قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۹۶

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي ‌صنعتي و علائم تجاري

ماده‌ واحده

مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7 /8 /1386 از تاريخ انقضاي آن به مدت دو سال تمديد مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني