آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387,11,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخش اول : كلیات

ماده 1

اصطلاحات به كار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند:

ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است كه در تاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 3/11/1387 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

ـ آئین‌نامه: منظور آئین‌نامه اجرایی حاضر موضوع ماده 64 قانون می‌باشد.

ـ سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

ـ مرجع ثبت: منظور اداره كل مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاك كشور است.

ـ دفتر بین‌المللی: منظور دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالكیت معنوی است.

ـ طبقه‌بندی بین‌المللی: منظور طبقه‌بندی‌های مرسوم بین‌المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن‌ها است.

ـ كنوانسیون پاریس: منظور كنوانسیون پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی با اصلاحات بعدی) است كه در تاریخ 14/12/1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ 17/8/1377 نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است.

ـ معاهده همكاری در ثبت اختراعات: منظور معاهده همكاری در ثبت اختراعات مورخ 1349هجری شمسی (1970 میلادی با اصلاحات بعدی) است كه در تاریخ 24/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

9ـ آیین‌نامه معاهده همكاری در ثبت اختراعات: منظور آیین‌نامه معاهده همكاری در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال 1381 هجری شمسی (2002میلادی) می‌باشد.

10 ـ موافقت‌نامه مادرید: منظور موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ 1270 هجری شمسی (1891 میلادی با اصلاحات بعدی) است كه در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

11 ـ پروتكل مادرید: منظور پروتكل مربوط به موافقت‌‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ 1368 هجری‌شمسی (1989 میلادی) است كه در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

12 ـ آئین‌نامه مشترك: منظور آئین‌نامه مشترك موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مذكور قابل اجرا از سال 1379هجری شمسی (2000 میلادی) می‌باشد كه در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

13 ـ ثبت بین‌المللی: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالكیت معنوی است.

بخش دوم : ثبت اختراعات

فصل اول : تسلیم اظهارنامه

ماده 2

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 3

اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذكر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره ـ در صورتی كه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، ‌به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نیاز همراه با ترجمه عادی كامل آن‌ها الزامی است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل این مدارك برای متقاضی میسر نباشد، می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسی نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفایت می‌كند.

ماده 4

متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می‌گردد.

ماده 5 

اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نكات زیر باشد:

1ـ اسم، شماره ملی، نشانی، كدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی است ذكر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مركز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛

2ـ اسم، شماره ملی، نشانی و كدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛

3ـ اسم، اقامتگاه و كدپستی شخص یا اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4ـ اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی كه متقاضی شخص مخترع نباشد؛

ـ عنوان اختراع به نحوی كه اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین سه تا 10 كلمه باشد؛

ـ تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛

7ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تكمیلی بودن اختراع؛

ـ تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه‌ها؛

9ـ تعیین طبقه اختراع براساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات؛

10ـ تعیین ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.

تبصره 2 ـ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از كشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

ماده 6

مدارك زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1ـ توصیف اختراع؛
2ـ ادعا یا ادعاهای اختراع؛
3ـ خلاصه‌ای از توصیف اختراع؛
4ـ نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛
5 ـ مدارك مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
6 ـ درخواست كتبی مبنی بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذكر شود؛
7ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
8 ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛
9ـ مدارك نمایندگی، در صورتی كه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

تبصره 1 ـ چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد كرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه كان‌لم‌یكن تلقی خواهد شد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

تبصره 2 ـ اگر در اظهارنامه به نقشه‌هایی اشاره شود كه در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می‌كند تا نقشه‌ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه‌ها، تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ها را كان لم یكن تلقی خواهد كرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 7

هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.

ماده 8

اظهارنامه باید فقط به یك اختراع یا به دسته‌ای از اختراعات مرتبط كه یك اختراع كلی را تشكیل می‌دهند مربوط باشد. در غیر این صورت، متقاضی می‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.

ماده 9 

اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نكات زیر رعایت گردد:
1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
2ـ در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذكر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
3ـ اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذكور در اظهارنامه اصلی؛
4ـ مدارك مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه‌های تقسیمی.

تبصره ـ در صورت ادعای حق تقدم‌های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می‌تواند از حق تقدم یا حق تقدم‌هایی كه از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده كند.

ماده 10

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات كامل و مشتمل بر نكات زیر باشد:

1ـ عنوان اختراع به گونه‌ای كه در اظهارنامه ذكر گردیده است؛

2ـ زمینه فنی اختراع مربوط؛

3ـ مشكل فنی و بیان اهداف اختراع؛

4ـ شـرح وضعـیت دانـش پیشـین و سابـقه پیـشرفت‌هایی كه در رابطه بـا اختراع ادعـایی وجـود دارد، به نحوی كه برای درك و بـررسی جـدید بودن اختراع كفایت كند؛

ـ ارائه راه‌حل برای مشكل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و كافی و یكپارچه اختراع؛

ـ توضیح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوی‌ كه یك متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره‌هایی كه برای بیان ویژگی‌های اختراع در نقشه‌ آمده است الزامی است؛

7ـ بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی كه ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛

ـ توضیح حداقل یك روش اجرایی برای به‌كارگیری اختراع؛

9ـ ذكر صریح كاربرد صنعتی اختراع در صورتی كه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.

ماده 11

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را كه حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌های فنی تعیین كند. هر اختراع می‌تواند مشتمل بر یك یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجّز بوده و دارای شرایط زیر باشند:

1ـ معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره‌‌گذاری ترتیبی آن‌ها در صورت تعدّد؛

2ـ از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛

3ـ ویژگی‌های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛

4ـ جز در موارد غیرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتی مانند «همان‌طور كه در توصیف آمد» یا «همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداری شود؛

ـ در صورتی كه برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛

ـ مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

ماده 12

ادعا یا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرایند، فرایند دستیابی به یك فرآورده و یا تركیبی از فرایند و فرآورده باشد، مشروط بر اینكه راجع به یك مفهوم اختراعی باشد.

ماده 13

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی‌ای كه اختراع به آن تعلق دارد را تعیین كند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نكات زیر باید در نظر گرفته شود:

1ـ با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛

2ـ مشكل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و كاربرد یا كاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛

3ـ در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن‌ها ویژگی‌های اختراع به بهترین شكل بیان شود؛

4ـ در صورتی كه برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه‌های ارجاع دهنده به هریك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛

ـ عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.

ماده 14

خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به كار می‌رود و نمی‌تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.

ماده 15

چنانچه نقشه‌ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن‌ها باید نكات زیر رعایت شوند:

1ـ در یك روی صفحه كاغذ بادوام و در قطع 4 A، با خطوط پررنگ و یكدست مشكی و غیررنگی كشیده شده و ترجیحاً در رسم آن‌ها از ابزارهای فنی نقشه‌كشی استفاده شود و حداكثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتی‌متر از چپ 5/1 سانتی‌متر، از راست 5/2 سانتی‌متر و از پایین 1 سانتی‌متر باشد؛

2ـ وضوح و شفافیت نقشه‌ها به‌نحوی باشد كه امكان تكثیر یا تصویر‌برداری آن میسر شود؛

3ـ تمام عناصر نقشه‌ یا نمودار دارای مقیاس یكسان باشد مگر آنكه برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه‌ و یا نمودار ضروری باشد؛

4ـ تا حد امكان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛

ـ اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛

ـ شامل نشانه‌‌هایی باشد كه در توصیف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛

ـ صفحات باید به ترتیب شماره‌گذاری‌شده و ترجیحاً نشان‌دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛

ـ هیچ توضیحی نباید روی نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛

9ـ در صورتی كه هریك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بیش از یك صفحه باشد، كل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن‌ها‌، شامل نشانه‌هایی مستقل از شماره صفحات باشد به‌نحوی كه ارتباط و تمامیت قسمت‌ها را با یكدیگر روشن سازد.

ماده 16

در صورتی كه در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهای اندازه‌گیری وزن و حرارت، انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده ‌شود.

ماده 17

سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی كاغذ دارای قطع 4 A درج و نكات ذیل در مورد آن‌ها مراعات گردد:

1ـ متن آن‌ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از 5/1 سانتی‌متر نباشد؛

2ـ فرمول‌های شیمیایی و ریاضی ممكن است به صورت دستی نوشته شوند؛

3ـ صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و 2 سانتی‌متری از پایین و سمت چپ باشند؛

4ـ شماره‌گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد كه شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یك آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره ‌گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتدای آن‌ها باید با شماره‌های جدید از یك شماره‌گذاری شوند؛

ـ اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یك روی كاغذ نوشته می‌شود.

ماده 18

در صورتی كه متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركی كه حاكی از این حق باشد به مرجع ثبت‌ تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
1ـ تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2ـ طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3ـ كشور یا كشورهایی كه اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم‌شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

ماده 19

در صورتی كه متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه می‌گردد.

ماده 20

مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل، محاسبه خواهد شد.

فصل دوم : انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده 21

انتقال حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید حسب مورد به درخواست كتبی منتقل‌الیه یا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج ‌گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مربوط خواهد بود.

ماده 22

چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه‌ها انجام دهد باید صفحاتی از ضمائم كه این اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تایپ كند، به نحوی كه كل آن‌ها یك سند یكپارچه را تشكیل دهد.
اضافه كردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.

ماده 23

متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اینكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه‌ مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده 24

اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواست باید به امضای همه آن‌ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

تبصره ـ در صورتی كه اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه‌های تقسیم شده دیگری قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌های بعدی هم مسترد شده تلقی می‌گردد.

ماده 25

توسعه یا بهبود یك اختراع می‌تواند موضوع اظهارنامه تكمیلی نیز قرار گیرد، مشروط بر اینكه مكمل و مبین همان اختراعی باشد كه در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:
1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تكمیلی ذكر می‌گردد؛
2ـ تكمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می‌شود؛
3ـ اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه تكمیلی مشروط به اعطای گواهی‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛
4ـ در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تكمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.

تبصره 1 ـ در صورت رد اظهارنامه تكمیلی در مهلتی كه برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی می‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یكسان نباشد در این صورت، شماره‌ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می‌شود و از همان تاریخ اظهارنامه تكمیلی حق تقدم خواهد داشت.

تبصره 2 ـ صدور گواهی‌نامه اختراع تكمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود كه برای گواهی‌نامه اصلی تعیین شده است ولی مدت اعتبار گواهی‌نامه تكمیلی نمی‌تواند از مدت اعتبار گواهی‌نامه اصلی تجاوز نماید.

ماده 26

استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:
1ـ افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی‌حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛
2ـ افشاء در نتیجه شركت در یك نمایشگاه رسمی باشد كه در این فرض متقاضی باید گواهی شركت در این نمایشگاه را كه به تأیید مسئولان ذی‌ربط رسیده همراه با درج این مطلب كه اختراع فقط در نمایشگاه مذكور به نمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره ـ منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی ‌است كه توسط دولت یا ادارات ذی‌صلاح داخلی تشكیل می‌شود و یا توسط دولت یا اشخاص ذی‌صلاح در یك كشور عضو كنوانسیون پاریس و در سطح بین‌المللی برگزار می‌گردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان ذی‌ربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

ماده 27

مرجـع ثبـت پس از دریافت اظـهارنامه و ضمایـم مربـوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هریك از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هایی كه با پست سفارشی ارسال می‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبـت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـیز مراتب به همین ترتیب به ‌اطـلاع متقاضیـان خواهـد رسید. پاسـخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده167 این آیین‌نامه به صورت الكترونیكی خواهد بود.

فصل سوم : ‌بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده 28(اصلاحی 11ˏ08ˏ1392)

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوطه آن ظرف 4 ماه ضمن انطباق با شرایط شكلی مندرج در قانون و این آیین‌نامه بررسی مقدماتی می‌نماید. پس از بررسی مقدماتی و احراز شرایط شكلی اختراع، مرجع مذكور موظف است یك نسخه از اظهارنامه را به همراه مدارك و مستندات مربوط به مرجع ذیصلاح جهت احراز ماهوی اختراع ادعایی ارسال نماید. مرجع یادشده ضمن حفظ محرمانگی اختراع، حداكثر ظرف 5 ماه اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط ماهوی اختراع مقرر در قانون و این آئین‌نامه بررسی و نتیجه را به صورت مستند به مرجع ثبت اعلام می‌نماید. مرجع ثبت بمحض وصول پاسخ حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره 1(اصلاحی 11ˏ08ˏ1392) چنانچه مرجع بررسی ماهوی ظرف مهلت مقرره پاسخ ندهد، مرجع ثبت، اظهارنامه متقاضی را ظرف مدت سه ماه بنحو مقتضی بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید. در صورت ضرورت مرجع بررسی ماهوی می‌تواند توضیحات تكمیلی متقاضی را اخذ نماید.

تبصره 2(اصلاحی 11ˏ08ˏ1392) سازمان ثبت مكلف است با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به ظرفیت‌سازی درون سازمانی و برون سازمانی و آموزش تخصصی كارشناسان مربوط و ایجاد رویه واحد، اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره 3(اصلاحی 11ˏ08ˏ1392) سازمان ثبت مكلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و امكانات داخلی و بین‌المللی نسبت به ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات اختراعات اقدام و آن را جهت تسهیل بررسی ماهوی در اختیار مرجع ذیصلاح مرتبط قرار دهد.

تبصره 4(الحاقی 11ˏ08ˏ1392) متقاضی مكلف است هزینه بررسی ماهوی اختراعات را ظرف مدت 30 روز به شرح مقرر در جدول هزینه‌ها به مرجع بررسی ماهوی پرداخت و رسید آن را به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه در موعد مقرر، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می‌گردد.

تبصره 5 (الحاقی 11ˏ08ˏ1392)ـ كسب نظر از مراجع ذیصلاح براساس قرارداد با آن‌ها صورت می‌گیرد.

ماده 29

چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تكمیل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین مواردی كه نیاز به اصلاح یا تكمیل دارند كتباً از متقاضی می‌خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات یا تكمیل مدارك اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه كان لم یكن تلقی خواهد شد. مهلت تعیین‌شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 30

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی‌نامه اختراع كتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده 32 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 31

اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف ـ2) در دفتر ثبت اختراع ثبت می‌شود:

ـ شماره و تاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛

ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع؛

3ـ اسم و نشانی و تابعیت مالك اختراع؛

4ـ اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی كه متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهی‌نامه اختراع ذكر نشود؛

ـ اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛

ـ عنوان اختراع؛

7ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع با ذكر زمینه علمی‌ای كه اختراع در آن طبقه قرار می‌گیرد؛

ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛

9ـ مدت حمایت.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی كه جزئاً یا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء مالك اختراع یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد.

ماده 32

پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قید مراتب مذكور در ماده 31 این آیین‌نامه در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می‌شود.

ماده 33

پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعكس درسایت روزنامه‌ رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی‌نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه‌ای از توصیف ـ ادعا ـ خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی‌نامه اختراع طبق فرم (الف ـ3) باید حاوی نكات زیر باشد:

1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه؛

2ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع؛

3ـ اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛

4ـ اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نماید؛

ـ عنوان اختراع؛

ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع؛

7ـ ذكر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛

ـ مدت حمایت.

ماده 34

در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، میزان سهم هریك در گواهی‌نامه اختراع به تفكیك قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

ماده 35

در صورت تقاضای مالك اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره‌برداری، مرجع ثبت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه‌هایی كه مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلت مقرر در ماده 19 قانون پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تكلیفی برای صدور مجوز بهره‌برداری ندارد.

تبصره ـ درصورتی كه اخذ نظرات مراجع ذی‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره‌برداری است.

فصل چهارم : صدور پروانه اجباری بهره‌برداری

ماده 36

درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آن‌ها، تسلیم دبیرخانه كمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدركی باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداری كرده ولی نتوانسته اجازه بهر‌ه‌برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در كشور به تشخیص كمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم كمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی‌آید، مشروط بر آنكه در این قبیل موارد مالك اختراع در اولین فرصت ممكن از تصمیم كمیسیون مطلع شود.

ماده 37

دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره‌برداری، ظرف 10 روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ می‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصی كه مجوز بهره‌برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبیرخانه ارائه نمایند كه در دفتر مخصوص به ثبت رسیده و جهت تصمیم‌گیری تسلیم كمیسیون خواهد شد.

ماده 38

دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه كمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالك اختراع و اشخاص ذی‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور می‌توانند در جلسه حضور پیدا كنند. كمیسیون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.

ماده 39

درصورت اعطای پروانه اجباری، كمیسیون باید شرایط بهره‌برداری، نام سازمان دولتی بهره‌بردار یا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداری، مبلغ مذكور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص كارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.

تبصره ـ پرداخت هزینه‌های كارشناسی برای تعیین مبلغ مذكور در این ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.

ماده 40

تصمیم كمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهره‌برداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی كشور منتشر و به مالك اختراع و سایر اشخاص ذی‌نفع ابلاغ گردد.

ماده 41

چنانچه پس از بررسی مدارك و استماع اظهارات طرفین، كمیسیون تشخیص دهد كه درخواست ارائه ‌شده منطبق با شرایط مندرج در ماده 17 قانون نمی‌باشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌نماید.

ماده 42

مالك اختراع یا سازمان دولتی و همین‌طور شخص ثالثی كه پروانه اجباری بهره‌برداری برای او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده40 این آیین‌نامه می‌تواند نسبت به تصمیم كمیسیون درخواست بررسی مجدد نماید. چنانچه كمیسیون درخواست تجدیدنظر را قانع كننده تشخیص دهد، جلسه‌ای را حداكثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدیدنظر و در صورت لزوم طرف او تشكیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره‌برداری اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت درخواست مذكور رد می‌گردد. نحوه تشكیل كمیسیون، مهلت‌ها و ابلاغ تصمیمات كمیسیون مطابق با این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 43

مالك اختراع می‌تواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی كمیسیون را بنابه دلائلی كه در بند (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبیرخانه كمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانه موظف است ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف 30 روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذكور اظهارات طرفین به انضمام مدارك و مستندات ارائه‌ شده را جهت اتخاذ تصمیم به كمیسیون ارسال می‌دارد. كمیسیون پس از بررسی اظهارات مالك اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و بهره‌بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. چنانچه تصمیم كمیسیون مبنی بر لغو پروانه بهره‌برداری باشد، حسب مورد اجازه بهره‌برداری برای مالك یا بهره‌بردار دیگر صادر می‌گردد. در صورتی كه حفظ حقوق قانونی اشخاصی كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، كمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام می‌نماید.
تصمیم كمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره‌برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخانه به طرفین ابلاغ خواهد شد.

ماده 44

هرگونه تصمیم كمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری یا رد آن از سوی متقاضی یا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه‌ صالح مقرر در ماده 59 قانون می‌باشد. این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد.

ماده 45

به منظور انجام كلیه وظایف اداری كمیسیون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبیرخانه‌ای به ریاست مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی در مرجع ثبت تشكیل می‌شود.

ماده 46

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره‌برداری، موضوع بند (ح) ماده 17 قانون، باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر باید نظرات و دلایل و مدارك خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم كمیسیون مذكور در ماده170 این آیین‌نامه خواهدكرد. كمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره‌برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص كارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم‌گیری خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصمیم كمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره‌برداری صادره از سوی كمیته معلق خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

فصل پنجم : تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده 47

مالك اختراع مكلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالكیت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالك اختراع می‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغییرات مذكور در گواهی‌نامه اختراع اعمال شود.

ماده 48

درخواست مالك اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه‌های اختراع، باید به صورت كتبی و با ذكر شماره و تاریخ اختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است كه در نتیجه این تغییرات، اطلاعات مندرج در گواهی‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نكند.

ماده 49

هرنوع انتقال گواهی‌نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارك ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1ـ اصل گواهی‌نامه اختراع؛
2ـ مدرك قانونی كه دلالت بر انتقال نماید؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

ماده 50

در آگهی تغییر مالكیت ذكر موارد زیر ضروری است:
1ـ عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندی مربوط؛
2ـ تاریخ ثبت انتقال؛
3ـ شماره ثبت اختراع در ایران؛
4ـ اسم، اقامتگاه و تابعیت مالكان قدیم و جدید؛
5 ـ اسم ونشانی نماینده قانونی مالك جدید در ایران، در صورت وجود.

ماده 51

مالك اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا كلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شكل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیرانحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری كه به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی ‌می‌گردد، مگر اینكه دلایل انحصاری بودن ارائه ‌شده ‌باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری باید مشتمل بر مدارك زیر باشد:
1ـ نسخه‌ای از مجوز بهره‌برداری كه حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛
2 ـ اصل گواهی‌نامه اختراع؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

تبصره ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 52

در موارد زیر مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداری خودداری كرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می‌رساند:
1ـ درخواست مربوط به اختراعی باشد كه قبلاً در مورد آن مجوز بهره‌برداری انحصاری به ثبت رسیده است؛
2ـ اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛
3ـ هزینه‌ سالانه گواهی‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ماده 53

چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره‌برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر می‌كند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1ـ اسامی مالك و بهره‌بردار؛
2ـ عنوان اختراع؛
3ـ تاریخ و شماره ثبت اختراع؛
4ـ مدت بهره‌برداری؛
5 ـ انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.

ماده 54

در صورت فوت مالك گواهی‌نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث یا احد از وراث نام ورثه یا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهی‌نامه اختراع قید و مراتب را با ذكر میزان سهم هر یك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت باید كتبی و همراه با مدارك ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1ـ اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛
2ـ اصل گواهی‌نامه اختراع؛
3ـ مدارك دال بر پرداخت هزینه‌ها؛
4ـ مدارك نمایندگی قانونی.

ماده 55

مالك اختراع می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارك ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسیده است؛
2ـ اصل گواهی‌نامه اختراع ثبت شده؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است كه بهره‌برداری از اختراع، در زمانی كه ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده 56

در صورتی كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت اختراع، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.

ماده 57

كلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه اختراع درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.
موارد مذكور تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل ششم : اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع

ماده 58

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت كتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذكور برای متقاضی مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 59

هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مدارك استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارك استنادی، تكمیل مدارك منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، كتباً از متقاضی می‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه كان‌لم یكن تلقی خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ مذكور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 60

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به اختراعی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است، در صورتی كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت با رعایت ماده 59 این آیین‌نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی كتباً به اعتراض تمكین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی كه اختراع وی به ثبت نرسیده است، برطبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض تسلیم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالكیت، نسبت به اختراعی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ در صورتی كه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتی كه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده 61

در صورت درخواست ابطال گواهی‌نامه اختراع، ذی‌نفع می‌تواند با اثبات یكی از موارد مذكور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نماید. دادخواست ابطال باید همراه مدارك ذیل باشد:
1ـ اصل یا رونوشت مصدق كلیه اسناد و مدارك مثبت ادعای ابطال؛
2ـ رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها؛
3ـ وكالت‌نامه، در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تسلیم شود.

ماده 62

هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزینه محكوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممكن در روزنامه رسمی منتشر می‌كند. محكوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم علیه مطالبه كند. آگهی مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

فصل هفتم : اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات

ماده 63

اظهارنامه بین‌المللی كه طبق معاهده همكاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.

ماده 64

در صورتی كه در اظهارنامه‌های بین‌المللی، ایران به عنوان « كشور تعیین شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بین‌المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین‌نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین‌نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده 65

علاوه بر هزینه‌هایی كه برای ثبت بین‌المللی طبق معاهده و آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بین‌المللی و مدارك آن، هزینه‌ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین‌المللی و هزینه‌های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.

فصل هشتم : هزینه‌ها

ماده 66

با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی‌نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهی‌نامه باید، هزینه‌ای‌ سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی‌نامه، طبق جدول هزینه‌ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالك اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمه‌ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

بخش سوم : ثبت طرح های صنعتی

فصل اول : تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

ماده 67

ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 68

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص (ط ـ 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذكر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره ـ در صورتی كه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نیاز همراه با ترجمه عادی كامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل این مدارك برای متقاضی میسر نباشد می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسی نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفایت می‌كند.

ماده 69

متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا درچارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می‌گردد.

ماده 70

اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نكات زیر باشد:

1ـ اسم، نشانی، كدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی است، ذكر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مركز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛

2ـ اسم، اقامتگاه و كد پستی شخص یا اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد؛

3ـ اسم و اقامتگاه طراح در صورتی كه متقاضی همان طراح نباشد؛

4ـ ذكر كالا و طبقه‌ای كه متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛

ـ تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق‌تقدم؛

ـ تعیین ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.

تبصره 2 ـ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از كشور علاوه‌بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

ماده 71

دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یك طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا به یك مجموعه یا تركیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می‌توان در یك اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

ماده 72

در صورتی كه متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح‌های صنعتی مشابه را در یك تاریخ تسلیم نماید، بنابه درخواست متقاضی، مرجع ثبت می‌تواند یكی از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم بپذیرد.

ماده 73

مدارك زیر باید ضمیمه اظهارنامه شوند:

1ـ مدارك مثبت هویت متقاضی و طراح؛

2ـ مدارك نمایندگی، در صورتی كه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛

3ـ اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شكل یا تصویر گرافیكی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه؛

4ـ اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شكل یا تصویر گرافیكی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح؛

ـ در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می‌تواند ماكتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اندازه ماكتی كه متقاضی از مدل طرح خود ارائه می‌دهد، باید حداكثر 20×20×20 سانتی متر و وزن آن حداكثر 2 كیلوگرم و از ماده‌ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شكل‌های گرافیكی و ترسیم شده باید حداكثر در ابعاد 20×10 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشكی باشد؛

ـ درخواست كتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛

7‌ـ درخواست كتبی مبنی بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذكر شود؛

ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی كه اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های اضافی؛

9ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.

