قانون تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۹۶

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای ‌صنعتی و علائم تجاری

ماده‌ واحده

مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7 /8 /1386 از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ چهارم مهرماه یكهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹ /۷ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی