قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده همكاري در ثبت اختراعات

ماده واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجري شمسي (برابر با 19 ژوئن 1970 ميلادي ) ـ اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجري شمسي (28 سپتامبر 1979 ميلادي ) و تجديدنظر شده در 14 مهر 1362 هجري شمسي (3 فوريه 1984 ميلادي ) و 11 مهر 1380 هجري شمسي (3 اكتبر 2001 ميلادي ) ـ ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد معاهده توديع نمايد.

تبصره 1ـ موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده براي دولت جمهوري اسلامي ايران محفوظ است و دولت درصورت اقتضاء مي تواند نسبت به اسقاط حق شرطهاي مقرر در ماده مزبور اقدام نمايد.

تبصره 2ـ اعمال مفاد ماده (59) معاهده توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است .

تبصره 3ـ لازم الاجراء شدن اصلاحيه هاي ناشي از اجراء بند(ب) جزء(3) ماده(61) معاهده منوط به تصويب در مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
معاهده همكاري در ثبت اختراعات

كشورهاي متعاهد،
با ابراز علاقه به مشاركت در پيشرفت علم و تكنولوژي ،
با ابراز علاقه به تكميل حمايت قانوني از اختراعات ،
با ابراز علاقه به تسهيل و كم هزينه كردن كسب حمايت براي اختراعات درموردي كه كسب حمايت در چند كشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه براي تسهيل و تسريع در دسترسي عمومي به اطلاعات فني موجود در اسنادي كه اختراعات جديد را توصيف مي نمايد،
با ابراز علاقه به ترويج و تسريع توسعه اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه ازطريق اتخاذ تدابيري در سطح ملي و منطقه اي با هدف افزايش كارآيي نظامهاي حقوقي آنان در زمينه حمايت از اختراعات از طريق ارائه اطلاعات سهل الوصول درباره دسترسي به راه حلهاي فناوري قابل اعمال نسبت به نيازهاي خاص آنان و تسهيل در دسترسي به حجم دائماً فزاينده فناوري نوين ،
و با اعتقاد به اين كه انجام همكاريها بين كشورها، نيل به اهداف فوق الذكر را تاحدزيادي تسهيل خواهد نمود، اين معاهده را بين خود منعقد ساخته اند.

مقررات مقدماتي

ماده 1 ـ تأسيس اتحاديه
1
ـ كشورهاي طرف اين معاهده (كه از اين پس « كشورهاي متعاهد» ناميده مي شوند) اتحاديه اي را به منظور همكاري در تسليم اظهارنامه ، جست وجو و بررسي اظهارنامه هاي حمايت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فني تشكيل مي دهند. اين اتحاديه به نام « اتحاديه بين المللي همكاري در ثبت اختراعات » ناميده خواهد شد.
2
ـ هيچ يك از مقررات اين معاهده در جهت تضعيف حقوقي كه به موجب مقررات مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي براي اتباع يا مقيمين كشورهاي عضو آن كنوانسيون مقرر گرديده تفسير نخواهد شد.

ماده 2ـ تعاريف
در اين معاهده و آئين نامه مگر اين كه به گونه ديگري به صورت صريح ذكر شده باشد:

1ـ « اظهارنامه » به اظهارنامه اي براي حمايت از يك اختراع اطلاق مي شود و اشاره به « اظهارنامه » به معناي اشاره به اظهارنامه هاي گواهي ثبت اختراعات ، گواهينامه مخترعين ، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي ، گواهينامه هاي مدلهاي اشياء مصرفي ، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه هاي تكميل اشياء مصرفي خواهد بود،

2ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه ثبت اختراعات ، گواهينامه مخترعين ، گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي ، گواهينامه ثبت مدلهاي مصرفي ، گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه هاي تكميل اختراع اشياء مصرفي تفسير مي شود.

3ـ « ورقه اختراع ملي » به ورقه اختراعي اطلاق مي شود كه به وسيله يك مرجع ملي صادر شده باشد.

4ـ « ورقه اختراع منطقه اي » به ورقه اختراعي اطلاق مي شود كه از طرف مرجع ملي يا مرجع بين الدولي كه داراي اختيار صدور ورقه هاي اختراع معتبر در بيش از يك كشور باشد صادر شده باشد.

5 ـ « اظهارنامه منطقه اي » به اظهارنامه اي براي ثبت اختراع در سطح منطقه اي اطلاق مي شود.

6 ـ اشاره « اظهارنامه ملي » به اشاره به اظهارنامه ها براي ورقه هاي اختراع ملي و ورقه هاي اختراع منطقه اي به جز اظهارنامه هايي كه به موجب اين معاهده تسليم شده است ، تفسير مي شود.

7 ـ « اظهارنامه بين المللي » به اظهارنامه اي اطلاق مي شود كه به موجب اين معاهده تسليم شده باشد.

8 ـ اشاره به « اظهارنامه » به اشاره به اظهارنامه هاي ملي و اظهارنامه هاي بين المللي تفسير مي شود.

9ـ اشاره به « ورقه اختراع » به اشاره به ورقه هاي اختراع ملي و ورقه هاي اختراع منطقه اي تفسير مي شود.

10ـ اشاره به « قانون ملي » به اشاره به قانون ملي يك كشور متعاهد تفسير مي شود، يا درصورتي كه اظهارنامه منطقه اي و يا ورقه اختراع منطقه اي مطرح باشد به اشاره به معاهده اي تفسير مي شود كه به موجب آن تسليم اظهارنامه هاي منطقه اي و يا صدور ورقه اختراع منطقه اي صورت مي پذيرد.

11ـ « تاريخ حق تقدم » از لحاظ محاسبه مهلت ها به موارد زير اطلاق مي شود:
الف ـ درموردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي يك ادعاي حق تقدم به موجب ماده (8) باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اظهارنامه اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ب ـ درصورتي كه طبق ماده (8)، اظهارنامه بين المللي حاوي چندين حق تقدم باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اولين اظهارنامه اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ج ـ درموردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي ادعاي حق تقدم طبق ماده (8) نباشد، تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه مذكور ملاك خواهد بود.

12ـ « اداره ملي » به مرجع دولتي يك كشور متعاهد اطلاق مي شود كه مسؤوليت صدور ورقه اختراع به آن محول است.اشاره به «اداره ملي » همچنين به اشاره به هر مرجع بين الدولي تفسير مي شود كه چندين كشور وظيفه صدور ورقه اختراع منطقه اي را به آن محول نموده اند، مشروط بر اين كه لااقل يكي از آن كشورها جزء كشورهاي متعاهد باشد و همچنين كشورهاي فوق الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختياراتي كه اين معاهده و آئين نامه آن درمورد ادارات ملي مقرر داشته را به عهده بگيرد.

13ـ « اداره تعيين شده » به اداره ملي يك كشور يا اداره اي كه از طرف كشور مذكور عمل مي كند و به موجب مقررات فصل اول اين معاهده توسط متقاضي تعيين شده باشد اطلاق مي شود.

14ـ « اداره منتخب » به اداره ملي يك كشور يا اداره اي كه ازطرف كشور مذكور عمل مي كند و آن را متقاضي طبق مقررات فصل دوم اين معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق مي شود.

15ـ « اداره دريافت كننده » به اداره ملي يا سازمان بين الدولي اطلاق مي شود كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم مي شود.

16ـ « اتحاديه » به اتحاديه بين المللي همكاري در ثبت اختراعات اطلاق مي شود.

17ـ « مجمع » به مجمع اتحاديه اطلاق مي شود.

18ـ « سازمان » به سازمان جهاني مالكيت معنوي اطلاق مي شود.

19ـ « دفتر بين المللي » به دفتر بين المللي سازمان اطلاق مي شود و تا زماني كه دفتر بين المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق مي شود.

20ـ « مديركل » به مديركل سازمان و تا زماني كه دفتر بين المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود دارد به مدير آن دفتر اطلاق مي شود.

فصل اول ـ اظهارنامه بين المللي و جست وجوي بين المللي

ماده 3ـ اظهارنامه بين المللي
1
ـ اظهارنامه هاي حمايت از اختراعات در هر يك از كشورهاي متعاهد را مي توان بصورت اظهارنامه هاي بين المللي طبق اين معاهده تسليم نمود.
2
ـ اظهارنامه بين المللي برابر اين معاهده و آئين نامه شامل تقاضا، توصيف ، يك يا چند ادعا و عنداللزوم يك يا چند نقشه و يك خلاصه خواهد بود.
3
ـ خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي توان از آن براي منظور ديگر خصوصاً تفسير حدود حمايت مورد درخواست استفاده نمود.
4
ـ اظهارنامه بين المللي بايد:
(1)
به يكي از زبانهاي مقرر شده تنظيم شده باشد.
(2)
در آن الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن رعايت شده باشد.
(3)
الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعايت شده باشد.
(4)
مشمول پرداخت هزينه هاي مقرر شده باشد.

ماده 4ـ تقاضا

1ـ تقاضا حاوي موارد زير خواهد بود:
(1)
درخواستي داير بر اين كه به اظهارنامه بين المللي طبق اين معاهده رسيدگي شود.
(2)
تعيين كشور يا كشورهاي متعاهد كه طبق اظهارنامه بين المللي ، حمايت از اختراع در آن كشور يا كشورها، مورد نظر است (كشورهاي تعيين شده )؛ اگر براي هر يك از كشورهاي تعيين شده امكان ثبت اختراع منطقه اي وجود داشته باشد و متقاضي مايل باشد كه ورقه اختراع منطقه اي را به جاي ورقه اختراع ملي تحصيل نمايد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود؛ اگر به موجب يك معاهده ثبت اختراع منطقه اي ، متقاضي نتواند اظهارنامه خود را به كشورهاي خاصي از اعضاي آن معاهده محدود نمايد تعيين يكي از آن كشورها و اظهار تمايل داير به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي ، به عنوان تعيين تمامي كشورهاي عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملي كشور تعيين شده ، تعيين آن كشور داراي اثر اظهارنامه براي تحصيل ورقه اختراع منطقه اي باشد، تعيين آن كشور قرينه اي خواهد بود داير بر تمايل به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي .
(3)
نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضي و نماينده او (درصورت وجود نماينده ).
(4)
عنوان اختراع .
(5)
نام و ساير اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردي كه بموجب قانون ملي حداقل يك كشور تعيين شده ، ارائه اين اطلاعات در زمان تسليم اظهارنامه ملي ضروري باشد. درغير اين صورت اين مشخصات را مي توان در تقاضا يا در اطلاعيه جداگانه خطاب به هر يك از ادارات تعيين شده ارائه نمود كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را ضروري دانسته ولي درعين حال اجازه مي دهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتري نسبت به زمان تسليم اظهارنامه ملي ارائه كرد.

2ـ تعيين هر كشور مستلزم پرداخت هزينه هاي مقرر شده ظرف مهلت تعيين شده خواهد بود.

3ـ تعيين يك كشور به منزله اين است كه حمايت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع به وسيله يا براي آن كشور تعيين شده خواهد بود مگر در مواردي كه متقاضي خواهان هر يك از انواع ديگر حمايت مندرج در ماده (43) باشد. درمورد اين بند مقررات بند (2) ماده (2) جاري نخواهد بود.

4ـ عدم ذكر نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصات و اطلاعاتي را الزامي دانسته ولي اجازه مي دهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسليم اظهارنامه ارائه نمود داراي هيچ اثري نخواهد بود. برعدم تسليم چنين اطلاعات و مشخصات طي اطلاعيه جداگانه در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قوانين ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را الزامي نداند اثر مترتب نخواهد بود.

ماده 5 ـ توصيف
توصيف اختراع بايد اختراع را به قدر كافي كامل و روشن افشاء نمايد به نحوي كه شخصي كه در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملي كند.

ماده 6 ـ ادعاها
در ادعا يا ادعاها، بايد موضوعي كه حمايت براي آن درخواست مي شود تعريف گردد. ادعاها بايد واضح و منجز بوده و به وسيله توصيف كاملاً تأييد شوند.

ماده 7 ـ نقشه ها
1
ـ با رعايت مقررات جزء (2) بند (2) اين ماده ارائه نقشه ها زماني الزامي است كه براي فهم اختراع ضروري باشند.
2
ـ هرگاه تبيين ماهيت اختراع مستلزم ارائه نقشه ها باشد ولو اين كه وجود نقشه ها براي اختراع ضروري نباشد:
(1)
متقاضي مي تواند اين نقشه ها را به هنگام تسليم اظهارنامه بين المللي ارائه نمايد.
(2)
هر اداره تعيين شده مي تواند از متقاضي بخواهد كه نسبت به تسليم اين نقشه ها در مهلت مقرر اقدام نمايد.

ماده 8 ـ ادعاي حق تقدم

1ـ اظهارنامه بين المللي همان طور كه در آئين نامه مقرر گرديده مي تواند حاوي اعلاميه اي باشد كه حاكي از ادعاي حق تقدم يك يا تعداد بيشتري اظهارنامه قبلي كه براي يا در هر كشور عضو « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي » تسليم شده اند.

2ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند شرايط مربوط و اثر ناشي از هر ادعاي حق تقدم اعلام شده طبق بند (1) اين ماده به نحو مقرر در ماده (4) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تجديد نظر شده در استكهلم خواهد بود.
ب ـ اظهارنامه بين المللي كه براي آن حق تقدم به استناد يك يا چند اظهارنامه كه قبلاً در، يا براي يك كشور عضو تسليم گرديده ادعا شده باشد مي تواند حاوي تعيين كشور مزبور به عنوان كشور تعيين شده نيز باشد. هرگاه در اظهارنامه بين المللي حق تقدم يك يا چند اظهارنامه ملي تسليم شده در، يا براي يك كشور تعيين شده مورد ادعا بوده يا در موردي كه حق تقدم در يك اظهارنامه بين المللي كه فقط يك كشور را تعيين نموده مورد ادعا باشد شرايط و اثر ادعاي حق تقدم در آن كشور تابع قانون ملي كشور مزبور خواهد بود.

ماده 9 ـ متقاضي
1
ـ هر شخص مقيم يا تابع يك كشور متعاهد مي تواند اظهارنامه بين المللي را تسليم نمايد.
2
ـ مجمع مي تواند به مقيمين و اتباع هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه طرف اين معاهده نمي باشند اجازه دهد تا نسبت به تسليم اظهارنامه هاي بين المللي اقدام نمايند.
3
ـ مفاهيم مربوط به اقامت و تابعيت و به كارگيري اين مفاهيم درمواردي كه متقاضيان متعدد وجود داشته باشند و يا درمواردي كه متقاضيان براي همه كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند در آئين نامه تعريف شده اند.

ماده 10 ـ اداره دريافت كننده
اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده مقرر شده اي تسليم خواهد شد كه آن را طبق مقررات اين معاهده و آئين نامه كنترل و بررسي خواهد نمود.

ماده 11ـ تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي و اثرات مترتب بر آن

1ـ اداره دريافت كننده ، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي را به عنوان تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه تلقي خواهد نمود مشروط بر اين كه در زمان دريافت اظهارنامه وجود شرايط زير براي آن اداره محقق باشد:
(1)
متقاضي به دلايل اقامتي يا تابعيتي فاقد حق تسليم اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده نباشد،.
(2)
اظهارنامه بين المللي به زبان تعيين شده تنظيم شده باشد.
(3)
اظهارنامه بين المللي حداقل حاوي نكات زير باشد:
الف ـ اشاره دال بر اين كه اظهارنامه تسليمي با هدف و قصد و نيت اظهارنامه بين المللي تنظيم شده است .
ب ـ تعيين حداقل يك كشور متعاهد.
ج ـ نام متقاضي به نحو مقرر.
د ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود به توصيف اختصاص دارد.
هـ ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود كه به ادعا يا ادعاها اختصاص دارد.

2ـالف ـ اگر اداره دريافت كننده در زمان دريافت اظهارنامه بين المللي تشخيص دهد كه الزامات مندرج در بند (1) اين ماده رعايت نشده است ، در آن صورت متقاضي را وفق مقررات آئين نامه دعوت مي نمايد تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب ـ چناچه متقاضي دعوت مزبور را اجابت نمايد و اصلاحات را انجام دهد، اداره دريافت كننده وفق آئين نامه تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده را به عنوان تاريخ تسليم اظهارنامه ملاك عمل قرار خواهد داد.

3ـ با رعايت بند (4) ماده (64)، هر اظهارنامه بين المللي كه الزامات مقرر مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت و تاريخ تسليم بين المللي را دريافت نمايد از تاريخ تسليم بين المللي داراي اثر اظهارنامه ملي عادي در هر يك از كشورهاي تعيين شده خواهد بود و تاريخ مزبور به عنوان تاريخ واقعي تسليم در هر يك از كشورهاي تعيين شده تلقي خواهد شد.

4ـ هر اظهارنامه بين المللي كه الزامات مندرج در جزءهاي (1) تا (3) بند (1) اين ماده را رعايت نموده باشد در حكم تسليم اظهارنامه ملي عادي به معناي مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده 12ـ ارسال اظهارنامه بين المللي به دفتربين المللي ومرجع جست وجوي بين المللي
1
ـ يك نسخه از اظهارنامه بين المللي در اداره دريافت كننده نگهداري مي شود (نسخه اصلي ) و نسخه ديگر (نسخه بايگاني ) براي دفتر بين المللي ارسال مي گردد. نسخه ديگري نيز (نسخه جست وجو) به مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (16) به نحو مقرر در آئين نامه ارسال مي شود.
2
ـ نسخه بايگاني در حكم نسخه اصلي اظهارنامه بين المللي خواهد بود.
3
ـ اگر دفتر بين المللي نسخه بايگاني را ظرف مهلت تعيين شده دريافت ننمايد، اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي خواهد شد.

ماده 13ـ امكان دسترسي به نسخه اي از اظهارنامه بين المللي براي هر يك از ادارات تعيين شده

1ـ هر اداره تعيين شده مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را قبل از انجام مكاتبات موضوع ماده (20) براي آن اداره ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممكن پس از گذشت يك سال از تاريخ حق تقدم براي اداره تعيين شده خواهد فرستاد.

2ـ الف ـ متقاضي مي تواند در هر زماني كه مايل باشد نسخه اي از اظهارنامه بين المللي خود را به هر يك از ادارات تعيين شده ، ارسال دارد.
ب ـ متقاضي هر زمان كه مايل باشد مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را به هر يك از ادارات تعيين شده ، ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممكن به اداره تعيين شده ، خواهد فرستاد.
ج ـ هر اداره ملي مي تواند به دفتر بين المللي اعلام نمايد كه مايل به دريافت نسخه هاي موضوع جزء (ب ) اين بند نمي باشد. در چنين حالتي جزء (ب ) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.

ماده 14ـ برخي نواقص در اظهارنامه بين المللي

1ـ الف ـ اداره دريافت كننده اظهارنامه بين المللي اين موضوع را بررسي خواهد نمود كه اظهارنامه مزبور داراي هر يك از نواقص زير نباشد:
(1)
فقدان امضاء به نحو مقرر در آئين نامه .
(2)
عدم ذكر مشخصات متقاضي به نحوي كه مقرر شده است .
(3)
نداشتن عنوان .
(4)
نداشتن خلاصه .
(5)
عدم رعايت الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئين نامه .
ب ـ اگر اداره دريافت كننده ، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين المللي داراي هر يك از نواقص فوق مي باشد از متقاضي دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نمايد و درصورت عدم اصلاح ، اظهارنامه مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده مراتب را اعلام خواهد نمود.

2ـ اگر اظهارنامه بين المللي به نقشه هايي اشاره كند كه در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دريافت كننده مراتب را به متقاضي اعلام خواهد نمود و مشاراليه ظرف مهلت مقرر شده مي تواند آنها را ارائه نمايد. اگر متقاضي نقشه ها را ارائه دهد تاريخ تسليم تقاضاي بين المللي تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ نقشه ها به وسيله اداره دريافت كننده وصول شده باشد درغير اين صورت هرگونه ارجاع به نقشه ها كان لم يكن تلقي خواهد شد.

3ـ الف ـ اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه در ظرف مهلت مقرر شده هزينه هاي مقرر در جزء (4) بند (4) ماده (3) پرداخت نگرديده يا هيچ يك از هزينه مقرر در بند (2) ماده (4) در ارتباط با هر يك از كشورهاي تعيين شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي مي گردد و اداره دريافت كننده اظهارنامه نيز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب ـ اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه ظرف مهلت مقرر هزينه تعيين شده به موجب بند (2) ماده (4) درمورد يك يا چند كشور از كشورهاي تعيين شده (ولي نه همه آنها) پرداخت شده است ، در آن صورت موضوع تعيين كشورهايي كه درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزينه اي پرداخت نشده ، مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده اظهارنامه بين المللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.

4ـ اگر پس از تعيين تاريخ بين المللي ، اداره دريافت كننده ظرف مدت مقرر شده تشخيص دهد كه هر يك از الزامات مذكور در جزءهاي (1) الي (3) بند (1) ماده (11) در آن تاريخ انجام نشده است اظهارنامه مذكور مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.

ماده 15ـ جست وجوي بين المللي

1ـ هر اظهارنامه بين المللي مشمول جست وجوي بين المللي خواهد بود.

2ـ هدف از جست وجوي بين المللي كشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائي است .

3ـ جست وجوي بين المللي براساس ادعاها با توجه مقتضي به توصيف و نقشه ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.

4ـ مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (16) به كشف هرچه بيشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائي درحد امكان اهتمام خواهد ورزيد و درهر مورد مدارك مقرر در آئين نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.

5 ـ الف ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، هر متقاضي كه اظهارنامه ملي را به اداره ملي آن كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور تسليم مي نمايد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قوانين ملي مزبور درخواست نمايد كه جست وجويي شبيه جست وجوي بين المللي (جست وجوي از نوع بين المللي ) درمورد چنين اظهارنامه اي معمول گردد.
ب ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، اداره ملي كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور مي تواند هر اظهارنامه ملي تسليم شده را مشمول جست وجو از نوع بين المللي قرار دهد.
ج ـ چنانچه اظهارنامه ملي ، اظهارنامه بين المللي تلقي شود و به اداره مذكور در جزءهاي .(الف ) و (ب ) اين بند تسليم شده باشد، جست وجو از نوع بين المللي توسط مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (16) كه صالح براي جست وجوي بين المللي است انجام خواهد گرفت.اگر اظهارنامه ملي به زباني باشد كه به تشخيص مرجع جست وجوي بين المللي فاقد شرايط لازم براي بررسي است جست وجو از نوع بين المللي براساس ترجمه تهيه شده وسيله متقاضي به زباني كه براي اظهارنامه هاي بين المللي مقرر گرديده و مورد قبول مرجع جست وجوي بين المللي براي اظهارنامه هاي بين المللي باشد، انجام خواهد شد و درمواردي كه اظهارنامه ملي و ترجمه آن لازم باشد به شكل مقرر براي اظهارنامه هاي بين المللي تسليم خواهد شد.

ماده 16ـ مرجع جست وجوي بين المللي

1ـ جست وجوي بين المللي توسط مرجع جست وجوي بين المللي انجام خواهد شد كه مي تواند يا يك اداره ملي و يا يك سازمان بين الدولي نظير مؤسسه بين المللي اختراع باشد، كه از جمله وظايف آن تهيه گزارشهاي جست وجوي مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائي درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه ها است .

2ـ اگر تا زمان تأسيس « مرجع واحد جست وجوي بين المللي » مراجع متعدد جست وجوي بين المللي وجود داشته باشد، هر اداره دريافت كننده ، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذكور در .جزء (ب ) بند (3)، مرجع يا مراجع بين المللي براي جست وجو درمورد اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به آن اداره را تعيين خواهد نمود.

3ـ الف ـ مراجع جست وجوي بين المللي به وسيله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملي و هر سازمان بين الدولي كه واجد شرايط مذكور در جزء (ج ) اين بند باشد مي تواند به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي تعيين گردد.
ب ـ اين انتصاب مشروط به رضايت اداره ملي يا سازمان بين الدولي مورد نظر براي انتصاب و نيز انعقاد موافقتنامه اي بين آن اداره يا سازمان و دفتر بين المللي كه به تأييد مجمع برسد خواهد بود. اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفين ، بالاخص تعهدات رسمي اداره يا سازمان فوق الذكر درمورد اعمال و رعايت كليه قواعد عمومي جست وجوي بين المللي را مشخص خواهد نمود.
ج ـ حداقل الزامات و شرايط لازم ، بالاخص درخصوص نيروي انساني و اسناد كه هر اداره يا سازمان بايد قبل از انتصاب و همچنين در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعايت نمايد در آئين نامه تعيين خواهد شد.
د ـ انتصاب براي مدت معيني صورت خواهد گرفت و اين مدت قابل تمديد براي دوره هاي بعدي است .
هـ ـ مجمع قبل از تصميم گيري درخصوص انتصاب هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي يا تصميم گيري درباره تمديد دوره انتصاب يا قبل از تصويب خاتمه انتصاب ، اظهارات اداره يا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشكيل كار گروه (كميته ) همكاري فني موضوع ماده (56) اين معاهده نظر آن كار گروه (كميته ) را نيز اخذ خواهد نمود.

ماده 17 ـ آئين كار مرجع جست وجوي بين المللي

1ـ آئين كار مرجع جست وجوي بين المللي تابع مقررات اين معاهده ، آئين نامه و همچنين موافقتنامه اي خواهد بود كه دفتر بين المللي آن را طبق مفاد اين معاهده و آئين نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.

2ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوي بين المللي تشخيص دهد كه:
(1)
اظهارنامه بين المللي به موضوعي مرتبط است كه به موجب آئين نامه نيازي به جست وجوي مرجع جست وجوي بين المللي ندارد و درمورد خاص مرجع مذكور تصميم به عدم جست وجو بگيرد، يا
(2)
عدم رعايت الزامات مقرر درباره توصيف ، ادعاها يا نقشه ها تا آن حد باشد كه جست وجوي بين المللي معنادار را متعذر سازد.
در اين دو حالت مرجع مذكور مراتب را اعلام و به متقاضي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد كه گزارش جست وجوي بين المللي تهيه نخواهد شد.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر يك از وضعيت هاي مذكور در جزء (الف ) بند (2) فوق فقط درخصوص برخي از ادعاهاي خاص مصداق دارد، در گزارش جست وجوي بين المللي موضوع درمورد اين ادعاها مشخص و درمورد ساير ادعاها گزارش مذكور طبق ماده (18) اين معاهده تنظيم خواهد شد.

3ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوي بين المللي ، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين المللي الزام مربوط به رعايت وحدت اختراع به نحو مذكور در آئين نامه را رعايت ننموده از متقاضي درخواست مي كند كه هزينه اضافي را پرداخت نمايد. مرجع جست وجوي بين المللي گزارش جست وجوي خود را براساس آن قسمت هايي كه اظهارنامه بين المللي تهيه خواهد نمود كه به اولين اختراع ذكر شده در ادعاها (اختراع اصلي ) مربوط است مشروط بر اين كه هزينه هاي اضافي لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهاي اظهارنامه بين المللي پرداخت شده باشد كه به اختراعاتي مربوط مي شود كه درقبال آنها هزينه هاي فوق الذكر پرداخت گرديده است
ب ـ قانون ملي هر كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد كه درخواست موضوع جزء (الف ) بند (3) مرجع جست و جوي بين المللي كاملاً موجه بوده و درصورتي كه متقاضي كليه هزينه هاي اضافي را نپرداخته باشد و در نتيجه بخش مربوطه اظهارنامه بين المللي مورد جست وجو قرار نگرفته است ، آن بخشها تا حدي كه آثار آن در كشور، مورد نظر است ، مسترد شده تلقي خواهد شد مگر آن كه متقاضي هزينه ويژه را به اداره ملي آن كشور پرداخت كند.

ماده 18 ـ گزارش جست وجوي بين المللي
1
ـ گزارش جست وجوي بين المللي در مهلت مقرر و شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
2
ـ مرجع جست وجوي بين المللي گزارش جست وجوي بين المللي را به محض تهيه براي متقاضي و دفتر بين المللي ارسال خواهد كرد.
3
ـ گزارش جست وجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئين نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذكور توسط يا تحت مسؤوليت دفتر بين المللي تهيه مي گردد.

ماده 19ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بين المللي
1
ـ متقاضي ، پس از دريافت گزارش جست وجوي بين المللي ، اين حق را دارد كه براي يك بار و در ظرف مهلت معين اصلاحيه هايي را درخصوص ادعاهاي مذكور در اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي تسليم نمايد. همزمان با اين اقدام وي مي تواند يادداشت مختصري را به نحو مقرر در آئين نامه تسليم نموده و طي آن اصلاحيه را تشريح و اثراتي را كه اين اصلاحيه ها ممكن است بر توصيف و نقشه ها داشته باشد، مشخص نمايد.
2
ـ در اصلاحيه ها افشاء اختراع نبايد فراتر از حدي باشد كه دراظهارنامه بين المللي تسليمي آمده است .
3
ـ اگر قانون ملي هر كشور تعيين شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحيه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بين المللي تسليمي آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعايت بند (2) اين ماده هيچ گونه اثري در آن كشور مترتب نخواهد بود.

ماده 20ـ مكاتبه با ادارات تعيين شده
1
ـ الف ـ اظهارنامه بين المللي همراه با گزارش جست وجوي بين المللي (شامل هر يك از موارد مذكور در جزء (ب ) بند (2) ماده (17) و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) اين معاهده به نحو مقرر در آئين نامه به هر يك از ادارات تعيين شده ارسال خواهد شد، مگر اين كه اداره تعيين شده اين الزامات را كلاً و يا بعضاً اسقاط نمايد.
ب ـ مكاتبه همراه با ترجمه گزارش يا اعلاميه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
2
ـ چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اين معاهده به ادعاها اصلاحيه وارد شده باشد،
دراين صورت بايد همراه با مكاتبه يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده ، توام با متن كامل ادعاها پس از اصلاح ، يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده به انضمام متن اصلاحيه ها ارسال گردد. همچنين چنانچه طبق بند (1) ماده (19) اعلاميه اي نيز تهيه شده باشد اعلاميه مذكور هم ارسال خواهد شد.
3
ـ بنا به تقاضاي اداره تعيين شده يا متقاضي ، مرجع جست وجوي بين المللي نسخه اي از اسناد مذكور در گزارش جست وجوي بين المللي را طبق آئين نامه حسب مورد به اداره مذكور يا متقاضي ارسال خواهد نمود.

ماده 21ـ انتشار بين المللي
1
ـ دفتر بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي را منتشر خواهد نمود.
2
ـ الف ـ با رعايت استثنائات مقرر در بند (ب ) اين بند و بند (3) ماده (64) انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذيرفت .
ب ـ متقاضي مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسبت به انتشار اظهارنامه بين المللي وي در هر زماني قبل از خاتمه مدت مذكور در جزء (الف ) فوق اقدام نمايد. دراين صورت دفتر بين المللي به همان نحو به صورت مقرر در آئين نامه اقدام خواهد نمود.
3
ـ گزارش جست وجوي بين المللي و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (17) به نحو مقرر در آئين نامه انتشار خواهد يافت .
4
ـ زبان و شكل انتشار بين المللي و جزئيات ديگر تابع آئين نامه خواهد بود.
5
ـ چنانچه قبل از تكميل مقدمات فني مربوط به انتشار بين المللي ، اظهارنامه بين المللي مسترد و يا مسترد شده تلقي گرديده باشد، انتشار بين المللي صورت نخواهد گرفت .
6
ـ اگر اظهارنامه بين المللي حاوي عبارات و يا نقشه هايي باشد كه به عقيده دفتر بين المللي خلاف اخلاق حسنه يا نظم عمومي تلقي شود يا اين كه به عقيده آن دفتر، اظهارنامه بين المللي مذكور حاوي عباراتي باشد كه برحسب تعريف آئين نامه موهن تلقي گردد، آن دفتر مي تواند عبارات ، نقشه ها و تقريرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد كلمات يا نقشه هاي حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه اي از بخش هاي حذف شده را دراختيار قرار دهد.

ماده 22ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات تعيين شده

1ـ درصورتي كه مكاتبه در ماده (20) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضي نسخه اي از اظهارنامه بين المللي و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزينه هاي ملي (عنداللزوم ) حداكثر تا سي ماده از تاريخ حق تقدم به اداره تعيين شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملي يك كشور تعيين شده ذكر نام و ساير اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامي بوده ولي به موجب قانون مزبور ارائه اين مشخصات در تاريخي مؤخر بر تاريخ تسليم اظهارنامه ملي مجاز باشد، در آن صورت متقاضي ، اين مشخصات را حداكثر تا انقضاي سي ماه از تاريخ حق تقدم به اداره ملي يا اداره اي كه براي كشور عمل مي كند ارائه خواهد نمود مگر در مواردي كه تقاضا حاوي مشخصات و اطلاعات مذكور باشد.

2ـ هرگاه مرجع جست وجوي بين المللي طبق جزء (الف ) بند (2) ماده (17) اعلاميه اي را صادر نمايد داير بر اين كه گزارش جست وجوي بين المللي تهيه نخواهد شد. مهلت مقرر براي انجام اقدامات مذكور در بند (1) اين ماده همان مدتي است كه در بند(1) مقرر شده است .

3ـ هر قانون ملي مي تواند براي اجراء اقدامات مذكور در بندهاي (1) يا (2) فوق مبادرت به تعيين مهلتي نمايد كه تاريخ انقضاي آن ديرتر از مهلت مقرر در بندهاي فوق باشد.

ماده 23ـ تأخير تشريفات ملي
1
ـ هيچ اداره تعيين شده مجاز نخواهد بود كه اظهارنامه بين المللي را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (22) به جريان انداخته يا مورد بررسي قرار دهد.
2
ـ علي رغم مفاد بند (1) اين ماده هر اداره تعيين شده مي تواند بنا به تقاضاي صريح متقاضي ، اظهارنامه بين المللي را در هر زمان كه متقاضي بخواهد به جريان انداخته و يا مورد بررسي قرار دهد.

ماده 24ـ امكان بلااثر شدن در كشورهاي تعيين شده

1ـ درمورد جزء (2) زير مشروط به رعايت مقررات ماده (25) اثر اظهارنامه بين المللي مقرر در بند (3) ماده (11) در هر يك از كشورهاي تعيين شده متوقف خواهد شد و اين امر داراي همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملي در آن كشور خواهد بود:
(1)
درصورتي كه متقاضي اظهارنامه بين المللي يا تعيين آن كشور را مسترد نمايد.
(2)
درصورتي كه طبق بند (3) ماده (12)، جزء (ب ) بند (1) ماده (14)، جزء (الف ) بند (3) ماده (14) يا بند (4) ماده (14) اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي شود يا طبق جزء (ب ) بند (3) ماده (14) موضوع تعيين آن كشور مسترد شده تلقي گردد.
(3)
درصورتي كه متقاضي اقدامات مذكور در ماده (22) را ظرف مدت تعيين شده انجام ندهد.

2ـ علي رغم مفاد بند (1) فوق هر اداره تعيين شده مي تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نمايد حتي در مواردي كه طبق بند (2) ماده (25) حفظ اين اثر لازم نباشد.

ماده 25ـ بررسي در ادارات تعيين شده

1ـ الف- هرگاه اداره دريافت كننده از اعطاء تاريخ ثبت بين المللي امتناع ورزد يا اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي گرديده ، يا هرگاه دفتر بين المللي موردي را به موجب بند (3) ماده (12) تشخيص داده باشد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه اي از اسناد موجود در پرونده را به هر يك از ادارات تعيين شده كه متقاضي از آنها نام برده ، ارسال خواهد نمود.
ب ـ هرگاه اداره دريافت كننده اعلام نموده باشد كه مراتب تعيين كشور خاصي مسترد شده تلقي گرديده است ، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه اي از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملي آن كشور ارسال خواهد نمود.
ج ـ تقاضاي مذكور در جزءهاي (الف ) يا (ب ) اين بند بايد ظرف مهلت معين ارائه شود.

2ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند و مشروط به پرداخت هزينه مقرر در قانون ملي (عنداللزوم ) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معين هر اداره تعيين شده تصميم گيري خواهد نمود كه آيا مراتب رد، اعلام يا تشخيص مورد مذكور در بند (1) اين ماده منطبق و با رعايت مفاد اين معاهده و آئين نامه صورت پذيرفته است يا خير و اگر به اين نتيجه برسد كه رد يا اعلام ناشي از اشتباه يا غفلت اداره دريافت كننده بوده و تشخيص دفتر بين المللي ناشي از اشتباه يا غفلت آن دفتر بوده است ، در آن صورت تاحدي كه به تأثير در كشور تعيين شده مربوط مي شود آن اداره اشتباه يا غفلت را مؤثر ندانسته و به اظهارنامه بين المللي رسيدگي خواهد نمود.
ب ـ هرگاه نسخه بايگاني به علت اشتباه يا غفلت متقاضي پس از انقضاء مدت تعيين شده در بند (3) ماده (12) به دفتر بين المللي واصل شود مفاد جزء (الف ) اين بند تنها در شرايط و اوضاع و احوال مذكور در بند (2) ماده (48) اعمال خواهد شد.

ماده 26ـ امكان تصحيح مدارك ارائه شده به ادارات تعيين شده
هيچ اداره تعيين شده اي نمي تواند اظهارنامه بين المللي را به دليل عدم رعايت الزامات مقرر در اين معاهده و آئين نامه رد نمايد مگر اين كه ابتدا به متقاضي جهت تصحيح آن فرصتي در حد و مطابق آئين كار ي كه در قانون ملي براي اظهارنامه هاي ملي درموارد مشابه يا قابل مقايسه مقرر است ، اعطاء نمايد.

ماده 27ـ الزامات ملي

1ـ هيچ قانون ملي نمي تواند رعايت الزاماتي درخصوص شكل يا محتواي اظهارنامه بين المللي كه متفاوت يا اضافه بر آنچه كه در اين معاهده و آئين نامه مقرر شده را خواستار شود.

2ـ مقررات مذكور در بند (1) اين ماده بر اعمال مفاد بند (2) ماده (7) تأثيري ندارد. همچنين مقررات مزبور هيچ قانون ملي را از درخواست مدارك زير پس از اين كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، منع نمي كند:
(1)
هنگامي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، نام نماينده مجاز اين شخص حقوقي .
(2)
اسنادي كه قسمتي از اظهارنامه بين المللي نمي باشد ولي دليل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكيل مي دهد از جمله تأييد اظهارنامه بين المللي به وسيله امضاء متقاضي درموردي كه اظهارنامه به هنگام تسليم از طرف نماينده يا كارگزار متقاضي امضاء شده باشد.

3ـ درصورتي كه كشور تعيين شده به استناد قانون ملي خود تشخيص دهد كه متقاضي به علت اين كه مخترع نيست واجد شرايط لازم براي تسليم اظهارنامه ملي نمي باشد، مي تواند اظهارنامه بين المللي را رد نمايد.

4ـ درصورتي كه قانون ملي الزاماتي را درمورد شكل يا محتواي اظهارنامه هاي ملي مقرر نمايد كه از نظر متقاضيان مساعدتر از الزامات مقرر شده در اين معاهده و آئين نامه درارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي باشد، اداره ملي ، دادگاهها و هر مرجع ديگر كشور تعيين شده يا كشور عمل كننده براي آن مي توانند به جاي الزامات مقرر شده در معاهده و آئين نامه ، الزامات ملي را در اين باره اعمال نمايند مگر درموردي كه متقاضي بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئين نامه درمورد اظهارنامه بين المللي خود اصرار ورزد.

5 ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه اجازه دهد آزادي هر كشور متعاهد براي تعيين شرايط ماهوي مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراين معاهده و آئين نامه در ارتباط با تعريف سابقه اختراع ادعائي منحصر به اهداف آئين كار بين المللي است و درنتيجه هر كشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصميم گيري درخصوص قابليت ثبت يك اختراع كه دراظهارنامه بين المللي ادعا شده ضوابط قانون ملي خود را درباره سابقه اختراع ادعائي و ساير شرايط مربوط به قابليت ثبت كه تشكيل دهنده الزامات مربوط به شكل و يا محتواي اظهارنامه بين المللي نباشد را اعمال نمايد.

6 ـ قانون ملي مي تواند از متقاضي بخواهد كه مدارك لازم در ارتباط با هر شرط ماهوي مربوط به قابليت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.

7 ـ هر اداره دريافت كننده يا پس از آن كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، اداره مربوط مي تواند تا آنجا كه به تعيين كارگزار از طرف متقاضي به عنوان نماينده نزد اداره مذكور باشد يا دراختيار بودن نشاني در كشور تعيين شده براي ابلاغ اطلاعيه ها مربوط مي شود قانون ملي را اعمال نمايد.

8 ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه آزادي هر كشور متعاهد را در اعمال تدابير لازم براي حفظ امنيت ملي خود و يا حق اتباع و مقيمين آن كشور را در تسليم اظهارنامه هاي بين المللي به علت حفاظت از منافع عمومي اقتصادي آن كشور محدود نمايد.

ماده 28ـ اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها در ادارات تعيين شده
1
ـ متقاضي از اين فرصت بهره مند خواهد بود كه ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصيف و نقشه ها را در هر اداره تعيين شده اصلاح نمايد. هيچ اداره تعيين شده اي نمي تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعي را اعطاء يا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضايت صريح متقاضي .
2
ـ اصلاحيه ها نبايد از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بين المللي تسليمي فراتر رود مگر اين كه قانون ملي كشور تعيين شده چنين امري را اجازه دهد.
3
ـ در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئين نامه مقرراتي پيش بيني نشده باشد، اصلاحيه ها بايد طبق قوانين ملي كشور تعيين شده باشد.
4
ـ درصورتي كه اداره تعيين شده ارائه ترجمه اظهارنامه بين المللي را لازم بداند، اصلاحيه ها هم بايد به همان زبان ترجمه شده باشد.

ماده 29ـ آثار انتشار بين المللي

1ـ تا آنجا كه به حمايت از حقوق متقاضي در يك كشور تعيين شده مربوط مي شود، آثار انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي در آن كشور با رعايت مقررات بندهاي (2) تا (4) اين ماده همان آثاري خواهد بود كه قانون ملي كشور تعيين شده براي انتشار الزامي اظهارنامه هاي ملي بررسي نشده در داخل مقرر مي دارد.

2ـ اگر زبان مورد استفاده در انتشار بين المللي با زبان به كار رفته در انتشار به موجب قانون ملي در كشور تعيين شده متفاوت باشد قانون ملي كشور مزبور مي تواند مقرر سازد كه اثرات مذكور در .بند (1) اين ماده فقط زماني قابل اعمال باشد كه:
(1)
ترجمه به زبان اخيرالذكر به نحو مقرر در قانون ملي منتشر شده باشد.
(2)
ترجمه به زبان اخيرالذكر از طريق قراردادن آن در معرض بازبيني عمومي به نحو مقرر در قانون ملي در دسترس عمومي قرار گرفته باشد، يا
(3)
ترجمه به زبان اخيرالذكر را متقاضي ، براي استفاده كننده غيرمجاز بالفعل يا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بين المللي ارسال نموده باشد، يا
(4)
هر دو اقدام مذكور در جزءهاي (1) و (3) و يا هردو اقدام مذكور در جزءهاي (2) و (3) محقق شده باشد.

3ـ درموردي كه بنا به تقاضاي متقاضي انتشار بين المللي قبل از انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم صورت پذيرفته باشد قانون ملي كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه آثار مندرج در بند (1) اين ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.

4ـ قانون ملي هر كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه آثار مذكور در بند (1) اين ماده فقط از تاريخي قابل اعمال خواهد بود كه يك نسخه از اظهارنامه بين المللي منتشره طبق ماده (21) به وسيله اداره ملي آن كشور و يا اداره عمل كننده براي آن كشور دريافت شده باشد، اداره مذكور تاريخ دريافت را در اسرع وقت ممكن در روزنامه رسمي خود انتشار خواهد داد.

ماده 30ـ ماهيت محرمانه بودن اظهارنامه بين المللي

1ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند، دفتر بين المللي و مراجع جست وجوي بين المللي اجازه نخواهند داد كه هيچ شخص يا مرجعي قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي به آن اظهارنامه دسترسي داشته باشد مگر بنا به تقاضاي متقاضي يا اجازه او.
ب ـ مفاد جزء (الف ) مذكور در فوق در هر موردي كه براي مرجع جست وجوي بين المللي ارسال مي شود و موارد ارسال مذكور در ماده (13) و مكاتبات مقرر به موجب ماده (20) قابل اعمال نخواهد بود.

2ـ الف ـ هيچ اداره ملي اجازه دسترسي به اظهارنامه بين المللي را به اشخاص ثالث قبل از تاريخهاي ذيل هر كدام نزديكتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او:
(1)
تاريخ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي .
(2)
تاريخ دريافت مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي طبق ماده (20).
(3)
تاريخ دريافت نسخه اي از اظهارنامه بين المللي طبق ماده (22).
ب ـ مفاد جزء (الف ) اين بند هيچ اداره ملي را از انتشار آگهي يا از مطلع نمودن اشخاص ثالث داير بر تعيين آن اداره منع نمي كند. در هر حال اين اطلاع و يا آگهي فقط حاوي اطلاعات زير خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دريافت كننده ، نام متقاضي ، تاريخ تسليم بين المللي ، شماره اظهارنامه بين المللي و $عنوان اختراع .
ج ـ مفاد جزء (الف ) اين بند اين ماده هيچ اداره تعيين شده اي را از دادن اجازه دسترسي به اظهارنامه بين المللي براي اهداف مراجع قضايي منع نمي كند.

3ـ مفاد جزء (الف ) بند (2) اين ماده درمورد تمامي ادارات دريافت كننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (1) ماده (12).

4ـ در اين ماده واژه « دسترسي » شامل هر وسيله اي مي شود كه از طريق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتي را از جمله از طريق مكاتبه يا انتشار عمومي كسب نمايند به شرط اين كه هيچ اداره ملي به طور كلي اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن را قبل از انتشار بين المللي انتشار ندهد و يا قبل از انقضاي مهلت بيست ماه حق تقدم به شرط اين كه انتشار بين المللي تا انقضاي مهلت بيست ماه از تاريخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.

فصل دوم ـ بررسي مقدماتي بين المللي

ماده 31ـ تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ برحسب تقاضاي متقاضي ، اظهارنامه بين المللي وي طبق مقررات زير و آئين نامه تحت بررسي مقدماتي بين المللي قرار خواهد گرفت .

2ـ الف ـ هر متقاضي به نحوي كه در آئين نامه تعريف شده تبعه يا مقيم كشور متعاهدي باشد كه آن كشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بين المللي وي به اداره دريافت كننده يك كشور يا اداره عمل كننده از طرف آن تسليم شده باشد مي تواند تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي را به عمل آورد.
ب ـ مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه به اشخاص مجاز براي تسليم اظهارنامه هاي بين المللي اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا براي بررسي مقدماتي بين المللي بنمايند حتي اگر آنان اتباع يا مقيم كشوري باشند كه آن كشور عضو اين معاهده نبوده و يا ملزم به فصل دوم نباشد.

3ـ تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي بايد جداي از اظهارنامه بين المللي انجام گيرد و تقاضاي مذكور بايد حاوي خصوصيات مقرر شده بوده و به شكل و به زبان تعيين شده تنظيم شود.

4ـ الف ـ در تقاضا بايد كشور يا كشورهاي متعاهد كه در آنها متقاضي قصد دارد نتايج بررسي مقدماتي بين المللي را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (كشورهاي منتخب ) كشورهاي متعاهد ديگر نيز مي توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط مي تواند مربوط به كشورهاي متعاهدي باشد كه قبلاً طبق ماده (4) اين معاهده تعيين شده اند.
ب ـ متقاضيان مذكور در جزء (الف ) بند (2) اين ماده مي توانند هر كشور متعاهدي را كه ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمايند. متقاضيان مذكور در جزء (ب ) بند (2) تنها مي توانند آن دسته از كشورهاي متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمايند كه آمادگي خود را براي انتخاب شدن توسط متقاضيان مزبور اعلام نموده باشند.

5 ـ تقاضا مشمول پرداخت هزينه هاي مقرر در مهلت تعيين شده خواهد بود.

6 ـ الف ـ تقاضا به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در ماده (32) تسليم خواهدشد.
ب ـ هر انتخاب بعدي به دفتر بين المللي تسليم خواهد شد.

7 ـ موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.

ماده 32 ـ مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ بررسي مقدماتي بين المللي به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صورت خواهد گرفت .
2
ـ درمورد تقاضاي مذكور در جزء (الف ) بند (2) ماده (31) اداره دريافت كننده و درمورد تقاضاي مذكور در جزء (ب ) بند (2) ماده (31) مجمع طبق موافقتنامه هاي قابل اجراء بين مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي علاقمند به انجام اين بررسي از يك طرف و دفتر بين المللي از طرف ديگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي براي بررسي مقدماتي خواهد نمود.
3
ـ مقررات بند (3) ماده (16) با تغييراتي برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسي مقدماتي بين المللي اعمال خواهد شد.

ماده 33ـ بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ هدف بررسي مقدماتي بين المللي عبارت است از تدوين نظر مقدماتي و غيرالزام آور درباره اين سؤالات كه آيا اختراع ادعائي ، جديد بوده ، متضمن يك گام ابتكاري است (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتي دارد يا خير.
2
ـ دربررسي مقدماتي بين المللي ، ادعاي يك اختراع زماني جديد تلقي مي شود كه در سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده درآئين نامه مسبوق نباشد.
3
ـ در بررسي مقدماتي بين المللي اختراع ادعايي ، زماني متضمن يك گام ابتكاري است كه با توجه به سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده در آئين نامه ، درتاريخ تعيين شده براي شخصي كه متبحر در آن رشته اختراع است آشكار نباشد.
4
ـ در بررسي مقدماتي بين المللي ، ادعاي اختراعي ، زماني داراي كاربرد صنعتي تلقي مي شود كه بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهيت ، آن را ساخت يا به كاربرد (به مفهوم فناوري ) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذكور در معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است .
5
ـ ضوابط مذكور در فوق صرفاً به منظور بررسي مقدماتي بين المللي است.هر كشور متعاهد مي تواند در تصميم گيري خود راجع به اين كه آيا در آن كشور يك اختراع ادعايي قابل ثبت مي باشد يا خير، ضوابط اضافي يا متفاوت را اعمال نمايد.
6
ـ در بررسي مقدماتي بين المللي كليه اسناد مذكور در گزارش جست وجوي بين المللي لحاظ خواهد شد. همچنين مي توان هر سند ديگري را كه در مورد خاص مرتبط تشخيص داده شود، بررسي نمود.

ماده 34ـ آيين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تابع مقررات اين معاهده ، آئين نامه و موافقتنامه اي است كه دفتر بين المللي آن را طبق اين معاهده و آئين نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.

2ـ الف ـ متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه شفاهاً يا كتباً با مراجع بررسي مقدماتي بين المللي ارتباط داشته باشد.
ب ـ متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه تا قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ادعاها، توصيف و نقشه ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معين اصلاح نمايد. اصلاحيه نبايد از حدود افشاء اختراع ادعايي در اظهارنامه بين المللي تسليمي فراتر رود.
ج ـ متقاضي لااقل يك نظريه كتبي را از مرجع بررسي مقدماتي بين المللي دريافت خواهد نمود مگر اين كه از نظر مرجع مذكور كليه شرايط زير محقق باشد:
(1)
دراختراع ضوابط مندرج در بند (1) ماده (33) رعايت شده باشد.
(2)
اظهارنامه بين المللي با الزامات اين معاهده و آئين نامه تا آنجا كه توسط آن مرجع بررسي مي شود منطبق باشد.
(3)
قصدي براي اظهار عقيده مطابق جمله آخر بند (2) ماده (35) وجود نداشته باشد.
د ـ متقاضي مي تواند به نظريه كتبي پاسخ دهد.

3ـ الف ـ اگر به نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، اظهارنامه بين المللي منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذكور در آئين نامه نباشد مي تواند بنا به نظر خود از متقاضي دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوي محدود نمايد كه با الزام مزبور منطبق گردد يا اين كه متقاضي پرداخت هزينه اضافي را متقبل شود.
ب ـ قانون ملي هر كشور منتخب مي تواند مقرر سازد هرگاه متقاضي به موجب جزء .(الف ) بند (3) اين ماده تصميم بگيرد كه ادعاها را محدود نمايد در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بين المللي كه در نتيجه اقدام مذكور مشمول بررسي مقدماتي واقع نمي شود، تا آنجا كه به آثار در كشور مزبور مربوط مي شود مسترد شده تلقي گردد مگر اين كه متقاضي هزينه ويژه اي را به اداره ملي آن كشور پرداخت نمايد.
ج ـ اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر دعوت مذكور در جزء (الف ) بند (3) را اجابت ننمايد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بين المللي كه ظاهراً جزء اختراع اصلي است ، تهيه و مراتب را در گزارش منعكس خواهد نمود. قانون ملي هر كشور منتخب مي تواند مقرر سازد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد دعوت مرجع بررسي مقدماتي بين المللي موجه است ، قسمت هايي از اظهارنامه بين المللي را كه به اختراع اصلي مرتبط نباشد تا آنجا كه به آثار در آن كشور ارتباط پيدا مي كند مسترد شده تلقي نمايد مگر اين كه متقاضي هزينه ويژه اي را به آن اداره پرداخت نمايد.

4ـ الف ـ اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احراز نمايد كه :
(1)
اظهارنامه بين المللي مربوط به موضوعي است كه طبق آئين نامه به انجام بررسي مقدماتي بين المللي نيازي ندارد و درمورد خاص ، آن مرجع تصميم به عدم اجراء چنين بررسي بگيرد، يا
(2)
توصيف ، ادعاها يا نقشه ها به اندازه اي مبهم باشد و يا اين كه ادعاها به اندازه كافي با توصيف معمول تأييد نشود به نحوي كه نتوان يك نظر وافي به مقصود را درخصوص جديدبودن ، گام ابتكاري بودن (ناآشكار بودن ) و يا قابليت كاربرد صنعتي داشتن اختراع ادعايي را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذكور در بند (1) ماده (33) نخواهد شد و اين نظر و دلايل مربوط به آن را به اطلاع متقاضي خواهد رسانيد.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر يك از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (4) اين ماده فقط در يا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف ) بند (4) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.

ماده 35ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ظرف مدت مقرر و به شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.

2ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي حاوي هيچ گونه توضيحي در اين خصوص كه آيا اختراع ادعايي طبق قانون ملي قابل ثبت است يا خير و يا به نظر مي رسد كه قابل ثبت مي باشد يا خير نخواهد بود. اين گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعايت مفاد بند (3) اين ماده اعلام خواهد نمود كه آيا در ادعا ضوابط جديد بودن ، گام ابتكاري (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتي داشتن به نحو تعريف شده دربندهاي (1) تا (4) ماده (33) كه به منظور بررسي مقدماتي بين المللي مقرر شده رعايت گرديده است يا خير. اين توضيح با ذكر اسنادي كه به نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نتيجه گيري مذكور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأييد مي نمايد يا با هرگونه ملاحظات ديگري كه آئين نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.

3ـ الف ـ اگر در زمان تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احراز نمايد كه هركدام از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (4) ماده (34) مصداق دارد در گزارش اين نظر و دلايل مربوط ذكر خواهد شد. اين گزارش حاوي هيچ گونه توضيحي به نحو مقرر در بند (2) نخواهد بود.
ب ـ اگر جزء (ب ) بند (4) ماده (34) مصداق داشته باشد گزارش بررسي مقدماتي بين المللي درارتباط با ادعاهاي مورد بحث حاوي توضيحي به نحو مقرر در جزء (الف ) خواهد بود، درحالي كه ساير ادعاها مطرح باشد گزارش حاوي توضيحي به نحو مقرر در بند (2) خواهد بود.

ماده 36ـ ارسال ، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي همراه با ضمايم مقرر شده براي متقاضي و دفتر بين المللي ارسال خواهد شد.
2
ـ الف ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ضمايم آن به زبانهاي مقرر ترجمه خواهد شد.
ب ـ ترجمه گزارش مذكور به وسيله و ياتحت مسؤوليت دفتر بين المللي تهيه خواهد شد درحالي كه ترجمه ضمايم آن به وسيله متقاضي تهيه خواهد گرديد.
3
ـ الف ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمايم آن (به زبان اصلي ) به وسيله دفتر بين المللي به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب ـ متقاضي ترجمه ضمايم را ظرف مهلت تعيين شده ، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
4
ـ مقررات بند (3) ماده (20) با اعمال تغييراتي برحسب اقتضاء درباره نسخه هاي هر سندي كه در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ذكر شده و درگزارش جست وجوي بين المللي ذكر نشده باشد اجراء خواهد شد.

ماده 37ـ استرداد تقاضا يا انتخاب
1
ـ متقاضي مي تواند هر يك يا كليه انتخابها را مسترد نمايد.
2
ـ اگر انتخاب مربوط به همه كشورهاي منتخب مسترد شود تقاضا نيز مسترد شده تلقي مي گردد.
3
ـ الف ـ هرگونه استردادي به دفتر بين المللي اعلام خواهد شد.
ب ـ دفتر بين المللي نيز بر همين اساس ادارات منتخب و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مربوطه را مطلع خواهد نمود.
4
ـ الف ـ با رعايت مقررات جزء (ب ) اين بند، استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب يك كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود به منزله استرداد اظهارنامه بين المللي در آن كشور تلقي مي شود مگر اين كه قانون ملي آن كشور به نحو ديگري مقرر نمايد.
ب ـ اگر استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده (22) محقق شود اين استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بين المللي نخواهد بود، مع ذلك هر كشور متعاهد مي تواند در قانون ملي خود مقرر سازد كه مراتب فوق فقط زماني مصداق خواهد داشت كه اداره ملي آن كشور ظرف مهلت مذكور نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را همراه باترجمه (به نحو معين ) و هزينه ملي دريافت نموده باشد.

ماده 38ـ ماهيت محرمانه بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ بدون تقاضاي متقاضي يا اجازه وي هيچ يك ازدفتر بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، اجازه دسترسي به پرونده بررسي مقدماتي بين المللي به معنا و شرايط مقرر در بند (4) .ماده (30) را به هيچ شخص يامرجعي در هيچ زماني نخواهد داد مگر به ادارات منتخب، آن هم پس از اين كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد.
2
ـ با رعايت مفاد بند (1) اين ماده و بندهاي (1) و (3) ماده (36) و جزء (ب ) بند (3) ماده (37) دفتر بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي اطلاعي را درزمينه انتشار يا عدم انتشار يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و استرداد و يا عدم استرداد تقاضا و يا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او.

ماده 39ـ رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات منتخب
1
ـ الف ـ اگر مراتب انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (22) درمورد چنين كشوري قابل اجراء نخواهد بود و متقاضي يك نسخه از اظهارنامه بين المللي (مگر در موردي كه مكاتبه موضوع ماده (20) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزينه ملي (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سي ماه از تاريخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب ـ هر قانون ملي مي تواند براي اجراء اقدامات مذكور در جزء (الف ) فوق اين ماده مبادرت به تعيين مهلت هاي اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نمايد.
2
ـ اگر متقاضي اقدامات مذكور در جزء (الف ) بند (1) اين ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور يا جزء (ب ) بند (1) اين ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (3) ماده (11) در كشور منتخب قطع مي گردد و اين امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملي در آن كشور را خواهد داشت .
3
ـ حتي اگر متقاضي الزامات مقرر در جزء (الف ) يا جزء (ب ) بند (1) اين ماده را رعايت ننمايد هر اداره منتخبي مي تواند اثر مقرر در بند (3) ماده (11) را حفظ نمايد.

ماده 40ـ تأخير بررسي ملي و ساير رسيدگي ها
1
ـ اگر انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (23) در مورد آن كشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملي يا اداره عمل كننده براي آن كشور، مشروط به رعايت مقررات مندرج در بند (2) اين ماده بررسي و ساير رسيدگي ها نسبت به اظهارنامه بين المللي را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (39) انجام نخواهد داد.
2
ـ علي رغم مقررات بند (1) اين ماده هر اداره منتخبي مي تواند طبق تقاضاي صريح متقاضي در هر زمان بررسي و ساير رسيدگي ها نسبت به اظهارنامه بين المللي را انجام دهد.

ماده 41ـ اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها در ادارات منتخب
1
ـ به متقاضي فرصت داده مي شود كه ادعاها، توصيف و نقشه ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نمايد. هيچ اداره منتخبي قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و يا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضايت صريح متقاضي .
2
ـ در اصلاحيه ها افشاء اختراع ادعائي نبايد فراتر از حدي باشد كه در اظهارنامه بين المللي تسليمي آمده است مگر اين كه قانون ملي كشور منتخب اين امر را مجاز قلمداد نمايد.
3
ـ اصلاحيه ها در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئين نامه پيش بيني نشده طبق قوانين ملي كشور منتخب خواهد بود.
4
ـ هرگاه يك اداره منتخب ، تسليم ترجمه اظهارنامه بين المللي را الزامي بداند اصلاحيه ها هم بايد به همان زباني باشد كه اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است .

ماده 42ـ نتايج بررسي ملي در ادارات منتخب
هيچ اداره منتخب دريافت كننده گزارش بررسي مقدماتي بين المللي نمي تواند از متقاضي بخواهد كه نسخه ها يا اطلاعاتي درباره محتواي هرگونه اسناد درارتباط با بررسي همان اظهارنامه بين المللي در ساير ادارات منتخب را ارائه نمايد.

فصل سوم ـ مقررات عمومي

ماده 43ـ درخواست انواع خاص حمايت
درمورد هر كشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اعطاء گواهينامه هاي مخترعين ، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي ، نمونه اشياء مصرفي ، ورقه اختراع يا گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي را مقرر داشته باشد، متقاضي مي تواند طبق آنچه كه در آئين نامه آمده اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي او تا آنجا كه به آن كشور ارتباط پيدا مي كند مربوط به گواهينامه مخترع ، گواهينامه اشياء مصرفي يا گواهينامه نمونه اشياء مصرفي است و نه ورقه اختراع يا اين كه اظهارنامه مزبور براي اعطاء ورقه اختراع يا ورقه تكميل اختراع ، گواهينامه تكميل اختراع مخترع ، يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده و ماده مربوط در آئين نامه مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

ماده 44ـ درخواست دو نوع حمايت
درمورد هركشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اجازه بدهد كه تسليم اظهارنامه براي اعطاء ورقه اختراع يا يكي ديگر از انواع حمايت مذكور در ماده (43) بتواند در عين حال براي اعطاء يكي ديگر از همان انواع حمايت مورد استفاده قرار گيرد، متقاضي مي تواند طبق آنچه كه در آئين نامه آمده است اعلام نمايد كه درخواست دو نوع حمايت را دارد. اثر مترتب بر اين امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده مفاد بند (2) ماده (2) اعمال نخواهد شد.

ماده 45ـ معاهدات اختراع منطقه اي
1
ـ هر معاهده اي كه اعطاء ورقه هاي اختراع منطقه اي را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه اي ) و به كليه اشخاصي كه طبق ماده (9) واجد شرايط براي تسليم اظهارنامه بين المللي هستند اين حق را بدهد كه اظهارنامه هايي را براي اين نوع اختراعات تسليم نمايد، مي تواند مقرر نمايد كه اگر در اظهارنامه هاي بين المللي كشوري تعيين و انتخاب شود كه هم عضو معاهده اختراع منطقه اي و هم اين معاهده باشد، اظهارنامه هاي مزبور به عنوان اظهارنامه هاي اختراع منطقه اي نيز تلقي شود.
2
ـ قانون ملي چنين كشور تعيين شده و يا انتخاب شده اي مي تواند مقرر نمايد كه هر تعيين يا انتخاب در رابطه با اين كشور در اظهارنامه بين المللي داراي اثر اظهار تمايل براي تحصيل ورقه اختراع منطقه اي طبق معاهده ثبت اختراع منطقه اي باشد.

ماده 46ـ ترجمه نادرست اظهارنامه بين المللي
اگر به علت ترجمه ناصحيح اظهارنامه بين المللي ، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائي براساس آن ترجمه بيش از محدوده ذكر شده در اظهارنامه بين المللي به زبان اصلي باشد، مراجع كشور متعاهد مربوطه مي توانند بر همين اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا كه محدوده آن بيش از حدود مذكور در اظهارنامه بين المللي به زبان اصلي است كان لم يكن نمايند.

ماده 47ـ مهلت ها
1
ـ جزئيات مربوط به مهلت هاي مذكور در اين معاهده تابع آئين نامه خواهد بود.
2
ـ الف ـ كليه مهلت هاي تعيين شده در فصول اول و دوم اين معاهده ، غير از تجديدنظر طبق ماده (60)، مي تواند با تصميم كشورهاي متعاهد تغيير نمايد.
ب ـ اين تصميمات بايد در مجمع يا ازطريق رأي گيري مكاتبه اي به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج ـ جزئيات آئين كار تابع آئين نامه خواهد بود.

ماده 48ـ تأخير در رعايت برخي مهلت ها
1
ـ هرگاه هر مهلت تعيين شده در اين معاهده يا آئين نامه به علت وقفه در خدمات پستي يا مفقود شدن يا تأخير غيرقابل اجتناب در پست رعايت نشود عدم رعايت مهلت مزبور در اين موارد طبق دلايل و ساير شرايط مقرر در آئين نامه موجه تلقي خواهد شد.
2
ـ الف ـ هر كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود طبق دلايل مورد قبول در قانون ملي خود هرگونه تأخير در رعايت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب ـ هر كشور متعاهد مي تواند تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود تأخير در رعايت هر مهلت را طبق دلايلي به غير از آنچه كه در جزء (الف ) فوق آمده موجه تلقي نمايد.

ماده 49ـ حق اقدام در مراجع بين المللي
هر وكيل دعاوي ، كارگزار ثبت اختراع يا شخص ديگري كه نزد اداره ملي كه به آن اداره اظهارنامه بين المللي تسليم شده است و داراي حق اقدام قانوني باشد واجد شرايط براي اقدام قانوني نزد دفتر بين المللي و مرجع جست وجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.

فصل چهارم ـ خدمات فني

ماده 50 ـ خدمات اطلاع رساني درمورد اختراع

1ـ دفتر بين المللي مي تواند ازطريق ارائه اطلاعات فني و هرگونه اطلاعات مربوطه ديگر كه براساس اسناد منتشره ، اختراعات قبلي و اظهارنامه هاي انتشار يافته در دسترس دارد خدماتي را كه (در اين ماده «خدمات اطلاع رساني » ناميده مي شود) دراختيار قرار دهد.

2ـ دفتر بين المللي مي تواند اين خدمات اطلاع رساني را مستقيماً و يا از طريق يك يا چند مرجع جست وجوي بين المللي يا مؤسسات تخصصي ملي يا بين المللي كه با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نمايد.

3ـ خدمات اطلاع رساني به نحوي ارائه خواهند شد كه به ويژه تحصيل دانش فني و فناوري و ازجمله مهارتهاي انتشار يافته و در دسترس را توسط كشورهاي متعاهد درحال توسعه تسهيل نمايد.

4ـ خدمات اطلاع رساني در دسترس دولتهاي كشورهاي متعاهد و اتباع و مقيمين اين كشورها قرار داده خواهد شد. مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه اين خدمات در دسترس ديگران نيز قرار گيرد.

5 ـ الف ـ هرگونه ارائه خدمت به دولتهاي كشورهاي متعاهد درقبال پرداخت هزينه صورت خواهد پذيرفت با اين قيد كه هرگاه دولت مربوط ، دولت يك كشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزينه كمتري ارائه خواهد شد، مشروط بر اين كه بتوان مابه التفاوت را از محل عوايد حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهاي كشورهاي غيرمتعاهد يا از ساير منابع مندرج در بند (4) ماده (51) تأمين نمود.
ب ـ بديهي است هزينه هاي مذكور در جزء (الف ) علاوه بر هزينه هايي مي باشد كه معمولاً به اجراء خدمات يك اداره ملي يا انجام تعهدات توسط يك مرجع جست وجوي بين المللي تعلق مي گيرد.

6 ـ جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدودي كه مجمع تعيين خواهد نمود، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه براي اين هدف ممكن است مجمع تشكيل دهد.

7 ـ مجمع مي تواند هر زمان كه لازم تشخيص دهد روش هاي تأمين مالي مكمل موارد مذكور در بند (5) اين ماده را توصيه نمايد.

ماده 51 ـ كمك هاي فني
1
ـ مجمع ، كار گروه (كميته ) كمك هاي فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته ) ناميده مي شود) را تشكيل خواهد داد.
2
ـ الف ـ اعضاي كار گروه (كميته ) از ميان كشورهاي متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمايندگي كشورهاي درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب ـ مديركل بنا به ابتكار خود و يا تقاضاي كار گروه (كميته ) از نمايندگان سازمانهاي بين الدولي دست اندر كار در امر كمك فني به كشورهاي درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعاليت كار گروه (كميته ) مشاركت نمايند.
3
ـ الف ـ وظيفه كار گروه (كميته ) سازماندهي و نظارت بر كمك هاي فني به كشورهاي متعاهد درحال توسعه براي توسعه نظامهاي ثبت اختراع آنان به صورت انفرادي يا بريك اساس منطقه اي است .
ب ـ كمك هاي فني ازجمله شامل مواردي ، از قبيل آموزش متخصصين ، اعزام كارشناس و تأمين تجهيزات لازم براي نمايش يا اهداف عملياتي خواهد بود.
4
ـ دفتر بين المللي تلاش خواهد نمود تا با سازمانهاي تأمين مالي بين المللي ، سازمانهاي بين الدولي به ويژه سازمان ملل متحد، آژانس هاي سازمان ملل متحد و آژانس هاي تخصصي مرتبط با سازمان ملل متحد كه دست اندركار كمك هاي فني هستند از يك طرف و دولتهاي كشورهاي دريافت كننده كمك هاي فني ازطرف ديگر موافقتنامه هايي را براي تأمين مالي پروژه هاي مربوط به اين ماده منعقد سازد.
5
ـ جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدود مقرر به وسيله مجمع ، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه ممكن است مجمع براي اين منظور تشكيل دهد.

ماده 52 ـ روابط با ساير مقررات معاهده
هيچ مطلبي در اين فصل ، مقررات مالي مذكور در فصول ديگر اين معاهده را تحت تأثير قرار نخواهد داد. مقررات مذكور نيز نسبت به اين فصل و يا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.

فصل پنجم ـ مقررات اداري

ماده 53 ـ مجمع

1ـ الف ـ مجمع ، با رعايت مفاد بند (8) ماده (57) از كشورهاي متعاهد تشكيل خواهد شد.
ب ـ هر دولت متعاهد داراي يك نماينده در مجمع خواهد بود كه مي تواند از كمك نمايندگان علي البدل ، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.

2ـ الف ـ مجمع :
1
ـ به كليه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحاديه و اجراء اين معاهده رسيدگي خواهد نمود.
2
ـ كليه وظايفي كه اختصاصاً به موجب ساير مقررات اين معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
3
ـ درمورد تهيه مقدمات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر در معاهده به دفتر بين المللي ارائه طريق خواهد نمود.
4
ـ گزارشها و فعاليتهاي مديركل را در ارتباط با اتحاديه بررسي و تأييد نموده و درخصوص مسائلي كه درصلاحيت اتحاديه مي باشد، كليه دستورات مقتضي را به وي ابلاغ خواهد نمود.
5
ـ گزارشها و فعاليتهاي كار گروه (كميته ) اجرائي موضوع بند (9) اين ماده را بررسي و تأييد نموده و دستورات مقتضي را به آن كار گروه (كميته ) ابلاغ خواهد نمود.
6
ـ برنامه سه ساله اتحاديه را تعيين و بودجه سه ساله و حسابهاي نهايي آن را تصويب خواهد نمود.
7
ـ مقررات مالي اتحاديه را تصويب خواهدكرد.
8
ـ كار گروهها (كميته ها) و گروههاي كاري را كه براي نيل به اهداف اتحاديه مناسب تشخيص دهد، تشكيل خواهد داد.
9
ـ تعيين خواهد نمود كه چه كشورهايي غير از كشورهاي متعاهد با رعايت مفاد بند (8) اين ماده وكدام سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي مي توانند به عنوان ناظر در جلسات آن شركت نمايند.
10
ـ هرگونه اقدام مقتضي ديگر به منظور پيشبرد اهداف اتحاديه و ساير وظايف مقتضي طبق اين معاهده را انجام خواهد داد.
ب ـ درارتباط با موضوعاتي كه مربوط به ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان باشد نيز، مجمع تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته ) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

3ـ يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام يك كشور رأي مي دهد.

4ـ هر كشور متعاهد داراي يك رأي خواهد بود.

5 ـ الف ـ حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه نصف كشورهاي متعاهد خواهد بود.
ب ـ درصورت عدم تشكيل حدنصاب لازم ، مجمع مي تواند به غير از تصميمات مربوط به آئين كار خود، درباره ساير مسائل اتخاذ تصميم نمايد ولي كليه تصميمات آن فقط زماني معتبر خواهد بود كه حدنصاب و اكثريت لازم ازطريق رأي گيري مكاتبه اي به نحو مقرر در آئين نامه حاصل شده باشد.

6 ـ الف ـ با رعايت جزء (ب ) بند (2) ماده (47)، جزء (ب ) بند (2) ماده (58)، بند(3) ماده (58)، جزء(ب ) بند(2) ماده(61) تصميمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه مي باشد.
ب ـ رأي ممتنع رأي محسوب نخواهد شد.

7 ـ در ارتباط با موضوعاتي كه انحصاراً به كشورهايي مربوط مي شود كه ملزم به فصل دوم مي باشند هرگونه اشاره به كشورهاي متعاهد در بندهاي (4)، (5) و (6) اين ماده فقط ناظر به كشورهاي ملزم به فصل دوم خواهد بود.

8 ـ هر سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي و يا مرجع بررسي مقدماتي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذيرفته مي شود.

9ـ هرگاه تعداد كشورهاي متعاهد از چهل كشور بيشتر شود، مجمع يك كار گروه (كميته ) اجرائي را تشكيل خواهد داد. هرگونه اشاره به كارگروه (كميته ) اجرائي در اين معاهده و آئين نامه به منزله اشاره به كار گروه (كميته ) مزبور درصورتي است كه آن كارگروه (كميته ) تشكيل شده باشد.

10ـ تا زماني كه كارگروه (كميته ) اجرائي تشكيل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله ، برنامه هاي سالانه و بودجه هاي تهيه شده به وسيله مديركل را تصويب خواهد نمود.

11ـ الف ـ مجمع هر دو سال تقويمي يك بار، بنا به دعوت مديركل اجلاس عادي خواهد داشت و اين اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنايي در همان زمان و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان جهاني مالكيت معنوي برگزار خواهد شد.
ب ـ مجمع بنا به دعوت مديركل و يا تقاضاي كار گروه (كميته ) اجرائي يا يك چهارم از كشورهاي متعاهد اجلاس فوق العاده را برگزار خواهد نمود.

12ـ مجمع قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده 54 ـ كار گروه (كميته ) اجرائي

1ـ درصورتي كه مجمع كار گروه (كميته ) اجرائي را تشكيل دهد، كارگروه (كميته ) مشمول مقررات زير خواهد بود:

2ـ الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي ، با رعايت بند (8) ماده (57) متشكل از كشورهايي خواهد بود كه مجمع آنها را از ميان اعضاء خود انتخاب مي كند.
ب ـ هر دولت عضو كار گروه (كميته ) اجرائي يك نماينده در اين كارگروه (كميته ) خواهد داشت كه مي تواند از كمك نمايندگان علي البدل ، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.

3ـ تعداد كشورهاي عضو كارگروه (كميته ) اجرائي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع خواهد بود، براي تعيين رقم اعضايي كه بايد انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسيم تعداد اعضاي مجمع به عدد چهار ناديده گرفته مي شود.

4ـ در انتخاب اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي ، مجمع توجه لازم را به توزيع عادلانه جغرافيايي مبذول خواهد نمود.

5 ـ الف ـ دوره عضويت هر عضو كارگروه (كميته ) اجرائي از تاريخ اختتام اجلاس مجمع كه در آن انتخاب شده است ، تا تاريخ اختتام اجلاس عادي بعدي مجمع خواهد بود.
ب ـ اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي قابل انتخاب مجدد مي باشند به شرط آنكه تعداد آنها از دو سوم اعضاي كار گروه (كميته ) اجرائي تجاوز ننمايد.
ج ـ مجمع جزئيات قواعد حاكم بر انتخاب و امكان انتخاب مجدد اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي را تعيين خواهد نمود.

6 ـ الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي :
(1)
پيش نويس دستور كار مجمع را تهيه خواهد نمود.
(2)
پيشنهادهايي را درخصوص پيش نويس برنامه و بودجه دوساله اتحاديه كه به وسيله مديركل تهيه مي شود ارائه خواهد نمود.
(3)
حذف شده است .
(4)
گزارشهاي ادواري مديركل و گزارشهاي سالانه حسابرسي مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضي به مجمع تسليم خواهد نمود.
(5)
كليه تدابير لازم براي اطمينان يافتن از اجراء برنامه اتحاديه به وسيله مديركل را طبق تصميمات متخذه مجمع و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال بين دو اجلاس عادي مجمع اتخاذ خواهد نمود.
(6)
كليه وظايف ديگري را كه به موجب اين معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب ـ درخصوص امور مربوط به ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان كار گروه (كميته ) اجرائي تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته ) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

7 ـ الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي ، بنا به دعوت دبيركل ، هر سال يك بار اجلاس عادي خواهد داشت.اين اجلاس ترجيحاً در همان زمان و همان مكان انعقاد اجلاس كار گروه (كميته ) هماهنگي سازمان برگزار خواهد گرديد.
ب ـ بنا به دعوت مديركل كه اين دعوت مي تواند به ابتكار شخصي او بوده ، يا براساس تقاضاي رئيس يا يك چهارم اعضاء كارگروه (كميته ) باشد، اجلاس فوق العاده كارگروه (كميته ) اجرائي تشكيل خواهد شد.

8 ـ الف ـ هر كشور عضو كارگروه (كميته ) اجرائي داراي يك رأي خواهد بود.
ب ـ نصف اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي حدنصاب را تشكيل خواهند داد.
ج ـ تصميمات براساس رأي اكثريت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د ـ رأي ممتنع رأي محسوب نمي شود.
هـ ـ يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام يك كشور رأي خواهد داد.

9ـ كشورهاي متعاهدي كه عضو كارگروه (كميته ) اجرائي نباشند و همچنين سازمانهاي بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي تعيين شده اند مي توانند در اجلاس هاي كارگروه (كميته ) به عنوان ناظر شركت نمايند.

10 ـ كار گروه (كميته ) اجرائي قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد نمود.

ماده 55 ـ دفتر بين المللي
1
ـ دفتر بين المللي عهده دار انجام وظايف اداري اتحاديه خواهد بود.
2
ـ دفتر بين المللي عهده دار امور مربوط به دبيرخانه نهادهاي مختلف اتحاديه خواهد بود.
3
ـ مديركل عاليترين مقام اجرائي اتحاديه و نماينده آن خواهد بود.
4
ـ دفتر بين المللي يك روزنامه رسمي و ساير نشريات مقرر در آئين نامه يا مورد نياز مجمع را انتشار خواهد داد.
5
ـ آئين نامه خدماتي كه ادارات ملي به منظور كمك به دفتر بين المللي و مراجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي دراجراء وظايف محوله به موجب اين معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود.
6
ـ مديركل و هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي در كليه جلسات مجمع ، كارگروه (كميته ) اجرائي و هر كارگروه (كميته ) يا گروه كاري ديگر كه به موجب اين معاهده يا آئين نامه تشكيل مي شود، بدون حق رأي شركت خواهند نمود. مديركل يا هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي به اعتبار سمت اداري خود دبير نهادهاي مزبور خواهند بود.
7
ـ الف ـ دفتر بين المللي طبق ارائه طريق هاي مجمع و با همكاري كار گروه (كميته ) اجرائي تهيه مقدمات برگزاري فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت .
ب ـ دفتر بين المللي مي تواند با سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي در ارتباط با تهيه مقدمات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر مشورت نمايد.
ج ـ مديركل و اشخاص تعيين شده از جانب وي در مباحثات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر بدون حق رأي شركت خواهند نمود.
8
ـ دفتر بين المللي هرگونه وظايف محوله ديگر را انجام خواهد داد.

ماده 56 ـ كار گروه (كميته ) همكاري فني

1ـ مجمع كار گروه (كميته ) همكاري فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته ) ناميده مي شود) را ايجاد خواهد نمود.

2 ـ الف ـ مجمع با توجه مقتضي به نمايندگي عادلانه كشورهاي درحال توسعه ، تركيب اعضاي كارگروه (كميته ) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد كرد.
ب ـ مراجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي به اعتبار سمت خود عضو كار گروه (كميته ) خواهند بود. درصورتي كه چنين مرجعي اداره ملي يك كشور متعاهد باشد، نماينده ديگري غير از آن از طرف كشور مذكور در كارگروه (كميته ) شركت نخواهد داشت .
ج ـ تعداد كل اعضاي كارگروه (كميته ) درصورت كفايت تعداد كشورهاي متعاهد بيش از دو برابر تعداد اعضائي خواهد بود كه به اعتبار سمت خود در كارگروه (كميته ) عضويت دارند.
د ـ مديركل بنا به ابتكار شخصي خود يا برحسب تقاضاي كارگروه (كميته ) از نمايندگان سازمانهاي ذي نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در كارگروه (كميته ) شركت نمايند.

3ـ هدف كارگروه (كميته ) ارائه مشورت و توصيه ها به منظور كمك در تحقق موارد زير است :
(1)
بهبود دائمي در ارائه خدمات پيش بيني شده در اين معاهده .
(2)
تأمين حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در اسناد و روشهاي كاري مراجع متعدد جست وجوي بين المللي و مراجع بررسي مقدماتي بين المللي و حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در رعايت كيفيت بالا در گزارشهاي اين مراجع ، و
(3)
حل مشكلات فني خاص مربوط به ايجاد يك مرجع واحد جست وجوي بين المللي ، بنا به ابتكار مجمع يا كار گروه (كميته ) اجرائي .

4ـ هر كشور متعاهد و هر سازمان بين المللي ذي نفع مي تواند درخصوص مسائلي كه درصلاحيت كار گروه (كميته ) است با آن مكاتبه كند.

5 ـ كار گروه (كميته ) مي تواند توصيه ها و نظر مشورتي خود را خطاب به مديركل يا ازطريق او به مجمع ، كارگروه (كميته ) اجرائي كليه يا برخي از مراجع جست وجو و بررسي مقدماتي بين المللي و تمام يا بعضي از ادارات دريافت كننده ارائه نمايد.

6 ـ الف ـ درهرمورد، مديركل متن كليه توصيه ها و نظر مشورتي كار گروه (كميته ) را به كارگروه (كميته ) اجرائي تسليم خواهد نمود. او همچنين مي تواند درباره اين متون اظهارنظر نمايد.
ب ـ كارگروه (كميته ) اجرائي مي تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتي ، توصيه يا فعاليت ديگر كارگروه (كميته ) ابراز نمايد. همچنين مي تواند از كارگروه(كميته ) بخواهد كه درباره موضوعاتي كه در صلاحيت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. كارگروه (كميته ) اجرائي مي تواند نظر، توصيه ها و گزارش كار گروه (كميته ) را همراه با اظهارنظرهاي مقتضي ، به مجمع تسليم نمايد.

7 ـ تا تشكيـل كارگروه (كمـيته ) اجرائي ، اشارات مذكور در بنـد (6) اين ماده به كارگروه (كميته ) اجرائي به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.

8 ـ جزئيات آئين كار كارگروه (كميته ) تابع تصميمات مجمع خواهد بود.

ماده 57 ـ تأمين مالي

1ـ الف ـ اتحاديه داراي يك بودجه خواهد بود.
ب ـ بودجه اتحاديه شامل درآمد و هزينه هاي مربوط به اتحاديه سهم آن در هزينه هاي مشترك اتحاديه هاي تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج ـ هزينه هايي كه انحصاراً نتوان آن را به اتحاديه و همچنين يك يا چند اتحاديه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزينه هاي مشترك اتحاديه ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحاديه دراين هزينه هاي مشترك متناسب با استفاده اتحاديه از آن هزينه ها خواهد بود.

2ـ بودجه اتحاديه با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگي داشتن با بودجه هاي ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان تعيين خواهد شد.

3ـ با رعايت مقررات بند (5) اين ماده ، بودجه اتحاديه از منابع زير تأمين خواهد شد:
(1)
وجوه دريافتي درقبال خدمات انجام شده به وسيله دفتر بين المللي درارتباط با اتحاديه .
(2)
فروش انتشارات دفتر بين المللي مربوط به اتحاديه يا حق الامتيازهاي مربوط به آنها.
(3)
هدايا، اموال مورد وصيت و كمك هاي مالي .
(4)
اجاره بها، منافع و ساير درآمدهاي متفرقه .

4ـ مبالغ وجوه و دريافتي هاي دفتر بين المللي و قيمت انتشارات آن بايد به نحوي تعيين شود كه در شرايط عادي كافي براي تأمين كل هزينه هاي دفتر بين المللي در ارتباط با اداره اين معاهده باشد.

5 ـ الف ـ درصورتي كه يك سال مالي داراي كسري باشد، كشورهاي متعاهد، با رعايت مفاد .جزءهاي (ب ) و (ج ) اين كسري را تأمين خواهند نمود.
ب ـ مجمع سهم هر كشور متعاهد را با عطف توجه مقتضي به تعداد اظهارنامه هاي بين المللي نشأت گرفته از آن كشور در سالهاي مربوطه تعيين خواهد نمود.
ج ـ درصورت حصول طرق ديگري براي تأمين موقتي كل كسري و يا قسمتي از آن ، مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه اين كسري به سال بعد منتقل شود و كشورهاي متعاهد سهميه اي را در اين خصوص پرداخت ننمايند.
د ـ اگر وضعيت مالي اتحاديه اجازه دهد، مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه هرگونه پرداخت سهميه به موجب جزء (الف ) به كشورهاي متعاهدي كه پرداخت مزبور را انجام داده اند مسترد گردد.
هـ ـ كشور متعاهدي كه ظرف مدت دو سال از تاريخ مقرر توسط مجمع سهميه خود را به موجب جزء (ب ) نپردازد ممكن است از حق رأي دادن در هر يك از نهادهاي اتحاديه ممنوع شود، مع ذلك هر يك از نهادهاي اتحاديه مي توانند درصورتي كه قانع شوند كه تأخير در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنايي و غيرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأي خود در آن نهاد ادامه دهد.

6 ـ درصورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود ميزان آن برابر مقررات مالي در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

7 ـ الف ـ اتحاديه داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور متعاهد تشكيل خواهد شد. درصورت عدم تكافو، مجمع ترتيبات لازم را براي افزايش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتي از وجوه اين صندوق نياز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب ـ مجمع در مورد پرداخت مبلغ اوليه هر كشور متعاهد به صندوق مزبور يا مبلغ اضافي كه آن كشور بايد در پرداخت آن مشاركت نمايد بر پايه اصول مشابه مقرر در جزء (ب ) بند (5) اين ماده تصميم خواهد گرفت .ج ـ مجمع شرايط پرداخت را براساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر كارگروه (كميته ) هماهنگي سازان تعيين خواهد نمود.
د ـ هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاريخ هاي پرداخت ، متناسب با مبالغ پرداختي توسط هر كشور متعاهد خواهد بود.

8 ـ الف ـ در موافقتنامه منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كافي نباشد دولت مقر، مساعده هاي مالي را اعطاء نمايد. مبلغ اين مساعده ها و شرايطي كه براساس آنها مساعده هاي مربوط پرداخت مي شود در هر مورد تابع موافقتنامه هاي جداگانه بين آن كشور و سازمان خواهد بود تا آنجا كه به تعهد پرداخت مساعده ها مربوط مي شود، كشور مقر داراي يك كرسي به اعتبار اين سمت در مجمع و كارگروه (كميته ) اجرائي خواهد بود.
ب ـ كشور مذكور در بند (الف ) و سازمان هر كدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده كتباً اعلام نمايند اين انصراف با گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.

9ـ حسابرسي حسابها به وسيله يك يا چند كشور متعاهد و يا توسط حسابرسان خارج ، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد گرفت.اين حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعيين خواهد نمود.

ماده 58 ـ آئين نامه

1 ـ آئين نامه منضم به اين معاهده متضمن مقررات در موارد زير خواهد بود:
(1)
موضوعاتي كه درارتباط با آن ، اين معاهده صراحتاً به آئين نامه اشاره مي كند و يا صراحتاً مقرر مي دارد كه آئين نامه مربوطه در آن موارد تعيين تكليف نموده يا خواهد نمود.
(2)
هرگونه الزامات ، موضوعات يا آئين كار اداري .
(3)
هرگونه جزئيات مفيد درارتباط با اجراء مقررات اين معاهده .

2ـ الف ـ مجمع مي تواند آئين نامه را اصلاح نمايد.
ب ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، اصلاحيه ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه مي باشد.

3 ـ الف ـ آئين نامه مقرراتي را كه مي توان آنها را اصلاح نمود به طرق زير مشخص خواهد ساخت .
(1)
فقط با اتفاق نظر، يا
(2)
فقط در مواردي كه هيچ يك از كشورهاي متعاهد كه اداره ملي آنها به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي عمل مي نمايند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور يك سازمان بين الدولي باشد درصورتي كه كشور متعاهد عضو آن سازمان كه از سوي ساير كشورهاي عضو مجاز در اين امر است مخالفت ننمايد.
ب ـ مستثني ساختن هر يك از مقررات آئين نامه از الزامات قابل اعمال در آينده ، حسب مورد مستلزم اجراء شرايط مذكور در رديف (1) جزء (الف ) يا رديف (2) جزء (الف ) خواهد بود
ج ـ درج هرگونه مقررات در آينده در يك يا ساير الزامات مذكور در جزء (الف ) اين بند مستلزم اتفاق نظر است .

4 ـ آن دسته از دستورات اداري مديركل كه بايد با نظارت مجمع تحقق يابد را آئين نامه مشخص خواهد نمود.

5 ـ درصورت تعارض بين مقررات اين معاهده و آئين نامه ، مقررات معاهده حاكم خواهد بود.

فصل ششم ـ اختلافات

ماده 59 ـ اختلافات
با رعايت بند (5) ماده (64)، هرگونه اختلاف بين دو يا چند كشور متعاهد درباره تفسير يا اجراء اين معاهده يا آئين نامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، را هر يك از كشورهاي مربوطه مي تواند طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد مگر اين كه كشورهاي مربوط به روش ديگري جهت حل و فصل توافق نمايند. كشور متعاهدي كه اختلاف را در ديوان مطرح مي كند مراتب را به دفتر بين المللي اعلام خواهد نمود. دفتر بين المللي موضوع را به اطلاع ساير كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.

فصل هفتم ـ تجديدنظر و اصلاح

ماده 60 ـ تجديدنظر در معاهده
1
ـ اين معاهده مي تواند هرچند وقت يك بار به وسيله يك فراهمايي (كنفرانس ) ويژه كشورهاي متعاهد مورد تجديدنظر واقع شود.
2
ـ برگزاري هر فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر بنا بر تصميم مجمع صورت خواهد گرفت .
3
ـ هر سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجو يا بررسي مقدماتي بين المللي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر پذيرفته خواهد شد.
4
ـ بندهاي (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54)، بندهاي (4) الي (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را مي توان به وسيله فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر يا طبق مفاد ماده (61) اصلاح نمود.

ماده 61 ـ اصلاح برخي از مقررات معاهده

1ـ الف ـ هر كشور عضو مجمع ، مديركل و يا كارگروه (كميته ) اجرائي مي توانند پيشنهادهاي مربوط به اصلاح بندهاي (5)، (9) و (11) ماده (53)، ماده (54) بندهاي (4) الي (8) ماده (55)، ماده (56) و ماده (57) را مطرح نمايند.
ب ـ پيشنهادهاي مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي آنها به وسيله مجمع به كشورهاي متعاهد اعلام خواهد نمود.

2ـ الف ـ اصلاحيه هاي مواد مذكور در بند (1) اين ماده را مجمع تصويب خواهد نمود.
ب ـ تصويب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است .

3ـ الف ـ هرگونه اصلاحيه به موارد مذكور در بند (1) اين ماده يك ماه پس از اين كه مديركل اعلام قبولي كتبي ، سه چهارم از كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه برابر با روشهاي مقرر در قانون اساسي آنها را دريافت نمايد، لازم الاجراء خواهد شد.
ب ـ هرگونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته مي شود در زمان لازم الاجراء شدن براي كليه كشورهاي عضو مجمع لازم الاتباع خواهد بود. با اين قيد كه هر اصلاحيه اي كه تعهدات مالي كشورهاي متعاهد را افزايش دهد فقط درمورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه اي اعلام نموده باشند لازم الاتباع خواهد بود.
ج ـ هر اصلاحيه اي كه طبق مفاد جزء (الف ) پذيرفته شده باشد درمورد كليه كشورهايي كه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه طبق مفاد جزء (الف )، به عضويت مجمع درآيند لازم الاتباع خواهد بود.

فصل هشتم ـ مقررات نهايي

ماده 62 ـ عضويت در معاهده
1
ـ هر كشور عضو اتحاديه بين المللي حمايت از مالكيت صنعتي مي تواند به راههاي زير به عضويت اين معاهده درآيد:
(1)
امضاء و سپس توديع سند تصويب ، يا
(2)
توديع يك سند الحاق .
2
ـ اسناد تصويب يا الحاق نزد مديركل توديع خواهد شد.
3
ـ مفاد ماده (24) متن تجديدنظر شده در استكهلم معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي درمورد اين معاهده اجراء خواهد شد.
4
ـ بند (3) اين ماده نبايد به هيچ وجه به معناي به رسميت شناختن و يا قبول ضمني يك كشور متعاهد نسبت به وضعيت موجود سرزميني تلقي شود كه كشور متعاهد ديگر، آن سرزمين را طبق بند مذكور مشمول اين معاهده نموده است .

ماده 63 ـ لازم الاجراء شدن معاهده

1ـ الف ـ اين معاهده با رعايت مقررات بند (3) اين ماده سه ماه پس از اين كه هشت كشور اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع نمايند مشروط براين كه حداقل چهار كشور از اين هشت كشور هر يك يكي از شرايط زير را محقق سازند لازم الاجراء خواهد شد:
(1)
تعداد اظهارنامه هاي تسليم شده در كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي از 40000 متجاوز باشد.
(2)
اتباع يا مقيمين كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي حداقل 1000 اظهارنامه را در يك كشور خارجي تسليم نموده باشند.
(3)
اداره ملي كشور، طبق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي حداقل 10000 اظهارنامه را از اتباع يا مقيمين كشورهاي خارجي دريافت نموده باشند.
ب ـ در اين بند واژه اظهارنامه ها شامل اظهارنامه هاي مربوط به مدل هاي اشياء مصرفي نمي باشد.

2ـ با رعايت مفاد بند (3) اين ماده هر كشور كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين معاهده برابر .بند (1) اين ماده ، به عضويت اين معاهده در نيامده باشد، سه ماه پس از آن كه سند الحاق يا تصويب خود را توديع نمايد به اين معاهده ملزم خواهد شد.

3ـ مع ذلك مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن كه درآئين نامه منضم به اين معاهده آمده فقط در تاريخي قابل اجراء خواهد بود كه در آن تاريخ سه كشور كه هركدام از آنها حداقل يكي از سه الزامات مذكور در بند (1) را انجام داده و اعلام ننموده باشند كه طبق بند(1) ماده (64) قصد ملزم شدن به مقررات مذكور درفصل دوم را ندارند، به عضويت اين معاهده در آمده باشند. به هرحال اين تاريخ زودتر از تاريخ لازم الاجراء شدن طبق بند (1) نخواهد بود.

ماده 64 ـ حق شرطها

1ـ الف ـ هر كشور مي تواند اعلام نمايد كه ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب ـ كشورهايي كه اعلاميه موضوع جزء (الف ) بند (1) را صادر مي نمايند ملزم به مفاد .فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئين نامه نخواهند بود.

2ـ الف ـ هر كشوري كه طبق جزء (الف ) بند (1) اعلاميه اي را صادر ننموده باشد مي تواند اعلام نمايد كه:
(1)
نسبت به مقررات بند (1) ماده (39) درخصوص ارائه يك نسخه از اظهارنامه بين المللي و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
(2)
تأخير بررسي ملي به نحو مقرر در ماده (40) مانع از انتشار اظهارنامه بين المللي و يا ترجمه آن توسط يا از طريق اداره ملي نخواهد بود مع ذلك اين امر بدان معنا نيست كه كشور از محدوديت هاي مقرر در مواد (30) و (38) مستثني باشد.
ب ـ كشورهايي كه چنين اعلاميه اي را صادر نمايند ملزم به رعايت مفاد آن خواهند بود.

3ـ الف ـ هر كشوري مي تواند اعلام كند، تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود، انتشار بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي لازم نيست .
ب ـ هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم ، اظهارنامه بين المللي حاوي تعيين فقط كشورهايي باشد كه اعلاميه اي را طبق جزء (الف ) اين بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بين المللي طبق بند (2) ماده (21) منتفي است .
ج ـ حتي اگر مقررات جزء (ب ) فوق به اجراء در آيد مع هذا دفتر بين المللي اظهارنامه بين المللي را در موارد زير منتشر خواهد نمود
(1)
بنا به تقاضاي متقاضي به نحو مقرر در آئين نامه .
(2)
هرگاه اظهارنامه ملي يا ورقه اختراع مبتني بر اظهارنامه بين المللي به وسيله يا از طرف اداره ملي هر كشور تعيين شده كه اعلاميه را طبق جزء (الف ) فوق صادر كرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذكور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم .

4ـ الف ـ هر كشوري كه قانون ملي آن اثر سابقه اختراعات ادعايي را از تاريخي قبل از تاريخ انتشار مقرر نمايد ولي از لحاظ سابقه اختراع ادعايي تاريخ حق تقدم مورد ادعا طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي را همان تاريخ واقعي تسليم اظهارنامه در آن كشور تلقي ننمايد مي تواند اعلام كند كه تاريخ تسليم يك اظهارنامه بين المللي درخارج از آن كشور كه در آن اظهارنامه بين المللي كشور مزبور تعيين شده است با تاريخ تسليم واقعي در آن كشور از حيث سابقه اختراع ادعايي يكسان نمي باشد.
ب ـ هر كشوري كه اعلاميه اي را برابر جزء (الف ) فوق صادر نموده باشد تا حد مذكور در اعلاميه ملزم به رعايت مفاد بند (3) ماده (11) نخواهد بود.
ج ـ هر كشوري كه اعلاميه اي را برابر جزء (الف ) فوق صادر نمايد به صورت همزمان و مكتوب تاريخ و شرايط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعايي هر اظهارنامه بين المللي كه كشور مزبور را تعيين نموده باشد، در آن كشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را مي توان در هر زمان طي اطلاعيه اي خطاب به مديركل تغيير داد.

5 ـ هر كشور مي تواند اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت ماده (59) نمي داند. مفاد ماده .(59) درمورد هرگونه اختلاف بين هر كشور متعاهد صادركننده اين اعلاميه و هر دولت متعاهد ديگر اجراء نخواهد شد.

6 ـ الف ـ هر اعلاميه صادره به موجب اين ماده به صورت مكتوب خواهد بود. اعلاميه مذكور مي تواند هنگام امضاء اين معاهده ، هنگام توديع سند تصويب يا الحاق ، يا به استثناي مورد مذكور در بند (5) اين ماده در هر زمان بعدي به وسيله اطلاعيه اي خطاب به مديركل به وي اعلام گردد. درمورد اطلاعيه مذكور اثر اعلاميه شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط مديركل خواهد بود و اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
ب ـ هرگونه اعلاميه صادره طبق اين ماده را مي توان در هر زمان به وسيله اطلاعيه اي خطاب به مديركل مسترد نمود. اين استرداد سه ماه پس از دريافت اطلاعيه توسط مديركل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلاميه صادره طبق بند (3) اين استرداد، اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي قبل از انقضاء مدت سه ماه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

7 ـ هيچ حق شرط ديگري نسبت به اين معاهده به غير از حق شرطهاي درنظر گرفته شده طبق بندهاي (1) تا (5) مجاز نيست .

ماده 65 ـ اجراء تدريجي
1
ـ درصورتي كه موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست وجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، به صورت موقت ، محدوديت هايي را درخصوص تعداد يا نوع اظهارنامه بين المللي كه آن مرجع عهده دار رسيدگي به آن مي شود را مقرر نمايد، مجمع تدابير لازم را براي اجراء تدريجي اين معاهده و آئين نامه درارتباط با انواع اظهارنامه هاي بين المللي مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. اين مقررات همچنين درباره تقاضاهاي مربوط به جست وجو از نوع جست وجوي بين المللي موضوع بند (5) ماده (15) اجراء خواهد شد.
2
ـ مجمع تاريخهايي را كه از آن تاريخها، با رعايت بند (1) اين ماده ، مي توان اظهارنامه هاي بين المللي را تسليم و تقاضاهاي بررسي مقدماتي بين المللي را ارائه نمود معين خواهد كرد. تاريخهاي مذكور به ترتيب ديرتر از شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين معاهده طبق مفاد بند (1) ماده (63) يا پس از قابليت اجرائي يافتن فصل دوم به موجب بند (3) ماده (63) نخواهد بود.

ماده 66 ـ انصراف از عضويت
1
ـ هر كشور متعاهد مي تواند با صدور اطلاعيه اي خطاب به مديركل انصراف خود را از عضويت در اين معاهده اعلام دارد.
2
ـ انصراف ازعضويت در معاهده شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور به وسيله مديركل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه هاي بين المللي تسلـيمي به كشـور انـصراف دهنده قبل از انقـضاء مدت شش مـاه مذكور و همچنين نسبت به انتخاب كشور انصراف دهنده قبل از انقضاء اين مدت اثري نخواهد داشت .

ماده 67 ـ امضاء و زبانها
1
ـ الف ـ اين معاهده در نسخه اي واحد به زبان انگليسي و فرانسوي امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
ب ـ مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذي نفع متون رسمي اين معاهده را به زبانهاي آلماني ، ژاپني ، پرتغالي ، روسي ، اسپانيولي و زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد كرد.
2
ـ اين معاهده براي امضاء تا تاريخ سي و يكم دسامبر 1970 (برابر با 10/10/1349 هجري شمسي ) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.

ماده 68 ـ وظايف امين اسناد
1
ـ نسخه اصلي اين معاهده پس از انقضاء تاريخ مذكور در بند (2) ماده (67) نزد مديركل توديع خواهد شد.
2
ـ مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق اين معاهده و آئين نامه منضم به آن را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
3
ـ مديركل اين معاهده را در دبير خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
4
ـ مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحيه اين معاهده و آئين نامه را براي كليه كشورهاي متعاهد و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.

ماده 69 ـ اطلاعيه ها
مديركل مراتب زير را به كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي اطلاع خواهد داد.
1
ـ امضاءها به موجب ماده (62).
2
ـ توديع اسناد تصويب يا الحاق به موجب ماده (62).
3
ـ تاريخ لازم الاجراء شدن اين معاهده و تاريخي كه در آن به موجب بند (3) ماده (63) فصل دوم لازم الاجراء مي شود.
4
ـ هر اعلاميه صادره به موجب بند (1) تا (5) ماده (64).
5
ـ استرداد هر اعلاميه صادره به موجب جزء (ب ) بند (6) ماده (64).
6
ـ مراتب اعلام انصراف از عضويت در معاهده به موجب ماده (66).
7
ـ هرگونه ا علاميه صادره به موجب بند (4) ماده (31).

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و شصت و نه ماده و آئين نامه پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

آئين نامه معاهده همكاري در ثبت اختراع
(
لازم الاجراء از 12 فروردين 1381 (1 آوريل2002))

قسمت الف
مواد مقدماتي

ماده 1ـ اصطلاحات اختصاري
1
ـ1- معناي اصطلاحات اختصاري
الف- كلمه « معاهده» به معناي معاهده همكاري در ثبت اختراعات است.
ب- كلمات « فصل» و « ماده» به فصل يا ماد ه اي مشخص از معاهده دلالت دارد.

ماده 2ـ تفسير برخي كلمات

1ـ2 – « متقاضي»
در هرجا كه كلمه « متقاضي» به كار رفته باشد كلمه مذكور همچنين به معناي كارگزار و يا نماينده ديگر متقاضي نيز خواهدبود مگر اينكه صراحتاً از سياق عبارت و يا ماهيت ماده و يا متني كه اين كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد نظير بالاخص موردي كه ماده به محل اقامت و يا تابعيت متقاضي اشاره داشته باشد.

2ـ2 – « كارگزار»
در هرجا كه كلمه كارگزار به كار رفته باشد، منظور كارگزاري است كه وفق بند1 ماده90 آئين نامه تعيين شده است مگر اينكه صراحتاً از سياق عبارت و يا ماهيت ماده يا متني كه اين كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد.

2مكررـ2 « نماينده مشترك»
در هر جا كه اصطلاح « نماينده مشترك» به كار رفته باشد منظور يك متقاضي منصوب شده به عنوان نماينده مشترك و يا تلقي شده به عنوان نماينده مشترك وفق بند2 ماده90 آئين نامه است.

3ـ2 -« امضاء»
در هر جا كه كلمه امضاء بكار رفته باشد چنانچه قانون ملي مورد اجراء بوسيله اداره دريافت كننده يا مرجع صالح جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي استفاده از مهر را به جاي امضاء الزامي سازد، مقصود از كلمه امضاء براي آن اداره يا مرجع به معناي مهر خواهدبود.

قسمت ب
مواد مربوط به فصل اول معاهده

ماده 3 ـ تقاضا (فرم)

1ـ3 – فرم تقاضا
تقاضا بر روي يك فرم چاپي تنظيم يا بوسيله فرم چاپ شده رايانه اي ارائه خواهدشد.

2ـ3 – در دسترس بودن فرم ها :
نسخه هائي از فرم چاپي به وسيله اداره دريافت كننده، يا در صورت تمايل اين اداره به وسيله دفتر بين المللي به صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار خواهدگرفت.

3ـ3 – فهرست كنترل
الف- تقاضا حاوي فهرستي خواهدبود كه در آن موارد زير مشخص خواهدشد:
«1»
تعداد كل اوراق تشكيل دهنده اظهارنامه بين المللي و تعداد اوراق مربوط به هر جزء اظهارنامه بين المللي: تقاضا، توصيف (كه به صورت جداگانه تعداد اوراق مربوط به هر بخش از توصيف را براساس فهرست ترتيبي نشان دهد)، ادعاها، نقشه ها، خلاصه؛
«2»
در مواردي كه اظهارنامه بين المللي تسليمي با وكالت نامه همراه باشد (سندي كه يك كارگزار و يا يك نماينده مشترك را منصوب نمايد) نسخه اي از وكالت نامه كلي، سند حق تقدم، فهرست ترتيبي به صورت فرم رايانه اي قابل خواندن، سند مربوط به پرداخت هزينه ها و يا هر سند ديگر (كه در فهرست كنترل تعيين خواهدشد.)؛
«3»
شماره آن شكل از نقشه ها كه متقاضي پيشنهاد مي نمايد بايد به هنگام انتشار خلاصه همراه آن باشد؛ در موارد استثنائي متقاضي مي تواند بيش از يك شكل را پيشنهاد نمايد.
باين فهرست بايد به وسيله متقاضي كامل شود و در صورت عدم انجام آن اداره دريافت كننده باين موضوع اشاره لازم را خواهدنمود. با اين استثناء كه اداره دريافت كننده به شماره مذكور در جزء «3» شق الف فوق اشاره اي نخواهدداشت.

4ـ3 – مشخصات
با رعايت بند3 فوق مشخصات فرم تقاضاي چاپي و تقاضاي ارائه شده به صورت فرم چاپي رايانه اي در دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهندشد.

ماده 4ـ تقاضا (محتويات)

1ـ4 – محتويات اجباري و اختياري؛ امضاء
الف- تقاضا حاوي موارد زير خواهدبود:
«1»
خواسته،
«2»
عنوان اختراع،
«3»
مشخصات مربوط به متقاضي و كارگزار اگر كارگزاري معين شده باشد،
«4»
تعيين كشورها،
«5»
مشخصات مربوط به مخترع در موردي كه قانون ملي حداقل يكي از كشورهاي تعيين شده، ارائه نام مخترع را به هنگام تسليم يك اظهارنامه ملي ضروري قلمداد نمايد.
ب- تقاضا، عندالاقتضاء حاوي مراتب زير خواهدبود:
«1»
يك ادعاي حق تقدم،
«2»
ارجاع به هر نوع جستجوي بين المللي يا جستجوي از نوع بين المللي يا جستجوي ديگر قبلي،
«3»
انتخاب هاي مربوط به انواع خاص حمايت،
«4»
ذكر اين مطلب كه متقاضي مايل به تحصيل يك ورقه اختراع منطقه اي است،
«5»
ارجاع به اظهارنامه اصلي و يا اختراع اصلي،
«6»
انتخاب مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي توسط متقاضي.
ج- تقاضا مي تواند حاوي موارد زير باشد:
«1»
مشخصات مربوط به مخترع در مورديكه قانون ملي هيچيك از كشورهاي تعيين شده ارائه نام مخترع را در زمان تسليم يك اظهارنامه ملي الزامي نداند،
«2»
تقاضا از اداره دريافت كننده دائر به تهيه و ارسال سند حق تقدم به دفتر بين المللي در موردي كه اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعاشده به اداره ملي يا مرجع بين الدولي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد،
«3»
اعلاميه ها به نحو مقرر در بند17 ماده4 آئين نامه.
د- تقاضا بايد امضاء شود.

2ـ4 – خواسته
خواسته با مضمون ذيل بوده و ترجيحاً با كلمات زير تنظيم خواهدشد:
«
اينجانب امضاءكننده زير درخواست مي نمايم كه اين اظهارنامه بين المللي بر طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورد رسيدگي قرار گيرد

3ـ4 – عنوان اختراع
دوست عنوان اختراع بايد كوتاه (ترجيحاً از دو تا هفت كلمه به زبان انگليسي و يا ترجمه شده به زبان انگليسي) و دقيق باشد.

4ـ4 – اسامي و نشاني ها
(
الف)اسامي اشخاص حقيقي با ذكر نام خانوادگي، نام (نام هائي) كه به آن معروفند درج خواهدشد و نام خانوادگي قبل از نام (نام ها) خواهدآمد.
(
ب) اسامي اشخاص حقوقي با ذكر مشخصات كامل و رسمي آنها درج خواهدشد.
(
ج) نشاني ها به نحوي درج خواهندشد كه الزامات مرسوم براي تحويل فوري پستي به نشاني هاي درج شده را محقق سازد و در هر مورد شامل كليه واحدهاي اداري مربوطه، ازجمله شماره خانه درصورت وجود خواهدبود. هرگاه قانون ملي كشور تعيين شده ذكر شماره خانه را الزامي نداند، عدم ذكر اين شماره داراي هيچ اثري در آن كشور نخواهدبود به منظور تسهيل ارتباط سريع با متقاضي توصيه مي شود كه هرگونه نشاني چاپ از راه دور، شماره تلفن و نمابر يا اطلاعات درباره ساير وسايل ارتباطي از اين قبيل كه مربوط به متقاضي يا عندالاقتضاء كارگزار و يا نماينده مشترك باشد، درج گردد.
(
د) براي هر متقاضي، مخترع يا كارگزار مي توان فقط يك نشاني را درج نمود با اين استثناء كه اگر هيچ كارگزاري منصوب نشده باشد تا نمايندگي متقاضي يا متقاضيان را عهده دار باشد خود متقاضي و يا اگر تعداد متقاضي بيش از يك شخص باشد نماينده مشترك آنها مي تواند علاوه بر هر نشاني ديگر اعلام شده در تقاضا يك نشاني را مشخص نمايد كه به آن نشاني اطلاعيه ها ارسال گردد.

5 ـ4 – متقاضي
(
الف) نام، نشاني، تابعيت و اقامتگاه متقاضي يا در صورت وجود متقاضيان متعدد، نام، نشاني، تابعيت و اقامتگاه هر يك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.
(
ب) تابعيت متقاضي بر حسب نام كشوري كه وي تبعه آن است درج خواهدشد.
(
ج) اقامتگاه متقاضي برحسب نام كشوري كه وي مقيم آنجا است درج خواهدشد.
(
د)براي كشورهاي مختلف تعيين شده مي توان متقاضيان مختلفي را در تقاضا درج نمود. در چنين موردي در تقاضا، متقاضي يا متقاضيان براي هر كشور تعيين شده يا گروه كشورهاي تعيين شده درج خواهندشد.
(
ه) در موردي كه مشخصات متقاضي نزد اداره ملي عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده ثبت شده باشد تقاضا مي تواند حاوي شماره و ساير مشخصاتي باشد كه تحت آن تقاضاي متقاضي به ثبت رسيده است.

6 ـ4 – مخترع
(
الف) در موردي كه جزء «5» شق (الف) بند1 ماده4 اين آئين نامه يا جزء «1» شق (ج) آن بند مصداق داشته باشد نام و نشاني مخترع يا اگر چند مخترع وجود داشته باشند نام و نشاني هر يك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.
(
ب) اگر متقاضي مخترع باشد در آن صورت تقاضا به جاي ذكر اطلاعات مقرر به موجب شق (الف)، حاوي اظهاريه اي به اين منظور خواهدبود.
(
ج) هرگاه الزامات قوانين ملي كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند براي كشورهاي تعيين شده مختلف، اشخاص مختلف را مي توان در تقاضا به عنوان مخترع ذكر نمود. در اينصورت تقاضا حاوي يك اظهاريه جداگانه براي هر كشور تعيين شده يا گروه كشورهائي خواهدبود كه در آن كشور يا گروه كشورها يك شخص بخصوص، يا همان شخص بايد مخترع تلقي گردد يا در آن كشور يا گروه كشورها اشخاص بخصوص يا همان اشخاص بايد به عنوان مخترعين تلقي گردند.

7ـ4 – كارگزار
(
الف)اگر كارگزاري تعيين شده باشد اين موضوع در تقاضا ذكر و نام و نشاني وي در آن منعكس خواهدشد.
(
ب) هرگاه مشخصات كارگزار نزد اداره ملي عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده ثبت شده باشد در تقاضا مي توان شماره و اطلاعات ديگري را كه تحت آن مشخصات كارگزار به ثبت رسيده را ذكر نمود.

8 ـ4 – نماينده مشترك
هرگاه نماينده مشتركي منصوب شده باشد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود.

9ـ4 – تعيين كشورها
الف- در موارد زير در تقاضا كشورهاي متعاهد تعيين خواهندشد:
«1»
تعيين كشورها به منظور تحصيل ورقه هاي اختراع ملي از طريق ذكر نام هر كشور مربوط؛
«2»
تعيين كشورها به منظور تحصيل ورقه اختراع منطقه اي با مشخص نمودن اين مطلب كه يك ورقه اختراع منطقه اي براي كليه كشورهاي متعاهد عضو معاهده اختراع منطقه اي مربوطه منظور است يا فقط براي كشورهاي متعاهدي كه نام آن ها ذكر شده است.
ب- در تقاضا همچنين ممكن است ذكر شود كه كليه كشورهائيكه برابر معاهده تعيين آن ها مجاز است غير از موارد مذكور در شق (الف) نيز تعيين گردند مشروط بر اينكه:
«1»
لااقل يك كشور متعاهد به موجب شق (الف) اين بند تعيين شده باشد، و
«2»
تقاضا همچنين حاوي اظهاريه اي باشد داير بر اين كه هرگونه تعيين به عمل آمده به موجب اين شق بايد طبق شق (ج) مورد تأييد قرار گيرد و اينكه هر نوع تعيين كشور به ترتيب مذكور در صورتي كه قبل از انقضاء 15 ماه از تاريخ حق تقدم تأييد نشود در پايان مهلت مذكور مسترد شده بوسيله متقاضي تلقي خواهدشد.
ج- تأئيد هر نوع تعيين كشورها كه طبق شق (ب) به عمل آمده است به طرق زير محقق خواهدشد:
«1»
تسليم اعلاميه كتبي به اداره دريافت كننده حاوي مراتب مذكور در جزءهاي «1» يا «2» شق (الف) و
«2»
پرداخت هزينه تعيين كشور و هزينه تأئيد مذكور در بند5 ماده 15 آئين نامه به اداره دريافت كننده ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) فوق.

10ـ4 – ادعاي حق تقدم
(
الف)هر اعلاميه مذكور در بند (1) ماده 8 معاهده « ادعاي حق تقدم» مي تواند حق تقدم يك يا چند اظهارنامه قبلي تسليم شده در يا براي هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي يا تسليم شده در يا براي هر عضو سازمان جهاني تجارت كه عضو آن كنوانسيون نمي باشد را ادعا نمايد. هر ادعاي حق تقدم با رعايت بند1 ماده26 مكرر آئين نامه مي تواند در تقاضا ذكر شود؛ اين ادعا شامل اظهاريه اي داير به اينكه حق تقدم اظهارنامه اي كه قبلاً تسليم شده ادعا مي گردد و موارد زير خواهدبود:
«1»
تاريخ تسليم اظهارنامه قبلي؛
اين تاريخ بايد در طي مدت 12 ماه قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي باشد.
«2»
شماره اظهارنامه قبلي؛
«3»
هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه ملي باشد نام كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي يا عضو سازمان جهاني تجارت غير عضو آن كنوانسيون كه در آن كشور اظهارنامه تسليم شده است؛
«4»
هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي باشد، نام مرجعي كه معاهده اختراع منطقه اي، صلاحيت اعطاي ورقه هاي اختراع منطقه اي را به آن تفويض نموده است؛
«5»
هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه بين المللي باشد نام اداره دريافت كننده اي كه اظهارنامه مزبور به آن تسليم شده است.
(
ب) علاوه بر هر ذكر نام كه به موجب جزء «4» يا «5» شق (الف) ضروري است:
«1»
زماني كه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي يا يك اظهارنامه بين المللي باشد ادعاي حق تقدم مي تواند يك يا چند كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه براي آنها اظهارنامه قبلي تسليم شده است را مشخص نمايد؛
«2»
هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي باشد و لااقل يكي از كشورهاي عضو معاهده اختراع منطقه اي در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و سازمان جهاني تجارت عضويت نداشته باشد، در ادعاي حق تقدم حداقل يك كشور عضو آن كنوانسيون يا يك عضو آن سازمان كه براي آن اظهارنامه قبلي تسليم شده مشخص خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق هاي (الف) و (ب) اين ماده بند (6) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.
د- اگر در تاريخ 29 سپتامبر 1999 متن هاي اصلاح شده شق هاي (الف) و (ب) كه از اول ژانويه سال 2000 به اجراء درمي آيند با قانون ملي مورد اجرا به وسيله يك اداره تعيين شده سازگاري نداشته باشند اين شق ها به نحوي كه تا 31 دسامبر 1999 مجري بوده اند بعد از آن تاريخ نيز در ارتباط با آن اداره تعيين شده تا زمانيكه شق هاي اصلاح شده مذكور با آن قانون سازگاري نداشته باشند موردعمل خواهندبود به شرط اينكه اداره مذكور مراتب را تا 31 اكتبر 1999 به دفتر بين المللي اطلاع دهد دفتر بين المللي اطلاع واصله را فوراً در روزنامه رسمي منتشر خواهدنمود.

11ـ4 – اشاره به جستجوي قبلي
اگر جستجوي بين المللي يا جستجو از نوع بين المللي براي اظهارنامه اي طبق بند (5) ماده15 معاهده تقاضا شده باشد يا اگر متقاضي مايل باشد كه مرجع جستجوي بين المللي تمام يا بخشي از گزارش جستجوي بين المللي را بر نتايج يك جستجو غير از جستجوي بين المللي يا جستجو از نوع بين المللي انجام شده بوسيله اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مرجع جستجوي بين المللي صلاحيتدار براي اظهارنامه بين المللي است مبتني سازد در تقاضا به اين موضوع اشاره خواهدشد. در اين اشاره اظهارنامه اي كه (يا ترجمه آن بر حسب مورد) در ارتباط با آن جستجوي قبلي انجام شده با ذكر نام كشور، تاريخ و شماره يا جستجوي مذكور و عندالاقتضاء با تعيين تاريخ و شماره تقاضا براي چنين جستجوئي مشخص خواهدشد.

12ـ4 – انتخاب انواع خاص حمايت
الف- اگر متقاضي مايل باشد كه اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده نه به عنوان يك اظهارنامه براي يك ورقه اختراع بلكه به عنوان اعطاي هر نوع از انواع حمايت تعيين شده در ماده43 معاهده تلقي گردد اين مطلب را در تقاضا ذكر خواهدنمود. از لحاظ اين شق، بند (2) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.
ب- در مورد مقرر در ماده44 معاهده، متقاضي دو نوع حمايت مورد درخواست را ذكر خواهدنمود يا اگر يكي از اين دو نوع حمايت از نظر او اصلي باشد مشخص خواهد كرد كه كدام يك اصلي و كدام يك فرعي است.

13ـ4 – تعيين اظهارنامه مادر
اگر متقاضي مايل باشد كه اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده به عنوان يك اظهارنامه براي يك ورقه اختراع يا گواهي تكميل اختراع، گواهي تكميل اختراع مخترع يا گواهي تكميل اشياء مصرفي تلقي گردد، او اظهارنامه مادر يا ورقه اختراعات، مادر، گواهي ورقه اختراع مادر يا گواهي اشياء مصرفي مادر كه به آن ورقه اختراع يا گواهي تكميل اختراع، گواهي تكميل مخترع يا گواهي تكميل اشياء مصرفي مربوط مي شود را تعيين خواهدنمود. از لحاظ اين بند مقررات بند(2) ماده2 معاهده اعمال نخواهدشد.

14ـ4 – استمرار يا استمرار جزئي
اگر متقاضي مايل باشد اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده به عنوان اظهارنامه اي براي استمرار كامل يا جزئي اظهارنامه قبلي تلقي شود مراتب را به همين نحو در تقاضا ذكر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهدنمود.

.14 مكرر ـ4 انتخاب مرجع جستجوي بين المللي
اگر دو يا چند مرجع جستجوي بين المللي براي انجام جستجو در ارتباط با اظهارنامه بين المللي صلاحيت داشته باشند، متقاضي بايد در تقاضا مرجع جستجوي بين المللي مورد نظر را تعيين نمايد.

15ـ4 – امضاء
(
الف) با رعايت شق (ب) زير تقاضا بايد توسط متقاضي يا در صورت تعدد متقاضي توسط تمام آنان امضاء شود.
(
ب)در مواردي كه دو يا چند متقاضي يك اظهارنامه بين المللي را تسليم نموده باشند كه در آن كشوري تعيين شده باشد كه به موجب قانون ملي آن كشور تسليم اظهارنامه هاي ملي بوسيله مخترع الزامي باشد و در مواردي كه متقاضي آن كشور تعيين شده مخترع بوده ولي از امضاء تقاضا خودداري نمايد يا نتوان او را پس از انجام تلاش هاي مقتضي يافت و يا نتوان به او دسترسي پيدا كرد، اگر تقاضا حداقل توسط يك متقاضي امضاء شود و اظهاريه اي نيز درخصوص توضيح مراتب عدم امضاء توسط مخترع براي متقاعد ساختن اداره دريافت كننده صادر گردد، در آنصورت نيازي به امضاء آن توسط متقاضي مخترع نخواهدبود.

16ـ4 – آوانويسي يا ترجمه كلمات خاص
(
الف) در مواردي كه نام يا نشاني با حروفي غير از حروف الفباي لاتين نوشته شود آن نام يا نشاني با حروف الفباي لاتين نيز يا فقط به صورت آوانويسي يا از طريق ترجمه آن به زبان انگليسي نشان داده خواهندشد. متقاضي تعيين خواهدنمود كه كدام كلمات فقط آوانويسي و كدام كلمات فقط ترجمه شوند.
(
ب) نام هر كشور كه با حروفي غير از حروف لاتين نوشته شده باشند به زبان انگليسي نيز درج خواهدشد.

17ـ4 – اعلاميه هاي مربوط به الزامات ملي مذكور در جزء «1» تا «5» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئين نامه
تقاضا ممكن است از لحاظ قانون ملي مجري در يك يا چند كشور تعيين شده، حاوي يك يا چند اعلاميه زير بوده كه متن آنها بر طبق دستورالعمل هاي اداري تهيه شده باشد:
«1»
اعلاميه اي درخصوص تعيين هويت مخترع به نحو مذكور در جزء «1» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئين نامه ؛
«2»
اعلاميه اي درخصوص استحقاق متقاضي براي تقاضاي يك ورقه اختراع و اعطاي آن از تاريخ تسليم بين المللي به نحو مذكور در جزء «2» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئين نامه ؛
«3»
اعلاميه اي درخصوص استحقاق متقاضي براي ادعاي حق تقدم اظهارنامه قبلي از تاريخ تسليم بين المللي به نحو مذكور در جزء «3» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئين نامه؛
«4»
اعلاميه اي درخصوص مخترع بودن به نحو مذكور در جزء «4» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر كه به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري امضاء خواهدشد؛
«5»
اعلاميه اي درخصوص افشاءهاي غيرتبعيض آميز يا استثنائات مربوط به فقدان نوآوري به نحو مذكور در جزء «5» شق (الف) بند1 ماده51 مكرر آئين نامه .

18ـ4 – موضوع اضافي
(
الف) تقاضا حاوي هيچ موضوع ديگري غير از موارد مذكور در بند 1 تا 17 ماده4 آئين نامه نخواهدبود با اين قيد كه بنا به دستورالعمل هاي اداري مي توان درج هرگونه موضوع اضافي مذكوردر دستورالعمل هاي اداري را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون اينكه جنبه الزامي داشته باشد.
(
ب) اگر تقاضا حاوي موضوعي غير از موارد مذكور در بند1 تا 17 ماده4 آئين نامه و يا موارد مجاز بر طبق شق (الف) اين ماده به موجب دستورالعمل اداري باشد، اداره دريافت كننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافي را حذف خواهدنمود.

ماده 5 ـ توصيف

1ـ 5 – نحوه توصيف
(
الف) در توصيف ابتدا بايد عنوان اختراع به نحو مندرج در تقاضا ذكر شود و حاوي مطالب زير باشد:
«1»
رشته فني كه اختراع به آن مربوط مي شود؛
«2»
اشاره به سابقه اختراع تا حدود مكشوف بر متقاضي كه مي تواند براي فهم، جستجو و بررسي اختراع مفيد باشد و ترجيحاً ذكر اسنادي كه اين سابقه را منعكس نمايند؛
«3»
افشاء اختراع ادعائي با كلماتي كه بتوان مشكل فني و راه حل آن را دريافت (حتي اگر به صورت صريح نباشد) و ذكر اثرات مفيد آن در صورت وجود، در مقايسه با سوابق قبلي؛
«4»
شرح مختصري از شكلها در نقشه ها، در صورت وجود؛
«5»
ذكر حداقل بهترين روشي كه متقاضي براي اجراي اختراع ادعائي خود آن را در نظر دارد؛ اين كار در عندالاقتضاء با ذكر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها صورت خواهدگرفت. در مواردي كه قانون ملي كشور تعيين شده، توصيف بهترين روش را نخواهد و بر طبق آن قانون توصيف هر روش كافي باشد (اعم از اينكه آن روش بهترين روش موردنظر او باشد يا خير) در آنصورت عدم توصيف بهترين روش موردنظر وي داراي هيچ اثري در آن كشور نخواهد بود؛
«6»
درمواردي كه از توصيف و يا ماهيت اختراع طريقه اي كه بوسيله آن قابليت اختراع براي بهره برداري در صنعت و طريقه اي كه بتوان آن را ساخت و مورد استفاده قرار داد واضح نباشد يا اگر بتوان از اختراع فقط استفاده كرد، طريقه آن استفاده روشن نباشد، تعيين صريح اين روش ها؛ از واژه « صنعت» مفهوم موسع آن به نحو مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي منظور است.
(
ب) روش و ترتيب مقرر در شق (الف) رعايت خواهدشد مگر در مواردي كه به علت ماهيت اختراع، اتخاذ روش متفاوت و يا ترتيب متفاوت به فهم بهتر و ارائه اقتصادي تر منتج گردد.
(
ج) با رعايت مقررات شق (ب) از هر يك از قسمت هاي اشاره شده در شق (الف) ترجيحاً يك عنوان مناسب به نحو پيشنهادي در دستورالعمل هاي اداري درج خواهدشد.

2ـ 5 – افشاء ترتيب نوكلئوئيد و يا اسيد آمينه
(
الف) در مواردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي افشاء يك يا چند ترتيب اسيدآمينه و يا نوكلئوئيد باشد، توصيف حاوي فهرست ترتيبي طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري خواهدبود و به عنوان بخش مجزا در توصيف بر طبق آن استاندارد ارائه خواهدشد.
(
ب)در مواردي كه بخش فهرست ترتيبي توصيف، حاوي هر متن آزادي بر طبق تعريف آمده در استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري باشد، آن متن آزاد نيز در بخش اصلي توصيف و به همان زباني كه توصيف تنظيم شده است درج خواهدشد.

ماده 6 ـ ادعاها

1ـ 6 – شماره و شماره گذاري ادعاها
(
الف) تعداد ادعاها بايد با توجه به ماهيت اختراع ادعاشده معقول باشد.
(
ب) اگر ادعاهاي متعددي وجود داشته باشند آن ادعاها بصورت پي درپي با ارقام عربي (1,2,3,…..) شماره گذاري خواهندشد.
(
ج) درصورت اصلاح ادعاها، روش شماره گذاري تابع دستورالعمل هاي اداري خواهدبود.

2ـ 6 – ارجاعات به ساير بخش هاي اظهارنامه بين المللي
(
الف) به استثناء مواردي كه مطلقاً ضروري باشد، ادعاها نبايد درباره خصوصيات فني اختراع به ارجاع به توصيف يا نقشه ها تكيه كنند بالاخص ادعاها نبايد به ارجاعاتي نظير « همانگونه كه در بخش……. توصيف شرح داده شده است» يا « همانگونه كه در شكل….. نقشه ها نشان داده شده است» تكيه كنند.
(
ب) در مواردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي نقشه ها باشد، خصوصيات فني مندرج در ادعاها ترجيحاً با علايم ارجاعي مربوط به اين خصوصيات همراه خواهندبود. اگر از اين علامت هاي ارجاعي استفاده گردد آنها ترجيحاً در داخل پرانتز قرار خواهندگرفت. اگر درج اين نوع علامت هاي ارجاعي بالاخص فهم سريعتر يك ادعا را تسهيل ننمايد نبايد از آن ها استفاده شود. اداره تعيين شده مي تواند علامت هاي ارجاعي را براي اهداف انتشار اظهارنامه توسط خود حذف نمايد.

3ـ6 – نحوه ادعا كردن
(
الف) تعريف موضوعي كه حمايت از آن مورد نظر است بر حسب خصوصيات فني اختراع خواهدبود.
(
ب) عندالاقتضاء ادعاها حاوي مطالب زير خواهندبود:
«1»
اظهاريه اي حاوي آن دسته از خصوصيات فني اختراع كه براي تعريف موضوع ادعا ضروري مي باشند ولي در مجموع بخشي از سابقه اختراع را تشكيل مي دهند،
«2»
بخش مشخص كننده كه قبل از آن كلمات « مشخص شده بصورت» مشخص شده بوسيله « كه در آن بهبودي شامل….» يا هر كلمات ديگر با اين مضمون آمده باشد كه بصورت مختصر خصوصيات فني كه در مجموع با خصوصيات مذكور در جزء «1» فوق حمايت از آن موردنظر است را بيان نمايد.
(
ج) در مواردي كه قانون ملي كشور تعيين شده روش ادعا كردن به نحو مندرج در شق .(ب) را خواستار نباشد، بر عدم استفاده از آن روش ادعا در آن كشور اثري مترتب نخواهدبود مشروط بر اينكه روش ادعاي بكارگرفته شده در عمل منطبق با قانون ملي آن كشور باشد.

4ـ6 – ادعاهاي وابسته
(
الف) هر ادعائي كه حاوي كليه خصوصيات يك يا چند ادعاي ديگر باشد (ادعا به صورت وابسته) كه از اين پس « ادعاي وابسته» ناميده مي شود، بايد درصورت امكان در آغاز به ادعاي ديگر يا ساير ادعاها از طريق ارجاع، اشاره نمايد و سپس خصوصيات اضافي مورد ادعا را بيان كند. هر ادعاي وابسته كه به بيش از يك ادعاي ديگر ارجاع دهد (ادعاي وابسته مركب) باين ادعاها تنها به صورت جايگزين ارجاع خواهد داد. ادعاهاي وابسته مركب را نمي توان به عنوان مبنايي براي هر ادعاي وابسته مركب ديگري بكار برد. در مواردي كه قانون ملي اداره ملي كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي عمل مي نمايد اجازه ندهد ادعاهاي وابسته مركب به روشي متفاوت از آنچه كه در جملات قبل اين شق ذكرشده تدوين شود. در آن صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن مي تواند به درج مطلبي در گزارش جستجوي بين المللي مطابق با شق (ب) بند (2) ماده17 معاهده منجر شود. اگر روش ادعا كه در عمل مورد استفاده واقع شده منطبق با قانون ملي يك كشور تعيين شده باشد، عدم استفاده از روش ادعاي مذكور، تأثيري در كشور تعيين شده، كه روش ادعاي عملاً مورداستفاده در آن كشور منطبق با قانون ملي آن كشور بوده است، نخواهد داشت.
(
ب)هر ادعاي وابسته آن گونه تلقي خواهدشد كه حاوي كليه محدوديت هاي موجود در ادعائي است كه به آن ارجاع مي دهد يا اگر ادعاي وابسته از نوع مركب باشد دربرگيرنده، كليه محدوديت هاي موجود در ادعاي خاصي خواهدبود كه در ارتباط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد.
(
ج) كليه ادعاهاي وابسته كه به يك ادعاي قبلي ارجاع مي دهند و كليه ادعاهاي وابسته كه به چند ادعاي قبلي ارجاع مي نمايند در حد امكان و به بهترين نحو عملي ممكن با يكديگر دسته بندي خواهندشد.

5 ـ 6 – مدل هاي اشياء مصرفي
هر كشور تعيين شده اي كه در آن اعطاي ورقه ثبت مدل اشياء مصرفي براساس اظهارنامه بين المللي موردنظر باشد مي تواند زماني كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در آن كشور آغازشده به جاي .بند1 تا 4 ماده 6 آئين نامه، قانون ملي خود را درخصوص موضوعات تنظيم شده در بندهاي فوق اعمال نمايد مشروط بر اينكه متقاضي مجاز باشد تا حداقل دو ماه از انقضاء مهلت مندرج در ماده22 معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملي منطبق سازد.

ماده 7ـ نقشه ها
1
ـ7 – نمودارهاي گردش كار و دياگرام ها
نمودارهاي گردش كار و دياگرام ها به عنوان نقشه تلقي خواهندشد.
2
ـ7 – مهلت
مهلت مندرج در شق «2» بند (2) ماده7 معاهده بايد برحسب شرايط و اوضاع و احوال هر مورد معقول باشد ولي اين مهلت به هيچ وجه نبايد از دو ماه از تاريخ دعوتنامه كتبي كه در آن تسليم نقشه يا نقشه هاي اضافي طبق مقررات مذكور درخواست شده كمتر باشد.

ماده 8 ـ خلاصه

1ـ 8 – محتوا و شكل خلاصه
الف- خلاصه مشتمل بر موارد زير خواهدبود:
«1»
خلاصه اي از افشاء مندرج در توصيف، ادعاها و هريك از نقشه ها؛ خلاصه نشان دهنده رشته فني كه اختراع به آن مربوط مي شود خواهدبود و به نحوي تدوين خواهدشد كه درك روشن مشكل فني و عصاره راه حل مشكل از طريق اختراع و استفاده يا استفاده هاي اصلي از اختراع را ميسر سازد؛
«2»
عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شيميائي كه در مقايسه با كليه فرمول هاي مندرج در اظهارنامه بين المللي به بهترين نحو اختراع را مشخص نمايد.
(
ب) خلاصه تا حدي كه حدود افشاء اجازه مي دهد بايد مختصر باشد (ترجيحاً بين 50 تا 150 كلمه اگر به زبان انگليسي باشد، يا اگر به زبان انگليسي ترجمه شده باشد).
(
ج) خلاصه حاوي اظهاريه هائي در مورد مزيت ها يا ارزش اختراع ادعائي يا كاربرد مورد پيش بيني آن نخواهدبود.
(
د) هر نوع خصوصيت فني عمده كه در خلاصه ذكر شده و در اظهارنامه بين المللي با نقشه نشان داده شده است با يك علامت در داخل پرانتز همراه خواهدبود.

2ـ 8 – شكل
(
الف) اگر متقاضي نتواند موارد مندرج در جزء «3» شق (الف) بند3 ماده3 آئين نامه را ارائه دهد يا اگر مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهد كه شكل يا اشكالي غير از شكل يا اشكال پيشنهادي متقاضي از ميان كليه شكل هاي مربوط به نقشه ها، بهتر صفات مشخصه اختراع را مشخص مي سازد، آن مرجع با رعايت شق (ب) اين بند شكل يا اشكالي كه بايد به هنگام انتشار نامه به وسيله دفتر بين المللي همراه خلاصه باشد را تعيين خواهدنمود. در اينصورت شكل يا اشكالي كه به طريق مذكور توسط مرجع جستجوي بين المللي مشخص شده اند پيوست خلاصه خواهندبود. در غيراينصورت، با رعايت مفاد شق (ب)، خلاصه با شكل يا شكل هاي پيشنهادي متقاضي همراه خواهدبود.
(
ب) اگر مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهد كه هيچ يك از اشكال نقشه ها براي درك خلاصه مفيد نيست مراتب را به همين نحو به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد. در چنين حالتي هنگامي كه خلاصه به وسيله دفتر بين المللي انتشار يابد با هيچ شكلي از نقشه ها همراه نخواهدبود حتي اگر متقاضي طبق جزء «3» شق (الف) بند3 ماده3 آئين نامه پيشنهادي را ارائه داده باشد.

3ـ 8 – اصول راهنما در تدوين
خلاصه بايد به طريقي تدوين شود كه بتواند بصورت مؤثري به عنوان ابزاري دقيق براي جستجو در فن خاص كاربرد داشته باشد و علي الخصوص به دانشمند، مهندس يا پژوهشگر كمك نمايد كه بتوانند به نظري درخصوص ضرورت رجوع يا عدم رجوع به خود اظهارنامه بين المللي دست يابند.

ماده 9ـ عبارات و غيره كه نبايد بكار روند

1ـ 9 – تعريف
اظهارنامه بين المللي حاوي مطالب زير نخواهدبود:
«1»
عبارات يا نقشه هاي مغاير با اخلاق حسنه؛
«2»
عبارات يا نقشه هاي مخل نظم عمومي؛
«3»
اظهاريه هاي موهن در مورد محصولات يا فرآيندهاي هر شخص خاص غير از متقاضي را بي اعتبار سازد يا به ارزش يا اعتبار اظهارنامه ها يا ورقه هاي اختراع اشخاص مزبور لطمه وارد سازد (صرف مقايسه با اختراعات قبلي في نفسه عمل مشمول موارد فوق تلقي نخواهدشد)؛
«4»
هر اظهاريه يا مطلبي كه طبق شرايط و مقتضيات نا مربوط يا غيرضروري باشد.

2ـ 9 – تشخيص عدم رعايت
اداره دريافت كننده و مرجع جستجوي بين المللي مي توانند عدم رعايت مقررات بند1 ماده9 آئين نامه را تشخيص داده و به متقاضي پيشنهاد نمايد كه به صورت داوطلبانه اظهارنامه بين المللي خود را بر آن اساس تصحيح نمايد. اگر اداره دريافت كننده، عدم رعايت موارد فوق را تشخيص دهد، مراتب را به مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد؛ اگر مرجع جستجوي بين المللي متوجه عدم رعايت موارد فوق گردد مراتب را به اداره دريافت كننده و دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.

3ـ 9 – ارجاع بند (6) ماده21 معاهده
«
اظهارات موهن كه در بند (6) ماده21 معاهده به آنها اشاره شده» داراي همان معناي مذكور در شق «3» بند 1 ماده 9 اين آئين نامه مي باشد.

ماده 10ـ اصطلاحات، علامتها

1ـ10 – اصطلاحات، علامتها
الف- واحدهاي اوزان و مقادير برحسب سيستم متريك بيان خواهند شد و اگر ابتدائاً برحسب سيستم متفاوتي بيان شده باشند با سيستم متريك نيز بيان خواهند گرديد.
ب- درجه حرارت برحسب درجه سانتيگراد خواهد بود و اگر ابتدائاً از نحوه ديگري استفاده شده باشد، به سانتيگراد نيز ذكر خواهدشد.
ج حذف شده است.
د- براي نشان دادن حرارت، انرژي، نور، صوت و مغناطيس و همچنين فرمول هاي رياضي و واحدهاي الكتريكي، قواعد موردعمل بين المللي رعايت خواهندشد. براي فرمولهاي شيميايي از نمادها، وزن اتمي و فرمول هاي مولكولي كه به صورت معمول بكار مي روند استفاده خواهدشد.
ه- بطوركلي فقط اصطلاحات فني، علامتها و نمادهائي بايد مورداستفاده قرار گيرند كه معمولاً در آن فن به خصوص پذيرفته شده اند.
و- در مواردي كه اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن به زبانهاي چيني، انگليسي يا ژاپني باشد آغاز بخش اعشاري با نقطه مشخص خواهد شد ولي اگر اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن به زباني غير از چيني، انگليسي يا ژاپني باشد با ويرگول مشخص خواهدشد.

2ـ10 – سازگاري
درسراسر اظهارنامه بين المللي از اصطلاحات و علامتهاي سازگار استفاده خواهدشد.

ماده 11ـ الزامات مربوط به شكل اظهارنامه بين المللي و ضمايم آن

1ـ11 – تعداد نسخه ها
الف- با رعايت مقررات شق (ب)، اظهارنامه بين المللي و هريك از اسناد مذكور در فهرست كنترل (جزء «2» شق(الف) بند3 ماده3 آئين نامه) دريك نسخه تسليم خواهدشد.
ب- هر اداره دريافت كننده مي تواند بخواهد كه اظهارنامه بين المللي و هريك از اسناد ارجاعي در فهرست كنترل (جزء «2» شق (الف) بند3 ماده3 آئين نامه)، به غير از رسيد هزينه هاي پرداختي يا چك پرداخت هزينه ها در دو يا سه نسخه تسليم گردد. در آنصورت مسئوليت احراز برابر بودن نسخه هاي دوم و سوم با نسخه بايگاني به عهده اداره دريافت كننده خواهد بود.

2ـ11 – قابليت تكثير
الف- كليه اجزاء اظهارنامه بين المللي (يعني تقاضا، توصيف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) به نحوي ارائه خواهند شد كه قابليت تكثير مستقيم از طريق عكس برداري، فرآيندهاي الكترواستاتيك، فتوافست و ميكروفيلم را به هرتعداد داشته باشند.
ب- كليه اوراق بايستي عاري از چين و چروك و ترك خوردگي و تاخوردگي باشند.
ج- فقط از يك روي هر ورقه بايد استفاده شود.
د- با رعايت شق (د) بند10 ماده11 و شق (ل) بند13 ماده11اين آئين نامه از هر ورقه بصورت عمودي استفاده خواهدشد (يعني دوعرض صفحه در بالا و پائين قرار خواهندگرفت.)

3ـ11 – مواد مورداستفاده
كليه اجزاء اظهارنامه بين المللي برروي كاغذ قابل انعطاف، محكم، سفيد، صاف، غيربراق و بادوام درج خواهد شد.

4ـ11 – اوراق مجزا و غيره
(
الف)هر جزء اظهارنامه بين المللي (تقاضا، توصيف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه) از صفحه جديدي آغاز خواهند گرديد.
(
ب)كليه اوراق اظهارنامه بين المللي به گونه اي به يكديگر متصل خواهند بود كه براي مراجعه به آنها به آساني قابل تورق باشند و اگر لازم باشد اوراق مزبور براي اهداف تكثير از يكديگر جدا شوند بتوان آنها را به سهولت از يكديگر جدا و مجدداً متصل نمود.

5 ـ11 – اندازه اوراق
قطع اوراق، كاغذ 4A خواهدبود (7/29 ضربدر 21 سانتيمتر) مع ذلك هر اداره دريافت كننده مي تواند اظهارنامه بين المللي را روي اوراق غير از اين اندازه نيز بپذيرد مشروط بر اينكه نسخه بايگاني ارسال شده به دفتر بين المللي و در صورت درخواست مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي نسخه مخصوص جستجو در قطع كاغذ 4A باشد.

6 ـ11 – حاشيه ها
الف- حداقل حاشيه هاي اوراق حاوي توصيف، اختراع، ادعاها و خلاصه به ترتيب زير خواهد بود:
حاشيه بالا: 2 سانتيمتر
حاشيه چپ: 5/2 سانتيمتر
حاشيه راست: 2سانتيمتر
حاشيه پائين: 2سانتيمتر
ب- حداكثر اندازه هائي كه براي حاشيه هاي مقرر در شق (الف) فوق توصيه مي شوند به ترتيب زير مي باشد:
حاشيه بالا: 4سانتيمتر
حاشيه چپ: 4سانتيمتر
حاشيه راست: 3سانتيمتر
حاشيه پائين: 3سانتيمتر
ج- روي اوراق حاوي نقشه ها، سطح قابل استفاده نبايد بيش از 2/26 سانتيمتر در 17 سانتيمتر باشد اوراق نبايد حاوي كادر بر دور سطح قابل استفاده يا سطح استفاده شده باشد حداقل حاشيه ها به ترتيب زير خواهند بود:
حاشيه بالا: 5/2 سانتيمتر
حاشيه چپ: 5/2سانتيمتر
حاشيه راست: 5/1سانتيمتر
حاشيه پائين: 1سانتيمتر
د- حاشيه هاي مذكور در شق هاي (الف) تا (ج) مربوط به كاغذها در قطع 4A مي باشند و بنابراين حتي اگر اداره دريافت كننده كاغذهائي با اندازه هاي ديگري را بپذيرد، مع ذلك نسخه بايگاني كه به قطع 4A است و همچنين عنداللزوم نسخه 4A مخصوص جستجو، داراي حاشيه هاي فوق الذكر خواهند بود.
ه- با رعايت شق (و) و شق (ب) بند 8 ماده11 آئين نامه حاشيه هاي اظهارنامه بين المللي هنگام ارائه بايد كاملاً سفيد و عاري از هر مطلبي باشد.
و- گوشه چپ حاشيه بالا مي تواند حاوي ذكر مشخصات كلاسه پرونده متقاضي باشد مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در فاصله 5/1 سانتيمتري بالاي صفحه قرار بگيرد. تعداد حروف اين مشخصات نبايد از حداكثر تعداد تعيين شده در دستورالعمل هاي اداري بيشتر باشد.

7ـ11 – شماره گذاري اوراق
الف- كليه اوراق اظهارنامه بين المللي بايد بصورت ترتيبي با اعداد عربي (1,2,3,…) شماره گذاري شوند.
ب- شماره ها بايد در وسط در بالا يا پائين صفحه قرار گيرند و نبايد درون حاشيه باشند.

8 ـ11 – شماره گذاري سطرها
(
الف) قوياً توصيه مي شود كه هر پنج سطر از هر صفحه توصيف و هر صفحه ادعاها شماره گذاري شوند.
(
ب) شماره ها بايد در نيمه سمت راست حاشيه سمت چپ قرار گيرند.

9ـ11 – نوشتن متن
(
الف) تقاضا، توصيف، ادعاها و خلاصه بايد تايپ يا چاپ شوند.
(
ب)فقط نمادهاي گرافيكي و حروف، فرمول هاي شيميائي يا رياضي، و حروف خاص در زبان هاي ژاپني يا چيني را مي توان در صورت لزوم با دست نوشته يا ترسيم نمود.
(
ج) سطور تايپ شده با فاصله 5/1 خواهد بود.
(
د) كليه موضوع متن بايد با حروفي باشد كه ارتفاع حروف بزرگ آن كمتر از 21% سانتيمتر نباشد و بايد به رنگي تيره و محو نشدني بوده و الزامات مقرر در بند (2) ماده11 اين .آئين نامه رعايت شده باشد.
(
ه) تا آنجايي كه به فاصله تايپ و اندازه حروف مربوط مي شود، در مورد متن هائي كه به زبان هاي چيني يا ژاپني باشند شق (ج) و (د) اعمال نخواهد شد.

10ـ11 – نقشه ها، فرمول و جداول در متن
(
الف)تقاضا، توصيف، ادعاها و خلاصه نبايد حاوي نقشه باشند.
(
ب) توصيف، ادعاها و خلاصه مي تواند حاوي فرمول هاي شيمي يا رياضي باشند.
(
ج) توصيف و خلاصه مي توانند حاوي جدول باشند؛ هر ادعا ممكن است فقط در صورتي كه موضوع ادعا استفاده از جداول را ايجاب كند حاوي جداول باشند.
(
د) اگر جداول و فرمول هاي شيمي يا رياضي را نتوان بصورت قابل قبولي در وضعيت عمودي نشان داد مي توان آن ها را از پهلو روي اوراق درج نمود؛ اوراقي كه در آن ها فرمول هاي شيمي يا رياضي يا جداول از پهلو ارائه مي شوند به طريقي خواهندبود كه قسمت فوقاني جدول يا فرمول در سمت چپ ورقه باشد.

11ـ11 – كلمات در نقشه ها
(
الف) نقشه ها حاوي نوشته نخواهند بود باستثناي كلمه يا كلماتي كه كاملاً ضروري باشند مانند « آب» «بخار» « باز» « بسته» « بخشي روي AB» و در مورد مدارهاي برقي و دياگرام هاي قالب شماتيك يا گردش كاري، تعداد قليلي از پاورقي هاي كوتاه براي درك مطلب ضروري باشند.
(
ب) هر كلمه اي كه بكار مي رود بايد به طريقي درج شود كه در صورت ترجمه بتوان آن را بدون اينكه تداخلي با خطوط نقشه پيدا كند روي آن چسباند.

12ـ11 تغييرات و غيره هر ورق بايد در حد معقول فاقد پاك شدگي بوده و از تغييرات و بر رونويسي و بين السطور نويسي عاري باشد. عدم رعايت اين بند در صورتي كه اصالت محتوا را زير سوال نبرد و الزامات مربوط به تكثير خوب اوراق را خدشه دار نسازد مجاز خواهد بود.

13ـ11 – الزامات خاص براي نقشه ها
(
الف) نقشه ها با خطوط و هاشورهاي قابل دوام سياه و بقدر كافي پر رنگ و تيره با ضخامت يكنواخت و كاملاً مشخص و فاقد رنگ آميزي خواهند بود.
(
ب) مقاطع بايد با هاشورهاي مورب كه مانع از خواندن واضح علايم ارجاعي و خطوط اصلي نباشند نشان داده شوند.
(
ج) مقياس نقشه ها و وجه تمايز اجراي گرافيكي آنها بايد به گونه اي باشد كه تكثير فتوگرافيك آنها در حد دو سوم، تشخيص تمامي جزئيات را با مشكل مواجه نسازد.
(
د) هرگاه در موارد استثنائي، مقياس در يك نقشه داده شود بصورت گرافيكي نمايش داده خواهدشد.
(
ه) كليه شماره ها، حروف و خطوط ارجاعي كه در نقشه ها درج مي شوند ساده و روشن خواهند بود. كروشه ها، دايره ها يا گيومه ها همراه يا شماره و حروف بكار نخواهند رفت.
(
و) كليه خطوط نقشه ها معمولاً با استفاده از ابزار نقشه كشي ترسيم خواهندشد.
(
ز) هر جزئي از شكل بايد با ساير اجزاء آن تناسب داشته باشد مگر در مواردي كه استفاده از نسبت متفاوت براي وضوح شكل ضروري باشد.
(
ح) ارتفاع شماره ها و حروف نبايد كمتر از 32/0 سانتيمتر باشد براي حروف گذاري نقشه ها از حروف لاتين و اگر متداول باشد از الفباي يوناني استفاده خواهد شد.
(
ط) اشكال متعدد را مي توان در همان ورقه نقشه ها درج نمود. هرگاه اشكال بر روي دو يا چند ورق در واقع يك شكل واحد را تشكيل دهند اين اشكال بر روي ورقه هاي متعدد به نحوي مرتب خواهند شد كه بتوان بدون اينكه هيچيك از قسمت هاي شكل هائي كه در اوراق مختلف درج شده است غير قابل رويت گردند شكل كامل را بوجود آورد.
(
ي) اشكال مختلف بدون اتلاف فضا، ترجيحاً در يك وضعيت عمودي و بصورت كاملاً مجزا از يكديگر بر روي يك ورقه يا اوراق مرتب خواهند شد اگر اشكال بصورت عمودي مرتب نشوند بصورت از پهلو به نحوي كه قسمت بالائي اشكال در بخش سمت چپ ورقه ظاهر شوند نشان داده خواهندشد.
(
ك) اشكال مختلف با شماره هاي غربي (1,2,3,….) متوالي و مستقل از شماره اوراق شماره گذاري خواهند شد.
(
ل) علايم ارجاعي كه در توصيف قيد نشده اند در نقشه ها و بالعكس نيز قيد نخواهند شد.
(
م) خصوصيات مشابهي كه با علايم ارجاع نشان داده مي شوند در سراسر اظهارنامه بين المللي نيز با همان علايم نشان داده خواهند شد.
(
ن) اگر نقشه ها حاوي علايم ارجاع متعدي باشند قوياً توصيه مي گردد كه ورقه جداگانه اي حاوي فهرست كليه علايم ارجاع و خصوصيات مورد ارجاع به آنها ضميمه گردد.

14ـ11 – اسناد بعدي
دوست.ماده 10 و بندهاي 1 الي 13 ماده 11 اين آئين نامه در مورد هر سندي از قبيل صفحات تصحيح شده، ادعاهاي اصلاح شده، ترجمه هاي تسليمي پس از تسليم اظهارنامه بين المللي نيز مرعي خواهدبود.

ماده 12ـ زبان اظهارنامه بين المللي و ترجمه براي اهداف جستجوي بين المللي

1 ـ12 – زبان هاي مورد قبول براي تسليم اظهارنامه بين المللي
(
الف) اظهارنامه بين المللي به هر زباني كه مورد پذيرش اداره دريافت كننده براي تحقيق اهداف مورد نظر باشد تسليم خواهدشد.
(
ب) هر اداره دريافت كننده براي تسليم اظهارنامه بين المللي حداقل يك زبان را كه داراي هر دو خصوصيت زير باشد خواهد پذيرفت:
«1»
زباني كه مرجع جستجوي بين المللي آن را پذيرفته باشد يا عندالاقتضاء به زباني كه حداقل يكي از مراجع جستجوي بين المللي صلاحيتدار براي انجام جستجوي بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به اداره دريافت كننده آن را پذيرفته باشد.
«2»
جزء يكي از زبان هاي انتشار بين المللي باشد.
(
ج) علي رغم شق (الف) فوق تقاضا به زباني تسليم خواهد شد كه طبق آن شق هم مورد پذيرش اداره دريافت كننده و هم يكي از زبان هاي انتشار بين المللي باشد.
(
د)علي رغم شق (الف) فوق هر متن مندرج در فهرست ترتيبي بخش توصيف مذكور در شق (الف) بند 2 ماده 5 آئين نامه طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري ارائه خواهد شد.

2ـ12 – زبان تغييرات در اظهارنامه بين المللي
(
الف) با رعايت بند 3 ماده 46، بند 3 ماده 55 و بند 9 ماده 66 آئين نامه هر اصلاح در اظهارنامه بين المللي به زباني انجام خواهد شد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است.
(
ب) تصحيح هرگونه اشتباه مسلم در اظهارنامه بين المللي كه طبق بند 1 ماده 91 اين .آئين نامه انجام شود به زباني خواهد بود كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است مشروط بر اينكه:
«1»
در مواردي كه طبق شق (الف) بند 3 ماده 12، شق (ب) بند 3 ماده 48، يا شق (الف) بند 2 .ماده 55 آئين نامه ترجمه اظهارنامه بين المللي ضروري باشد، اصلاحات مذكور در جزء «2» و جزء «3» شق (ه) بند 1 ماده 91 آئين نامه بايد به زبان اظهارنامه بين المللي و همچنين به زبان ترجمه آن انجام خواهد شد؛
«2»
در مواردي كه طبق شق (ج) بند 3 ثالث ماده 26 آئين نامه ترجمه تقاضا ضروري باشد اصلاحات مذكور در جزء «1» شق (ه) بند 1 ماده 91 آئين نامه فقط بايد به زباني تسليم شود كه ترجمه به آن زبان صورت پذيرفته است.
ج- رفع هرگونه نقص در اظهارنامه بين المللي بر طبق ماده 26 آئين نامه به زباني انجام خواهد شد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است. رفع هرگونه نقص به موجب .ماده .26 آئين نامه در ترجمه اظهارنامه بين المللي كه بر طبق بند 3 ماده 12 يا شق (الف) بند 2 .ماده 55 .آئين نامه ارائه شده يا رفع نقص در ترجمه تقاضاي ارائه شده بر طبق شق (ج) بند 3 ثالث .ماده 26 .آئين نامه به زباني انجام خواهد شد كه آن ترجمه به آن زبان صورت گرفته است.

3ـ12 – ترجمه براي اهداف جستجوي بين المللي
(
الف) در موردي كه زباني كه به آن زبان اظهارنامه بين المللي تسليم شده است مورد پذيرش مرجع جستجوي بين المللي كه بايد جستجوي بين المللي را انجام دهد نباشد متقاضي بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي توسط اداره دريافت كننده، ترجمه اظهارنامه بين المللي به زباني كه واجد كليه شرايط زير باشد را به اداره مزبور ارائه نمايد:
«1»
به زباني باشد كه مورد پذيرش آن مرجع است، و
«2»
به يكي از زبان هاي انتشار باشد، و
«3»
به زباني باشد كه طبق شق (الف) بند 1 ماده 12 آئين نامه مورد پذيرش اداره دريافت كننده باشد مگر اينكه اظهارنامه بين المللي به يكي از زبان هاي انتشار بين المللي، تسليم شده باشد.
(
ب) شـق (الف) در مورد تقـاضا و هر بخـش فهرسـت ترتيـبي در توصيف اجراء نخواهدشد.
(
ج) در موردي كه تا زمان ارسال اطلاعيه توسط اداره دريافت كننده بر طبق شق (ج) بند .5 ماده 20 آئين نامه به متقاضي، نامبرده ترجمه مورد نياز موضوع شق (الف) فوق را ارائه ننموده باشد، اداره دريافت كننده ترجيحاً ضمن همان اطلاعيه از متقاضي دعوت خواهدنمود كه:
«1»
ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق ترجمه لازم را ارائه نمايد؛
«2»
در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در شق (الف) ترجمه لازم ارائه نشده باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ دعوتنامه يا دو ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي توسط اداره دريافت كننده هر كدام كه ديرتر منقضي شود، ترجمه مزبور و عندالاقتضاء هزينه ديركرد مذكور در شق (ه) زير را ارائه نمايد.
(
د) در مواردي كه طبق شق (ج) فوق اداره دريافت كننده دعوتنامه را براي متقاضي ارسال و متقاضي ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ج) اين بند ترجمه لازم را ارائه نكرده و هرگونه هزينه تأخير تسليم را تأديه ننموده باشد، اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي و اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد كرد. هر ترجمه و پرداختي كه اداره دريافت كننده قبل از صدور اعلاميه به موجب جمله قبل و پيش از انقضاي 15 ماه از تاريخ حق تقدم وصول كرده باشد به عنوان ترجمه و هزينه اي تلقي خواهد شد كه قبل از انقضاي آن مهلت وصول شده است.
(
ه) تسليم ترجمه پس از انقضاي مهلت مندرج در شق (الف) مي تواند بنا به درخواست اداره دريافت كننده و به نفع آن اداره با پرداخت هزينه ارائه با تأخير برابر با 50 درصد مبلغ اصلي صورت گيرد.

ماده 13ـ وحدت اختراع

1ـ13 – الزام
اظهارنامه بين المللي بايد فقط مربوط به يك اختراع يا گروهي از اختراعات مرتبط به يكديگر به نحوي كه يك مفهوم كلي از اختراع واحد را تشكيل دهند باشد (« الزام وحدت اختراع»)

2ـ13 – شرايطي كه در آن بايد الزام وحدت اختراع رعايت شده محسوب گردد.
هرگاه گروهي از اختراعات در يك اظهارنامه بين المللي واحدي ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند 1 ماده 13 آئين نامه فقط زماني رعايت شده تلقي خواهدشد كه يك رابطه فني در بين اختراعات حاوي يك يا چند ويژگي فني خاص مشابه يا متناظر وجود داشته باشد اصلاح « ويژگي هاي فني خاص» به معناي آن دسته از ويژگي هاي فني خواهدبود كه مبين دست آوردي باشند كه هريك از اختراعات ادعائي در كل به سابقه اختراع مي افزايند.

3ـ13 – تشخيص وحدت اختراع بدون در نظر گرفتن روش ادعا
تشخيص اينكه گروهي از اختراعات به گونه اي بيكديگر متصل هستند كه يك مفهوم كلي از اختراع واحد را ايجاد مي نمايند بدون توجه به اينكه اختراعها به صورت ادعاهاي جداگانه يا به عنوان شقوق مختلف در يك ادعاي واحد مورد ادعا قرار گرفته اند، انجام خواهدشد.

4ـ13 – ادعاهاي وابسته
با رعايت بند 1 ماده 13 آئين نامه درج تعداد معقولي از ادعاهاي وابسته در يك اظهارنامه بين المللي كه اشكال خاص يك اختراع مورد ادعا در يك ادعاي مستقل را ادعا نمايند حتي در مواردي كه ويژگي هاي هر ادعاي وابسته را بتوان في نفسه به عنوان يك اختراع تلقي نمود، مجاز خواهدبود.

5 ـ13 – مدل هاي اشياء مصرفي
هر كشور تعيين شده اي كه اعطاي ورقه اختراع مدل اشياء مصرفي بر اساس اظهارنامه بين المللي در آن كشور تقاضا شود، مي تواند پس از آغاز رسيدگي به آن اظهارنامه بين المللي، بجاي اجراي مفاد .بندهاي 1 الي 4 ماده 13 آئين نامه، از مقررات متناظر قوانين ملي خود در خصوص مدل هاي اشياء مصرفي استفاده كند مشروط براينكه متقاضي مجاز باشد كه حداقل دو ماه پس از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 22 معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملي تطبيق دهد.

ماده 13مكرر ـ اختراعات مربوط به ماده بيولوژيكي

.1ـ13 مكرر ـ تعريف
از لحاظ اين ماده « ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده» به معناي مشخصات ذكر شده در يك اظهارنامه بين المللي درخصوص توديع ماده بيولوژيكي به يك موسسه امين يا ماده بيولوژيكي توديع شده مي باشد.

.2ـ13 مكرر ـ ارجاعات (كلي)
هر ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده مشمول اين ماده خواهد بود و اگر چنين ارجاعي به عمل آيد به منزله اين خواهدبود كه الزامات مقرر در قانون ملي هر كشور تعيين شده رعايت شده است.

.3ـ13 مكرر- ارجاعات: محتويات؛ عدم درج ارجاع يا مشخصات
(
الف) ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده متضمن موارد زير خواهدبود:
«1»
نام و نشاني موسسه امين كه ماده بيولوژيكي به آن توديع شده است؛
«2»
تاريخ توديع ماده بيولوژيكي به آن موسسه؛
«3»
شماره اي كه موسسه توديع براي دسترسي به ماده بيولوژيكي توديع شده داده است؛
«4»
هر موضوع ديگري كه طبق جزء «1» شق (الف) بند 7 ماده 13 مكرر آئين نامه به اطلاع دفتر بين المللي رسيده باشد مشروط بر آنكه الزام ذكر آن موضوع طبق شق (ج) بند 7 ماده 13 مكرر .آئين نامه حداقل دوماه قبل از تسليم اظهارنامه بين المللي در روزنامه رسمي انتشار يافته باشد.
(
ب)عدم درج ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده يا عدم درج اطلاعات بر طبق شق .(الف) فوق در ارجاع به يك ماده بيولوژيكي توديع شده فاقد هرگونه اثر در كشور تعيين شده اي خواهد بود كه قانون ملي آن ذكر آن ارجاعات يا درج آن اطلاعات را در يك اظهارنامه بين المللي الزامي ننموده باشد.

.4ـ13 مكرر ـ ارجاعات: مهلت ارائه مشخصات
(.
الف) با رعايت شقوق (ب) و (ج) اگر هريك از مشخصات مندرج در شق (الف) بند3 .ماده 13 مكرر آئين نامه در ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده در اظهارنامه بين المللي تسليم شده درج نشده باشد ولي ظرف مواعد زير به دفتر بين المللي ارائه شده باشد:
«1»
اگر اين مشخصات ظرف 16 ماه پس از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، چنين تلقي خواهد شد كه مشخصات مذكور به موقع به هريك از ادارات تعيين شده ارائه شده اند؛
«2»
هرگاه پس از انقضاء 16 ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، اداره تعيين شده چنين تلقي خواهد نمود كه مشخصات مذكور در آخرين روز مهلت مقرر تسليم شده است، مشروط براينكه قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي به اين دفتر واصل شده باشد.
(.
ب) اگر قانون ملي يك اداره تعيين شده در مورد اظهارنامه هاي ملي چنين مقرر نموده باشد، آن اداره مي تواند بخواهد كه مشخصات مذكور در شق (الف) بند3 ماده 13 مكرر .آئين نامه قبل از 16 ماه از تاريخ حق تقدم ارائه شود مشروط براينكه دفتر بين المللي به موجب جزء «2» شق (الف) بند 7 ماده 13 مكرر آئين نامه از مراتب مطلع شده و اين الزام را بر طبق شق (ج) .بند7 ماده 13 مكرر .آئين نامه حداقل دو ماه قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي در روزنامه رسمي انتشار داده باشد.
(.
ج) هرگاه طبق شق (ب) بند 2 ماده 21 معاهده متقاضي درخواست نموده باشد كه انتشار زودتر از موعد صورت پذيرد هر اداره تعيين شده مي تواند هرگونه مشخصاتي كه قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي ارائه شده باشد را چنين تلقي نمايد كه به موقع ارائه نشده است.
(
د) دفتر بين المللي تاريخ دريافت مشخصات مذكور در شق (الف) را به متقاضي اطلاع خواهدداد.
«1»
اگر مشخصات مذكور قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي دريافت شده باشند تاريخ آن را ذكر و داده هاي مربوط از مشخصات را در جزوه اي كه طبق ماده 48 آئين نامه انتشار مي بايد درج خواهد نمود؛
«2»
اگر مشخصات مذكور پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي دريافت شده باشند تاريخ دريافت و داده هاي مربوط از مشخصات را به ادارات تعيين شده اطلاع خواهدداد.

5 ـ13 مكرر ـ ارجاعات و اطلاعات براي يك يا چند كشور تعيين شده؛
توديع هاي مختلف براي كشورهاي تعيين شده مختلف؛ توديع به موسسات امين به غير از موسسات اطلاع داده شده.
(.
الف) ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده چنين تلقي خواهدشد كه براي كليه كشورهاي تعيين شده، صورت گرفته است مگر اينكه صريحاً فقط براي برخي كشورهاي تعيين شده باشند؛ اين موضوع درباره مشخصات مذكور در ارجاعات نيز صادق خواهدبود.
. (
ب) براي كشورهاي مختلف تعيين شده مي توان ارجاعات به توديع هاي مختلف ماده بيولوژيكي را به عمل آورد.
(.
ج) هر اداره تعيين شده مي تواند توديع به موسسه امين به غير از موسساتي كه خود بر طبق شق .(ب) بند 7 $ماده 13 مكرر آئين نامه اعلام نموده را ناديده بگيرد.

6 ـ13 مكرر ـ ارائه نمونه ها
بر طبق مواد 23 و 40 معاهده هيچگونه ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده كه در اظهارنامه بين المللي به آن ارجاع شده نمي تواند مگر با اجازه متقاضي قبل از انقضاء مهلت مقرر كه پس از آن رسيدگي ملي طبق مواد مذكور آغاز مي شود، صورت گيرد. بااينحال هرگاه متقاضي اقدامات مذكور در مواد 22 يا 39 معاهده را پس از انتشار بين المللي ولي قبل از انقضاء مهلت هاي مذكور انجام دهد، ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده به محض انجام اقدامات مذكور مي تواند صورت گيرد. علي رغم مقررات قبلي ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده مي تواند به موجب قانون ملي مورد اجراء در اداره تعيين شده، بلافاصله پس از اينكه انتشار بين المللي به موجب اين قانون داراي تأثيرات يك انتشار ملي اجباري اظهارنامه ملي بررسي نشده گردد، صورت پذيرد.

7ـ13 مكرر ـ الزامات ملي: اطلاعيه و انتشار
(
الف)هر اداره ملي مي تواند هرگونه الزام در قانون ملي راجع به امور زير را به دفتر بين المللي اطلاع دهد:
«1»
هر موضوع مذكور در اطلاعيه علاوه بر موارد مذكور در جزءهاي «1»، «2»، «3» شق (الف) .بند 3 ماده 13 مكرر آئين نامه كه لازم است در ارجاعي به ماده بيولوژيكي توديع شده در يك اظهارنامه ملي درج شوند؛
«2»
لازم است يك يا چند مشخصه مذكور در شق (الف) بند 3 ماده 13 مكرر آئين نامه در اظهارنامه ملي همانگونه كه تسليم شده است درج شود يا لازم است كه مشخصات در زمان مقرر در اطلاعيه كه زودتر از 16 ماه از تاريخ حق تقدم است ارائه شوند.
(.
ب)هر اداره ملي، موسسات اميني را كه قانون ملي اجازه مي دهد مواد بيولوژيكي به منظور انجام تشريفات ثبت اختراعات نزد آن اداره توديع شده يا اگر قانون ملي توديع را مقرر نداشته و يا چنين توديعي را اجازه ندهد مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.
(.
ج) دفتر بين المللي الزاماتي را كه طبق شق (الف) و اطلاعاتي كه طبق شق (ب) به آن دفتر اطلاع داده شده را فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

ماده 13ثالث ـ فهرست هاي ترتيب اسيد نوكلئيد و يا اسيد آمينه

1ـ13ثالث ـ فهرست ترتيبي براي مراجع بين المللي
.
الف- اگر مرجع جستجوي بين المللي احراز نمايد كه اظهارنامه بين المللي حاوي افشاء يك و يا چند ترتيب اسيد آمينو و يا اسيد نوكلئوئيدهاست ولي:
«1»
اظهارنامه بين المللي حاوي فهرست ترتيبي منطبق با استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري نيست، آن مرجع مي تواند از متقاضي دعوت بعمل آورد تا ظرف مهلتي كه در دعوتنامه تعيين خواهدشد فهرست ترتيبي كه در آن استاندارد مذكور رعايت شده باشد را ارائه نمايد؛
«2»
اگر متقاضي قبلاً فهرست ترتيبي به شكلي كه بر طبق استانداردهاي تعيين شده به وسيله دستورالعمل هاي اداري قابل خواندن توسط رايانه را تسليم نكرده باشد، آن مرجع طي دعوتنامه اي از وي خواهد خواست ظرف مهلتي كه در دعوتنامه تعيين مي شود، فهرستي ترتيبي منطبق بر استانداردهاي مذكور را به آن مرجع ارائه نمايد.
(
ب) [حذف شده است]
(
ج) چنانچه متقاضي مفاد دعوتنامه مندرج در شق (الف) فوق را ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه رعايت ننمايد مرجع جستجوي بين المللي در آن حد كه عدم رعايت مذكور سبب شود جستجوي معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوي اظهارنامه بين المللي نخواهدبود.
. (
د) هرگاه مرجع جستجوي بين المللي احراز نمايد كه در توصيف اختراع، مقررات شق .(ب) 2 .ماده 5 آئين نامه رعايت نشده است از متقاضي دعوت خواهد نمود كه اصلاحات لازم را ارائه نمايد. در مورد هر نوع اصلاح ارائه شده از جانب متقاضي بند 4 ماده 26 آئين نامه، با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد. مرجع جستجوي بين المللي، اصلاحات مذكور را براي اداره دريافت كننده و درفتر بين المللي ارسال خواهدكرد.
(.
هـ) در مورد آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي شقوق (الف) و (ج) با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد.
(
و)هر فهرست ترتيبي كه در اظهارنامه بين المللي قيد نشده باشد با رعايت ماده 44 معاهده جزء اظهارنامه بين المللي محسوب نخواهد شد.

2ـ13ثالث ـ فهرست ترتيبي براي اداره تعيين شده
به محض اينكه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در يك اداره تعيين شده آغاز شود شق (الف) بند 1 .ماده 13 ثالث آئين نامه ، نسبت به آئين كار آن اداره با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد. هيچ اداره تعيين شده اي از متقاضي نخواهد خواست فهرست ترتيبي به غير از فهرست ترتيبي كه مطابق با استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري باشد را ارائه نمايد.

ماده 14ـ هزينه ارسال
1
ـ14 – هزينه ارسال
(
الف) هر اداره دريافت كننده مي تواند براي دريافت اظهارنامه بين المللي، ارسال نسخه هاي آن به دفتر بين المللي و مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و انجام كليه وظايف ديگر كه بايد بنابر مقام خود به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي انجام دهد، از متقاضي بخواهد هزينه اي را به نفغ آن اداره پرداخت نمايد (هزينه ارسال).
(
ب) مبلغ هزينه ارسال، درصورت وجود، توسط اداره دريافت كننده تعيين خواهدشد.
(
ج)هزينه ارسال بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه قابل اجراء است.

ماده 15ـ هزينه بين المللي

1ـ 15 ـ هزينه اصلي و هزينه تعيين
هر اظهارنامه بين المللي مشمول پرداخت هزينه اي به نفع دفتر بين المللي خواهدبود (هزينه بين المللي) كه بوسيله اداره دريافت كننده وصول شده و شامل هزينه هاي زير خواهدبود:
«1»
هزينه اصلي؛ و
«2»
هزينه تعيين به تعداد اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي، طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 .آئين نامه خواهدبود به استثناي اينكه هرگاه مفاد ماده 44 معاهده در مورد يك تعيين مصداق داشته باشد، فقط يك هزينه تعيين بايد براي آن پرداخت شود و اينكه جدول هزينه ها مي تواند حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين قابل پرداخت را مشخص نمايد.

2ـ 15 – مبالغ
(
الف) مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين به نحو مقرر در جدول هزينه هاست.
(
ب)هزينه اصلي و هزينه تعيين به پول يا يكي از پول هائي كه توسط اداره دريافت كننده مقرر شده است (پول مقرر) قابل پرداخت خواهدبود با اين تفاهم كه وقتي كه اداره دريافت كننده آن را به دفتر بين المللي ارسال نمايد به صورت آزاد قابل تسعير به پول كشور سوئيس باشد. مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين براي هر اداره دريافت كننده اي كه پرداخت هزينه هاي مذكور را به هر پولي به غير از پول سوئيس مقرر نمايد، توسط مديركل و پس از مشورت با اداره دريافت كننده كشوري كه پول رسمي آن همان پول مقرر است يا طبق شق (ب) بند 1 ماده 19 آئين نامه براي آن كشور عمل مي نمايد تعيين خواهدشد. مبالغي كه به اين ترتيب تعيين مي شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئيس كه در جدول هزينه ها قيد شده اند خواهدبود. مبالغ مذكور را دفتر بين المللي به هر اداره دريافت كننده كه پرداخت هزينه را به پول مقرر تعيين كرده باشد اطلاع داده و مراتب را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه مبالغ هزينه ها كه در جدول هزينه ها درج شده اند تغيير نمايد، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاريخي كه در جدول هزينه هاي اصلاح شده درج مي شوند قابل اعمال خواهندبود.
(
د)هرگاه نرخ تسعير پول سوئيس و هر پول مقرر از آخرين نرخ تسعير به كاررفته متفاوت باشد، مديركل، مبالغ جديدي را طبق رهنمودهاي مجمع به پول مقرر تعيين خواهدنمود. مبالغ جديد پس از گذشت دو ماه از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهندبود مشروط براينكه اداره دريافت كننده مذكور در جمله دوم شق (ب) فوق و مديركل در مورد تاريخي كه در طي مهلت دوماهه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه در اينصورت مبالغ مذكور از آن تاريخ قابل اجراء خواهندبود.

3ـ 15 – ‍[حذف شده است.]

4ـ 15 – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت.
(
الف) هزينه اصلي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي بايد پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در زمان دريافت معتبر است.
(
ب) هزينه تعيين ظرف مهلتي به قرار زير پرداخت خواهدشد:
«1»
يكسال از تاريخ حق تقدم، يا
«2»
يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي مشروط براينكه اين مهلت يكماهه ديرتر از يكسال از تاريخ حق تقدم منقضي شود.
(
ج) هرگاه هزينه تعيين قبل از انقضاء يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي معتبر است. در مواردي كه مهلت مقرر در جزء «1» شق (ب) فوق قابل اجرا باشد و هزينه تعيين قبل از انقضاء آن مهلت ولي پس از گذشت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ پرداخت قابل اعمال است.

5 ـ 15 – هزينه هاي مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 آئين نامه
(
الف) علي رغم شق (ب) بند 4 ماده 15 آئين نامه ، تأئيديه مقرر در شق (ج) بند 9 ماده 4 .آئين نامه ، در مورد هر تعيين صورت گرفته طبق شق (ب) بند 9 ماده 4 آئين نامه ، مشمول پرداخت هزينه هاي تعيين به اداره دريافت كننده (به نفع دفتر بين المللي) به تعداد ورقه اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي كه متقاضي به موجب تأييد قصد تحصيل آن ها را دارد، به علاوه پرداخت هزينه تأئيد (به نفع اداره دريافت كننده)، برابر با 50 درصد مبلغ هزينه هاي تعيين قابل پرداخت طبق اين شق خواهد بود. اين گونه هزينه ها براي هر تعيين كه به اين ترتيب تأييد شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتي اگر حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين مندرج در رديف (الف) بند 2 جدول هزينه ها قبلاً قابل پرداخت شده باشد، يا اگر يك هزينه تعيين در ارتباط با تعيين همان كشور طبق شق .(الف) بند 9 ماده 4 آئين نامه براي مقصود متفاوت قبلاً قابل پرداخت شده باشد.
(
ب)هرگاه وجهي كه متقاضي ظرف مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) بند 9 ماده 4 .آئين نامه پرداخت كرده است براي پوشش هزينه هاي مندرج در شق (الف) فوق كافي نباشد، اداره دريافت كننده وجه پرداختي توسط متقاضي را همانگونه كه خود متقاضي مشخص نموده، يا در غير اينصورت، همانطور كه در دستورالعمل هاي اداري مقرر شده اختصاص خواهدداد.

6 ـ 15 – استرداد وجوه
اداره دريافت كننده در موارد زير هزينه ي بين المللي را به متقاضي مسترد خواهدكرد:
«1»
اگر تشخيص بر طبق بند 1 ماده 11 معاهده منفي باشد،
«2»
اگر قبل از ارسال نسخه بايگاني به دفتر بين المللي، اظهارنامه بين المللي مسترد شود يا مسترد شده تلقي شود، يا
«3»
اگر به موجب مقتضيات مربوط به امنيت ملي اظهارنامه بين المللي به عنوان يك اظهارنامه بين المللي تلقي نشود:

ماده 16ـ هزينه جستجو

1ـ16 – حق درخواست هزينه
(
الف) هر مرجع جستجوي بين المللي مي تواند مقرر سازد كه جهت انجام جستجوي بين المللي و براي انجام ساير وظايفي كه طبق معاهده و آئين نامه به مراجع جستجوي بين المللي محول شده است، متقاضي هزينه اي را (هزينه جستجو) به آن مرجع و به نفع آن پرداخت نمايد.
(
ب) هزينه جستجو توسط اداره دريافت كننده وصول خواهدشد. مبلغ مذكور به پول يا يكي از پول هايي كه توسط اداره دريافت كننده مقرر شده است (پول اداره دريافت كننده) قابل پرداخت خواهدبود. با اين تفاهم كه اگر پول اداره دريافت كننده همان پول و يا يكي از پول هايي نباشد كه هزينه ها بر حسب آن توسط مرجع جستجوي بين المللي تعيين شده است (پول تعيين شده) آن پول بتواند بهنگام انتقال بوسيله اداره دريافت كننده، به مرجع جستجوي بين المللي به طور آزاد قابل تسعير به پول كشوري باشد كه مقر مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي در آن واقع است (پول كشور مقر). مبلغ هزينه جستجو به پول هر اداره دريافت كننده غير از پول تعيين شده توسط مديركل پس از مشورت با اداره دريافت كننده كشوري كه پول رسمي آن همان پول اداره دريافت كننده مي باشد، يا با اداره دريافت كننده اي كه طبق شق (ب) بند 1 ماده 19 آئين نامه براي آن كشور عمل مي نمايد تعيين خواهد شد. مبالغي كه به ترتيب مذكور تعيين مي شوند، به صورت ارقام گرد شده، معادل مبلغي خواهدبود كه توسط مرجع جستجوي بين المللي به پول كشور مقر تعيين شده است. اين مبالغ به هر اداره دريافت كننده كه پرداخت آن به پول آن اداره دريافت كننده مقرر شده است اعلام و در روزنامه رسمي منتشر خواهدشد.
(
ج)هرگاه مبلغ هزينه جستجو به پول مقر تغيير كند مبالغ متناظر با پول اداره دريافت كننده به غير از پول يا پولهاي تعيين شده، از همان تاريخ تغيير مبلغ به پول كشور مقر، اعمال خواهدشد.
(
د) هرگاه نرخ تسعير بين پول مقر و پول هر اداره دريافت كننده به غير از پول يا پول هاي تعيين شده نسبت به آخرين نرخ تسعير اعمال شده تغيير نمايد، مديركل طبق رهنمودهاي مجمع، مبلغ جديد را به پول آن اداره دريافت كننده تعيين خواهدنمود. مبلغ جديد دوماه پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهدبود مشروط براينكه هر اداره دريافت كننده مندرج در جمله سوم .بند (ب) و مديركل درباره تاريخي كه در طي دوماه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه دراينصورت مبلغ مذكور از آن تاريخ براي آن اداره قابل پرداخت خواهدبود.
(
ه) هرگاه درخصوص پرداخت هزينه جستجو به پول اداره دريافت كننده، غير از پول يا پول هاي تعيين شده، مبلغي كه عملاًًً توسط مرجع جستجوي بين المللي به پول مقر دريافت شده، كمتر از مبلغي باشد كه مرجع مذكور تعيين نموده است، مابه التفاوت توسط دفتر بين المللي به مرجع جستجوي بين المللي پرداخت خواهدشد و اگر مبلغي كه در عمل دريافت شده نيز بيشتر از مبلغي باشد كه مرجع مذكور تعيين نموده تفاوت مربوطه به دفتر بين المللي متعلق خواهدبود.
(
و) درخصوص مهلت پرداخت هزينه جستجو و مبلغ قابل پرداخت، مفاد مقررات شق .(الف) بند 4 ماده 15 آئين نامه در مورد هزينه اصلي با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد.

2ـ16 – استرداد وجوه
اداره دريافت كننده در موارد زير هزينه جستجو را به متقاضي مسترد خواهدنمود.
«1»
اگر تشخيص بر طبق بند (1) ماده 11 معاهده، منفي باشد،
«2»
اگر قبل از ارسال نسخه جستجو به مرجع جستجوي بين المللي اظهارنامه بين المللي مسترد شود يا مسترد شود، يا
«3»
اگر به موجب مقتضيات مربوط به امنيت ملي، اظهارنامه بين المللي به عنوان يك اظهارنامه بين المللي تلقي نشود.

3ـ16 – استرداد قسمتي از وجوه
هرگاه اظهارنامه بين المللي حق تقدم اظهارنامه بين المللي قبلي كه توسط همان مرجع جستجوي بين المللي، مورد جستجوي بين المللي قرار گرفته را ادعا نمايد، در آنصورت اگر بتوان گزارش جستجوي بين المللي مربوط به اظهارنامه بين المللي مؤخر را جزءاً يا كلاً بر نتايج جستجوي بين المللي انجام شده براي اظهارنامه بين المللي قبلي مبتني ساخت، آن مرجع تا حدود و تحت شرايط مندرج در موافقت نامه موضوع شق (ب) بند (3) ماده 16 معاهده، هزينه جستجوي پرداختي در رابطه با اظهارنامه بين المللي مؤخر را مسترد خواهدنمود.

ماده 16 مكرر ـ تمديد مهلت هاي پرداخت هزينه ها

1ـ16مكرر ـ دعوت توسط اداره دريافت كننده
(.
الف) هرگاه اداره دريافت كننده تشخيص دهد، پرداخت هزينه ها طبق شق (ج) بند1 ماده 14، شق .(الف) بند 4 ماده 15 و شق (و) بند 1 ماده 16 آئين نامه به موقع صورت نگرفته است، مبلغ پرداختي براي پوشش دادن هزينه ارسال، هزينه اصلي و هزينه جستجو كافي نيست، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه مبلغ لازم براي پوشش دادن به هزينه هاي مذكور و عندالاقتضاء هزينه پرداخت به دليل تأخير موضوع بند 2 اين ماده را نيز ظرف مهلت يك ماه از تاريخ دعوتنامه پرداخت نمايد.
(.
ب) هرگاه اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه پرداخت هزينه ها طبق شق (ب) بند 4 .ماده 15 .آئين نامه به موقع صورت نگرفته است، يا مبلغ پرداختي براي تأمين هزينه هاي تعيين لازم براي پوشش دادن به همه تعيين ها طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 آئين نامه كافي نباشد، از متقاضي دعوت خواهدكرد كه مبلغ مقرر براي پوشش دادن به آن هزينه ها و عند الاقتضاء هزينه پرداخت با تأخير موضوع بند 2 اين ماده را نيز ظرف مهلت يكماه از تاريخ دعوتنامه بپردازد. اگر مهلت مقرر بر طبق .جزء «1» شق (ب) بند 4 ماده15 آئين نامه مصداق داشته باشد، مبلغ قابل پرداخت براي هر تعيين، مبلغي خواهدبود كه در آخرين روز مهلت يك ساله از تاريخ حق تقدم قابل پرداخت است، يا اگر مهلت مقرر در جزء «2» شق (ب) بند 4 ماده 15 آئين نامه مصداق داشته باشد، مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي قابل پرداخت است.
(
ج) هرگاه اداره دريافت كننده طبق شقوق (الف) يا (ب) فوق دعوتنامه اي را براي متقاضي ارسال نموده باشد و متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق مربوطه به طور كامل مبلغ بدهي از جمله، عندالاقتضاء، هزينه پرداخت با تأخير را طبق بند 2 اين ماده پرداخت نكرده باشد اداره دريافت كننده با رعايت شق (د) زير:
«1»
هر مبلغ پرداختي وسيله متقاضي را به نحوي كه او معين نموده يا در صورت عدم تعيين از طرف وي به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري تخصيص خواهدداد،
«2»
اعلاميه مربوطه بر طبق بند (3) ماده 14 معاهده را صادر خواهد نمود
و
«3»
بر طبق ماده 29 آئين نامه عمل خواهدنمود.
(
د)هر مبلغ پرداختي به اداره دريافت كننده، قبل از اينكه اداره مزبور دعوتنامه موضوع شقوق .(الف) يا (ب) فوق را ارسال نمايد، برحسب مورد به عنوان مبالغي كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (ج) بند 1 ماده 14، شق (الف) يا شق (ب) بند 4 ماده 15 يا شق (و) بند 1 ماده 16 .آئين نامه پرداخت شده تلقي خواهدشد.
(.
هـ) هر پرداختي به اداره دريافت كننده قبل از صدور اعلاميه موضوع بند (3) ماده 14 معاهده به عنوان مبلغي تلقي خواهدشد كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) يا (ب) پرداخت شده است.

.2ـ16 مكرر ـ هزينه پرداخت با تأخير
(
الف) پرداخت هزينه ها در پاسخ به دعوتنامه موضوع شق (الف) يا (ب) بند 1 اين ماده را اداره دريافت كننده مي تواند مشمول پرداخت هزينه پرداخت با تأخير به نفع خود قرار دهد. مبلغ هزينه مذكور به قرار زير خواهدبود:
«1» 50
درصد مبالغي پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، يا
«2»
اگر مبلغ محاسبه شده طبق جزء «1» كمتر از هزينه ارسال باشد، مبلغي برابر با هزينه ارسال.
(
ب)به هرحال مبلغ هزينه پرداخت با تأخير از مبلغ هزينه اصلي مندرج در شق (الف) رديف 1 جدول هزينه ها بيشتر نخواهدبود.

ماده 17ـ سند حق تقدم

1ـ17 – الزام به تسليم نسخه اي از اظهارنامه ملي يا بين المللي قبلي
(
الف)هرگاه حق تقدم يك اظهارنامه ملي يا بين المللي مقدم بر طبق ماده 8 معاهده ادعا شود، متقاضي بايد نسخه اي از اظهارنامه مقدم تأئيد شده توسط مرجعي كه به آن تسليم شده است (سند حق تقدم) را در صورتي كه قبلاً همراه با اظهارنامه بين المللي كه در آن ادعاي حق تقدم مطرح شده به اداره دريافت كننده تسليم نشده باشد، با رعايت شق (ب) اين ماده قبل از انقضاء 16 ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي يا اداره دريافت كننده تسليم نمايد، با اين قيد كه هر نسخه از اظهارنامه مقدم مذكور كه دفتر بين المللي پس از انقضاي آن مهلت دريافت مي نمايد، چنين تلقي شود كه در آخرين روز مهلت مذكور به آن دفتر واصل شده است مشروط براينكه اين وصول قبل از تاريخ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي صورت پذيرفته باشد.
(
ب) هرگاه سند حق تقدم توسط اداره دريافت كننده صادر شده باشد، متقاضي مي تواند بجاي ارائه سند حق تقدم، از اداره دريافت كننده درخواست نمايد، كه سند حق تقدم را تهيه و به دفتر بين المللي ارسال نمايد، چنين درخواستي نبايد پس از انقضاء مدت 16 ماه از تاريخ حق تقدم به عمل آيد و اداره دريافت كننده مي تواند آن را مشمول پرداخت هزينه اي قراردهد.
(
ج) اگر الزامات مذكور در هيچيك از شقوق (الف) و (ب) فوق رعايت نگردند، هركشور تعيين شده مي تواند، حق تقدم ادعائي را ناديده بگيرد به شرط اينكه هيچ اداره تعيين شده اي قبل از دادن مهلتي به متقاضي براي ارائه سند حق تقدم كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، حق تقدم ادعائي را ناديده نگيرد.

2ـ17 – در دسترس بودن نسخه ها
(
الف) هرگاه متقاضي شق (الف) يا شق (ب) بند1ماده17 آئين نامه را رعايت كرده باشد، دفتر بين المللي برطبق درخواست خاص اداره تعيين شده فوراً ولي نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، نسخه اي از سند حق تقدم را در اختيار آن اداره قرار خواهدداد. هيچ اداره تعيين شده اي از شخص متقاضي نخواهد خواست كه رأساً نسخه اي از سند حق تقدم را به آن اداره ارائه كند. قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده22 معاهده از متقاضي درخواست نخواهد شد كه ترجمه اي را به اداره تعيين شده ارائه نمايد. هرگاه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، متقاضي طبق بند (2) ماده23 معاهده از اداره تعيين شده صريحاً درخواست نمايد، در آن صورت دفتر بين المللي بنا بردرخواست خاص اداره تعيين شده نسخه اي از سند حق تقدم را فوراً پس از دريافت به آن اداره تسليم خواهدنمود.
(
ب) دفتر بين المللي قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي سند حق تقدم را در اختيار عموم قرار نخواهدداد.
(
ج) هرگاه اظهارنامه بين المللي طبق ماده21 معاهده منتشر شده باشد، دفتر بين المللي نسخه اي از سند حق تقدم را در اختيار هرشخصي كه آن را تقاضا و هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايد، قرار خواهد داد مگر اينكه،
2
ـ17 – قبل از انتشار بين المللي:
«1»
اظهارنامه بين المللي مسترد شده باشد،
«2»
حق تقدم ادعا شده مربوطه مسترد گرديده باشد يا طبق شق (ب) بند2 ماده26 مكرر آئين نامه چنين تقلي شود كه ادعاي حق تقدم صورت نگرفته است.

ماده 18 ـ متقاضي

1ـ 18 – اقامتگاه و تابعيت
(
الف) با رعايت مفاد شق (ب) و (ج)، تشخيص اين موضوع كه آيا يك متقاضي مقيم يا تبعه كشور متعاهدي است كه مدعي اقامت يا دارا بودن تابعيت آن است، تابع قانون ملي آن كشور بوده و تصميم گيري درباره آن به وسيله اداره دريافت كننده صورت خواهدگرفت.
(
ب) در هرصورت،
«1»
داشتن يك تأسيسات تجاري يا صنعتي مؤثر و واقعي دريك كشور متعاهد به عنوان اقامتگاه در آن كشور تلقي خواهدشد، و
«2»
شخص حقوقي كه طبق قانون ملي كشور متعاهد تأسيس شده باشد تبعه آن كشور محسوب خواهدشد.
(
ج)هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد، تحت شرايط و اوضاع و احوال مصرح دردستورالعمل هاي اداري، دفتربين المللي از اداره ملي كشور متعاهد ذيربط و يا اداره ملي كه از طرف آن كشور عمل مي نمايد، درخواست خواهد نمود تا درباره موضوع مذكور در شق (الف) فوق تصميم گيري نمايد. دفتربين المللي متقاضي را از اين درخواست مطلع خواهدنمود. متقاضي داراي اين فرصت خواهد بود كه استدلال هاي خود را مستقيماً به اداره ملي تسليم نمايد اداره ملي فوراً در اين خصوص تصميم گيري خواهدنمود.

2ـ 18 – حذف شده است.

3ـ 18 – دو يا چند متقاضي
در صورت وجود دو يا چند متقاضي، حق تسليم اظهارنامه بين المللي زماني وجود خواهدداشت كه حداقل يكي از آنها طبق ماده9 معاهده، حق تسليم اظهارنامه بين المللي را داشته باشند.

4ـ 18 – اطلاعات در خصوص الزامات مربوط به متقاضيان برطبق قانون ملي (الف) و (ب) حذف شده است.
(
ج) دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به قوانين ملي مختلف در ارتباط با اين موضوع كه چه كسي (مخترع، قائم مقام مخترع، مالك اختراع يا ساير اشخاص) واجدشرايط براي تسليم يك اظهارنامه ملي است را گاه به گاه انتشار خواهدداد. اين دفتر همراه با اين اطلاعات اطلاعيه اي را نيز انتشار خواهدداد داير براينكه تأثير اظهارنامه بين المللي در هركشور تعيين شده ممكن است منوط باين امر شود كه شخص تعيين شده به عنوان متقاضي در اظهارنامه بين المللي، از نظر آن كشور مشخص باشد كه برطبق قانون ملي آن كشور واجدشرايط براي تسليم اظهارنامه ملي است.

ماده 19ـ اداره دريافت كننده صلاحيتدار

1ـ19 – محل تسليم
(
الف)با رعايت مفاد شق (ب)، اظهارنامه بين المللي بنا به اختيار متقاضي به مراجع زير تسليم خواهدشد:
«1»
اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهد كه متقاضي مقيم آن است،
«2»
اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهدي كه متقاضي تبعه آن است، يا،
«3»
دفتر بين المللي، قطع نظر از اينكه متقاضي در چه كشور متعاهدي مقيم بوده يا تابعيت آن را داشته باشد.
(
ب) هركشور متعاهد ممكن است با كشور متعاهد ديگر يا هر سازمان بين الدولي توافق نمايد كه اداره ملي كشور يا سازمان اخيرالذكر براي برخي يا كليه مقاصد بجاي اداره ملي كشور مقدم الذكر به عنوان اداره دريافت كننده براي متقاضياني كه مقيم يا تبعه كشور مقدم الذكر هستند اقدام نمايد. علي رغم اين توافق، اداره ملي كشور مقدم الذكر، به عنوان اداره دريافت كننده صلاحيتدار براي مقاصد مذكور در بند (5) ماده15 معاهده محسوب خواهدشد.
(
ج) در ارتباط با هر نوع تصميمي كه برطبق بند(2) ماده9 معاهده اتخاذ شود مجمع، اداره ملي يا سازمان بين الدولي، عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده براي اظهارنامه هاي مقيمين يا اتباع كشورهاي تعيين شده توسط مجمع را منصوب خواهدنمود. اين انتصاب مستلزم كسب رضايت قبلي اداره ملي و يا سازمان بين الدولي مذكور است.

2ـ19 – دو يا چند متقاضي
اگر دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد:
«1»
درصورتي كه اداره ملي كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم شده اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهدي باشد، كه لااقل، يكي از متقاضيان مقيم يا تبعه آن باشند، الزامات بند1 ماده19 رعايت شده تلقي خواهدشد؛
«2»
اگر لااقل يكي از متقاضيان مقيم و يا تبعه يك كشور متعاهد باشد اظهارنامه بين المللي، مي تواند برطبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئين نامه، به دفتر بين المللي تسليم شود.

3ـ19 – انتشار موضوع واگذاري وظايف اداره دريافت كننده
(
الف) كشور متعاهدي كه وظايف اداره دريافت كننده را به اداره ملي كشور ديگر يا اداره ملي عمل كننده براي كشور متعاهد ديگر يا به يك سازمان بين الدولي واگذار مي كند، هرگونه توافق مذكور در شق (ب) بند1 ماده19 آئين نامه را فوراً به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.
(
ب)دفتر بين المللي به مجرد وصول اطلاعيه آن را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

4ـ19 – ارسال به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده
(
الف) هرگاه يك اظهارنامه بين المللي به اداره ملي تسليم شده باشد كه به موجب معاهده به عنوان اداره دريافت كننده عمل مي نمايد ولي
«1»
اداره ملي به موجب بند1 ماده19 آئين نامه يا بند2 ماده19 آئين نامه فاقد صلاحيت براي دريافت اظهارنامه بين المللي باشد، يا
«2»
آن اظهارنامه بين المللي به زباني نباشد كه به موجب شق (الف) بند1 ماده12 اين آئين نامه مورد قبول اداره ملي است ولي به زباني باشد كه به موجب ماده مزبور مورد قبول دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده است، يا
«3»
آن اداره ملي و دفتر بين المللي به هر دليلي غير از دلايل مشخص شده به موجب جزء هاي «1» و «2» و با اجازه متقاضي توافق نمايند كه آئين كار موضوع اين ماده اجراء شود،
در آن صورت اظهارنامه بين المللي مزبور با رعايت شق (ب) فوق دريافت شده توسط آن اداره از طرف دفتربين المللي به عنوان اداره دريافت كننده به موجب جزء «3» شق (الف) بند1ماده19 آئين نامه ، تلقي خواهدشد.
(
ب) هرگاه به موجب شق (الف) فوق يك اظهارنامه بين المللي توسط يك اداره ملي از طرف دفتر بين المللي كه به موجب جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئين نامه، اداره دريافت كننده محسوب مي گردد، وصول شود، آن اداره ملي فوراً اظهارنامه بين المللي را براي دفتربين المللي ارسال خواهند نمود، مگراينكه مقتضيات مربوط به امنيت ملي چنين ارسالي را مانع شود. چنين ارسالي را اداره ملي مي تواند مشمول پرداخت هزينه اي به نفع خود برابر با هزينه ارسالي نمايد كه آن اداره به موجب ماده14 اين آئين نامه دريافت مي نمايد. اظهارنامه بين المللي كه باين ترتيب ارسال مي گردد، تاريخ وصول آن به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده برطبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئين نامه ، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي به وسيله آن اداره ملي تلقي خواهدشد.
(
ج) از لحاظ شق (ج) بند1ماده14 آئين نامه، شق (الف) تا شق (ج) بند4 ماده15 و شق .(و) بند1 ماده16 آئين نامه، هرگاه اظهارنامه بين المللي به موجب شق (ب) فوق به دفتر بين المللي ارسال شده باشد، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي تاريخي محسوب خواهد شد كه در آن تاريخ اظهارنامه بين المللي عملاً توسط دفتر بين المللي وصول شده باشد. از لحاظ اين شق جمله آخر شق .(ب) قابل اعمال نخواهدبود.

ماده 20ـ دريافت اظهارنامه بين المللي

1ـ20 – شماره و تاريخ
(
الف) پس از دريافت اوراق به عنوان يك اظهارنامه بين المللي، اداره دريافت كننده به گونه غيرقابل محو، تاريخ دريافت عملي را برروي تقاضاي هرنسخه دريافتي و همچنين شماره اظهارنامه بين المللي را برروي هربرگ هر نسخه دريافت درخ خواهد نمود.
(
ب) محل مخصوص درج تاريخ يا شماره برروي هربرگ و ساير جزئيات را دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهدنمود.

2ـ20 – دريافت در تاريخ هاي متفاوت
(
الف) در مواردي كه كليه اوراقي كه به عنوان يك اظهارنامه بين المللي ارسال مي شود دريك تاريخ بوسيله اداره دريافت كننده وصول نشود، آن اداره تاريخ درج شده برروي تقاضا را اصلاح خواهد نمود (مع ذلك تاريخ يا تاريخ هاي مندرج قبلي محو و پاك نخواهدشد) به نحوي كه تاريخ دريافت اوراق تكميل كننده اظهارنامه بين المللي را مشخص نمايد مشروط براينكه
«1»
اگر هيچ دعوتنامه اي برطبق شق (الف) بند(2) ماده11معاهده براي اصلاح جهت متقاضي ارسال نشده باشد، اوراق مزبور ظرف مدت30 روز از تاريخي كه اوراق براي اولين بار دريافت شده اند وصول شده باشد؛
«2»
هرگاه دعوتنامه اي برطبق شق(الف) بند(2) ماده11معاهده براي اصلاح، جهت متقاضي ارسال شده باشد، اوراق مزبور ظرف مهلت قابل اجراء برطبق بند6 اين ماده واصل شده باشد؛
«3»
در مورد بند(2) ماده14معاهده نقشه هائي كه قبلاً وصول نشده اند ظرف مدت30روز از تاريخي كه اوراق ناقص تسليم شده اند دريافت شده باشند؛
«4»
وصول با تأخير يا عدم وجود هرورقه محتوي خلاصه يا بخشي از آن، في نفسه مستلزم اصلاح تاريخ درج شده برروي تقاضا نباشد.
(
ب) اداره دريافت كننده هرورقه دريافتي ديرتر از تاريخ اولين دريافت اوراق را، با ذكر تاريخ وصول آن، مشخص خواهدنمود.

3ـ20 – اظهارنامه بين المللي اصلاح شده
در مورد مذكور در شق (ب) بند(2) ماده11معاهده، اداره دريافت كننده تاريخ مندرج در تقاضا را اصلاح خواهدنمود (مع ذلك تاريخ يا تاريخ هاي مندرج قبلي محو و پاك نخواهند شد) به نحوي كه تاريخ دريافت آخرين اصلاح لازم را مشخص نمايد.

4ـ20 – تصميم برطبق بند(1) ماده11معاهده
(
الف) به محض وصول اوراق به عنوان يك اظهارنامه بين المللي، اداره دريافت كننده در مورد رعايت يا عدم رعايت الزامات بند(1) ماده11 معاهده در اين اوراق تصميم گيري خواهدنمود.
(
ب) از لحاظ جزء (ج) شق «3» بند1ماده11معاهده مشخص نمودن نام متقاضي به نحوي كه هويت او را مشخص سازد كافي است، حتي اگر املاي نام وي اشتباه باشد و اسامي دوم بطوركامل درج نشده باشد يا در مورد اشخاص حقوقي ذكر نام به صورت مخفف يا ناقص باشد.
(
ج) از لحاظ شق «2» بند1ماده11معاهده، كافي است كه قسمتي كه به ظاهر دلالت برتوصيف دارد (به غير از هر قسمت فهرست ترتيبي آن) و قسمتي كه به نظرمي رسد كه دلالت برادعا يا ادعاها دارد، به زبان موردقبول اداره دريافت كننده برطبق شق (الف) بند (1) ماده12 .آئين نامه باشد.
(
د) اگر در تاريخ اول اكتبر سال1997 شق (ج) فوق سازگار با قانون ملي مورد عمل اداره دريافت كننده نباشد شق (ج) در مورد آن اداره دريافت كننده تا زماني كه عدم سازگاري با آن قانون ادامه داشته باشد قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره مذكور دفتربين المللي را تا تاريخ31دسامبر 1997 از اين موضوع مطلع نمايد. اطلاع واصله فوراً توسط دفتربين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

5 ـ20 – تصميم مثبت
(
الف) اگر تصميم برطبق بند(1) ماده11 معاهده مثبت باشد، اداره دريافت كننده برروي تقاضا نام اداره دريافت كننده و كلمات:
“DEMANDE INTERNATIONALEPCT”
يـا “PCT INTERNATIONAL APPLICATION
را ممهور خواهدكرد. اگر زبان رسمي اداره دريافت كننده نه انگليسي و نه فرانسوي باشد كلمات
“DEMANDE INTERNATIONALE”
يا “INTERNATIONAL APPLICATION
مي تواند همراه با ترجمه اي از اين كلمات به زبان رسمي اداره دريافت كننده باشد.
(
ب) نسخه اي كه تقاضاي آن به اين نحو ممهور باشد نسخه بايگاني آن اظهارنامه بين المللي خواهدبود.
(
ج) اداره دريافت كننده فوراً متقاضي اظهارنامه بين المللي را از شماره و تاريخ تسليم بين ‍ المللي اظهارنامه بين المللي مطلع خواهدنمود. و همزمان اداره مذكور نسخه اي از اطلاعيه ارسالي براي متقاضي را براي دفتر بين المللي ارسال خواهدنمود مگر در مواردي كه برطبق شق (الف) .بند1ماده22 آئين نامه ، نسخه بايگاني را به دفتر مزبور ارسال داشته و يا بطور همزمان اين اقدام را انجام دهد.

6 ـ20 – دعوت براي اصلاح
(
الف)در دعوتنامه اصلاح برطبق بند(2) ماده11 معاهده، بند(1) ماده11 معاهده، الزامات مقرر دربند(1) ماده11معاهده كه به نظر اداره دريافت كننده رعايت نشده باشد، مشخص خواهدشد.
(
ب)اداره دريافت كننده، دعوتنامه را فوراً از طريق پست به متقاضي ارسال و مهلتي را كه به تناسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد براي تسليم اصلاحات تعيين خواهدنمود. مهلت مزبور نبايد كمتراز 10روز و بيشتر ازيكماه از تاريخ دعوتنامه باشد. اگر مهلت مذكور پس از انقضاء يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعا شده منقضي شود، اداره دريافت كننده مي تواند توجه متقاضي را به شرايط و اوضاع و احوال مذكور جلب نمايد.

7ـ20 – تصميم منفي
اگر ظرف مهلت مقرر، اداره دريافت كننده پاسخي را درقبال دعوتنامه ارسالي براي اصلاح دريافت ننمايد، يا اگر اصلاحي كه متقاضي ارائه نموده، الزامات مقرر در بند (1) ماده11معاهده را رعايت ننموده باشد، اداره دريافت كننده اقدامات زير را به عمل خواهدآورد:
«1»
فوراً به متقاضي اطلاع خواهد داد كه اظهارنامه او اظهارنامه بين المللي تلقي نمي شود و به آن به عنوان اظهارنامه بين المللي رسيدگي نخواهدشد و دلايل آن را نيز منعكس خواهدنمود،
«2»
به اطلاع دفتربين المللي خواهدرساند كه شماره مندرج برروي اوراق به عنوان شماره اظهارنامه بين المللي مورد استفاده قرار نخواهدگرفت،
«3»
اوراق تشكيل دهنده به عنوان اظهارنامه بين المللي و هرمكاتبه مربوط به آن به نحو مقرر دربند(1) ماده93 آئين نامه را نگاهداري خواهدنمود؛
و
«4»
بنا به درخواست متقاضي برطبق بند(1) ماده25 معاهده هرگاه دفتربين المللي به نسخه اي از اوراق مذكور نيازداشته باشد، و خصوصاً آن را درخواست كرده باشد، نسخه اي از آنها را براي دفتربين المللي ارسال خواهدكرد.

8 ـ20 – اشتباه اداره دريافت كننده
اگر متعاقباً اداره دريافت كننده كشف نمايد، يا براساس پاسخ متقاضي دريابد كه هنگام دريافت اوراق، الزامات مقرر دربند (1) ماده11معاهده رعايت شده بوده و لذا درصدور دعوتنامه مرتكب اشتباه شده است، برطبق بند5 ماده20 آئين نامه عمل خواهدنمود.

9ـ20 – نسخه مصدق براي متقاضي
درقبال پراخت يك هزينه، اداره دريافت كننده بنا به درخواست متقاضي، نسخه هاي مصدقي از اظهارنامه بين المللي تسليم شده و هر اصلاحات انجام شده در آن را به متقاضي ارائه خواهدنمود.

ماده 21ـ تهيه نسخ
1
ـ21 – مسؤوليت اداره دريافت كننده
(
الف) هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بين المللي دريك نسخه تسليم شود اداره دريافت كننده مسؤول تهيه نسخه اصلي و نسخه جستجوي موردلزوم برطبق بند(1) ماده12 معاهده خواهد بود.
(
ب) هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بين المللي در دو نسخه تسليم شود، اداره دريافت كننده مسؤول تهيه نسخه اصلي خواهدبود.
(
ج) اگر اظهارنامه بين المللي به تعداد كمتر از تعداد نسخ مورد لزوم در شق (ب) .بند1ماده11 آئين نامه تسليم گردد، اداره دريافت كننده مسؤول تهيه فوري نسخ مورد لزوم خواهدبود و حق خواهد داشت براي انجام كار مذكور هزينه اي را تعيين و آن را از متقاضي دريافت نمايد.

ماده 22ـ ارسال نسخه بايگاني و ترجمه

1ـ22 – آئين كار
(
الف) اگر تصميم متخذه برطبق بند(1) ماده11 معاهده مثبت باشد و مقتضيات مربوط به امنيت ملي مانع نباشد كه اظهارنامه بين المللي باين عنوان رسيدگي شود، اداره دريافت كننده نسخه بايگاني را براي دفتر بين المللي ارسال خواهدكرد. چنين ارسالي فوراً پس از دريافت اظهارنامه بين المللي، و اگر بايد براي حفظ امنيت ملي كنترلي صورت گيرد، به محض دريافت گواهي لازم صورت خواهدگرفت. در هر صورت اداره دريافت كننده نسخه بايگاني را به نحوي ارسال خواهدنمود كه قبل از انقضاء سيزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي واصل شود. اگر ارسال از طريق پست انجام شود اداره دريافت كننده حداكثر5 روز قبل از انقضاء سيزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را پست خواهدنمود.
(
ب)اگر دفتر بين المللي نسخه اي از اطلاعيه مقرر در شق (ج) بند5 ماده20 آئين نامه را دريافت كرده باشد ولي تا زمان انقضاء مدت13 ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را در اختيار نداشته باشد، به اداره دريافت كننده يادآوري خواهد نمود كه بايد نسخه بايگاني را فوراً به دفتر بين المللي ارسال نمايد.
(
ج) اگر دفتربين المللي نسخه اي از اطلاعيه مقرر در شق(ج) بند5 ماده20 آئين نامه را دريافت كرده باشد ولي پس از انقضاء مدت14 ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را دراختيار نداشته باشد، مراتب را به متقاضي و اداره دريافت كنند اطلاع خواهدداد.
(
د) پس از انقضاء 14 ماده از تاريخ حق تقدم، متقاضي مي تواند از اداره دريافت كننده درخواست نمايد، نسخه اي از اظهارنامه بين المللي او را به عنوان نسخه برابر با اظهارنامه بين المللي تسليمي گواهي نمايد. مشاراليه مي تواند نسخه مصدق را به دفتر بين المللي ارسال نمايد.
(
هـ) هر نوع گواهي طبق شق (د) به صورت رايگان و بدون دريافت هزينه خواهد بود و درخواست صدور گواهي مزبور فقط مي تواند با استناد به يكي از دلايل زير رد شود:
«1»
نسخه اي كه گواهي نمودن آن از اداره دريافت كننده درخواست شده، برابر اظهارنامه بين المللي تسليمي نباشد؛
«2»
مقتضيات امنيت ملي اجازه ندهد اظهارنامه بين المللي به اين عنوان تلقي و رسيدگي شود؛
«3»
اداره دريافت كننده قبلاً نسخه بايگاني را به دفتر بين المللي ارسال نموده و دفتر مزبور وصول آن را به اداره دريافت كننده اعلام كرده باشد.
(
و) تا زماني كه دفتر بين المللي نسخه بايگاني را دريافت نكرده باشد، يا تا زماني كه نسخه بايگاني را دريافت نمايد، نسخه مصدق طبق شق(ه) كه دفتر بين المللي دريافت كرده است به عنوان نسخه بايگاني تلقي خواهد شد.
(
ز) اگر تا زمان انقضاء مهلت مقرر در ماده22معاهده متقاضي اقدامات مذكور در آن ماده را انجام داده ولي دفتر بين المللي وصول نسخه بايگاني را به اداره تعيين شده اطلاع نداده باشد، اداره تعيين شده مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد. اگر دفتر بين المللي نسخه بايگاني را در اختيار نداشته باشد فوراً به متقاضي و اداره دريافت كننده اعلام خواهدنمود مگر اينكه مراتب قبلاً طبق شق (ج) به آنان اطلاع داده شده باشد.
(
ط) هرگاه اظهارنامه بين المللي بايد به زبان ترجمه موضوع بند3 ماده12 انتشار بايد آن ترجمه توسط اداره دريافت كننده براي دفتربين المللي همراه با نسخه بايگاني موضوع شق (الف) فوق ارسال خواهدشد يا اگر اداره دريافت كننده قبلاً نسخه بايگاني را طبق آن شق براي دفتربين المللي ارسال نموده باشد متن ترجمه را فوراً پس از دريافت به آن دفتر ارسال خواهدكرد.

2ـ22 – حذف شده است.

3ـ22 – مهلت برطبق بند(3) ماده12 معاهده
مهلت مذكور در بند (3) ماده12 معاهده سه ماه پس از تاريخي خواهدبود كه دفتر بين المللي اطلاعيه را براي متقاضي طبق شق(ج) يا (ز) بند 1ماده22 آئين نامه ارسال نموده باشد.

ماده 23ـ ارسال نسخه جستجو، ترجمه و فهرست ترتيبي
1
ـ23 – آئين كار
(
الف) هرگاه نيازي به ترجمه اظهارنامه بين المللي برطبق شق (الف) بند3 ماده12 آئين نامه نباشد، اداره دريافت كننده، نسخه جستجو را براي مرجع جستجوي بين المللي حداكثر تا همان روزي كه نسخه بايگاني براي دفتر بين المللي ارسال مي شود، خواهدفرستاد، مگراينكه هزينه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در اين صورت پس از پرداخت هزينه جستجو فوراً ارسال خواهدشد.
(
ب) هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي برطبق بند3 ماده12 آئين نامه ارائه شده باشد، نسخه اي از آن ترجمه و تقاضا كه به همراه يكديگر به موجب بند(1) ماده12 معاهده، نسخه جستجو تلقي خواهد شد، توسط اداره دريافت كننده براي مرجع جستجوي بين المللي ارسال خواهدشد، مگر اينكه هزينه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در اينصورت پس از پرداخت هزينه جستجو نسخه اي از تقاضا و ترجمه مزبور فوراً ارسال خواهد شد.
(
ج) هرفهرست ترتيبي به شكل قابل خواندن براي رايانه كه به اداره دريافت كننده ارائه شده باشد، توسط آن اداره براي مرجع جستجوي بين المللي ارسال خواهدشد.

ماده 24ـ وصول نسخه بايگاني توسط دفتربين المللي
1
ـ 24 – حذف شده است
2
ـ24 – اطلاعيه وصول نسخه بايگاني
(
الف) دفتر بين المللي فوراً مراتب و تاريخ وصول نسخه بايگاني را به:
«1»
متقاضي،
«2»
اداره دريافت كننده، و
«3»
مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي (مگر اينكه مرجع مذكور به دفتر بين المللي اعلام نموده باشد كه مايل به مطلع شدن نمي باشد) اطلاع خواهدداد.
در اطلاعيه مزبور، اظهارنامه بين المللي به وسيله شماره آن، تاريخ تسليم بين المللي و نام متقاضي مشخص خواهدشد و حاوي تاريخ تسليم هر اظهارنامه قبلي كه حق تقدم آن ادعا شده خواهدبود. اطلاعيه ارسالي به متقاضي همچنين حاوي فهرست كشورهاي تعيين شده برطبق شق (الف) بند9 .ماده4 آئين نامه و عندالاقتضاء فهرست كشورهائيكه تعيين آنها برطبق شق (ج) بند9 ماده4 آئين نامه تأئيد شده باشد خواهدبود.
(
ب) هر اداره تعيين شده اي كه به دفتر بين المللي اعلام نموده باشد كه مايل به وصول اطلاعيه مندرج در شق (الف) فوق قبل از مكاتبه موضوع بند1 ماده47 آئين نامه مي باشد از همين قرار توسط دفتر بين المللي مطلع خواهد شد.
«1»
اگر تعيين مربوطه برطبق شق (الف) بند9 ماده4 آئين نامه فوراً پس از وصول نسخه بايگاني صورت گرفته باشد؛
«2»
اگر تعيين مربوطه برطبق شق(ب) بند9 ماده4 فوراً پس از مطلع شدن دفتر بين المللي توسط اداره دريافت كننده داير به تأييد تعيين مزبور صورت گرفته باشد.
(
ج) اگر نسخه يايگاني پس از انقضاء مهلت تعيين شده در بند3 ماده22 آئين نامه واصل شود، دفتر بين المللي فوراً مراتب را به اطلاع متقاضي، اداره دريافت كننده و مرجع جستجوي بين المللي خواهدرسانيد.

ماده 25ـ وصول نسخه جستجو به وسيله مرجع جستجوي بين المللي
1
ـ 25 – اطلاعيه وصول نسخه جستجو
مرجع جستجوي بين المللي مراتب وصول و تاريخ وصول نسخه جستجو را فوراً به دفتر بين المللي، متقاضي و در صورتيكه مرجع جستجوي بين المللي همان اداره دريافت كننده نباشد، به اداره دريافت كننده اطلاع خواهدداد.

ماده 26ـ بررسي و تصحيح برخي از اجراء اظهارنامه بين ‍ المللي به وسيله و درنزد اداره دريافت كننده

1ـ26 – مهلت بررسي
(
الف) اداره دريافت كننده دعوتنامه اي را براي تصحيح مذكور در شق (ب) بند(1) ماده14 معاهده در اسرع وقت ممكن، ترجيحاً ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول اظهارنامه بين المللي صادرخواهدكرد.
(
ب)اگر اداره دريافت كننده دعوتنامه اي را براي تصحيح نقص مذكور در جزء «4» يا «3» شق (الف) بند(1) ماده14معاهده (يعني عدم ذكر عنوان اختراع يا عدم درج خلاصه) صادر نمايد مراتب را به مرجع جستجوي بين المللي اعلام خواهدنمود.

2ـ26 – مهلت تصحيح
مهلت مذكور در شق (ب) بند(1) ماده14 معادهده بايد طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در هر مورد به وسيله اداره دريافت كننده تعيين شود. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت براي تصحيح نخواهدبود. مهلت مزبور را اداره دريافت كننده مي تواند در هرزماني قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شود تمديد نمايد.

3ـ26 – بررسي الزامات شكلي و ضمائم برطبق جزء «5» شق (الف) بند(1) ماده14 معاهده
(
الف) هرگاه اظهارنامه بين المللي به يك زبان انتشار تسليم شود اداره دريافت كننده مراتب زير را بررسي خواهدنمود:
«1»
اظهارنامه بين المللي از لحاظ انطباق آن با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده11آئين نامه فقط تا آنجا كه اين انطباق به منظور انتشار بين المللي منطقاً متحدالشكل ضروري باشد؛
«2»
هرگونه ترجمه ارائه شده برطبق بند3 ماده12 آئين نامه جهت انطباق، آن با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده11آئين نامه تا آنجا كه اين انطباق به منظور تكثير مطلوب لازم باشد.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بين المللي به زباني تسليم شود كه زبان انتشار نباشد، اداره دريافت كننده موارد زير را بررسي خواهد نمود:
«1»
اظهارنامه بين المللي از لحاظ انطباق با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده11 آئين نامه، فقط تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور تكثير مطلوب لازم باشد؛
«2»
هر ترجمه ارائه شده برطبق بند3 ماده12 آئين نامه و نقشه ها از لحاظ انطباق آنها با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده11 آئين نامه تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور انتشار بين المللي منطقاً متحدالشكل، ضروري باشد.

3مكررـ26 دعوت برطبق شق (ب) بند(1) ماده14 معاهده براي تصحيح نواقص برطبق ماده11 آئين نامه
هرگاه الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده11 آئين نامه تاحد موردلزوم برطبق بند3 ماده26 آئين نامه رعايت شده باشد، اداره دريافت كننده ملزم نخواهدبود، كه دعوتنامه موضوع شق (ب) .بند(1) ماده14 معاهده را براي تصحيح نقص برطبق ماده11 آئين نامه صادر نمايد.

3ثالث ـ26 دعوت براي تصحيح نواقص برطبق شق «1» بند (4) ماده3معاهده
(
الف) هرگاه خلاصه و يا هر متن مربوط به مطلب نقشه ها به زباني تسليم شده باشد كه با زبان توصيف و ادعاها متفاوت باشد، اداره دريافت كننده، مگر در صورت وجود شرايط زير، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه ترجمه اي از خلاصه يا متن مربوط به مطلب نقشه ها را به زباني كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان انتشار يابد ارائه دهد. شق (الف) بند1 ماده26، بند2 و 3 ماده26، بند3مكرر ماده26، بند5 ماده26 و بند1 $ماده29 آئين نامه با تغييرات مقتضي در اين خصوص اعمال خواهندشد. شرايط فوق الاشعار عبارتنداز:
«1»
اگر ترجمه اظهارنامه بين المللي برطبق شق(الف) بند3 ماده12 آئين نامه لازم باشد، يا
«2»
اگر خلاصه و يا متن مربوط به مطلب نقشه ها به زباني باشد كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان منتشر شود.
(
ب) اگر در تاريخ اول اكتبر 1997، شق (الف) فوق با قانون ملي موردعمل در اداره دريافت كننده سازگار نباشد، مادام كه اين عدم انطباق ادامه داشته باشد، شق (الف) در مورد آن اداره دريافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره دريافت كننده مراتب را قبل از 31دسامبر1997 به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را دفتر بين المللي فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.
(
ج) هرگاه تقاضا منطبق با شق(ج) بند1 ماده12آئين نامه نباشد، اداره دريافت كننده از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ترجمه اي كه در آن، ماده مزبور رعايت شده باشد را تسليم نمايد. ماده3، شق(الف) بند1ماده26، بند2 و 5 ماده26 و بند1 ماده29 آئين نامه با تغييرات مقتضي در اين خصوص قابل اعمال خواهندبود.
(
د) اگر در تاريخ اول اكتبر سال1997 شق (ج) با قانون ملي موردعمل در اداره دريافت كننده سازگارنباشد، مادام كه اين عدم انطباق ادامه داشته باشد، مفاد شق(ج) در مورد آن اداره دريافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره دريافت كننده قبل از 31دسامبر 1997مراتب را به دفتربين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را فوراً دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

4ـ26 – آئين كار
اگر تصحيح ارائه شده به اداره دريافت كننده، داراي چنان ماهيتي باشد كه بتوان آن را از نامه اي به نسخه بايگاني منتقل نموده، به نحوي كه بروضوح و قابليت تكثير مستقيم ورقه اي كه تصحيح مذكور بايد برآن منتقل شود آسيب و خدشه اي وارد نسازد، در آنصورت مي توان تصحيح مزبور را در نامه اي خطاب به آن اداره درج نمود. در غيراينصورت از متقاضي خواسته خواهد شد كه يك ورقه جايگزين حاوي تصميم را همراه با نامه اي كه در آن توجه به تفاوت هاي ميان اين ورقه جايگزين با ورقه قبلي جلب شده باشد تسليم نمايد.

5 ـ26 – تصميم اداره دريافت كننده
اداره دريافت كننده، تصميم گيري خواهدنمود كه آيا متقاضي تصحيح را ظرف مهلت مقرر در .بند2ماده26 آئين نامه تسليم نموده است يا خير و درصورتيكه تصحيح درظرف مهلت مقرر تسليم شده باشد آيا اظهارنامه بين المللي كه باين نحو تصحيح شده است مسترد تلقي شده است يا خير؟ مشروط براينكه هيچ اظهارنامه بين المللي به علت عدم رعايت الزامات مربوط به شكل و ضمايم مذكور درماده11 آئين نامه مسترد تلقي نشده باشد با اين قيد كه اين الزامات درحدي كه براي منظور انتشار بين المللي متحدالشكل معقول است رعايت شده باشد.

6 ـ26 – نقشه هاي ضميمه نشده
(
الف) اگر همچنانكه دربند(2) ماده14معاهده مقرر شده اظهارنامه بين المللي به نقشه هايي ارجاع دهد كه در واقع ضميمه آن اظهارنامه نيست اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو در اظهارنامه مذكور مشخص خواهد نمود.
(
ب)تاريخ دريافت اطلاعيه موضوع بند(2) ماده14 معاهده توسط متقاضي هيچگونه اثري برمهلت مقرر برطبق جزء (3) شق (الف) بند2 ماده20 آئين نامه نخواهد داشت.

ماده 26مكرر ـ تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم

.1ـ26مكرر ـ تصحيح يا اضافه نمودن حق تقدم
(
الف) متقاضي مي تواند ظرف مهلت 16ماه از تاريخ حق تقدم يا در موردي كه تصحيح يا اضافه نمودن حق تقدم موجب تغيير حق تقدم شود، ظرف مهلت16ماه از تاريخ حق تقدم تغيير يافته، هركدام از اين دو دوره كه زودتر منقضي شود، طي اطلاعيه اي تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم را به اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي تسليم نمايد، مشروط براينكه چنين اطلاعيه اي را بتوان تا انقضاء چهارماه از تاريخ تسليم بين المللي ارائه نمود. تصحيح ادعاي حق تقدم مي تواند شامل اضافه نمودن هرگونه اطلاعات مذكور دربند10 ماده4 آئين نامه باشد.
. (
ب) هرگونه اطلاعيه مذكور درشق (الف) كه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي پس از آن دريافت نمايد كه متقاضي تقاضائي را براي انتشار زودتر از موعد برطبق شق (ب) بند(2) .ماده21 معاهده تسليم نموده باشد، تسليم شده تلقي نخواهد شد، مگر اينكه آن تقاضا قبل از تكميل مراحل تهيه مقدمات فني مربوط به انتشار بين المللي مسترد گرديده باشد.
(
ج) هرگاه تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم، در تاريخ حق تقدم تغيير ايجاد نمايد، هرمهلت محاسبه شده از تاريخ حق تقدم قبلي اجرا، كه منقضي نشده باشد، از تاريخ حق تقدم تغيير يافته محاسبه خواهد شد.

.2ـ26 مكرر ـ دعوت به تصحيح نقايص در ادعاهاي حق تقدم
(.
الف) هرگاه اداره دريافت كننده و يا درصورت عدم احراز آن اداره، دفتر بين المللي، تشخيص دهد كه درادعاي حق تقدم، الزامات مذكور دربند10 ماده4 آئين نامه رعايت نشده و يا اينكه هرمطلب ذكرشده در يك ادعاي حق تقدم با مطلب متناظر مذكور در سند حق تقدم منطبق نيست، اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي برحسب مورد، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه نسبت به تصحيح ادعاي حق تقدم اقدام نمايد.
(
ب) اگر در پاسخ ب يك دعوت به عمل آمده برطبق شق (الف) فوق، متقاضي قبل انقضاء مهلت مقرر در شق (الف) بند1 ماده26 مكرر آئين نامه، اطلاعيه اي را به منظور رعايت الزامات بند10 .ماده14 آئين نامه داير به تصحيح حق تقدم تسليم ننمايد، از لحاظ آئين كار مندرج در معاهده، آن حق تقدم ادعا نشده تلقي و اداره دريافت كننده و يا دفتر بين المللي برحسب مورد مراتب را اعلام و متقاضي را از اين موضوع مطلع خواهد نمود، مشروط براينكه يك ادعاي حق تقدم، فقط به دليل فقدان شماره اظهارنامه قبلي مذكور در جزء «2» شق (الف) بند10 ماده4 آئين نامه، به دليل عدم انطباق ادعاي حق تقدم با مطالب متناظر درج شده در سند حق تقدم، حق تقدم ادعا نشده تلقي نشود.
. (
ج) هرگاه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي اعلاميه اي را برطبق شق (ب) فوق صادر نموده باشند، دفتر بين المللي به درخواست متقاضي و در صورت وصول آن قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي و مشروط به پرداخت هزينه خاص، كه مبلغ آن را دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهد نمود، به همراه اظهارنامه بين المللي اطلاعات مربوط به حق تقدمي كه ادعا نشده تلقي مي گردد را انتشار خواهدداد. هرگاه نسخه اي از جزوه براي مكاتبه مورداستفاده قرارنگيرد يا هرگاه اظهارنامه بين المللي برطبق بند(3) ماده64 معاده انتشار نيابد نسخه اي از آن تقاضا در مكاتبه موضوع ماده20 معاهده ضميمه خواهدشد.

ماده 26ثالث ـ تصحيح يا اضافه نمودن براعلاميه هاي موضوع بند17 ماده4 آئين نامه

.1ـ26 ثالث – تصحيح يا اضافه نمودن براعلاميه ها
متقاضي مي تواند تقاضا را تصحيح نموده يا هراعلاميه مذكور در بند17ماده4 آئين نامه را از طريق اطلاعيه اي ظرف مهلت16ماه از تاريخ حق تقدم كه به دفتر بين المللي تسليم مي شود به تقاضا بيفزايد، مشروط براينكه هراطلاعيه واصله به دفتر بين المللي بعد از انقضاء آن مهلت دريافت شده در آخرين روز آن مهلت تلقي شود با اين قيد كه اطلاعيه مزبور قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي واصل شده باشد.

.2ـ26 ثالث – رسيدگي به اعلاميه ها
(
الف) هرگاه اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي احراز نمايند كه هر اعلاميه مذكور در .بند17ماده4 آئين نامه ، از نظر عبارتي، به نحو مقرر تنظيم نشده يا درمورد اعلاميه اختراع مذكور درشق «4» بند17ماده4 آئين نامه ، آن اعلاميه به نحو مقرر امضاء نشده است، اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي مي توانند برحسب مورد از متقاضي دعوت به عمل آورند كه نسبت به تصحيح اعلاميه ظرف مهلت 16ماه از تاريخ حق تقدم اقدام نمايد.
(
ب) هرگاه دفتر بين المللي هراعلاميه يا تصحيحي را برطبق بند1 ماده26 ثالث آئين نامه، پس از انقضاء مهلت مذكور دربند1ماده26 ثالث دريافت نمايد، مراتب را به متقاضي اطلاع داده و برطبق دستورالعمل هاي اداري عمل خواهدكرد.

ماده 27ـ عدم پرداخت هزينه ها
1
ـ27 – هزينه ها :
از لحاظ شق (الف) بند(3) ماده14معاهده عبارت هزينه هاي مقرر درشق(«4» بند «4» ماده3 معاهده به معناي هزينه ارسال مذكور در ماده14 آئين نامه)، هزينه اصلي به عنوان بخشي از هزينه بين المللي (شق «1» بند1ماده15آئين نامه)، هزينه جستجو (ماده16 آئين نامه) و عنداللزوم هزينه پرداخت با تأخير (بند2 $ماده16 مكرر آئين نامه) مي باشد.
.(
ب) از لحاظ شق (الف) و (ب) بند(3) ماده14 معاهده « عبارت هزينه هاي مقرر دربند (2) .ماده4معاهده» به معناي هزينه تعيين به عنوان بخشي از هزينه بين المللي (شق «2» بند1 .ماده15آئين نامه ) و عنداللزوم هزينه پرداخت با تأخير (بند2ماده16 مكرر آئين نامه) مي باشد.

ماده 28ـ تذكر نقايص بوسيله دفتربين المللي
1
ـ 28 – تذكر درباره برخي نقايص
(
الف) اگر بنظر دفتر بين المللي، اظهارنامه بين المللي حاوي هريك از نقايص مذكور در جزء «1»، «2»، يا «5»، شق (الف) بند (1) ماده14 معاهده باشد، اين دفتر توجه اداره دريافت كننده را به نقايص جلب خواهد نمود.
(
ب)اداره دريافت كننده طبق شق (ب) بند (1) ماده14 معاهده و ماده26 آئين نامه عمل خواهد نمود مگر اينكه با نظر فوق موافق نباشد.

ماده 29ـ اظهارنامه هاي بين المللي يا تعيين هائي كه مسترد تلقي مي شوند.

1ـ 29 – احراز توسط اداره دريافت كننده
(
الف) اگر اداره دريافت كننده برطبق شق (ب) بند (1) ماده14 معاهده و بند5 ماده26 آئين نامه (عدم تصحيح برخي نقايص) يا شق (الف) بند(3) ماده14 معاهده (عدم پرداخت هزينه هاي مقرر به موجب شق (الف) بند1ماده27 آئين نامه ) يا بند(4) ماده14 معاهده (احراز بعدي عدم رعايت الزامات مندرج در شق هاي «1» تا «3» بند(1) ماده11 معاهده يا شق (د) بند3 ماده 12 آئين نامه (عدم ارائه ترجمه لازم يا عندالاقتضاء عدم پرداخت هزينه ارائه با تأخير)، يا جزء «1» شق (ز) بند4 ماده92 آئين نامه (عدم ارائه اصل يك سند) اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي مي گردد، در آن صورت:
«1»
اداره دريافت كننده (نسخه بايگاني) در صورت عدم ارسال قبلي و هر تصحيح پيشنهادي توسط متقاضي را به دفتربين المللي ارسال خواهد نمود؛
«2»
اداره دريافت كننده فوراً متقاضي و دفتربين المللي را از اعلاميه فوق مطلع نموده و دفتربين المللي نيز به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعيين شده كه قبلاً از تعيين خود مطلع شده است، اطلاع خواهد داد؛
«3»
اداره دريافت كننده، نسخه جستجو را طبق ماده23 آئين نامه ارسال نخواهد نمود يا اگر اين نسخه قبلاً ارسال شده باشد اداره مزبور اعلام مذكور را به مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي اطلاع خواهد داد؛
«4»
دفتربين المللي ملزم نخواهد بود كه مراتب وصول نسخه بايگاني را به متقاضي اعلام نمايد.
(
ب) اگر اداره دريافت كننده طبق شق (ب) بند(3) ماده14 معاهده، (عدم پرداخت هزينه تعيين بر طبق شق (ب) بند1ماده27 آئين نامه) اعلام نمايد كه تعيين كشور خاصي مسترد تلقي گرديده، اداره دريافت كننده فوراً متقاضي و دفتربين المللي را از اعلام مذكور مطلع خواهد نمود. دفتربين المللي به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعيين شده كه قبلاً از تعيين خود مطلع شده باشد اطلاع خواهد داد.

2ـ 29 – حذف شده است.

3ـ 29 – جلب توجه اداره دريافت كننده به برخي حقايق
اگر دفتر بين المللي يا مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهند كه اداره دريافت كننده بايد برطبق .بند(4) ماده14معاهده اعلام تصميم نمايد، توجه اداره دريافت كننده را به حقايق مربوطه جلب خواهند نمود.

4ـ 29 – اعلام نيت دايربه صدور اعلاميه برطبق بند(4) ماده14 معاهده
قبل از اينكه اداره دريافت كننده مبادرت به صدور اعلاميه برطبق بند (4) ماده14 معاهده نمايد، متقاضي را از قصد خود براي صدور چنين اعلاميه اي، با ذكر دلايل مربوطه مطلع خواهدنمود. متقاضي مي تواند چنانچه با اعلام نظر غيرقطعي اداره دريافت كننده مخالف باشد، دلايل عدم موافقت خود را ظرف مدت يكماه از تاريخ اطلاع تسليم نمايد.

ماده 30ـ مهلت مقرر برطبق بند(4) ماده14 معاهده
1
ـ30 – مهلت
مهلت مذكور در بند(4) ماده14معاهده، چهارماه از تاريخ تسليم بين المللي خواهد بود.

ماده 31ـ نسخ لازم بر طبق ماده13 معاهده
1
ـ31 – تقاضا براي نسخ
(
الف) تقاضاها بر طبق بند (1) ماده 13 معاهده، مي تواند مربوط به تمام اظهارنامه هاي بين المللي، برخي از انواع آنها يا اظهارنامه هاي بين المللي منفردي باشد كه در آن ها اداره ملي، كه تقاضا را به عمل مي آورد، تعيين شده باشد. تقاضاها براي تمام يا برخي انواع اين اظهارنامه هاي بين المللي بايسـتي همه ساله از طريق اطلاعيه اي از طرف آن اداره خطاب به دفتر بين المللي، قبل از 30 نوامبر سال قبل از آن، تمديد شوند.
(
ب) تقاضاها بر طبق شق (ب) بند (2) ماده13 معاهده مشروط به پرداخت هزينه تهيه نسخه و پست آن خواهدبود.
2
ـ31 – تهيه نسخ
تهيه نسخ لازم بر طبق ماده13 معاهده بر عهده دفتر بين المللي خواهدبود.

ماده 32ـ تسري آثار اظهارنامه بين المللي به برخي كشورهاي جانشين

1ـ32 – تقاضا براي تسري اظهارنامه بين المللي به دولت جانشين
(
الف)آثار هر اظهارنامه بين المللي كه تاريخ تسليم بين المللي آن در مهلت تعيين شده در .بند (ب) مي باشد، به شرط انجام الزامات مقرر در بـند (ج) توسط متـقاضي، مي تـواند به كشور « كشور جانشين» كه قلمرو آن قبل از استقلال آن كشور، بخشي از قلمرو يك كشور متعاهد « كشور سلف» بوده، كه پس از استقلال ديگر وجود ندارد، تسري پيداكند، مشروط بر اينكه كشور جانشين از طريق توديع يك اعلاميه استمرار اثر، به مديركل، مبني براينكه معاهده در كشور جانشين اعمال مي گردد، بصورت يك كشور متعاهد درآمده باشد.
(
ب) مهلت مقرر در بند (الف) از اولين روز پس از آخرين روز موجوديت كشور سلف آغاز و دوماه پس از تاريخي كه اعلاميه مذكور در بند (الف) بوسيله مديركل به دولت كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي اطلاع داده شود، خاتمه مي يابد. با اينحال هرگاه تاريخ استقلال كشور جانشين زودتر از تاريخ اولين روز پس از آخرين روز موجوديت كشور سلف باشد، كشور جانشين مي تواند اعلام نمايد كه مهلت مذكور از تاريخ استقلال آن آغاز مي گردد؛ چنين اعلاميه اي همراه با اعلاميه مقرر در بند (الف) فوق صادر شده و تاريخ استقلال را مشخص خواهدنمود.
(
ج) در خصوص هر اظهارنامه بين المللي كه تاريخ تسليم آن در مهلت قابل اعمال در بند .(ب) است، دفتر بين المللي اطلاعيه اي را براي متقاضي ارسال و به او اطلاع خواهدداد كه مي تواند تقاضائي را براي تسري آثار، با انجام الزامات زير، ظرف سه ماه از تاريخ اطلاعيه به عمل آورد:
«1»
تسليم تقاضا به دفتر بين المللي داير به تسري آثار؛
«2»
پرداخت مبلغي به فرانك سوئيس كه با مبلغ هزينه تعيين مقرر در شق (الف) بند2 ماده15 .آئين نامه به دفتر بين المللي از بابت هزينه تسري آثار.
(
د) اين ماده درباره فدراسيون روسيه اعمال نخواهدشد.

2ـ32 – آثار تسري به كشور جانشين
(
الف) هرگاه تقاضاي تسري آثار بر طبق بند1 ماده32 اين آئين نامه به عمل آيد،
«1»
كشور جانشين به عنوان كشوري كه در اظهارنامه بين المللي تعيين شده تلقي خواهدشد، و
«2»
مهلت قابل اعمال در مواد 22 يا بند (1) ماده 39 معاهده، در مورد آن كشور، تا انقضاء حداقل 3ماه از تاريخ تقاضاي تسري، تمديد خواهدشد.
(
ب) هرگاه در مورد كشور جانشيني كه ملزم به رعايت فصل دوم معاهده است، تقاضاي تسري پس از انقضاء نوزدهميـن ماه از تاريخ حق تقدم به عمل آمده ولي درخواست زودتر از اين تاريخ صورت گرفته باشد و انتخاب بعدي كشور جانشين ظرف سه ماه از تاريخ تقاضاي تسري انجام شده باشد، مهلت قابل اعمال به موجب جزء «2» شق (الف) فوق حداقل 30ماه پس از تاريخ حق تقدم خواهدبود.
(
ج) كشور جانشين مي تواند مهلت هائي كه ديرتر از مهلت هاي مقرر در شق«2» بند(الف) و بند(ب) منقضي مي شوند را تعيين نمايد. دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به اينگونه مهلت ها را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

ماده 33ـ سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي به منظور جستجوي بين المللي

1ـ33 – سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي، بمنظور جستجوي بين المللي
(
الف) از لحاظ بند (2) ماده 15 معاهده، سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي، شامل هر چيزي خواهدبود كه قبلاً در هر كجا از طريق افشاء كتبي (شامل نقشه ها و ساير ترسيمات) در دسترس عموم قرار داده شده و بتواند بر تصميم گيري در مورد اينكه آيا اختراع ادعائي جديد است يا جديد نيست و يا شامل گام ابتكاري مي باشد يا خير (مثلاً آشكار يا ناآشكار بودن) كمك نمايد، مشروط بر اينكه در اختيار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي انجام شده باشد.
(
ب) در مواردي كه هرگونه افشاء كتبي، ارجاع به افشاء شفاهي، استفاده، نمايش يا هر وسيله ديگري داشته باشد كه از آن طريق محتويات افشاء كتبي در اختيار عموم قرار گرفته و اينگونه در اختيار عموم قرار دادن، در تاريخي قبل از تسليم اظهارنامه بين المللي صورت گرفته شده باشد، گزارش جستجوي بين المللي بطور مستقل اين مطلب و همچنين تاريخ وقوع آن را منعكس خواهدنمود، مشروط براينكه در اختيار عموم قرار دادن افشاء كتبي، در تاريخي كه همان تاريخ تسليم بين المللي است يا پس از آن صورت گرفته باشد.
(
ج)هر اظهارنامه بين المللي منتشر شده، يا هر اختراعي كه تاريخ انتشار آن همان تاريخ و يا ديرتر از تاريخ تسليم باشد ولكن تاريخ تسليم آن و يا عندالاقتضاء تاريخ تسليم حق تقدم ادعائي آن زودتر از تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه بين المللي كه مورد جستجو واقع شده باشد و از لحاظ .بند (2) ماده 15 معاهده، سابقه اختراع ادعائي را تشكيل دهد، در صورتيكه قبل از تاريخ تسليم بين المللي منتشر شده باشد، به طور اخص در گزارش جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد.

2ـ33 – زمينه هاي تحت پوشش در جستجوي بين المللي
(
الف) جستجوي بين المـللي شامل تمام زمـينه هاي فني در برگيرنـده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبناي پرونده هاي جستجوي اين زمينه ها انجام خواهدشد.
(
ب) در نتيجه نه تنها سابقه اختراع كه در آن اختراع قابل طبقه بندي است، مورد جستجو قرار مي گيرد، بلكه جستجو شامل سوابق مشابه صرفنظر از اينكه كجا طبقه بندي شده مي گردد.
(
ج) اين موضوع كه در هر مورد خاص، كدام سوابق اختراع بايد شبيه و همانند تلقي شوند، با توجه به آنچه كه به نظر مي رسد كاركرد اصلي يا موارد استفاده از اختراع باشد، و نه تنها كاركردهاي خاص آن اختراع كه صراحتاً در اظهارنامه بين المللي به آن اشاره شده است مورد بررسي قرار مي گيرد.
(
د) جستجوي بين المللي تمام موضوعاتي كه براي كليه يا برخي ويژگي هاي خاص اختراع ادعايي، عموماً به عنوان معادل با موضوع اختراع ادعائي مزبور شناخته مي شوند را در برخواهد گرفت، حتي اگر با جزئيات خود اختراع به نحو توصيف شده در اظهارنامه بين المللي متفاوت باشد.

3ـ33 – جهت گيري جستجوي بين المللي
(
الف) جستجوي بين المللي براساس ادعاها و با توجه مقتضي به توصيف و نقشه ها (در صورت وجود) و با تأكيد خاص بر مفهوم نوآوري كه ادعاها به آن مربوط مي شود انجام خواهدشد.
(
ب)تا آنجا كه امكان داشته و معقول باشد، جستجوي بين المللي تمام موضوعي كه ادعاها به آن مربوط مي شود، يا كل موضوعي كه پس از اصلاح قاعدتاً انتظار مي رود بـايد به آن مربوط شود را شامل خواهدبود.

ماده 34ـ حداقل اسناد
1
ـ34 تعريف
(
الف) تعريف مندرج در بند «1» و «2» ماده2 معاهده درباره اين ماده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ب) اسناد مذكور در بند (4) ماده 15 معاهده (حداقل اسناد)، شامل موارد زير خواهدبود:
«1» «
اسناد ورقه اختراع ملي» به نحو مقرر در شق (ج) اين ماده،
«2»
اظهارنامه هاي بين المللي منتشره در چهارچوب اين معاهده، اظهارنامه هاي منطقه اي منتشره براي اختراعات و گواهي هاي مخترعين و همچنين اختراعات منطقه اي و گواهي هاي مخترعين منطقه اي منتشره،
«3»
دفتر بين المللي فهرست اوليه موارد منتشره مربوط به مطالب غير مرتبط با اختراع كه مراجع جستجوي بين المللي، در مورد آنها به توافق برسند و تغييرات بعدي آن را انتشار خواهدداد.
(
ج) با رعايت شقوق (د) و (ه) « اسناد ورقه اختراع ملي» به شرح زير خواهندبود:
«1»
ورقه هاي اختراع صادره در و بعد از سال 1920 توسط فرانسه، اداره ثبت اختراع سابق آلمان، ژاپن، اتحاد شوروي سابق، سوئيس (فقط به زبان هاي فرانسه و آلماني) انگلستان و ايالات متحده آمريكا،
«2»
ورقه هاي اختراع صادره توسط جمهوري فدرال آلمان و فدراسيون روسيه،
«3»
اظهارنامه هاي اختراع انتشار يافته در و بعد از سال 1920 در كشورهاي مندرج در جزءهاي «1» و «2» فوق در صورت وجود،
«4»
گواهينامه هاي مخترعين صادره به وسيله اتحاد شوروي سابق،
«5»
گواهينامه هاي ثبت اختراع اشياء مصرفي صادره توسط فرانسه و اظهارنامه هاي گواهي هاي اختراع اشياء مصرفي انتشار يافته توسط اين دولت،
«6»
ورقه هاي اختراع و همچنين آن اظهارنامه هاي اختراعي كه در هر كشور ديگري پس از سال 1920 صادر شده اند و به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني يا اسپانيايي هستند و در آن كشورها حق تقدم ادعا نشده است، مشروط براينكه اداره ملي كشور ذينفع، اين اسناد را مرتب كرده و آنها را در اختيار هر مرجع جستجوي بين المللي قراردهد.
(
د) هرگاه اظهارنامه اي يك بار مجدداً انتشار يابد نظير
(FOR EXAMPLE, AN OFFENLEGUNGSSCHRIFT AS AN AUSLEGESCHRIFT)
و به عنوان يك يا بيش از يكبار مجدداً منتشر شود، هيچ مرجع جستجوي بين المللي مكلف نخواهدبود كليه متون اسناد را نگهداري كند؛ در نتيجه هر يك از مرجع جستجوي بين المللي مجاز نخواهدبود كه بيش از يك نسخه نگهداري نمايد. بعلاوه، هرگاه اظهارنامه اي به شكل ورقه اختراع يا گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي (فرانسه) صادر شود، هيچ مرجع جستجوي بين المللي، مكلف نخواهدبود، هم اظهارنامه و هم ورقه اختراع يا گواهي نامه ثبت اختراع اشياء مصرفي (فرانسه) را در اسناد خود نگهداري كند. در نتيجه چنين مرجعي مجاز خواهدبود كه يا فقط اظهارنامه و يا فقط گواهي ورقه اختراع يا گواهي نامه ثبت اختراع اشياء مصرفي (فرانسه) را نگهداري كند.
(
هـ)هر مرجع جستجوي بين المللي كه زبان رسمي آن، يا يكي از زبان هاي رسمي آن، ژاپني، روسي يا اسپانيايي نباشد، مجاز است آن دسته از اسناد اختراعات ژاپن، فدراسيون روسيه و اتحاد شوروي سابق و همچنين آن اسنادي كه به زبان اسپانيائي هستند و خلاصه آن ها به زبان انگليسي عموماً در دسترس نيست را، بسته به مورد، در اسناد خود نگهداري ننمايد. خلاصه ها به زبان انگليسي كه عموماً پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه در دسترس قرار مي گيرند، بايد در اسناد اختراعي، كه خلاصه به آن مرتبط است، قبل از انقضاء 6 ماه از تاريخي كه عموماً در دسترس قرار مي گيرند، گنجانده شوند. در صورتي كه خدمات خلاصه كردن به زبان انگليسي در، زمينه هاي فني كه در آن ها خلاصه هاي انگليسي بصورت عمومي در دسترس قرار مي گرفته اند، مختل شود، مجمع براي از سرگيري فوري خدمات در اين زمينه ها اقدامات مقتضي را به عمل خواهدآورد.
(
و) از لحاظ اين ماده اظهارنامه هائي كه فقط براي بررسي عموم در دسترس قرار گرفته، اظهارنامه هاي منتشره تلقي نمي شوند.

ماده 35ـ مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي

1ـ 35 – در موردي كه تنها يك مرجع جستجوي بين المللي داراي صلاحيت است.
هر اداره دريافت كننده بر طبق مفاد موافقتنامه قابل اعمال در شق (ب) بند (3) ماده (16) معاهده، به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد، كه كدام مرجع جستجوي بين المللي براي جستجو در مورد اظهارنامه بين المللي كه به آن اداره تسليم شده است، داراي صلاحيت است و دفتر بين المللي اين اطلاعات را فوراً منتشر خواهدنمود.

2ـ 35 – در موردي كه چند مرجع جستجوي بين المللي داراي صلاحيت باشند:
(
الف) هر اداره دريافت كننده، مي تواند بر طبق موافقت نامه قابل اعمال مندرج در شق .(ب) .بند (3) ماده 16 معاهده، مراجع جستجوي بين المللي متعدد را به ترتيب زير تعيين نمايد:
«1»
با اعلام اينكه كليه مراجع مذكور براي جستجو در مورد اظهارنامه بين المللي كه به آن اداره تسليم شده است، داراي صلاحيت هستند و حق انتخاب را به متقاضي محول نمايد، يا
«2»
با اعلام يك يا چند مرجع بعنوان مرجعي كه براي جستجو در مورد انواع خاص اظهارنامه هائي كه به آن اداره تسليم شده صلاحيت دارند و اعلام يك يا چند مرجع ديگر كه براي جستجو در مورد انواع ديگر اظهارنامه هائي كه به آن اداره تسليم شده اند صلاحيت دارند، مشروط براينكه در مورد آن دسته از اظهارنامه هاي بين المللي كه مراجع جستـجوي بين المللي متـعدد به عنـوان مراجع صـلاحيتدار اعـلام شده اند، حق انتـخاب به متقاضي واگذار شده باشد.
(
ب) هر اداره دريافت كننده كه داراي خصوصيات مقرر در بند (الف) اين ماده باشد، مراتب تعيين مرجع جستجوي بين المللي را فوراً به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد و دفتر بين المللي نيز فوراً اطلاعات مذكور را منتشر خواهدنمود.

3ـ 35 – در مواردي كه دفتر بين المللي طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئين نامه اداره دريافت كننده است.
(
الف) هرگاه طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده19 آئين نامه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شود، مرجعي صلاحيت جستجوي بين المللي آن اظهارنامه را خواهدداشت كه صلاحيت جستجوي اظهارنامه بين المللي تسليمي به اداره دريافت كننده ذي صلاح به موجب جزء «1» يا «2» شق (الف) بند1، شق (ب) يا شق (ج) ماده 19 آئين نامه يا شق (1) بند2 ماده 19 آئين نامه را داشته باشد.
(
ب) هرگاه دو يا چند مرجع جستجوي بين المللي طبق بند (الف) اين ماده صلاحيت داشته باشند حق انتخاب به متقاضي واگذار خواهدشد.
(
ج) بند 1و2 ماده 35 آئين نامه در مورد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده بر طبق جزء «3» شق (الف) بند1 ماده 19 آئين نامه قابل اعمال نخواهدبود.

ماده 36ـ الزامات حداقل، براي مراجع جستجوي بين المللي
1
ـ36 – تعريف الزامات حداقل
حداقل الزامات مندرج در شق (ج) بند3 ماده 16 معاهده به قرار زير خواهدبود:
«1»
اداره ملي يا سازمان بين الدولي بايد حداقل داراي 100 كارمند تمام وقت باشد كه شرايط فني كافي را براي انجام جستجو داشته باشند؛
«2»
آن اداره يا سازمان بايد حداقل اسناد مندرج در ماده 34 آئين نامه را كه به نحو مناسب براي اهداف جستجو روي كاغذ، ميكروفيلم مرتب شده يا بر روي رسانه هاي الكترونيكي ذخيره شده اند را دارا باشد، يا به آن ها دسترسي داشته باشد؛
«3»
آن سازمان يا اداره بايد كاركناني داشته باشد كه بتوانند در زمينه هاي فني لازم جستجو را انجام داده و داراي تسهيلات زباني دست كم براي درك زبان هائي كه اسناد حداقل مندرج در ماده 34 اين آئين نامه به آن زبان ها نوشته يا ترجمه شده اند، باشند.

ماده 37ـ فقدان عنوان يا عنوان ناقص
1
ـ37 – فقدان عنوان
اگر اظهارنامه بين المللي فاقد عنوان باشد و اداره دريافت كننده به مرجع جستجوي بين المللي اعلام كرده باشد كه از متقاضي دعوت نموده است تا نقص مذكور را تصحيح نمايد، مرجع جستجوي بين المللي، نسبت به انجام جستجوي بين المللي اقدام خواهدكرد، مگر و تا زمانيكه مرجع مذكور اطلاعيه اي مبني بر اينكه اظهارنامه بين المللي مسترد تلقي مي گردد را دريافت نمايد.
2
ـ37 – تعيين عنوان
اگر اظهارنامه بين المللي فاقد عنوان باشد و مرجع جستجوي بين المللي از اداره دريافت كننده، اطلاعيه اي را مبني براينكه از متقاضي دعوت شده تا عنواني را تسليم نمايد، دريافت ننموده باشد، يا اگر مرجع مذكور تشخيص دهد كه عنوان ارائه شده منطبق بر بند3 ماده4 آئين نامه نمي باشد، خود عنواني را معين خواهدنمود. اين عنوان به زباني تعيين خواهدشد كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان انتشار يابد، يا اگر طبق شق (ب) بند1 ماده 23 آئين نامه ترجمه اي به زبان ديگر ارسال شده و مرجع جستجوي بين المللي نيز با آن موافق باشد، عنوان به زبان ترجمه تعيين خواهدشد.

ماده 38ـ فقدان يا ناقص بودن خلاصه

1ـ 38 – فقدان خلاصه
اگر اظهارنامه بين المللي حاوي خلاصه نباشد و اداره دريافت كننده به مرجع جستجوي بين المللي اطلاع داده باشد كه از متقاضي دعوت نموده است كه چنين نقصي را رفع نمايد، مرجع جستجوي بين المللي، نسبت به جستجوي بين المللي اقدام خواهدنمود، مگر و تا زماني كه اطلاعيه اي داير براينكه اظهارنامه مزبور مسترد تلقي شده است را دريافت نمايد.

2ـ 38 – تهيه خلاصه
(
الف) اگر اظهارنامه بين المللي حاوي خلاصه اي نباشد و مرجع جستجوي بين المللي اطلاعيه اي را از اداره دريافت كننده داير براينكه از متقاضي دعوت شده است كه خلاصه اي را ارائه نمايد دريافت ننموده باشد يا اگر مرجع مذكور تشخيص دهد كه خلاصه منطبق با ماده8 آئين نـامه نمي باشد، آن اداره رأساً خلاصه اي را تهيه خواهدنمود. چنين خلاصه اي به زباني تهيه خواهدشد كه به آن زبان اظهارنامه بين المللي بايد انتشار يابد، يا اگر ترجمه ايي به زبان ديگر بر طبق شق (ب) .بند 1 ماده23 ارسال شده باشد و مرجع جستجوي بين المللي بخواهد به زبان ترجمه مزبور خواهدبود،
(
ب) متقاضي مي تواند ظرف مدت يكماه از تاريخ پست گزارش جستجوي بين المللي، نقطه نظرات را درباره خلاصه تهيه شده بوسيله مرجع جستجوي بين المللي تسليم نمايد. هرگاه آن مرجع خلاصه تهيه شده بوسيله خود را اصلاح نمايد، اصلاحيه را به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.

ماده 39ـ موضوع جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده
1
ـ 39 – تعريف
اگر موضوع اظهارنامه بين المللي و تا آنجا كه به آن مربوط مي شود شامل هر يك از موارد زير باشد، هيچ مرجع جستجوي بين المللي موظف نخواهدبود نسبت به جستجوي آن اقدام نمايد:
«1»
نظريه هاي علمي و رياضي،
«2»
گونه هاي مختلف گياهي يا حيواني يا فرآينده هاي اساساً بيولوژيكي براي توليد حيوانات يا گياهان به غير از فرآيندهاي ميكروبيولوژيكي و محصولات اين نوع فرآيندها،
«3»
طرح ها، قواعد يا روش هاي انجام كسب و كار، انجام عمليات فكري محض يا بازي هاي مختلف،
«4»
روش هاي معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روش هاي تشخيص طبي،
«5»
ارائه محض اطلاعات،
«6»
برنامه هاي رايانه اي تا حدودي كه مرجع جستجوي بين المللي، تجهيزات لازم براي جستجو سابقه قبلي مربوط به اين برنامه ها را در اختيار نداشته باشد.

ماده 40ـ عدم رعايت الزام مربوط به وحدت اختراع (جستجوي بين المللي)

1ـ40 – دعوت به پرداخت
در دعوتنامه مربوط به پرداخت هزينه اضافي مقرر در شق (الف) بند (3) ماده17 معاهده، دلايل مربوط به عدم رعايت الزام مربوط به وحدت اختراع در اظهارنامه بين المللي ذكر و مبلغي كه بايد پرداخت گردد، مشخص خواهدشد.

2ـ40 – هزينه هاي اضافي
(
الف) مبلغ هزينه هاي اضافي براي جستجو بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده توسط مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي تعيين خواهدشد.
(
ب)هزينه اضافي براي جستجو بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده مستقيماً به مرجع جستجوي بين المللي پرداخت خواهدشد.
(
ج)هر متقاضي مي تواند، هزينه اضافي را عليرغم اينكه به آن معترض است پرداخت نمايد، به اين معني كه همراه با عمل پرداخت، اظهاريه مستدلي را داير بر اينكه در اظهارنامه بين المللي، الزام وحدت اختراع رعايت شده، يا مبلغ هزينه اضافي درخواستي بيش از حد زياد است، را ارائه دهد. اعتراض مذكور بوسيله هيأت سه نفره يا جلسه خاص ديگري از مرجع جستجوي بين المللي يا هر مرجع صلاحيتدار عاليتر، رسيدگي خواهدشد و تا آنجا كه اعتراض وارد تشخيص داده شود، دستور استرداد كل يا بخشي از هزينه اضافي پرداختي به متقاضي را صادر خواهدنمود. بنا به تقاضاي متقاضي متن اعتراض و تصميم متخذه در قبال آن، همراه با گزارش جستجوي بين المللي به ادارات تعيين شده اطلاع داده خواهد شد. متقاضي نيز ترجمه اي از آن را به همراه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي طبق ماده22 معاهده تسليم خواهد نمود.
(
د) هيچكدام از اشخاصي كه تصميم آنان مورد اعتراض قرار گرفته، نبايد در هيأت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع صلاحيتدار عالي تر مذكور در شق (ج) اين ماده عضويت داشته باشند.
(
ه) هرگاه متقاضي طبق شق (ج) اين ماده هزينه اضافي را عليرغم اينكه به آن معترض است پرداخت كرده باشد، مرجع جستجوي بين المللي پس از بررسي اوليه توجيهات مربوط به دعوت براي پرداخت هزينه اضافي، مي تواند از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي رسيدگي به اعتراض پرداخت (هزينه اعتراض) پرداخت نمايد. هزينه اعتراض بايد ظرف يك ماه پس از اينكه نتيجه بررسي به متقاضي اطلاع داده شد، پرداخت شود. اگر هزينه اعتراض به نحو فوق پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقي خواهدشد. در صورتي كه هيئت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع صلاحيتدار عاليتر مذكور در شق (ج) اين بند، تشخيص دهد كه اعتراض كاملاً وارد است هزينه اعتراض به متقاضي مسترد خواهدشد.

3ـ40 – مهلت
مهلت مقرر در شق (الف) بند (3) ماده 17 معاهده، در هر مورد طبق شرايط و مقتضيات آن مورد، توسط مرجع جستجوي بين المللي تعيين خواهدشد؛
برحسب اينكه نشاني متقاضي در همان كشور يا كشوري متفاوت از محل استقرار مرجع جستجوي بين المللي باشد، مهلت مذكور به ترتيب كمتر از 15 تا 30 روز و بيش از 45 روز از تاريخ دعوت نخواهدبود.

ماده 41ـ جستجوي قبلي به غير از جستجوي بين المللي
1
ـ41 – تعهد با استفاده از نتايج؛ استرداد هزينه
اگر در تقاضا به شكل مقرر در بند11 ماده4 آئين نامه به يك جستجو از نوع جستجوي بين المللي انجام شده بر طبق شرايط مقرر در بند (5) ماده 15 معاهده يا جستجوئي غير از جستجوي بين المللي يا جستجوي از نوع جستجوي بين المللي اشاره شده باشد، مرجع جستجوي بين المللي، حتي الامكان از نتايج آن جستجو در تهيه گزارش جستجوي بين المللي، درباره اظهارنامه بين المللي استفاده خواهدنمود. اگر كل يا بخشي از گزارش جستجوي بين المللي براساس گزارش مذكور تهيه شده باشد، مرجع جستجوي بين المللي در حدود و شرايط مقرر در موافقت نامه مذكور در شق (ب) .بند (3) ماده 16 معاهده، يا مكاتبات خطاب به دفتر بين المللي و منتشر شده در روزنامه رسمي توسط آن دفتر، هزينه جستجو را مسترد خواهدنمود.

ماده 42ـ مهلت جستجوي بين المللي
1
ـ42 – مهلت جستجوي بين المللي
مهلت تهيه گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مندرج در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، سه ماه از تاريخ دريافت نسخه جستجو توسط مرجع جستجوي بين المللي، يا 9 ماه از تاريخ حق تقدم هر كدام كه ديرتر منقضي شود، خواهدبود.

ماده 43ـ گزارش جستجوي بين المللي

1ـ43 – مشخصات
در گزارش جستجوي بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي تهيه كننده گزارش مذكور با ذكر نام آن مرجع و همچنين اظهارنامه بين المللي با ذكر شماره اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي مشخص خواهدشد.

2ـ43 – تاريخ ها
گزارش جستجوي بين المللي داراي تاريخ بوده و همچنين تاريخ خاتمه واقعي جستجوي بين المللي را منعكس خواهدنمود. اين گزارش همچنين تاريخ تسليم هر اظهارنامه قبلي كه حق تقدم آن ادعا شده و اگر حق تقدم بيش از يك اظهارنامه قبلي ادعا شده باشد، تاريخ تسليم مقدم ترين آنها را منعكس خواهدكرد.

3ـ43 – طبقه بندي
(
الف) گزارش جستجوي بين المللي حاوي طبقه بندي موضوع اختراع، حداقل بر طبق طبقه بندي بين المللي اختراعات خواهدبود.
(
ب) اين طبقه بندي توسط مرجع جستجوي بين المللي اعمال خواهدشد.

4ـ43 – زبان
هر گزارش جستجوي بين المللي و هر نوع اعلاميه صادره بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده به زباني خواهدبود كه اظهارنامه بين المللي مربوط به آن بايد به آن زبان انتشار يابد، يا اگر ترجمه اي به زبان ديگر طبق شق (ب) بند (1) ماده 23 آئين نامه ارسال شده باشد، در صورت موافقت مرجع جستجوي بين المللي، به زبان ترجمه مذكور.

5 ـ43 – نقل قول ها
(
الف) گزارش جستجوي بين المللي حاوي نقل و قول هائي از اسناد خواهدبود كه مرتبط تشخيص داده شده باشند.
(
ب) روش شناسايي هر سندي كه نقل شده در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهدشد.
(
ج) نقل قول هايي كه ذكر آنها اهميت خاصي دارند به نحو ويژه اي مشخص خواهندشد.
(
د) نقل قول هايي كه به همه ادعا مرتبط نيستند، در ارتباط با ادعا يا ادعاهايي كـه به آنها مربوط مي شوند، ذكر خواهندشد.
(
ه) اگر تنها بخشهاي خاصي از اسناد نقل شده، داراي اهميت باشند يا اختصاصاً داراي اهميت باشند، آنها مشخص خواهندشد. مثلاً از طريق ذكر صفحه، ستون يا سطرهائي كه متن در آن آمده است. اگر كل سند مهم باشد ولي برخي از عبارات از اهميت ويژه اي برخوردار باشند، اين عبارات مشخص خواهندشد. مگر اينكه اينكار عملي نباشد.

6 ـ43 – زمينه هاي مورد جستجو
(
الف) گزارش جستجوي بين المللي مشخصات طبقات زمينه هاي مورد جستجو را در فهرستي منعكس خواهدنمود. اگر مشخصات مذكور براساس طبقه بندي از غيرطبقه بندي بين المللي اختراعات باشند، مرجع جستجوي بين المللي، طبقه بندي مورد استفاده را منتشر خواهدكرد.
(
ب) اگر جستجوي بين المللي، به گواهي ثبت اختراعات، گواهي نامه هاي مخترعين، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي، گواهينامه هاي مدل هاي اشياء مصرفي، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين، گواهينامه هاي تكميل اشياء مصرفي يا اظهارنامه هاي انتشار يافته براي هر نوع از انواع حمايت، كشورها، مهلت ها يا زبان هائي كه در حداقل اسناد تعيين شده به نحو مذكور در ماده (34) آئين نامه ذكر نشده اند، تسري يابد، گزارش جستجوي بين المللي، در صورت عملي بودن، نوع اسناد، كشورها، مهلت ها و زبان هائي كه جستجو به آنها تسري يافته را منعكس خواهدنمود. از لحاظ اين شق بند «2» ماده 2 معاهده قابل اعمال نخواهدبود.
(
ج) اگر جستجوي بين المللي براساس پايگاه الكترونيكي بوده و يا به هر نوع پايگاه داده هاي الكترونيكي تسري داده شود، گزارش جستجوي بين المللي مي تواند نام آن پايگاه داده ها را ذكر نمايد و براي مواردي كه براي ديگران مفيد تشخيص داده شود و عملي باشد شرايطي كه جستجو تحت آن به عمل آمده را منعكس خواهدنمود.

7ـ43 – ملاحظات مربوط به وحدت اختراع
اگر متقاضي هزينه اضافي براي جستجوي بين المللي را پرداخت كرده باشد اين مطلب در گزارش جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد. به علاوه، هرگاه جستجوي بين المللي فقط در مورد اختراع اصلي انجام شده باشد يا در مورد كليه اختراعات انجام نشده باشد (شق (الف) بند (3) ماده17 معاهده)، گزارش جستجوي بين المللي مشخص خواهدنمود كه چه بخش هائي از اظهارنامه بين المللي جستجو شده و چه بخش هائي مورد جستجو قرار نگرفته اند.

8 ـ43 – شخص مجاز
در گزارش جستجوي بين المللي نام شخص مسئول گزارش در مرجع جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد.

9ـ43 – موضوع اضافي
گزارش جستجوي بين المللي، هيچ مطلبي جزء موارد مشخص شده در شق (ب) و شق (ج) بند1 .ماده 33 و بند1 تا بند 3 ماده 43 و بند 5 تا بند 8 ماده 43 و بند 2 ماده44 آئين نامه و مطالب مندرج در شق (ب) بند (2)ماده 17 معاهده نخواهدبود با اين قيد كه دستورالعمل هاي اداري مي توانند درج هر مطلب اضافي ديگر مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري را در گزارش جستجوي بين المللي اجازه دهند. گزارش جستجوي بين المللي حاوي ابزار عقيده، استدلال و دلايل يا توضيحات نخواهدبود و دستورالعمل هاي اداري نيز درج اين موارد را اجازه نخواهدداد.

10ـ43 – فرم
الزامات مربوط به شكل و ضمايم در مورد فرم گزارش جستجوي بين المللي در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهندشد.

ماده 44ـ ارسال گزارش جستجوي بين المللي و غيره
1
ـ44 – نسخه هاي گزارش يا اعلاميه
مرجع جستجوي بين المللي، هم زمان نسخه اي از گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مقرر در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده را به دفتر بين المللي و نسخه اي از ان را براي متقاضي ارسال خواهدنمود.
2
ـ44 – عنوان يا خلاصه
گزارش جستجوي بين المللي يا اعلام خواهدنمود كه عنوان و خلاصه، به نحو ارسالي توسط متقاضي، مورد تأييد مرجع جستجوي بين المللي است، يا متن عنوان و/يا خلاصه اي كه مرجع جستجوي بين المللي طبق مواد 37و 38 آئين نامه تهيه نموده همراه گزارش مذكور است.
3
ـ44 – نسخه هاي اسناد نقل شده
(
الف) تقاضاي مذكور در بند (3) ماده 20 معاهده مي تواند در هر زمان طي هفت سال از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي كه گزارش جستجوي بين المللي به آن مربوط مي شود تسليم گردد.
(
ب) مرجع جستجوي بين المللي مي تواند درخواست نمايد كه طرفي كه (متقاضي يا اداره تعيين شده) تقاضا را تسليم نموده، هزينه تهيه نسخ و پست آنها را به آن مرجع پرداخت كند. مبلغ هزينه مربوط به تهيه نسخه ها بر طبق موافقت نامه هاي موضوع شق (ب) بند (3) ماده 16 معاهده منعقده ميان مراجع جستجوي بين المللي و دفتر بين المللي، تعيين خواهدشد.
(
ج) حذف شده است.
(
د) هر مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي مي تواند وظايف مذكور در شقوق (الف) و (ب) فوق را از طريق كارگزار ديگري كه در قبال اين مرجع مسئوليت دارد انجام دهد.

ماده 45ـ ترجمه گزارش جستجوي بين المللي
1
ـ 45 – زبان ها
هرگاه گزارش هاي جستجوي بين المللي و اعلاميه هاي مندرج در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، به زبان انگليسي تهيه نشده باشند، به اين زبان ترجمه خواهندشد.

ماده 46ـ اصلاح ادعاها نزد دفتر بين المللي

1ـ46 – مهلت
مهلت مذكور در ماده 19 معاهده دو ماه از تاريخ ارسال گزارش جستجوي بين المللي به دفتر بين المللي و متقاضي توسط مرجع جستجوي بين المللي يا 16ماه از تاريخ حق تقدم، هر كدام كه ديرتر منقضي شود، خواهدبود، با اين قيد كه هرگونه اصلاح بر طبق ماده19 معاهده را كه دفتر بين المللي پس از انقضاء مهلت قابل اعمال و قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي وصول كرده باشد، چنين تلقي شود كه اصلاحات مذكور در آخرين روز مهلت توسط آن دفتر دريافت شده اند.

2ـ46 – محل تسليم
اصلاحات موضوع ماده 19 معاهده مستقيماً تسليم دفتر بين المللي خواهندشد.

3ـ46 – زبان اصلاحات
اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه به آن زبان انتشار يافته تسليم شود، هرگونه اصلاح بر طبق ماده 19 معاهده نيز به زبان انتشار خواهدبود.

4ـ46 – اظهاريه
(
الف) اظهاريه مذكور در بند (1) ماده 19 معاهده به زباني خواهد بودكه به آن زبان اظهارنامه بين المللي انتشار يافته است و اگر به زبان انگليسي بوده و يا به آن زبان ترجمه شده باشد از 500 كلمه تجاوز نخواهدنمود. اظهاريه با يك عنوان و ترجيحاً با استفاده از كلمات « اظهاريه موضوع بند (1) ماده 19 « معاهده» يا معادل آنها به زبان اظهاريه مشخص خواهدشد.
(
ب) اظهاريه شامل هيچ نوع مطالب موهني درباره گزارش جستجوي بين المللي و يا مناسبت داشتن نقل و قول هاي آمده در گزارش نخواهدبود. ارجاع به نقل و قول هاي مرتبط به يك ادعاي خاص مندرج در گزاش جستجوي بين المللي، فقط در ارتباط با يك اصلاح مربوط به آن ادعا امكان پذير مي باشد.

5 ـ46 – شكل اصلاحات
از متقاضي خواسته خواهدشد كه يك ورقه جايگزين را براي هر ورقه ادعا بواسطه يك اصلاح يا اصلاحات بر طبق ماده 19 معاهده كه متفاوت با ورقه اصلي تسليمي باشد ارائه نمايد. در نامه همراه با اوراق جايگزين، توجه نسبت به تفاوت هاي ميان اوراق جايگزين و اوراق اوليه جلب خواهدشد. تا آنجا كه هر اصلاح منجر به ابطال كل ورقه گردد، اصلاحيه مزبور از طريق يك نامه اعلام خواهدشد.

ماده 47ـ مكاتبه با ادارات تعيين شده

1ـ47 – آئين كار
(
الف) مكاتبه مذكور در ماده 20 معاهده، توسط دفتر بين المللي صورت خواهدگرفت.
.(
الف مكرر) دفتر بين المللي در زمان مكاتبه مقرر در ماده20 معاهده، مراتب دريافت و تاريخ دريـافت نسخه بايـگاني و مراتب دريافت و تاريخ دريافت هرگـونه سند مقـدم را به اطلاع هر اداره تعيين شده خواهد رسانيد. اين اطلاعيه به هر اداره تعيين شده اي كه مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده را اسقاط نموده باشد نيز ارسال خواهدشد، مگر اينكه آن اداره تعيين شده، اطلاعيه مربوط به تعيين خود را نيز اسقاط نموده باشد.
.(
الف ثالث) اطلاعيه موضوع شق (الف مكرر)، شامل هر اعلاميه مذكور در شق «1» تا «4» بند 17 .ماده 4 آئين نامه و هرگونه تصحيح به آن بر طبق بند 1 ماده 26 ثالث آئين نامه ، كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند1 ماده 26 ثالث به دفتر بين المللي واصل شده باشد، خواهدبود، مشروط بر اينكه اداره تعيين شده به اطلاع دفتر بين المللي رسانده باشد كه قانون ملي قابل اعمال، ارائه اسناد يا شواهد راجع به موضوعي كه اعلاميه مربوط به آن است را الزامي نموده است.
(
ب) اين مكاتبه فوراً پس از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي و به هر حال تا آخر نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم، انجام خواهدشد. هر اصلاحيه واصل به دفتر بين المللي ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 46 آئين نامه كه در مكاتبه ذكر نشده باشد، فوراً توسط دفتر بين المللي به ادارات تعييـن شده ارسال خواهـدشد و ادارات مذكور مـراتب را به متقاضي اطلاع خواهندداد.
(
ج) دفتر بين المللي، اطلاعيه اي حاوي ادارات تعيين شده كه با آن ها مكاتبه انجام شده و تاريخ اين مكاتبه را براي متقاضي ارسال خواهدنمود. اين اطلاعيه در همان روزي كه مكاتبه انجام مي شود ارسال خواهدشد. هر اداره تعيين شده مجزاي از مكاتبه از ارسال و تاريخ پست نمودن اطلاعيه مطلع خواهدشد اطلاعيه توسط كليه ادارات تعيين شده به عنوان دليل قاطع انجام مكاتبه در تاريخ مشخص شده در اطلاعيه قبول خواهدشد.
(
د) هر اداره تعيين شده، در صورتيكه لازم باشد، گزارش هاي جستجوي بين المللي و اعلاميه هاي مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده و همچنين ترجمه مذكور در بند 1 .ماده 45 آئين نامه را دريافت خواهدنمود.
(
ه)هرگاه هر اداره تعيين شده، الزام مقرر در ماده 20 معاهده را اسقاط نموده باشد، نسخ اسناد كه در صورت عدم اسقاط الزام مزبور، مي بايست به آن اداره ارسال مي گرديد، بنا به درخواست آن اداره يا متقاضي، در تاريخ ارسال اطلاعيه مذكور در شق (ج) فوق، براي متقاضي فرستاده خواهندشد.

2ـ47 – نسخه ها
(
الف) نسخه هاي لازم براي انجام مكاتبه توسط دفتر بين المللي تهيه خواهندشد.
(
ب) اين نسخه ها بر روي اوراق به قطع 4A خواهدبود.
(
ج) نسخه هاي جزوه مقرر در ماده 48 آئين نامه مي تواند، براي اهداف مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي موضوع ماده 20 معاهده، مورد استفاده قرارگيرند، مگر در حدي كه اداره تعيين شده، خلاف آن را به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد.

3ـ47 – زبان ها
(
الف) اظهارنامه بين المللي ارسالي بر طبق ماده20 معاهده به زباني خواهدبود كه انتشار يافته است.
(
ب) هرگاه زباني كه اظهارنامه بين المللي با آن زبان انتشار يافته، با زباني كه با آن زبان، اظهارنامه تسليم شده، متفاوت باشد، دفتر بين المللي، برحسب تقاضاي آن اداره تعيين شده، نسخه اي از آن اظهارنامه را به زباني كه با آن زبان تسليم شده، به اداره مزبور ارائه خواهدنمود.

4ـ47 – درخواست صريح بر طبق بند (2) ماده 23 معاهده
هرگاه قبل از اينكه مكاتبات مقرر در ماده 20 معاهده انجام شود، متقاضي طبق بند (2) ماده 23 معاهده، درخواست صريحي را به يك اداره تعيين شده تسليم نموده باشد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره تعيين شده فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره به عمل خواهدآورد.

ماده 48ـ انتشار بين المللي

1ـ 48 – شكل
(
الف) اظهارنامه بين المللي به صورت يك جزوه منتشر خواهدشد.
(
ب)مشخصات مربوط به شكل جزوه و روش تكثير، تابع دستورالعمل هاي اداري خواهدبود.

2ـ 48 – محتويات
(
الف)جزوه حاوي موارد زير خواهدبود:
«1»
يك صفحه روي استاندارد،
«2»
توصيف،
«3»
ادعاها،
«4»
نقشه ها در صورت وجود،
«5»
با رعايت شق (ز) بند 2 اين ماده گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در شق (الف) .بند 2 $ماده 17 معاهده. به هر حال لازم نيست انتشار گزارش جستجوي بين المللي در جزوه، كه شامل بخشي از گزارش جستجوي بين المللي است فقط راجع به موضوع مذكور در ماده43 .آئين نامه باشد كه قبلاً در صفحه روي جزوه آمده است،
«6»
هرگونه اظهاريه تسليمي بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده، مگراينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه با مقررات بند 4 ماده 46 آئين نامه انطباق ندارد،
«7»
هرگونه تقاضا براي رفع اشتباه مذكور در سومين جمله شق (و) بند1 ماده 91 آئين نامه ،
«8»
داده هاي مرتبط ارائه شده از هر مطلب، در ارتباط با ماده بيولوژيكي توديع شده بر طبق .ماده 13 مكرر آئين نامه ، مجزاي از توصيف، همراه با ذكر تاريخي كه در آن تاريخ دفتر بين المللي چنين مطالبي را دريافت كرده است،
«9»
هرگونه اطلاعات مربوط به ادعاي حق تقدم كه تشخيص داده شده باشد مطابق شق (ب) بند 2 .ماده 26 مكرر آئين نامه به عمل نيامده و انتشار آن بر طبق شق (ج) بند2 ماده 26 مكرر آئين نامه تقاضا شده باشد،
.«10»
هر اعلاميه مذكور در شق «5» بند 17 ماده 4 آئين نامه و هر تصحيح مربوط به آن طبق بند 1 .ماده 26 ثالث آئين نامه ، كه توسط دفتر بين المللي، قبل از انقضاي مهلت مقرر در بند1 ماده 26 ثالث دريافت شده باشد.
(
ب) با رعايت شق (ج) اين بند در صفحه رو موارد زير درج خواهدشد:
«1»
داده هاي مقتبس از ورقه تقاضا و داده هاي ديگري كه بوسيله دستورالعمل هاي اداري مقرر شده است،
«2»
شكل يا اشكال، در صورتي كه اظهارنامه بين المللي حاوي نقشه ها باشد، مگر اينكه شق (ب) بند2 .ماده 8 آئين نامه مورد داشته باشد،
«3»
خلاصه؛ اگر خلاصه هم به زبان انگليسي و هم به زبان ديگري باشد، متن انگليسي اول آورده خواهدشد،
«4»
ذكر اين مطلب كه تقاضا حاوي هر اعلاميه مذكور در بند 17 ماده4 آئين نامه مي باشد كه دفتر بين المللي قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند 1 ماده 26 ثالث آئين نامه آن را دريافت كرده است.
(
ج) هرگاه اعلاميه اي بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده صادر شده باشد صفحه اول رو به طرز مشخصي باين مطلب اشاره خواهدنمود و نيازي به ذكر نقشه يا خلاصه نخواهدبود.
(
د)شكل يا اشكال مذكور در جزء «2» شق (ب) اين بند بر طبق بند2 ماده8 آئين نامه انتخاب خواهندشد. تكثير اين شكل يا اشكال بر صفحه رو مي تواند به شكل كوچك شده صورت پذيرد.
(
ه)اگر در صفحه رو فضاي كافي براي درج كل خلاصه موضوع جزء «3» شق (ب) اين بند وجود نداشته باشد، خلاصه مذكور در ظهر صفحه رو درج خواهدشد. اين امر در مورد ترجمه خلاصه نيز در صورتي كه اين ترجمه لازم باشد طبق شق (ج) بند3 ماده 48 آئين نامه انتشار يابد مصداق خواهدداشت.
(
و) اگر ادعاها بر طبق ماده 19 معاهده اصلاح شده باشند، انتشار به دو صورت زير مي تواند تحقق يايد: انتشار متن كامل ادعاها، هم به صورت تسليم شده و هم بصورت اصلاح شده، يا انتشار متن كامل ادعاها به صورت تسليمي و مشخص نمودن اصلاحات. هرگونه اظهاريه مذكور در بند (1) ماده 19 معاهده نيز در انتشار درج خواهدشد، مگر اينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه منطبق بر مقررات بند 4 ماده 46 آئين نامه نمي باشد. تاريخ وصول ادعاهاي اصلاح شده بوسيله دفتر بين المللي مشخص خواهدشد.
(
ز) اگر در زمان تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي، هنوز گزارش جستجوي بين المللي در دسترس نباشد (مثلاً به علت انتشار بر حسب تقاضاي متقاضي به نحو مقرر در شق .(ب) بند (2) ماده21 و جزء «1» شق (ج) بند (3) ماده 64 معاهده جزوه بجاي گزارش جستجوي بين المللي، حاوي اين مطلب خواهدبود كه گزارش مزبور در دسترس نبوده و يا جزوه مجدداً انتشار خواهديافت كه در آنصورت (حاوي گزارش جستجوي بين المللي خواهدبود) يا گزارش جستجوي بين المللي (زماني كه در دسترس قرار گيرد) به صورت جداگانه انتشار خواهديافت.
(
ح) اگر در زمان تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي مهلت، اصلاح ادعاها بر طبق .ماده19 معاهده منقضي نشده باشد، در جزوه باين موضوع اشاره خواهدشد و ذكر خواهدگرديد كه اگر ادعاها بر طبق ماده19 معاهده اصلاح شوند در آنصورت فوراً اصلاحيه ها يا جزوه (حاوي ادعاهاي اصلاح شده) مجدداً منتشر خواهدشد، يا اينكه اظهاريه اي كه منعكس كننده تمام اصلاحيه ها باشد، انتشار خواهديافت. در مورد اخير لااقل صفحه رو و ادعاها مجدداً منتشر خواهند شد و اگر اظهاريه اي بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده تسليم شده باشد، آن اظهاريه نيز منتشر خواهد شد، مگر اينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه با مقررات بند 4 ماده 46 آئين نامه انطباق ندارد.
(
ط) دستورالعمل هاي اداري، مواردي كه در آنها گزينه هاي مختلف مذكور در شق (ز) و .(ح) مصداق داشته باشد را مشخص خواهد كرد. اين تشخيص به ميزان و پيچيدگي اصلاحات و يا تعداد اظهارنامه بين المللي و عوامل هزينه بستگي خواهد داشت.

3ـ48 – زبان هاي انتشار
(
الف)اگر اظهارنامه بين المللي به زبان چيني، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني، روسي يا اسپانيائي (زبان هاي انتشار) تسليم شده باشد، آن اظهارنامه به زباني كه با آن تسليم شده منتشر خواهد شد.
.(
الف ـ مكرر) اگر اظهارنامه بين المللي به زباني تسليم شده باشد كه جزء زبان هاي انتشار نيست و ترجمه اي نيز به يكي از زبان هاي انتشار بر طبق بند 3 ماده 12 آئين نامه ارائه شده باشد، اظهارنامه به زبان آن ترجمه منتشر خواهد شد.
(
ب)اگر اظهارنامه بين المللي به زبان تسليم شده باشد كه زبان انتشار نيست و هيچ ترجمه اي از آن به زبان انتشار طبق شق (الف) بند 3 ماده 12 آئين نامه لازم نباشد، اظهارنامه با ترجمه انگليسي انتشار خواهد يافت. اين ترجمه با مسئوليت مرجع، جستجوي بين المللي تهيه خواهد شد كه موظف خواهد بود آن را به نحوي به موقع آماده كند تا انتشار بين المللي در تاريخ مقرر را امكان پذير سازد يا هرگاه شق (ب) بند (3) ماده 64 معاهده مصداق داشته باشد، ترجمه به نحوي به موقع آماده شود، كه انجام مكاتبه موضوع ماده 20 معاهده، قبل از نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم را ميسر سازد. عليرغم شق (الف) بند 1 ماده 16 آئين نامه مرجع جستجوي بين المللي مي تواند هزينه اي را براي ترجمه از متقاضي مطالبه نمايد.
مرجع جستجوي بين المللي، فرصتي را در اختيار متقاضي قرار خواهد داد، تا در مورد متن پيش نويس ترجمه، اظهارنظر نمايد. مرجع جستجوي بين المللي مهلت معقولي را برحسب شرايط و اوضاع و احوال مورد، براي اين اظهارنظرها تعيين خواهد نمود. اگر قبل از ارسال ترجمه، زماني براي لحاظ كردن نظرات متقاضي وجود نداشته باشد، يا اگر اختلاف عقيده اي بين متقاضي و مرجع جستجوي بين المللي درباره صحت ترجمه وجود داشته باشد، متقاضي مي تواند نسخه اي از نظرات خود، يا موارد لاينحل را به دفتر بين المللي و هر اداره تعيين شده كه ترجمه براي آن فرستاده شده، ارسال نمايد. دفتر بين المللي بخش هاي مرتبط با اظهارنظرها را همراه با ترجمه انجام شده توسط مرجع جستجوي بين المللي يا متعاقب انتشار ترجمه مزبور انتشار خواهد داد.
(
ج) اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زبان انگليسي منتشر شده باشد، در آن صورت، گزارش جستجوي بين المللي، تا آنجا كه بر طبق جزء «5» شق (الف) بند 2 ماده 48 آئين نامه منتشر شده باشد، يا اعلاميه مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، عنوان اختراع، خلاصه و هر متن مربوط به شكل يا اشكال همراه با خلاصه، هم به آن زبان و هم به زبان انگليسي انتشار خواهد يافت. ترجمه ها با مسئوليت دفتر بين المللي تهيه خواهند شد.

4ـ 48 – انتشار زودتر بنا بر تقاضاي متقاضي
(
الف) هرگاه متقاضي تقاضاي انتشار بر طبق شق (ب) بند (2) ماده 21 و جزء «1» شق .(ج) بند (3) ماده 64 معاهده را نموده باشد و گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده، هنوز براي انتشار به همراه اظهارنامه بين المللي، در دسترس نباشد، دفتر بين المللي يك هزينه خاص را براي انتشار وصول خواهد نمود كه مبلغ آن در دستورالعمل هاي اداري معين خواهد شد.
(
ب)انتشار به موجب شق (ب) بند (2) ماده 21 و جزء «1» شق (ج) بند (3) ماده 64 معاهده، به وسيله دفتر بين المللي، فوراً پس از اين كه متقاضي آن را خواستار شده باشد و در موردي كه هزينه خاص بر طبق شق (الف) فوق مصداق داشته باشد، پس از دريافت آن هزينه صورت خواهد گرفت.

5 ـ 48 – اطلاعيه درباره انتشار ملي
هرگاه انتشار اظهارنامه بين المللي به وسيله دفتر بين المللي بر طبق جزء «2» شق (ج) بند (3) .ماده 64 معاهده باشد، اداره ملي مربوطه، فوراً پس از به مرحله اجراء در آوردن انتشار ملي مذكور در جزء فوق الذكر، دفتر بين المللي را از اين انتشار ملي مطلع خواهد نمود.

6 ـ 48 – اعلام برخي مطالب
(
الف)اگر اطلاعيه مقرر در جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 29 آئين نامه ديرتر از زماني به دفتر بين المللي واصل شود كه بتواند از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، جلوگيري نمايد، دفتر بين المللي فوراً طي اطلاعيه اي در روزنامه رسمي چكيده اطلاعيه مزبور را انتشار خواهد داد.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) اگر پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي، اظهارنامه بين المللي، تعيين هر كشور تعيين شده، يا ادعاي حق تقدم بر طبق مده 90 مكرر آئين نامه، مسترد شود، اعلاميه استرداد در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده 49 ـ رونوشت، ترجمه و هزينه موضوع ماده 22 معاهده

1ـ49 – اطلاعيه
(
الف) هر كشور متعاهدي كه بر طبق ماده 22 معاهده خواستار ارائه يك ترجمه يا پرداخت يك هزينه ملي يا هر دو باشد، دفتر بين المللي را از موارد زير مطلع خواهد نمود:
«1»
زبان هائي كه از آن زبان ها و زباني كه به آن زبان بايد ترجمه صورت پذيرد،
«2»
مبلغ هزينه ملي.
.(
الف ـ مكرر) هر كشور متعاهدي كه ارائه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي به نحو مقرر در .ماده 22 معاهده را توسط متقاضي خواستار نباشد (حتي اگر ارسال نسخه اظهارنامه بين المللي به وسيله دفتر بين المللي بر طبق ماده 47 آئين نامه تا انقضاء مهلت مقرر در ماده 22 معاهده محقق نشده باشد)، مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.
.(
الف ـ ثالث) هر كشور متعاهدي كه كشور تعيين شده باشد و بر طبق بند (2) ماده24 معاهده اثر مقرر در بند (3) ماده11 معاهده را حتي اگر متقاضي نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را تا قبل از انقضاء مهلت موضوع ماده 22 معاهده ارائه ننموده باشد، حفظ نمايد، مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.
(
ب) هر اطلاعيه اي كه طبق شق هاي (الف) (الف ـ مكرر) يا (الف ـ ثالث) توسط دفتر بين المللي دريافت شود، فوراً توسط دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.
(
ج) اگر الزامات موضوع شق (الف) فوق متعاقباً تغيير نمايد، اين تغييرات به وسيله كشور متعاهد به دفتر بين المللي اطلاع داده خواهد شد و آن دفتر فوراً اطلاعيه را در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد. اگر تغيير به اين معنا باشد كه ترجمه بايد به زباني انجام شود كه قبل از تغيير لازم نبود، اين تغيير فقط درخصوص اظهارنامه بين المللي كه ديرتر از دو ماه پس از انتشار اطلاعيه در روزنامه رسمي تسليم شده اند، مؤثر خواهد بود. در غير اين صورت تاريخ مؤثر هر تغيير توسط كشور متعاهد تعيين خواهد شد.

2ـ 49 – زبان ها
زباني كه به آن زبان ممكن است ترجمه خواسته شود، بايد يك زبان رسمي اداره تعيين شده باشد. اگر تعداد اين نوع زبان ها متعدد باشد و اگر اظهارنامه بين المللي به يكي از آن زبان ها باشد، هيچ ترجمه اي خواسته نخواهد شد. اگر تعداد زبانهاي رسمي متعدد باشد و يك ترجمه بايد ارائه شود، متقاضي مي تواند هر كدام از آن زبان ها را انتخاب نمايد. عليرغم مقررات فوق مذكور در اين بند، اگر زبانهاي رسمي متعدد باشند، ولي قانون ملي استفاده از يكي از اين زبان ها را براي خارجيان مقرر داشته باشد، ترجمه اي به آن زبان مي تواند خواسته شود.

3ـ 49 – اظهاريه ها بر طبق ماده 19 معاهده، مشخصات بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئين نامه
از لحاظ ماده 22 معاهده و اين ماده هرگونه اظهاريه بر طبق بند (1) ماده 19 معاهده و هرگونه مشخصات ارائه شده بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئين نامه با رعايت شق (ج) و (ح) بنـد 5 .ماده 49 آئين نامه ، به عنوان قسمتي از اظهارنامه بين المللي تلقي خواهد شد.

4ـ49 – استفاده از فرم ملي
از هيچ متقاضي خواسته نخواهد شد كه به هنگام انجام اقدامات مذكور در ماده 22 معاهده از فرم ملي استفاده نمايد.

5 ـ 49 – محتويات و الزامات شكلي و ضمايم مربوطه به ترجمه
(
الف) از لحاظ ماده 22 معاهده، ترجمه اظهارنامه بين المللي حاوي توصيف (با رعايت .(الف مكرر زير))، ادعاها، هر متن مربوط به مطلب نقشه ها و خلاصه خواهد بود. در صورتيكه اداره تعيين شده بخواهد، ترجمه با رعايت شق (ب) و (ج ـ مكرر) و (ه) اين ماده، همچنين:
«1»
حاوي تقاضا خواهد بود،
«2»
اگر ادعا بر طبق ماده 19 معاهده اصلاح شده باشد، حاوي ادعاهاي تسليمي و ادعاهاي اصلاح شده خواهد بود، و
«3»
با نسخه اي از نقشه ها همراه خواهد بود.
.(
الف مكرر) هيچ اداره تعيين شده اي از متقاضي نخواهد خواست كه ترجمه اي را از متن مربوط به مطلب مذكور در قسمت فهرست ترتيبي توصيف، اگر آن قسمت فهرست ترتيبي، مطابق با شق (د) بند 1 ماده 12 آئين نامه بوده و توصيف بر طبق شق (ب) بند 2 ماده 5 آئين نامه باشد، ارائه دهد.
(
ب) هر اداره تعيين شده كه خواستار ارائه ترجمه اي از تقاضا باشد، نسخه هائي از فرم تقاضا را به زبان ترجمه به صورت رايگان، در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد. شكل و محتويات فرم تقاضا، به زبان ترجمه با شكل و محتويات تقاضا بر طبق مواد 3 و 4 اين آئين نامه متفاوت نخواهد بود؛ بالاخص فرم تقاضا به زبان ترجمه خواستار هيچگونه اطلاعاتي كه در تقاضا به نحو تسليم شده مندرج نيست، نخواهد بود. استفاده از فرم تقاضا به زبان ترجمه اختياري خواهد بود.
(
ج) هر گاه متقاضي ترجمه اي را از هر اظهاريه موضوع بند (1) ماده 19 معاهده ارائه نكند، اداره تعيين شده مي تواند چنين اظهاريه اي را ناديده بگيرد.
.(
ج ـ مكرر) هرگاه اداره تعيين شده بر طبق جزء «2» شق (الف) اين بند خواستار ترجمه اي از ادعاها، به نحو تسليم شده و ادعاهاي اصلاح شده به صورت توامان باشد، و متقاضي فقط يكي از اين دو ترجمه خواسته شده را به آن اداره ارائه دهد، اداره تعيين شده، مي تواند ادعاهائي كه ترجمه آنها ارائه نشده را ناديده بگيرد و يا از متقاضي دعوت نمايد كه ترجمه ارائه نشده را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوت نامه مشخص شده باشد، را ارائه دهد. در صورتي كه اداره تعيين شده، تصميم به دعوت از متقاضي براي ارائه ترجمه ارائه نشده بگيرد و ترجمه مزبور ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه واصل نشود، اداره تعيين شده مي تواند آن ادعاها كه ترجمه آنها را ارائه نشده را ناديده گرفته و يا اظهارنامه بين المللي را مسترد شده تلقي نمايد.
(
د) اگر هر نقشه اي حاوي متن مربوط به مطلب باشد، ترجمه آن متن مربوط به مطلب يا به شكل نسخه اي از نقشه اصلي همراه با ترجمه اي، ملصق به متن مربوط به مطلب اصلي، يا به شكل يك نقشه جديد، ارائه خواهد شد.
(
ه)هر اداره تعيين شده كه بر طبق شق (الف) اين ماده خواستار ارائه نسخه اي از نقشه ها باشد، مي تواند در صورتي كه متقاضي چنين نسخه اي را ظرف مهلت قابل اجرا بر طبق ماده 22 معاهده ارائه ننموده باشد، از متقاضي دعوت نمايد كه نسخه مزبور را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين خواهد شد، ارائه دهد.
(
و) اصطلاح «FIG» نيازي به ترجمه به هيچ زباني ندارد.
(
ز)هرگاه هر نسخه اي از نقشه ها و يا هر نقشه جديد، كه بر طبق شق (ج) يا (ه) اين ماده ارائه شده، با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده 11 آئين نامه، مطابقت نداشته باشد، اداره تعيين شده مي تواند، از متقاضي ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين شده باشد، دعوت به رفع نقص نمايد.
(
ح) هرگاه متقاضي ترجمه اي از خلاصه يا مشخصات ارائه شده بر طبق بند 4 ماده 13 مكرر آئين نامه را ارائه ننمايد، اداره تعيين شده، از متقاضي دعوت خواهد نمود، كه در صورت لزوم، ترجمه مزبور را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين خواهد شد، ارائه نمايد.
(
ط) اطلاعات درخصوص هر الزام و رويه ادارات تعيين شده بر طبق جمله دوم شق .(الف) فوق، به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.
(
ي)هيچ اداره تعيين شده اي نخواهد خواست كه ترجمه اظهارنامه بين المللي با الزامات شكلي و ضمايم، غير از آنهايي كه براي اظهارنامه بين المللي به نحو تسليم شده، مقرر است، مطابقت داشته باشد.
(
ك) هرگاه عنواني توسط مرجع جستجوي بين المللي، بر طبق بند 2 ماده 37 آئين نامه تعيين شده باشد، ترجمه حاوي عنوان به نحو تعيين شده به وسيله آن مرجع خواهد بود.
(
ل) اگر در تاريخ 12 ژوئيه 1991 شق (ج ـ مكرر) يا شق (ك) اين ماده، با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگاري نداشته باشد، شق مربوطه در مورد اداره تعيين شده، تا آن جا كه اين عدم سازگاري با آن قانون ادامه داشته باشد قابليت اجرائي، نخواهد داشت، مشروط بر اين كه اداره مزبور تا 31 دسامبر 1991 مراتب را به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله، فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده 50 ـ اختيارات موضوع بند (3) ماده 22 معاهده
1
ـ50 – اعمال اختيارات
(
الف) هر كشور متعاهدي كه مهلتي را كه انقضاء آن ديرتر از مهلت هاي مقرر در بند (1) يا (2) ماده 22 معاهده باشد، مجاز قلمداد نمايد، دفتر بين المللي را از مهلت هائي كه به اين ترتيب تعيين شوند، مطلع خواهد نمود.
(
ب)هر اطلاعيه اي كه بر طبق شق (الف) فوق، به وسيله دفتر بين المللي وصول گردد، فوراً توسط دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.
(
ج) اطلاعيه هاي مربوط به كوتاه كردن مهلت تعيين شده قبلي، در مورد اظهارنامه هاي بين المللي كه پس از انقضاء سه ماه از تاريخي كه اطلاعيه به وسيله دفتر بين المللي انتشار يافته، تسليم شده باشد، مؤثر خواهد بود.
(
د) اطلاعيه هاي مربوط به طولاني كردن مهلت تعيين شده قبلي از تاريخ انتشار به وسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي معوق تا آن زمان، يا تسليم شده پس از تاريخ انتشار مزبور نافذ بوده يا اگر كشور متعاهد عمل كننده به اطلاعيه مزبور، تاريخ ديرتري را تعيين نمايد، از تاريخ ديرتر مزبور مؤثر خواهد بود.

ماده 51 ـ بررسي به وسيله ادارات تعيين شده
1
ـ51 – مهلت براي ارائه تقاضا جهت ارسال نسخه ها
مهلت مذكور در شق (ج) بند (1) ماده 25 معاهده، دو ماه از تاريخ اطلاعيه ارسالي به متقاضي بر طبق شق «1» بند 7 ماده 20، شق (ج) بند 2 ماده 24، جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 29 يا شق .(ب) بند 1 ماده 29 آئين نامه محاسبه خواهد شد.
2
ـ 51 – نسخه اطلاعيه
هرگاه متقاضي، پس از دريافت يك تصميم منفي بر طبق بند (1) ماده 11 معاهده، از دفتر بين المللي بر طبق بند (1) ماده 25 معاهده، تقاضا نمايد كه نسخه هائي از پرونده اظهارنامه بين المللي مورد نظر را براي هر يك از ادارات نامبرده شده كه او براي تعيين آنها اهتمام نموده ارسال دارد، مشاراليه يك نسخه از اطلاعيه مذكور در شق «1» بند 7 ماده 20 آئين نامه را به تقاضاي خود ملزم خواهد نمود.
3
ـ 51 – مهلت پرداخت هزينه ملي و ارائه ترجمه
مهلت مورد اشاره در شق (الف) بند (2) ماده 25 معاهده در همان زمان اختتام مهلت مقرر در بند .1 ماده 51 آئين نامه منقضي خواهد شد.

ماده 51مكرر ـ برخي الزامات ملي مجاز بر طبق ماده 27 معاهده

1ـ 51 مكرر ـ برخي الزامات ملي مجاز
(.
الف) با رعايت بند 2 اين ماده، قانون ملي قابل اجراء به وسيله اداره تعيين شده مي تواند، بر طبق .ماده 27 معاهده از متقاضي بخواهد كه بالاخص موارد زير را ارائه دهد:
«1»
هر سندي كه مربوط به هويت مخترع است،
«2»
هر سند مربوط به واجد شرايط بودن متقاضي براي درخواست يا اعطاي يك ورقه اختراع،
«3»
هر سند حاوي هر دليل واجد شرايط بودن متقاضي براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي، هرگاه متقاضي، همان شخصي نباشد كه اظهارنامه قبلي را تسليم نموده است، يا هرگاه نام متقاضي از تاريخي كه در آن تاريخ اظهارنامه قبلي تسليم شده، تغيير يافته باشد،
«4»
هرگاه اظهارنامه بين المللي كشوري را تعيين نمايد كه بر طبق قانون ملي آن، بايد اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، هر سند حاوي يك سوگند يا اعلاميه مخترع بودن،
«5»
هر دليل مربوط به افشاءهاي غيرتبعيضي يا استثنائات به فقدان نوآوري، نظير افشاهاي ناشي از سوء استفاده، افشاها در برخي نمايشگاهها و افشاها به وسيله متقاضي در طي يك دوره خاص.
(
ب) قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق بند (7) ماده 27 معاهده بخواهد كه:
«1»
يك كارگزار كه حق معرفي متقاضيان نزد آن اداره را دارا بوده و/يا داراي نشاني در كشور تعيين شده براي دريافت اطلاعيه ها باشد، نمايندگي متقاضي را عهده دار شود،
«2»
كارگزاري كه نمايندگي متقاضي را دارد، در صورت وجود، صحيحاً به وسيله متقاضي منصوب شده باشد.
(.
ج) قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق بند (1) ماده 27 معاهده، بخواهد كه اظهارنامه بين المللي، ترجمه آن يا هر سند مربوط به آن در بيش از يك نسخه ارائه شود.
(.
د)قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق شق «2» بند (2) ماده 27 معاهده، بخواهد كه ترجمه اظهارنامه بين المللي ارائه شده به وسيله متقاضي بر طبق ماده 22 معاهده:
«1»
به وسيله متقاضي يا شخصي كه اظهارنامه بين المللي را ترجمه نموده، طي يك اظهاريه اي داير بر اينكه براساس بهترين اطلاعاتي كه دارد، ترجمه كامل و صحيح است، مورد تأييد قرار گيرد؛
«2»
فقط هرگاه اداره تعيين شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشكيك نمايد، به وسيله يك مرجع دولتي يا مترجم قسم خورده تصديق شود.
(
هـ) قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق ماده 27 معاهده از متقاضي بخواهد كه يك ترجمه از سند اولويت حق تقدم را ارائه نمايد، مشروط بر اين كه، اين ترجمه را فقط زماني بتوان درخواست نمود كه اعتبار ادعاي حق تقدم به تعيين اين كه آيا اختراع مربوطه قابل ثبت است يا نه مربوط باشد.
(
و)اگر در تاريخ 17 ماه مارس سال 2000 مقرره مذكور در شق (ه) با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زماني كه مقرره مذكور با اين قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

2ـ 51 مكرر ـ شرايط و اوضاع و احوال خاص كه در آنها اسناد يا دلايل ممكن است مورد نياز نباشد.
(.
الف) هرگاه قانون ملي قابل ا جرا، نخواهد كه اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، اداره تعيين شده، نمي تواند هيچ سند يا مدركي را در ارتباط با موارد زير بخواهد، مگر اينكه بطور معقول درباره صحت مشخصات يا اعلاميه مربوطه شك نمايد:
«1»
در ارتباط با هويت مخترع (جزء «1» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه ) چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند 6 ماده 4 آئين نامه در تقاضا منعكس شده يا چنانچه اعلاميه اي درباره هويت مخترع بر طبق شق «1» بند 17 ماده 4 آئين نامه ، در تقاضا منعكس شده يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد؛
«2»
در ارتباط با واجد شرايط بودن متقاضي از تاريخ تسليم بين المللي براي درخواست اعطاي ورقه اختراع (جزء «2» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه )، چنانچه اعلاميه اي مربوط به آن موضوع بر طبق شق «2» بند 17 ماده 4 آئين نامه ، در تقاضا منعكس بوده يا مستقيماً به اداره تعيين شده باشد؛
«3»
در ارتباط با واجد شرايط بودن متقاضي در تاريخ تسليم بين المللي براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي (جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه )، چنانچه اعلاميه اي راجع به آن موضوع، بر طبق جزء «3» بند 17 ماده 4 آئين نامه، در تقاضا منعكس باشد، يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد.
(
ب)هرگاه قانون ملي قابل اجرا بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، اداره تعيين شده نمي تواند هيچ سند يا مدركي در ارتباط با موارد زير را بخواهد مگر اين كه بطور معقول درباره صحت مشخصات يا اعلاميه مربوط شك نمايد:
«1»
در ارتباط با هويت مخترع (جزء «1» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه ) (غير از سندي حاوي سوگند يا اعلاميه مخترع بودن (جزء «4» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه » چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند 6 ماده 4 آئين نامه در تقاضا منعكس باشد؛
«2»
درباره واجد شرايط بودن متقاضي، از تاريخ تسليم بين المللي، براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي (جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه )، چنانچه اعلاميه اي درباره موضوع، بر طبق جزء «3» بند 17 ماده 4 آئين نامه ، در تقاضا منعكس بوده يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد؛
«3»
حاوي سوگند يا اعلاميه مخترع بودن باشد (جزء «4» شق (الف) بند 1 ماده 51 مكرر آئين نامه ) اگر اعلاميه مخترع بودن بر طبق شق «4» بند 17 ماده 4 آئين نامه در تقاضا منعكس باشد يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد.
(
ج) اگر در تاريخ 17 ماه مارس سال 2000 هر مطلب موضوع شق (الف) اين بند، با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگار نباشد، شق (الف) در مورد آن اداره، تا زماني كه آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

3 ـ 51 مكرر ـ فرصت رعايت الزامات ملي
(
الف)هرگاه هر يك از شرايط مذكور در جزءهاي «1» تا «4» شق (الف) و شق هاي (ج) تا (ه) .بند 1 اين ماده يا هر الزام ديگري از قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، كه آن اداره مي تواند طبق بند (1) يا (2) ماده 27 معاهده اعمال نمايد، قبلاً در طي مدتي كه در آن دوره الزامات موضوع ماده 22 معاهده بايستي رعايت شوند، رعايت نشده باشند، اداره تعيين شده از متقاضي دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتي كه كمتر از دو ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود، رعايت نمايد. هر اداره تعيين شده مي تواند از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي رعايت الزامات ملي بر اثر دعوت فوق بپردازد.
(
ب) هرگاه هر الزام قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده كه آن اداره مي تواند بر طبق .بند (6) يا (7) معاهده اعمال نمايد، قبلاً در طي مدتي كه در آن مدت، الزامات موضوع ماده 22 معاهده بايستي رعايت شوند، رعايت نشده باشند، متقاضي پس از انقضاء آن مدت فرصتي خواهد داشت تا آن الزام را رعايت نمايد.
(
ج) اگر در تاريخ 17 مارس سال 2000، شق (الف) اين بند با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده در ارتباط با مهلت مذكور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زماني كه آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا 30 نوامبر سال 2000 به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده 52 ـ اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد ادارات تعيين شده
1
ـ52 – مهلت
(
الف) در هر كشور تعيين شده كه در آن رسيدگي يا بررسي بدون تقاضاي خاص آغاز مي شود، متقاضي در صورت تمايل، مي تواند ظرف مدت يك ماه از اجراي الزامات موضوع ماده 22 معاهده، حقوق مقرر در ماده 28 معاهده را اعمال نمايد، مشروط بر اين كه، اگر مكاتبه مقرر در .بند 1 ماده 47 آئين نامه ، قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا بر طبق ماده 22 معاهده، محقق نشده باشند، وي حقوق مذكور را ديرتر از چهارماه از تاريخ انقضاء مذكور اعمال ننمايد. در هر صورت، اگر قانون ملي آن كشور اجازه دهد، متقاضي مي تواند، حقوق مذكور را در هر زمان ديگري اعمال نمايد.
(
ب) در هر اداره تعيين شده اي كه در آن قانون ملي مقرر نمايد كه رسيدگي فقط براساس تقاضاي خاص آغاز شود، مهلتي كه ظرف آن مهلت يا زماني كه در آن، متقاضي مي تواند حقوق مذكور در ماده 28 معاهده را اعمال نمايد، همان خواهد بود كه در قانون ملي براي تسليم اصلاحيه ها درخصوص رسيدگي به اظهارنامه هاي ملي كه بنا به تقاضاي خاص انجام مي شود، مقرر شده است، مشروط بر اين كه مهلت مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال در شق(الف) فوق منقضي نشود، يا زمان مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا به موجب شق(الف) فوق نباشد.

قسمت ج
مواد مربوط به فصل دوم معاهده

ماده 53 ـ درخواست

1ـ 53 – فرم
(
الف) تقاضا روي فرم چاپي به عمل خواهد آمد يا به صورت فرم چاپي رايانه اي ارائه خواهد شد. مشخصات فرم چاپي و درخواست ارائه شده به صورت فرم چاپي رايانه اي به وسيله دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهد شد.
(
ب)نسخه هايي از فرمهاي درخواست چاپي به صورت رايگان توسط اداره دريافت كننده يا توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ارائه خواهد شد.

2ـ 53 – محتوا
(
الف) درخواست حاوي مطالب زير خواهد بود:
«1»
خواسته،
«2»
مشخصات مربوط به متقاضي و كارگزار در صورت وجود،
«3»
مشخصات مربوط به اظهارنامه بين المللي كه به آن مربوط مي شود،
«4»
انتخاب كشورها،
«5»
عندالانقضاء، اظهاريه اي مربوط به اصلاحيه ها.
(
ب) درخواست امضاء خواهد شد.

3ـ53 – خواسته
خواسته بايد داراي اثر زير بوده و ترجيحاً با اين كلمات و مضمون باشد درخواست طبق ماده 31 معاهده همكاري در ثبت اختراعات: امضاءكننده زير تقاضا مي نمايد كه اظهارنامه بين المللي مشخص شده زير مشمول بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات قرار گيرد.

4ـ53 – متقاضي
در ارتباط با مشخصات مربوط به متقاضي بندهاي 4 و 16 ماده 4 آئين نامه و بند 5 ماده 4 آئين نامه ، با تغييرات مقتضي، اعمال خواهد شد. فقط لازم است نام متقاضيان براي كشورهاي منتخب در درخواست درج گردد.

5 ـ53 – كارگزار يا نماينده مشترك
اگر كارگزار يا نماينده مشتركي منصوب شده باشد، اين مطلب در درخواست مشخص خواهد شد. .بندهاي 4 و 16 ماده 4 آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.

6 ـ 53 – مشخص كردن اظهارنامه بين المللي
اظهارنامه بين المللي با نام و نشاني متقاضي، عنوان اختراع، تاريخ تسليم بين المللي (اگر براي متقاضي معلوم باشد) و شماره اظهارنامه بين المللي، يا اگر چنين شماره اي براي متقاضي معلوم نباشد، نام اداره دريافت كننده كه در آن اظهارنامه بين المللي تسليم شده، مشخص خواهد شد.

7ـ 53 – انتخاب كشورها
(
الف) در درخواست حداقل يك كشور متعاهد از ميان كشورهاي تعيين شده و ملزم به .فصل 2 معاهده (كشورهاي واجد شرايط) به عنوان يك كشور انتخاب شده، مشخص خواهد شد.
(
ب) انتخاب كشورهاي متعاهد در تقاضا به طريق زير صورت خواهد گرفت:
«1»
به وسيله مشخص نمودن اين كه تمام كشورهاي واجد شرايط انتخاب شده اند، يا،
«2»
در مورد كشورهائي كه به منظور تحصيل ورقه هاي اختراع ملي تعيين شده اند، با مشخص نمودن كشورهاي واجد شرايطي كه انتخاب شده اند، و، در مورد كشورهائي كه به منظور تحصيل ورقه اختراع منطقه اي تعيين شده اند، با مشخص نمودن ورقه اختراع منطقه اي مربوطه، با مشخص نمودن تمام كشورهاي واجد شرايط عضو معاهده ثبت اختراع منطقه اي مربوطه اي كه انتخاب شده اند، يا ذكر نام كشورهائي كه كشورهاي مذكور از ميان آنان انتخاب شده اند.

8 ـ53 – امضاء
(
الف) با رعايت شق (ب) زير، درخواست به وسيله متقاضي، يا اگر بيش از يك متقاضي وجود داشته باشد، به وسيله تمام متقاضيان كه تقاضا نموده اند، امضاء خواهد شد.
(
ب)هرگاه دو يا چند متقاضي، درخواستي را تسليم كنند كه در آن كشوري انتخاب شده باشد كه قانون ملي آن كشور بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شود و هرگاه متقاضي براي آن كشور انتخاب شده كه همان مخترع است از امضاي تقاضا خودداري كند، يا نتوان پس از تلاش هاي مقتضي او را يافت يا به او دسترسي پيدا نمود، اگر تقاضا حداقل توسط يك متقاضي امضاء شده باشد، به شرط رعايت يكي از موارد زير لازم نخواهد بود كه تقاضا به وسيله آن متقاضي (متقاضي مربوطه) امضاء شود.
«1»
ارائه اظهاريه اي حاوي توضيح قانع كننده براي مرجع بررسي مقدماتي داير به عدم امضاء متقاضي مربوطه، يا
«2»
متقاضي مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، اما الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 آئين نامه رعايت شده باشد.

9ـ53 – اظهاريه راجع به اصلاحيه ها
(
الف) اگر اصلاحيه ها، بر طبق ماده 19 معاهده به عمل آمده باشد، اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها مشخص خواهد نمود كه آيا متقاضي به منظور انجام بررسي مقدماتي بين المللي مايل است كه:
«1»
آن اصلاحيه ها در نظر گرفته شوند كه در آن صورت نسخه اي از اصلاحات ترجيحاً با درخواست تسليم خواهد شد، يا
«2»
به وسيله يك اصلاحيه به موجب ماده 34 معاهده باطل شوند.
(
ب) اگر هيچ اصلاحيه اي بر طبق ماده 19 معاهده به عمل نيامده باشد و مهلت مربوط به تسليم اين اصلاحيه ها منقضي نشده باشد، اظهاريه مي تواند، حاكي از اين باشد كه متقاضي مايل است كه آغاز بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق (د) بند 1 ماده 69 آئين نامه به تعويق افتد.
(
ج) اگر هر اصلاحيه بر طبق ماده 34 معاهده، با درخواست تسليم شود، اظهاريه مراتب را مشخص خواهد نمود.

ماده 54 ـ متقاضي واجد شرايط براي درخواست

1ـ54 – اقامت و تابعيت
(
الف) با رعايت مقررات شق (ب) اين بند، اقامت يا تابعيت متقاضي از لحاظ بند (2) .ماده 31 معاهده، بر طبق شق (الف) و (ب) بند 1 ماده 18 آئين نامه تعيين خواهد شد.
(
ب) مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، در شرايط و اوضاع و احوال مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري، از اداره دريافت كننده، يا هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد، از اداره ملي يا اداره اي كه از طرف اداره ملي كشور متعاهد مربوط عمل مي كند، تقاضا خواهد نمود كه درباره اين مسئله كه آيا متقاضي مقيم يا تبعه كشور متعاهدي است كه او مدعي است، يك تبعه يا مقيم آن است، تصميم گيري نمايد. مرجع بررسي مقدماتي بين المللي متقاضي را از چنين تقاضائي مطلع خواهد نمود. متقاضي فرصتي خواهد داشت تا استدلال هاي خود را مستقيماً به اداره مربوطه تسليم نمايد. اداره مربوطه به اين مسأله فوراً رسيدگي خواهد نمود.

2ـ54 – حق تسليم درخواست
حق تسليم درخواست بر طبق بند (2) ماده 31 معاهده در صورتي وجود خواهد داشت كه متقاضي مطرح كننده درخواست، يا اگر متقاضي دو يا چند نفر باشند، حداقل يكي از آنها مقيم يا تبعه كشور متعاهدي باشند كه ملزم به فصل دوم معاهده است، و اظهارنامه بين المللي به يك اداره دريافت كننده يك كشور متعاهد ملزم به فصل دوم معاهده يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهد ملزم به فصل مزبور تسليم شده باشد.

3ـ54 – اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده.
هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده به موجب جزء «3» شق .(الف) بند 1 ماده 19 آئين نامه تسليم شده باشد، از لحاظ شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده، دفتر بين المللي به عنوان عمل كننده براي كشور متعاهدي كه متقاضي مقيم يا تبعه آن است، تلقي خواهد شد.

4ـ54 – متقاضي غيرواجد شرايط براي درخواست
اگر متقاضي داراي حق (طرح يك) تقاضا نباشد، يا در مورد وجود دو يا چند متقاضي، اگر هيچكدام از آنها داراي حق تسليم درخواست بر طبق بند 2 ماده 54 آئين نامه نباشند، درخواست تسليم نشده تلقي خواهد شد.

ماده 55 زبان ها (بررسي مقدماتي بين المللي)

1ـ 55 – زبان درخواست
درخواست به زباني خواهد بود كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان است، يا اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه انتشار يافته تسليم شده باشد، درخواست به زباني خواهد بود كه انتشار اظهارنامه بين المللي به آن زبان صورت گرفته است، مع هذا اگر طبق بند 2 ماده 55 .آئين نامه ، ترجمه اظهارنامه بين المللي لازم باشد، درخواست به زبان آن ترجمه خواهد بود.

2ـ55 – ترجمه اظهارنامه بين المللي
(
الف) هرگاه هيچ يك از زباني كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده يا زباني كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان منتشر شده، مورد قبول مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه بايد بررسي مقدماتي بين المللي را انجام دهد نباشد، با رعايت شق (ب) اين بند، متقاضي همراه با درخواست، ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي را به زباني ارائه خواهد نمود كه:
«1»
هم مورد قبول آن مرجع باشد،
«2»
و هم يك زبان انتشار باشد.
(
ب) هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي به زباني كه در بند (الف) فوق به آن اشاره شد در اجراي شق (ب) بند 1 ماده 23 آئين نامه به مرجع جستجوي بين المللي ارسال شده باشد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بخشي از همان اداره ملي يا سازمان بين الدولي باشد، كه مرجع جستجوي بين المللي است، متقاضي ملزم به ارائه ترجمه اي بر طبق شق (الف) فوق نخواهد بود. در چنين موردي بررسي مقدماتي بين المللي براساس ترجمه تسليمي بر طبق شق (ب) بند (1) ماده 23 آئين نامه صورت خواهد گرفت، مگر اين كه متقاضي ترجمه اي را بر طبق شق (الف) فوق ارائه نمايد.
(
ج) اگر الزام موضوع شق (الف) فوق رعايت نشود و شق (ب) فوق صادق نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه لازم را ارائه دهد. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوتنامه نخواهد بود. اين مهلت مي تواند توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي در هر زمان قبل از اين كه تصميمي اتخاذ شده باشد، تمديد گردد.
(
د)اگر متقاضي ظرف مهلت مقرره بر طبق بند (ج) فوق دعوت را اجابت نمايد، الزام مزبور رعايت شده تلقي مي گردد. اگر متقاضي چنين نكند، تقاضا تسليم شده تلقي نخواهد شد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مراتب را از همين قرار اعلام خواهد نمود.

3ـ55 – ترجمه اصلاحيه ها
(
الف) هرگاه بر طبق بند 2 ماده 55 آئين نامه ، ترجمه اظهارنامه بين المللي لازم باشد، هر اصلاحاتي كه در اظهاريه مربوط به اصلاحات موضوع بند 9 ماده 53 آئين نامه به آن اشاره و متقاضي مايل است كه در بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته شوند، و هر اصلاحات موضوع .ماده 19 معاهده كه بايد بر طبق شق (ج) بند 1 ماده 66 آئين نامه در نظر گرفته شوند، به زبان آن ترجمه خواهد بود. هرگاه اينگونه اصلاحيه ها به زبان ديگري بوده يا تسليم شده باشند، ترجمه آنها نيز ارائه خواهد شد.
(
ب)هرگاه ترجمه لازم از يك اصلاح مذكور در شق (الف) فوق ارائه نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتي كه بر طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه مزبور را ارائه نمايد. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. اين مهلت مي تواند توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، در هر زمان قبل از اين كه تصميمي اتخاذ شده باشد تمديد گردد.
(
ج) اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق (ب) فوق، دعوت را اجابت ننمايد، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، اصلاحيه در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده 56 انتخاب هاي متعاقب

1ـ56 – انتخاب هايي كه بعد از درخواست تسليم شوند.
(
الف) انتخاب كشورها، متعاقب تسليم درخواست (انتخاب متعاقب)، به وسيله تسليم اطلاعيه اي به دفتر بين المللي محقق خواهد شد. در اعلاميه مزبور اظهارنامه بين المللي و درخواست مشخص شده و حاوي مشخصات به نحو مذكور در جزء «2» شق (ب) بند 7 ماده 53 آئين نامه خواهد بود.
(
ب) با رعايت شق (ج)، اعلاميه مذكور در شق (الف) فوق براي كشورهاي انتخاب شده مربوطه به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد، يا اگر بيش از يك متقاضي براي آن كشورها وجود داشته باشد، توسط همه آنها امضاء خواهد شد.
(
ج) هرگاه دو يا چند متقاضي اعلاميه اي مبني بر انتخاب متعاقب كشوري را تسليم نمايند، كه قانون ملي آن بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شود، و هرگاه متقاضي براي آن كشور منتخب كه همان مخترع است از امضاء اعلاميه امتناع ورزد يا نتوان پس از تلاش مقتضي او را يافت يا به او دسترسي پيدا نمود، احتياجي به امضاي اعلاميه به وسيله آن متقاضي نخواهد بود «متقاضي مربوطه» اگر حداقل به وسيله يك متقاضي امضاء شود و
«1»
ارائه اظهاريه اي حاوي توضيح قانع كننده براي دفتر بين المللي داير به عدم امضاي متقاضي مربوطه يا،
«2»
متقاضي مربوط تقاضا را امضاء ننموده باشد ولي الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 آئين نامه رعايت شده باشد. يا درخواست را امضاء نكرده باشد اما الزامات شق (ب) بند 8 ماده 53 آئين نامه رعايت شده باشد.
(
د) ذكر نام متقاضي براي كشوري كه متعاقباً انتخاب مي شود، به عنوان متقاضي در درخواست ضرورتي ندارد.
(
ه) گر اعلاميه اي داير به انتخاب متعاقب پس از انقضاء 19 ماه از تاريخ حق تقدم تسليم گردد، دفتر بين المللي، به متقاضي اطلاع خواهد داد كه آن انتخاب فاقد اثر مقرر در شق .(الف) بند .(1) ماده 39 معاهده خواهد بود و اقدامات مذكور در ماده 22 معاهده، بايستي درخصوص آن اداره منتخب مربوطه ظرف مهلت قابل اعمال بر طبق ماده 22 معاهده انجام شود.
(
و) اگر با وجود شق (الف)، اعلاميه اي داير به انتخاب متعاقب به وسيله متقاضي به جاي تسليم به دفتر بين المللي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شود. آن مرجع تاريخ وصول را بر روي اعلاميه مشخص نموده و آن را فوراً براي دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود. چنين تلقي خواهد شد كه وصول اعلاميه به دفتر بين المللي همان تاريخي است كه فوقاً مشخص شده است.

2ـ56 – مشخص نمودن اظهارنامه بين المللي
اظهارنامه بين المللي به نحو مقرر در بند 6 ماده 53 آئين نامه مشخص خواهد شد.

3ـ56 – مشخص نمودن درخواست
درخواست به وسيله تاريخي كه در آن تاريخ به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شده و به وسيله نام آن مرجع مشخص خواهد شد.

4ـ56 – فرم انتخاب هاي متعاقب
اعلاميه داير به انتخاب متعاقب، ترجيحاً با كلمات زير تنظيم خواهد شد:
«
درخصوص اظهارنامه بين المللي تسليمي به ….. در ….. تحت شماره …. به وسيله …. (متقاضي) (و تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي تسليمي در …. به ….) امضاءكننده زير كشور(هاي) زير را نيز بر طبق ماده 31 معاهده همكاري در ثبت اختراعات انتخاب مي نمايد…..»

5 ـ56 – زبان براي انتخاب هاي متعاقب
انتخاب متعاقب به همان زبان درخواست خواهد بود.

ماده 57 هزينه اقدام

1ـ57 – الزام به پرداخت
هر درخواست براي بررسي مقدماتي بين المللي، مشمول پرداخت هزينه اي به نفع دفتر بين المللي (هزينه اقدام) خواهد بود كه به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه درخواست به آن تسليم شده است، وصول خواهد شد.

2ـ57 – مبلغ
(
الف) مبلغ هزينه اقدام به نحو مقرر در جدول هزينه ها خواهد بود.
(
ب) [حذف شده است.]
(
ج) هزينه اقدام به پول يا يكي از پول هاي مقرر توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي (پول مقرر) پرداخت خواهد شد. با اين تفاهم كه هنگامي كه توسط آن مرجع به دفتر بين المللي انتقال داده شود، آن پول به راحتي قابل تسعير به پول سوئيس باشد. براي هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه پرداخت هزينه اقدام را به هر پولي غير از پول سوئيس مقرر نمايد، مبلغ هزينه اقدام به هر پول مقرر را مدير كل پس از مشورت با اداره اي كه بر طبق شق (ب) بند 2 .ماده 15 آئين نامه در ارتباط با آن پول، مشورت صورت مي گيرد، يا در صورتي كه چنين اداره اي وجود نداشته باشد، پس از مشورت با مرجعي كه پرداخت به آن پول را مقرر نموده، تعيين خواهد نمود. مبلغي كه به اين ترتيب تعيين مي شود، به صورت گرد شده، معادل مبلغي به پول سوئيس خواهد بود كه در جدول هزينه ها تعيين شده است. اين مبلغ توسط دفتر بين المللي به هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، كه پرداخت به آن پول مقرر را تجويز نموده، اطلاع داده شده، و در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.
(
د)هرگاه مبلغ هزينه اقدام كه در جدول هزينه ها مقرر شده، تغيير پيدا كند، مبلغ متناظر به پول هاي مقرر از همان تاريخ درج مبلغ در جدول اصلاح شده هزينه ها اعمال خواهد شد.
(
ه)هرگاه نرخ تسعير بين پول سوئيس و هرپول مقرر با آخرين نرخ تسعير اعمال شده متفاوت شود، مديركل مبلغ جديد به پول مقرر را بر طبق رهنمودهاي مجمع تعيين خواهد نمود.
مبلغي كه جديداً تعيين مي شود، پس از دو ماه از انتشار آن در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهد بود، با اين قيد كه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ذينفع و مديركل مي توانند درباره تاريخي در آن دو ماه به توافق برسند كه در آن صورت مبلغ مذكور براي آن مرجع از آن تاريخ قابل اعمال خواهد بود.

3ـ 57 – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت
هزينه اقدام ظرف مدت يك ماه از تاريخي كه در آن تاريخ درخواست تسليم شده پرداخت خواهد شد. مشروط بر اينكه، هرگاه درخواست به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي برطبق بند 3 ماده 59 .آئين نامه ارسال شده باشد، هزينه اقدام ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول بوسيله آن مرجع پرداخت خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت همان مبلغي خواهد بود كه در تاريخ تسليم يا تاريخ دريافت، برحسب مورد، قابل پرداخت است. از لحاظ دوجمله اخير شق (ه) بند 3 ماده 59 آئين نامه قابل اجراء نخواهد بود.

4ـ 57 و 5 ـ 57 – حذف شده است.

6 ـ 57 – استرداد
مرجع بررسي مقدماتي بين المللي در موارد زير هزينه اقدام را به متقاضي مسترد خواهد نمود:
«1»
اگر درخواست قبل از اينكه توسط آن مرجع به دفتر بين المللي ارسال شود مسترد گردد، يا
«2»
اگر درخواست بر طبق بند 4 ماده 54 آئين نامه تسليم نشده تلقي گردد.

ماده 58 ـ هزينه بررسي مقدماتي
1
ـ 58 – حق مطالبه هزينه
(
الف) هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مي تواند از متقاضي بخواهد كه به نفع آن مرجع در قبال انجام بررسي مقدماتي بين المللي و همچنين انجام ساير وظايفي كه طبق معاهده و اين آئين نامه به مراجع بررسي مقدماتي بين المللي محول شده، هزينه اي (هزينه بررسي مقدماتي) را پرداخت نمايد.
(
ب) مبلغ هزينه بررسي مقدماتي بين المللي، در صورت وجود، توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تعيين خواهد شد. در مورد مهلت پرداخت هزينه بررسي مقدماتي و مبلغ قابل پرداخت، مقررات بند 3 ماده 57 آئين نامه در خصوص هزينه اقدام با تغييرات مقتضي اجرا خواهد شد.
(
ج) هزينه بررسي مقدماتي مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه آن مرجع يك اداره ملي باشد، آن هزينه به پولي كه آن اداره تعيين نموده است، پرداخت خواهد شد، و هرگاه آن مرجع يك سازمان بين الدولي باشد، هزينه مزبور به پول كشور مقر آن سازمان يا هر پول ديگري كه به راحتي قابل تسعير به پول آن كشور باشد، پرداخت خواهد شد.
2
ـ 58 – حذف شده است.
3
ـ 58 – استرداد
هرگاه چنين تلقي شود كه درخواست تسليم نشده است، مراجع بررسي مقدماتي بين المللي، حدود، در صورت وجود، و شرايط، در صورت وجود، كه به موجب آن ها هرگونه هزينه پرداختي به عنوان هزينه بررسي مقدماتي قابل استرداد است را به دفتر بين المللي اعلام خواهند نمود و دفتر بين المللي فوراً اين اطلاعات را انتشار خواهد داد.

ماده 58 مكررـ تمديد مهلت هاي پرداخت هزينه ها

1ـ 58 مكرر ـ دعوت توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) هرگاه بر طبق بند 3 ماده 57 و شق (ب) بند 1 ماده 58 آئين نامه، پرداخت ها مي بايست صورت گيرد اما مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه هيچ هزينه اي به آن پرداخت نشده است، يا اينكه مبلغ پرداختي به آن كافي براي پوشش دادن به هزينه اقدام و هزينه بررسي مقدماتي نمي باشد، آن مرجع از متقاضي دعوت خواهدنمود كه ظرف مهلت يكماه از تاريخ دعوت، مبلغ لازم براي پوشش دادن به آن هزينه ها را، عندالاقتضاء، همراه با هزينه پرداخت با تاخير طبق .بند 2 ماده 58 مكرر آئين نامه، به آن پرداخت نمايد.
(
ب)هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي طبق شق (الف) فوق دعوتنامه اي را ارسال كرده باشد و ظرف مهلت مقرر در آن. شق، متقاضي مبلغ مربوطه را به صورت كامل، شامل، عندالاقتضاء، هزينه پرداخت با تأخير طبق بند 2 ماده 58 مكرر آئين نامه پرداخت نكرده باشد، با رعايت شق (ج)، درخواست تسليم نشده تلقي خواهد شد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مراتب را اعلام خواهد نمود.
(
ج) هر مبلغ دريافتي بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از اينكه آن مرجع دعوتنامه را بر طبق شق (الف) فوق ارسال نموده باشد، بر حسب مورد، دريافت شده قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند 3 ماده 57 يا شق (ب) بند 1 ماده 58 آئين نامه ، تلقي خواهد شد.
(
د) هر مبلغ دريافتي بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از اينكه آن مرجع بر طبق شق .(ب) فوق اقدام نموده باشد، دريافت شده قبل از انقضاي مهلت مقرر در شق (الف) فوق تلقي خواهد شد.

2ـ 58 – هزينه پرداخت با تأخير
(
الف)پرداخت هزينه ها در پاسخ به يك دعوت بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 58 مكرر .آئين نامه ، ممكن است، بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشمول پرداخت هزينه پرداخت با تاخير به نفع آن مرجع گردد، مبلغ هزينه مزبور به قرار زير خواهد بود:
«1» 50
درصد مبلغ هزينه هاي پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، يا
«2»
اگر مبلغ محاسبه شده بر طبق جزء «1» فوق كمتر از هزينه اقدام باشد، مبلغي معادل با آن:
(
ب)مبلغ هزينه پرداخت با تأخير به هر حال، از دو برابر مبلغ هزينه اقدام بيشتر نخواهد بود.

ماده 59 ـ مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ 59 – درخواست طبق شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده
(
الف) در مورد درخواست هاي به عمل آمده بر طبق شق (الف) بند (2) ماده 31 معاهده، هر اداره دريافت كننده يا عمل كننده براي يك كشور متعاهد، كه ملزم به مقررات فصل دوم باشد، بر طبق شرايط موافقتنامه قابل اجراي مذكور در بند (2) و بند (3) ماده 32 معاهده، به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد كه كدام مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي، صالح براي بررسي مقدماتي اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به آن خواهدبود. دفتر بين المللي فوراً اين اطلاعات را انتشار خواهد داد. هرگاه چند مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صلاحيتدار باشند، مقررات بند 2 ماده 35 .آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.
(
ب)هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئين نامه و دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده، تسليم شده باشد، شق (ب) و (الف) بند 3 ماده 35 .آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد. شق (الف) اين ماده در مورد دفتر بين المللي، به عنوان اداره دريافت كننده بر طبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئين نامه اعمال نخواهد شد.

2ـ 59 – درخواست ها طبق شق (ب) بند (2) ماده 31 معاهده
در مورد درخواست هاي به عمل آمده بر طبق شق (ب) بند (2) ماده 31 معاهده، به هنگام تعيين مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي براي اظهارنامه هاي بين المللي كه به اداره ملي، كه خود يك مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي است، تسليم شده باشد، مجمع ارجحيت را به آن مرجع خواهد داد و اگر آن اداره ملي يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نباشد، مجمع ارجحيت را به آن مرجع بررسي مقدماتي بين المللي خواهد داد كه اداره مزبور آن را توصيه نموده باشد.

3ـ 59 – ارسال درخواست به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) اگر درخواست به يك اداره دريافت كننده، يك مرجع جستجوي بين المللي يا يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه صالح براي انجام بررسي مقدماتي بين المللي در مورد اظهارنامه بين المللي نيست، تسليم شده باشد، آن اداره يا مرجع، تاريخ دريافت را روي درخواست درج نموده و درخواست را فوراً به دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود، مگر اينكه تصميم بگيرد كه بر طبق شق (و) اين بند عمل نمايد.
(
ب) اگر درخواست به دفتر بين المللي تسليم شده باشد، دفتر بين المللي تاريخ دريافت را روي درخواست درج خواهد نمود.
(
ج) هرگاه درخواست بر طبق شق (الف) فوق به دفتر بين المللي ارسال شده باشد، يا به آن اداره بر طبق شق (ب) فوق تسليم شده باشد، دفتر بين المللي فوراً:
«1»
اگر فقط يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صلاحيتدار وجود داشته باشد، تقاضا را به آن مرجع ارسال و مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد، يا
«2»
اگر دو يا چند مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صالح باشند، از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت 15 روز از تاريخ دعوت يا 19 ماه از تاريخ حق تقدم، هركدام كه ديرتر باشد، مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي كه بايد درخواست به آن ارسال شود را مشخص نمايد.
(
د) هرگاه مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق جزء «2» شق (ج) فوق اعلام نمايد، دفتر بين المللي فوراً درخواست را به آن مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي اعلامي از طرف متقاضي ارسال خواهد نمود. هرگاه چنين اعلامي از طرف متقاضي صورت نگرفته باشد درخواست تسليم نشده تلقي و دفتر بين المللي مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
(
ه)هرگاه درخواست به يك مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند .(ج) ارسال شده باشد، چنين تلقي خواهد شد كه درخواست مزبور از طرف آن مرجع در تاريخ درج شده روي آن بر طبق شق (الف) يا (ب)، هركدام كه مقتضي باشد، دريافت شده است، و چنين تلقي خواهد شد كه درخواستي كه با اين نحو ارسال گرديده در آن تاريخ بوسيله آن مرجع وصول شده است.
(
و) هرگاه يك اداره يا يك مرجع كه درخواست به آن بر طبق شق (الف) فوق تسليم شده، تصميم بگيرد كه درخواست مزبور را مستقيماً به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي ارسال نمايد، شقوق (ج) الي (ه) با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.

ماده 60 ـ برخي نقايص در درخواست يا انتخاب ها

1ـ60 – نقايص در درخواست
اگر در درخواست، الزامات تعيين شده در بند 1 ماده 53، جزء «1» تا «4» شق
(
الف) بند 2 .ماده 53، شق (ب) بند 2 ماده 53، بند 3 تا بند 8 ماده 53 و بند 1 ماده 55 آئين نامه رعايت نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه نقايص را ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، رفع نمايد. مهلت اعطائي، كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. اين مهلت را مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند در هر زمان تا قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شود، تمديد نمايد.
(
ب) اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه درخواست در تاريخي كه عملاً تسليم شده، دريافت گرديده است، مشروط بر اينكه درخواستي كه به اين نحو تسليم شده، حداقل حاوي يك انتخاب بوده و شناسائي اظهارنامه بين المللي را ميسر سازد، در غير اينصورت چنين تلقي خواهدشد كه درخواست در تاريخي كه مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي در آن تاريخ رفع نقص را دريافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعايت شق (د) اين بند، اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق، دعوت را اجابت ننمايد، چنين تلقي خواهد شد كه تقاضا تسليم نشده و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
(
د) هرگاه پس از انقضاي مهلت مقرر در شق (الف) فوق، مشخص شود كه امضاي لازم بر طبق بند8 ماده 58 آئين نامه، يا يك مطلب مقرر در خصوص يك متقاضي براي يك كشور منتخب خاص وجود ندارد، چنين تلقي خواهد شد كه انتخاب آن كشور صورت نگرفته است.
(
ه) اگر نقص به وسيله دفتر بين المللي مشاهده شود، آن دفتر توجه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي را به نقص مزبور جلب نموده و آن مرجع سپس بر طبق شقوق (الف) تا (د) فوق اقدام خواهد نمود.
(
و) اگر درخواست حاوي اظهاريه اي راجع به اصلاحيه ها نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند 1 ماده 66 و شق (الف) يا شق (ب) بند 1 ماده 69 آئين نامه اقدام خواهد نمود.
(
ز) هرگاه اظهاريه راجع به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد، داير بر اينكه اصلاحيه ها بر طبق ماده 34 معاهده همراه با درخواست تسليم شده اند [شق (ج) بند9 ماده53 آئين نامه ] ولي در واقع چنين اصلاحيه هائي تسليم نشده باشند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف يك مهلت كه در دعوتنامه تعيين مي شود، اصلاحيه ها را تسليم نمايد و بر طبق شق (ه) بند 1 ماده 69 آئين نامه اقدام خواهد نمود.

