قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲

قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی

ماده 1

 حق تكثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق كه بوارث منتقل میشود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
‌حقوق مذكور در این ماده قابل انتقال بغیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم ‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌ خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده 2

 تكثیر كتب و نشریات بهمان زبان و شكلی كه چاپ شده بقصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عكسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

ماده 3

 نسخه‌برداری یا ضبط یا تكثیر آثار صوتی كه بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا ‌تولید كنندگان انحصاری یا قائم ‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.
‌حكم مذكور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تكثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4

 صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشود كه در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل ‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولید كننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذكر شده باشد.

ماده 5

 تكثیر و نسخه‌برداری از كتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون بمنظور استفاده در كارهای مربوط بآموزش یا‌ تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه ‌برداری از آنها قبلا بتصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.

تبصره نسخه‌برداری از كتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتیكه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد ‌بلامانع است.

ماده 6

 در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذكور در این قانون بشرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت باتباع سایر‌كشورها نیز جاری است.

ماده 7

 اشخاصی كه عالماً و عامداً مرتكب یكی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاكی خصوصی بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یكسال محكوم خواهند شد:
1 –
كسانی كه خلاف مقررات مواد یك و دو و سه این قانون عمل كنند.
2 –
كسانی كه اشیاء مذكور در ماده 3 را كه بطور غیر مجاز در خارج تهیه شده بكشور وارد یا صادر كنند.

ماده 8

 هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول كه جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات ‌شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.
‌در صورتیكه اموال شخص حقوقی بتنهائی تكافو نكند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران میشود.

ماده 9

 مراجع قضائی مكلفند ضمن رسیدگی بشكایت شاكی خصوصی بتقاضای او نسبت بجلوگیری از نشر و پخش و عرضه كتب و‌نشریات و آثار صوتی موضوع شكایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ كنند.

ماده 10

 احكام مذكور در این قانون موقعی جاری است كه آثار موضوع این قانون مشمول حمایتهای مذكور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر اینصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع این قانون ملاك خواهد بود.

ماده 11

 مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذكور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌كند و محدود ‌نمیسازد.

ماده 12

 تعقیب بزه‌های مذكور در این قانون منوط بشكایت شاكی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حكم موقوف میشود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یك تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 26ر9ر1352 در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه ‌یكهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی