نظام نامه اجرای قانون علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

نظامنامه اجرای قانون علائم تجارتی و اختراعات  مصوب 1 تیر ماه 1310

باب اول
مقررات مربوطه بعلائم تجارتی

فصل اول
در اظهارنامه و ثبت علائم تجارتی

ماده 1

اظهارنامه ثبت باید به زبان فارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:
1
ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی مؤسسه او.
2
ـ اسم و اقامتگاه وکیل او در طهران در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3
ـ نوع تجارت یا صنعت صاحب علامت
4
ـ تاریخ ثبت و محل ثبت و نمره ثبت علامت در خارجه در صورتیکه آن علامت در خارج ایران بثبت رسیده باشد.
5
ـ اقامتگاهی که صاحب علامت در طهران انتخاب می‌نماید.
6
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصیکه مطابق ماده 39 این نظامنامه معین ‌میشوند.

ماده 2

اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ نسخه اصلی با سواد مصدق وکالتنامه در صورتیکه تقاضا بتوسط وکیل بعمل آید.
2
ـ سواد مصدق سند ثبت در خارجه در صورتیکه آن علامت قبلاً در خارج ایران ثبت شده باشد.
3
ـ شروع علامت بطورکافی با تعیین اجزائیکه تقاضاکننده میخواهد حق‌ استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
4
ـ شرح نوع مال‌التجاره یا محصولاتیکه علامت برای تشخیص آن بکار می‌رود با تعیین طبقات مختلفه آن ها از روی طبقه‌بندی مذکور در ماده 19.
5
ـ سه نسخه نمونه علامت باندازه حقیقی.
6
ـ کلیشه فلزی یا چوبی که بتوان از روی آن علامت را بطور وضوح چاپ کرد.

ماده 3

در مورد ضمائم مذکور در ماده قبل نکات ذیل باید رعایت شود:
الف ـ اگر یک یا چند فقره از ضمائم اظهارنامه بزبان فارسی نباشد باید ترجمه مصدق آن نیز ضمیمه اظهارنامه شود.
ب ـ اگر اندازه حقیـقی علامـت کوچکتر از مربعـی باشد که ضلع آن 5 بهر(5 سانتیمتر) و یا بزرگتر از مربعی باشد که ضلع آن یک گره است “یک دسیمترنمونه‌های آن را باید به تناسبی بزرگ یا کوچک کرد که تشکیل یک گره مربع دهد.
ج ـ اگر علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده و دارای هیچگونه تصویر یا حروف مخصوصی نباشد تقاضاکننده مجبور به ضمیمه کردن کلیشه نخواهد بود.

ماده 4

هر اظهارنامه‌ که بمتصدی شعبه مذکور در ماده 6 قانون علائم تجارتی و اختراعات تسلیم میشود باید فوراً و بترتیب وصول در دفتر ثبت اظهارنامه ها ثبت و در مقابل آن رسید داده شود متصدی مزبور باید در ظرف 15روز از تاریخ وصول اظهارنامه باظهارنامه و ملحقات آن رسیدگی نماید. هرگاه از نقطه نظر قوانین و نظامات مربوطه نواقصی ملاحظه کند باید به تقاضاکننده اخطار نماید که در ظرف ده روز نواقص را رفع نماید.
تقاضاکننده میتواند برای رفع نواقص تقاضای مهلت اضافی نماید در این صورت متصدی مزبور مهلت متناسبی به او خواهد داد. هرگاه متصدی مذکور اظهارنامه یا علامت را مخالف قانون یافته و به این جهت قابل قبول نداند باید در ظرف 15 روز از تاریخ وصول آن رد اظهارنامه را کتباً بتقاضاکننده با ذکر دلائل رد اطلاع دهد.

ماده 5

علائم تجارتی در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.
ثبت هر علامت باید با قید نکات ذیل بعمل آید:
1
ـ نمره ترتیبی ثبت.
2
ـ نمره ثبت اظهارنامه.
3
ـ تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف
4
ـ تاریخ ثبت علامت با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف
5
ـ اسم- شغل- اقامتگاه- تابعیت صاحب علامت و وکیل او در صورتیکه تقاضا بتوسط وکیل بعمل آمده باشد.
6
ـ اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتیکه علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده.
7
ـ تعریف علامت بطور اجمال با تعیین اجزائیکه تقاضا کننده میخواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
8
ـ حق‌الثبتی که اخذ می‌شود.

ماده 6

در دفتر مذکور در ماده فوق برای هر علامت دو صفحه تخصیص داده خواهد شد هر تغییری که خواه در خود علامت و خواه در نوع یا طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن بکار می‌رود و خواه در مالک علامت داده شود در صفحه مزبور و بتدریجی که واقع می‌شود ثبت خواهد شد.

ماده 7

نمونهای سه‌گانه مذکور در فقره5 ماده2 باید دارای امضاء یا مهر شخص تقاضاکننده یا وکیل او باشد.
یک نسخه از نمونه‌های مزبور بروی اظهارنامه الصاق گشته و شخص تقاضاکننده یا وکیل او باید آنرا طوری امضاء یا مهر کند که قسمتی از امضاء یا مهر روی نمونه و قسمت دیگر روی اظهارنامه را فراگیرد.
نسخه دوم باید بروی صفحه دفتر ثبت علائم که علامت در آن صفحه ثبت شده است الصاق شود.
مهر اداره ثبت باید طوری روی نمونه مزبور زده شود که قسمتی از آن از روی نمونه تجاوز کرده و صفحه دفتر ثبت را فراگیرد.
نسخه سوم روی تصدیقنامه الصاق میشود مهر اداره ثبت در روی این صفحه نیز بطریقی که فوقاً مذکور است زده خواهد شد.

ماده 8

پس از ثبت علامت تصدیقی که حاکی از وقوع ثبت باشد به صاحب علامت داده میشود تصدیق مزبور حاوی نکات ذیل خواهد بود:
1
ـ تاریخ وصول اظهارنامه و نمره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2
ـ تاریخ ثبت علامت و نمره آن ثبت
3
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4
ـ نوع مال‌التجاره و یا محصول و یا طبقات محصولی که علامت برای تشخیص بآن بکار میرود.
5
ـ تعیین اجزائیکه صاحب علامت حق‌ استعمال انحصاری آن را بخود تخصیص داده.
6
ـ تاریخ صدور تصدیق.
7
ـ امضاء مدیرکل ثبت اسناد.

ماده 9

در ظرف 15روز پس از ثبت هر علامت اداره ثبت باید اعلانی راجع به آن منتشر نماید. این اعلان که عین علامت نیز باید در آن چاپ شود شامل مراتب ذیل خواهد بود:
1
ـ تاریخ تسلیم اظهارنامه.
2
ـ نمره ثبت علامت.
3
ـ اسم و شغل و محل اقامت و تابعیت صاحب علامت.
4
ـ مرکز اصلی مؤسسه او.
5
ـ اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتیکه علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده
6
ـ تعیین اجزائیکه صاحب علامت حق استعمال انحصاری آن را برای خود تشخیص داده.

ماده 10

شخصیکه تقاضای ثبت چندین علامت مینماید باید برای هر یک از آنها مطابق مقررات این نظامنامه اظهارنامه جداگانه بدهد.
در اینصورت اگر تقاضا توسط وکیل بموجب یک وکالتنامه بعمل آید نسخه اصلی با سواد مصدق وکالتنامه به یکی از اظهارنامه‌ها و یک سواد مصدق بهر یک از اظهارنامه‌های دیگر باید ضمیمه شود.

ماده 11

اظهارنامه نیز که بموجب ماده 14 قانون علائم تجارتی و اختراعات برای تجدید ثبت تقدیم میشود باید حاوی نکاتی که در اظهارنامه بدوی بوده و تغییر کرده است باشد.

ماده 12

تجدید ثبت با تأدیه همان حقوق و مخارجی بعمل میآید که برای هر ثبت بدوی مقرر است.

فصل دوم
در تغییرات مربوطه بعلائم تجارتی

ماده 13

برای هر تغییری که خواه در خود علامت و خواه در محصولاتیکه علامت راجع به آن است و خواه در مالک علامت حاصل شود باید اظهارنامه علیحده داده شود.

ماده 14

هرگاه تغییر راجع بخود علامت باشد اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ نسخه اصلی وکالتنامه با سواد مصدق آن در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل بعمل آید.
2
ـ شرح تغییراتی که در علامت داده شده با تعیین اجزائی که در علامت جدید صاحب علامت میخواهد حق استعمال انحصاری آنرا برای خود تخصیص دهد.
3
ـ سه نسخه نمونه علامت تغییر یافته به اندازه حقیقی.
4
ـ کلیشه فلزی یا چوبی که بتوان از روی آنعلامت تغییر یافته را بطور وضوح چاپ کرد.

ماده 15

مفاد ماده 3 در مورد ضمائم مذکوردر ماده فوق و همچنین مفاد ماده 7 در مورد نمونهای مذکور در فقره 3 آن ماده مرعی خواهد بود.

ماده 16

هرگاه تغییرمربوط باشد به محصولات یا طبقه محصولاتیکه علامت راجع بآن است اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ نسخه اصلی با سواد مصدق وکالتنامه در صورتی که تقاضا بتوسط وکیل بعمل آید.
2
ـ صورت مشروحی از تغییرات مربوط بمحصولات و یا طبقه محصولاتیکه علامت راجع بآن است.

ماده 17

هرگاه تغییر مربوط باشد به مالک علامت اظهارنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
1
ـ اسم و محل اقامت و تابعیت کسیکه علامت باسم او ثبت شده است.
2
ـ اسم و محل اقامت و شغل و تابعیت کسیکه علامت باو انتقال داده میشود.

ماده 18

اظهارنامه فوق باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ نسخه اصلی با سواد مصدق وکالتنامه در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل داده شود.
2
ـ سواد مصدق آخرین تصدیق ثبت علامت
3
ـ سواد مصدق سند انتقال.
4
ـ سواد مصدق هر سند دیگریکه مثبت انتقال باشد در صورتیکه انتقال بطریق ارث واقع شده باشد.

فصل سوم در طبقه‌بندی محصولاتیکه علائم تجارتی برای تشخیص آن بکار میرود

ماده 19

طبقات مختلفه محصولات که علائم تجارتی برای تشخیص آن بکار میرود و مطابق ماده 15 قانون علائم تجارتی و اختراعات باید برای هر یک از آنها حقی جداگانه اخذ گردد بطوری است که در جدول منظم باین نظامنامه معین شده است.

باب دوم
در طبقورقات مربوطه بورقه اختراع

فصل اول ـ در اظهارنامه ثبت اختراع

ماده 20

اظهارنامه‌ای که برای ثبت اختراع داده میشود باید بفارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد:
1
ـ اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت مستدعی ثبت.
2
ـ اسم و اقامتگاه وکیل او در طهران در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3
ـ موضوع اختراع بطور خلاصه و روشن.
4
ـ مدتیکه تقاضا کننده میخواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط یا قید.
5
ـ تاریخ و محل صدور و نمره ورقه اختراع در خارجه در صورتیکه برای آن اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
6
ـ اقامتگاهیکه تقاضاکننده در طهران مطابق ماده 39 این نظامنامه انتخاب مینماید.
7
ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصیکه مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه باختراعی که تقاضای ثبت آن می‌شود صلاحیت داشته باشند.

ماده 21

اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که برای ان تقاضای ورقه اختراع میشود در دو نسخه.
2
ـ نقش جات و نمونه‌هائیکه برای فهم توصیف مزبور لازم میباشد در دو نسخه.
3
ـ قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده32 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات.

ماده 22

اظهارنامه باید بموضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفصیلی که مربوط بهمان موضوع اصلی است محدود باشد.

ماده 23

توصیف اختراع که مطابق ماده 21 ضمیمه اظهار نامه میشود باید بفارسی تهیه گردد معذالک اگر تنظیم ان بفارسی برای تقاضا کننده میسور نباشد میتواند توصیف کامل را بفرانسه و خلاصه از ان بفارسی ضمیمه نماید.
توصیف مزبور بهر زبانی که باشد باید خوانا نوشته شود – تراشیدن و پاک کردن و بین السطور نوشتن ممنوع است – روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و تعداد آنها را در آخر معین و امضاء شود صفحات وسواد نیز باید بامضاء تقاضاکننده یا وکیل او برسد.

ماده 24

 نقشه ها باید با مرکب و از روی یک مقیاس مبتنی بگز (متر) تهیه شده و بامضاء یا مهر تقاضاکننده یا وکیل او ممضی یا ممهور باشد.

ماده 25

 توصیف اختراع و نقشه های ان باید روی کاغذی که 34 بهر(سانتیمتر) طول و 22بهر(سانتیمتر) عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود بنحویکه پشت صفحه سفید بماند صفحات توصیف باید نمره مسلسل داشته و از گوشه بیکدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود. نقشه ها باید روی کاغذ کلفت مخصوص نقشه تهیه و دارای نمره ترتیبی باشد.

ماده 26

در رسیدی که باید بموجب ماده 6 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در مقابل اظهارنامه داده شود تاریخ روز و ماه و سال تسلیم اظهارنامه با تمام حروف قید بشود.

ماده 27

 مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب میگردد.

ماده 28

 همینکه تقاضانامه مطابق ماده 6 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات بثبت رسید متصدی شعبه اختراعات باید در ظرف پانزده روز از تاریخ وصول اظهارنامه ورقه اختراع صادر نماید و یا اظهارنامه را با ذکر دلیل رد کند.

ماده 29

 اوراق اختراع که بر طبق مقررات قانونی و موافق این نظامنامه تقاضاشده باشد بدون تدقیق مقدماتی و بمسئولیت تقاضا کننده صادر میگردد.

ماده 30

ورقه اختراع عبارت خواهد بود از تصدیق که مدیر کل ثبت اسناد مشعر بر عدم مخالفت تقاضای مخترع با قوانین و نظامات جاریه میدهد – یک نسخه از توصیف مشروح و نقشه ها و نمونه هائیکه مطابق ماده 21 باظهارنامه منضم میگردد بتصدیق نامه مذکور منضم خواهد شد.

ماده 31

 تصدیقاتیکه بطریق مذکور در ماده فوق صادر میشود در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد و در ان دفتر برای هر تصدیق دو صفحه تخصیص داده میشود.
هر تغییر و تکمیلی که نسبت بموضوع ان اختراع داده میشود و تقاضای ثبت ان میگردد در صفحات مزبوره ثبت خواهد شد و همجنین کلیه معاملات یا نقل و انتقالاتیکه نسبت باختراع واقع و در دفتر مذکور در ماده 38 ثبت میشود باید در صفحات مزبور بطور اشاره قید گردد.

ماده 32

مفاد ماده 4 در مورد اظهار نامهای مربوطه باختراعات نیز لازم الرعایه است.

ماده 33

اگر تقاضای ثبت باستناد ماده 28 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات رد شود تمام حق الثبتی که تادیه شده است مسترد میگردد.

ماده 34

 اداره ثبت اسناد باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ورقه اختراع اعلانی راجع بان در مجله رسمی منتشر نماید.

فصل دوم
در تغییرات مربوطه به اختراعات ثبت شده

ماده 35

هر تغییر با اضافه یا تکمیلی که درمدت اعتبار ورقه اختراع راجع بان اختراع حاصل میشود تابع مقررات مندرجه در مواد 20و21 خواهد بود.

ماده 36

برای تغییر و یا تکمیل ویا اضافات مزبور ورقه اختراعی در تکمیل ورقه اصلی صادر میگردد.
ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمیتواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

ماده 37

 هر صاحب ورقه اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضافات بعوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات و همچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط بورقه اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوطه را مطابق ماده 32 و 34 قانون مزبور تادیه کند.

فصل سوم
در انتقال ورقه اختراع

ماده 38

برای ثبت کلیه معاملات مربوطه باوراق اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتیکه خواه راجع بملکیت و خواه راجع بحق استفاده اوراق مزبور واقع میشود دفتر مخصوصی خواهد بود .در ضمن ثبت هر معامله یا نقل و انتقال مربوط بیک اختراع نمره ثبت ان در ورقه نیز باید قید شود.

باب سوم
در مقررات مشترکه

فصل اول ـ در مقررات مربوط بتقاضا کنندگانیکه مقیم در ایران نمیباشند

ماده 39

هرگاه کسیکه تقاضای ثبت علامت یا اختراعی را مینماید مقیم در ایران نباشد باید یا در طهران اقامتگاهی انتخاب کند و یا یک یا چند نفر مقیم در طهران را معین و معرفی نماید که برای قبول کلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی و اختراعات صلاحیت داشته باشند. همین تکلیف بعهده کسی نیز وارد است که نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید و مقیم در ایران نمیباشد. کلیه ابلاغات مربوطه بعلائم تجارتی یا اختراعات باقامتگاه شخص ذینفع و یا باقامتگاه شخص یا اشخاصیکه بموجب این ماده معین میشوند بعمل خواهد آمد.

فصل دوم
در اصول محاکمات مربوطه بعلائم ‌تجارتی و اختراعات

ماده 40

هر کس که نسبت بعلامت تجارتی یا ورقه اختراع اعتراض مینماید اعم از اینکه ان اعتراض قبل از ثبت علامت یا اختراع باشد یا بعد از ان باید معادل یکصد ریال طلا در صندوق عدلیه ودیعه گذاشته و قبض ان را ضمیمه عرضحال اعتراض نماید. از وجه مزبور در صورتیکه معترض محکوم به بیحقی شود خسارت طرف پرداخته شده و در صورتیکه طرف بیش از یکصد ریال خسارت دیده باشد برای مازاد بمحکمه رجوع خواهد کرد.

مبحث اول ـ در شکایت از رد تقاضای ثبت

ماده 41

بعرضحالی که تقاضاکننده ثبت علامت یا اختراع باید در صورت رد تقاضای او مطابق ماده7 قانون علائم تجارت و اختراعات بدهد اسناد ذیل ضمیمه خواهد شد:
1
ـ اصل یا سواد مصدق تصمیمی که بموجب آن تقاضای ثبت رد شده است.
2
ـ اعتراضاتی که تقاضاکننده ثبت به تصمیم مزبور دارد.
3
ـ قبض ودیعه بر طبق ماده40
4
ـ وکالتنامه در صورتی که عرضحال وکالتاً داده شده باشد.

ماده 42

مدیردفتر محکمه روز جلسه را معین کرده بمعترض و بمتصدی شعبه مذکور در ماده 6 قانون علائم تجارتی و اختراعات اخطار مینماید که در روز مزبور حاضر شوند. معترض می‌تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد تقاضا کند. در روز جلسه محکمه توضیحات شفاهی هر یک از طرفین را استماع نموده و حکم مقتضی خواهد داد.
عدم حضور هیچ یک از طرفین مانع از صدور حکم نخواهد بود- در این صورت حکم نسبت بطرف غائب نیز حضوری محسوب است.

ماده 43

ترتیب رسیدگی استینافی نیز همان است که بموجب ماده قبل مقرر گردیده.

مبحث دوم
در اعتراض به ثبت قبل از این که علامت یا اختراع ثبت شده باشد

ماده 44

اعتراضات مربوطه بعلائم یا اختراعاتی که هنوز بثبت نرسیده است باید کتباً بدائره ثبت علائم و اختراعات تسلیم گردد. در مقابل اعتراض نامه رسیدی با قید تاریخ وصول داده خواهد شد معترض باید در اعتراض نامه نکات ذیل را قید کند:
1
ـ اسم و شغل و اقامت گاه خود در طهران.
2
ـ ذکر کلیه دلایل و مدارکی که معترض باستناد آن خود را محق در اعتراض میداند.

ماده 45

سواد مصدق اسنادی که ادعای معترض مبتنی بر آنست باید در صورت امکان ضمیمه اعتراضنامه شود.

ماده 46

هرگاه اعتراض معترض مبتنی بر حق مالکیتی باشد که نسبت بعلامت یا اختراع مورد تقاضای ثبت ادعا می‌نماید بدون این که ان علامت یا اختراع در ایران به اسم او ثبت شده باشد اعتراض او وقتی پذیرفته میشود که ثبت علامت یا اختراع را نیز مطابق قانون علائم تجارتی و اختراعات و مقررات این نظامنامه تقاضا نماید همین ترتیب در هر موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض برای حفظ حقوق خود نسبت بعلامت یا اختراعی بعمل میاید که ان علامت یا اختراع هنوز در ایران بثبت نرسیده است.

ماده 47

تا ده روزازتاریخ وصول اعتراض نامه دائره ثبت علائم و اختراعات باید ان را به اقامت گاه تقاضاکننده ثبت یا اشخاصیکه بموجب ماده 39 معین میشوند ابلاغ کند. در ضمن ابلاغ نامه باید صراحتاً اخطار شود که هرگاه باعتراض معترض تسلیم میگردد تقاضای ثبت علامت را مسترد کند.
طریقه ابلاغ اعتراضنامه همان است که مطابق اصول محاکمات حقوقی برای ابلاغ عرضحال مقرر است.

ماده 48

هرگاه تقاضاکننده ثبت کتباً به اعتراض معترض تمکین نمود تقاضای او مسترد شده و مراتب کتباً به معترض اخطار میگردد. هرگاه علامت یا اختراع معترض قبلاً بثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ که مطابق ماده 46 در حین اعتراض تقدیم نموده است اقدام بثبت آن میشود.

ماده 49

معترض باید تا شصت روز از تاریخ تقدیم اعتراض نامه بمحکمه ابتدائی طهران رجوع کند مگر این که قبل از انقضای این مدت تقاضا کننده ثبت مطابق ماده قبل باعتراض او تمکین کرده باشد.

ماده 50

هرگاه معترض در مدت مذکور فوق بمحکمه ابتدائی طهران رجوع ننمود و یا پس از تقدیم عرض حال بمحکمه مزبوره تا شصت روز دعوی خود را تعقیب نکرد دائره ثبت علائم و اختراعات بدرخواست کسی که تقاضای ثبت علامت را کرده و بعد از ملاحظه تصدیق دفتر محکمه ابتدائی طهران که حاکی از عدم تقدیم عرض حال و یا عدم تعقیب دعوی در مدت مزبور باشد علامت یا اختراع را باسم معترض علیه ثبت خواهد کرد و در این صورت حقوق و مخارجیکه معترض بر طبق ماده 16 قانون علائم تجارتی و اختراعات تأدیه کرده باشد بنفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 51

اگر معترض نتواند تمام اسناد و مدارک خود را بعرضحال ضمیمه نماید بتقاضای او رئیس محکمه- پس از رسیدگی و در صورت لزوم- مهلتی که بیش از شش ماه نباشد خواهد داد.

ماده 52

مهلت مذکور در ماده فوق بتقاضاکننده ثبت نیز برای تقدیم مدارک دفاع داده خواهد شد.

ماده 53

سایر ترتیبات رسیدگی خواه در محکمه ابتدائی و خواه در محکمه استیناف همان است که برای رسیدگی بدعاوی تجارتی مقرر است.