2ـ60 – نقايص در انتخاب هاي متعاقب
(
الف) اگر در اعلاميه مربوط به يك انتخاب متعاقب، الزامات ماده 56 آئين نامه رعايت نشده باشد، دفتر بين المللي از متقاضي خواهد خواست كه نقايص را در ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد رفع نمايد.
اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. مهلت مزبور مي تواند قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شده باشد، توسط دفتر بين المللي تمديد گردد.
(
ب) اگر متقاضي، دعوت را ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق اجابت نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه در تاريخي كه عملاً تسليم شده دريافت شده است،مشروط بر اينكه اعلاميه اي كه به اين نحو تسليم شده، حداقل حاوي يك انتخاب بوده و شناسائي اظهارنامه بين المللي را ميسر سازد؛ در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه در تاريخي كه مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي در آن تاريخ رفع نقص را دريافت نموده، واصل شده است.
(
ج) با رعايت شق (د) اين بند اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق (الف) فوق دعوت را اجابت ننمايد، چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه تسليم نشده و دفتر بين المللي مراتب را از همين قرار اعلام خواهد نمود.
(
د)هرگاه در خصوص يك متقاضي براي يك كشور خاص انتخاب شده، مشخص شود كه پس از انقضاي مهلت موضوع شق (الف)، امضاي لازم بر طبق شق (ب) و (ج) بند 1 .ماده 56 آئين نامه يا نام يا نشاني وجود ندارد، چنين تلقي خواهد شد كه انتخاب متعاقب كشور صورت نگرفته است.

ماده 61 ـ اطلاع درخواست و انتخاب ها

1ـ61 – اطلاع به دفتر بين المللي و متقاضي
(
الف) مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بر روي درخواست، تاريخ دريافت يا عندالاقتضاء، تاريخ مذكور در شق (ب) بند 1 ماده 60 آئين نامه را مشخص خواهد نمود. مرجع بررسي مقدماتي بين المللي فوراً يا درخواست را براي دفتر بين المللي ارسال و كپي آن را در بايگاني خود ضبط خواهد نمود، يا اينكه كپي آن را براي دفتر بين المللي ارسال، واصل آن را در بايگاني خود نگاهداري مي نمايد.
(
ب) مرجع بررسي مقدماتي بين المللي فوراً تاريخ دريافت درخواست را به متقاضي اطلاع خواهد داد. هرگاه درخواست بر طبق بند 4 ماده 54، شق (د) بند 2 ماده 55، شق (ب) بند 1 ماده 58 مكرر يا شق (ج) بند 1 ماده 60 آئين نامه تسليم نشده، تلقي شده باشد، يا هرگاه يك انتخاب بر طبق شق (د) بند 1 ماده 60 آئين نامه صورت گرفته تلقي نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مراتب را به متقاضي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.
(
ج) دفتر بين المللي دريافت و تاريخ دريافت هر اطلاعيه داير به انتخاب متعاقب را فوراً به متقاضي اطلاع خواهد داد. تاريخ مزبور، تاريخ واقعي دريافت بوسيله دفتر بين المللي يا عندالاقتضاء تاريخ مقرر در شق (و) بند 1 ماده 56 يا شق (ب) بند 2 ماده 60 آئين نامه خواهد بود. هرگاه اطلاعيه بر طبق شق (ج) بند 2 ماده 60 اطلاعيه تسليم نشده، تلقي شده باشد يا هرگاه يك انتخاب متعاقب بر طب شق (د) بند 2 ماده 60 آئين نامه صورت گرفته تلقي نشده باشد، دفتر بين المللي مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد.

2ـ61 – اطلاع به ادارات منتخب
(
الف) اطلاعيه مقرر در بند (7) ماده 31 معاهده بوسيله دفتر بين المللي محقق خواهد شد.
(
ب) در اطلاعيه، شماره و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي، تاريخ تسليم اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعا شده (هرگاه حق تقدم ادعا شده باشد) تاريخ دريافت درخواست بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ـ و در مورد يك انتخاب متعاقب ـ تاريخ دريافت اطلاعيه داير به تحقق انتخاب متعاقب،مشخص خواهد شد.
(
ج) اطلاعيه همراه با مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده به اداره منتخب ارسال خواهد شد. انتخاب هاي محقق شده، پس از اين مكاتبه، فوراً پس از انجام آنها اطلاع داده خواهدشد.
(
د)هرگاه قبل از انجام مكاتبه مقرر در ماده 20 معاهده، متقاضي بر طبق بند (2) ماده 40 معاهده، تقاضاي صريحي را از يك اداره منتخب به عمل آورد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره منتخب، فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره، انجام خواهد داد.

3ـ61 – اطلاعات براي متقاضي
دفتر بين المللي، متقاضي را كتباً از اطلاعيـه مذكور در بند 2 ماده 61 آئين نامه و ادارات منتخب اعلام شده بر طبق بند (7) ماده 31 معاهده مطلع خواهد ساخت.

4ـ61 – انتشار در روزنامه رسمي
هرگاه درخواستي قبل از انقضاء 19 ماه از تاريخ حق تقدم تسليم شده باشد، دفتر بين المللي، فوراً پس از تسليم درخواست ولي نه قبل از انتشار بين المللي، اظهارنامه بين المللي، اطلاعات مربوط به درخواست و كشورهاي منتخب مربوطه را به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري، در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد.

ماده 62 ـ نسخه اصلاحيه ها برطبق ماده 19 معاهده براي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ62 – اصلاحات انجام شده قبل از تسليم درخواست
پس از دريافت يك درخواست يا نسخه اي از آن از مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، دفتر بين المللي فوراً نسخه اي از هر اصلاحيه موضوع ماده 19 معاهده و هر اظهاريه مذكور در آن ماده را به آن مرجع ارسال خواهد داشت، مگر اينكه مرجع مزبور اعلام نموده باشد كه قبلا چنين نسخه اي را دريافت كرده است.
2
ـ62 – اصلاحات انجام شده پس از تسليم درخواست
اگر در زمان تسليم هرگونه اصلاحيه موضوع ماده 19 معاهده، درخواستي قبلاً تسليم شده باشد، مرجح است كه متقاضي همزمان با تسليم اصلاحيه ها به دفتر بين المللي، نسخه اي از اين اصلاحيه ها و هرگونه اظهاريه مذكور در آن ماده را نيز به مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي تسليم نمايد. در هر حال دفتر بين المللي فوراً نسخه اي از اين اصلاحيه ها و اظهاريه را به آن مرجع ارسال خواهد نمود.

ماده 63 ـ حداقل الزامات براي مراجع بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ63 – تعريف حداقل الزامات
حداقل الزامات مذكور در بند (3) ماده 32 معاهده به قرار زير خواهد بود:
«1»
اداره ملي يا سازمان بين الدولي حداقل بايد داراي 100 نفر مستخدم تمام وقت و واجد خصوصيات فني كافي براي انجام بررسي ها باشند؛
«2»
اداره يا سازمان مذكور بايد حداقل اسناد مذكور در ماده 34 آئين نامه كه به نحو مناسب براي اهداف بررسي منظم شده باشد را به سهولت در دسترس داشته باشد؛
«3»
اداره يا سازمان مذكور بايد داراي كاركناني باشند كه مي توانند بررسي را در رشته هاي فني مورد نظر، انجام دهند و از لحاظ زبان توانائي لازم را دست كم براي فهم زبان هائي كه حداقل اسناد مذكور در ماده 34 آئين نامه به آن زبان ها نوشته يا ترجمه شده اند دارا باشند.

ماده 64 ـ سابقه اختراع ادعائي براي بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ64 – سابقه اختراع ادعائي
از لحاظ بند (2) و بند (3) ماده 33 معاهده، هر چيزي كه در ارتباط با اختراع ادعائي) از طريق افشاء كتبي (شامل نقشه ها و ساير تصاوير) در هرجائي از جهان در دسترس عموم گذارده شده باشد، به عنوان سابقه اختراع ادعائي تلقي خواهد شد، مشروط بر اينكه در دسترس قرار گرفتن مزبور قبل از تاريخ مربوطه محقق شده باشد.
ب- از لحاظ شق (الف) فوق تاريخ مربوطه عبارت خواهد بود از:
«1»
با رعايت جزء «2» زير، تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه بين المللي كه تحت بررسي مقدماتي بين المللي است؛
«2»
هرگاه اظهارنامه بين المللي تحت بررسي مقدماتي بين المللي به صورت معتبري حق تقدم اظهارنامه مقدمي را ادعا نمايد، تاريخ تسليم آن اظهارنامه مقدم.

2ـ64 – افشاهاي غيرمكتوب
در مواردي كه در دسترس عموم قراردادن از طريق افشاء شفاهي، استفاده، نمايش و يا ساير وسايل غيركتبي (افشاء غيركتبي) قبل از تاريخ مربوط به نحو مقرر در شق (ب) بند 1 ماده 64 آئين نامه صورت گرفته باشد و تاريخ اينگونه افشاء غيركتبي در يك افشاء مكتوبي كه در دسترس عموم قرار گرفته و تاريخ آن همان تاريخ مربوط يا ديرتر از آن باشد، منعكس شود، افشاء غيرمكتوب بخشي از سابقه اختراع ادعائي، از لحاظ بند (2) و بند (3) ماده 33 معاهده تلقـي نخواهد شد. مع هذا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي توجه را به چنين افشاء غيركتبي به نحو مقرر در بند 9 ماده 70 آئين نامه جلب خواهدنمود.

3ـ64 – برخي اسناد منتشر شده
در مواردي كه هر اظهارنامه يا هر اختراع ثبت شده كه اگر قبل از تاريخ مربوطه مذكور در بند 1 .ماده 64 آئين نامه انتشار مي يافت مي توانست از لحاظ بند (2) و (3) ماده 33 معاهده، سابقه اختراع ادعائي تلقي شود، در همان تاريخ مربوطه يا ديرتر از آن انتشار يافته باشد، ولي قبل از تاريخ مربوطه تسليم شده يا حق اولويت يك اظهارنامه قبلي كه قبل از تاريخ مربوطه تسليم شده را ادعا نمايد، چنين اظهارنامه منتشره يا اختراع ثبت شده، بخشي از سابقه اختراع ادعائي از لحاظ بند (2) و (3) ماده 33 معاهده تلقي نخواهدشد. مع هذا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي توجه را به چنين اظهارنامه يا اختراع ثبت شده به نحو مقرر در بند 10 ماده 70 آئين نامه جلب خواهد نمود.

ماده 65 ـ گام ابتكاري يا نا آشكار بودن
1
ـ 65 – روش مربوط به سابقه اختراع ادعائي
از لحاظ بند (3) ماده 33 معاهده، در هر بررسي مقدماتي بين المللي، رابطه هر ادعاي خاص با سابقه اختراع ادعائي بطور كلي در نظر گرفته خواهد شد. بررسي مزبور رابطه ادعا را نه تنها با يكايك اسناد يا بخشي از آنها به صورت جداگانه در نظر مي گيرد، بلكه همچنين رابطه آن را با تركيب هاي اينگونه اسناد يا بخش هاي اسناد، هرگاه چنين تركيب هائي براي شخصي كه در فن مربوط داراي مهارت است واضح و آشكار باشد، نيز در نظر خواهد گرفت.
2
ـ 65 – تاريخ مربوط
از لحـاظ بند (3) ماده 33 معـاهـده، تاريخ مربوط براي بررسي يك گام ابتكاري (نا آشكار بودن)، تاريخي است كه در بند 1 ماده 64 آئين نامه مقرر شده است.

ماده 66 ـ آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ 66 – مبناي بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) با رعايت شقوق (ب) تا (د) اين بند، بررسي مقدماتي بين المللي مبتني بر اظهارنامه بين المللي تسليمي خواهد بود.
(
ب) متقاضي مي تواند اطلاحيه هائي را طبق ماده 34 معاهده، در زمان تسليم درخواست يا با رعايت بند 4 مكرر ماده 66 آئين نامه ، تا قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تسليم نمايد.
(
ج) هر اصلاحيه به موجب ماده 19 معاهده كه قبل از تسليم درخواست ارائه شود، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته خواهد شد، مگر اينكه بوسيله اصلاحيه بر طبق .ماده 34 معاهده، باطل تلقي شده يا اصلاحيه جايگزين شده باشد.
(
د) هر اصلاحيه به موجب ماده 19 معاهده كه بعد از تسليم درخواست ارائه شود و هر اصلاحيه كه به موجب $ماده 34 معاهده به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شود، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، با رعايت بند 4 مكرر ماده 66 آئين نامه، در نظر گرفته خواهد شد.
(
ه) نيازي نيست كه ادعاهاي مربوط به اختراعاتي كه در ارتباط با آن ها هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده، موضوع بررسي مقدماتي بين الملل قرار گيرند.

2ـ 66 – اولين نظريه كتبي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
«1»
تشخيص دهد كه هركدام از وضعيت هاي مذكور در بند (4) ماده 34 معاهده وجود دارد،
«2»
تشخيص دهد كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي بايد در خصوص هر ادعايي به علت اينكه ادعاي اختراعي در آن به نظر جديد نمي رسد، شامل گام ابتكاري نيست (به نظر ناآشكار نمي رسد) يا به نظر نمي رسد كه كاربرد صنعتي داشته باشد، منفي باشد،
«3»
ملاحظه نمايد كه در فرم يا محتواي اظهارنامه بين المللي بر طبق معاهده يا مقررات آئين نامه، برخي نقايص وجود دارد،
«4»
تشخـيص دهـد كه اصـلاحيه اي فـراتر از افـشاء در اظـهارنامه بيـن المللي تسليمي است،
«5»
مايل باشد كه نقطه نظرات مربوط به وضوح ادعاها، توصيف و نقشه ها يا اين موضوع كه آيا ادعاها كاملاً به وسيله توصيف تائيد مي شوند يا خير به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي منضم باشد،
«6»
تشخيص دهد كه ادعا مربوط مي شود به اختراعي كه در خصوص آن هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده و تصميم گرفته باشد كه بررسي مقدماتي بين المللي در خصوص آن ادعا انجام نشود، يا
«7»
تشخيص دهد كه فهرست ترتيب نوكلئوتيد و يا اسيد آمينه نحوي كه بتوان يك بررسي مقدماتي بين المللي معناداري را انجام داد در اختيار آن نيست،
در آنصورت مرجع مذكور، مراتب را به متقاضي به صورت كتبي اطلاع خواهد داد. هرگاه قانون ملي اداره ملي عمل كننده به عنوان مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مجاز نداند كه ادعاهاي وابسته مركب، به نحوي متفاوت از آنچه در جملات دوم و سوم شق (الف) بند 4 ماده 6 آئين نامه مقرر شده، تدوين شوند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مي تواند در صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن، شق (ب) بند (4) ماده 34 معاهده را اعمال نمايد. در چنين موردي مرجع مزبور مراتب را كتباً به متقاضي اطلاع خواهد داد.
(
ب) در اطلاعيه، دلايل نظريه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به طور كامل بيان خواهد شد.
(
ج) در اطلاعيه، از متقاضي دعوت به عمل خواهد آمد كه يك پاسخ كتبي را، عندالاقتضاء، همراه با اصلاحيه ها تسليم نمايد.
(
د) اطلاعيه، يك مهلتي را براي پاسخ تعيين خواهد نمود. مهلت بر طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول خواهد بود. اين مهلت معمولاً دو ماه پس از تاريخ اطلاعيه خواهدبود. در هيچ موردي مهلت مذكور كمتر از يك ماه پس از تاريخ مذكور نخواهد بود. هرگاه گزارش جستجوي بين المللي در همان تاريخ اطلاعيه ارسال شده باشد، اين مهلت حداقل دو ماه پس از تاريخ اطلاعيه خواهد بود. اين مهلت بيش از سه ماه پس از تاريخ مذكور نخواهد بود ولي مي تواند در صورت تقاضاي متقاضي قبل از انقضاي آن تمديد شود.

3ـ 66 – پاسخ رسمي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) متقاضي مي تواند به دعوت مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در شق(ج) بند 2 ماده 66 آئين نامه از طريق ارائه اصلاحيه ها يا ـ اگر او با نظريه آن مرجع مخالف باشد ـ با تسليم استدلال ها، بر حسب مورد، يا به هر دو طريق پاسخ دهد.
(
ب)هر پاسخ مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم خواهد شد.

4ـ 66 – فرصت اضافي براي تسليم اصلاحيه ها يا استدلال ها
(
الف) اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي باشد كه، يك يا چند نظريه كتبي ديگر را صادر نمايد مي تواند چنين كند كه در اين صورت بند 2 و 3 ماده 66 آئين نامه اعمال خواهد شد.
(
ب) بنا به تقاضاي متقاضي، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند يك يا چند فرصت اضافي را در اختيار وي براي تسليم اصلاحيه ها يا استدلال ها قرار دهد.

.4 مكرر ـ66 – بررسي اصلاحيه ها و استدلال ها
اگر اصلاحيه ها يا استدلال ها پس از اينكه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي شروع به تنظيم نظريه يا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي نموده باشد، واصل گردد، اين اصلاحيه ها يا استدلال ها لازم نيست كه در نظريه كتبي يا گزارش مزبور ملحوظ گردند.

5 ـ66 – اصلاحيه
هرنوع تغيير در ادعاها، توصيف يا نقشه ها، ازجمله ابطال ادعاها، حذف عبارات در توصيف، يا حذف نقشه هاي خاص به جز اصلاح اشتباهات فاحش، به عنوان اصلاحيه محسوب خواهد شد.

6 ـ66 – ارتباطات غير رسمي با متقاضي
مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند در هر زمان از طريق تلفن، كتبي، يا از طريق مصاحبه شخصي با متقاضي ارتباط برقرار نمايد. مرجع مزبور بنا بر تشخيص خود در خصوص اينكه آيا مايل است در صورت تقاضاي متقاضي بيش از يك مصاحبه شخصي با وي داشته باشد يا مايل است به هر مكاتبه غيررسمي كتبي از متقاضي پاسخ دهد، تصميم گيري خواهد نمود.

7ـ66 – سند حق تقدم
(
الف) اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احتياج به نسخه اي از اظهارنامه داشته باشد كه حق اولويت آن در اظهارنامه بين المللي ادعا شده، دفتر بين المللي، بنا به تقاضا، فوراً نسخه مزبور را در اختيار قرار خواهد داد. اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به علت اينكه متقاضي الزامات .بند (1) ماده (17) آئين نامه را رعايت ننموده، نسخه مزبور را در اختيار قرار ندهد، گزارش بررسي مقدماتي بين المللي به گونه اي تهيه خواهد شد كه حق تقدم ادعا نشده است.
(
ب) اگر اظهارنامه اي كه حق تقدم آن در اظهارنامه بين المللي ادعا شده به زباني غير از زبان يا يكي از زبان هاي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، تنظيم شده باشد، آن مرجع مي تواند در صورتي كه اعتبار ادعاي حق تقدم براي تنظيم نظريه مذكور در بند (1) ماده33 معاهده موضوعيت داشته باشد، از متقاضي دعوت نمايد كه ظرف دو ماه از تاريخ دعوت، ترجمه اي به آن زبان يا يكي از زبان ها را تسليم نمايد. اگر ظرف مهلت مذكور ترجمه اي ارائه نشود، گزايش بررسي مقدماتي بين الملللي مي تواند به گونه اي تهيه شود كه حق تقدم ادعا نشده است.

8 ـ66 – شكل اصلاحيه ها
(
الف) با رعايت شق (ب) اين بند، از متقاضي خواسته خواهد شد، كه براي هر ورقه از اظهارنامه بين المللي كه به علت يك اصلاحيه با ورقه تسليمي قبلي متفاوت مي شود، يك ورقه جايگزين را تسليم نمايد. در نامه اي كه به همراه اوراق جايگزين تسليم مي شود، توجه به تفاوت هاي بين اوراق جايگزين شده و اوراق جايگزين جلب و ترجيحاً دلايل اصلاحيه شرح داده خواهد شد.
(
ب) هرگاه اصلاحيه از حذف عبارات يا تغييرات يا اضافات جزئي تشكيل شده باشد، ورقه جايگزين مذكور در شق (الف) اين بند، مي تواند نسخه اي از ورقه مربوطه در اظهارنامه بين المللي حاوي تغييرات يا اضافات باشد، مشروط بر اينكه به واضح بودن و امكان تكثير مستقيم آن ورقه لطمه اي وارد نيايد. تا آنجا كه هر اصلاحيه اي به بطلان كل ورقه منجر شود، آن اصلاحيه طي نامه اي كه ترجيحاً دلايل اصلاحيه را نيز توضيح دهد، ارسال خواهد شد.

9ـ66 – زبان اصلاحيه ها
(
الف)با رعايت شقوق (ب) و (ج) اين بند، اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه به آن زبان انتشار يافته، تسليم شده باشد، هر اصلاحيه و هر نامه مذكور در بند 8 ماده 66 به زبان انتشار تسليم خواهد شد.
(
ب)اگر بر طبق بند 2 ماده 55 آئين نامه، بررسي مقدماتي بين المللي بر اساس ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي صورت گرفته باشد، هر اصلاحيه و هم چنين نامه مذكور در شق (الف) فوق، به آن زبان ترجمه، تسليم خواهد شد.
(
ج) با رعايت بند 3 ماده 55 آئين نامه، اگر يك اصلاحيه يا نامه به زبان مقرر در شق .(الف) يا (ب) فوق تسليم نشود، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، اگر با توجه به مهلت تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي عملي باشد، از متقاضي دعوت خواهد نمود كه اصلاحيه يا نامه را به زبان مقرر، ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، در اختيار قرار دهد.
(
د) اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در بند (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه يك اصلاحيه را به زبان مقرر اجابت ننمايد، اصلاحيه در بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته نخواهد شد. اگر متقاضي، ظرف مهلت مقرر در شق (ج) فوق، دعوت مربوط به ارائه نامه مذكور در شق (الف) فوق به زبان مقرر را اجابت ننمايد، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، در نظر گرفتن اصلاحيه ضروري نخواهد بود.

ماده 67 ـ موضوع طبق جزء «1» شق (الف) بند (4) ماده 34 معاهده
1
ـ67 – تعريف
از هيچ مرجع بررسي مقدماتي بين المللي خواسته نخواهد شد كه بررسي مقدماتي بين المللي را درباره اظهارنامه بين المللي انجام دهد اگر موضوع آن و تا آنجا كه به آن مربوط مي شود، يكي از موارد زير باشد:
«1»
نظريه هاي علمي و رياضي،
«2»
گونه هاي نباتي يا حيواني يا فرايندهاي اساساً بيولوژيكي براي توليد نباتات و حيوانات، غير از فرايندهاي ميكروبيولوژيكي و محصولات اين فرآيندها،
«3»
طرحها، قواعد يا روشهاي انجام كسب و كار، فعاليت هاي فكري محض يا انجام بازي ها،
«4»
روش هاي معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق جراحي يا درمان و هم چنين روش هاي تشخيص طبي،
«5»
ارائه محض اطلاعات،
«6»
برنامه هاي رايانه اي تا آنجا كه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مجهز براي انجام بررسي مقدماتي بين المللي براي اينگونه برنامه ها نباشد.

ماده 68 ـ فقدان اصل وحدت اختراع (بررسي مقدماتي بين المللي)

1ـ 68 – عدم دعوت براي محدودسازي يا پرداخت
هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه الزام وحدت اختراع رعايت نشده و تصميم بگيرد كه از متقاضي دعوت ننمايد كه ادعاها را محدود نمايد، يا هزينه هاي اضافي را بپردازد، آن مرجع با رعايت شق (ب) بند (4) ماده 34 معاهده و شق (هـ) بند 1 ماده 66 آئين نامه در ارتباط با كليه اظهارنامه بين المللي، بررسي مقدماتي را آغاز خواهد نمود، ولي در اظهارنظر كتبي و در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، اعلام خواهد نمود كه تشخيص مي دهد كه الزام وحدت اختراع تحقق نيافته، و دلايل آن را مشخص خواهد ساخت.

2ـ 68 – دعوت براي محدودسازي يا پرداخت
هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه الزام وحدت اختراع رعايت نشده و تصميم بگيرد كه از متقاضي دعوت كند كه، بنظر خود، ادعاها را محدود كند، يا هزينه هاي اضافي را پرداخت نمايد، آن مرجع لااقل يك امكان محدودسازي كه بنظرش، مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود، را مشخص و مبلغ هزينه هاي اضافي و دلايلي كه بر طبق آن تشخيص داده شده كه اظهارنامه بين المللي الزام وحدت اختراع را رعايت ننموده معلوم خواهد نمود. مرجع به طور هم زمان با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال مورد، مهلتي را براي اجابت دعوت تعيين خواهد نمود؛ اين مدت كمتر از يكماه و بيشتر از دو ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود.

3ـ 68 – هزينه هاي اضافي
(
الف) مبلغ هزينه اضافي براي بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق (الف) بند (3) ماده34 معاهده، به وسيله مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي تعيين خواهدشد.
(
ب)مبلغ هزينه اضافي براي بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 34 معاهده، مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قابل پرداخت خواهد بود.
(
ج)هر متقاضي مي تواند ضمن اعتراض، هزينه اضافي را، همراه با يك اظهاريه مستدل، داير بر اينكه در اظهارنامه بين المللي الزام وحدت اختراع رعايت شده، يا اينكه مبلغ هزينه اضافي درخواستي بسيار زياد است، پرداخت كند. اين اعتراض به وسيله يك هيئت سه نفره يا جلسه خاص مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يا هر مرجع صلاحيتدار عاليتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه تا آنجا كه تشخيص دهد اعتراض موجه است، دستور به استرداد كل يا قسمتي از هزينه اضافي به متقاضي خواهد داد. بنا به تقاضاي متقاضي متن اعتراض و تصميم متخده در قبال آن به نحو توامان، به صورت ضميمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، به ادارات منتخب ارسال خواهد شد.
(
د) هيئت سه نفره، جلسه خاص يا مرجع عاليتر صلاحيتدار مذكور در شق (ج) فوق، نبايد از هر شخصي كه تصميم مورد اعتراض را اتخاذ نموده تشكيل شود.
(
هـ) هرگاه طبق بند (ج)، متقاضي هزينه اضافي را همراه با اعتراض پرداخت نموده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند پس از يك بررسي اوليه درباره موجه بودن دعوت به پرداخت هزينه اضافي، از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي بررسي اعتراض (هزينه اعتراض) پرداخت نمايد. هزينه اعتراض ظرف مدت يكماه از تاريخ اطلاع نتايج بررسي به متقاضي، پرداخت خواهد شد. اگر هزينه اعتراض باين نحو پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقي خواهد شد. هرگاه هيئت سه نفره، جلسه خاص يا مرجع عاليتر مذكـور در بند (ج) فوق تشخيص دهد كه اعتراض كاملاً موجه است، هزينه اعتراض به متقاضي مسترد خواهد شد.

4ـ 68 – روش در مورد محدودسازي ناكافي ادعاها
اگر متقاضي ادعاها را محدود نمايد ولي كافي براي رعايت الزام وحدت اختراع نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به نحو مقرر در شق (ج) بند (3) ماده 34 معاهده اقدام خواهد نمود.

5 ـ 68 – اختراع اصلي
از لحاظ شق (ج) بند (3) ماده 34 معاهده، در صورت وجود شك و ترديد درباره اينكه كدام اختراع اصلي است، اختراعي كه اول در ادعاها ذكر شده به عنوان اختراع اصلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده 69 ـ آغاز و مهلت بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ 69 – آغاز بررسي مقدماتي بين المللي
(
الف) با رعايت شقوق (ب) تا (ه) اين بند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، زماني كه، درخواست و يكي از اين دو مورد يعني گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مربوط به اعلام مرجع جستجوي بين المللي برطبق شق (الف) بند (2) ماده (17) معاهده، داير بر اينكه هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نخواهد شد را بصورت توأمان در اختيار داشته باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز خواهد نمود.
(
ب) اگر مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي، بخشي از همان اداره ملي يا سازمان بين الدولي به عنوان مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي باشد، بررسي مقدماتي بين الملي مي تواند، اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مايل باشد و با رعايت شق (د) اين بند، همزمان با جستجوي بين المللي آغاز شود.
(
ج) هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد دال بر اينكه، اصلاحيه ها بر طبق ماده 19 معاهده بايد در نظر گرفته شوند (جزء (1) شق (الف) بند 9 ماده53 آئين نامه)، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از دريافت نسخه اي از اصلاحيه هاي مربوطه، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهد نمود.
(
د) هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها حاوي مطلبي باشد كه آغاز بررسي مقدماتي بين المللي بايد به حالت تعليق درآيد (شق (ب) بند 9 ماده 53 آئين نامه ) مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از:
«1»
دريافت نسخه اي از هر اصلاحيه به عمل آمده بر طبق ماده 19 معاهده،
«2»
دريافت اعلاميه از متقاضي داير بر اينكه او مايل نيست اصلاحاتي را بر طبق 19 معاهده انجام دهد، يا،
«3»
منقضي شدن 20 ماه از تاريخ حق تقدم، هركدام كه زودتر باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهد نمود.
(
ه) هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد كه اصلاحيه ها برطبق ماده34 معاهده همراه با درخواست تسليم شده اند (شق(ج) بند9 ماده53 آئين نامه )، اما در واقع چنين اصلاحيه هائي تسليم نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از دريافت اصلاحيه ها يا قبل از انقضاء مهلت تعيين شده در دعوتنامه مذكور در شق (ز) بند1 ماده60 آئين نامه ، هركدام كه زودتر باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهدنمود.

2ـ 69 – مهلت براي بررسي مقدماتي بين المللي
مهلت براي تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي هركدام كه ديرتر منقضي شوند به شرح زير خواهدبود:
«1» 28
ماه از تاريخ حق تقدم، يا
«2»
هشت ماه از تاريخ پرداخت هزينه هاي مذكور در بند 1 ماده57 و شق (الف) بند1 ماده58 .آئين نامه يا
«3»
هشت ماه از تاريخ دريافت ترجمه ارائه شده برطبق بند2 ماده 55 آئين نامه ، توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي.

ماده 70ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

1ـ70 – تعريف
از لحاظ اين ماده گزارش به معناي گزارش بررسي مقدماتي بين المللي خواهدبود.

2ـ70 – مبناي گزارش
(
الف) اگر ادعاها اصلاح شده باشند، گزارش براساس ادعاهاي اصلاح شده صادر خواهد شد.
(
ب) اگر برطبق شق (ب) يا (الف) بند7 ماده66 آئين نامه، گزارش به گونه اي تنظيم شده باشد كه حق تقدمي ادعا نشده بوده است، گزارش مراتب را اعلام خواهدنمود.
(
ج) اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه اصلاحيه اي فراتر ازافشاء در اظهارنامه بين المللي تسليمي است، گزارش به گونه اي تهيه خواهدشدكه چنين اصلاحيه اي ارائه نشده است و در گزارش مراتب اعلام خواهدشد. گزارش هم چنين دلايل اينكه چرا مرجع تشخيص مي دهد كه اصلاحيه فراتر از افشاء مذكور است، بيان خواهدشد.
(
د) هرگاه ادعاها مربوط به اختراعاتي شود كه درخصوص آن هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده و درنتيجه موضوع بررسي مقدماتي بين المللي نبوده، در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي مراتب اعلام خواهدشد.

3ـ70 – مشخصات
در گزارش، مشخصات مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه آن را تهيه نموده، ازطريق ذكر نام آن مرجع و اظهارنامه بين المللي باذكر شماره اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي، مشخص خواهدشد.

4ـ70 – تاريخ ها
در گزارش تاريخ هاي زير ذكر خواهندشد:
«1»
تاريخي كه در آن تاريخ درخواست تسليم شده است، و
«2»
تاريخ گزارش؛ يعني تاريخي كه در آن تاريخ گزارش كامل شده است.

5 ـ70 – طبقه بندي
(
الف) اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي با طبقه بندي داده شده برطبق بند3 ماده43 آئين نامه موافق باشد، همان طبقه بندي در گزارش تكرار خواهدشد.
(
ب) در غيراينصورت، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، طبقه بندي كه تشخيص مي دهد حداقل برطبق طبقه بندي بين المللي اختراع صحيح است را درگزارش ذكر خواهدنمود.

6 ـ70 – اظهاريه بر طبق بند (2) ماده35 معاهده
(
الف) اظهاريه مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده متشكل خواهدبود از كلمات « آري» يا « نه» يا معادل آن ها در زباني كه گزارش به آن زبان تهيه شده يا علامت مناسبي كه در دستورالعمل هاي اداري مقرر شده است و در صورت وجود، نقل و قول ها، توضيحات و مشاهدات مذكور در جمله آخر بند (2) ماده 35 معاهده.
(
ب) اگر هر يك از سه ضابطه مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده (يعني جديد بودن، گام ابتكاري (ناآشكار بودن)، كاربرد صنعتي داشتن) رعايت نشده باشد، اظهاريه منفي خواهدبود. اگر در چنين حالتي هر يك از اين ضابطه ها به تنهايي رعايت شده باشد، گزارش، ضابطه ياضوابطي را كه باين نحو رعايت شده، مشخص خواهدنمود.

7ـ70 – نقل قول ها برطبق بند(2) ماده 35 معاهده
(
الف) اسنادي كه براي حمايت از اظهاريه هاي صادره طبق بند (2) ماده35 معاهده مرتبط تشخيص داده شوند، اعم از اينكه نام آنها درگزارش جستجوي بين المللي نقل شده يا نشده باشد، در گزارش ذكر خواهدشد. اسناد مذكور درگزارش جستجوي بين المللي تنها هنگامي لازم است در گزارش درج شوند كه ازنظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مرتبط تلقي گردند.
(
ب) مقررات شق (ب) و (ه) بند5 ماده43 آئين نامه درمورد گزارش نيز اعمال خواهدشد.

8 ـ70 – توضيحات برطبق بند (2) ماده35 معاهده
در مواردي كه مي بايد توضيحات مذكور در بند (2) ماده 35 معاهده داده شود يا خير و شكل اين توضيحات، دستورالعمل هاي اداري حاوي رهنمودهائي خواهدبود. رهنمودهاي مذكور براساس اصول زير خواهندبود:
«1»
هرگاه اظهاريه مربوط به هرادعا منفي باشد، توضيحات ارائه خواهدشد،
«2»
هرگاه اظهاريه مثبت باشد توضيحات ارائه خواهدشد، مگر اينكه دليل نقل و قول هرسند براساس مراجعه به سند ذكر شده به آساني قابل تصور باشد،
«3»
به طور كلي اگر مورد مقرر در جمله آخر شق (ب) بند6 ماده70 آئين نامه مصداق داشته باشد، توضيحات ارائه خواهدشد.

9ـ70 – افشاءهاي غيركتبي
هر افشاء غيركتبي مورد اشاره در گزارش، حسب بند2 ماده 64 آئين نامه، با ذكر نوع، تاريخي كه در آن تاريخ افشاء كتبي كه به افشاء غيركتبي اشاره مي نمايد در دسترس عموم قرارگرفته و تاريخي كه افشاء غيركتبي براي عموم صورت گرفته، انجام خواهدشد.

10 ـ70 – اسناد منتشره خاص
هر اظهارنامه انتشاريافته، يا هراختراع مورد اشاره درگزارش حسب بند3 ماده64 آئين نامه، به همان ترتيب ذكر خواهدشد و همراه خواهدبود با ذكري از تاريخ انتشار آن، تاريخ تسليم آن و تاريخ حق تقدم ادعائي آن (در صورت وجود) درخصوص تاريخ حق تقدم هريك از اين اسناد، درگزارش ممكن است اعلام شود كه نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي چنين تاريخي بصورت معتبر ادعا نشده است.

11ـ70 – ذكر اصلاحيه ها
اگر اصلاحيه نزد مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به عمل آمده باشد، مراتب مزبور درگزارش اعلام خواهدشد. هرگاه، هراصلاحيه اي به بطلان كامل يك ورقه منجر شده باشد، اين واقعيت نيز در گزارش مشخص خواهدشد.

12ـ70 – ذكر نقايص خاص و ساير موضوعات
اگر به هنگام تهيه گزارش، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه:
«1»
اظهارنامه بين المللي، حاوي هريك از نقايص مذكور در جزء «3» شق (الف) بند2 ماده66 .آئين نامه است، آن مرجع اين نظر را همراه با دلايل آن درگزارش درج خواهدنمود؛
«2»
اظهارنامه بين المللي خواهان هر يك از مشاهدات مندرج در جزء (5) شق (الف) بند2 ماده66 .آئين نامه است، آن مرجع مي تواند اين نظر را درگزارش درج نمايد و اگر مبادرت به چنين اقدامي نمايد، آن مرجع همچنين دلايل چنين نظريه اي را در گزارش ذكر خواهدنمود،
«3»
در صورتي كه هر يك از وضعيت هاي مذكور در بند (4) ماده34 معاهده مصداق داشته باشد، آن مرجع اين نظر و دلايل آن را در گزارش بيان خواهدنمود؛
«4»
فهرست ترتيب نوكلئوتيد و يا اسيدآمينه در دسترس آن قرارندارد به نحوي كه انجام بررسي مقدماتي بين المللي معنادار را نتوان انجام داد، آن مرجع مراتب را از همين قرار در گزارش خواهدآورد.

13ـ70 – توضيحات درخصوص وحدت اختراع
اگر متقاضي براي بررسي مقدماتي بين المللي هزينه هاي اضافي را پرداخت نمايد، يا اگر اظهارنامه بين المللي يا بررسي مقدماتي به موجب بند(3) ماده34 معاهده، محدود شده باشد، مراتب به همين نحو درگزارش اعلام خواهدشد. به علاوه هرگاه بررسي مقدماتي بين المللي درباره ادعاهاي محدود شده [شق (الف) بند (3) $ماده 34 معاهده يا فقط درباره اختراع اصلي شق (ج) بند(3) .ماده34 معاهده] انجام شده باشد، گزارش مشخص خواهدنمود كه چه قسمت هايي از اظهارنامه بين المللي، موضوع بررسي مقدماتي بوده يا نبوده است. هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تصميم گرفته باشد كه از متقاضي دعوت ننمايد كه ادعاها را محدودنمايد يا هزينه هاي اضافي را پرداخت كند، گزارش حاوي مطلب مقرر در بند1 ماده68 آئين نامه خواهدبود.

14ـ70 – كارمند داراي اختيار
در گزارش نام مأمور مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه مسئول گزارش است، ذكر خواهدشد.

15ـ70 – فرم
الزامات مربوط به شكل و ضمايم راجع به فرم گزارش در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهدشد.

16ـ70 – ضمايم گزارش
هر ورقه جايگزين بر طبق شق (الف) يا (ب) بند8 ماده66 آئين نامه ، هرورقه جايگزين حاوي اصلاحيه ها بر طبق ماده19 معاهده و هر ورقه جايگزين حاوي اصلاحات، اشتباهات فاحش مجاز بر طبق جزء «3» شق (ه) بند1 ماده91 آئين نامه ، اگر بوسيله اوراق جايگزين بعدي يا اصلاحيه هاي منتهي به ابطال تمام اوراق به موجب شق(ب) بند8 ماده66 آئين نامه باطل نشده باشند، به گزارش ضميمه خواهندشد. اصلاحيه هاي موضوع ماده 19 معاهده كه از طريق اصلاحيه طبق ماده 34 معاهده لغو شده باشند و نامه هاي موضوع بند 8 ماده 66 آئين نامه منضم نخواهدشد.

17ـ70 – زبان هاي گزارش و ضمايم
گزارش و هر ضميمه آن، به زبان انتشار اظهارنامه بين المللي مربوط به آنها، يا، آگر بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند 2 ماده 55 آئين نامه براساس ترجمه اظهارنامه بين المللي انجام شده باشد، به آن زبان ترجمه خواهدبود.

ماده 71ـ ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ71 – دريافت كنندگان
مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يك نسخه از گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ضمايم آن، را در صورت وجود، براي دفتر بين المللي و در همان روز يك نسخه را براي متقاضي ارسال خواهدنمود.
2
ـ71 – نسخه هايي از اسناد كه نقل قول شده اند.
(
الف) تقاضا برطبق بند (4) ماده36 معاهده مي تواند در هرزمان، ظرف هفت روز از تاريخ تسليم بين المللي كه گزارش به آن مربوط است، ارائه شود.
(
ب) مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند بخواهد كه طرف ارائه كننده تقاضا (متقاضي يا اداره منتخب)، هزينه مربوط به تهيه و ارسال با پست نسخه ها را به آن بپردازند. ميزان هزينه هاي تهيه نسخه ها در موافقت نامه هاي مذكور در بند (2) ماده 32 معاهده بين مراجع بررسي مقدماتي بين المللي و دفتر بين المللي مقرر خواهدشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د) هرمرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند از طريق كارگزار ديگري كه در قبال آن مرجع مسؤول است، وظايف مذكور در شق هاي (الف) و (ب) فوق را انجام دهد.

ماده 72ـ ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ72 – زبان ها
(
الف)هركشور منتخب مي تواند بخواهد كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي كه به هر زبان ديگري غيراز زبان رسمي و يا يكي از زبان هاي رسمي اداره ملي آن، تهيه شده است، به زبان انگليسي ترجمه شود.
(
ب) چنين الزامي به دفتر بين المللي اطلاع داده خواهدشد و آن دفتر مراتب را فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.
2
ـ72 – نسخه ترجمه براي متقاضي
دفتر بين المللي نسخه اي از ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در شق (الف) بند 1 .ماده72 آئين نامه را هم زمان براي اداره يا ادارات منتخب ذي نفع و متقاضي ارسال خواهدنمود.
3
ـ72 – ملاحظات درباره ترجمه
متقاضي مي تواند ملاحظات خود را به صورت كتبي درباره آنچه كه به نظر او، اشتباهات ترجمه اي در ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است، تنظيم و نسخه اي از آن ملاحظات را به هريك از ادارات منتخب ذي نفع و نسخه اي از آن را به دفتر بين المللي ارسال نمايد.

ماده 73ـ ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ73 – تهيه نسخه ها
دفتر بين المللي نسخه هايي از اسناد كه بايد بر طبق شق (الف) بند (3) ماده 36 معاهده ارسال شوند را تهيه خواهدنمود.
2
ـ73 – مهلت ارسال
ارسال مقرر در شق (الف) بند (3) ماده 36 معاهده در اسرع وقت ممكن ولي نه زودتر از ارسال مقرر در ماده2 معاهده اجرا خواهدشد.

ماده 74ـ ترجمه هاي ضمايم گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ارسال آنها
1
ـ74 – محتويات ترجمه و مهلت ارسال آن ها
(
الف)هرگاه اداره منتخب، برطبق بند (1) ماده39 معاهده، ارائه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي را خواستار شود، متقاضي ظرف مهلت قابل اعمال برطبق بند(1) ماده39، ترجمه اي از هرورق جايگزين مندرج در بند16 ماده70 آئين نامه را كه منضم به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است، ارسال خواهدنمود، مگر اينكه چنين ورقه اي به زبان ترجمه مقرر براي اظهارنامه بين المللي باشد. همين مهلت در مورديكه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي بايد به اداره منتخب به دليل اعلاميه صادره برطبق جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده64 معاهده، ظرف مهلت مقرر در ماده22 معاهده، ارائه شود، نيز اعمال خواهدشد.
(
ب)هرگاه ارائه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي موضوع بند (1) ماده39 معاهده را اداره منتخب ضروري نداند، اين اداره مي تواند از متقاضي بخواهد كه ظرف مهلت قابل اعمال به موجب .ماده مزبور، در صورتي كه هر ورق جايگزين مذكور در بند 16 ماده70 آئين نامه كه منضم به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است به زباني نباشد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان انتشاريافته، ترجمه اي از آن را به آن زبان ارائه نمايد.

ماده 75ـ [حذف شده است]

ماده 76ـ نسخة ترجمه و هزينه برطبق بند(1) ماده 39 معاهده؛ ترجمه سند حق تقدم
4
ـ 76 – مهلت ترجمه سند حق تقدم
1
ـ76، 2ـ76 و3ـ76 – [حذف شده است]
از متقاضي خواسته نخواهدشد كه ترجمه اي را از سند حق تقدم قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق .ماده39 معاهده به هيچ اداره منتخب ارائه نمايد.
5
ـ76 – اعمال شق (ز) بند1 ماده 22 و ماده49 و ماده 51 مكرر آئين نامه، شق(ز) بند1 .ماده22، ماده49 و ماده51 مكرر آئين نامه، اعمال خواهدشد، مشروط براينكه:
«1»
هر ارجاعي در مقررات فوق به اداره تعيين شده يا كشور تعيين شده به ترتيب به عنوان ارجاع به اداره منتخب يا كشور منتخب تلقي گردد.
«2»
هرگونه ارجاع در مقررات فوق به ماده22 يا بند(2) ماده24 معاهده به ترتيب به عنوان ارجاع به بند (1) ماده 39 يا بند (3) ماده 39 معاهده تلقي شود.
«3»
عبارت « اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي» در شق (ج) بند1 ماده 49 آئين نامه جايگزين عبارت « تقاضاي تسليمي» شوند.
«4»
از لحاظ بند (1) ماده 39 معاهده، هرگاه يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد، ترجمه اي از هراصلاحيه مقرر در ماده 19 معاهده، فقط زماني خواسته خواهدشد، كه آن اصلاحيه به گزارش منضم باشد.
6
ـ76 – مقررات مربوط به دوره انتقالي
اگر در تاريخ دوازدهم ژوئيه سال 1991 شق «4» بند5 ماده 76 آئين نامه با قانون ملي مورد عمل بوسيله اداره منتخب در ارتباط با ادعاهاي اصلاح شده به موجب ماده 19 معاهده، سازگار نباشد، تا زماني كه شق«4» بند 5 ماده 76 آئين نامه با آن قانون سازگار نباشد، بند مذكور در مورد اداره منتخب اعمال نخواهدشد، مشروط براينكه اداره مزبور قبل از 31 دسامبر 1991 مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات دريافتي فوراً بوسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهديافت.

ماده 77ـ اختيار موضوع شق (ب) بند (1) ماده 39 معاهده
1
ـ77 – اعمال اختيار
(
الف) هركشور متعاهدي كه مهلتي را اجازه دهد كه انقضاء آن ديرتر از مهلت مقرر در شق (الف) بند (1) ماده 39 معاهده باشد، دفتر بين المللي را از مهلت تعيين شده مزبور مطلع خواهدنمود.
(
ب)هر اطلاعيه دريافتي بوسيله دفتر بين المللي به موجب شق (الف) فوق فوراً به وسيله آن دفتر در روزنامه رسمي انتشار خواهديافت.
(
ج) اطلاعيه هاي مربوط به كاهش مهلت هاي تعيين شده قبلي در ارتباط با درخواست هاي تسليمي پس از انقضاء سه ماه از تاريخي كه در آن تاريخ اطلاعيه بوسيله دفتر بين المللي انتشاريافته، مؤثر خواهدبود.
(
د) اطلاعيه هاي مربوط به افزايش مهلت هاي تعيين شده قبلي، پس از انتشار آن ها توسط دفتر بين المللي در روزنامه رسمي، درخصوص درخواست هاي رسيدگي نشده يا ارائه شده پس از تاريخ انتشار يا، اگر كشور متعاهد صادر كننده اطلاعيه تاريخ ديرتري را تعيين نمايد، از تاريخ اخير مؤثر خواهدبود.

ماده 78ـ اصلاحيه ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد ادارات تعيين شده

1ـ 78 – مهلت، در موردي كه انتخاب قبل از انقضاء 19 ماه از تاريخ حق تقدم محقق شود.
(
الف) هرگاه انتخاب هركشور متعاهدي قبل از انقضاء 19 ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، متقاضي در صورتيكه تمايل داشته باشد، حقوق مقرر در ماده 41 معاهده در خصوص اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد اداره منتخب مربوطه را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ اجراي الزامات موضوع شق (الف) بند (1) ماده39معاهده اعمال خواهدنمود، مشروط براينكه، اگر ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، موضوع بند (1) ماده 36 معاهده، تا قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق ماده 39 معاهده صورت نگرفته باشد، متقاضي حقوق مزبور را ديرتر از چهارماه پس از انقضاء تاريخ مزبور اعمال ننمايد. در هر دو صورت متقاضي مي تواند حقوق مزبور را در هر زمان ديگري كه قانون ملي كشور مزبور مجاز دانسته باشد، اعمال نمايد.
(
ب) در هركشور منتخبي كه قانون ملي، آغاز بررسي را منوط به تقاضاي خاص نمايد، قانون ملي مي تواند، هرگاه انتخاب هركشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، مقرر نمايد كه مهلتي كه ظرف آن يا زماني كه در آن زمان، متقاضي مي تواند حقوق موضوع ماده 41 معاهده را اعمال نمايد، همان باشد كه قانون ملي در مورد بررسي اظهارنامه هاي ملي، برمبناي تقاضاي خاص مقرر مي نمايد، مشروط بر اينكه چنين مهلتي قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) فوق منقضي نشود و يا زمان مزبور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق (الف) مزبور نباشد.

2ـ 78 – مهلت، درموردي كه، انتخاب پس از انقضاء 19 ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد.
هرگاه انتخاب هركشور متعاهد، پس از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، و متقاضي مايل باشد، طبق ماده41 معاهده، اصلاحيه هايي را انجام دهد، مهلت انجام اصلاحيه هاي مقرر در ماده 28 معاهده اعمال خواهدشد.

3ـ 78 – مدل هاي اشياء مصرفي
مقررات بند5 ماده6 و بند5 ماده13 آئين نامه با تغييرات مقتضي، نزد ادارات منتخب اجراء خواهدشد. اگر انتخاب قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم انجام شده باشد، به جاي ارجاع به مهلت قابل اعمال برطبق ماده22 معاهده، به مهلت قابل اعمال برطبق ماده39 معاهده ارجاع خواهدشد.

قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده

ماده 79ـ تقويم
1
ـ 79 – ذكر تاريخ ها
متقاضيان، ادارات ملي، ادارات دريافت كننده، مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي و دفتر بين المللي، از لحاظ معاهده و آئين نامه، هر تاريخي را بر حسب تاريخ مسيحي و تقويم ميلادي، يا، اگر آنها تاريخ ها و تقويم هاي ديگر را بكار برند، تمامي تاريخ ها براساس تاريخ مسيحي و تقويم ميلادي نيز ذكر خواهدشد.

ماده 80 ـ محاسبه مهلت ها

1ـ80 – مدت هاي ذكرشده برحسب سال
هرگاه يك مدت بصورت يكسال يا تعداد مشخصي از سال ها ذكر شده باشد، محاسبه از روز بعد از حدوث واقعه مربوطه آغاز شده و دوره در سال بعد مربوطه در ماهي كه داراي همان نام ماه و در روزي كه داراي همان عدد ماه و روز وقوع واقعه است پايان خواهديافت، مشروط براينكه، اگر ماه مربوطه سال بعد، داراي روزي با همان عدد نباشد، دوره آخرين روز آن ماه خاتمه خواهديافت.

2ـ80 – دوره هايي كه با ماه بيان شده اند
هرگاه يك دوره بصورت يك ماه يا تعداد مشخصي از ماه ها بيان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزيكه در آن روز، واقعه مربوطه اتفاق افتاده است، آغاز و دوره در ماه بعدي مربوطه در روزيكه داراي همان عدد روزي است كه در آن واقعه مربوطه اتفاق افتاده خاتمه مي يابد، با اين قيد كه اگر ماه مربوطه بعدي داراي روزي با همان عدد نباشد دوره در آخرين روز آن ماه خاتمه خواهديافت.

3ـ80 – دوره هايي كه به روز بيان شده اند.
هرگاه دوره بصورت تعداد مشخصي از روزها بيان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزي كه واقعه مربوطه اتفاق افتاده آغاز و دوره در روزي كه آخرين روز شمارش است، خاتمه خواهديافت.

4ـ80 – تاريخ هاي محلي
(
الف)تاريخي كه به عنوان تاريخ آغاز محاسبه هر دوره در نظر گرفته مي شود، تاريخي خواهدبود كه در منطقه اي كه واقعه رخ داده است، حاكم است.
(
ب) تاريخي كه در آن هر دوره اي خاتمه مي يابد، تاريخي خواهدبود كه در منطقه اي كه اسناد لازم بايد تسليم شوند يا هزينه لازم بايد پرداخت شود، حاكم است.

5 ـ80 – انقضاء در يك روز غيركاري
اگر انقضاء هر دوره كه طي آن سند يا هزينه اي بايستي به يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي واصل شود، روزي باشد كه درآن روز اداره يا سازمان مذكور به روي عموم از لحاظ انجام امور رسمي باز نباشد، يا در آن روز پست عادي در منطقه اي كه اداره يا سازمان مزبور در آن واقع است، توزيع نمي شود دوره در روز بعدي كه در آن روز هيچكدام از دو حالت فوق وجود نداشته باشد، منقضي خواهدشد.

6 ـ80 – تاريخ اسناد
هرگاه دوره اي از روز تاريخ يك سند يا نامه صادره از يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي آغاز شود، هرطرف ذي نفع مي تواند اثبات نمايد كه سند يا نامه مزبور در تاريخي مؤخر بر تاريخ مذكور پست شده است، در اينصورت از لحاظ محاسبه دوره، تاريخي كه سند يا نامه مزبور عملاً پست شده اند، به عنوان تاريخ آغاز دوره در نظرگرفته خواهدشد. بدون توجه به تاريخ پست نمودن سند يا نامه، چنانچه متقاضي به اداره ملي يا سازمان بين الدولي دليلي را ارائه نمايد كه اداره ملي يا سازمان بين الدولي را متقاعدسازد كه سند يا نامه را پس از هفت روز از تاريخ درج شده برروي آنها دريافت نموده، اداره ملي يا سازمان بين الدولي تاريخ آغاز دوره مربوطه را از تاريخ سند يا نامه و تاريخ انقضاء آن را ديرتر با اضافه نمودن تعداد روزي كه برابر است با تعداد روزهايي كه سند يا نامه پس از هفت روز از تاريخ ذكر شده بر روي آن دريافت شده، محاسبه خواهدنمود.

7ـ80 – پايان روزكاري
(
الف) مهلتي كه خاتمه آن روز معيني باشد، در لحظه اي از آن روز خاتمه خواهديافت كه اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه سند بايد به آن تسليم يا هزينه به آن پرداخت گردد، فعاليت خود را در آن روز خاتمه داده باشد.
(
ب)هر سازمان يا اداره مي تواند، مفاد بند (الف) فوق را تا نيمه شب روز مربوطه تمديد نمايد.

ماده 81 ـ تغيير مهلت هاي تعيين شده در معاهده

1ـ81 – پيشنهاد
(
الف) هركشور متعاهد، يا مديركل مي تواند، تغييري را بر طبق بند (2) ماده 47 معاهده پيشنهاد نمايد.
(
ب) پيشنهادات يك كشور متعاهد به مديركل ارائه خواهدشد.

2ـ81 – تصميم مجمع
(
الف)هرگاه پيشنهاد به مجمع ارائه شود، متن آن به وسيله مديركل، حداقل دو ماه قبل از آن اجلاس مجمع كه دستور كار آن شامل پيشنهاد است، براي تمام كشورهاي متعاهد ارسال خواهدشد.
(
ب) در طي مباحثات مربوط به پيشنهاد در مجمع، پيشنهاد مي تواند اصلاح شده يا مشمول اصلاحات پيشنهادي بعدي قرارگيرد.
(
ج)اگر هيچيك از كشورهاي متعاهد حاضر در مجمع، به هنگام رأي گيري برعليه پيشنهاد رأي ندهد، پيشنهاد مزبور تصويب شده تلقي خواهدشد.

3ـ81 – رأي مكاتبه اي
(
الف)هرگاه رأي گيري مكاتبه اي انتخاب شود، پيشنهاد به صورت مكتوب، توسط مديركل، خطاب به كشورهاي متعاهد ارسال و از آنها دعوت به عمل خواهدآمد كه رأي خود را به صورت مكتوب بيان دارند.
(
ب)مهلتي كه طي آن پاسخ حاوي رأي مكتوب بايد به دفتر بين المللي واصل شود، در دعوتنامه معين خواهدشد. اين مهلت كمتر از سه ماه از تاريخ دعوت نخواهدبود.
(
ج)پاسخ ها بايد مثبت يا منفي باشند. پيشنهادات براي اصلاحات، يا ملاحظات صرف به عنوان رأي تلقي نخواهندشد.
(
د) اگر هيچيك از كشورهاي متعاهد با اصلاحيه مخالفت ننمايند و اگر حداقل نيمي از كشورهاي متعاهد، تأئيد يا ممتنع يا بي تفاوت را اعلام نمايند، پيشنهاد تصويب شده تلقي مي گردد.

ماده 82 ـ بي نظمي در خدمات پستي

1ـ 82 – تأخير يا مفقودشدن در پست
(
الف)هرطرف ذينفع مي تواند دليلي را ارائه نمايد كه سند يا نامه اي را پنج روز قبل از انقضاء مهلت، از طريق پست ارسال نموده است. باستثناي مواردي كه پست زميني معمولاً ظرف دو روز از تاريخ پست به مقصد مي رسد يا هرگاه هيچ هيچگونه خدمات پستي هوائي در دسترس نباشد، چنين دليلي را تنها مي توان زماني ارائه نمود كه پست از طريق پست هوايي ارسال شده باشد. در هرصورت، دليل تنها در صورتي قابل ارائه خواهدبود كه پست از نوع سفارشي بوده و توسط مقامات اداره پست ثبت شده باشد.
(
ب) اگر برطبق شق (الف) فوق، پست، يك سند يا نامه، به طرز متقاعد كننده اي براي اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مخاطب است اثبات شود، تأخير در وصول موجه خواهدبود، يا اگر سند يا نامه در پست مفقودشود، جايگزين سازي آن بايك نسخه جديد مجاز خواهدبود، مشروط براينكه طرف ذي نفع بتواند اداره يا سازمان مزبور را با دليل متقاعد سازد كه سند يا نامه پيشنهادي، براي جايگزيني، برابر با سند يا نامه مفقوده است.
(
ج) در موارد مقرر در شق (ب) فوق،دليل پست نمودن ظرف مهلت مقرر، و، هرگاه سند يا نامه مفقود شده باشد، سند يا نامه جايگزين و هم چنين دليل مربوط به برابري آن با نامه يا سند مفقوده، ظرف يك ماه پس از تاريخي كه طرف ذينفع تأخير يا فقدان آن را ملاحظه مي نمايد، يا با سعي و كوشش مقتضي مي توانسته ملاحظه نمايد تسليم خواهدشد و درهيچ موردي ديرتر از شش ماه پس از انقضاء مهلت قابل اعمال در هرمورد تسليم نخواهدشد.
(
د)هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد كه بدين گونه عمل خواهدنمود كه هرگاه خدمات تحويل ديگري غير از مقامات پستي براي پست يك سند يا نامه به كار گرفته شود، مقررات شق (الف) تا (ج) فوق همانند اينكه خدمات تحويل توسط مقامات پستي انجام شده است، اعمال خواهدشد. در چنين حالتي جمله آخر شق (الف) اعمال نخواهدشد ولي دليل فقط زماني مي تواند ارائه شود كه جزئيات پست نمودن به وسيله ارائه دهنده خدمات تحويل هنگام پست ثبت شده باشد. اطلاعيه مي تواند شامل اين مطلب باشد كه اطلاعيه فقط در مورد محموله هاي پستي كه از خدمات تحويل معين يا خدمات تحويل كه منطبق برضوابط مشخص شده هستند استفاده كرده اند، اعمال خواهدشد. دفتر بين المللي اطلاعاتي را كه باين ترتيب دريافت شده است در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.
(
ه)هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند طبق شق (د) فوق اقدام نمايد:
«1»
حتي اگر، در صورت اقتضاء، خدمات تحويلي مورد استفاده، جزء خدماتي نباشد كه در اطلاعيه مربوطه مندرج در شق (د) فوق مشخص شده است، يا ضوابط مشخص شده در اطلاعيه مزبور را رعايت ننمايد، يا
«2»
حتي اگر آن اداره يا سازمان بر طبق شق (د) فوق اطلاعيه اي را به دفتر بين المللي ارسال ننموده باشد.

2ـ82 – قطع خدمات پستي
(
الف) هر طرف ذي نفع مي تواند دليلي را ارائه نمايد كه در هر يك از ده روز مقدم بر روز انقضاء مهلت در منطقه اي كه وي مقيم است يا محل كسب و پيشه او در آنجا واقع است يا در آنجا سكونت دارد، خدمات پستي به دليل جنگ، انقلاب، بي نظمي هاي داخلي، اعتصاب، بلاياي طبيعي يا دلايل مشابه ديگر، خدمات پستي قطع شده است.
(
ب) اگر چنين شرايط و اوضاع و احوالي بصورت متقاعدكننده اي براي اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مخاطب است اثبات شود، تأخير در وصول موجه خواهدبود، مشروط براينكه طرف ذي نفع اداره يا سازمان مذكور را متقاعد سازد كه او پست را ظرف مدت پنج روز پس از سرگيري خدمات پستي انجام داده است. مقررات شق (ج) بند 1 ماده82 آئين نامه ، با تغييرات مقتضي، اجرا، خواهدشد.

ماده 82مكرر ـ موجه شناختن تأخيرها در رعايت برخي مهلت ها بوسيله كشور تعيين شده يا منتخب

1ـ82 مكرر ـ معناي مهلت در بند (2) ماده48 معاهده
ارجاع به « هرمهلت» در بند(2) ماده 48 معاهده به معناي ارجاع به مهلت هاي زير خواهدبود:
«1»
هرمهلت تعيين شده درمعاهده يا اين آئين نامه؛
«2»
هرمهلت تعيين شده بوسيله اداره دريافت كننده، مرجع جستجوي بين المللي، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يا دفتر بين المللي يا قابل اعمال بوسيله اداره دريافت كننده برطبق قانون ملي آن؛
«3»
هرمهلت تعيين شده بوسيله اداره تعيين شده يا منتخب يا در قانون ملي قابل اعمال اين ادارات براي اجراي هر اقدام بوسيله متقاضي نزد آن اداره.

.2ـ82 مكرر ـ برقراري مجدد حقوق و ساير مقررات كه بند(2) ماده 48 معاهده در مورد آن ها قابل اعمال است.
مقررات قانون ملي كه در بند (2) ماده 48 معاهده راجع به موجه بودن هرگونه تأخير در رعايت هرمهلت بوسيله كشور تعيين شده يا منتخب به آنها ارجاع شده، مقرراتي هستند كه برقراري مجدد حقوق، اعاده، بازگرداندن به وضع سابق، رسيدگي هاي بيشتر را عليرغم عدم رعايت يك مهلت، مقرر مي دارند و هر مقرره ديگر كه تمديد مهلت ها يا شناختن تأخيرات در رعايت مهلت ها را مقرر مي دارند.

ماده 82ثالث ـ رفع اشتباهاتي كه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي مرتكب شده اند
1
ـ82 ثالث ـ اشتباهات مربوط به تاريخ تسليم بين المللي و ادعاي حق تقدم
اگر متقاضي به نحو متقاعدكننده اي براي اداره منتخب يا اداره تعيين شده ثابت نمايد كه تاريخ تسليم بين المللي به علت اشتباه انجام شده توسط اداره دريافت كننده صحيح نمي باشد، يا بوسيله اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي به صورت اشتباه چنين تلقي شده باشد كه ادعاي حق تقدم به عمل نيامده و اگر اشتباه از نوع اشتباهي باشد، كه اگر بوسيله خود اداره تعيين شده يا اداره منتخب انجام مي گرديد، آن اداره اشتباه مزبور را بر طبق قانون ملي يا رويه ملي رفع مي نمود، در آنصورت اداره مزبور آن اشتباه را رفع و چنين تلقي خواهدنمود كه اظهارنامه بين المللي داراي تاريخ تسليم بين المللي اصلاح شده بوده يا ادعاي حق تقدم به عمل آمده است.

ماده 83 ـ حق اقدام نزد مراجع بين المللي

1ـ83 – دليل حق
دفتر بين المللي، مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي، مي توانند ارائه دليل حق اقدام مذكور در ماده 49 معاهده را خواستار شوند.

1ـ83مكرر – هرگاه دفتر بين المللي اداره دريافت كننده باشد.
(
الف)هر شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا اداره عمل كننده براي يك كشور متعاهدي باشد كه متقاضي، يا در صورت وجود دو يا چند متقاضي، هركدام از متقاضيان، مقيم يا تبعه آن كشور باشند، داراي حق اقدام نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي برطبق جزء «3» شق (الف) بند 1 ماده 19 آئين نامه خواهدبود.
(
ب) هر شخص داراي حق اقدام نزد دفتر بين المللي در سمت اداره دريافت كننده، در ارتباط با يك اظهارنامه بين المللي، داراي حق اقدام درباره آن اظهارنامه نزد دفتر بين المللي در هر سمت ديگر، و نزد مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي خواهدبود.

2ـ83 – اطلاع
(
الف) اداره ملي يا سازمان بين الدولي، كه شخص ذينفع مدعي است كه داراي حق اقدام نزد آن است، به محض تقاضا، دفتر بين المللي، مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي، يا مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي را درباره اينكه شخص مزبور داراي حق اقدام نزد آن است، مطلع خواهدنمود.
(
ب)اين اطلاع برحسب مورد بوسيله دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي لازم الاتباع خواهدبود.

قسمت 5 ـ مواد مربوط به فصل 5 معاهده

ماده 84 ـ هزينه هاي هيأت هاي نمايندگي
1
ـ84 – هزينه ها بوسيله دولت ها تقبل مي شوند
هزينه هاي هر هيأت نمايندگي مشاركت كننده در هر ارگان ايجاد شده بوسيله يا برطبق معاهده، بوسيله دولتي كه آن هيأت را منصوب نموده، پرداخت خواهدشد.

ماده 85 ـ عدل حصول حدنصاب در مجمع
1
ـ 85 – رأي بوسيله مكاتبه
در مورد مقرر در شق (ب) بند(5) ماده53 معاهده، دفتر بين المللي تصميمات مجمع (غير از تصميمات مربوط به آئين كار خود مجمع) را براي كشورهاي متعاهدي كه در آن نماينده نداشته اند، ارسال و از آنها خواهدخواست كه به صورت مكتوب رأي يا نظر ممتنع خود را ظرف يك مهلت سه ماهه از تاريخ ارسال بيان دارند.
اگر، در تاريخ انقضاء آن مدت، تعداد كشورهاي متعاهدي كه به نحو فوق رأي يا نظر ممتنع خود را اعلام نموده اند، به تعداد كشورهاي متعاهد غايب براي حصول حدنصاب در جلسه بالغ شود، چنين تصميماتي داراي اثر خواهند شد، مشروط براينكه اكثريت لازم نيز در عين حال بدست آمده باشد.

ماده 86 ـ روزنامه رسمي

1ـ86 – محتويات و فرم
(
الف)روزنامه رسمي مذكور در بند(4) ماده55 معاهده، حاوي موارد زير خواهدبود:
«1»
براي هر اظهارنامه بين المللي منتشره، اطلاعات مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري، متخذه از صفحه روي جزوه منتشره برطبق ماده48 آئين نامه، نقشه ظاهر در همان صفحه رو (درصورت وجود) و خلاصه،
«2»
جدول تمام هزينه هاي قابل پرداخت به ادارات دريافت كننده، دفتر بين المللي و مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي،
«3»
اعلاميه ها كه انتشار آن ها برطبق معاهده و اين آئين نامه ضروري است.
«4»
اگر و تا آنجا كه توسط ادارات تعيين شده يا منتخب به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، اطلاعات مربوط به اين موضوع كه آيا الزامات مقرر در ماده 22 و 39 معاهده در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي كه تعيين كننده يا انتخاب كننده اداره مربوطه مي باشند رعايت شده است يا خير؟
«5»
هرگونه اطلاعات مفيد ديگر مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري، مشروط براينكه دسترسي به اين اطلاعات برطبق معاهده يا اين آئين نامه ممنوع نشده باشد.
(
ب) اطلاعات مذكور در شق (الف) فوق به دو صورت زير در دسترس قرار خواهدگرفت:
«1»
به صورت روزنامه رسمي به شكل كاغذي، حاوي اطلاعات مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري متخذه از صفحه روي جزوه منتشره برطبق ماده 48 آئين نامه (« اطلاعات كتابشناسي») و موضوعات مورد اشاره در جزء «2» تا «5» شق (الف) فوق؛
«2»
به صورت روزنامه رسمي به شكل الكترونيك، حاوي اطلاعات كتابشناسي، نقشه ظاهر در صفحه روي مذكور (در صورت وجود) و خلاصه.

2ـ86 – زبان ها؛ دسترسي به روزنامه رسمي
(
الف) روزنامه رسمي به شكل كاغذي به دو زبان (انگليسي و فرانسه) چاپ و منتشر خواهدشد. اين روزنامه همچنين به هرزبان ديگري چاپ خواهدشد، مشروط براينكه اطمينان حاصل شود كه هزينه انتشار را فروش يا كمك هاي مالي تأمين خواهدنمود.
(
ب) مجمع مي تواند انتشار روزنامه رسمي را به زبان هايي غير از زبان هاي مذكور در شق .(الف) فوق دستور دهد.
(
ج) روزنامه رسمي به شكل الكترونيك مذكور در جزء «2» شق (ب) بند1 ماده 86 .آئين نامه به طور هم زمان به زبان انگليسي و فرانسه به هر طريق و وسيله الكترونيك، مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري، قابل دسترسي خواهد بود. ترجمه ها به زبان انگليسي و فرانسه بوسيله دفتر بين المللي تضمين خواهدشد.
دفتر بين المللي تضمين خواهدنمود كه قابل دسترسي بودن روزنامه رسمي به شكل الكترونيك در تاريخ انتشار جزوه حاوي اظهارنامه بين المللي يا در اسرع وقت ممكن پس از آن، محقق گردد.

3ـ86 – فاصله انتشار
فاصله انتشار روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

4ـ86 – فروش
آبونمان و ساير قيمت هاي فروش روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

5 ـ86 – .عنوان
دوست عنوان روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

6 ـ86 – جزئيات بيشتر
جزئيات بيشتر راجع به روزنامه رسمي مي تواند در دستورالعمل هاي اداري مقررشود.

ماده 87 ـ نسخ انتشارات
مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي
1
ـ87 – هرمرجع جستجو يا بررسي مقدماتي بين المللي داراي اين حق خواهدبود كه بصورت رايگان دو نسخه از هر اظهارنامه بين المللي منتشره، روزنامه رسمي و هر انتشارات ديگر مورد علاقه، منتشره بوسيله دفتر بين المللي در ارتباط با معاهده يا اين آئين نامه را دريافت نمايند.
2
ـ87 – ادارات ملي
(
الف) هر اداره ملي داراي اين حق خواهدبود كه بصورت رايگان يك نسخه از هر اظهارنامه بين المللي منتشره، روزنامه رسمي و هر انتشارات ديگر مورد علاقه، منتشره به وسيله دفتر بين المللي در ارتباط با معاهده يا اين آئين نامه را دريافت نمايد.
(
ب) انتشارات مذكور در شق (الف) بنا به تقاضاي خاص ارسال خواهدشد. اگر هر يك از انتشارات به بيش از يك زبان در دسترس باشد، در تقاضا زبان يا زبان هاي مطلوب كه انتشار به آن صورت گرفته مشخص خواهدشد.

ماده 88 ـ اصلاح آئين نامه
1
ـ 88 – الزام اتفاق آراء
اصلاح مواد زير از آئين نامه مستلزم اين خواهدبود كه هيچ كشور داراي حق در مجمع، به اصلاحيه پيشنهادي رأي منفي ندهد.
«1»
بند 1 ماده 14 (هزينه ارسال)،
«2» [
حذف شده است]
«3»
بند 3 ماده 22 (مهلت بر طبق بند (3) ماده 12 معاهده)،
«4»
ماده 33 (سابقه اختراع ادعائي مربوطه براي جستجوي بين المللي)
«5»
ماده 64 (سابقه اختراع ادعائي براي بررسي مقدماتي بين المللي)
«6»
ماده 81 (تغيير مهلت تعيين شده در معاهده)
«7»
بند حاضر (يعني بند 1 ماده 88 آئين نامه)
2
ـ 88 – [حذف شده است]
3
ـ 88 – الزام مربوط به عدم مخالفت بوسيله كشورهاي خاص
اصلاح مواد زير از آئين نامه مستلزم اين است كه هيچ كشور مذكور در جزء «2» شق (الف) بند (3) .ماده 58 معاهده و داراي حق رأي در مجمع به اصلاحيه پيشنهادي رأي منفي ندهد:
«1»
ماده 34 (حداقل اسناد)،
«2»
ماده 39 (موضوع بر طبق جزء «1» شق (الف) بند (2) ماده 17 معاهده)،
«3»
ماده 67 (موضوع بر طبق جزء «1» شق (الف) بند (4) ماده 34 معاهده)،
«4»
بند حاضر (يعني بند 3 ماده 88 آئين نامه).
4
ـ 88 – آئين كار
هر پيشنهاد براي اصلاح يك مقرره مذكور در بند 1 ماده 88 يا بند 3 ماده 88 آئين نامه، اگر پيشنهاد بايد در مجمع مورد تصميم گيري قرار گيرد، حداقل دو ماه قبل از افتتاح اجلاس مجمع كه براي اخذ تصميم درباره آن پيشنهاد فراخوانده مي شود، براي كليه كشورهاي متعاهد ارسال خواهد شد.

ماده 89 ـ دستورالعمل هاي اداري
1
ـ 89 – دامنه مشمول
(
الف)دستورالعمل هاي اداري حاوي مقررات در موارد زير خواهد بود:
«1»
راجع به موضوعاتي كه در ارتباط با آن اين آئين نامه صراحتاً اشاره به چنين دستورالعمل هايي دارد،
«2»
راجع به هرگونه جزئيات در ارتباط با اجراي مقررات اين آئين نامه.
(
ب) دستورالعمل هاي اداري معارض با مقررات معاهده، آئين نامه، يا هر موافقت نامه منعقده بوسيله دفتر بين المللي يا يك مرجع جستجوي بين المللي يا يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نخواهد بود.
2
ـ 89 – منبع
(
الف) دستورالعمل هاي اداري بوسيله مديركل، پس از مشورت با ادارات دريافت كننده و مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي، تنظيم و اعلام خواهد شد.
(
ب) آنها مي توانند بوسيله مديركل، پس از مشورت با ادارات يا مراجعي كه داراي نفع مستقيم در تغيير پيشنهادي هستند، تغيير يابند.
(
ج) مجمع مي تواند از مدير كل دعوت نمايد كه دستورالعمل هاي اداري را تغيير دهد و مدير كل به همين ترتيب اقدام خواهد نمود.
3
ـ 88 – انتشار و لازم الاجراء شدن
(
الف) دستورالعمل هاي اداري و هر تغيير مربوط به آن در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.
(
ب) در هر انتشار تاريخي كه در آن تاريخ مقررات منتشره جنبه اجرائي پيدا مي كنند مشخص خواهد شد. تاريخ ها مي توانند در مورد مقررات مختلف با يكديگر اختلاف داشته باشند، مشروط بر اينكه هيچ مقرره اي قبل از انتشار آن در روزنامه رسمي قابل اجراء اعلام نشده باشد.

قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده

ماده 89 مكرر ـ تسليم، رسيدگي و ارسال اظهارنامه هاي بين المللي و ساير اسناد به شكل الكترونيك يا با وسايل الكترونيك

1ـ 89 مكرر ـ اظهارنامه هاي بين المللي
(
الف) با رعايت شقوق (ب) تا (ه)، اظهارنامه هاي بين المللي مي توانند بر طبق دستورالعمل هاي اداري، به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك تسليم و رسيدگي شوند، مشروط بر اينكه هر اداره دريافت كننده، تسليم اظهارنامه هاي بين المللي را روي كاغذ مجاز بداند.
(
ب)با رعايت هر مقررات خاص دستورالعمل هاي اداري، اين آئين نامه با تغييرات مقتضي نسبت به اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك اجراء خواهد شد.
(
ج) دستورالعمل هاي اداري، مقررات و الزامات در ارتباط با تسليم و رسيدگي اظهارنامه هاي بين المللي كه كلاً يا جزئاً به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيكي تسليم شده اند را تعيين خواهد نمود. از جمله اين مقررات و الزامات و نه بصورت احصائي مي توان به مقررات و الزامات در ارتباط با اعلام وصول، آئين كارهاي مربوط به اعطاي يك تاريخ تسليم بين المللي، الزامات شكلي و ضمائم و نتايج عدم رعايت آن الزامات، امضاي اسناد، وسايل تعيين اصالت اسناد و هويت طرف هاي مكاتبه كننده با ادارات و مراجع و عملكرد ماده 12 معاهده در ارتباط با نسخه اصلي، نسخه بايگاني و نسخه جستجو اشاره نمود. اين دستورالعمل ها همچنين مي توانند حاوي مقررات و الزامات مختلف در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به زبان هاي مختلف باشد.
(
د)هيچ اداره ملي يا سازمان بين الدولي، ملزم به دريافت يا رسيدگي اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك نخواهد بود. مگر اينكه به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد كه در رعايت مقررات قابل اعمال در دستورالعمل هاي اداري، آمادگي دريافت يا رسيدگي به نحو مذكور را دارد، دفتر بين المللي اطلاعاتي را كه به اين نحو از آن مطلع شده در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد.
(
ه) هيچ اداره دريافت كننده اي كه اطلاعيه اي را به موجب شق (د) فوق به دفتر بين المللي داده است، نمي تواند رسيدگي به يك اظهارنامه بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك كه در آن الزامات قابل اعمال بر طبق دستورالعمل هاي اداري، رعايت شده باشد را رد نمايد.

.2ـ 89 مكرر ـ ساير اسناد

بند 1 ماده 89 مكرر با تغييرات مقتضي در مورد ساير اسناد و مكاتبات مربوط به اظهارنامه هاي بين المللي اجرا خواهد شد.

.3ـ 89 مكرر ـ ارسال بين ادارات
هرگاه معاهده، اين آئين نامه يا دستورالعمل هاي اداري مقرر سازد كه اسناد، اطلاعيه ها، مكاتبات، يا انتقال ها بوسيله يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي براي ديگري ارسال شود، چنين ارسالي مي تواند در صورت توافق بين ارسال كننده و دريافت كننده به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك محقق شود.

ماده 89ثالث ـ نسخه هاي اسناد به شكل الكترونيك كه بر روي كاغذ تسليم شده اند
.1
ثالث ـ 89 نسخه هاي اسناد به شكل الكترونيك كه بر روي كاغذ تسليم شده اند.
هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند مقرر نمايد كه هرگاه يك اظهارنامه بين المللي يا سند ديگر مربوط به اظهارنامه بين المللي روي كاغذ تسليم شده باشد، نسخه اي از آن مي تواند بر طبق دستورالعمل هاي اداري، بوسيله متقاضي به شكل الكترونيك ارائه شود.

ماده 90 ـ كارگزاران و نمايندگان مشترك

1ـ90 – انتصاب به عنوان كارگزار
(
الف)شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي، كه به آن اداره، اظهارنامه بين المللي تسليم شده است باشد، يا هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي تسليم شده باشد، آن شخص داراي حق اقدام در خصوص اظهارنامه بين المللي نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده باشد، او مي تواند بوسيله متقاضي به سمت كارگزار او براي عهده داري نمايندگي وي نزد اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي منصوب گردد.
(
ب) شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي است كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي عمل مي نمايد، مي ‍ تواند به وسيله متقاضي به عنوان كارگزار او براي عهده داري نمايندگي وي اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
ج) شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي است كه به عنوان مرجع بررسي مقدماتي بين الدولي عمل مي نمايد، مي تواند بوسيله متقاضي به عنوان كارگزار خود براي عهده داري نمايندگي وي اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.
(
د) اگر به نحو ديگري در سند انتصاب كارگزار مقرر نشده باشد كارگزار منصوب شده بر طبق شق (الف) فوق مي تواند تعداد يك يا چند نفر از كارگزار فرعي را براي عهده داري نمايندگي متقاضي، به عنوان كارگزار متقاضي در موارد زير منصوب نمايد:
«1»
نزد اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط بر اينكه هر شخصي كه به اين ترتيب به عنوان كارگزار فرعي منصوب مي گردد، بر حسب مورد، داراي حق اقدام نزد اداره ملي كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم شده يا حق اقدام نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي باشد؛
«2»
بصورت خاص نزد مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط بر اينكه هر شخصي كه به اين ترتيب به عنوان كارگزار فرعي انتخاب مي شود، بر حسب مورد، داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي عمل مي نمايد، باشد.

2ـ90 – نماينده مشترك
(
الف) هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد و متقاضيان بر طبق شق (الف) بند 1 .ماده 90 آئين نامه يك كارگزار كه نمايندگي همه آنها را داشته باشد (كارگزار مشترك) منصوب ننموده باشند، يكي از متقاضيان كه داراي حق تسليم اظهارنامه بين المللي بر طبق ماده 90 معاهده است، مي تواند، به وسيله متقاضيان ديگر، به عنوان نماينده مشترك آنها منصوب گردد.
(
ب) هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد و همه متقاضيان يك كارگزار مشترك بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 90 آئين نامه، يا يك نماينده مشترك بر طبق شق (الف) اين بند را منصوب ننموده باشند، متقاضي كه نام او در تقاضا به عنوان اولين نام واجد شرايط بر طبق بند 1 .ماده 19 آئين نامه براي تسليم اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده آمده، به عنوان نماينده مشترك همه متقاضيان تلقي خواهد شد.

3ـ90 – آثار اقدامات كارگزاران و نمايندگان مشترك يا اقدامات در ارتباط با آن ها
(
الف) هر اقدام كارگزار يا در ارتباط با او، داراي اثر يك اقدام متقاضي يا در ارتباط با متقاضي يا متقاضيان مربوطه است.
(
ب) اگر دو يا چند كارگزار نمايندگي همان متقاضي يا متقاضيان را عهده دار باشند، هر اقدام مربوط به هر كدام از اين كارگزاران يا در ارتباط با آنها داراي اثر يك اقدام متقاضي يا متقاضيان مذكور يا در ارتباط با آنها خواهد بود.
(
ج) با رعايت جمله دوم شق (الف) بند 5 ماده 90 مكرر آئين نامه، هر اقدام يك نماينده مشترك يا در ارتباط با او يا كارگزار او، داراي اثر يك اقدام همه متقاضيان يا در ارتباط با آنها خواهد بود.

4ـ90 – نحوه انتصاب كارگزار يا نماينده مشترك
(
الف) انتصاب يك كارگزار با امضاي تقاضا، درخواست يا يك وكالت نامه جداگانه توسط متقاضي محقق خواهد شد. هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشند، انتصاب يك كارگزار مشترك، يا نماينده مشترك با امضاي تقاضا، درخواست يا يك وكالت نامه جداگانه توسط هر متقاضي بنا به انتخاب وي محقق خواهد شد.
(
ب)با رعايت بند 5 ماده 90 آئين نامه ، وكالتنامه جداگانه به يكي از دو اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي تسليم خواهد شد، مشروط بر اينكه هرگاه وكالتنامه، كارگزاري را بر طبق شق .(ب)، (ج) يا جز «2» شق (د) بند 1 ماده 90 آئين نامه منصوب نمايد، بر حسب مورد، به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم گردد.
(
ج) اگر وكالتنامه جداگانه امضاء نشده باشد يا وكالتنامه جداگانه درخواستي مفقود شده باشد، يا اگر ذكر نام يا نشاني شخص منصوب شده، با بند 4 ماده 4 آئين نامه مطابقت نداشته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه وكالتنامه وجود ندارد، مگر اينكه رفع نقص گردد.

5 ـ90 – وكالتنامه كلي
(
الف) انتصاب يك كارگزار در ارتباط با يك اظهارنامه بين المللي خاص مي تواند با اشاره در تقاضا درخواست يا يادداشت جداگانه به يك وكالت نامه جداگانه موجود كه آن كارگزار را براي عهده دار شدن نمايندگي متقاضي در ارتباط با هر اظهارنامه بين المللي كه ممكن است به وسيله آن متقاضي تسليم شود، منصوب نموده، (يعني وكالت نامه كلي) محقق شود، مشروط بر اينكه:
«1»
وكالتنامه كلي به موجب شق (ب) اين بند توديع شده باشد، و
«2»
نسخه اي از آن بر حسب مورد به تقاضا، درخواست، يا يادداشت جداگانه به وكالت نامه ملصق شده باشد. نسخه مزبور لازم نيست امضاء شود.
(
ب) وكالتنامه كلي نزد اداره دريافت كننده توديع خواهد شد، مشروط بر اينكه هرگاه وكالتنامه مزبور كارگزاري را بر طبق شق (ب)، (ج) يا جزء «2» شق (د) بند 1 ماده 90 آئين نامه منصوب نمايد، بر حسب مورد، نزد مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي توديع گردد.

6 ـ90 – لغو و انصراف
(
الف) هر انتصاب يك كارگزار يا نماينده مشترك مي تواند بوسيله اشخاصي كه انتصاب را به عمل آورده اند يا به وسيله قائم مقام آنان لغو گردد، كه در آن صورت هر انتصاب كارگزار فرعي بر طبق شق (د) بند 1 ماده 90 آئين نامه به وسيله كارگزار لغو شده تلقي خواهد شد. هر انتصاب كارگزار فرعي بر طبق شق (د) بند 1 $ماده 90 آئين نامه نيز مي تواند به وسيله متقاضي مربوطه لغو شود.
(
ب) انتصاب يك كارگزار بر طبق شق (الف) بند 1 ماده 90 آئين نامه داراي اثر لغو هر انتصاب قبلي كارگزاري است كه بر طبق آن ماده منصوب شده است، مگر آنكه خلاف آن ذكر شده باشد.
(
ج) انتصاب يك نماينده مشترك داراي اثر لغو هر انتصاب قبلي يك نماينده مشترك است مگر اينكه خلاف آن ذكر شده باشد.
(
د) يك كارگزار يا نماينده مشترك مي تواند بوسيله يك اطلاعيه امضاء شده به وسيله او از انتصاب خود انصراف حاصل نمايد.
(
ه) شقوق (ب) و (ج) بند 4 ماده 90 آئين نامه با تغييرات مقتضي در مورد سندي كه حاوي يك لغو يا انصراف بر طبق اين ماده باشد، اجرا خواهد شد.

ماده 90مكررـ استرداد

1ـ90 مكرر ـ استرداد اظهارنامه بين المللي
(
الف) متقاضي مي تواند در هر زمان تا قبل از انقضاء 30 ماه از تاريخ حق تقدم، اظهارنامه بين المللي را مسترد نمايد.
(.
ب) استرداد با وصول اعلاميه متقاضي خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده، به انتخاب متقاضي، يا هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي محقق خواهد شد.
(
ج)اگر اعلاميه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسالي به وسيله اداره دريافت كننده، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، هيچ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي محقق نخواهد شد.

.2ـ90 مكرر ـ استرداد تعيين ها
(
الف) متقاضي مي تواند تعيين هر كشور تعيين شده را در هر زماني قبل از انقضاء 30 ماه از تاريخ حق تقدم، مسترد نمايد. استرداد تعيين يك كشور كه انتخاب شده است، متضمن استرداد انتخاب متناظر بر طبق بند 4 ماده 90 مكرر آئين نامه خواهد بود.
(
ب) هرگاه كشوري به منظور تحصيل يك ورقه اختراع ملي و يك ورقه اختراع منطقه اي تعيين شده باشد، استرداد تعيين كشور فقط به معناي استرداد تعيين براي هدف تحصيل ورقه اختراع ملي تلقي خواهد شد، به استثناي موردي كه خلاف آن ذكر شده باشد. ژ
(
ج) استرداد تعيين هاي تمام كشورهاي تعيين شده به معناي استرداد اظهارنامه بين المللي بر طبق بند 1 ماده 90 مكرر تلقي خواهد شد.
(
د) استرداد با وصول يك اطلاعيه ارسالي متقاضي، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده يا هرگاه بند 1 ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، محقق خواهد شد.
(
ه) اگر اطلاعيه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسال شده به وسيله اداره دريافت كننده، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، هيچ انتشار بين المللي در مورد تعيين، محقق نخواهد شد.

.3ـ90 مكرر ـ استرداد ادعاهاي حق تقدم
(
الف) متقاضي مي تواند يك ادعاي حق تقدم را كه براساس بند (1) ماده 8 معاهده در اظهارنامه بين المللي به عمل آورده، در هر زماني قبل از انقضاء 30 ماه از تاريخ حق تقدم مسترد نمايد.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بين المللي حاوي بيش از يك ادعاي حق تقدم باشد، متقاضي مي تواند، حقوق مقرر در شق (الف) فوق را در ارتباط با يك يا چند يا تمام ادعاهاي حق تقدم اعمال نمايد.
(
ج) استرداد، با وصول يك اطلاعيه ارسالي متقاضي، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده يا هرگاه بند 1 ماده 39 معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، محقق خواهد شد.
(
د) هرگاه استرداد ادعاي حـق تـقدم، در تـاريخ حق تقدم تغيير ايجاد نمايد، هر مهلتـي كه از تاريخ اصلي حق تقدم محاسبـه شده و هنـوز منقـضي نـشده باشد، با رعايت شـق (ه) از تاريخ حـق تقدم كه در نتيجه آن تغيير بوجود آمده است، محاسبه خواهد شد.
(.
هـ) در مورد مهلت مذكور در شق (الف) بند (2) ماده 21 معاهده، اگر اطلاعيه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسال شده، به وسيله اداره دريافت كننده يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، مع هذا دفتر بين المللي مي تواند براساس مهلت مذكور به نحو محاسبه شده از تاريخ حق تقدم اصلي، نسبت به انتشار بين المللي اقدام نمايد.

.4ـ90 مكرر ـ استرداد درخواست يا انتخاب ها
(.
الف) متقاضي مي تواند درخواست يا هر انتخاب يا كليه انتخاب ها را در هر زمان تا قبل از انقضاء 30 ماه از تاريخ حق تقدم مسترد نمايد.
ب- استرداد، با وصول اطلاعيه متقاضي خطاب به دفتر بين المللي محقق خواهد شد.
ج- اگر اطلاعيه استرداد به وسيله متقاضي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شده باشد، آن مرجع تاريخ وصول را بر روي اطلاعيه درج و آن را فوراً به دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود. چنين تلقي خواهد شد كه اطلاعيه در تاريخ درج شده بر روي آن به دفتر بين المللي ارسال شده است.

5 ـ90 مكرر ـ امضاء
(
الف) هر اطلاعيه استرداد مذكور در بند 1 تا بند 4 ماده 90 آئين نامه، با رعايت شق (ب) اين بند، به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد. هرگاه يكي از متقاضيان بر طبق شق (ب) بند 2 ماده .90 .آئين نامه ، نماينده مشترك تلقي شده باشد، اطلاعيه مذكور با رعايت شق (ب) اين بند مستلزم .امضاء توسط كليه متقاضيان خواهد بود.
(
ب) هرگاه دو يا چند متقاضي يك اظهارنامه بين المللي را تسليم نمايند كه در آن كشوري تعيين شده باشد كه قانون ملي آن مقرر نموده باشد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شوند و هرگاه يك متقاضي براي آن كشور تعيين شده كه يك مخترع است. را نتوان يافت يا به او پس از تلاش هاي لازم دست يافت، مقتضي نخواهد بود كه اطلاعيه استرداد مذكور در بند 1 تا 4 .ماده 90 مكرر آئين نامه ، به وسيله آن متقاضي (متقاضي مربوطه) امضاء شود، مشروط بر اينكه حداقل به وسيله يك متقاضي امضاء شود،
و
«1»
اظهاريه قانع كننده اي بر حسب مورد براي اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي درباره توضيح علت فقدان امضاء متقاضي مربوطه ارائه مي گردد، يا
«2»
در مورد اطلاعيه استرداد مذكور در شق (ب) بند 1 و شق (د) بند 2 و شق (ج) بند 3 ماده 90 مكرر آئين نامه ، متقاضي مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، ولي الزامات شق (ب) بند 15 ماده 4 .آئين نامه رعايت شده باشد، يا
«3»
در مورد اطلاعيه استرداد مذكور در شق (ب) بند 4 ماده 90 مكرر آئين نامه ، متقاضي مربوطه درخواست را امضاء نكرده باشد ولي الزامات مذكور در شق (ب) بند 8 ماده 53 آئين نامه رعايت شده باشد، يا انتخاب متعاقب مربوطه را امضاء نكرده باشد ولي الزامات شق (ج) بند 1 ماده 56 .آئين نامه رعايت شده باشد.

6 ـ90 مكرر ـ اثر استرداد
(
الف)هرگاه بررسي يا رسيدگي اظهارنامه بين المللي بر طبق بند (2) ماده 23 يا بند (2) ماده 40 معاهده قبلاً شروع شده باشد، استرداد اظهارنامه بين المللي، هرگونه تعيين، هرگونه ادعاي حق تقدم به موجب ماده 90 مكرر آئين نامه ، داراي هيچ اثري بر درخواست يا هرگونه انتخاب در هيچ اداره تعيين شده يا منتخب نخواهد بود.
(
ب) هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق بند 1 ماده 90 مكرر مسترد شود، رسيدگي بين المللي اظهارنامه بين المللي متوقف خواهد شد.
(
ج) هرگاه درخواست يا كليه انتخاب ها بر طبق بند 4 ماده 90 مكرر آئين نامه ، مسترد شوند، رسيدگي به اظهارنامه بين المللي به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي متوقف خواهد شد.

7 ـ90 مكرر ـ اختيارات بر طبق شق (ب) بند (4) ماده 37 معاهده
(
الف) هر كشور متعاهدي كه قانون ملي آن، آنچه كه در قسمت دوم شق (ب) بند (4) ماده37 معاهده توصيف شده را مقرر نمايد، مراتب را كتباً به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.
(
ب) اطلاعيه مذكور در شق (الف) اين بند، فوراً به وسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت و در مورد اظهارنامه هاي بين المللي كه ديرتر از يك ماه از تاريخ انتشار آن تسليم شده باشند، مؤثر خواهد بود.

ماده 91ـ اشتباهات فاحش در اسناد
1
ـ91 – رفع اشتباه
(
الف) با رعايت شقوق (ب) تا (ز رابع) اين بند، اشتباهات فاحش در اظهارنامه بين المللي يا اوراق ديگر تسليمي به وسيله متقاضي مي تواند رفع شود.
(
ب) اشتباهاتي كه علت آن اين واقعيت باشد كه چيزي غير از آنچه كه بطور آشكار مورد نظر بوده در اظهارنامه بين المللي يا ورقه ديگر نوشته شده، اشتباهات فاحش تلقي خواهند شد. خود رفع اشتباه نيز بايد آشكار باشد به اين معنا كه هر كس بتواند فوراً درك نمايد كه هيچ چيز ديگري غير از آنچه به عنوان رفع اشتباه پيشنهاد شده، منظور نظر نبوده است.
(
ج) حذف كل عناصر يا اوراق اظهارنامه بين المللي، حتي اگر به وضوح ناشي از بي توجهي براي مثال، در مرحله نسخه برداري يا مرتب نمودن اوراق باشد، قابل رفع نخواهد بود.
(
د) رفع اشتباه مي تواند براساس تقاضاي متقاضي به عمل آيد. مرجعي كه آن چيزي را كه بنظر مي رسد اشتباه فاحش است كشف نموده باشد، مي تواند از متقاضي دعوت نمايد كه تقاضايي را كه براي رفع اشتباه به نحو مقرر در شقوق (هـ) تا (ز رابع) اين بند ارائه نمايد. بند 4 ماده 26 .آئين نامه با تغييرات مقتضي، در مورد نحوه تقاضا براي رفع اشتباه اعمال خواهد شد.
(
ه) هيچ گونه رفع اشتباهي مگر با اجازه صريح مراجع زير صورت نخواهد گرفت:
«1»
اداره دريافت كننده چنانچه اشتباه در تقاضا باشد،
«2»
مرجع جستجوي بين المللي چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بين المللي غير از تقاضا يا هر ورقه تسليمي به آن مرجع باشد،
«3»
مرجع بررسي مقدماتي بين المللي چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بين المللي غير از تقاضا يا هر ورقه تسليمي به آن مرجع باشد،
«4»
دفتر بين المللي چنانچه اشتباه در هر ورقه تسليمي به دفتر بين المللي، غير از اظهارنامه بين المللي يا تصحيحات يا اصلاحيه ها به آن اظهارنامه باشد.
(
و) هر مرجعي كه هر رفع اشتباه را اجازه داده يا رد نمايد، فوراً متقاضي را از اجازه يا رد و در صورت رد از دلايل رد مطلع خواهد نمود. مرجعي كه يك رفع اشتباه را اجازه دهد، مراتب را فوراً به اطلاع دفتر بين المللي خواهد رسانيد. هرگاه اجازه رفع اشتباه رد شود، دفتر بين المللي، بر اساس تقاضاي متقاضي، تا قبل از زمان مربوط بر طبق شقوق (ز مكرر)، (ز ثالث) يا (ز رابع) اين بند و با رعايت پرداخت يك هزينه خاص كه مبلغ آن در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهد شد، تقاضاي رفع اشتباه را همراه با اظهارنامه بين المللي انتشار خواهد داد. نسخه اي از تقاضاي رفع اشتباه جزء مكاتبه موضوع ماده 20 معاهده، در موردي كه، نسخه اي از جزوه براي آن مكاتبه استفاده نشود يا هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق بند (3) ماده 64 معاهده انتشار نيابد، خواهد آمد.
(
ز) اجازه براي رفع اشتباه مذكور در شق (هـ) اين بند با رعايت شقوق (ز مكرر)، (ز ثالث) و (ز رابع) اين بند مؤثر خواهد بود:
«1»
هرگاه اجازه مزبور به وسيله اداره دريافت كننده يا به وسيله مرجع جستجوي بين المللي داده شده باشد، چنانچه اطلاعيه آن به دفتر بين المللي قبل از انقضاء 17 ماه از تاريخ حق تقدم به آن دفتر واصل شده باشد؛
«2»
هرگاه اجازه مزبور به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي داده شده باشد؛
«3»
هرگاه اجازه مزبور به وسيله دفتر بين المللي داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از انقضاء 17 ماه از تاريخ حق تقدم داده شده باشد.
(
ز مكرر) اگر اطلاعيه موضوع جزء «1» شق (ز) اين بند پس از انقضاي 17 ماه از تاريخ حق تقدم ولي قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي، به دفتر بين المللي واصل شود، يا اگر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «3» شق (ز) اين بند را دفتر بين المللي پس از انقضاء 17 ماه از تاريخ حق تقدم ولي قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي اجازه دهد، اجازه مؤثر بوده و رفع اشتباه در انتشار مزبور خواهد آمد.
(
ز ثالث) هرگاه متقاضي از دفتر بين المللي خواسته باشد كه اظهارنامه بين المللي او را قبل از انقضاء 18 ماه از تاريخ حق تقدم انتشار دهد، براي تحقق اين خواسته بايد هر اطلاعيه صادره بر طبق جزء «1» شق (ز) اين بند تا قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي، به دفتر بين المللي واصل و دفتر بين المللي هر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء «3» شق (ز) اين بند را تا قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي اجازه داده باشد.
(
ز رابع) هرگاه اظهارنامه بين المللي در اجراي بند (3) ماده 64 معاهده، منتشر نشده باشد، براي محقق شدن اجازه براي رفع اشتباه، هرگونه اطلاعيه صادره بر طبق جزء «1» شق (ز) اين بند به دفتر بين المللي، و هرگونه رفع اشتباه به عمل آمده بر طبق جزء «3» بند (ز) اين ماده توسط آن دفتر، نبايستي ديرتر از زمان مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي موضوع ماده 20 معاهده باشد.

ماده 92ـ مكاتبه

1ـ92 – نياز به نامه و امضاء
(
الف) هر ورقه اي كه بوسيله متقاضي در جريان آئين كار بين المللي مقرر در معاهده و اين آئين نامه به غير از خود اظهارنامه بين المللي تسليم شود، اگر آن ورقه بصورت يك نامه نباشد، بايد همراه با نامه اي باشد كه اظهارنامه بين المللي كه به آن مربوط است را مشخص نمايد. نامه به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد.
(
ب) اگر الزامات مقرر در جزء (الف) اين بند رعايت نشود، متقاضي از عدم رعايت مطلع و از او دعوت خواهد شد كه ظرف يك مهلت تعيين شده در دعوتنامه نسبت به جبران نقيصه اقدام نمايد. مهلتي كه به اين ترتيب تعيين مي شود بر حسب شرايط و اوضاع و احوال، معقول خواهد بود؛ حتي اگر مهلتي كه به اين ترتيب تعيين مي شود ديرتر از مهلت ارائه ورقه منقضي شود (يا حتي اگر زمان اخيرالذكر قبلاً منقضي شده باشد)، مهلت مزبور نبايستي كمتر از 10 روز و بيشتر از يك ماه از تاريخ پست دعوتنامه باشد. اگر نقيصه ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه جبران شود، نقيصه مزبور، كان لم يكن تلقي، خواهد شد. در غير اينصورت به متقاضي اطلاع داده خواهد شد كه ورقه ناديده گرفته شده است.
(
ج)هرگاه عدم رعايت الزامات مقرر در شق (الف) اين بند از نظر دور بماند و ورقه در .آئين كار بين المللي در نظر گرفته شود، در آن صورت عدم رعايت ناديده گرفته خواهد شد.

2ـ92 – زبان ها
(
الف) با رعايت بند 1 ماده 55 و بند 9 ماده 66 آئين نامه و شق (ب) اين بند، هر نامه يا سند تسليمي متقاضي به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، به همان زبان اظهارنامه بين المللي مربوطه خواهد بود، مع هذا هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي بر طبق شق (ب) بند 1 ماده 23 آئين نامه ارسال يا بر طبق بند 2 ماده 55 آئين نامه ارائه شده باشد، از زباني كه در متن ترجمه بكار رفته استفاده خواهد شد.
(
ب) هر نامه از سوي متقاضي به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند به زباني غير از زبان اظهارنامه بين المللي باشد، مشروط بر اينكه مرجع مذكور اجازه استفاده از چنين زباني را داده باشد.
(
ج) [حذف شده است]
(
د)هر نامه اي از سوي متقاضي به دفتر بين المللي، به زبان انگليسي يا فرانسه خواهد بود.
(
ه) هر نامه يا اطلاعيه از دفتر بين المللي به متقاضي يا به هر اداره ملي به زبان انگليسي يا فرانسه خواهد بود.

3ـ92 – ارسال پستي توسط ادارات ملي و سازمان هاي بين الدولي
هر نامه يا سند ناشي از، يا ارسالي بوسيله، يك اداره ملي يا يك سازمان بين الدولي كه حاكي از يك رخ داد باشد كه از تاريخ آن رخ داد هر مهلتي به موجب معاهده يا اين آئين نامه آغاز شده و ادامه يابد، آن سند يا نامه بوسيله پست هوايي ارسال خواهد شد، با اين قيد كه در مواردي كه پست زميني معمولاً ظرف دو روز از تاريخ پست به مقصد واصل مي شود، يا هر گاه خدمات پستي هوايي در دسترس نباشد، مي توان از پست زميني بجاي پست هوايي استفاده نمود.

4ـ92 – استفاده از تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر و غيره
(
الف) سندي كه اظهارنامه بين المللي را تشكيل مي دهد و يا هر سند يا مكاتبه پس از آن كه به آن مربوط باشد، علي رغم مفاد بند 14 ماده 11 و شق (الف) بند 1 ماده 92 آئين نامه ، ولي با رعايت شق (ح) اين بند، تا آنجا كه عملي باشد، مي تواند بوسيله تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر، يا وسايل مشابه ارسال ديگر، كه منجر به تسليم يك سند مكتوب يا چاپي مي شود، ارسال گردد.
(
ب)امضاء ظاهر بر روي يك سند ارسالي بوسيله دستگاه نمابر، از لحاظ اين معاهده و اين آئين نامه به عنوان امضاء صحيح شناخته خواهد شد.
(
ج) هرگاه متقاضي تلاش نموده باشد كه سندي را به هر يك از وسايل مذكور در شق .(الف) اين بند ارسال نمايد ولي قسمتي يا كل سند دريافتي ناخوانا باشد يا قسمتي از سند دريافت نشده باشد، تا آن حد كه سند ناخوانا باشد، يا كوشش ارسال محقق نشده باشد، سند دريافت نشده تلقي خواهد شد. اداره ملي يا سازمان بين الدولي فوراً مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد.
(
د) هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند بخواهد كه اصل هر سند ارسالي بوسيله هر يك از وسايل مذكور در شق (الف) اين بند و يك نامه همراه آن كه مشخص كننده ارسال قبلي باشد ظرف مهلت 14 روز از تاريخ ارسال، ارائه شود، مشروط بر اينكه اين الزام به دفتر بين المللي اطلاع داده شده و دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمي انتشار داده باشد. اطلاعيه مشخص خواهد نمود كه آيا اين الزام به تمام يا فقط به انواع خاص اسناد مربوط مي شود.
(
هـ) هرگاه متقاضي اصل سند به نحو مقرر در شق (د) اين بند را ارائه نكند، اداره ملي يا سازمان بين الدولي مربوطه مي تواند، بسته به نوع سند ارسالي و با توجه به ماده 11 و بند 3 .ماده 26 اين آئين نامه :
«1»
الزام موضوع شق (د) اين بند را اسقاط نمايد، يا
«2»
از متقاضي دعوت نمايد كه ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع معقول بوده و در دعوتنامه تعيين مي شود، اصل ارسالي را ارائه نمايد، مشروط بر اينكه هرگاه سند ارسالي حاوي نقايصي بوده يا نشان دهد كه سند اصلي حاوي نقايصي است كه در ارتباط با آن اداره ملي يا سازمان بين الدولي ممكن است دعوتنامه اي براي تصحيح صادر نمايد، آن اداره يا سازمان مي تواند چنين دعوتنامه اي را اضافه بر، يا بجاي اقدام بر طبق جزء «1» يا «2»، صادر نمايد.
(
و) هرگاه ارائه اصل يك سند بر طبق شق (د) اين بند ضروري نباشد ولي اداره ملي يا سازمان بين الدولي دريافت اصل سند مذكور را ضروري تشخيص دهد، آن اداره مي تواند دعوتنامه اي به نحو مقرر در جزء «2» شق (ه) اين بند را صادر نمايد.
(
ز) اگر متقاضي دعوت موضوع جزء «2» شق (ه) يا (و) اين بند را اجابت ننمايد:
«1»
هرگاه سند مربوطه، اظهارنامه بين المللي باشد، آن اظهارنامه مسترد شده تلقي و اداره ملي مراتب را اعلام خواهد نمود؛
«2»
هرگاه سند مربوطه سندي متعاقب بر اظهارنامه بين المللي باشد، چنين تلقي خواهد شد كه سند تسليم نشده است.
(
ح)هيچ اداره ملي يا سازمان بين الدولي ملزم نخواهد بود كه هر سند تسليمي از طريق يكي از وسايل مذكور در شق (الف) اين بند را وصول نمايد، مگر اينكه دفتر بين المللي را مطلع نموده باشد كه آماده است تا چنين سندي را با آن طريق دريافت نمايد و دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمي منتشر ساخته باشد.

ماده 92 مكرر ـ ثبت تغييرات برخي مطالب در تقاضا يا درخواست
.1
ـ92 مكرر ـ ثبت تغييرات بوسيله دفتر بين المللي
(.
الف) دفتر بين المللي، بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره دريافت كننده، تغييرات در مطالب زير در تقاضا يا درخواست را ثبت خواهد نمود:
«1»
شخص، نام، اقامت، تابعيت يا نشاني متقاضي،
«2»
شخص، نام يا نشاني كارگزار، نماينده مشترك يا مخترع.
(
ب) دفتر بين المللي تغيير مورد تقاضا را اگر تقاضا براي ثبت پس از انقضاء مهلت هاي زير به آن واصل شود ثبت نخواهد نمود:
«1»
مهلت مذكور در بند (1) ماده 22 معاهده، هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده در ارتباط با هر دولت متعاهد قابل اعمال نباشد؛
«2»
مهلت مذكور در شق (الف) بند (1) ماده 39 معاهده، هرگاه بند (1) ماده 39 معاهده حداقل در مورد يك كشور متعاهد قابل اعمال باشد.

ماده 93ـ نگاهداري سوابق و پرونده ها
1
ـ93 – اداره دريافت كننده
هر اداره دريافت كننده سوابق مربوط به هر اظهارنامه بين المللي يا اظهارنامه به عنوان اظهارنامه بين المللي، از جمله نسخه اصلي را براي حداقل 10 سال از تاريخ تسليم بين المللي، يا هرگاه هيچ تاريخ تسليم بين المللي داده نشده باشد، از تاريخ وصول نگاهداري خواهد نمود.
2
ـ 93 – دفتر بين المللي
(
الف) دفتر بين المللي پرونده، ازجمله نسخه بايگاني، اظهارنامه بين المللي را براي حداقل .30 سال از تاريخ دريافت نسخه بايگاني نگاهداري خواهد نمود.
(
ب) سوابق اصلي دفتر بين المللي، براي مدت نامحدود نگاهداري مي شود.
3
ـ 93 – مراجع جسنجو و بررسي مقدماتي بين المللي
هر مرجع جستجوي بين المللي و هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، پرونده هر اظهارنامه بين المللي را كه دريافت مي دارد، حداقل براي 10 سال از تاريخ تسليم بين المللي نگاهداري مي نمايد.
4
ـ 93 – تكثيرها
از لحاظ اين ماده، سوابق، نسخه ها و پرونده ها را مي توان به صورت فيلم (فتوگرافيك)، الكترونيك، يا ساير روشهاي تكثير نگاهداري نمود، مشروط بر اينكه تكثيرها بنحوي باشد كه تعهدات مربوط به حفظ سوابق، نسخه ها و پرونده ها بر طبق بند 1 ماده 93 تا بند 3 ماده 93 .آئين نامه رعايت شوند.

ماده 94ـ دسترسي به پرونده ها
1
ـ94 – دسترسي به پرونده نگاهداري شده توسط دفتر بين المللي
(
الف) بنا به تقاضاي متقاضي يا هر شخص مجاز از طرف متقاضي، دفتر بين المللي مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
(
ب) دفتر بين المللي بنا به تقاضاي هر شخص و نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي و با رعايت $ماده 38 معاهده و مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
2
ـ94 – دسترسي به پرونده نگاهداري شده توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا هر شخص مجاز از طرف متقاضي، يا، زماني كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد، بنا به تقاضاي هر اداره منتخب، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.
3
ـ94 – دسترسي به پرونده نگاهداري شده بوسيله اداره منتخب
اگر قانون ملي قابل اعمال توسط هر اداره منتخب، دسترسي اشخاص ثالث به پرونده اظهارنامه ملي را مجاز بداند، آن اداره مي تواند دسترسي به هر سند مربوط به اظهارنامه بين المللي، ازجمله هر سند مربوط به بررسي مقدماتي بين المللي موجود در پرونده خود را تا همان حدي كه در قانون ملي براي دسترسي به پرونده اظهارنامه ملي مقرر است ولي، نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، اجازه دهد.
ارائه نسخه هائي از اسناد مي تواند مشروط به پرداخت هزينه خدمات شود.

ماده 95ـ در دسترس بودن ترجمه ها
1
ـ95 – ارائه نسخه هاي ترجمه
(
الف) بنا به تقاضاي دفتر بين المللي، هر اداره تعيين شده يا منتخب نسخه اي از ترجمه اظهارنامه بين المللي ارائه شده به وسيله متقاضي به آن اداره را در اختيار آن دفتر قرار خواهد داد.
(
ب) دفتر بين المللي مي تواند، بنا به تقاضا و مشروط به پرداخت هزينه، نسخه هائي از ترجمه هاي دريافتي به موجب شق (الف) بند1 فوق را در اختيار هرشخص قرار دهد.

ماده 96ـ جدول هزينه ها
1
ـ96 – جدول هزينه هاي منضم به آئين نامه
مبلغ هزينه هاي مذكور در مواد 15 و 57 آئين نامه به صورت پول سوئيس خواهدبود.
آنها در جدول هزينه ها كه منضم به اين آئين نامه است و جزء لاينفك آن بشمار مي رود مشخص خواهدشد.

جدول هزينه ها

1- هزينه اصلي :
(شق (الف ) بند 2 ماده 15 آئين نامه )
(الف) اگر اظهار نامه بين المللي حاوي بيش از 30 ورق نباشد .
(ب) اگر اظهارنامه بين المللي حاوي بش از 30 ورق باشد .
650 فرانك سوئيس
650
فرانك سوئيس با اضافه 15 فرانك سوئيس براي هر ورق مازاد بر 30 ورق
2- هزينه تعيين :
(شق (الف ) بند 2 ماده 15 آئين نامه )
(الف) براي تعيين هاي انجام شده بر طبقشق (الف ) بند 9 ماده 4آئين نامه )
(ب)براي تعيين هاي انجام شده بر طبق شق (ب ) بند 9 ماده 4آئين نامه و مورد تأييد بر طبق
شق (ج) بند 9 ماده 4 آئين نامه
140فرانك سوئيس براي تعيين به شرطي كه هر گونه تعيين بيش از 5 مورد طبق شق (الف) بند 9 ماده 4 ائين نامه مستلزم پرداخت هزينه تعيين نباشد

140فرانك سوئيس براي تعيين

3- هزينه اقدام:
شق (الف) بند 2 ماده57 آئين نامه
233فرانك سوئيس

تخفيف ها
.4
ـ اگر اظهارنامه بين المللي بر طبق و در حد مقرر در دستورالعمل هاي اداري، روي كاغذ، هـمراه با يك نسـخه به صورت الكترونيك تسليـم شده باشـد، كـل مبلغ هزينـه هاي قابل پـرداخت موضـوع موارد 1 و 2 (الـف) به مقدار 200 فرانك سوئيس كاهش مي يابد.
.5
ـ بـراي اظـهارنامه هـاي بيـن المللي تسليـمي توسـط يك متقاضي كه شخص حقيـقي بوده و تـبعه و مقـيم كشـوري باشـد كه درآمـد ملي سرانه آن (بر طبق ميانگين ارقام درآمد ملي سرانه مورداستفاده سازمان ملل متحد براي تعيين سهميه آن كشور در بودجه سال هاي 1995، 1996 و 1997 آن سازمان) كمـتر از 3000 دلار آمريكا باشد، كليه هزينه هاي قابل پرداخت (هرجا كه مورد .4 فوق قابل اعمال باشد به صورت هزينه هاي كاهش يافته بر طبق اين مورد) به ميزان 75 درصد تخفيف مي يابد؛ اگر متقاضيان متعدد باشند
هركدام از آنها بايد ضابطه هاي فوق را رعايت نمايند