – مهلت
مهلت مذكور در ماده 19 معاهده دو ماه از تاریخ ارسال گزارش جستجوی بین المللی به دفتر بین المللی و متقاضی توسط مرجع جستجوی بین المللی یا 16ماه از تاریخ حق تقدم، هر كدام كه دیرتر منقضی شود، خواهدبود، با این قید كه هرگونه اصلاح بر طبق ماده19 معاهده را كه دفتر بین المللی پس از انقضاء مهلت قابل اعمال و قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی وصول كرده باشد، چنین تلقی شود كه اصلاحات مذكور در آخرین روز مهلت توسط آن دفتر دریافت شده اند.

2ـ46 – محل تسلیم
اصلاحات موضوع ماده 19 معاهده مستقیماً تسلیم دفتر بین المللی خواهندشد.

3ـ46 – زبان اصلاحات
اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی كه به آن زبان انتشار یافته تسلیم شود، هرگونه اصلاح بر طبق ماده 19 معاهده نیز به زبان انتشار خواهدبود.

4ـ46 – اظهاریه
(
الف) اظهاریه مذكور در بند (1) ماده 19 معاهده به زبانی خواهد بودكه به آن زبان اظهارنامه بین المللی انتشار یافته است و اگر به زبان انگلیسی بوده و یا به آن زبان ترجمه شده باشد از 500 كلمه تجاوز نخواهدنمود. اظهاریه با یك عنوان و ترجیحاً با استفاده از كلمات « اظهاریه موضوع بند (1) ماده 19 « معاهده» یا معادل آنها به زبان اظهاریه مشخص خواهدشد.
(
ب) اظهاریه شامل هیچ نوع مطالب موهنی درباره گزارش جستجوی بین المللی و یا مناسبت داشتن نقل و قول های آمده در گزارش نخواهدبود. ارجاع به نقل و قول های مرتبط به یك ادعای خاص مندرج در گزاش جستجوی بین المللی، فقط در ارتباط با یك اصلاح مربوط به آن ادعا امكان پذیر می باشد.

5 ـ46 – شكل اصلاحات
از متقاضی خواسته خواهدشد كه یك ورقه جایگزین را برای هر ورقه ادعا بواسطه یك اصلاح یا اصلاحات بر طبق ماده 19 معاهده كه متفاوت با ورقه اصلی تسلیمی باشد ارائه نماید. در نامه همراه با اوراق جایگزین، توجه نسبت به تفاوت های میان اوراق جایگزین و اوراق اولیه جلب خواهدشد. تا آنجا كه هر اصلاح منجر به ابطال كل ورقه گردد، اصلاحیه مزبور از طریق یك نامه اعلام خواهدشد.

ماده 47ـ مكاتبه با ادارات تعیین شده

1ـ47 – آئین كار
(
الف) مكاتبه مذكور در ماده 20 معاهده، توسط دفتر بین المللی صورت خواهدگرفت.
.(
الف مكرر) دفتر بین المللی در زمان مكاتبه مقرر در ماده20 معاهده، مراتب دریافت و تاریخ دریـافت نسخه بایـگانی و مراتب دریافت و تاریخ دریافت هرگـونه سند مقـدم را به اطلاع هر اداره تعیین شده خواهد رسانید. این اطلاعیه به هر اداره تعیین شده ای كه مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده را اسقاط نموده باشد نیز ارسال خواهدشد، مگر اینكه آن اداره تعیین شده، اطلاعیه مربوط به تعیین خود را نیز اسقاط نموده باشد.
.(
الف ثالث) اطلاعیه موضوع شق (الف مكرر)، شامل هر اعلامیه مذكور در شق «1» تا «4» بند 17 .ماده 4 آئین نامه و هرگونه تصحیح به آن بر طبق بند 1 ماده 26 ثالث آئین نامه ، كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند1 ماده 26 ثالث به دفتر بین المللی واصل شده باشد، خواهدبود، مشروط بر اینكه اداره تعیین شده به اطلاع دفتر بین المللی رسانده باشد كه قانون ملی قابل اعمال، ارائه اسناد یا شواهد راجع به موضوعی كه اعلامیه مربوط به آن است را الزامی نموده است.
(
ب) این مكاتبه فوراً پس از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی و به هر حال تا آخر نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم، انجام خواهدشد. هر اصلاحیه واصل به دفتر بین المللی ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 46 آئین نامه كه در مكاتبه ذكر نشده باشد، فوراً توسط دفتر بین المللی به ادارات تعییـن شده ارسال خواهـدشد و ادارات مذكور مـراتب را به متقاضی اطلاع خواهندداد.
(
ج) دفتر بین المللی، اطلاعیه ای حاوی ادارات تعیین شده كه با آن ها مكاتبه انجام شده و تاریخ این مكاتبه را برای متقاضی ارسال خواهدنمود. این اطلاعیه در همان روزی كه مكاتبه انجام می شود ارسال خواهدشد. هر اداره تعیین شده مجزای از مكاتبه از ارسال و تاریخ پست نمودن اطلاعیه مطلع خواهدشد اطلاعیه توسط كلیه ادارات تعیین شده به عنوان دلیل قاطع انجام مكاتبه در تاریخ مشخص شده در اطلاعیه قبول خواهدشد.
(
د) هر اداره تعیین شده، در صورتیكه لازم باشد، گزارش های جستجوی بین المللی و اعلامیه های مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده و همچنین ترجمه مذكور در بند 1 .ماده 45 آئین نامه را دریافت خواهدنمود.
(
ه)هرگاه هر اداره تعیین شده، الزام مقرر در ماده 20 معاهده را اسقاط نموده باشد، نسخ اسناد كه در صورت عدم اسقاط الزام مزبور، می بایست به آن اداره ارسال می گردید، بنا به درخواست آن اداره یا متقاضی، در تاریخ ارسال اطلاعیه مذكور در شق (ج) فوق، برای متقاضی فرستاده خواهندشد.

2ـ47 – نسخه ها
(
الف) نسخه های لازم برای انجام مكاتبه توسط دفتر بین المللی تهیه خواهندشد.
(
ب) این نسخه ها بر روی اوراق به قطع 4A خواهدبود.
(
ج) نسخه های جزوه مقرر در ماده 48 آئین نامه می تواند، برای اهداف مكاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی موضوع ماده 20 معاهده، مورد استفاده قرارگیرند، مگر در حدی كه اداره تعیین شده، خلاف آن را به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد.

3ـ47 – زبان ها
(
الف) اظهارنامه بین المللی ارسالی بر طبق ماده20 معاهده به زبانی خواهدبود كه انتشار یافته است.
(
ب) هرگاه زبانی كه اظهارنامه بین المللی با آن زبان انتشار یافته، با زبانی كه با آن زبان، اظهارنامه تسلیم شده، متفاوت باشد، دفتر بین المللی، برحسب تقاضای آن اداره تعیین شده، نسخه ای از آن اظهارنامه را به زبانی كه با آن زبان تسلیم شده، به اداره مزبور ارائه خواهدنمود.

4ـ47 – درخواست صریح بر طبق بند (2) ماده 23 معاهده
هرگاه قبل از اینكه مكاتبات مقرر در ماده 20 معاهده انجام شود، متقاضی طبق بند (2) ماده 23 معاهده، درخواست صریحی را به یك اداره تعیین شده تسلیم نموده باشد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره تعیین شده فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره به عمل خواهدآورد.

ماده 48ـ انتشار بین المللی

1ـ 48 – شكل
(
الف) اظهارنامه بین المللی به صورت یك جزوه منتشر خواهدشد.
(
ب)مشخصات مربوط به شكل جزوه و روش تكثیر، تابع دستورالعمل های اداری خواهدبود.

2ـ 48 – محتویات
(
الف)جزوه حاوی موارد زیر خواهدبود:
«1»
یك صفحه روی استاندارد،
«2»
توصیف،
«3»
ادعاها،
«4»
نقشه ها در صورت وجود،
«5»
با رعایت شق (ز) بند 2 این ماده گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مذكور در شق (الف) .بند 2 $ماده 17 معاهده. به هر حال لازم نیست انتشار گزارش جستجوی بین المللی در جزوه، كه شامل بخشی از گزارش جستجوی بین المللی است فقط راجع به موضوع مذكور در ماده43 .آئین نامه باشد كه قبلاً در صفحه روی جزوه آمده است،
«6»
هرگونه اظهاریه تسلیمی بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده، مگراینكه دفتر بین المللی احراز نماید كه اظهاریه با مقررات بند 4 ماده 46 آئین نامه انطباق ندارد،
«7»
هرگونه تقاضا برای رفع اشتباه مذكور در سومین جمله شق (و) بند1 ماده 91 آئین نامه ،
«8»
داده های مرتبط ارائه شده از هر مطلب، در ارتباط با ماده بیولوژیكی تودیع شده بر طبق .ماده 13 مكرر آئین نامه ، مجزای از توصیف، همراه با ذكر تاریخی كه در آن تاریخ دفتر بین المللی چنین مطالبی را دریافت كرده است،
«9»
هرگونه اطلاعات مربوط به ادعای حق تقدم كه تشخیص داده شده باشد مطابق شق (ب) بند 2 .ماده 26 مكرر آئین نامه به عمل نیامده و انتشار آن بر طبق شق (ج) بند2 ماده 26 مكرر آئین نامه تقاضا شده باشد،
.«10»
هر اعلامیه مذكور در شق «5» بند 17 ماده 4 آئین نامه و هر تصحیح مربوط به آن طبق بند 1 .ماده 26 ثالث آئین نامه ، كه توسط دفتر بین المللی، قبل از انقضای مهلت مقرر در بند1 ماده 26 ثالث دریافت شده باشد.
(
ب) با رعایت شق (ج) این بند در صفحه رو موارد زیر درج خواهدشد:
«1»
داده های مقتبس از ورقه تقاضا و داده های دیگری كه بوسیله دستورالعمل های اداری مقرر شده است،
«2»
شكل یا اشكال، در صورتی كه اظهارنامه بین المللی حاوی نقشه ها باشد، مگر اینكه شق (ب) بند2 .ماده 8 آئین نامه مورد داشته باشد،
«3»
خلاصه؛ اگر خلاصه هم به زبان انگلیسی و هم به زبان دیگری باشد، متن انگلیسی اول آورده خواهدشد،
«4»
ذكر این مطلب كه تقاضا حاوی هر اعلامیه مذكور در بند 17 ماده4 آئین نامه می باشد كه دفتر بین المللی قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند 1 ماده 26 ثالث آئین نامه آن را دریافت كرده است.
(
ج) هرگاه اعلامیه ای بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده صادر شده باشد صفحه اول رو به طرز مشخصی باین مطلب اشاره خواهدنمود و نیازی به ذكر نقشه یا خلاصه نخواهدبود.
(
د)شكل یا اشكال مذكور در جزء «2» شق (ب) این بند بر طبق بند2 ماده8 آئین نامه انتخاب خواهندشد. تكثیر این شكل یا اشكال بر صفحه رو می تواند به شكل كوچك شده صورت پذیرد.
(
ه)اگر در صفحه رو فضای كافی برای درج كل خلاصه موضوع جزء «3» شق (ب) این بند وجود نداشته باشد، خلاصه مذكور در ظهر صفحه رو درج خواهدشد. این امر در مورد ترجمه خلاصه نیز در صورتی كه این ترجمه لازم باشد طبق شق (ج) بند3 ماده 48 آئین نامه انتشار یابد مصداق خواهدداشت.
(
و) اگر ادعاها بر طبق ماده 19 معاهده اصلاح شده باشند، انتشار به دو صورت زیر می تواند تحقق یاید: انتشار متن كامل ادعاها، هم به صورت تسلیم شده و هم بصورت اصلاح شده، یا انتشار متن كامل ادعاها به صورت تسلیمی و مشخص نمودن اصلاحات. هرگونه اظهاریه مذكور در بند (1) ماده 19 معاهده نیز در انتشار درج خواهدشد، مگر اینكه دفتر بین المللی احراز نماید كه اظهاریه منطبق بر مقررات بند 4 ماده 46 آئین نامه نمی باشد. تاریخ وصول ادعاهای اصلاح شده بوسیله دفتر بین المللی مشخص خواهدشد.
(
ز) اگر در زمان تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی، هنوز گزارش جستجوی بین المللی در دسترس نباشد (مثلاً به علت انتشار بر حسب تقاضای متقاضی به نحو مقرر در شق .(ب) بند (2) ماده21 و جزء «1» شق (ج) بند (3) ماده 64 معاهده جزوه بجای گزارش جستجوی بین المللی، حاوی این مطلب خواهدبود كه گزارش مزبور در دسترس نبوده و یا جزوه مجدداً انتشار خواهدیافت كه در آنصورت (حاوی گزارش جستجوی بین المللی خواهدبود) یا گزارش جستجوی بین المللی (زمانی كه در دسترس قرار گیرد) به صورت جداگانه انتشار خواهدیافت.
(
ح) اگر در زمان تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی مهلت، اصلاح ادعاها بر طبق .ماده19 معاهده منقضی نشده باشد، در جزوه باین موضوع اشاره خواهدشد و ذكر خواهدگردید كه اگر ادعاها بر طبق ماده19 معاهده اصلاح شوند در آنصورت فوراً اصلاحیه ها یا جزوه (حاوی ادعاهای اصلاح شده) مجدداً منتشر خواهدشد، یا اینكه اظهاریه ای كه منعكس كننده تمام اصلاحیه ها باشد، انتشار خواهدیافت. در مورد اخیر لااقل صفحه رو و ادعاها مجدداً منتشر خواهند شد و اگر اظهاریه ای بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده تسلیم شده باشد، آن اظهاریه نیز منتشر خواهد شد، مگر اینكه دفتر بین المللی احراز نماید كه اظهاریه با مقررات بند 4 ماده 46 آئین نامه انطباق ندارد.
(
ط) دستورالعمل های اداری، مواردی كه در آنها گزینه های مختلف مذكور در شق (ز) و .(ح) مصداق داشته باشد را مشخص خواهد كرد. این تشخیص به میزان و پیچیدگی اصلاحات و یا تعداد اظهارنامه بین المللی و عوامل هزینه بستگی خواهد داشت.

3ـ48 – زبان های انتشار
(
الف)اگر اظهارنامه بین المللی به زبان چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، روسی یا اسپانیائی (زبان های انتشار) تسلیم شده باشد، آن اظهارنامه به زبانی كه با آن تسلیم شده منتشر خواهد شد.
.(
الف ـ مكرر) اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی تسلیم شده باشد كه جزء زبان های انتشار نیست و ترجمه ای نیز به یكی از زبان های انتشار بر طبق بند 3 ماده 12 آئین نامه ارائه شده باشد، اظهارنامه به زبان آن ترجمه منتشر خواهد شد.
(
ب)اگر اظهارنامه بین المللی به زبان تسلیم شده باشد كه زبان انتشار نیست و هیچ ترجمه ای از آن به زبان انتشار طبق شق (الف) بند 3 ماده 12 آئین نامه لازم نباشد، اظهارنامه با ترجمه انگلیسی انتشار خواهد یافت. این ترجمه با مسئولیت مرجع، جستجوی بین المللی تهیه خواهد شد كه موظف خواهد بود آن را به نحوی به موقع آماده كند تا انتشار بین المللی در تاریخ مقرر را امكان پذیر سازد یا هرگاه شق (ب) بند (3) ماده 64 معاهده مصداق داشته باشد، ترجمه به نحوی به موقع آماده شود، كه انجام مكاتبه موضوع ماده 20 معاهده، قبل از نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم را میسر سازد. علیرغم شق (الف) بند 1 ماده 16 آئین نامه مرجع جستجوی بین المللی می تواند هزینه ای را برای ترجمه از متقاضی مطالبه نماید.
مرجع جستجوی بین المللی، فرصتی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد، تا در مورد متن پیش نویس ترجمه، اظهارنظر نماید. مرجع جستجوی بین المللی مهلت معقولی را برحسب شرایط و اوضاع و احوال مورد، برای این اظهارنظرها تعیین خواهد نمود. اگر قبل از ارسال ترجمه، زمانی برای لحاظ كردن نظرات متقاضی وجود نداشته باشد، یا اگر اختلاف عقیده ای بین متقاضی و مرجع جستجوی بین المللی درباره صحت ترجمه وجود داشته باشد، متقاضی می تواند نسخه ای از نظرات خود، یا موارد لاینحل را به دفتر بین المللی و هر اداره تعیین شده كه ترجمه برای آن فرستاده شده، ارسال نماید. دفتر بین المللی بخش های مرتبط با اظهارنظرها را همراه با ترجمه انجام شده توسط مرجع جستجوی بین المللی یا متعاقب انتشار ترجمه مزبور انتشار خواهد داد.
(
ج) اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبان انگلیسی منتشر شده باشد، در آن صورت، گزارش جستجوی بین المللی، تا آنجا كه بر طبق جزء «5» شق (الف) بند 2 ماده 48 آئین نامه منتشر شده باشد، یا اعلامیه مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، عنوان اختراع، خلاصه و هر متن مربوط به شكل یا اشكال همراه با خلاصه، هم به آن زبان و هم به زبان انگلیسی انتشار خواهد یافت. ترجمه ها با مسئولیت دفتر بین المللی تهیه خواهند شد.

4ـ 48 – انتشار زودتر بنا بر تقاضای متقاضی
(
الف) هرگاه متقاضی تقاضای انتشار بر طبق شق (ب) بند (2) ماده 21 و جزء «1» شق .(ج) بند (3) ماده 64 معاهده را نموده باشد و گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، هنوز برای انتشار به همراه اظهارنامه بین المللی، در دسترس نباشد، دفتر بین المللی یك هزینه خاص را برای انتشار وصول خواهد نمود كه مبلغ آن در دستورالعمل های اداری معین خواهد شد.
(
ب)انتشار به موجب شق (ب) بند (2) ماده 21 و جزء «1» شق (ج) بند (3) ماده 64 معاهده، به وسیله دفتر بین المللی، فوراً پس از این كه متقاضی آن را خواستار شده باشد و در موردی كه هزینه خاص بر طبق شق (الف) فوق مصداق داشته باشد، پس از دریافت آن هزینه صورت خواهد گرفت.

5 ـ 48 – اطلاعیه درباره انتشار ملی
هرگاه انتشار اظهارنامه بین المللی به وسیله دفتر بین المللی بر طبق جزء «2» شق (ج) بند (3) .ماده 64 معاهده باشد، اداره ملی مربوطه، فوراً پس از به مرحله اجراء در آوردن انتشار ملی مذكور در جزء فوق الذكر، دفتر بین المللی را از این انتشار ملی مطلع خواهد نمود.

6 ـ 48 – اعلام برخی مطالب
(
الف)اگر اطلاعیه مقرر در جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 29 آئین نامه دیرتر از زمانی به دفتر بین المللی واصل شود كه بتواند از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، جلوگیری نماید، دفتر بین المللی فوراً طی اطلاعیه ای در روزنامه رسمی چكیده اطلاعیه مزبور را انتشار خواهد داد.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) اگر پس از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی، اظهارنامه بین المللی، تعیین هر كشور تعیین شده، یا ادعای حق تقدم بر طبق مده 90 مكرر آئین نامه، مسترد شود، اعلامیه استرداد در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده 49 ـ رونوشت، ترجمه و هزینه موضوع ماده 22 معاهده

1ـ49 – اطلاعیه
(
الف) هر كشور متعاهدی كه بر طبق ماده 22 معاهده خواستار ارائه یك ترجمه یا پرداخت یك هزینه ملی یا هر دو باشد، دفتر بین المللی را از موارد زیر مطلع خواهد نمود:
«1»
زبان هائی كه از آن زبان ها و زبانی كه به آن زبان باید ترجمه صورت پذیرد،
«2»
مبلغ هزینه ملی.
.(
الف ـ مكرر) هر كشور متعاهدی كه ارائه نسخه ای از اظهارنامه بین المللی به نحو مقرر در .ماده 22 معاهده را توسط متقاضی خواستار نباشد (حتی اگر ارسال نسخه اظهارنامه بین المللی به وسیله دفتر بین المللی بر طبق ماده 47 آئین نامه تا انقضاء مهلت مقرر در ماده 22 معاهده محقق نشده باشد)، مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
.(
الف ـ ثالث) هر كشور متعاهدی كه كشور تعیین شده باشد و بر طبق بند (2) ماده24 معاهده اثر مقرر در بند (3) ماده11 معاهده را حتی اگر متقاضی نسخه ای از اظهارنامه بین المللی را تا قبل از انقضاء مهلت موضوع ماده 22 معاهده ارائه ننموده باشد، حفظ نماید، مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب) هر اطلاعیه ای كه طبق شق های (الف) (الف ـ مكرر) یا (الف ـ ثالث) توسط دفتر بین المللی دریافت شود، فوراً توسط دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ج) اگر الزامات موضوع شق (الف) فوق متعاقباً تغییر نماید، این تغییرات به وسیله كشور متعاهد به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهد شد و آن دفتر فوراً اطلاعیه را در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد. اگر تغییر به این معنا باشد كه ترجمه باید به زبانی انجام شود كه قبل از تغییر لازم نبود، این تغییر فقط درخصوص اظهارنامه بین المللی كه دیرتر از دو ماه پس از انتشار اطلاعیه در روزنامه رسمی تسلیم شده اند، مؤثر خواهد بود. در غیر این صورت تاریخ مؤثر هر تغییر توسط كشور متعاهد تعیین خواهد شد.

2ـ 49 – زبان ها
زبانی كه به آن زبان ممكن است ترجمه خواسته شود، باید یك زبان رسمی اداره تعیین شده باشد. اگر تعداد این نوع زبان ها متعدد باشد و اگر اظهارنامه بین المللی به یكی از آن زبان ها باشد، هیچ ترجمه ای خواسته نخواهد شد. اگر تعداد زبانهای رسمی متعدد باشد و یك ترجمه باید ارائه شود، متقاضی می تواند هر كدام از آن زبان ها را انتخاب نماید. علیرغم مقررات فوق مذكور در این بند، اگر زبانهای رسمی متعدد باشند، ولی قانون ملی استفاده از یكی از این زبان ها را برای خارجیان مقرر داشته باشد، ترجمه ای به آن زبان می تواند خواسته شود.

3ـ 49 – اظهاریه ها بر طبق ماده 19 معاهده، مشخصات بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئین نامه
از لحاظ ماده 22 معاهده و این ماده هرگونه اظهاریه بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده و هرگونه مشخصات ارائه شده بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئین نامه با رعایت شق (ج) و (ح) بنـد 5 .ماده 49 آئین نامه ، به عنوان قسمتی از اظهارنامه بین المللی تلقی خواهد شد.

4ـ49 – استفاده از فرم ملی
از هیچ متقاضی خواسته نخواهد شد كه به هنگام انجام اقدامات مذكور در ماده 22 معاهده از فرم ملی استفاده نماید.

5 ـ 49 – محتویات و الزامات شكلی و ضمایم مربوطه به ترجمه
(
الف) از لحاظ ماده 22 معاهده، ترجمه اظهارنامه بین المللی حاوی توصیف (با رعایت .(الف مكرر زیر))، ادعاها، هر متن مربوط به مطلب نقشه ها و خلاصه خواهد بود. در صورتیكه اداره تعیین شده بخواهد، ترجمه با رعایت شق (ب) و (ج ـ مكرر) و (ه) این ماده، همچنین:
«1»
حاوی تقاضا خواهد بود،
«2»
اگر ادعا بر طبق ماده 19 معاهده اصلاح شده باشد، حاوی ادعاهای تسلیمی و ادعاهای اصلاح شده خواهد بود، و
«3»
با نسخه ای از نقشه ها همراه خواهد بود.
.(
الف مكرر) هیچ اداره تعیین شده ای از متقاضی نخواهد خواست كه ترجمه ای را از متن مربوط به مطلب مذكور در قسمت فهرست ترتیبی توصیف، اگر آن قسمت فهرست ترتیبی، مطابق با شق (د) بند 1 ماده 12 آئین نامه بوده و توصیف بر طبق شق (ب) بند 2 ماده 5 آئین نامه باشد، ارائه دهد.
(
ب) هر اداره تعیین شده كه خواستار ارائه ترجمه ای از تقاضا باشد، نسخه هائی از فرم تقاضا را به زبان ترجمه به صورت رایگان، در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد. شكل و محتویات فرم تقاضا، به زبان ترجمه با شكل و محتویات تقاضا بر طبق مواد 3 و 4 این آئین نامه متفاوت نخواهد بود؛ بالاخص فرم تقاضا به زبان ترجمه خواستار هیچگونه اطلاعاتی كه در تقاضا به نحو تسلیم شده مندرج نیست، نخواهد بود. استفاده از فرم تقاضا به زبان ترجمه اختیاری خواهد بود.
(
ج) هر گاه متقاضی ترجمه ای را از هر اظهاریه موضوع بند (1) ماده 19 معاهده ارائه نكند، اداره تعیین شده می تواند چنین اظهاریه ای را نادیده بگیرد.
.(
ج ـ مكرر) هرگاه اداره تعیین شده بر طبق جزء «2» شق (الف) این بند خواستار ترجمه ای از ادعاها، به نحو تسلیم شده و ادعاهای اصلاح شده به صورت توامان باشد، و متقاضی فقط یكی از این دو ترجمه خواسته شده را به آن اداره ارائه دهد، اداره تعیین شده، می تواند ادعاهائی كه ترجمه آنها ارائه نشده را نادیده بگیرد و یا از متقاضی دعوت نماید كه ترجمه ارائه نشده را ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوت نامه مشخص شده باشد، را ارائه دهد. در صورتی كه اداره تعیین شده، تصمیم به دعوت از متقاضی برای ارائه ترجمه ارائه نشده بگیرد و ترجمه مزبور ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه واصل نشود، اداره تعیین شده می تواند آن ادعاها كه ترجمه آنها را ارائه نشده را نادیده گرفته و یا اظهارنامه بین المللی را مسترد شده تلقی نماید.
(
د) اگر هر نقشه ای حاوی متن مربوط به مطلب باشد، ترجمه آن متن مربوط به مطلب یا به شكل نسخه ای از نقشه اصلی همراه با ترجمه ای، ملصق به متن مربوط به مطلب اصلی، یا به شكل یك نقشه جدید، ارائه خواهد شد.
(
ه)هر اداره تعیین شده كه بر طبق شق (الف) این ماده خواستار ارائه نسخه ای از نقشه ها باشد، می تواند در صورتی كه متقاضی چنین نسخه ای را ظرف مهلت قابل اجرا بر طبق ماده 22 معاهده ارائه ننموده باشد، از متقاضی دعوت نماید كه نسخه مزبور را ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه دهد.
(
و) اصطلاح «FIG» نیازی به ترجمه به هیچ زبانی ندارد.
(
ز)هرگاه هر نسخه ای از نقشه ها و یا هر نقشه جدید، كه بر طبق شق (ج) یا (ه) این ماده ارائه شده، با الزامات شكلی و ضمایم مذكور در ماده 11 آئین نامه، مطابقت نداشته باشد، اداره تعیین شده می تواند، از متقاضی ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین شده باشد، دعوت به رفع نقص نماید.
(
ح) هرگاه متقاضی ترجمه ای از خلاصه یا مشخصات ارائه شده بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئین نامه را ارائه ننماید، اداره تعیین شده، از متقاضی دعوت خواهد نمود، كه در صورت لزوم، ترجمه مزبور را ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعیین خواهد شد، ارائه نماید.
(
ط) اطلاعات درخصوص هر الزام و رویه ادارات تعیین شده بر طبق جمله دوم شق .(الف) فوق، به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ی)هیچ اداره تعیین شده ای نخواهد خواست كه ترجمه اظهارنامه بین المللی با الزامات شكلی و ضمایم، غیر از آنهایی كه برای اظهارنامه بین المللی به نحو تسلیم شده، مقرر است، مطابقت داشته باشد.
(
ك) هرگاه عنوانی توسط مرجع جستجوی بین المللی، بر طبق بند 2 ماده 37 آئین نامه تعیین شده باشد، ترجمه حاوی عنوان به نحو تعیین شده به وسیله آن مرجع خواهد بود.
(
ل) اگر در تاریخ 12 ژوئیه 1991 شق (ج ـ مكرر) یا شق (ك) این ماده، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگاری نداشته باشد، شق مربوطه در مورد اداره تعیین شده، تا آن جا كه این عدم سازگاری با آن قانون ادامه داشته باشد قابلیت اجرائی، نخواهد داشت، مشروط بر این كه اداره مزبور تا 31 دسامبر 1991 مراتب را به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله، فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده 50 ـ اختیارات موضوع بند (3) ماده 22 معاهده
1
ـ50 – اعمال اختیارات
(
الف) هر كشور متعاهدی كه مهلتی را كه انقضاء آن دیرتر از مهلت های مقرر در بند (1) یا (2) ماده 22 معاهده باشد، مجاز قلمداد نماید، دفتر بین المللی را از مهلت هائی كه به این ترتیب تعیین شوند، مطلع خواهد نمود.
(
ب)هر اطلاعیه ای كه بر طبق شق (الف) فوق، به وسیله دفتر بین المللی وصول گردد، فوراً توسط دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ج) اطلاعیه های مربوط به كوتاه كردن مهلت تعیین شده قبلی، در مورد اظهارنامه های بین المللی كه پس از انقضاء سه ماه از تاریخی كه اطلاعیه به وسیله دفتر بین المللی انتشار یافته، تسلیم شده باشد، مؤثر خواهد بود.
(
د) اطلاعیه های مربوط به طولانی كردن مهلت تعیین شده قبلی از تاریخ انتشار به وسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی معوق تا آن زمان، یا تسلیم شده پس از تاریخ انتشار مزبور نافذ بوده یا اگر كشور متعاهد عمل كننده به اطلاعیه مزبور، تاریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ دیرتر مزبور مؤثر خواهد بود.

ماده 51 ـ بررسی به وسیله ادارات تعیین شده
1
ـ51 – مهلت برای ارائه تقاضا جهت ارسال نسخه ها
مهلت مذكور در شق (ج) بند (1) ماده 25 معاهده، دو ماه از تاریخ اطلاعیه ارسالی به متقاضی بر طبق شق «1» بند 7 ماده 20، شق (ج) بند 2 ماده 24، جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 29 یا شق .(ب) بند 1 ماده 29 آئین نامه محاسبه خواهد شد.
2
ـ 51 – نسخه اطلاعیه
هرگاه متقاضی، پس از دریافت یك تصمیم منفی بر طبق بند (1) ماده 11 معاهده، از دفتر بین المللی بر طبق بند (1) ماده 25 معاهده، تقاضا نماید كه نسخه هائی از پرونده اظهارنامه بین المللی مورد نظر را برای هر یك از ادارات نامبرده شده كه او برای تعیین آنها اهتمام نموده ارسال دارد، مشارالیه یك نسخه از اطلاعیه مذكور در شق «1» بند 7 ماده 20 آئین نامه را به تقاضای خود ملزم خواهد نمود.
3
ـ 51 – مهلت پرداخت هزینه ملی و ارائه ترجمه
مهلت مورد اشاره در شق (الف) بند (2) ماده 25 معاهده در همان زمان اختتام مهلت مقرر در بند .1 ماده 51 آئین نامه منقضی خواهد شد.

ماده 51مكرر ـ برخی الزامات ملی مجاز بر طبق ماده 27 معاهده

1ـ 51 مكرر ـ برخی الزامات ملی مجاز
(.
الف) با رعایت بند 2 این ماده، قانون ملی قابل اجراء به وسیله اداره تعیین شده می تواند، بر طبق .ماده 27 معاهده از متقاضی بخواهد كه بالاخص موارد زیر را ارائه دهد:
«1»
هر سندی كه مربوط به هویت مخترع است،
«2»
هر سند مربوط به واجد شرایط بودن متقاضی برای درخواست یا اعطای یك ورقه اختراع،
«3»
هر سند حاوی هر دلیل واجد شرایط بودن متقاضی برای ادعای حق تقدم یك اظهارنامه قبلی، هرگاه متقاضی، همان شخصی نباشد كه اظهارنامه قبلی را تسلیم نموده است، یا هرگاه نام متقاضی از تاریخی كه در آن تاریخ اظهارنامه قبلی تسلیم شده، تغییر یافته باشد،
«4»
هرگاه اظهارنامه بین المللی كشوری را تعیین نماید كه بر طبق قانون ملی آن، باید اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، هر سند حاوی یك سوگند یا اعلامیه مخترع بودن،
«5»
هر دلیل مربوط به افشاءهای غیرتبعیضی یا استثنائات به فقدان نوآوری، نظیر افشاهای ناشی از سوء استفاده، افشاها در برخی نمایشگاهها و افشاها به وسیله متقاضی در طی یك دوره خاص.
(
ب) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (7) ماده 27 معاهده بخواهد كه:
«1»
یك كارگزار كه حق معرفی متقاضیان نزد آن اداره را دارا بوده و/یا دارای نشانی در كشور تعیین شده برای دریافت اطلاعیه ها باشد، نمایندگی متقاضی را عهده دار شود،
«2»
كارگزاری كه نمایندگی متقاضی را دارد، در صورت وجود، صحیحاً به وسیله متقاضی منصوب شده باشد.
(.
ج) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق بند (1) ماده 27 معاهده، بخواهد كه اظهارنامه بین المللی، ترجمه آن یا هر سند مربوط به آن در بیش از یك نسخه ارائه شود.
(.
د)قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق شق «2» بند (2) ماده 27 معاهده، بخواهد كه ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی بر طبق ماده 22 معاهده:
«1»
به وسیله متقاضی یا شخصی كه اظهارنامه بین المللی را ترجمه نموده، طی یك اظهاریه ای دایر بر اینكه براساس بهترین اطلاعاتی كه دارد، ترجمه كامل و صحیح است، مورد تأیید قرار گیرد؛
«2»
فقط هرگاه اداره تعیین شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشكیك نماید، به وسیله یك مرجع دولتی یا مترجم قسم خورده تصدیق شود.
(
هـ) قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، می تواند بر طبق ماده 27 معاهده از متقاضی بخواهد كه یك ترجمه از سند اولویت حق تقدم را ارائه نماید، مشروط بر این كه، این ترجمه را فقط زمانی بتوان درخواست نمود كه اعتبار ادعای حق تقدم به تعیین این كه آیا اختراع مربوطه قابل ثبت است یا نه مربوط باشد.
(
و)اگر در تاریخ 17 ماه مارس سال 2000 مقرره مذكور در شق (ه) با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زمانی كه مقرره مذكور با این قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

2ـ 51 مكرر ـ شرایط و اوضاع و احوال خاص كه در آنها اسناد یا دلایل ممكن است مورد نیاز نباشد.
(.
الف) هرگاه قانون ملی قابل ا جرا، نخواهد كه اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده، نمی تواند هیچ سند یا مدركی را در ارتباط با موارد زیر بخواهد، مگر اینكه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوطه شك نماید:
«1»
در ارتباط با هویت مخترع (جزء «1» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه ) چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند 6 ماده 4 آئین نامه در تقاضا منعكس شده یا چنانچه اعلامیه ای درباره هویت مخترع بر طبق شق «1» بند 17 ماده 4 آئین نامه ، در تقاضا منعكس شده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«2»
در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی از تاریخ تسلیم بین المللی برای درخواست اعطای ورقه اختراع (جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای مربوط به آن موضوع بر طبق شق «2» بند 17 ماده 4 آئین نامه ، در تقاضا منعكس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده باشد؛
«3»
در ارتباط با واجد شرایط بودن متقاضی در تاریخ تسلیم بین المللی برای ادعای حق تقدم یك اظهارنامه قبلی (جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای راجع به آن موضوع، بر طبق جزء «3» بند 17 ماده 4 آئین نامه، در تقاضا منعكس باشد، یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(
ب)هرگاه قانون ملی قابل اجرا بخواهد كه اظهارنامه های ملی به وسیله مخترع تسلیم شود، اداره تعیین شده نمی تواند هیچ سند یا مدركی در ارتباط با موارد زیر را بخواهد مگر این كه بطور معقول درباره صحت مشخصات یا اعلامیه مربوط شك نماید:
«1»
در ارتباط با هویت مخترع (جزء «1» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه ) (غیر از سندی حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن (جزء «4» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه » چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند 6 ماده 4 آئین نامه در تقاضا منعكس باشد؛
«2»
درباره واجد شرایط بودن متقاضی، از تاریخ تسلیم بین المللی، برای ادعای حق تقدم یك اظهارنامه قبلی (جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه )، چنانچه اعلامیه ای درباره موضوع، بر طبق جزء «3» بند 17 ماده 4 آئین نامه ، در تقاضا منعكس بوده یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد؛
«3»
حاوی سوگند یا اعلامیه مخترع بودن باشد (جزء «4» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئین نامه ) اگر اعلامیه مخترع بودن بر طبق شق «4» بند 17 ماده 4 آئین نامه در تقاضا منعكس باشد یا مستقیماً به اداره تعیین شده تسلیم شده باشد.
(
ج) اگر در تاریخ 17 ماه مارس سال 2000 هر مطلب موضوع شق (الف) این بند، با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده، سازگار نباشد، شق (الف) در مورد آن اداره، تا زمانی كه آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر این كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

3 ـ 51 مكرر ـ فرصت رعایت الزامات ملی
(
الف)هرگاه هر یك از شرایط مذكور در جزءهای «1» تا «4» شق (الف) و شق های (ج) تا (ه) .بند 1 این ماده یا هر الزام دیگری از قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده، كه آن اداره می تواند طبق بند (1) یا (2) ماده 27 معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی كه در آن دوره الزامات موضوع ماده 22 معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، اداره تعیین شده از متقاضی دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتی كه كمتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود، رعایت نماید. هر اداره تعیین شده می تواند از متقاضی بخواهد كه هزینه ای را برای رعایت الزامات ملی بر اثر دعوت فوق بپردازد.
(
ب) هرگاه هر الزام قانون ملی قابل اجرا به وسیله اداره تعیین شده كه آن اداره می تواند بر طبق .بند (6) یا (7) معاهده اعمال نماید، قبلاً در طی مدتی كه در آن مدت، الزامات موضوع ماده 22 معاهده بایستی رعایت شوند، رعایت نشده باشند، متقاضی پس از انقضاء آن مدت فرصتی خواهد داشت تا آن الزام را رعایت نماید.
(
ج) اگر در تاریخ 17 مارس سال 2000، شق (الف) این بند با قانون ملی مورد عمل به وسیله اداره تعیین شده در ارتباط با مهلت مذكور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زمانی كه آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر این كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بین المللی اعلام نماید. اطلاعات واصله فوراً به وسیله دفتر بین المللی، در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.

ماده 52 ـ اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد ادارات تعیین شده
1
ـ52 – مهلت
(
الف) در هر كشور تعیین شده كه در آن رسیدگی یا بررسی بدون تقاضای خاص آغاز می شود، متقاضی در صورت تمایل، می تواند ظرف مدت یك ماه از اجرای الزامات موضوع ماده 22 معاهده، حقوق مقرر در ماده 28 معاهده را اعمال نماید، مشروط بر این كه، اگر مكاتبه مقرر در .بند 1 ماده 47 آئین نامه ، قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا بر طبق ماده 22 معاهده، محقق نشده باشند، وی حقوق مذكور را دیرتر از چهارماه از تاریخ انقضاء مذكور اعمال ننماید. در هر صورت، اگر قانون ملی آن كشور اجازه دهد، متقاضی می تواند، حقوق مذكور را در هر زمان دیگری اعمال نماید.
(
ب) در هر اداره تعیین شده ای كه در آن قانون ملی مقرر نماید كه رسیدگی فقط براساس تقاضای خاص آغاز شود، مهلتی كه ظرف آن مهلت یا زمانی كه در آن، متقاضی می تواند حقوق مذكور در ماده 28 معاهده را اعمال نماید، همان خواهد بود كه در قانون ملی برای تسلیم اصلاحیه ها درخصوص رسیدگی به اظهارنامه های ملی كه بنا به تقاضای خاص انجام می شود، مقرر شده است، مشروط بر این كه مهلت مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال در شق(الف) فوق منقضی نشود، یا زمان مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا به موجب شق(الف) فوق نباشد.

قسمت ج
مواد مربوط به فصل دوم معاهده

ماده 53 ـ درخواست

1ـ 53 – فرم
(
الف) تقاضا روی فرم چاپی به عمل خواهد آمد یا به صورت فرم چاپی رایانه ای ارائه خواهد شد. مشخصات فرم چاپی و درخواست ارائه شده به صورت فرم چاپی رایانه ای به وسیله دستورالعمل های اداری مشخص خواهد شد.
(
ب)نسخه هایی از فرمهای درخواست چاپی به صورت رایگان توسط اداره دریافت كننده یا توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ارائه خواهد شد.

2ـ 53 – محتوا
(
الف) درخواست حاوی مطالب زیر خواهد بود:
«1»
خواسته،
«2»
مشخصات مربوط به متقاضی و كارگزار در صورت وجود،
«3»
مشخصات مربوط به اظهارنامه بین المللی كه به آن مربوط می شود،
«4»
انتخاب كشورها،
«5»
عندالانقضاء، اظهاریه ای مربوط به اصلاحیه ها.
(
ب) درخواست امضاء خواهد شد.

3ـ53 – خواسته
خواسته باید دارای اثر زیر بوده و ترجیحاً با این كلمات و مضمون باشد درخواست طبق ماده 31 معاهده همكاری در ثبت اختراعات: امضاءكننده زیر تقاضا می نماید كه اظهارنامه بین المللی مشخص شده زیر مشمول بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات قرار گیرد.

4ـ53 – متقاضی
در ارتباط با مشخصات مربوط به متقاضی بندهای 4 و 16 ماده 4 آئین نامه و بند 5 ماده 4 آئین نامه ، با تغییرات مقتضی، اعمال خواهد شد. فقط لازم است نام متقاضیان برای كشورهای منتخب در درخواست درج گردد.

5 ـ53 – كارگزار یا نماینده مشترك
اگر كارگزار یا نماینده مشتركی منصوب شده باشد، این مطلب در درخواست مشخص خواهد شد. .بندهای 4 و 16 ماده 4 آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.

6 ـ 53 – مشخص كردن اظهارنامه بین المللی
اظهارنامه بین المللی با نام و نشانی متقاضی، عنوان اختراع، تاریخ تسلیم بین المللی (اگر برای متقاضی معلوم باشد) و شماره اظهارنامه بین المللی، یا اگر چنین شماره ای برای متقاضی معلوم نباشد، نام اداره دریافت كننده كه در آن اظهارنامه بین المللی تسلیم شده، مشخص خواهد شد.

7ـ 53 – انتخاب كشورها
(
الف) در درخواست حداقل یك كشور متعاهد از میان كشورهای تعیین شده و ملزم به .فصل 2 معاهده (كشورهای واجد شرایط) به عنوان یك كشور انتخاب شده، مشخص خواهد شد.
(
ب) انتخاب كشورهای متعاهد در تقاضا به طریق زیر صورت خواهد گرفت:
«1»
به وسیله مشخص نمودن این كه تمام كشورهای واجد شرایط انتخاب شده اند، یا،
«2»
در مورد كشورهائی كه به منظور تحصیل ورقه های اختراع ملی تعیین شده اند، با مشخص نمودن كشورهای واجد شرایطی كه انتخاب شده اند، و، در مورد كشورهائی كه به منظور تحصیل ورقه اختراع منطقه ای تعیین شده اند، با مشخص نمودن ورقه اختراع منطقه ای مربوطه، با مشخص نمودن تمام كشورهای واجد شرایط عضو معاهده ثبت اختراع منطقه ای مربوطه ای كه انتخاب شده اند، یا ذكر نام كشورهائی كه كشورهای مذكور از میان آنان انتخاب شده اند.

8 ـ53 – امضاء
(
الف) با رعایت شق (ب) زیر، درخواست به وسیله متقاضی، یا اگر بیش از یك متقاضی وجود داشته باشد، به وسیله تمام متقاضیان كه تقاضا نموده اند، امضاء خواهد شد.
(
ب)هرگاه دو یا چند متقاضی، درخواستی را تسلیم كنند كه در آن كشوری انتخاب شده باشد كه قانون ملی آن كشور بخواهد كه اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود و هرگاه متقاضی برای آن كشور انتخاب شده كه همان مخترع است از امضای تقاضا خودداری كند، یا نتوان پس از تلاش های مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، اگر تقاضا حداقل توسط یك متقاضی امضاء شده باشد، به شرط رعایت یكی از موارد زیر لازم نخواهد بود كه تقاضا به وسیله آن متقاضی (متقاضی مربوطه) امضاء شود.
«1»
ارائه اظهاریه ای حاوی توضیح قانع كننده برای مرجع بررسی مقدماتی دایر به عدم امضاء متقاضی مربوطه، یا
«2»
متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، اما الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 آئین نامه رعایت شده باشد.

9ـ53 – اظهاریه راجع به اصلاحیه ها
(
الف) اگر اصلاحیه ها، بر طبق ماده 19 معاهده به عمل آمده باشد، اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها مشخص خواهد نمود كه آیا متقاضی به منظور انجام بررسی مقدماتی بین المللی مایل است كه:
«1»
آن اصلاحیه ها در نظر گرفته شوند كه در آن صورت نسخه ای از اصلاحات ترجیحاً با درخواست تسلیم خواهد شد، یا
«2»
به وسیله یك اصلاحیه به موجب ماده 34 معاهده باطل شوند.
(
ب) اگر هیچ اصلاحیه ای بر طبق ماده 19 معاهده به عمل نیامده باشد و مهلت مربوط به تسلیم این اصلاحیه ها منقضی نشده باشد، اظهاریه می تواند، حاكی از این باشد كه متقاضی مایل است كه آغاز بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (د) بند 1 ماده 69 آئین نامه به تعویق افتد.
(
ج) اگر هر اصلاحیه بر طبق ماده 34 معاهده، با درخواست تسلیم شود، اظهاریه مراتب را مشخص خواهد نمود.

ماده 54 ـ متقاضی واجد شرایط برای درخواست

1ـ54 – اقامت و تابعیت
(
الف) با رعایت مقررات شق (ب) این بند، اقامت یا تابعیت متقاضی از لحاظ بند (2) .ماده 31 معاهده، بر طبق شق (الف) و (ب) بند 1 ماده 18 آئین نامه تعیین خواهد شد.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، در شرایط و اوضاع و احوال مشخص شده در دستورالعمل های اداری، از اداره دریافت كننده، یا هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده تسلیم شده باشد، از اداره ملی یا اداره ای كه از طرف اداره ملی كشور متعاهد مربوط عمل می كند، تقاضا خواهد نمود كه درباره این مسئله كه آیا متقاضی مقیم یا تبعه كشور متعاهدی است كه او مدعی است، یك تبعه یا مقیم آن است، تصمیم گیری نماید. مرجع بررسی مقدماتی بین المللی متقاضی را از چنین تقاضائی مطلع خواهد نمود. متقاضی فرصتی خواهد داشت تا استدلال های خود را مستقیماً به اداره مربوطه تسلیم نماید. اداره مربوطه به این مسأله فوراً رسیدگی خواهد نمود.

2ـ54 – حق تسلیم درخواست
حق تسلیم درخواست بر طبق بند (2) ماده 31 معاهده در صورتی وجود خواهد داشت كه متقاضی مطرح كننده درخواست، یا اگر متقاضی دو یا چند نفر باشند، حداقل یكی از آنها مقیم یا تبعه كشور متعاهدی باشند كه ملزم به فصل دوم معاهده است، و اظهارنامه بین المللی به یك اداره دریافت كننده یك كشور متعاهد ملزم به فصل دوم معاهده یا اداره عمل كننده برای كشور متعاهد ملزم به فصل مزبور تسلیم شده باشد.

3ـ54 – اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده.
هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده به موجب جزء «3» شق .(الف) بند 1 ماده 19 آئین نامه تسلیم شده باشد، از لحاظ شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده، دفتر بین المللی به عنوان عمل كننده برای كشور متعاهدی كه متقاضی مقیم یا تبعه آن است، تلقی خواهد شد.

4ـ54 – متقاضی غیرواجد شرایط برای درخواست
اگر متقاضی دارای حق (طرح یك) تقاضا نباشد، یا در مورد وجود دو یا چند متقاضی، اگر هیچكدام از آنها دارای حق تسلیم درخواست بر طبق بند 2 ماده 54 آئین نامه نباشند، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد.

ماده 55 زبان ها (بررسی مقدماتی بین المللی)

1ـ 55 – زبان درخواست
درخواست به زبانی خواهد بود كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان است، یا اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی كه انتشار یافته تسلیم شده باشد، درخواست به زبانی خواهد بود كه انتشار اظهارنامه بین المللی به آن زبان صورت گرفته است، مع هذا اگر طبق بند 2 ماده 55 .آئین نامه ، ترجمه اظهارنامه بین المللی لازم باشد، درخواست به زبان آن ترجمه خواهد بود.

2ـ55 – ترجمه اظهارنامه بین المللی
(
الف) هرگاه هیچ یك از زبانی كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان تسلیم شده یا زبانی كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان منتشر شده، مورد قبول مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه باید بررسی مقدماتی بین المللی را انجام دهد نباشد، با رعایت شق (ب) این بند، متقاضی همراه با درخواست، ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی را به زبانی ارائه خواهد نمود كه:
«1»
هم مورد قبول آن مرجع باشد،
«2»
و هم یك زبان انتشار باشد.
(
ب) هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی به زبانی كه در بند (الف) فوق به آن اشاره شد در اجرای شق (ب) بند 1 ماده 23 آئین نامه به مرجع جستجوی بین المللی ارسال شده باشد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بخشی از همان اداره ملی یا سازمان بین الدولی باشد، كه مرجع جستجوی بین المللی است، متقاضی ملزم به ارائه ترجمه ای بر طبق شق (الف) فوق نخواهد بود. در چنین موردی بررسی مقدماتی بین المللی براساس ترجمه تسلیمی بر طبق شق (ب) بند (1) ماده 23 آئین نامه صورت خواهد گرفت، مگر این كه متقاضی ترجمه ای را بر طبق شق (الف) فوق ارائه نماید.
(
ج) اگر الزام موضوع شق (الف) فوق رعایت نشود و شق (ب) فوق صادق نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه لازم را ارائه دهد. این مهلت كمتر از یك ماه از تاریخ دعوتنامه نخواهد بود. این مهلت می تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی در هر زمان قبل از این كه تصمیمی اتخاذ شده باشد، تمدید گردد.
(
د)اگر متقاضی ظرف مهلت مقرره بر طبق بند (ج) فوق دعوت را اجابت نماید، الزام مزبور رعایت شده تلقی می گردد. اگر متقاضی چنین نكند، تقاضا تسلیم شده تلقی نخواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مراتب را از همین قرار اعلام خواهد نمود.

3ـ55 – ترجمه اصلاحیه ها
(
الف) هرگاه بر طبق بند 2 ماده 55 آئین نامه ، ترجمه اظهارنامه بین المللی لازم باشد، هر اصلاحاتی كه در اظهاریه مربوط به اصلاحات موضوع بند 9 ماده 53 آئین نامه به آن اشاره و متقاضی مایل است كه در بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته شوند، و هر اصلاحات موضوع .ماده 19 معاهده كه باید بر طبق شق (ج) بند 1 ماده 66 آئین نامه در نظر گرفته شوند، به زبان آن ترجمه خواهد بود. هرگاه اینگونه اصلاحیه ها به زبان دیگری بوده یا تسلیم شده باشند، ترجمه آنها نیز ارائه خواهد شد.
(
ب)هرگاه ترجمه لازم از یك اصلاح مذكور در شق (الف) فوق ارائه نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتی كه بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه مزبور را ارائه نماید. این مهلت كمتر از یك ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. این مهلت می تواند توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، در هر زمان قبل از این كه تصمیمی اتخاذ شده باشد تمدید گردد.
(
ج) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (ب) فوق، دعوت را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، اصلاحیه در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده 56 انتخاب های متعاقب

1ـ56 – انتخاب هایی كه بعد از درخواست تسلیم شوند.
(
الف) انتخاب كشورها، متعاقب تسلیم درخواست (انتخاب متعاقب)، به وسیله تسلیم اطلاعیه ای به دفتر بین المللی محقق خواهد شد. در اعلامیه مزبور اظهارنامه بین المللی و درخواست مشخص شده و حاوی مشخصات به نحو مذكور در جزء «2» شق (ب) بند 7 ماده 53 آئین نامه خواهد بود.
(
ب) با رعایت شق (ج)، اعلامیه مذكور در شق (الف) فوق برای كشورهای انتخاب شده مربوطه به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد، یا اگر بیش از یك متقاضی برای آن كشورها وجود داشته باشد، توسط همه آنها امضاء خواهد شد.
(
ج) هرگاه دو یا چند متقاضی اعلامیه ای مبنی بر انتخاب متعاقب كشوری را تسلیم نمایند، كه قانون ملی آن بخواهد كه اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شود، و هرگاه متقاضی برای آن كشور منتخب كه همان مخترع است از امضاء اعلامیه امتناع ورزد یا نتوان پس از تلاش مقتضی او را یافت یا به او دسترسی پیدا نمود، احتیاجی به امضای اعلامیه به وسیله آن متقاضی نخواهد بود «متقاضی مربوطه» اگر حداقل به وسیله یك متقاضی امضاء شود و
«1»
ارائه اظهاریه ای حاوی توضیح قانع كننده برای دفتر بین المللی دایر به عدم امضای متقاضی مربوطه یا،
«2»
متقاضی مربوط تقاضا را امضاء ننموده باشد ولی الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 آئین نامه رعایت شده باشد. یا درخواست را امضاء نكرده باشد اما الزامات شق (ب) بند 8 ماده 53 آئین نامه رعایت شده باشد.
(
د) ذكر نام متقاضی برای كشوری كه متعاقباً انتخاب می شود، به عنوان متقاضی در درخواست ضرورتی ندارد.
(
ه) گر اعلامیه ای دایر به انتخاب متعاقب پس از انقضاء 19 ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم گردد، دفتر بین المللی، به متقاضی اطلاع خواهد داد كه آن انتخاب فاقد اثر مقرر در شق .(الف) بند .(1) ماده 39 معاهده خواهد بود و اقدامات مذكور در ماده 22 معاهده، بایستی درخصوص آن اداره منتخب مربوطه ظرف مهلت قابل اعمال بر طبق ماده 22 معاهده انجام شود.
(
و) اگر با وجود شق (الف)، اعلامیه ای دایر به انتخاب متعاقب به وسیله متقاضی به جای تسلیم به دفتر بین المللی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شود. آن مرجع تاریخ وصول را بر روی اعلامیه مشخص نموده و آن را فوراً برای دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود. چنین تلقی خواهد شد كه وصول اعلامیه به دفتر بین المللی همان تاریخی است كه فوقاً مشخص شده است.

2ـ56 – مشخص نمودن اظهارنامه بین المللی
اظهارنامه بین المللی به نحو مقرر در بند 6 ماده 53 آئین نامه مشخص خواهد شد.

3ـ56 – مشخص نمودن درخواست
درخواست به وسیله تاریخی كه در آن تاریخ به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شده و به وسیله نام آن مرجع مشخص خواهد شد.

4ـ56 – فرم انتخاب های متعاقب
اعلامیه دایر به انتخاب متعاقب، ترجیحاً با كلمات زیر تنظیم خواهد شد:
«
درخصوص اظهارنامه بین المللی تسلیمی به ….. در ….. تحت شماره …. به وسیله …. (متقاضی) (و تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی تسلیمی در …. به ….) امضاءكننده زیر كشور(های) زیر را نیز بر طبق ماده 31 معاهده همكاری در ثبت اختراعات انتخاب می نماید…..»

5 ـ56 – زبان برای انتخاب های متعاقب
انتخاب متعاقب به همان زبان درخواست خواهد بود.

ماده 57 هزینه اقدام

1ـ57 – الزام به پرداخت
هر درخواست برای بررسی مقدماتی بین المللی، مشمول پرداخت هزینه ای به نفع دفتر بین المللی (هزینه اقدام) خواهد بود كه به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه درخواست به آن تسلیم شده است، وصول خواهد شد.

2ـ57 – مبلغ
(
الف) مبلغ هزینه اقدام به نحو مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) هزینه اقدام به پول یا یكی از پول های مقرر توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی (پول مقرر) پرداخت خواهد شد. با این تفاهم كه هنگامی كه توسط آن مرجع به دفتر بین المللی انتقال داده شود، آن پول به راحتی قابل تسعیر به پول سوئیس باشد. برای هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه پرداخت هزینه اقدام را به هر پولی غیر از پول سوئیس مقرر نماید، مبلغ هزینه اقدام به هر پول مقرر را مدیر كل پس از مشورت با اداره ای كه بر طبق شق (ب) بند 2 .ماده 15 آئین نامه در ارتباط با آن پول، مشورت صورت می گیرد، یا در صورتی كه چنین اداره ای وجود نداشته باشد، پس از مشورت با مرجعی كه پرداخت به آن پول را مقرر نموده، تعیین خواهد نمود. مبلغی كه به این ترتیب تعیین می شود، به صورت گرد شده، معادل مبلغی به پول سوئیس خواهد بود كه در جدول هزینه ها تعیین شده است. این مبلغ توسط دفتر بین المللی به هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، كه پرداخت به آن پول مقرر را تجویز نموده، اطلاع داده شده، و در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
د)هرگاه مبلغ هزینه اقدام كه در جدول هزینه ها مقرر شده، تغییر پیدا كند، مبلغ متناظر به پول های مقرر از همان تاریخ درج مبلغ در جدول اصلاح شده هزینه ها اعمال خواهد شد.
(
ه)هرگاه نرخ تسعیر بین پول سوئیس و هرپول مقرر با آخرین نرخ تسعیر اعمال شده متفاوت شود، مدیركل مبلغ جدید به پول مقرر را بر طبق رهنمودهای مجمع تعیین خواهد نمود.
مبلغی كه جدیداً تعیین می شود، پس از دو ماه از انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اعمال خواهد بود، با این قید كه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ذینفع و مدیركل می توانند درباره تاریخی در آن دو ماه به توافق برسند كه در آن صورت مبلغ مذكور برای آن مرجع از آن تاریخ قابل اعمال خواهد بود.

3ـ 57 – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت
هزینه اقدام ظرف مدت یك ماه از تاریخی كه در آن تاریخ درخواست تسلیم شده پرداخت خواهد شد. مشروط بر اینكه، هرگاه درخواست به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی برطبق بند 3 ماده 59 .آئین نامه ارسال شده باشد، هزینه اقدام ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول بوسیله آن مرجع پرداخت خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت همان مبلغی خواهد بود كه در تاریخ تسلیم یا تاریخ دریافت، برحسب مورد، قابل پرداخت است. از لحاظ دوجمله اخیر شق (ه) بند 3 ماده 59 آئین نامه قابل اجراء نخواهد بود.

4ـ 57 و 5 ـ 57 – حذف شده است.

6 ـ 57 – استرداد
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی در موارد زیر هزینه اقدام را به متقاضی مسترد خواهد نمود:
«1»
اگر درخواست قبل از اینكه توسط آن مرجع به دفتر بین المللی ارسال شود مسترد گردد، یا
«2»
اگر درخواست بر طبق بند 4 ماده 54 آئین نامه تسلیم نشده تلقی گردد.

ماده 58 ـ هزینه بررسی مقدماتی
1
ـ 58 – حق مطالبه هزینه
(
الف) هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، می تواند از متقاضی بخواهد كه به نفع آن مرجع در قبال انجام بررسی مقدماتی بین المللی و همچنین انجام سایر وظایفی كه طبق معاهده و این آئین نامه به مراجع بررسی مقدماتی بین المللی محول شده، هزینه ای (هزینه بررسی مقدماتی) را پرداخت نماید.
(
ب) مبلغ هزینه بررسی مقدماتی بین المللی، در صورت وجود، توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تعیین خواهد شد. در مورد مهلت پرداخت هزینه بررسی مقدماتی و مبلغ قابل پرداخت، مقررات بند 3 ماده 57 آئین نامه در خصوص هزینه اقدام با تغییرات مقتضی اجرا خواهد شد.
(
ج) هزینه بررسی مقدماتی مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه آن مرجع یك اداره ملی باشد، آن هزینه به پولی كه آن اداره تعیین نموده است، پرداخت خواهد شد، و هرگاه آن مرجع یك سازمان بین الدولی باشد، هزینه مزبور به پول كشور مقر آن سازمان یا هر پول دیگری كه به راحتی قابل تسعیر به پول آن كشور باشد، پرداخت خواهد شد.
2
ـ 58 – حذف شده است.
3
ـ 58 – استرداد
هرگاه چنین تلقی شود كه درخواست تسلیم نشده است، مراجع بررسی مقدماتی بین المللی، حدود، در صورت وجود، و شرایط، در صورت وجود، كه به موجب آن ها هرگونه هزینه پرداختی به عنوان هزینه بررسی مقدماتی قابل استرداد است را به دفتر بین المللی اعلام خواهند نمود و دفتر بین المللی فوراً این اطلاعات را انتشار خواهد داد.

ماده 58 مكررـ تمدید مهلت های پرداخت هزینه ها

1ـ 58 مكرر ـ دعوت توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) هرگاه بر طبق بند 3 ماده 57 و شق (ب) بند 1 ماده 58 آئین نامه، پرداخت ها می بایست صورت گیرد اما مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد كه هیچ هزینه ای به آن پرداخت نشده است، یا اینكه مبلغ پرداختی به آن كافی برای پوشش دادن به هزینه اقدام و هزینه بررسی مقدماتی نمی باشد، آن مرجع از متقاضی دعوت خواهدنمود كه ظرف مهلت یكماه از تاریخ دعوت، مبلغ لازم برای پوشش دادن به آن هزینه ها را، عندالاقتضاء، همراه با هزینه پرداخت با تاخیر طبق .بند 2 ماده 58 مكرر آئین نامه، به آن پرداخت نماید.
(
ب)هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی طبق شق (الف) فوق دعوتنامه ای را ارسال كرده باشد و ظرف مهلت مقرر در آن. شق، متقاضی مبلغ مربوطه را به صورت كامل، شامل، عندالاقتضاء، هزینه پرداخت با تأخیر طبق بند 2 ماده 58 مكرر آئین نامه پرداخت نكرده باشد، با رعایت شق (ج)، درخواست تسلیم نشده تلقی خواهد شد و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مراتب را اعلام خواهد نمود.
(
ج) هر مبلغ دریافتی بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از اینكه آن مرجع دعوتنامه را بر طبق شق (الف) فوق ارسال نموده باشد، بر حسب مورد، دریافت شده قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند 3 ماده 57 یا شق (ب) بند 1 ماده 58 آئین نامه ، تلقی خواهد شد.
(
د) هر مبلغ دریافتی بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از اینكه آن مرجع بر طبق شق .(ب) فوق اقدام نموده باشد، دریافت شده قبل از انقضای مهلت مقرر در شق (الف) فوق تلقی خواهد شد.

2ـ 58 – هزینه پرداخت با تأخیر
(
الف)پرداخت هزینه ها در پاسخ به یك دعوت بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 58 مكرر .آئین نامه ، ممكن است، بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشمول پرداخت هزینه پرداخت با تاخیر به نفع آن مرجع گردد، مبلغ هزینه مزبور به قرار زیر خواهد بود:
«1» 50
درصد مبلغ هزینه های پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، یا
«2»
اگر مبلغ محاسبه شده بر طبق جزء «1» فوق كمتر از هزینه اقدام باشد، مبلغی معادل با آن:
(
ب)مبلغ هزینه پرداخت با تأخیر به هر حال، از دو برابر مبلغ هزینه اقدام بیشتر نخواهد بود.

ماده 59 ـ مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ 59 – درخواست طبق شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده
(
الف) در مورد درخواست های به عمل آمده بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده، هر اداره دریافت كننده یا عمل كننده برای یك كشور متعاهد، كه ملزم به مقررات فصل دوم باشد، بر طبق شرایط موافقتنامه قابل اجرای مذكور در بند (2) و بند (3) ماده 32 معاهده، به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد كه كدام مرجع یا مراجع بررسی مقدماتی بین المللی، صالح برای بررسی مقدماتی اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به آن خواهدبود. دفتر بین المللی فوراً این اطلاعات را انتشار خواهد داد. هرگاه چند مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صلاحیتدار باشند، مقررات بند 2 ماده 35 .آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.
(
ب)هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئین نامه و دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده، تسلیم شده باشد، شق (ب) و (الف) بند 3 ماده 35 .آئین نامه با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد. شق (الف) این ماده در مورد دفتر بین المللی، به عنوان اداره دریافت كننده بر طبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئین نامه اعمال نخواهد شد.

2ـ 59 – درخواست ها طبق شق (ب) بند (2) ماده 31 معاهده
در مورد درخواست های به عمل آمده بر طبق شق (ب) بند (2) ماده 31 معاهده، به هنگام تعیین مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی برای اظهارنامه های بین المللی كه به اداره ملی، كه خود یك مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی است، تسلیم شده باشد، مجمع ارجحیت را به آن مرجع خواهد داد و اگر آن اداره ملی یك مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نباشد، مجمع ارجحیت را به آن مرجع بررسی مقدماتی بین المللی خواهد داد كه اداره مزبور آن را توصیه نموده باشد.

3ـ 59 – ارسال درخواست به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) اگر درخواست به یك اداره دریافت كننده، یك مرجع جستجوی بین المللی یا یك مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه صالح برای انجام بررسی مقدماتی بین المللی در مورد اظهارنامه بین المللی نیست، تسلیم شده باشد، آن اداره یا مرجع، تاریخ دریافت را روی درخواست درج نموده و درخواست را فوراً به دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود، مگر اینكه تصمیم بگیرد كه بر طبق شق (و) این بند عمل نماید.
(
ب) اگر درخواست به دفتر بین المللی تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی تاریخ دریافت را روی درخواست درج خواهد نمود.
(
ج) هرگاه درخواست بر طبق شق (الف) فوق به دفتر بین المللی ارسال شده باشد، یا به آن اداره بر طبق شق (ب) فوق تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی فوراً:
«1»
اگر فقط یك مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صلاحیتدار وجود داشته باشد، تقاضا را به آن مرجع ارسال و مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد، یا
«2»
اگر دو یا چند مرجع بررسی مقدماتی بین المللی صالح باشند، از متقاضی دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت 15 روز از تاریخ دعوت یا 19 ماه از تاریخ حق تقدم، هركدام كه دیرتر باشد، مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی كه باید درخواست به آن ارسال شود را مشخص نماید.
(
د) هرگاه مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق جزء «2» شق (ج) فوق اعلام نماید، دفتر بین المللی فوراً درخواست را به آن مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی اعلامی از طرف متقاضی ارسال خواهد نمود. هرگاه چنین اعلامی از طرف متقاضی صورت نگرفته باشد درخواست تسلیم نشده تلقی و دفتر بین المللی مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
(
ه)هرگاه درخواست به یك مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند .(ج) ارسال شده باشد، چنین تلقی خواهد شد كه درخواست مزبور از طرف آن مرجع در تاریخ درج شده روی آن بر طبق شق (الف) یا (ب)، هركدام كه مقتضی باشد، دریافت شده است، و چنین تلقی خواهد شد كه درخواستی كه با این نحو ارسال گردیده در آن تاریخ بوسیله آن مرجع وصول شده است.
(
و) هرگاه یك اداره یا یك مرجع كه درخواست به آن بر طبق شق (الف) فوق تسلیم شده، تصمیم بگیرد كه درخواست مزبور را مستقیماً به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی ارسال نماید، شقوق (ج) الی (ه) با تغییرات مقتضی اعمال خواهد شد.

ماده 60 ـ برخی نقایص در درخواست یا انتخاب ها

1ـ60 – نقایص در درخواست
اگر در درخواست، الزامات تعیین شده در بند 1 ماده 53، جزء «1» تا «4» شق
(
الف) بند 2 .ماده 53، شق (ب) بند 2 ماده 53، بند 3 تا بند 8 ماده 53 و بند 1 ماده 55 آئین نامه رعایت نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود كه نقایص را ظرف مهلتی كه بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، رفع نماید. مهلت اعطائی، كمتر از یك ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. این مهلت را مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند در هر زمان تا قبل از اینكه تصمیمی اتخاذ شود، تمدید نماید.
(
ب) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد كه درخواست در تاریخی كه عملاً تسلیم شده، دریافت گردیده است، مشروط بر اینكه درخواستی كه به این نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یك انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین المللی را میسر سازد، در غیر اینصورت چنین تلقی خواهدشد كه درخواست در تاریخی كه مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعایت شق (د) این بند، اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق، دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی خواهد شد كه تقاضا تسلیم نشده و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نیز مراتب را به همین نحو اعلام خواهد نمود.
(
د) هرگاه پس از انقضای مهلت مقرر در شق (الف) فوق، مشخص شود كه امضای لازم بر طبق بند8 ماده 58 آئین نامه، یا یك مطلب مقرر در خصوص یك متقاضی برای یك كشور منتخب خاص وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد كه انتخاب آن كشور صورت نگرفته است.
(
ه) اگر نقص به وسیله دفتر بین المللی مشاهده شود، آن دفتر توجه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی را به نقص مزبور جلب نموده و آن مرجع سپس بر طبق شقوق (الف) تا (د) فوق اقدام خواهد نمود.
(
و) اگر درخواست حاوی اظهاریه ای راجع به اصلاحیه ها نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند 1 ماده 66 و شق (الف) یا شق (ب) بند 1 ماده 69 آئین نامه اقدام خواهد نمود.
(
ز) هرگاه اظهاریه راجع به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد، دایر بر اینكه اصلاحیه ها بر طبق ماده 34 معاهده همراه با درخواست تسلیم شده اند [شق (ج) بند9 ماده53 آئین نامه ] ولی در واقع چنین اصلاحیه هائی تسلیم نشده باشند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی از متقاضی دعوت خواهد نمود كه ظرف یك مهلت كه در دعوتنامه تعیین می شود، اصلاحیه ها را تسلیم نماید و بر طبق شق (ه) بند 1 ماده 69 آئین نامه اقدام خواهد نمود.

2ـ60 – نقایص در انتخاب های متعاقب
(
الف) اگر در اعلامیه مربوط به یك انتخاب متعاقب، الزامات ماده 56 آئین نامه رعایت نشده باشد، دفتر بین المللی از متقاضی خواهد خواست كه نقایص را در ظرف مهلتی كه بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد رفع نماید.
این مهلت كمتر از یك ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود. مهلت مزبور می تواند قبل از اینكه تصمیمی اتخاذ شده باشد، توسط دفتر بین المللی تمدید گردد.
(
ب) اگر متقاضی، دعوت را ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق اجابت نماید، چنین تلقی خواهد شد كه اعلامیه در تاریخی كه عملاً تسلیم شده دریافت شده است،مشروط بر اینكه اعلامیه ای كه به این نحو تسلیم شده، حداقل حاوی یك انتخاب بوده و شناسائی اظهارنامه بین المللی را میسر سازد؛ در غیر اینصورت چنین تلقی خواهد شد كه اعلامیه در تاریخی كه مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی در آن تاریخ رفع نقص را دریافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعایت شق (د) این بند اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت ننماید، چنین تلقی خواهد شد كه اعلامیه تسلیم نشده و دفتر بین المللی مراتب را از همین قرار اعلام خواهد نمود.
(
د)هرگاه در خصوص یك متقاضی برای یك كشور خاص انتخاب شده، مشخص شود كه پس از انقضای مهلت موضوع شق (الف)، امضای لازم بر طبق شق (ب) و (ج) بند 1 .ماده 56 آئین نامه یا نام یا نشانی وجود ندارد، چنین تلقی خواهد شد كه انتخاب متعاقب كشور صورت نگرفته است.

ماده 61 ـ اطلاع درخواست و انتخاب ها

1ـ61 – اطلاع به دفتر بین المللی و متقاضی
(
الف) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بر روی درخواست، تاریخ دریافت یا عندالاقتضاء، تاریخ مذكور در شق (ب) بند 1 ماده 60 آئین نامه را مشخص خواهد نمود. مرجع بررسی مقدماتی بین المللی فوراً یا درخواست را برای دفتر بین المللی ارسال و كپی آن را در بایگانی خود ضبط خواهد نمود، یا اینكه كپی آن را برای دفتر بین المللی ارسال، واصل آن را در بایگانی خود نگاهداری می نماید.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی فوراً تاریخ دریافت درخواست را به متقاضی اطلاع خواهد داد. هرگاه درخواست بر طبق بند 4 ماده 54، شق (د) بند 2 ماده 55، شق (ب) بند 1 ماده 58 مكرر یا شق (ج) بند 1 ماده 60 آئین نامه تسلیم نشده، تلقی شده باشد، یا هرگاه یك انتخاب بر طبق شق (د) بند 1 ماده 60 آئین نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مراتب را به متقاضی و دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ج) دفتر بین المللی دریافت و تاریخ دریافت هر اطلاعیه دایر به انتخاب متعاقب را فوراً به متقاضی اطلاع خواهد داد. تاریخ مزبور، تاریخ واقعی دریافت بوسیله دفتر بین المللی یا عندالاقتضاء تاریخ مقرر در شق (و) بند 1 ماده 56 یا شق (ب) بند 2 ماده 60 آئین نامه خواهد بود. هرگاه اطلاعیه بر طبق شق (ج) بند 2 ماده 60 اطلاعیه تسلیم نشده، تلقی شده باشد یا هرگاه یك انتخاب متعاقب بر طب شق (د) بند 2 ماده 60 آئین نامه صورت گرفته تلقی نشده باشد، دفتر بین المللی مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد.

2ـ61 – اطلاع به ادارات منتخب
(
الف) اطلاعیه مقرر در بند (7) ماده 31 معاهده بوسیله دفتر بین المللی محقق خواهد شد.
(
ب) در اطلاعیه، شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی، تاریخ تسلیم اظهارنامه ای كه حق تقدم آن ادعا شده (هرگاه حق تقدم ادعا شده باشد) تاریخ دریافت درخواست بوسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی ـ و در مورد یك انتخاب متعاقب ـ تاریخ دریافت اطلاعیه دایر به تحقق انتخاب متعاقب،مشخص خواهد شد.
(
ج) اطلاعیه همراه با مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده به اداره منتخب ارسال خواهد شد. انتخاب های محقق شده، پس از این مكاتبه، فوراً پس از انجام آنها اطلاع داده خواهدشد.
(
د)هرگاه قبل از انجام مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده، متقاضی بر طبق بند (2) ماده 40 معاهده، تقاضای صریحی را از یك اداره منتخب به عمل آورد، دفتر بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا اداره منتخب، فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره، انجام خواهد داد.

3ـ61 – اطلاعات برای متقاضی
دفتر بین المللی، متقاضی را كتباً از اطلاعیـه مذكور در بند 2 ماده 61 آئین نامه و ادارات منتخب اعلام شده بر طبق بند (7) ماده 31 معاهده مطلع خواهد ساخت.

4ـ61 – انتشار در روزنامه رسمی
هرگاه درخواستی قبل از انقضاء 19 ماه از تاریخ حق تقدم تسلیم شده باشد، دفتر بین المللی، فوراً پس از تسلیم درخواست ولی نه قبل از انتشار بین المللی، اظهارنامه بین المللی، اطلاعات مربوط به درخواست و كشورهای منتخب مربوطه را به نحو مقرر در دستورالعمل های اداری، در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد.

ماده 62 ـ نسخه اصلاحیه ها برطبق ماده 19 معاهده برای مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ62 – اصلاحات انجام شده قبل از تسلیم درخواست
پس از دریافت یك درخواست یا نسخه ای از آن از مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، دفتر بین المللی فوراً نسخه ای از هر اصلاحیه موضوع ماده 19 معاهده و هر اظهاریه مذكور در آن ماده را به آن مرجع ارسال خواهد داشت، مگر اینكه مرجع مزبور اعلام نموده باشد كه قبلا چنین نسخه ای را دریافت كرده است.
2
ـ62 – اصلاحات انجام شده پس از تسلیم درخواست
اگر در زمان تسلیم هرگونه اصلاحیه موضوع ماده 19 معاهده، درخواستی قبلاً تسلیم شده باشد، مرجح است كه متقاضی همزمان با تسلیم اصلاحیه ها به دفتر بین المللی، نسخه ای از این اصلاحیه ها و هرگونه اظهاریه مذكور در آن ماده را نیز به مرجع رسیدگی مقدماتی بین المللی تسلیم نماید. در هر حال دفتر بین المللی فوراً نسخه ای از این اصلاحیه ها و اظهاریه را به آن مرجع ارسال خواهد نمود.

ماده 63 ـ حداقل الزامات برای مراجع بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ63 – تعریف حداقل الزامات
حداقل الزامات مذكور در بند (3) ماده 32 معاهده به قرار زیر خواهد بود:
«1»
اداره ملی یا سازمان بین الدولی حداقل باید دارای 100 نفر مستخدم تمام وقت و واجد خصوصیات فنی كافی برای انجام بررسی ها باشند؛
«2»
اداره یا سازمان مذكور باید حداقل اسناد مذكور در ماده 34 آئین نامه كه به نحو مناسب برای اهداف بررسی منظم شده باشد را به سهولت در دسترس داشته باشد؛
«3»
اداره یا سازمان مذكور باید دارای كاركنانی باشند كه می توانند بررسی را در رشته های فنی مورد نظر، انجام دهند و از لحاظ زبان توانائی لازم را دست كم برای فهم زبان هائی كه حداقل اسناد مذكور در ماده 34 آئین نامه به آن زبان ها نوشته یا ترجمه شده اند دارا باشند.

ماده 64 ـ سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ64 – سابقه اختراع ادعائی
از لحاظ بند (2) و بند (3) ماده 33 معاهده، هر چیزی كه در ارتباط با اختراع ادعائی) از طریق افشاء كتبی (شامل نقشه ها و سایر تصاویر) در هرجائی از جهان در دسترس عموم گذارده شده باشد، به عنوان سابقه اختراع ادعائی تلقی خواهد شد، مشروط بر اینكه در دسترس قرار گرفتن مزبور قبل از تاریخ مربوطه محقق شده باشد.
ب- از لحاظ شق (الف) فوق تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از:
«1»
با رعایت جزء «2» زیر، تاریخ تسلیم بین المللی اظهارنامه بین المللی كه تحت بررسی مقدماتی بین المللی است؛
«2»
هرگاه اظهارنامه بین المللی تحت بررسی مقدماتی بین المللی به صورت معتبری حق تقدم اظهارنامه مقدمی را ادعا نماید، تاریخ تسلیم آن اظهارنامه مقدم.

2ـ64 – افشاهای غیرمكتوب
در مواردی كه در دسترس عموم قراردادن از طریق افشاء شفاهی، استفاده، نمایش و یا سایر وسایل غیركتبی (افشاء غیركتبی) قبل از تاریخ مربوط به نحو مقرر در شق (ب) بند 1 ماده 64 آئین نامه صورت گرفته باشد و تاریخ اینگونه افشاء غیركتبی در یك افشاء مكتوبی كه در دسترس عموم قرار گرفته و تاریخ آن همان تاریخ مربوط یا دیرتر از آن باشد، منعكس شود، افشاء غیرمكتوب بخشی از سابقه اختراع ادعائی، از لحاظ بند (2) و بند (3) ماده 33 معاهده تلقـی نخواهد شد. مع هذا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی توجه را به چنین افشاء غیركتبی به نحو مقرر در بند 9 ماده 70 آئین نامه جلب خواهدنمود.

3ـ64 – برخی اسناد منتشر شده
در مواردی كه هر اظهارنامه یا هر اختراع ثبت شده كه اگر قبل از تاریخ مربوطه مذكور در بند 1 .ماده 64 آئین نامه انتشار می یافت می توانست از لحاظ بند (2) و (3) ماده 33 معاهده، سابقه اختراع ادعائی تلقی شود، در همان تاریخ مربوطه یا دیرتر از آن انتشار یافته باشد، ولی قبل از تاریخ مربوطه تسلیم شده یا حق اولویت یك اظهارنامه قبلی كه قبل از تاریخ مربوطه تسلیم شده را ادعا نماید، چنین اظهارنامه منتشره یا اختراع ثبت شده، بخشی از سابقه اختراع ادعائی از لحاظ بند (2) و (3) ماده 33 معاهده تلقی نخواهدشد. مع هذا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی توجه را به چنین اظهارنامه یا اختراع ثبت شده به نحو مقرر در بند 10 ماده 70 آئین نامه جلب خواهد نمود.

ماده 65 ـ گام ابتكاری یا نا آشكار بودن
1
ـ 65 – روش مربوط به سابقه اختراع ادعائی
از لحاظ بند (3) ماده 33 معاهده، در هر بررسی مقدماتی بین المللی، رابطه هر ادعای خاص با سابقه اختراع ادعائی بطور كلی در نظر گرفته خواهد شد. بررسی مزبور رابطه ادعا را نه تنها با یكایك اسناد یا بخشی از آنها به صورت جداگانه در نظر می گیرد، بلكه همچنین رابطه آن را با تركیب های اینگونه اسناد یا بخش های اسناد، هرگاه چنین تركیب هائی برای شخصی كه در فن مربوط دارای مهارت است واضح و آشكار باشد، نیز در نظر خواهد گرفت.
2
ـ 65 – تاریخ مربوط
از لحـاظ بند (3) ماده 33 معـاهـده، تاریخ مربوط برای بررسی یك گام ابتكاری (نا آشكار بودن)، تاریخی است كه در بند 1 ماده 64 آئین نامه مقرر شده است.

ماده 66 ـ آئین كار مرجع بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ 66 – مبنای بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (د) این بند، بررسی مقدماتی بین المللی مبتنی بر اظهارنامه بین المللی تسلیمی خواهد بود.
(
ب) متقاضی می تواند اطلاحیه هائی را طبق ماده 34 معاهده، در زمان تسلیم درخواست یا با رعایت بند 4 مكرر ماده 66 آئین نامه ، تا قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم نماید.
(
ج) هر اصلاحیه به موجب ماده 19 معاهده كه قبل از تسلیم درخواست ارائه شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته خواهد شد، مگر اینكه بوسیله اصلاحیه بر طبق .ماده 34 معاهده، باطل تلقی شده یا اصلاحیه جایگزین شده باشد.
(
د) هر اصلاحیه به موجب ماده 19 معاهده كه بعد از تسلیم درخواست ارائه شود و هر اصلاحیه كه به موجب $ماده 34 معاهده به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شود، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، با رعایت بند 4 مكرر ماده 66 آئین نامه، در نظر گرفته خواهد شد.
(
ه) نیازی نیست كه ادعاهای مربوط به اختراعاتی كه در ارتباط با آن ها هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده، موضوع بررسی مقدماتی بین الملل قرار گیرند.

2ـ 66 – اولین نظریه كتبی مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
«1»
تشخیص دهد كه هركدام از وضعیت های مذكور در بند (4) ماده 34 معاهده وجود دارد،
«2»
تشخیص دهد كه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی باید در خصوص هر ادعایی به علت اینكه ادعای اختراعی در آن به نظر جدید نمی رسد، شامل گام ابتكاری نیست (به نظر ناآشكار نمی رسد) یا به نظر نمی رسد كه كاربرد صنعتی داشته باشد، منفی باشد،
«3»
ملاحظه نماید كه در فرم یا محتوای اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده یا مقررات آئین نامه، برخی نقایص وجود دارد،
«4»
تشخـیص دهـد كه اصـلاحیه ای فـراتر از افـشاء در اظـهارنامه بیـن المللی تسلیمی است،
«5»
مایل باشد كه نقطه نظرات مربوط به وضوح ادعاها، توصیف و نقشه ها یا این موضوع كه آیا ادعاها كاملاً به وسیله توصیف تائید می شوند یا خیر به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی منضم باشد،
«6»
تشخیص دهد كه ادعا مربوط می شود به اختراعی كه در خصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده و تصمیم گرفته باشد كه بررسی مقدماتی بین المللی در خصوص آن ادعا انجام نشود، یا
«7»
تشخیص دهد كه فهرست ترتیب نوكلئوتید و یا اسید آمینه نحوی كه بتوان یك بررسی مقدماتی بین المللی معناداری را انجام داد در اختیار آن نیست،
در آنصورت مرجع مذكور، مراتب را به متقاضی به صورت كتبی اطلاع خواهد داد. هرگاه قانون ملی اداره ملی عمل كننده به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مجاز نداند كه ادعاهای وابسته مركب، به نحوی متفاوت از آنچه در جملات دوم و سوم شق (الف) بند 4 ماده 6 آئین نامه مقرر شده، تدوین شوند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، می تواند در صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن، شق (ب) بند (4) ماده 34 معاهده را اعمال نماید. در چنین موردی مرجع مزبور مراتب را كتباً به متقاضی اطلاع خواهد داد.
(
ب) در اطلاعیه، دلایل نظریه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به طور كامل بیان خواهد شد.
(
ج) در اطلاعیه، از متقاضی دعوت به عمل خواهد آمد كه یك پاسخ كتبی را، عندالاقتضاء، همراه با اصلاحیه ها تسلیم نماید.
(
د) اطلاعیه، یك مهلتی را برای پاسخ تعیین خواهد نمود. مهلت بر طبق شرایط و اوضاع و احوال معقول خواهد بود. این مهلت معمولاً دو ماه پس از تاریخ اطلاعیه خواهدبود. در هیچ موردی مهلت مذكور كمتر از یك ماه پس از تاریخ مذكور نخواهد بود. هرگاه گزارش جستجوی بین المللی در همان تاریخ اطلاعیه ارسال شده باشد، این مهلت حداقل دو ماه پس از تاریخ اطلاعیه خواهد بود. این مهلت بیش از سه ماه پس از تاریخ مذكور نخواهد بود ولی می تواند در صورت تقاضای متقاضی قبل از انقضای آن تمدید شود.

3ـ 66 – پاسخ رسمی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) متقاضی می تواند به دعوت مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مذكور در شق(ج) بند 2 ماده 66 آئین نامه از طریق ارائه اصلاحیه ها یا ـ اگر او با نظریه آن مرجع مخالف باشد ـ با تسلیم استدلال ها، بر حسب مورد، یا به هر دو طریق پاسخ دهد.
(
ب)هر پاسخ مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد.

4ـ 66 – فرصت اضافی برای تسلیم اصلاحیه ها یا استدلال ها
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی باشد كه، یك یا چند نظریه كتبی دیگر را صادر نماید می تواند چنین كند كه در این صورت بند 2 و 3 ماده 66 آئین نامه اعمال خواهد شد.
(
ب) بنا به تقاضای متقاضی، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند یك یا چند فرصت اضافی را در اختیار وی برای تسلیم اصلاحیه ها یا استدلال ها قرار دهد.

.4 مكرر ـ66 – بررسی اصلاحیه ها و استدلال ها
اگر اصلاحیه ها یا استدلال ها پس از اینكه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی شروع به تنظیم نظریه یا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی نموده باشد، واصل گردد، این اصلاحیه ها یا استدلال ها لازم نیست كه در نظریه كتبی یا گزارش مزبور ملحوظ گردند.

5 ـ66 – اصلاحیه
هرنوع تغییر در ادعاها، توصیف یا نقشه ها، ازجمله ابطال ادعاها، حذف عبارات در توصیف، یا حذف نقشه های خاص به جز اصلاح اشتباهات فاحش، به عنوان اصلاحیه محسوب خواهد شد.

6 ـ66 – ارتباطات غیر رسمی با متقاضی
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند در هر زمان از طریق تلفن، كتبی، یا از طریق مصاحبه شخصی با متقاضی ارتباط برقرار نماید. مرجع مزبور بنا بر تشخیص خود در خصوص اینكه آیا مایل است در صورت تقاضای متقاضی بیش از یك مصاحبه شخصی با وی داشته باشد یا مایل است به هر مكاتبه غیررسمی كتبی از متقاضی پاسخ دهد، تصمیم گیری خواهد نمود.

7ـ66 – سند حق تقدم
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی احتیاج به نسخه ای از اظهارنامه داشته باشد كه حق اولویت آن در اظهارنامه بین المللی ادعا شده، دفتر بین المللی، بنا به تقاضا، فوراً نسخه مزبور را در اختیار قرار خواهد داد. اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به علت اینكه متقاضی الزامات .بند (1) ماده (17) آئین نامه را رعایت ننموده، نسخه مزبور را در اختیار قرار ندهد، گزارش بررسی مقدماتی بین المللی به گونه ای تهیه خواهد شد كه حق تقدم ادعا نشده است.
(
ب) اگر اظهارنامه ای كه حق تقدم آن در اظهارنامه بین المللی ادعا شده به زبانی غیر از زبان یا یكی از زبان های مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، تنظیم شده باشد، آن مرجع می تواند در صورتی كه اعتبار ادعای حق تقدم برای تنظیم نظریه مذكور در بند (1) ماده33 معاهده موضوعیت داشته باشد، از متقاضی دعوت نماید كه ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، ترجمه ای به آن زبان یا یكی از زبان ها را تسلیم نماید. اگر ظرف مهلت مذكور ترجمه ای ارائه نشود، گزایش بررسی مقدماتی بین الملللی می تواند به گونه ای تهیه شود كه حق تقدم ادعا نشده است.

8 ـ66 – شكل اصلاحیه ها
(
الف) با رعایت شق (ب) این بند، از متقاضی خواسته خواهد شد، كه برای هر ورقه از اظهارنامه بین المللی كه به علت یك اصلاحیه با ورقه تسلیمی قبلی متفاوت می شود، یك ورقه جایگزین را تسلیم نماید. در نامه ای كه به همراه اوراق جایگزین تسلیم می شود، توجه به تفاوت های بین اوراق جایگزین شده و اوراق جایگزین جلب و ترجیحاً دلایل اصلاحیه شرح داده خواهد شد.
(
ب) هرگاه اصلاحیه از حذف عبارات یا تغییرات یا اضافات جزئی تشكیل شده باشد، ورقه جایگزین مذكور در شق (الف) این بند، می تواند نسخه ای از ورقه مربوطه در اظهارنامه بین المللی حاوی تغییرات یا اضافات باشد، مشروط بر اینكه به واضح بودن و امكان تكثیر مستقیم آن ورقه لطمه ای وارد نیاید. تا آنجا كه هر اصلاحیه ای به بطلان كل ورقه منجر شود، آن اصلاحیه طی نامه ای كه ترجیحاً دلایل اصلاحیه را نیز توضیح دهد، ارسال خواهد شد.

9ـ66 – زبان اصلاحیه ها
(
الف)با رعایت شقوق (ب) و (ج) این بند، اگر اظهارنامه بین المللی به زبانی غیر از زبانی كه به آن زبان انتشار یافته، تسلیم شده باشد، هر اصلاحیه و هر نامه مذكور در بند 8 ماده 66 به زبان انتشار تسلیم خواهد شد.
(
ب)اگر بر طبق بند 2 ماده 55 آئین نامه، بررسی مقدماتی بین المللی بر اساس ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی صورت گرفته باشد، هر اصلاحیه و هم چنین نامه مذكور در شق (الف) فوق، به آن زبان ترجمه، تسلیم خواهد شد.
(
ج) با رعایت بند 3 ماده 55 آئین نامه، اگر یك اصلاحیه یا نامه به زبان مقرر در شق .(الف) یا (ب) فوق تسلیم نشود، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، اگر با توجه به مهلت تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی عملی باشد، از متقاضی دعوت خواهد نمود كه اصلاحیه یا نامه را به زبان مقرر، ظرف مهلتی كه بر حسب شرایط و اوضاع و احوال معقول باشد، در اختیار قرار دهد.
(
د) اگر متقاضی ظرف مهلت مقرر در بند (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه یك اصلاحیه را به زبان مقرر اجابت ننماید، اصلاحیه در بررسی مقدماتی بین المللی در نظر گرفته نخواهد شد. اگر متقاضی، ظرف مهلت مقرر در شق (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه نامه مذكور در شق (الف) فوق به زبان مقرر را اجابت ننماید، از لحاظ بررسی مقدماتی بین المللی، در نظر گرفتن اصلاحیه ضروری نخواهد بود.

ماده 67 ـ موضوع طبق جزء «1» شق (الف) بند (4) ماده 34 معاهده
1
ـ67 – تعریف
از هیچ مرجع بررسی مقدماتی بین المللی خواسته نخواهد شد كه بررسی مقدماتی بین المللی را درباره اظهارنامه بین المللی انجام دهد اگر موضوع آن و تا آنجا كه به آن مربوط می شود، یكی از موارد زیر باشد:
«1»
نظریه های علمی و ریاضی،
«2»
گونه های نباتی یا حیوانی یا فرایندهای اساساً بیولوژیكی برای تولید نباتات و حیوانات، غیر از فرایندهای میكروبیولوژیكی و محصولات این فرآیندها،
«3»
طرحها، قواعد یا روشهای انجام كسب و كار، فعالیت های فكری محض یا انجام بازی ها،
«4»
روش های معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق جراحی یا درمان و هم چنین روش های تشخیص طبی،
«5»
ارائه محض اطلاعات،
«6»
برنامه های رایانه ای تا آنجا كه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مجهز برای انجام بررسی مقدماتی بین المللی برای اینگونه برنامه ها نباشد.

ماده 68 ـ فقدان اصل وحدت اختراع (بررسی مقدماتی بین المللی)

1ـ 68 – عدم دعوت برای محدودسازی یا پرداخت
هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد كه الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد كه از متقاضی دعوت ننماید كه ادعاها را محدود نماید، یا هزینه های اضافی را بپردازد، آن مرجع با رعایت شق (ب) بند (4) ماده 34 معاهده و شق (هـ) بند 1 ماده 66 آئین نامه در ارتباط با كلیه اظهارنامه بین المللی، بررسی مقدماتی را آغاز خواهد نمود، ولی در اظهارنظر كتبی و در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، اعلام خواهد نمود كه تشخیص می دهد كه الزام وحدت اختراع تحقق نیافته، و دلایل آن را مشخص خواهد ساخت.

2ـ 68 – دعوت برای محدودسازی یا پرداخت
هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد كه الزام وحدت اختراع رعایت نشده و تصمیم بگیرد كه از متقاضی دعوت كند كه، بنظر خود، ادعاها را محدود كند، یا هزینه های اضافی را پرداخت نماید، آن مرجع لااقل یك امكان محدودسازی كه بنظرش، مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود، را مشخص و مبلغ هزینه های اضافی و دلایلی كه بر طبق آن تشخیص داده شده كه اظهارنامه بین المللی الزام وحدت اختراع را رعایت ننموده معلوم خواهد نمود. مرجع به طور هم زمان با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مورد، مهلتی را برای اجابت دعوت تعیین خواهد نمود؛ این مدت كمتر از یكماه و بیشتر از دو ماه از تاریخ دعوت نخواهد بود.

3ـ 68 – هزینه های اضافی
(
الف) مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (الف) بند (3) ماده34 معاهده، به وسیله مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تعیین خواهدشد.
(
ب)مبلغ هزینه اضافی برای بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 34 معاهده، مستقیماً به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قابل پرداخت خواهد بود.
(
ج)هر متقاضی می تواند ضمن اعتراض، هزینه اضافی را، همراه با یك اظهاریه مستدل، دایر بر اینكه در اظهارنامه بین المللی الزام وحدت اختراع رعایت شده، یا اینكه مبلغ هزینه اضافی درخواستی بسیار زیاد است، پرداخت كند. این اعتراض به وسیله یك هیئت سه نفره یا جلسه خاص مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یا هر مرجع صلاحیتدار عالیتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت كه تا آنجا كه تشخیص دهد اعتراض موجه است، دستور به استرداد كل یا قسمتی از هزینه اضافی به متقاضی خواهد داد. بنا به تقاضای متقاضی متن اعتراض و تصمیم متخده در قبال آن به نحو توامان، به صورت ضمیمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، به ادارات منتخب ارسال خواهد شد.
(
د) هیئت سه نفره، جلسه خاص یا مرجع عالیتر صلاحیتدار مذكور در شق (ج) فوق، نباید از هر شخصی كه تصمیم مورد اعتراض را اتخاذ نموده تشكیل شود.
(
هـ) هرگاه طبق بند (ج)، متقاضی هزینه اضافی را همراه با اعتراض پرداخت نموده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند پس از یك بررسی اولیه درباره موجه بودن دعوت به پرداخت هزینه اضافی، از متقاضی بخواهد كه هزینه ای را برای بررسی اعتراض (هزینه اعتراض) پرداخت نماید. هزینه اعتراض ظرف مدت یكماه از تاریخ اطلاع نتایج بررسی به متقاضی، پرداخت خواهد شد. اگر هزینه اعتراض باین نحو پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقی خواهد شد. هرگاه هیئت سه نفره، جلسه خاص یا مرجع عالیتر مذكـور در بند (ج) فوق تشخیص دهد كه اعتراض كاملاً موجه است، هزینه اعتراض به متقاضی مسترد خواهد شد.

4ـ 68 – روش در مورد محدودسازی ناكافی ادعاها
اگر متقاضی ادعاها را محدود نماید ولی كافی برای رعایت الزام وحدت اختراع نباشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به نحو مقرر در شق (ج) بند (3) ماده 34 معاهده اقدام خواهد نمود.

5 ـ 68 – اختراع اصلی
از لحاظ شق (ج) بند (3) ماده 34 معاهده، در صورت وجود شك و تردید درباره اینكه كدام اختراع اصلی است، اختراعی كه اول در ادعاها ذكر شده به عنوان اختراع اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 69 ـ آغاز و مهلت بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ 69 – آغاز بررسی مقدماتی بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ه) این بند، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، زمانی كه، درخواست و یكی از این دو مورد یعنی گزارش جستجوی بین المللی یا اعلامیه مربوط به اعلام مرجع جستجوی بین المللی برطبق شق (الف) بند (2) ماده (17) معاهده، دایر بر اینكه هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نخواهد شد را بصورت توأمان در اختیار داشته باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز خواهد نمود.
(
ب) اگر مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی، بخشی از همان اداره ملی یا سازمان بین الدولی به عنوان مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی باشد، بررسی مقدماتی بین الملی می تواند، اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مایل باشد و با رعایت شق (د) این بند، همزمان با جستجوی بین المللی آغاز شود.
(
ج) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد دال بر اینكه، اصلاحیه ها بر طبق ماده 19 معاهده باید در نظر گرفته شوند (جزء (1) شق (الف) بند 9 ماده53 آئین نامه)، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از دریافت نسخه ای از اصلاحیه های مربوطه، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهد نمود.
(
د) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها حاوی مطلبی باشد كه آغاز بررسی مقدماتی بین المللی باید به حالت تعلیق درآید (شق (ب) بند 9 ماده 53 آئین نامه ) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی قبل از:
«1»
دریافت نسخه ای از هر اصلاحیه به عمل آمده بر طبق ماده 19 معاهده،
«2»
دریافت اعلامیه از متقاضی دایر بر اینكه او مایل نیست اصلاحاتی را بر طبق 19 معاهده انجام دهد، یا،
«3»
منقضی شدن 20 ماه از تاریخ حق تقدم، هركدام كه زودتر باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهد نمود.
(
ه) هرگاه اظهاریه مربوط به اصلاحیه ها، حاوی مطلبی باشد كه اصلاحیه ها برطبق ماده34 معاهده همراه با درخواست تسلیم شده اند (شق(ج) بند9 ماده53 آئین نامه )، اما در واقع چنین اصلاحیه هائی تسلیم نشده باشد، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از دریافت اصلاحیه ها یا قبل از انقضاء مهلت تعیین شده در دعوتنامه مذكور در شق (ز) بند1 ماده60 آئین نامه ، هركدام كه زودتر باشد، بررسی مقدماتی بین المللی را آغاز نخواهدنمود.

2ـ 69 – مهلت برای بررسی مقدماتی بین المللی
مهلت برای تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی هركدام كه دیرتر منقضی شوند به شرح زیر خواهدبود:
«1» 28
ماه از تاریخ حق تقدم، یا
«2»
هشت ماه از تاریخ پرداخت هزینه های مذكور در بند 1 ماده57 و شق (الف) بند1 ماده58 .آئین نامه یا
«3»
هشت ماه از تاریخ دریافت ترجمه ارائه شده برطبق بند2 ماده 55 آئین نامه ، توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی.

ماده 70ـ گزارش بررسی مقدماتی بین المللی

1ـ70 – تعریف
از لحاظ این ماده گزارش به معنای گزارش بررسی مقدماتی بین المللی خواهدبود.

2ـ70 – مبنای گزارش
(
الف) اگر ادعاها اصلاح شده باشند، گزارش براساس ادعاهای اصلاح شده صادر خواهد شد.
(
ب) اگر برطبق شق (ب) یا (الف) بند7 ماده66 آئین نامه، گزارش به گونه ای تنظیم شده باشد كه حق تقدمی ادعا نشده بوده است، گزارش مراتب را اعلام خواهدنمود.
(
ج) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد كه اصلاحیه ای فراتر ازافشاء در اظهارنامه بین المللی تسلیمی است، گزارش به گونه ای تهیه خواهدشدكه چنین اصلاحیه ای ارائه نشده است و در گزارش مراتب اعلام خواهدشد. گزارش هم چنین دلایل اینكه چرا مرجع تشخیص می دهد كه اصلاحیه فراتر از افشاء مذكور است، بیان خواهدشد.
(
د) هرگاه ادعاها مربوط به اختراعاتی شود كه درخصوص آن هیچ گزارش جستجوی بین المللی تهیه نشده و درنتیجه موضوع بررسی مقدماتی بین المللی نبوده، در گزارش بررسی مقدماتی بین المللی مراتب اعلام خواهدشد.

3ـ70 – مشخصات
در گزارش، مشخصات مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه آن را تهیه نموده، ازطریق ذكر نام آن مرجع و اظهارنامه بین المللی باذكر شماره اظهارنامه بین المللی، نام متقاضی و تاریخ تسلیم اظهارنامه بین المللی، مشخص خواهدشد.

4ـ70 – تاریخ ها
در گزارش تاریخ های زیر ذكر خواهندشد:
«1»
تاریخی كه در آن تاریخ درخواست تسلیم شده است، و
«2»
تاریخ گزارش؛ یعنی تاریخی كه در آن تاریخ گزارش كامل شده است.

5 ـ70 – طبقه بندی
(
الف) اگر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی با طبقه بندی داده شده برطبق بند3 ماده43 آئین نامه موافق باشد، همان طبقه بندی در گزارش تكرار خواهدشد.
(
ب) در غیراینصورت، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، طبقه بندی كه تشخیص می دهد حداقل برطبق طبقه بندی بین المللی اختراع صحیح است را درگزارش ذكر خواهدنمود.

6 ـ70 – اظهاریه بر طبق بند (2) ماده35 معاهده
(
الف) اظهاریه مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده متشكل خواهدبود از كلمات « آری» یا « نه» یا معادل آن ها در زبانی كه گزارش به آن زبان تهیه شده یا علامت مناسبی كه در دستورالعمل های اداری مقرر شده است و در صورت وجود، نقل و قول ها، توضیحات و مشاهدات مذكور در جمله آخر بند (2) ماده 35 معاهده.
(
ب) اگر هر یك از سه ضابطه مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده (یعنی جدید بودن، گام ابتكاری (ناآشكار بودن)، كاربرد صنعتی داشتن) رعایت نشده باشد، اظهاریه منفی خواهدبود. اگر در چنین حالتی هر یك از این ضابطه ها به تنهایی رعایت شده باشد، گزارش، ضابطه یاضوابطی را كه باین نحو رعایت شده، مشخص خواهدنمود.

7ـ70 – نقل قول ها برطبق بند(2) ماده 35 معاهده
(
الف) اسنادی كه برای حمایت از اظهاریه های صادره طبق بند (2) ماده35 معاهده مرتبط تشخیص داده شوند، اعم از اینكه نام آنها درگزارش جستجوی بین المللی نقل شده یا نشده باشد، در گزارش ذكر خواهدشد. اسناد مذكور درگزارش جستجوی بین المللی تنها هنگامی لازم است در گزارش درج شوند كه ازنظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی مرتبط تلقی گردند.
(
ب) مقررات شق (ب) و (ه) بند5 ماده43 آئین نامه درمورد گزارش نیز اعمال خواهدشد.

8 ـ70 – توضیحات برطبق بند (2) ماده35 معاهده
در مواردی كه می باید توضیحات مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده داده شود یا خیر و شكل این توضیحات، دستورالعمل های اداری حاوی رهنمودهائی خواهدبود. رهنمودهای مذكور براساس اصول زیر خواهندبود:
«1»
هرگاه اظهاریه مربوط به هرادعا منفی باشد، توضیحات ارائه خواهدشد،
«2»
هرگاه اظهاریه مثبت باشد توضیحات ارائه خواهدشد، مگر اینكه دلیل نقل و قول هرسند براساس مراجعه به سند ذكر شده به آسانی قابل تصور باشد،
«3»
به طور كلی اگر مورد مقرر در جمله آخر شق (ب) بند6 ماده70 آئین نامه مصداق داشته باشد، توضیحات ارائه خواهدشد.

9ـ70 – افشاءهای غیركتبی
هر افشاء غیركتبی مورد اشاره در گزارش، حسب بند2 ماده 64 آئین نامه، با ذكر نوع، تاریخی كه در آن تاریخ افشاء كتبی كه به افشاء غیركتبی اشاره می نماید در دسترس عموم قرارگرفته و تاریخی كه افشاء غیركتبی برای عموم صورت گرفته، انجام خواهدشد.

10 ـ70 – اسناد منتشره خاص
هر اظهارنامه انتشاریافته، یا هراختراع مورد اشاره درگزارش حسب بند3 ماده64 آئین نامه، به همان ترتیب ذكر خواهدشد و همراه خواهدبود با ذكری از تاریخ انتشار آن، تاریخ تسلیم آن و تاریخ حق تقدم ادعائی آن (در صورت وجود) درخصوص تاریخ حق تقدم هریك از این اسناد، درگزارش ممكن است اعلام شود كه نظر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی چنین تاریخی بصورت معتبر ادعا نشده است.

11ـ70 – ذكر اصلاحیه ها
اگر اصلاحیه نزد مرجع بررسی مقدماتی بین المللی به عمل آمده باشد، مراتب مزبور درگزارش اعلام خواهدشد. هرگاه، هراصلاحیه ای به بطلان كامل یك ورقه منجر شده باشد، این واقعیت نیز در گزارش مشخص خواهدشد.

12ـ70 – ذكر نقایص خاص و سایر موضوعات
اگر به هنگام تهیه گزارش، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تشخیص دهد كه:
«1»
اظهارنامه بین المللی، حاوی هریك از نقایص مذكور در جزء «3» شق (الف) بند2 ماده66 .آئین نامه است، آن مرجع این نظر را همراه با دلایل آن درگزارش درج خواهدنمود؛
«2»
اظهارنامه بین المللی خواهان هر یك از مشاهدات مندرج در جزء (5) شق (الف) بند2 ماده66 .آئین نامه است، آن مرجع می تواند این نظر را درگزارش درج نماید و اگر مبادرت به چنین اقدامی نماید، آن مرجع همچنین دلایل چنین نظریه ای را در گزارش ذكر خواهدنمود،
«3»
در صورتی كه هر یك از وضعیت های مذكور در بند (4) ماده34 معاهده مصداق داشته باشد، آن مرجع این نظر و دلایل آن را در گزارش بیان خواهدنمود؛
«4»
فهرست ترتیب نوكلئوتید و یا اسیدآمینه در دسترس آن قرارندارد به نحوی كه انجام بررسی مقدماتی بین المللی معنادار را نتوان انجام داد، آن مرجع مراتب را از همین قرار در گزارش خواهدآورد.

13ـ70 – توضیحات درخصوص وحدت اختراع
اگر متقاضی برای بررسی مقدماتی بین المللی هزینه های اضافی را پرداخت نماید، یا اگر اظهارنامه بین المللی یا بررسی مقدماتی به موجب بند(3) ماده34 معاهده، محدود شده باشد، مراتب به همین نحو درگزارش اعلام خواهدشد. به علاوه هرگاه بررسی مقدماتی بین المللی درباره ادعاهای محدود شده [شق (الف) بند (3) $ماده 34 معاهده یا فقط درباره اختراع اصلی شق (ج) بند(3) .ماده34 معاهده] انجام شده باشد، گزارش مشخص خواهدنمود كه چه قسمت هایی از اظهارنامه بین المللی، موضوع بررسی مقدماتی بوده یا نبوده است. هرگاه مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تصمیم گرفته باشد كه از متقاضی دعوت ننماید كه ادعاها را محدودنماید یا هزینه های اضافی را پرداخت كند، گزارش حاوی مطلب مقرر در بند1 ماده68 آئین نامه خواهدبود.

14ـ70 – كارمند دارای اختیار
در گزارش نام مأمور مرجع بررسی مقدماتی بین المللی كه مسئول گزارش است، ذكر خواهدشد.

15ـ70 – فرم
الزامات مربوط به شكل و ضمایم راجع به فرم گزارش در دستورالعمل های اداری تعیین خواهدشد.

16ـ70 – ضمایم گزارش
هر ورقه جایگزین بر طبق شق (الف) یا (ب) بند8 ماده66 آئین نامه ، هرورقه جایگزین حاوی اصلاحیه ها بر طبق ماده19 معاهده و هر ورقه جایگزین حاوی اصلاحات، اشتباهات فاحش مجاز بر طبق جزء «3» شق (ه) بند1 ماده91 آئین نامه ، اگر بوسیله اوراق جایگزین بعدی یا اصلاحیه های منتهی به ابطال تمام اوراق به موجب شق(ب) بند8 ماده66 آئین نامه باطل نشده باشند، به گزارش ضمیمه خواهندشد. اصلاحیه های موضوع ماده 19 معاهده كه از طریق اصلاحیه طبق ماده 34 معاهده لغو شده باشند و نامه های موضوع بند 8 ماده 66 آئین نامه منضم نخواهدشد.

17ـ70 – زبان های گزارش و ضمایم
گزارش و هر ضمیمه آن، به زبان انتشار اظهارنامه بین المللی مربوط به آنها، یا، آگر بررسی مقدماتی بین المللی بر طبق بند 2 ماده 55 آئین نامه براساس ترجمه اظهارنامه بین المللی انجام شده باشد، به آن زبان ترجمه خواهدبود.

ماده 71ـ ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ71 – دریافت كنندگان
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یك نسخه از گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ضمایم آن، را در صورت وجود، برای دفتر بین المللی و در همان روز یك نسخه را برای متقاضی ارسال خواهدنمود.
2
ـ71 – نسخه هایی از اسناد كه نقل قول شده اند.
(
الف) تقاضا برطبق بند (4) ماده36 معاهده می تواند در هرزمان، ظرف هفت روز از تاریخ تسلیم بین المللی كه گزارش به آن مربوط است، ارائه شود.
(
ب) مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند بخواهد كه طرف ارائه كننده تقاضا (متقاضی یا اداره منتخب)، هزینه مربوط به تهیه و ارسال با پست نسخه ها را به آن بپردازند. میزان هزینه های تهیه نسخه ها در موافقت نامه های مذكور در بند (2) ماده 32 معاهده بین مراجع بررسی مقدماتی بین المللی و دفتر بین المللی مقرر خواهدشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د) هرمرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند از طریق كارگزار دیگری كه در قبال آن مرجع مسؤول است، وظایف مذكور در شق های (الف) و (ب) فوق را انجام دهد.

ماده 72ـ ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ72 – زبان ها
(
الف)هركشور منتخب می تواند بخواهد كه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی كه به هر زبان دیگری غیراز زبان رسمی و یا یكی از زبان های رسمی اداره ملی آن، تهیه شده است، به زبان انگلیسی ترجمه شود.
(
ب) چنین الزامی به دفتر بین المللی اطلاع داده خواهدشد و آن دفتر مراتب را فوراً در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
2
ـ72 – نسخه ترجمه برای متقاضی
دفتر بین المللی نسخه ای از ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی مذكور در شق (الف) بند 1 .ماده72 آئین نامه را هم زمان برای اداره یا ادارات منتخب ذی نفع و متقاضی ارسال خواهدنمود.
3
ـ72 – ملاحظات درباره ترجمه
متقاضی می تواند ملاحظات خود را به صورت كتبی درباره آنچه كه به نظر او، اشتباهات ترجمه ای در ترجمه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است، تنظیم و نسخه ای از آن ملاحظات را به هریك از ادارات منتخب ذی نفع و نسخه ای از آن را به دفتر بین المللی ارسال نماید.

ماده 73ـ ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ73 – تهیه نسخه ها
دفتر بین المللی نسخه هایی از اسناد كه باید بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 36 معاهده ارسال شوند را تهیه خواهدنمود.
2
ـ73 – مهلت ارسال
ارسال مقرر در شق (الف) بند (3) ماده 36 معاهده در اسرع وقت ممكن ولی نه زودتر از ارسال مقرر در ماده2 معاهده اجرا خواهدشد.

ماده 74ـ ترجمه های ضمایم گزارش بررسی مقدماتی بین المللی و ارسال آنها
1
ـ74 – محتویات ترجمه و مهلت ارسال آن ها
(
الف)هرگاه اداره منتخب، برطبق بند (1) ماده39 معاهده، ارائه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی را خواستار شود، متقاضی ظرف مهلت قابل اعمال برطبق بند(1) ماده39، ترجمه ای از هرورق جایگزین مندرج در بند16 ماده70 آئین نامه را كه منضم به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است، ارسال خواهدنمود، مگر اینكه چنین ورقه ای به زبان ترجمه مقرر برای اظهارنامه بین المللی باشد. همین مهلت در موردیكه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی باید به اداره منتخب به دلیل اعلامیه صادره برطبق جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده64 معاهده، ظرف مهلت مقرر در ماده22 معاهده، ارائه شود، نیز اعمال خواهدشد.
(
ب)هرگاه ارائه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی موضوع بند (1) ماده39 معاهده را اداره منتخب ضروری نداند، این اداره می تواند از متقاضی بخواهد كه ظرف مهلت قابل اعمال به موجب .ماده مزبور، در صورتی كه هر ورق جایگزین مذكور در بند 16 ماده70 آئین نامه كه منضم به گزارش بررسی مقدماتی بین المللی است به زبانی نباشد كه اظهارنامه بین المللی به آن زبان انتشاریافته، ترجمه ای از آن را به آن زبان ارائه نماید.

ماده 75ـ [حذف شده است]

ماده 76ـ نسخة ترجمه و هزینه برطبق بند(1) ماده 39 معاهده؛ ترجمه سند حق تقدم
4
ـ 76 – مهلت ترجمه سند حق تقدم
1
ـ76، 2ـ76 و3ـ76 – [حذف شده است]
از متقاضی خواسته نخواهدشد كه ترجمه ای را از سند حق تقدم قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق .ماده39 معاهده به هیچ اداره منتخب ارائه نماید.
5
ـ76 – اعمال شق (ز) بند1 ماده 22 و ماده49 و ماده 51 مكرر آئین نامه، شق(ز) بند1 .ماده22، ماده49 و ماده51 مكرر آئین نامه، اعمال خواهدشد، مشروط براینكه:
«1»
هر ارجاعی در مقررات فوق به اداره تعیین شده یا كشور تعیین شده به ترتیب به عنوان ارجاع به اداره منتخب یا كشور منتخب تلقی گردد.
«2»
هرگونه ارجاع در مقررات فوق به ماده22 یا بند(2) ماده24 معاهده به ترتیب به عنوان ارجاع به بند (1) ماده 39 یا بند (3) ماده 39 معاهده تلقی شود.
«3»
عبارت « اظهارنامه های بین المللی تسلیمی» در شق (ج) بند1 ماده 49 آئین نامه جایگزین عبارت « تقاضای تسلیمی» شوند.
«4»
از لحاظ بند (1) ماده 39 معاهده، هرگاه یك گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد، ترجمه ای از هراصلاحیه مقرر در ماده 19 معاهده، فقط زمانی خواسته خواهدشد، كه آن اصلاحیه به گزارش منضم باشد.
6
ـ76 – مقررات مربوط به دوره انتقالی
اگر در تاریخ دوازدهم ژوئیه سال 1991 شق «4» بند5 ماده 76 آئین نامه با قانون ملی مورد عمل بوسیله اداره منتخب در ارتباط با ادعاهای اصلاح شده به موجب ماده 19 معاهده، سازگار نباشد، تا زمانی كه شق«4» بند 5 ماده 76 آئین نامه با آن قانون سازگار نباشد، بند مذكور در مورد اداره منتخب اعمال نخواهدشد، مشروط براینكه اداره مزبور قبل از 31 دسامبر 1991 مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد. اطلاعات دریافتی فوراً بوسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهدیافت.

ماده 77ـ اختیار موضوع شق (ب) بند (1) ماده 39 معاهده
1
ـ77 – اعمال اختیار
(
الف) هركشور متعاهدی كه مهلتی را اجازه دهد كه انقضاء آن دیرتر از مهلت مقرر در شق (الف) بند (1) ماده 39 معاهده باشد، دفتر بین المللی را از مهلت تعیین شده مزبور مطلع خواهدنمود.
(
ب)هر اطلاعیه دریافتی بوسیله دفتر بین المللی به موجب شق (الف) فوق فوراً به وسیله آن دفتر در روزنامه رسمی انتشار خواهدیافت.
(
ج) اطلاعیه های مربوط به كاهش مهلت های تعیین شده قبلی در ارتباط با درخواست های تسلیمی پس از انقضاء سه ماه از تاریخی كه در آن تاریخ اطلاعیه بوسیله دفتر بین المللی انتشاریافته، مؤثر خواهدبود.
(
د) اطلاعیه های مربوط به افزایش مهلت های تعیین شده قبلی، پس از انتشار آن ها توسط دفتر بین المللی در روزنامه رسمی، درخصوص درخواست های رسیدگی نشده یا ارائه شده پس از تاریخ انتشار یا، اگر كشور متعاهد صادر كننده اطلاعیه تاریخ دیرتری را تعیین نماید، از تاریخ اخیر مؤثر خواهدبود.

ماده 78ـ اصلاحیه ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد ادارات تعیین شده

1ـ 78 – مهلت، در موردی كه انتخاب قبل از انقضاء 19 ماه از تاریخ حق تقدم محقق شود.
(
الف) هرگاه انتخاب هركشور متعاهدی قبل از انقضاء 19 ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، متقاضی در صورتیكه تمایل داشته باشد، حقوق مقرر در ماده 41 معاهده در خصوص اصلاح ادعاها، توصیف و نقشه ها نزد اداره منتخب مربوطه را ظرف مهلت یك ماه از تاریخ اجرای الزامات موضوع شق (الف) بند (1) ماده39معاهده اعمال خواهدنمود، مشروط براینكه، اگر ارسال گزارش بررسی مقدماتی بین المللی، موضوع بند (1) ماده 36 معاهده، تا قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق ماده 39 معاهده صورت نگرفته باشد، متقاضی حقوق مزبور را دیرتر از چهارماه پس از انقضاء تاریخ مزبور اعمال ننماید. در هر دو صورت متقاضی می تواند حقوق مزبور را در هر زمان دیگری كه قانون ملی كشور مزبور مجاز دانسته باشد، اعمال نماید.
(
ب) در هركشور منتخبی كه قانون ملی، آغاز بررسی را منوط به تقاضای خاص نماید، قانون ملی می تواند، هرگاه انتخاب هركشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، مقرر نماید كه مهلتی كه ظرف آن یا زمانی كه در آن زمان، متقاضی می تواند حقوق موضوع ماده 41 معاهده را اعمال نماید، همان باشد كه قانون ملی در مورد بررسی اظهارنامه های ملی، برمبنای تقاضای خاص مقرر می نماید، مشروط بر اینكه چنین مهلتی قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) فوق منقضی نشود و یا زمان مزبور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) مزبور نباشد.

2ـ 78 – مهلت، درموردی كه، انتخاب پس از انقضاء 19 ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد.
هرگاه انتخاب هركشور متعاهد، پس از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم محقق شده باشد، و متقاضی مایل باشد، طبق ماده41 معاهده، اصلاحیه هایی را انجام دهد، مهلت انجام اصلاحیه های مقرر در ماده 28 معاهده اعمال خواهدشد.

3ـ 78 – مدل های اشیاء مصرفی
مقررات بند5 ماده6 و بند5 ماده13 آئین نامه با تغییرات مقتضی، نزد ادارات منتخب اجراء خواهدشد. اگر انتخاب قبل از انقضاء نوزدهمین ماه از تاریخ حق تقدم انجام شده باشد، به جای ارجاع به مهلت قابل اعمال برطبق ماده22 معاهده، به مهلت قابل اعمال برطبق ماده39 معاهده ارجاع خواهدشد.

قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده

ماده 79ـ تقویم
1
ـ 79 – ذكر تاریخ ها
متقاضیان، ادارات ملی، ادارات دریافت كننده، مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی و دفتر بین المللی، از لحاظ معاهده و آئین نامه، هر تاریخی را بر حسب تاریخ مسیحی و تقویم میلادی، یا، اگر آنها تاریخ ها و تقویم های دیگر را بكار برند، تمامی تاریخ ها براساس تاریخ مسیحی و تقویم میلادی نیز ذكر خواهدشد.

ماده 80 ـ محاسبه مهلت ها

1ـ80 – مدت های ذكرشده برحسب سال
هرگاه یك مدت بصورت یكسال یا تعداد مشخصی از سال ها ذكر شده باشد، محاسبه از روز بعد از حدوث واقعه مربوطه آغاز شده و دوره در سال بعد مربوطه در ماهی كه دارای همان نام ماه و در روزی كه دارای همان عدد ماه و روز وقوع واقعه است پایان خواهدیافت، مشروط براینكه، اگر ماه مربوطه سال بعد، دارای روزی با همان عدد نباشد، دوره آخرین روز آن ماه خاتمه خواهدیافت.

2ـ80 – دوره هایی كه با ماه بیان شده اند
هرگاه یك دوره بصورت یك ماه یا تعداد مشخصی از ماه ها بیان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزیكه در آن روز، واقعه مربوطه اتفاق افتاده است، آغاز و دوره در ماه بعدی مربوطه در روزیكه دارای همان عدد روزی است كه در آن واقعه مربوطه اتفاق افتاده خاتمه می یابد، با این قید كه اگر ماه مربوطه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد دوره در آخرین روز آن ماه خاتمه خواهدیافت.

3ـ80 – دوره هایی كه به روز بیان شده اند.
هرگاه دوره بصورت تعداد مشخصی از روزها بیان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزی كه واقعه مربوطه اتفاق افتاده آغاز و دوره در روزی كه آخرین روز شمارش است، خاتمه خواهدیافت.

4ـ80 – تاریخ های محلی
(
الف)تاریخی كه به عنوان تاریخ آغاز محاسبه هر دوره در نظر گرفته می شود، تاریخی خواهدبود كه در منطقه ای كه واقعه رخ داده است، حاكم است.
(
ب) تاریخی كه در آن هر دوره ای خاتمه می یابد، تاریخی خواهدبود كه در منطقه ای كه اسناد لازم باید تسلیم شوند یا هزینه لازم باید پرداخت شود، حاكم است.

5 ـ80 – انقضاء در یك روز غیركاری
اگر انقضاء هر دوره كه طی آن سند یا هزینه ای بایستی به یك اداره ملی یا سازمان بین الدولی واصل شود، روزی باشد كه درآن روز اداره یا سازمان مذكور به روی عموم از لحاظ انجام امور رسمی باز نباشد، یا در آن روز پست عادی در منطقه ای كه اداره یا سازمان مزبور در آن واقع است، توزیع نمی شود دوره در روز بعدی كه در آن روز هیچكدام از دو حالت فوق وجود نداشته باشد، منقضی خواهدشد.

6 ـ80 – تاریخ اسناد
هرگاه دوره ای از روز تاریخ یك سند یا نامه صادره از یك اداره ملی یا سازمان بین الدولی آغاز شود، هرطرف ذی نفع می تواند اثبات نماید كه سند یا نامه مزبور در تاریخی مؤخر بر تاریخ مذكور پست شده است، در اینصورت از لحاظ محاسبه دوره، تاریخی كه سند یا نامه مزبور عملاً پست شده اند، به عنوان تاریخ آغاز دوره در نظرگرفته خواهدشد. بدون توجه به تاریخ پست نمودن سند یا نامه، چنانچه متقاضی به اداره ملی یا سازمان بین الدولی دلیلی را ارائه نماید كه اداره ملی یا سازمان بین الدولی را متقاعدسازد كه سند یا نامه را پس از هفت روز از تاریخ درج شده برروی آنها دریافت نموده، اداره ملی یا سازمان بین الدولی تاریخ آغاز دوره مربوطه را از تاریخ سند یا نامه و تاریخ انقضاء آن را دیرتر با اضافه نمودن تعداد روزی كه برابر است با تعداد روزهایی كه سند یا نامه پس از هفت روز از تاریخ ذكر شده بر روی آن دریافت شده، محاسبه خواهدنمود.

7ـ80 – پایان روزكاری
(
الف) مهلتی كه خاتمه آن روز معینی باشد، در لحظه ای از آن روز خاتمه خواهدیافت كه اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه سند باید به آن تسلیم یا هزینه به آن پرداخت گردد، فعالیت خود را در آن روز خاتمه داده باشد.
(
ب)هر سازمان یا اداره می تواند، مفاد بند (الف) فوق را تا نیمه شب روز مربوطه تمدید نماید.

ماده 81 ـ تغییر مهلت های تعیین شده در معاهده

1ـ81 – پیشنهاد
(
الف) هركشور متعاهد، یا مدیركل می تواند، تغییری را بر طبق بند (2) ماده 47 معاهده پیشنهاد نماید.
(
ب) پیشنهادات یك كشور متعاهد به مدیركل ارائه خواهدشد.

2ـ81 – تصمیم مجمع
(
الف)هرگاه پیشنهاد به مجمع ارائه شود، متن آن به وسیله مدیركل، حداقل دو ماه قبل از آن اجلاس مجمع كه دستور كار آن شامل پیشنهاد است، برای تمام كشورهای متعاهد ارسال خواهدشد.
(
ب) در طی مباحثات مربوط به پیشنهاد در مجمع، پیشنهاد می تواند اصلاح شده یا مشمول اصلاحات پیشنهادی بعدی قرارگیرد.
(
ج)اگر هیچیك از كشورهای متعاهد حاضر در مجمع، به هنگام رأی گیری برعلیه پیشنهاد رأی ندهد، پیشنهاد مزبور تصویب شده تلقی خواهدشد.

3ـ81 – رأی مكاتبه ای
(
الف)هرگاه رأی گیری مكاتبه ای انتخاب شود، پیشنهاد به صورت مكتوب، توسط مدیركل، خطاب به كشورهای متعاهد ارسال و از آنها دعوت به عمل خواهدآمد كه رأی خود را به صورت مكتوب بیان دارند.
(
ب)مهلتی كه طی آن پاسخ حاوی رأی مكتوب باید به دفتر بین المللی واصل شود، در دعوتنامه معین خواهدشد. این مهلت كمتر از سه ماه از تاریخ دعوت نخواهدبود.
(
ج)پاسخ ها باید مثبت یا منفی باشند. پیشنهادات برای اصلاحات، یا ملاحظات صرف به عنوان رأی تلقی نخواهندشد.
(
د) اگر هیچیك از كشورهای متعاهد با اصلاحیه مخالفت ننمایند و اگر حداقل نیمی از كشورهای متعاهد، تأئید یا ممتنع یا بی تفاوت را اعلام نمایند، پیشنهاد تصویب شده تلقی می گردد.

ماده 82 ـ بی نظمی در خدمات پستی

1ـ 82 – تأخیر یا مفقودشدن در پست
(
الف)هرطرف ذینفع می تواند دلیلی را ارائه نماید كه سند یا نامه ای را پنج روز قبل از انقضاء مهلت، از طریق پست ارسال نموده است. باستثنای مواردی كه پست زمینی معمولاً ظرف دو روز از تاریخ پست به مقصد می رسد یا هرگاه هیچ هیچگونه خدمات پستی هوائی در دسترس نباشد، چنین دلیلی را تنها می توان زمانی ارائه نمود كه پست از طریق پست هوایی ارسال شده باشد. در هرصورت، دلیل تنها در صورتی قابل ارائه خواهدبود كه پست از نوع سفارشی بوده و توسط مقامات اداره پست ثبت شده باشد.
(
ب) اگر برطبق شق (الف) فوق، پست، یك سند یا نامه، به طرز متقاعد كننده ای برای اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه مخاطب است اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، یا اگر سند یا نامه در پست مفقودشود، جایگزین سازی آن بایك نسخه جدید مجاز خواهدبود، مشروط براینكه طرف ذی نفع بتواند اداره یا سازمان مزبور را با دلیل متقاعد سازد كه سند یا نامه پیشنهادی، برای جایگزینی، برابر با سند یا نامه مفقوده است.
(
ج) در موارد مقرر در شق (ب) فوق،دلیل پست نمودن ظرف مهلت مقرر، و، هرگاه سند یا نامه مفقود شده باشد، سند یا نامه جایگزین و هم چنین دلیل مربوط به برابری آن با نامه یا سند مفقوده، ظرف یك ماه پس از تاریخی كه طرف ذینفع تأخیر یا فقدان آن را ملاحظه می نماید، یا با سعی و كوشش مقتضی می توانسته ملاحظه نماید تسلیم خواهدشد و درهیچ موردی دیرتر از شش ماه پس از انقضاء مهلت قابل اعمال در هرمورد تسلیم نخواهدشد.
(
د)هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد كه بدین گونه عمل خواهدنمود كه هرگاه خدمات تحویل دیگری غیر از مقامات پستی برای پست یك سند یا نامه به كار گرفته شود، مقررات شق (الف) تا (ج) فوق همانند اینكه خدمات تحویل توسط مقامات پستی انجام شده است، اعمال خواهدشد. در چنین حالتی جمله آخر شق (الف) اعمال نخواهدشد ولی دلیل فقط زمانی می تواند ارائه شود كه جزئیات پست نمودن به وسیله ارائه دهنده خدمات تحویل هنگام پست ثبت شده باشد. اطلاعیه می تواند شامل این مطلب باشد كه اطلاعیه فقط در مورد محموله های پستی كه از خدمات تحویل معین یا خدمات تحویل كه منطبق برضوابط مشخص شده هستند استفاده كرده اند، اعمال خواهدشد. دفتر بین المللی اطلاعاتی را كه باین ترتیب دریافت شده است در روزنامه رسمی انتشار خواهدداد.
(
ه)هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند طبق شق (د) فوق اقدام نماید:
«1»
حتی اگر، در صورت اقتضاء، خدمات تحویلی مورد استفاده، جزء خدماتی نباشد كه در اطلاعیه مربوطه مندرج در شق (د) فوق مشخص شده است، یا ضوابط مشخص شده در اطلاعیه مزبور را رعایت ننماید، یا
«2»
حتی اگر آن اداره یا سازمان بر طبق شق (د) فوق اطلاعیه ای را به دفتر بین المللی ارسال ننموده باشد.

2ـ82 – قطع خدمات پستی
(
الف) هر طرف ذی نفع می تواند دلیلی را ارائه نماید كه در هر یك از ده روز مقدم بر روز انقضاء مهلت در منطقه ای كه وی مقیم است یا محل كسب و پیشه او در آنجا واقع است یا در آنجا سكونت دارد، خدمات پستی به دلیل جنگ، انقلاب، بی نظمی های داخلی، اعتصاب، بلایای طبیعی یا دلایل مشابه دیگر، خدمات پستی قطع شده است.
(
ب) اگر چنین شرایط و اوضاع و احوالی بصورت متقاعدكننده ای برای اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه مخاطب است اثبات شود، تأخیر در وصول موجه خواهدبود، مشروط براینكه طرف ذی نفع اداره یا سازمان مذكور را متقاعد سازد كه او پست را ظرف مدت پنج روز پس از سرگیری خدمات پستی انجام داده است. مقررات شق (ج) بند 1 ماده82 آئین نامه ، با تغییرات مقتضی، اجرا، خواهدشد.

ماده 82مكرر ـ موجه شناختن تأخیرها در رعایت برخی مهلت ها بوسیله كشور تعیین شده یا منتخب

1ـ82 مكرر ـ معنای مهلت در بند (2) ماده48 معاهده
ارجاع به « هرمهلت» در بند(2) ماده 48 معاهده به معنای ارجاع به مهلت های زیر خواهدبود:
«1»
هرمهلت تعیین شده درمعاهده یا این آئین نامه؛
«2»
هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره دریافت كننده، مرجع جستجوی بین المللی، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی یا دفتر بین المللی یا قابل اعمال بوسیله اداره دریافت كننده برطبق قانون ملی آن؛
«3»
هرمهلت تعیین شده بوسیله اداره تعیین شده یا منتخب یا در قانون ملی قابل اعمال این ادارات برای اجرای هر اقدام بوسیله متقاضی نزد آن اداره.

.2ـ82 مكرر ـ برقراری مجدد حقوق و سایر مقررات كه بند(2) ماده 48 معاهده در مورد آن ها قابل اعمال است.
مقررات قانون ملی كه در بند (2) ماده 48 معاهده راجع به موجه بودن هرگونه تأخیر در رعایت هرمهلت بوسیله كشور تعیین شده یا منتخب به آنها ارجاع شده، مقرراتی هستند كه برقراری مجدد حقوق، اعاده، بازگرداندن به وضع سابق، رسیدگی های بیشتر را علیرغم عدم رعایت یك مهلت، مقرر می دارند و هر مقرره دیگر كه تمدید مهلت ها یا شناختن تأخیرات در رعایت مهلت ها را مقرر می دارند.

ماده 82ثالث ـ رفع اشتباهاتی كه اداره دریافت كننده یا دفتر بین المللی مرتكب شده اند
1
ـ82 ثالث ـ اشتباهات مربوط به تاریخ تسلیم بین المللی و ادعای حق تقدم
اگر متقاضی به نحو متقاعدكننده ای برای اداره منتخب یا اداره تعیین شده ثابت نماید كه تاریخ تسلیم بین المللی به علت اشتباه انجام شده توسط اداره دریافت كننده صحیح نمی باشد، یا بوسیله اداره دریافت كننده یا دفتر بین المللی به صورت اشتباه چنین تلقی شده باشد كه ادعای حق تقدم به عمل نیامده و اگر اشتباه از نوع اشتباهی باشد، كه اگر بوسیله خود اداره تعیین شده یا اداره منتخب انجام می گردید، آن اداره اشتباه مزبور را بر طبق قانون ملی یا رویه ملی رفع می نمود، در آنصورت اداره مزبور آن اشتباه را رفع و چنین تلقی خواهدنمود كه اظهارنامه بین المللی دارای تاریخ تسلیم بین المللی اصلاح شده بوده یا ادعای حق تقدم به عمل آمده است.

ماده 83 ـ حق اقدام نزد مراجع بین المللی

1ـ83 – دلیل حق
دفتر بین المللی، مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی، می توانند ارائه دلیل حق اقدام مذكور در ماده 49 معاهده را خواستار شوند.

1ـ83مكرر – هرگاه دفتر بین المللی اداره دریافت كننده باشد.
(
الف)هر شخصی كه دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا اداره عمل كننده برای یك كشور متعاهدی باشد كه متقاضی، یا در صورت وجود دو یا چند متقاضی، هركدام از متقاضیان، مقیم یا تبعه آن كشور باشند، دارای حق اقدام نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی برطبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئین نامه خواهدبود.
(
ب) هر شخص دارای حق اقدام نزد دفتر بین المللی در سمت اداره دریافت كننده، در ارتباط با یك اظهارنامه بین المللی، دارای حق اقدام درباره آن اظهارنامه نزد دفتر بین المللی در هر سمت دیگر، و نزد مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی خواهدبود.

2ـ83 – اطلاع
(
الف) اداره ملی یا سازمان بین الدولی، كه شخص ذینفع مدعی است كه دارای حق اقدام نزد آن است، به محض تقاضا، دفتر بین المللی، مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی، یا مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی را درباره اینكه شخص مزبور دارای حق اقدام نزد آن است، مطلع خواهدنمود.
(
ب)این اطلاع برحسب مورد بوسیله دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی لازم الاتباع خواهدبود.

قسمت 5 ـ مواد مربوط به فصل 5 معاهده

ماده 84 ـ هزینه های هیأت های نمایندگی
1
ـ84 – هزینه ها بوسیله دولت ها تقبل می شوند
هزینه های هر هیأت نمایندگی مشاركت كننده در هر ارگان ایجاد شده بوسیله یا برطبق معاهده، بوسیله دولتی كه آن هیأت را منصوب نموده، پرداخت خواهدشد.

ماده 85 ـ عدل حصول حدنصاب در مجمع
1
ـ 85 – رأی بوسیله مكاتبه
در مورد مقرر در شق (ب) بند(5) ماده53 معاهده، دفتر بین المللی تصمیمات مجمع (غیر از تصمیمات مربوط به آئین كار خود مجمع) را برای كشورهای متعاهدی كه در آن نماینده نداشته اند، ارسال و از آنها خواهدخواست كه به صورت مكتوب رأی یا نظر ممتنع خود را ظرف یك مهلت سه ماهه از تاریخ ارسال بیان دارند.
اگر، در تاریخ انقضاء آن مدت، تعداد كشورهای متعاهدی كه به نحو فوق رأی یا نظر ممتنع خود را اعلام نموده اند، به تعداد كشورهای متعاهد غایب برای حصول حدنصاب در جلسه بالغ شود، چنین تصمیماتی دارای اثر خواهند شد، مشروط براینكه اكثریت لازم نیز در عین حال بدست آمده باشد.

ماده 86 ـ روزنامه رسمی

1ـ86 – محتویات و فرم
(
الف)روزنامه رسمی مذكور در بند(4) ماده55 معاهده، حاوی موارد زیر خواهدبود:
«1»
برای هر اظهارنامه بین المللی منتشره، اطلاعات مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری، متخذه از صفحه روی جزوه منتشره برطبق ماده48 آئین نامه، نقشه ظاهر در همان صفحه رو (درصورت وجود) و خلاصه،
«2»
جدول تمام هزینه های قابل پرداخت به ادارات دریافت كننده، دفتر بین المللی و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی،
«3»
اعلامیه ها كه انتشار آن ها برطبق معاهده و این آئین نامه ضروری است.
«4»
اگر و تا آنجا كه توسط ادارات تعیین شده یا منتخب به دفتر بین المللی ارائه شده باشد، اطلاعات مربوط به این موضوع كه آیا الزامات مقرر در ماده 22 و 39 معاهده در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی كه تعیین كننده یا انتخاب كننده اداره مربوطه می باشند رعایت شده است یا خیر؟
«5»
هرگونه اطلاعات مفید دیگر مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری، مشروط براینكه دسترسی به این اطلاعات برطبق معاهده یا این آئین نامه ممنوع نشده باشد.
(
ب) اطلاعات مذكور در شق (الف) فوق به دو صورت زیر در دسترس قرار خواهدگرفت:
«1»
به صورت روزنامه رسمی به شكل كاغذی، حاوی اطلاعات مشخص شده بوسیله دستورالعمل های اداری متخذه از صفحه روی جزوه منتشره برطبق ماده 48 آئین نامه (« اطلاعات كتابشناسی») و موضوعات مورد اشاره در جزء «2» تا «5» شق (الف) فوق؛
«2»
به صورت روزنامه رسمی به شكل الكترونیك، حاوی اطلاعات كتابشناسی، نقشه ظاهر در صفحه روی مذكور (در صورت وجود) و خلاصه.

2ـ86 – زبان ها؛ دسترسی به روزنامه رسمی
(
الف) روزنامه رسمی به شكل كاغذی به دو زبان (انگلیسی و فرانسه) چاپ و منتشر خواهدشد. این روزنامه همچنین به هرزبان دیگری چاپ خواهدشد، مشروط براینكه اطمینان حاصل شود كه هزینه انتشار را فروش یا كمك های مالی تأمین خواهدنمود.
(
ب) مجمع می تواند انتشار روزنامه رسمی را به زبان هایی غیر از زبان های مذكور در شق .(الف) فوق دستور دهد.
(
ج) روزنامه رسمی به شكل الكترونیك مذكور در جزء «2» شق (ب) بند1 ماده 86 .آئین نامه به طور هم زمان به زبان انگلیسی و فرانسه به هر طریق و وسیله الكترونیك، مشخص شده در دستورالعمل های اداری، قابل دسترسی خواهد بود. ترجمه ها به زبان انگلیسی و فرانسه بوسیله دفتر بین المللی تضمین خواهدشد.
دفتر بین المللی تضمین خواهدنمود كه قابل دسترسی بودن روزنامه رسمی به شكل الكترونیك در تاریخ انتشار جزوه حاوی اظهارنامه بین المللی یا در اسرع وقت ممكن پس از آن، محقق گردد.