مبحث سوم
در اعتراض بعلائم یا اختراعات ثبت شده

ماده 54

هر کس بخواهد ابطال علامت تجارتی یا ورقه اختراع را که در ایران بثبت رسیده است تقاضا کند باید بمحکمه ابتدائی طهران عرضحال دهد. عرض حال مزبور باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1
ـ مستخرجه مصدق از ثبت علائم تجارتی یا اختراعات مشعر بر ثبت علامت یا ورقه اختراعی که ابطال ان تقاضا می‌شود.
2
ـ اصل یا سواد مصدق کلیه اسناد مثبته ادعای معترض.
3
ـ وکالت نامه در صورتیکه عرض حال وکالتاً داده شده باشد.

ماده 55

ابلاغ عرضحال و مقدمات کتبی دعوی و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد امد لیکن مفاد ماده 52 درباره مدعی‌علیه باید رعایت شود.

فصل سوم
در طرق تامین

ماده 56

مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع ویا قائم‌ مقام قانونی انان می‌توانند بموجب امر نزدیک‌ترین محکمه صلح محلی که محصولات مورد ادعا در ان محل است صورت مشروحی از محصولاتیکه بادعای ان ها با حق حاصل از علامت تجارتی و یا اختراع آن ها مخالف است بردارند.
اجرای امر فوق در صورتیکه محصولات هنوز در گمرک باشد بوسیله مامورین گمرک و الا بوسیله مامور اجرا بعمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبوره وقتی ممکن است که امر محکمه تصریح بان داشته باشد. امر محکمه در هر یک از دو صورت فوق – بنا برعرض حال مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع صادر می ‌گردد بعرض حال مزبور باید سواد مصدقی از سند علامت و یا تصدیق نامه ثبت اختراع ضمیمه گردد.
اگر مالک علامت و یا ورقه اختراع تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید باید ضامن معتبری دهد که عندالاقتضا از عهده کلیه خسارات وارده برطرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل ان محروم گردد براید.

ماده 57

اگر مدعی تا ده روز از تاریخ صدور امر مذکور در ماده قبل بعلاوه یک روز برای هر شش فرسخ فاصله از طهران تا محل وقوع محصولاتی که توقیف گشته و یا صورت ریز آن ها برداشته شده است از مجرای حقوقی در محکمه ابتدائی طهران اقامه دعوی نکند و یا در صورتی که بخواهد از مجرای جزائی تعقیب نماید تا ده روز از تاریخ مزبور بعلاوه یک روز برای هر شش فرسخ فاصله از محل وقوع محـصولات مذکور تا مقر مدعی‌العموم صلاحیت‌ دار شکایت جزائی ننماید صورت مشروحی که برداشته شده و یا توقیفی که بعمل آمده است باطل و کان‌لم یکن بوده و مشارالیه مطابق ماده قبل مسئول خسارات طرف خواهد بود.

باب چهارم
در مخارج مربوطه بعلائم تجارتی و اختراعات

ماده 58

مخارجیکه مطابق ماده41 و فقره 6 و 9 ماده 23 و فقره 3 ماده 45 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات تعیین میگردد بقرار ذیل خواهد بود.

1 (منسوخه 02/03/1319)ـ برای ترجمه یا تصدیق صحت ترجمه:
الف ـ هرگاه ترجمه بتوسط مترجمین رسمی به عمل اید:
برای هر صفحه 3 ریال طلا
برای نیم صفحه 2 ریال طلا
د [ب]ـ اگر ترجمه توسط مترجم دیگر بعمل اید ولی توسط مترجمین رسمی تطبیق شود:
برای هر صفحه 5/2 ریال طلا
برای نیم صفحه 5/1 ریال طلا

2 ـ برای اعلانات که مطابق قانون ثبت علائم و اختراعات باید منتشر شود 10% ریال طلا از قرار هر سطر معمولی مجله رسمی بدون این که مجموع ان کمتر از 5 ریال باشد.

3 ـ برای معاملات و انتقالات مربوطه باختراع باستثنای مورد مذکور در فقره 4 این ماده مطابق تعرفه مقرره ثبت اسناد مشروط بر این که مجموع حقی که اخذ میشود از 40 ریال طلا تجاوز نکند.

4 ـ برای ثبت انتقال اختراع بوسیله ارث 30 ریال طلا

ماده 59

در مورد بند1 ماده قبل حقی که اخذ می‌شود از هر صفحه نوشتجات بزبان خارجی اخذ خواهدشد و نه از صفحات ترجمه آن.
35
سطر یک صفحه و هر10کلمه یک سطر حساب می شود.

جدول طبقه‌بندی علائم صنعتی و تجارتی

فصل اول
محصولات فلاحتی و مواد خام
1
ـ محصولات فلاحتی و زراعتی: حبوبات ـ ارد ـ پنبه خام و سایر الیاف – بذر ـ نباتات.
2
ـ چوب‌های صنعتی و هیزم ـ ذغال چوب ـ چوب پنبه و پوست اشجار.
3
ـ قطران ـ سقز و صمغ خام ـ کائوچو.
4
ـ حیوانات ذی روح.
5
ـ پوست ـ موی حیوانات ـ موی اسب ـ پشم ـ ابریشم ـ پرخام.
6
ـ فلس ماهی ـ عاج ـ صدف ـ مرجان ـ دمارماهی ـ شاخ ـ استخوان خام یا تهیه شده.
7
ـ مواد معدنی ـ خاک ـ سنگ ـ ذغال‌سنگ ـ کک ـ سنگ چخماق.

فصل دوم
مواد نیمه تهیه شده
8
ـ فلزات بشکل شمش ـ میله ـ صفحه ورقه یا سیم یا قراضه.
9
ـ دهنیات معدنی ـ جوهر نفط و روغن های غیرخوراکی ـ نفط.
10
ـ چرم و پوست تهیه شده ـ کائوچو و سایر مواد مشابه بطورصفحه رشته یا لوله.
11
ـ مواد شیمیائی ـ صنعتی ـ عکاسی و غیره باستثنای موادی که در نمره 13 و 79 ذکر گردید.
مواد تهیه شده جهت دباغی پوست ـ دواجات
12
ـ مواد قابل احتراق ـ باروت ـ موشک ـ فتیله ـ کبریت ـ اسباب اتش بازی.
13
ـ کود مصنوعی و طبیعی ـ موادشیمیائی جهت زراعت و فلاحت
14
ـ صابون های صنعتی و متعارفی ـ موادی که جهت تمیز و سفید کردن و لکه‌گیری استعمال میشود.
15
ـ رنگ و جوهر.

فصل سوم
افزار ـ ماشین‌آلات و نقلیه
16
ـ افزارهای یدی و میکانیکی ـ چرخ خیاطی و قطعات منفصله آن ها و اقسام اسیا.
17
ـ ماشین های زراعتی ـ الات و ادوات فلاحتی و قطعات منفصله انها.
18
ـ ماشین های مولد بخار و قطعات منفصله انها باستثنای لوکوموتیو.
19
ـ دیگهای بخارپمپ و مخزن های فلزی ـ لوله و بطانه برای مفصل ها.
20
ـ ماشین‌آلات و لوازم برق.
21
ـ ساعت و کرنومتر.
22
ـ ماشین ها و ادوات مختلفه و قطعات منفصله ان ها که در نمرات دیگر ذکر نشده.
23
ـ کشتی و جهازات و لوازم ان.
24
ـ لوازم راه‌آهن ـ لوکوموتیو و رایل.
25
ـ لوازم عرابه‌سازی و کالسکه‌سازی ـ نعل‌بندی ـ اتومبیل و ولو سپیدسازی و لاستیک.
26
ـ زین و برگ و اشیاء سراجی ـ شلاق و غیره.
27
ـ طناب – ریسمان و نخ قند موئی و نباتی از هر قبیل ـ کابل فلزی و تسمه برای ماشین ها.
28
ـ اسلحه اتشی ـ جنگی یا شکاری و فشنگ و غیره.

فصل چهارم ـ ساختمان
29
ـ اهک ـ گچ ـ سمنت ـ آجر ـ سفال ـ سنگ‌ مرمر و لوحه سنگ و سایر مصالح ساخته.
30
ـ لوازم نجاری.
31
ـ قطعات فلزی جهت ساختمان.
32
ـ اشیاء فلزی ـ آهن‌آلات ـ قفل و بست ـ میخ ـ پیچ ـ گل میخ- زنجیر ـ کاغذ ـ پارکه و لوازم صیقل.
33
ـ رنگ و رنگ های روغنی جهت ساختمان ـ موم ‌ و روغن و بطانه باستثنای بطانه جهت فلزات.
34
ـ کاغذهای رنگی جهت بنا و دیوار.
35
ـ لوازم گرم کردن عمارات ـ بادزن ها ـ اسانسور و مونت شـارژ جهت ساختمانها.

فصل پنجم
مبل و لوازم خانه
36
ـ نجاریهای ظریف ـ مبل و قاب.
37
ـ تخت خواب و لوازم ان ـ پر ـ کرک ـ پشم و موی تهیه شده برای تخت خواب .
38
ـ اشیاء حلبی ـ لوازم مطبخ و حمام ـ دوش و فیلتر و اطفائیه.
39
ـ لوازم روشنائی و گرم کردن و طبخ.
40
ـ شیشه‌الات و بلورالات ـ آئینه‌ها.
41
ـ چینی‌آلات و بدل‌چینی و اشیاء گلی.
42
ـ چاقو- آلات برنده ـ اسلحه برنده.
43
ـ آلات و ادوات چوبی ـ ماهوت پاک کن ـ جاروب ـ کفش پاک‌کن علفی – حصیر سبد.

فصل ششم
نخ ـ قماش ـ قالی ـ پارچه ملبوس
44
ـ نخ و پارچه پشمی و موئی.
45
ـ نخ و پارچه ابریشمی.
46
ـ نخ و پارچه کتانی و الیافی.
47
ـ نخ و پارچه پنبه.
48
ـ ملبوس تهیه شده از هر قبیل.
49
ـ پیراهن ـ زیرشلواری ـ ملافه ـ تخت خواب و سفره.
50
ـ تسبیح ـ لباس زنانه و بچه‌گانه ـ پرهای زینت ـ گل های مصنوعی.
51
ـ قلاب دوزی ـ اشیاء علاقه‌بندی ـ یراق لباس ـ دکمه ـ انواع توری و روبان.
52
ـ جوراب و شب کلاه ـ انواع دستکش خرازی ـ کورست ـ سوزن و سنجاق.
53
ـ انواع کفش ـ واکس و روغن چرم.
54
ـ عصا ـ چتر ـ لوازم سفره.
55
ـ چادر ـ روپوشهای مال‌التجاره ـ مشمع ـ پارچه‌های رزینی ـ فرشهای مشمعی.

فصل هفتم
اشیاء تجملی
56
ـ جواهر و زرگری های طلا و نقره اصل یا بدل.
57
ـ اشیاء بلغاری ـ بادزن‌های زنانه ـ اسباب‌بازی ـ سبدها و اشیاء حصیری ظریف.
58
ـ عطریات ـ صابون ـ شانه ـ ابر ـ و سایر لوازم آرایش.
59
ـ لوازم تدخین ـ کاغذسیگار ـ توتون ساخته شده.
60
ـ اسباب‌بازی متفرقه ـ ورق بازی ـ لوازم صیدماهی ـ شکار و ورزش.

فصل هشتم
موادغذائی
61
ـ گوشت ـ ماهی ـ طیور ـ تخم مرغ ـ شکارتازه.
62
ـ کنسروهای خوراکی و غیره ـ خوراکی های نمک خوابانده.
63
ـ سبزیجات و میوه‌جات تازه یا خشک.
64
ـ کره ـ پنیر ـ دهنیات خوراکی ـ سرکه ـ نمک ـ چاشنی ـ خمیر- مایه یخ و سایر موادغذائی که در نمرات 61 – الی 63 – یا 65 – الی 67 – ذکر نشده.
65
ـ نان و خمیرهای ماکول.
66
ـ نان‌های شیرینی و کلوچه. حلویات. شوکلات. کاکائو. قند و شکر. عسل مرباجات.
67
ـ حبوبات مشتملکاتی. ادویه‌جات -چای. قهوه و مواد مشابه آنها.
68
ـ شراب- شراب کف‌دار. شراب سیب –آبجو- الکل. –انواع عرق لیکرهای مختلفه.
69
ـ آبهای معدنی و گازدار ـ لیمو ناد و شربت.
70
ـ ادویه‌جات متفرقه.- شمع گچی و شمع پیهی و شمعدان های کوچک – فتیله – مایعات ضدحشرات.
71
ـ مواد غذائی جهت حیوانات.

فصل نهم
تعلیمات ـ علوم ـ صنایع مستظرفه ـ متفرقه
72
ـ مطبوعات. کاغذ و مقوا- لوازم کاغذ فروشی- کتابخانه – لوازم دفتر. مرکب تحریر و چاپ و تانیون- لوازم صحافی و رگلام (تبلیغات تجارتی).
73
ـ رنگ های اعلا و لوازم نقاشی و نمونه برداری و قالب ریزی و غیره.
74
ـ اشیاء صنعتی و تزئین حجاری شده.- رنگ شده-. محکوک. – باسمه و غیره. عکس حروف مطیعه.
75
ـ آلات علمی -. کحالی.- عکاسی.- فوتوگراف و سینماتوگراف و غیره.- اوزان و مقیاسها.- ترازو.
76
ـ آلات موسیقی از هر قبیل.
77
ـ لوازم تعلیم-. نمونه-. نقشه-. طرح.- اثاثیه مدرسه.- ژیمناستیک و غیره.
78
ـ آلات و ادوات جراحی.- طبابت.- دواسازی و(ارتوپدی).
79
ـ مواد دوائی اختصاصی و غیره. – لوازم جراحت‌بندی،. ضدعفونی کردن – مواد بیطاری.
80
ـ مارکها و علائم مربوطه بموادیکه در هیچیک از نمرات 1 الی 79 ذکر نشده.