تبصره 1 ـ طرح چاپ شده اشكال و تصاویر گرافیكی یا ترسیم شده، موضوع بندهای 3 و 4 فوق، باید حداكثر در ابعاد 20×20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشكال و تصاویر تصریح گردد.

تبصره 2 ـ در صورت ارائه ماكتی از مدل طرح، مرجع ثبت می‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی اعاده نماید.

تبصره 3 ـ در فرضی كه اظهارنامه حاوی طرح‌های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشكال یا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یكدیگر متمایز می‌گردند.

ماده 74

در صورتی كه متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی باید درخواست خود را كه حاكی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نكات زیر باشد:
1ـ تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2ـ طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3ـ كشور یا كشورهایی كه اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.

ماده 75

در صورتی كه متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترین آن‌ها محاسبه می‌شود.

ماده 76

مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

ماده 77

استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون برای ثبت طرح صنعتی، با انجام تغییرات لازم، مشمول مقررات ماده 26 این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 78

متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اینكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده 79

متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتی می‌تواند ضمن تسلیم درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده 80

انتقال حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست كتبی هر ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.

ماده 81

مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیكی طرح صنعتی مورد رسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هایی كه با پست سفارشی ارسال می‌شوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به‌عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به صورت الكترونیكی خواهد بود.

فصل دوم : بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

ماده 82 

مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده 83

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مكتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از كشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود.

ماده 84

طرح‌های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:
1ـ طرح‌هایی كه جدید یا اصیل نباشند؛
2ـ طرح‌هایی كه تنها در نتیجه عملكرد فنی محصول ایجاد می‌شوند؛
3ـ طرح‌های حاوی نمادها یا نشان‌های رسمی؛
4ـ طرح‌های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده 21 قانون، طرحی است كه قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می‌شود كه به‌طور مستقل توسط طراح پدید آمده و كپی و تقلید طرح‌های موجود نباشد، به نحوی كه از دید یك كاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هایی باشد كه قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.

ماده 85

هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب كتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 86 

مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌نماید. آگهی مزبور شامل موارد زیر می‌باشد:

1‌ـ شماره و تاریخ اظهارنامه؛

2ـ شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی؛

3ـ اسم و نشانی طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛

4ـ اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی؛

ـ ذكر كالا و طبقه‌ای كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن می‌باشد؛

ـ تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛

7ـ تصویر یا تصاویری كه طرح را معرفی كند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر؛

ـ اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه؛

9ـ مدت اعتبار ثبت.

تبصره ـ هرگاه درخواستی طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌شود. در این صورت مرجع ثبت، یك آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذكور و اطلاعات مربوط به هویت‌ مالك طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می‌كند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی خواهد كرد. هزینه انتشار آگهی‌های مذكور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صنعتی خواهد بود.

ماده 87

ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم (ط ـ 2) در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می‌پذیرد:

1ـ تاریخ كامل (ساعت،‌روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛

2ـ تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی؛

3ـ اسامی كالاها و طبقاتی كه طرح صنعتی برای آن‌ها اختیار شده است؛

4ـ ذكر مشخصات طرح یا طرح‌های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایی كه متقاضی می‌خواهد حق استعمال انحصاری آن را به خود اختصاص دهد؛

ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛

6 ‌ـ اسم، محل اقامت و تابعیت مالك طرح و نماینده او در صورتی كه اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد؛

7ـ اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی كه متقاضی شخص طراح نیست، مگر اینكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهی‌نامه طرح صنعتی ذكر نشود؛

ـ مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی كه نسبت به طرح صنعتی صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء مالك طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی برسد.

ماده 88

پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشرشده یا منعكس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت، گواهی‌نامه‌ای طبق فرم (ط ـ 3) كه حاوی نكات زیر باشد با الصاق تصویر یك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم می‌شود:

1ـ تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛

2ـ تاریخ و شماره ثبت طرح یا طرح‌ها؛

3ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت مالك طرح؛

4ـ اسم، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نماید؛

ـ ذكر كالا یا كالاهایی كه طرح ثبت‌شده مربوط به آن‌ها می‌باشد و طبقه و یا طبقاتی كه مورد تایید قرار گرفته است؛

ـ مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛

7ـ ذكر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛

ـ تصویر یا تصاویری كه طرح را معرفی كند و تصریح به رنگی یا غیر رنگی بودن آن.
این گواهی‌نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی می‌رسد.

فصل سوم : تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده 89

با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 90

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می‌گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و بر روی هر یك از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسید به درخواست‌كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 91

درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نكات ذیل باشد:
1ـ شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی‌ای كه تمدید آن مورد درخواست است؛
2ـ طبقه یا طبقات كالاهای موضوع طرح صنعتی؛
3ـ اسم و آخرین نشانی كامل مالك طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی كه درخواست توسط نماینده به عمل آید.
مدارك مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمایندگی قانونی، درصورتی كه درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.

ماده 92

تمدید ثبت، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهی‌نامه تمدید ثبت طبق فرم (ط ـ 4) صادر و تسلیم مالك طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهی‌نامه تمدید شامل مندرجات گواهی‌نامه اصلی، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.

تبصره 1 ـ در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی در دفتر، ثبت و گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره 2 ـ تمدید ثبت طرح صنعتی نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شكل ثبت آن به ‌وجود آورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

فصل چهارم : تغییرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده

ماده 93

مالك طرح صنعتی مكلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از طرح یا انتقال و یا اعراض از مالكیت طرح صنعتی ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالك طرح صنعتی می‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغییرات مذكور در گواهی‌نامه طرح صنعتی اعمال شود.

ماده 94

در مواردی كه مالك طرح اجازه بهره‌برداری از طرح را به دیگری واگذار كند، مدارك و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌كند.

تبصره ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 95

هرنوع انتقال گواهی‌نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارك ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1ـ آخرین گواهی‌نامه معتبر طرح صنعتی؛
2ـ سند رسمی حاكی از انتقال؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

ماده 96

در آگهی تغییر مالكیت ذكر موارد زیر ضروری است:
1ـ عنوان طرح
2ـ تاریخ ثبت انتقال؛
3ـ شماره ثبت طرح در ایران، با ذكر كالا یا كالاهایی كه طرح ثبت شده مربوط به آن می‌باشد؛
4ـ اسم، اقامتگاه و تابعیت مالكان قدیم و جدید؛
5 ـ اسم و نشانی نماینده قانونی مالك جدید در ایران، در صورت وجود.

ماده 97

مالك طرح صنعتی می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید. مدارك ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتی رسیده است؛
2ـ اصل گواهی‌نامه طرح صنعتی ثبت شده؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است كه بهره‌برداری از طرح‌ صنعتی، در زمانی كه ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.

ماده 98

در صورتی كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت طرح صنعتی ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء ‌اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری، یا اعراض از مالكیت طرح صنعتی، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.

ماده 99

كلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه طرح صنعتی درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. موارد مذكور تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل پنجم : اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی

ماده 100

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت كتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده 170 این آئین‌نامه تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. مهلت مذكور برای متقاضی مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 101

هرشخصی كه نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارك استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارك استنادی، تكمیل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، كتباً از متقاضی می‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه كان لم یكن تلقی خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ مذكور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 102

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالكیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی كه طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنـعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 101 این ‌آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی كتباً به اعتراض تمكین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی كه طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض تسلیم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وی از این تاریخ 20روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالكیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینكه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ درصورتی كه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده 103

هر ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت كند كه یكی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعایت نشده است و یا كسی كه طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم‌مقام قانونی او نیست. دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد:
1ـ اصل یا رونوشت مصدق كلیه اسناد و مدارك مثبت ادعای ابطال؛
2ـ رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها؛
3ـ وكالت نامه، در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تسلیم شود.

ماده 104

هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزینه محكوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممكن در روزنامه رسمی منتشر می‌كند. محكوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم علیه مطالبه كند. آگهی مذكور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذكر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این‌ خصوص خواهد بود.

بخش چهارم : ثبت علائم

فصل اول : تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده 105

ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 106

اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذكر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره ـ در صورتی كه اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارك مورد نیاز همراه با ترجمه عادی كامل آن الزامی است. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارك مذكور را مطالبه كند.

ماده 107

متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.

ماده 108

اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نكات زیر باشد:

1ـ اسم، شماره ملی، نشانی، كدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی است، ذكر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مركز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.

2ـ اسم، شماره ملی، نشانی و كدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛

3ـ اسم، نشانی و كد پستی شخص یا اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد؛

4ـ الصاق نمونه‌ای از علامت در كادر مربوط؛

ـ توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛

ـ ذكر كالاها و خدماتی كه علامت برای تشخیص آن‌ها به كار می‌رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛

7ـ ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛

ـ رشته فعالیت مالك علامت؛

9ـ ذكر علامت جمعی در صورتی كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛

10ـ در صورتی كه علامت مشتمل بر كلمه یا كلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛

11ـ ذكر رنگ، در صورتی كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی‌خاص علامت باشد؛

12ـ ذكر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛

13ـ تعیین ضمائم.

تبصره 1 ـ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروری است.

تبصره 2 ـ در صورت تعدد متقاضی ثبت، شخصی كه به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم، جز دریافت گواهی‌نامه علامت، را دارد، باید با ذكر اقامتگاه، تعیین شود.

تبصره 3 ـ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از كشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

تبصره 4 ـ در كلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندی كالا و خدمات را براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورت وجود عناصر تصویری در علامت، رعایت طبقه‌بندی مربوط الزامی و به عهده مرجع ثبت است.

ماده 109

برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه‌ جداگانه استفاده شود. استفاده از یك اظهارنامه برای ثبت یك علامت جهت كالا‌ها و خدمات مندرج در یك یا چند طبقه بلامانع است.