3ـ86 – فاصله انتشار
فاصله انتشار روزنامه رسمی بوسیله مدیركل تعیین خواهدشد.

4ـ86 – فروش
آبونمان و سایر قیمت های فروش روزنامه رسمی بوسیله مدیركل تعیین خواهدشد.

5 ـ86 – .عنوان
دوست عنوان روزنامه رسمی بوسیله مدیركل تعیین خواهدشد.

6 ـ86 – جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر راجع به روزنامه رسمی می تواند در دستورالعمل های اداری مقررشود.

ماده 87 ـ نسخ انتشارات
مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی
1
ـ87 – هرمرجع جستجو یا بررسی مقدماتی بین المللی دارای این حق خواهدبود كه بصورت رایگان دو نسخه از هر اظهارنامه بین المللی منتشره، روزنامه رسمی و هر انتشارات دیگر مورد علاقه، منتشره بوسیله دفتر بین المللی در ارتباط با معاهده یا این آئین نامه را دریافت نمایند.
2
ـ87 – ادارات ملی
(
الف) هر اداره ملی دارای این حق خواهدبود كه بصورت رایگان یك نسخه از هر اظهارنامه بین المللی منتشره، روزنامه رسمی و هر انتشارات دیگر مورد علاقه، منتشره به وسیله دفتر بین المللی در ارتباط با معاهده یا این آئین نامه را دریافت نماید.
(
ب) انتشارات مذكور در شق (الف) بنا به تقاضای خاص ارسال خواهدشد. اگر هر یك از انتشارات به بیش از یك زبان در دسترس باشد، در تقاضا زبان یا زبان های مطلوب كه انتشار به آن صورت گرفته مشخص خواهدشد.

ماده 88 ـ اصلاح آئین نامه
1
ـ 88 – الزام اتفاق آراء
اصلاح مواد زیر از آئین نامه مستلزم این خواهدبود كه هیچ كشور دارای حق در مجمع، به اصلاحیه پیشنهادی رأی منفی ندهد.
«1»
بند 1 ماده 14 (هزینه ارسال)،
«2» [
حذف شده است]
«3»
بند 3 ماده 22 (مهلت بر طبق بند (3) ماده 12 معاهده)،
«4»
ماده 33 (سابقه اختراع ادعائی مربوطه برای جستجوی بین المللی)
«5»
ماده 64 (سابقه اختراع ادعائی برای بررسی مقدماتی بین المللی)
«6»
ماده 81 (تغییر مهلت تعیین شده در معاهده)
«7»
بند حاضر (یعنی بند 1 ماده 88 آئین نامه)
2
ـ 88 – [حذف شده است]
3
ـ 88 – الزام مربوط به عدم مخالفت بوسیله كشورهای خاص
اصلاح مواد زیر از آئین نامه مستلزم این است كه هیچ كشور مذكور در جزء «2» شق (الف) بند (3) .ماده 58 معاهده و دارای حق رأی در مجمع به اصلاحیه پیشنهادی رأی منفی ندهد:
«1»
ماده 34 (حداقل اسناد)،
«2»
ماده 39 (موضوع بر طبق جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده)،
«3»
ماده 67 (موضوع بر طبق جزء «1» شق (الف) بند (4) ماده 34 معاهده)،
«4»
بند حاضر (یعنی بند 3 ماده 88 آئین نامه).
4
ـ 88 – آئین كار
هر پیشنهاد برای اصلاح یك مقرره مذكور در بند 1 ماده 88 یا بند 3 ماده 88 آئین نامه، اگر پیشنهاد باید در مجمع مورد تصمیم گیری قرار گیرد، حداقل دو ماه قبل از افتتاح اجلاس مجمع كه برای اخذ تصمیم درباره آن پیشنهاد فراخوانده می شود، برای كلیه كشورهای متعاهد ارسال خواهد شد.

ماده 89 ـ دستورالعمل های اداری
1
ـ 89 – دامنه مشمول
(
الف)دستورالعمل های اداری حاوی مقررات در موارد زیر خواهد بود:
«1»
راجع به موضوعاتی كه در ارتباط با آن این آئین نامه صراحتاً اشاره به چنین دستورالعمل هایی دارد،
«2»
راجع به هرگونه جزئیات در ارتباط با اجرای مقررات این آئین نامه.
(
ب) دستورالعمل های اداری معارض با مقررات معاهده، آئین نامه، یا هر موافقت نامه منعقده بوسیله دفتر بین المللی یا یك مرجع جستجوی بین المللی یا یك مرجع بررسی مقدماتی بین المللی نخواهد بود.
2
ـ 89 – منبع
(
الف) دستورالعمل های اداری بوسیله مدیركل، پس از مشورت با ادارات دریافت كننده و مراجع جستجو و بررسی مقدماتی بین المللی، تنظیم و اعلام خواهد شد.
(
ب) آنها می توانند بوسیله مدیركل، پس از مشورت با ادارات یا مراجعی كه دارای نفع مستقیم در تغییر پیشنهادی هستند، تغییر یابند.
(
ج) مجمع می تواند از مدیر كل دعوت نماید كه دستورالعمل های اداری را تغییر دهد و مدیر كل به همین ترتیب اقدام خواهد نمود.
3
ـ 88 – انتشار و لازم الاجراء شدن
(
الف) دستورالعمل های اداری و هر تغییر مربوط به آن در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت.
(
ب) در هر انتشار تاریخی كه در آن تاریخ مقررات منتشره جنبه اجرائی پیدا می كنند مشخص خواهد شد. تاریخ ها می توانند در مورد مقررات مختلف با یكدیگر اختلاف داشته باشند، مشروط بر اینكه هیچ مقرره ای قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی قابل اجراء اعلام نشده باشد.

قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده

ماده 89 مكرر ـ تسلیم، رسیدگی و ارسال اظهارنامه های بین المللی و سایر اسناد به شكل الكترونیك یا با وسایل الكترونیك

1ـ 89 مكرر ـ اظهارنامه های بین المللی
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ه)، اظهارنامه های بین المللی می توانند بر طبق دستورالعمل های اداری، به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیك تسلیم و رسیدگی شوند، مشروط بر اینكه هر اداره دریافت كننده، تسلیم اظهارنامه های بین المللی را روی كاغذ مجاز بداند.
(
ب)با رعایت هر مقررات خاص دستورالعمل های اداری، این آئین نامه با تغییرات مقتضی نسبت به اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیك اجراء خواهد شد.
(
ج) دستورالعمل های اداری، مقررات و الزامات در ارتباط با تسلیم و رسیدگی اظهارنامه های بین المللی كه كلاً یا جزئاً به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیكی تسلیم شده اند را تعیین خواهد نمود. از جمله این مقررات و الزامات و نه بصورت احصائی می توان به مقررات و الزامات در ارتباط با اعلام وصول، آئین كارهای مربوط به اعطای یك تاریخ تسلیم بین المللی، الزامات شكلی و ضمائم و نتایج عدم رعایت آن الزامات، امضای اسناد، وسایل تعیین اصالت اسناد و هویت طرف های مكاتبه كننده با ادارات و مراجع و عملكرد ماده 12 معاهده در ارتباط با نسخه اصلی، نسخه بایگانی و نسخه جستجو اشاره نمود. این دستورالعمل ها همچنین می توانند حاوی مقررات و الزامات مختلف در ارتباط با اظهارنامه های بین المللی تسلیم شده به زبان های مختلف باشد.
(
د)هیچ اداره ملی یا سازمان بین الدولی، ملزم به دریافت یا رسیدگی اظهارنامه های بین المللی تسلیمی به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیك نخواهد بود. مگر اینكه به دفتر بین المللی اطلاع داده باشد كه در رعایت مقررات قابل اعمال در دستورالعمل های اداری، آمادگی دریافت یا رسیدگی به نحو مذكور را دارد، دفتر بین المللی اطلاعاتی را كه به این نحو از آن مطلع شده در روزنامه رسمی انتشار خواهد داد.
(
ه) هیچ اداره دریافت كننده ای كه اطلاعیه ای را به موجب شق (د) فوق به دفتر بین المللی داده است، نمی تواند رسیدگی به یك اظهارنامه بین المللی تسلیمی به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیك كه در آن الزامات قابل اعمال بر طبق دستورالعمل های اداری، رعایت شده باشد را رد نماید.

.2ـ 89 مكرر ـ سایر اسناد

بند 1 ماده 89 مكرر با تغییرات مقتضی در مورد سایر اسناد و مكاتبات مربوط به اظهارنامه های بین المللی اجرا خواهد شد.

.3ـ 89 مكرر ـ ارسال بین ادارات
هرگاه معاهده، این آئین نامه یا دستورالعمل های اداری مقرر سازد كه اسناد، اطلاعیه ها، مكاتبات، یا انتقال ها بوسیله یك اداره ملی یا سازمان بین الدولی برای دیگری ارسال شود، چنین ارسالی می تواند در صورت توافق بین ارسال كننده و دریافت كننده به شكل الكترونیك یا به وسایل الكترونیك محقق شود.

ماده 89ثالث ـ نسخه های اسناد به شكل الكترونیك كه بر روی كاغذ تسلیم شده اند
.1
ثالث ـ 89 نسخه های اسناد به شكل الكترونیك كه بر روی كاغذ تسلیم شده اند.
هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند مقرر نماید كه هرگاه یك اظهارنامه بین المللی یا سند دیگر مربوط به اظهارنامه بین المللی روی كاغذ تسلیم شده باشد، نسخه ای از آن می تواند بر طبق دستورالعمل های اداری، بوسیله متقاضی به شكل الكترونیك ارائه شود.

ماده 90 ـ كارگزاران و نمایندگان مشترك

1ـ90 – انتصاب به عنوان كارگزار
(
الف)شخصی كه دارای حق اقدام نزد اداره ملی، كه به آن اداره، اظهارنامه بین المللی تسلیم شده است باشد، یا هرگاه اظهارنامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم شده باشد، آن شخص دارای حق اقدام در خصوص اظهارنامه بین المللی نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده باشد، او می تواند بوسیله متقاضی به سمت كارگزار او برای عهده داری نمایندگی وی نزد اداره دریافت كننده، دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی منصوب گردد.
(
ب) شخصی كه دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی است كه به عنوان مرجع جستجوی بین المللی عمل می نماید، می ‍ تواند به وسیله متقاضی به عنوان كارگزار او برای عهده داری نمایندگی وی اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
ج) شخصی كه دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی است كه به عنوان مرجع بررسی مقدماتی بین الدولی عمل می نماید، می تواند بوسیله متقاضی به عنوان كارگزار خود برای عهده داری نمایندگی وی اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
د) اگر به نحو دیگری در سند انتصاب كارگزار مقرر نشده باشد كارگزار منصوب شده بر طبق شق (الف) فوق می تواند تعداد یك یا چند نفر از كارگزار فرعی را برای عهده داری نمایندگی متقاضی، به عنوان كارگزار متقاضی در موارد زیر منصوب نماید:
«1»
نزد اداره دریافت كننده، دفتر بین المللی، مرجع جستجوی بین المللی و مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط بر اینكه هر شخصی كه به این ترتیب به عنوان كارگزار فرعی منصوب می گردد، بر حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی كه اظهارنامه بین المللی به آن تسلیم شده یا حق اقدام نزد دفتر بین المللی به عنوان اداره دریافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بین المللی باشد؛
«2»
بصورت خاص نزد مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط بر اینكه هر شخصی كه به این ترتیب به عنوان كارگزار فرعی انتخاب می شود، بر حسب مورد، دارای حق اقدام نزد اداره ملی یا سازمان بین الدولی كه به عنوان مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی عمل می نماید، باشد.

2ـ90 – نماینده مشترك
(
الف) هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد و متقاضیان بر طبق شق (الف) بند 1 .ماده 90 آئین نامه یك كارگزار كه نمایندگی همه آنها را داشته باشد (كارگزار مشترك) منصوب ننموده باشند، یكی از متقاضیان كه دارای حق تسلیم اظهارنامه بین المللی بر طبق ماده 90 معاهده است، می تواند، به وسیله متقاضیان دیگر، به عنوان نماینده مشترك آنها منصوب گردد.
(
ب) هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشد و همه متقاضیان یك كارگزار مشترك بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 90 آئین نامه، یا یك نماینده مشترك بر طبق شق (الف) این بند را منصوب ننموده باشند، متقاضی كه نام او در تقاضا به عنوان اولین نام واجد شرایط بر طبق بند 1 .ماده 19 آئین نامه برای تسلیم اظهارنامه بین المللی به اداره دریافت كننده آمده، به عنوان نماینده مشترك همه متقاضیان تلقی خواهد شد.

3ـ90 – آثار اقدامات كارگزاران و نمایندگان مشترك یا اقدامات در ارتباط با آن ها
(
الف) هر اقدام كارگزار یا در ارتباط با او، دارای اثر یك اقدام متقاضی یا در ارتباط با متقاضی یا متقاضیان مربوطه است.
(
ب) اگر دو یا چند كارگزار نمایندگی همان متقاضی یا متقاضیان را عهده دار باشند، هر اقدام مربوط به هر كدام از این كارگزاران یا در ارتباط با آنها دارای اثر یك اقدام متقاضی یا متقاضیان مذكور یا در ارتباط با آنها خواهد بود.
(
ج) با رعایت جمله دوم شق (الف) بند 5 ماده 90 مكرر آئین نامه، هر اقدام یك نماینده مشترك یا در ارتباط با او یا كارگزار او، دارای اثر یك اقدام همه متقاضیان یا در ارتباط با آنها خواهد بود.

4ـ90 – نحوه انتصاب كارگزار یا نماینده مشترك
(
الف) انتصاب یك كارگزار با امضای تقاضا، درخواست یا یك وكالت نامه جداگانه توسط متقاضی محقق خواهد شد. هرگاه دو یا چند متقاضی وجود داشته باشند، انتصاب یك كارگزار مشترك، یا نماینده مشترك با امضای تقاضا، درخواست یا یك وكالت نامه جداگانه توسط هر متقاضی بنا به انتخاب وی محقق خواهد شد.
(
ب)با رعایت بند 5 ماده 90 آئین نامه ، وكالتنامه جداگانه به یكی از دو اداره دریافت كننده یا دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد، مشروط بر اینكه هرگاه وكالتنامه، كارگزاری را بر طبق شق .(ب)، (ج) یا جز «2» شق (د) بند 1 ماده 90 آئین نامه منصوب نماید، بر حسب مورد، به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم گردد.
(
ج) اگر وكالتنامه جداگانه امضاء نشده باشد یا وكالتنامه جداگانه درخواستی مفقود شده باشد، یا اگر ذكر نام یا نشانی شخص منصوب شده، با بند 4 ماده 4 آئین نامه مطابقت نداشته باشد، چنین تلقی خواهد شد كه وكالتنامه وجود ندارد، مگر اینكه رفع نقص گردد.

5 ـ90 – وكالتنامه كلی
(
الف) انتصاب یك كارگزار در ارتباط با یك اظهارنامه بین المللی خاص می تواند با اشاره در تقاضا درخواست یا یادداشت جداگانه به یك وكالت نامه جداگانه موجود كه آن كارگزار را برای عهده دار شدن نمایندگی متقاضی در ارتباط با هر اظهارنامه بین المللی كه ممكن است به وسیله آن متقاضی تسلیم شود، منصوب نموده، (یعنی وكالت نامه كلی) محقق شود، مشروط بر اینكه:
«1»
وكالتنامه كلی به موجب شق (ب) این بند تودیع شده باشد، و
«2»
نسخه ای از آن بر حسب مورد به تقاضا، درخواست، یا یادداشت جداگانه به وكالت نامه ملصق شده باشد. نسخه مزبور لازم نیست امضاء شود.
(
ب) وكالتنامه كلی نزد اداره دریافت كننده تودیع خواهد شد، مشروط بر اینكه هرگاه وكالتنامه مزبور كارگزاری را بر طبق شق (ب)، (ج) یا جزء «2» شق (د) بند 1 ماده 90 آئین نامه منصوب نماید، بر حسب مورد، نزد مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تودیع گردد.

6 ـ90 – لغو و انصراف
(
الف) هر انتصاب یك كارگزار یا نماینده مشترك می تواند بوسیله اشخاصی كه انتصاب را به عمل آورده اند یا به وسیله قائم مقام آنان لغو گردد، كه در آن صورت هر انتصاب كارگزار فرعی بر طبق شق (د) بند 1 ماده 90 آئین نامه به وسیله كارگزار لغو شده تلقی خواهد شد. هر انتصاب كارگزار فرعی بر طبق شق (د) بند 1 $ماده 90 آئین نامه نیز می تواند به وسیله متقاضی مربوطه لغو شود.
(
ب) انتصاب یك كارگزار بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 90 آئین نامه دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی كارگزاری است كه بر طبق آن ماده منصوب شده است، مگر آنكه خلاف آن ذكر شده باشد.
(
ج) انتصاب یك نماینده مشترك دارای اثر لغو هر انتصاب قبلی یك نماینده مشترك است مگر اینكه خلاف آن ذكر شده باشد.
(
د) یك كارگزار یا نماینده مشترك می تواند بوسیله یك اطلاعیه امضاء شده به وسیله او از انتصاب خود انصراف حاصل نماید.
(
ه) شقوق (ب) و (ج) بند 4 ماده 90 آئین نامه با تغییرات مقتضی در مورد سندی كه حاوی یك لغو یا انصراف بر طبق این ماده باشد، اجرا خواهد شد.

ماده 90مكررـ استرداد

1ـ90 مكرر ـ استرداد اظهارنامه بین المللی
(
الف) متقاضی می تواند در هر زمان تا قبل از انقضاء 30 ماه از تاریخ حق تقدم، اظهارنامه بین المللی را مسترد نماید.
(.
ب) استرداد با وصول اعلامیه متقاضی خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت كننده، به انتخاب متقاضی، یا هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی محقق خواهد شد.
(
ج)اگر اعلامیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسالی به وسیله اداره دریافت كننده، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی محقق نخواهد شد.

.2ـ90 مكرر ـ استرداد تعیین ها
(
الف) متقاضی می تواند تعیین هر كشور تعیین شده را در هر زمانی قبل از انقضاء 30 ماه از تاریخ حق تقدم، مسترد نماید. استرداد تعیین یك كشور كه انتخاب شده است، متضمن استرداد انتخاب متناظر بر طبق بند 4 ماده 90 مكرر آئین نامه خواهد بود.
(
ب) هرگاه كشوری به منظور تحصیل یك ورقه اختراع ملی و یك ورقه اختراع منطقه ای تعیین شده باشد، استرداد تعیین كشور فقط به معنای استرداد تعیین برای هدف تحصیل ورقه اختراع ملی تلقی خواهد شد، به استثنای موردی كه خلاف آن ذكر شده باشد. ژ
(
ج) استرداد تعیین های تمام كشورهای تعیین شده به معنای استرداد اظهارنامه بین المللی بر طبق بند 1 ماده 90 مكرر تلقی خواهد شد.
(
د) استرداد با وصول یك اطلاعیه ارسالی متقاضی، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت كننده یا هرگاه بند 1 ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، محقق خواهد شد.
(
ه) اگر اطلاعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال شده به وسیله اداره دریافت كننده، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، هیچ انتشار بین المللی در مورد تعیین، محقق نخواهد شد.

.3ـ90 مكرر ـ استرداد ادعاهای حق تقدم
(
الف) متقاضی می تواند یك ادعای حق تقدم را كه براساس بند (1) ماده 8 معاهده در اظهارنامه بین المللی به عمل آورده، در هر زمانی قبل از انقضاء 30 ماه از تاریخ حق تقدم مسترد نماید.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی حاوی بیش از یك ادعای حق تقدم باشد، متقاضی می تواند، حقوق مقرر در شق (الف) فوق را در ارتباط با یك یا چند یا تمام ادعاهای حق تقدم اعمال نماید.
(
ج) استرداد، با وصول یك اطلاعیه ارسالی متقاضی، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بین المللی، اداره دریافت كننده یا هرگاه بند 1 ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، محقق خواهد شد.
(
د) هرگاه استرداد ادعای حـق تـقدم، در تـاریخ حق تقدم تغییر ایجاد نماید، هر مهلتـی كه از تاریخ اصلی حق تقدم محاسبـه شده و هنـوز منقـضی نـشده باشد، با رعایت شـق (ه) از تاریخ حـق تقدم كه در نتیجه آن تغییر بوجود آمده است، محاسبه خواهد شد.
(.
هـ) در مورد مهلت مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 21 معاهده، اگر اطلاعیه استرداد ارسالی به وسیله متقاضی یا ارسال شده، به وسیله اداره دریافت كننده یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی پس از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی به دفتر بین المللی واصل شود، مع هذا دفتر بین المللی می تواند براساس مهلت مذكور به نحو محاسبه شده از تاریخ حق تقدم اصلی، نسبت به انتشار بین المللی اقدام نماید.

.4ـ90 مكرر ـ استرداد درخواست یا انتخاب ها
(.
الف) متقاضی می تواند درخواست یا هر انتخاب یا كلیه انتخاب ها را در هر زمان تا قبل از انقضاء 30 ماه از تاریخ حق تقدم مسترد نماید.
ب- استرداد، با وصول اطلاعیه متقاضی خطاب به دفتر بین المللی محقق خواهد شد.
ج- اگر اطلاعیه استرداد به وسیله متقاضی به مرجع بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم شده باشد، آن مرجع تاریخ وصول را بر روی اطلاعیه درج و آن را فوراً به دفتر بین المللی ارسال خواهد نمود. چنین تلقی خواهد شد كه اطلاعیه در تاریخ درج شده بر روی آن به دفتر بین المللی ارسال شده است.

5 ـ90 مكرر ـ امضاء
(
الف) هر اطلاعیه استرداد مذكور در بند 1 تا بند 4 ماده 90 آئین نامه، با رعایت شق (ب) این بند، به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد. هرگاه یكی از متقاضیان بر طبق شق (ب) بند 2 ماده .90 .آئین نامه ، نماینده مشترك تلقی شده باشد، اطلاعیه مذكور با رعایت شق (ب) این بند مستلزم .امضاء توسط كلیه متقاضیان خواهد بود.
(
ب) هرگاه دو یا چند متقاضی یك اظهارنامه بین المللی را تسلیم نمایند كه در آن كشوری تعیین شده باشد كه قانون ملی آن مقرر نموده باشد كه اظهارنامه های ملی باید به وسیله مخترع تسلیم شوند و هرگاه یك متقاضی برای آن كشور تعیین شده كه یك مخترع است. را نتوان یافت یا به او پس از تلاش های لازم دست یافت، مقتضی نخواهد بود كه اطلاعیه استرداد مذكور در بند 1 تا 4 .ماده 90 مكرر آئین نامه ، به وسیله آن متقاضی (متقاضی مربوطه) امضاء شود، مشروط بر اینكه حداقل به وسیله یك متقاضی امضاء شود،
و
«1»
اظهاریه قانع كننده ای بر حسب مورد برای اداره دریافت كننده، دفتر بین المللی، یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی درباره توضیح علت فقدان امضاء متقاضی مربوطه ارائه می گردد، یا
«2»
در مورد اطلاعیه استرداد مذكور در شق (ب) بند 1 و شق (د) بند 2 و شق (ج) بند 3 ماده 90 مكرر آئین نامه ، متقاضی مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، ولی الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 .آئین نامه رعایت شده باشد، یا
«3»
در مورد اطلاعیه استرداد مذكور در شق (ب) بند 4 ماده 90 مكرر آئین نامه ، متقاضی مربوطه درخواست را امضاء نكرده باشد ولی الزامات مذكور در شق (ب) بند 8 ماده 53 آئین نامه رعایت شده باشد، یا انتخاب متعاقب مربوطه را امضاء نكرده باشد ولی الزامات شق (ج) بند 1 ماده 56 .آئین نامه رعایت شده باشد.

6 ـ90 مكرر ـ اثر استرداد
(
الف)هرگاه بررسی یا رسیدگی اظهارنامه بین المللی بر طبق بند (2) ماده 23 یا بند (2) ماده 40 معاهده قبلاً شروع شده باشد، استرداد اظهارنامه بین المللی، هرگونه تعیین، هرگونه ادعای حق تقدم به موجب ماده 90 مكرر آئین نامه ، دارای هیچ اثری بر درخواست یا هرگونه انتخاب در هیچ اداره تعیین شده یا منتخب نخواهد بود.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق بند 1 ماده 90 مكرر مسترد شود، رسیدگی بین المللی اظهارنامه بین المللی متوقف خواهد شد.
(
ج) هرگاه درخواست یا كلیه انتخاب ها بر طبق بند 4 ماده 90 مكرر آئین نامه ، مسترد شوند، رسیدگی به اظهارنامه بین المللی به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی متوقف خواهد شد.

7 ـ90 مكرر ـ اختیارات بر طبق شق (ب) بند (4) ماده 37 معاهده
(
الف) هر كشور متعاهدی كه قانون ملی آن، آنچه كه در قسمت دوم شق (ب) بند (4) ماده37 معاهده توصیف شده را مقرر نماید، مراتب را كتباً به دفتر بین المللی اطلاع خواهد داد.
(
ب) اطلاعیه مذكور در شق (الف) این بند، فوراً به وسیله دفتر بین المللی در روزنامه رسمی انتشار خواهد یافت و در مورد اظهارنامه های بین المللی كه دیرتر از یك ماه از تاریخ انتشار آن تسلیم شده باشند، مؤثر خواهد بود.

ماده 91ـ اشتباهات فاحش در اسناد
1
ـ91 – رفع اشتباه
(
الف) با رعایت شقوق (ب) تا (ز رابع) این بند، اشتباهات فاحش در اظهارنامه بین المللی یا اوراق دیگر تسلیمی به وسیله متقاضی می تواند رفع شود.
(
ب) اشتباهاتی كه علت آن این واقعیت باشد كه چیزی غیر از آنچه كه بطور آشكار مورد نظر بوده در اظهارنامه بین المللی یا ورقه دیگر نوشته شده، اشتباهات فاحش تلقی خواهند شد. خود رفع اشتباه نیز باید آشكار باشد به این معنا كه هر كس بتواند فوراً درك نماید كه هیچ چیز دیگری غیر از آنچه به عنوان رفع اشتباه پیشنهاد شده، منظور نظر نبوده است.
(
ج) حذف كل عناصر یا اوراق اظهارنامه بین المللی، حتی اگر به وضوح ناشی از بی توجهی برای مثال، در مرحله نسخه برداری یا مرتب نمودن اوراق باشد، قابل رفع نخواهد بود.
(
د) رفع اشتباه می تواند براساس تقاضای متقاضی به عمل آید. مرجعی كه آن چیزی را كه بنظر می رسد اشتباه فاحش است كشف نموده باشد، می تواند از متقاضی دعوت نماید كه تقاضایی را كه برای رفع اشتباه به نحو مقرر در شقوق (هـ) تا (ز رابع) این بند ارائه نماید. بند 4 ماده 26 .آئین نامه با تغییرات مقتضی، در مورد نحوه تقاضا برای رفع اشتباه اعمال خواهد شد.
(
ه) هیچ گونه رفع اشتباهی مگر با اجازه صریح مراجع زیر صورت نخواهد گرفت:
«1»
اداره دریافت كننده چنانچه اشتباه در تقاضا باشد،
«2»
مرجع جستجوی بین المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی به آن مرجع باشد،
«3»
مرجع بررسی مقدماتی بین المللی چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بین المللی غیر از تقاضا یا هر ورقه تسلیمی به آن مرجع باشد،
«4»
دفتر بین المللی چنانچه اشتباه در هر ورقه تسلیمی به دفتر بین المللی، غیر از اظهارنامه بین المللی یا تصحیحات یا اصلاحیه ها به آن اظهارنامه باشد.
(
و) هر مرجعی كه هر رفع اشتباه را اجازه داده یا رد نماید، فوراً متقاضی را از اجازه یا رد و در صورت رد از دلایل رد مطلع خواهد نمود. مرجعی كه یك رفع اشتباه را اجازه دهد، مراتب را فوراً به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رسانید. هرگاه اجازه رفع اشتباه رد شود، دفتر بین المللی، بر اساس تقاضای متقاضی، تا قبل از زمان مربوط بر طبق شقوق (ز مكرر)، (ز ثالث) یا (ز رابع) این بند و با رعایت پرداخت یك هزینه خاص كه مبلغ آن در دستورالعمل های اداری تعیین خواهد شد، تقاضای رفع اشتباه را همراه با اظهارنامه بین المللی انتشار خواهد داد. نسخه ای از تقاضای رفع اشتباه جزء مكاتبه موضوع ماده 20 معاهده، در موردی كه، نسخه ای از جزوه برای آن مكاتبه استفاده نشود یا هرگاه اظهارنامه بین المللی بر طبق بند (3) ماده 64 معاهده انتشار نیابد، خواهد آمد.
(
ز) اجازه برای رفع اشتباه مذكور در شق (هـ) این بند با رعایت شقوق (ز مكرر)، (ز ثالث) و (ز رابع) این بند مؤثر خواهد بود:
«1»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله اداره دریافت كننده یا به وسیله مرجع جستجوی بین المللی داده شده باشد، چنانچه اطلاعیه آن به دفتر بین المللی قبل از انقضاء 17 ماه از تاریخ حق تقدم به آن دفتر واصل شده باشد؛
«2»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله مرجع بررسی مقدماتی بین المللی داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از تهیه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی داده شده باشد؛
«3»
هرگاه اجازه مزبور به وسیله دفتر بین المللی داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از انقضاء 17 ماه از تاریخ حق تقدم داده شده باشد.
(
ز مكرر) اگر اطلاعیه موضوع جزء «1» شق (ز) این بند پس از انقضای 17 ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی، به دفتر بین المللی واصل شود، یا اگر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «3» شق (ز) این بند را دفتر بین المللی پس از انقضاء 17 ماه از تاریخ حق تقدم ولی قبل از تكمیل مقدمات فنی انتشار بین المللی اجازه دهد، اجازه مؤثر بوده و رفع اشتباه در انتشار مزبور خواهد آمد.
(
ز ثالث) هرگاه متقاضی از دفتر بین المللی خواسته باشد كه اظهارنامه بین المللی او را قبل از انقضاء 18 ماه از تاریخ حق تقدم انتشار دهد، برای تحقق این خواسته باید هر اطلاعیه صادره بر طبق جزء «1» شق (ز) این بند تا قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی، به دفتر بین المللی واصل و دفتر بین المللی هر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «3» شق (ز) این بند را تا قبل از تكمیل مقدمات فنی برای انتشار بین المللی اجازه داده باشد.
(
ز رابع) هرگاه اظهارنامه بین المللی در اجرای بند (3) ماده 64 معاهده، منتشر نشده باشد، برای محقق شدن اجازه برای رفع اشتباه، هرگونه اطلاعیه صادره بر طبق جزء «1» شق (ز) این بند به دفتر بین المللی، و هرگونه رفع اشتباه به عمل آمده بر طبق جزء «3» بند (ز) این ماده توسط آن دفتر، نبایستی دیرتر از زمان مكاتبه مربوط به اظهارنامه بین المللی موضوع ماده 20 معاهده باشد.

ماده 92ـ مكاتبه

1ـ92 – نیاز به نامه و امضاء
(
الف) هر ورقه ای كه بوسیله متقاضی در جریان آئین كار بین المللی مقرر در معاهده و این آئین نامه به غیر از خود اظهارنامه بین المللی تسلیم شود، اگر آن ورقه بصورت یك نامه نباشد، باید همراه با نامه ای باشد كه اظهارنامه بین المللی كه به آن مربوط است را مشخص نماید. نامه به وسیله متقاضی امضاء خواهد شد.
(
ب) اگر الزامات مقرر در جزء (الف) این بند رعایت نشود، متقاضی از عدم رعایت مطلع و از او دعوت خواهد شد كه ظرف یك مهلت تعیین شده در دعوتنامه نسبت به جبران نقیصه اقدام نماید. مهلتی كه به این ترتیب تعیین می شود بر حسب شرایط و اوضاع و احوال، معقول خواهد بود؛ حتی اگر مهلتی كه به این ترتیب تعیین می شود دیرتر از مهلت ارائه ورقه منقضی شود (یا حتی اگر زمان اخیرالذكر قبلاً منقضی شده باشد)، مهلت مزبور نبایستی كمتر از 10 روز و بیشتر از یك ماه از تاریخ پست دعوتنامه باشد. اگر نقیصه ظرف مهلت تعیین شده در دعوتنامه جبران شود، نقیصه مزبور، كان لم یكن تلقی، خواهد شد. در غیر اینصورت به متقاضی اطلاع داده خواهد شد كه ورقه نادیده گرفته شده است.
(
ج)هرگاه عدم رعایت الزامات مقرر در شق (الف) این بند از نظر دور بماند و ورقه در .آئین كار بین المللی در نظر گرفته شود، در آن صورت عدم رعایت نادیده گرفته خواهد شد.

2ـ92 – زبان ها
(
الف) با رعایت بند 1 ماده 55 و بند 9 ماده 66 آئین نامه و شق (ب) این بند، هر نامه یا سند تسلیمی متقاضی به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، به همان زبان اظهارنامه بین المللی مربوطه خواهد بود، مع هذا هرگاه ترجمه ای از اظهارنامه بین المللی بر طبق شق (ب) بند 1 ماده 23 آئین نامه ارسال یا بر طبق بند 2 ماده 55 آئین نامه ارائه شده باشد، از زبانی كه در متن ترجمه بكار رفته استفاده خواهد شد.
(
ب) هر نامه از سوی متقاضی به مرجع جستجوی بین المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین المللی می تواند به زبانی غیر از زبان اظهارنامه بین المللی باشد، مشروط بر اینكه مرجع مذكور اجازه استفاده از چنین زبانی را داده باشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د)هر نامه ای از سوی متقاضی به دفتر بین المللی، به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
(
ه) هر نامه یا اطلاعیه از دفتر بین المللی به متقاضی یا به هر اداره ملی به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.

3ـ92 – ارسال پستی توسط ادارات ملی و سازمان های بین الدولی
هر نامه یا سند ناشی از، یا ارسالی بوسیله، یك اداره ملی یا یك سازمان بین الدولی كه حاكی از یك رخ داد باشد كه از تاریخ آن رخ داد هر مهلتی به موجب معاهده یا این آئین نامه آغاز شده و ادامه یابد، آن سند یا نامه بوسیله پست هوایی ارسال خواهد شد، با این قید كه در مواردی كه پست زمینی معمولاً ظرف دو روز از تاریخ پست به مقصد واصل می شود، یا هر گاه خدمات پستی هوایی در دسترس نباشد، می توان از پست زمینی بجای پست هوایی استفاده نمود.

4ـ92 – استفاده از تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر و غیره
(
الف) سندی كه اظهارنامه بین المللی را تشكیل می دهد و یا هر سند یا مكاتبه پس از آن كه به آن مربوط باشد، علی رغم مفاد بند 14 ماده 11 و شق (الف) بند 1 ماده 92 آئین نامه ، ولی با رعایت شق (ح) این بند، تا آنجا كه عملی باشد، می تواند بوسیله تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر، یا وسایل مشابه ارسال دیگر، كه منجر به تسلیم یك سند مكتوب یا چاپی می شود، ارسال گردد.
(
ب)امضاء ظاهر بر روی یك سند ارسالی بوسیله دستگاه نمابر، از لحاظ این معاهده و این آئین نامه به عنوان امضاء صحیح شناخته خواهد شد.
(
ج) هرگاه متقاضی تلاش نموده باشد كه سندی را به هر یك از وسایل مذكور در شق .(الف) این بند ارسال نماید ولی قسمتی یا كل سند دریافتی ناخوانا باشد یا قسمتی از سند دریافت نشده باشد، تا آن حد كه سند ناخوانا باشد، یا كوشش ارسال محقق نشده باشد، سند دریافت نشده تلقی خواهد شد. اداره ملی یا سازمان بین الدولی فوراً مراتب را به متقاضی اطلاع خواهد داد.
(
د) هر اداره ملی یا سازمان بین الدولی می تواند بخواهد كه اصل هر سند ارسالی بوسیله هر یك از وسایل مذكور در شق (الف) این بند و یك نامه همراه آن كه مشخص كننده ارسال قبلی باشد ظرف مهلت 14 روز از تاریخ ارسال، ارائه شود، مشروط بر اینكه این الزام به دفتر بین المللی اطلاع داده شده و دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی انتشار داده باشد. اطلاعیه مشخص خواهد نمود كه آیا این الزام به تمام یا فقط به انواع خاص اسناد مربوط می شود.
(
هـ) هرگاه متقاضی اصل سند به نحو مقرر در شق (د) این بند را ارائه نكند، اداره ملی یا سازمان بین الدولی مربوطه می تواند، بسته به نوع سند ارسالی و با توجه به ماده 11 و بند 3 .ماده 26 این آئین نامه :
«1»
الزام موضوع شق (د) این بند را اسقاط نماید، یا
«2»
از متقاضی دعوت نماید كه ظرف مهلتی كه برحسب شرایط و اوضاع معقول بوده و در دعوتنامه تعیین می شود، اصل ارسالی را ارائه نماید، مشروط بر اینكه هرگاه سند ارسالی حاوی نقایصی بوده یا نشان دهد كه سند اصلی حاوی نقایصی است كه در ارتباط با آن اداره ملی یا سازمان بین الدولی ممكن است دعوتنامه ای برای تصحیح صادر نماید، آن اداره یا سازمان می تواند چنین دعوتنامه ای را اضافه بر، یا بجای اقدام بر طبق جزء «1» یا «2»، صادر نماید.
(
و) هرگاه ارائه اصل یك سند بر طبق شق (د) این بند ضروری نباشد ولی اداره ملی یا سازمان بین الدولی دریافت اصل سند مذكور را ضروری تشخیص دهد، آن اداره می تواند دعوتنامه ای به نحو مقرر در جزء «2» شق (ه) این بند را صادر نماید.
(
ز) اگر متقاضی دعوت موضوع جزء «2» شق (ه) یا (و) این بند را اجابت ننماید:
«1»
هرگاه سند مربوطه، اظهارنامه بین المللی باشد، آن اظهارنامه مسترد شده تلقی و اداره ملی مراتب را اعلام خواهد نمود؛
«2»
هرگاه سند مربوطه سندی متعاقب بر اظهارنامه بین المللی باشد، چنین تلقی خواهد شد كه سند تسلیم نشده است.
(
ح)هیچ اداره ملی یا سازمان بین الدولی ملزم نخواهد بود كه هر سند تسلیمی از طریق یكی از وسایل مذكور در شق (الف) این بند را وصول نماید، مگر اینكه دفتر بین المللی را مطلع نموده باشد كه آماده است تا چنین سندی را با آن طریق دریافت نماید و دفتر بین المللی اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمی منتشر ساخته باشد.

ماده 92 مكرر ـ ثبت تغییرات برخی مطالب در تقاضا یا درخواست
.1
ـ92 مكرر ـ ثبت تغییرات بوسیله دفتر بین المللی
(.
الف) دفتر بین المللی، بنا به تقاضای متقاضی یا اداره دریافت كننده، تغییرات در مطالب زیر در تقاضا یا درخواست را ثبت خواهد نمود:
«1»
شخص، نام، اقامت، تابعیت یا نشانی متقاضی،
«2»
شخص، نام یا نشانی كارگزار، نماینده مشترك یا مخترع.
(
ب) دفتر بین المللی تغییر مورد تقاضا را اگر تقاضا برای ثبت پس از انقضاء مهلت های زیر به آن واصل شود ثبت نخواهد نمود:
«1»
مهلت مذكور در بند (1) ماده 22 معاهده، هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده در ارتباط با هر دولت متعاهد قابل اعمال نباشد؛
«2»
مهلت مذكور در شق (الف) بند (1) ماده 39 معاهده، هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده حداقل در مورد یك كشور متعاهد قابل اعمال باشد.

ماده 93ـ نگاهداری سوابق و پرونده ها
1
ـ93 – اداره دریافت كننده
هر اداره دریافت كننده سوابق مربوط به هر اظهارنامه بین المللی یا اظهارنامه به عنوان اظهارنامه بین المللی، از جمله نسخه اصلی را برای حداقل 10 سال از تاریخ تسلیم بین المللی، یا هرگاه هیچ تاریخ تسلیم بین المللی داده نشده باشد، از تاریخ وصول نگاهداری خواهد نمود.
2
ـ 93 – دفتر بین المللی
(
الف) دفتر بین المللی پرونده، ازجمله نسخه بایگانی، اظهارنامه بین المللی را برای حداقل .30 سال از تاریخ دریافت نسخه بایگانی نگاهداری خواهد نمود.
(
ب) سوابق اصلی دفتر بین المللی، برای مدت نامحدود نگاهداری می شود.
3
ـ 93 – مراجع جسنجو و بررسی مقدماتی بین المللی
هر مرجع جستجوی بین المللی و هر مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، پرونده هر اظهارنامه بین المللی را كه دریافت می دارد، حداقل برای 10 سال از تاریخ تسلیم بین المللی نگاهداری می نماید.
4
ـ 93 – تكثیرها
از لحاظ این ماده، سوابق، نسخه ها و پرونده ها را می توان به صورت فیلم (فتوگرافیك)، الكترونیك، یا سایر روشهای تكثیر نگاهداری نمود، مشروط بر اینكه تكثیرها بنحوی باشد كه تعهدات مربوط به حفظ سوابق، نسخه ها و پرونده ها بر طبق بند 1 ماده 93 تا بند 3 ماده 93 .آئین نامه رعایت شوند.

ماده 94ـ دسترسی به پرونده ها
1
ـ94 – دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط دفتر بین المللی
(
الف) بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص مجاز از طرف متقاضی، دفتر بین المللی مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
(
ب) دفتر بین المللی بنا به تقاضای هر شخص و نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی و با رعایت $ماده 38 معاهده و مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
2
ـ94 – دسترسی به پرونده نگاهداری شده توسط مرجع بررسی مقدماتی بین المللی بنا به تقاضای متقاضی یا هر شخص مجاز از طرف متقاضی، یا، زمانی كه گزارش بررسی مقدماتی بین المللی تهیه شده باشد، بنا به تقاضای هر اداره منتخب، مرجع بررسی مقدماتی بین المللی، مشروط به پرداخت هزینه خدمات، نسخه هائی از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
3
ـ94 – دسترسی به پرونده نگاهداری شده بوسیله اداره منتخب
اگر قانون ملی قابل اعمال توسط هر اداره منتخب، دسترسی اشخاص ثالث به پرونده اظهارنامه ملی را مجاز بداند، آن اداره می تواند دسترسی به هر سند مربوط به اظهارنامه بین المللی، ازجمله هر سند مربوط به بررسی مقدماتی بین المللی موجود در پرونده خود را تا همان حدی كه در قانون ملی برای دسترسی به پرونده اظهارنامه ملی مقرر است ولی، نه قبل از انتشار بین المللی اظهارنامه بین المللی، اجازه دهد.
ارائه نسخه هائی از اسناد می تواند مشروط به پرداخت هزینه خدمات شود.

ماده 95ـ در دسترس بودن ترجمه ها
1
ـ95 – ارائه نسخه های ترجمه
(
الف) بنا به تقاضای دفتر بین المللی، هر اداره تعیین شده یا منتخب نسخه ای از ترجمه اظهارنامه بین المللی ارائه شده به وسیله متقاضی به آن اداره را در اختیار آن دفتر قرار خواهد داد.
(
ب) دفتر بین المللی می تواند، بنا به تقاضا و مشروط به پرداخت هزینه، نسخه هائی از ترجمه های دریافتی به موجب شق (الف) بند1 فوق را در اختیار هرشخص قرار دهد.

ماده 96ـ جدول هزینه ها
1
ـ96 – جدول هزینه های منضم به آئین نامه
مبلغ هزینه های مذكور در مواد 15 و 57 آئین نامه به صورت پول سوئیس خواهدبود.
آنها در جدول هزینه ها كه منضم به این آئین نامه است و جزء لاینفك آن بشمار می رود مشخص خواهدشد.

جدول هزینه ها

1- هزینه اصلی :
(شق (الف ) بند 2 ماده 15 آئین نامه )
(الف) اگر اظهار نامه بین المللی حاوی بیش از 30 ورق نباشد .
(ب) اگر اظهارنامه بین المللی حاوی بش از 30 ورق باشد .
650 فرانك سوئیس
650
فرانك سوئیس با اضافه 15 فرانك سوئیس برای هر ورق مازاد بر 30 ورق
2- هزینه تعیین :
(شق (الف ) بند 2 ماده 15 آئین نامه )
(الف) برای تعیین های انجام شده بر طبقشق (الف ) بند 9 ماده 4آئین نامه )
(ب)برای تعیین های انجام شده بر طبق شق (ب ) بند 9 ماده 4آئین نامه و مورد تأیید بر طبق
شق (ج) بند 9 ماده 4 آئین نامه
140فرانك سوئیس برای تعیین به شرطی كه هر گونه تعیین بیش از 5 مورد طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 ائین نامه مستلزم پرداخت هزینه تعیین نباشد

140فرانك سوئیس برای تعیین

3- هزینه اقدام:
شق (الف) بند 2 ماده57 آئین نامه
233فرانك سوئیس

تخفیف ها
.4
ـ اگر اظهارنامه بین المللی بر طبق و در حد مقرر در دستورالعمل های اداری، روی كاغذ، هـمراه با یك نسـخه به صورت الكترونیك تسلیـم شده باشـد، كـل مبلغ هزینـه های قابل پـرداخت موضـوع موارد 1 و 2 (الـف) به مقدار 200 فرانك سوئیس كاهش می یابد.
.5
ـ بـرای اظـهارنامه هـای بیـن المللی تسلیـمی توسـط یك متقاضی كه شخص حقیـقی بوده و تـبعه و مقـیم كشـوری باشـد كه درآمـد ملی سرانه آن (بر طبق میانگین ارقام درآمد ملی سرانه مورداستفاده سازمان ملل متحد برای تعیین سهمیه آن كشور در بودجه سال های 1995، 1996 و 1997 آن سازمان) كمـتر از 3000 دلار آمریكا باشد، كلیه هزینه های قابل پرداخت (هرجا كه مورد .4 فوق قابل اعمال باشد به صورت هزینه های كاهش یافته بر طبق این مورد) به میزان 75 درصد تخفیف می یابد؛ اگر متقاضیان متعدد باشند
هركدام از آنها باید ضابطه های فوق را رعایت نمایند