ماده 110

شخصی كه تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می‌نماید باید برای هریك از آن‌ها مطابق مقررات این آیین‌نامه، اظهارنامه جداگانه‌ای تسلیم كند. در این صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد، مدرك اصلی نمایندگی به یكی از اظهارنامه‌ها و یك رونوشت مصدق آن به هریك از اظهارنامه‌های دیگر باید ضمیمه شود.

ماده 111

مدارك زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:

1ـ با لحاظ ماده 110 این آیین‌نامه، نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی كه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛

2ـ ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیكی كه با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یكسان بوده و ابعاد آن‌ حداكثر 10×10 ‌سانتی‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافیكی نباشد ده نمونه از كپی یا تصویر علامت حداكثر در همین ابعاد و به نحوی كه مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می‌نماید. در هر حال، علامت باید به همان نحو كه درخواست و ثبت می‌شود استعمال گردد؛

3ـ در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌های گرافیكی یا تصویر دوبعدی روی برگه به نحوی كه از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدی را تشكیل دهند، الزامی است؛

ـ مدارك مربوط به حق تقدم كه باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛

ـ ارائه مدارك دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط بنابه تشخیص مرجع ثبت؛

ـ نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت‌ جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی كه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد؛

ـ مدارك مثبت هویت متقاضی؛

ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌های قانونی؛

9ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورتی كه تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

ماده 112

در صورتی كه متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را به همراه مداركی كه حاكی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
1ـ تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2ـ كشوری كه اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی بودن اظهارنامه، اداره‌ای كه اظهارنامه در آنجا تسلیم شده است؛

تبصره 1 ـ درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.

تبصره 2 ـ هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، می‌توان با رعایت تبصره (1) فوق، اطلاعات آن‌ها را در یك درخواست قید و تسلیم نمود. در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 3 ـ در صورتی كه حق تقدم ادعایی شامل كلیه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد، اشاره به كالاها یا خدماتی كه مورد ادعا است، ضروری است.

ماده 113

مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

ماده 114

تاریخ اظهارنامه‌ همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است،
مشروط بر اینكه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ اسم متقاضی؛
2ـ نشانی‌ای كه ابلاغ‌ها باید در آنجا صورت گیرد؛
3ـ نمونه‌ای از علامت؛
4ـ كالاها و خدماتی كه علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت می‌شود؛
5 ـ پرداخت حق ثبت اظهارنامه.

ماده 115

متقاضی می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه ضمن درخواست كتبی از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.

ماده 116

متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می‌‌تواند ضمن درخواست كتبی از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده 117

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرایط مقرر در ماده 114 این آیین‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروی هریك از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

تبصره ـ درخصوص اظهارنامه‌هایی كه با پست سفارشی ارسال می‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه‌های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه به صورت الكترونیكی خواهد بود.

فصل دوم : بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه

ماده 118

مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین‌نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد.

ماده 119

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید، مراتب را به صورت مكتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره ـ مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از كشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.

ماده 120

مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضی ابلاغ و آگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:

1ـ تاریخ و شماره اظهارنامه؛

2ـ در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و كشوری كه درخواست ثبت اولیه در آنجا صورت گرفته است؛

3ـ نمونه علامت؛

4ـ اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتی كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛

ـ فهرست كالاها و خدماتی كه علامت برای تشخیص آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛
با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛

ـ نام و نشانی متقاضی؛

ـ نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی كه اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.

تبصره ـ در صورتی كه متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كان لم یكن تلقی خواهد شد.

ماده 121 

در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را كتباً به متقاضی ابلاغ نماید.
از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می‌گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر یا تلفظ یا كتابت و یا سایر ویژگی‌ها با علامت دیگری كه قبلا ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه‌ای باشد كه مصرف‌كنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.
متقاضی می‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، از طریق مرجع ثبت به كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

فصل سوم : انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده 122

انتقال حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره‌برداری از آن باید به درخواست كتبی هر ذی‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.

تبصره ـ انتقال جزئی حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌الیه است.

ماده 123

بعد از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه، هر گونه اصلاحی كه به وسیله متقاضی در خود علامت و یا دركالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است. چنین اظهارنامه‌ای به ترتیب مقرر در قانون و این آیین‌نامه بررسی می‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضوع آگهی می شود.

ماده 124

هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده30 و ماده32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارك استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارك استنادی، تكمیل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، كتباً از متقاضی می‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه كان لم یكن تلقی خواهد شد.

تبصره ـ مهلت‌ رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 125

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی كتباً به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی كه علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض تسلیم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالكیت، نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1 ـ در صورتی كه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل‌استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،‌ مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

فصل چهارم : ثبت علامت و تمدید ثبت

ماده 126

پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده 120 این آیین‌نامه و تحویل نسخه منتشر شده یا منعكس در سایت روزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ انتشار، در صورتی كه مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین‌نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزینه‌های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می‌كند.

تبصره ـ در صورت عدم تحویل نسخه منتشرشده یا منعكس در سایت روزنامه‌رسمی به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در این ماده، اظهارنامه كان لم یكن تلقی خواهدشد.

ماده 127

متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام كتبی مرجع ثبت مبنی بر تأیید نهایی علامت، نسبت به پرداخت هزینه‌های ثبت علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم یكن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

ماده 128

ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ 2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

1ـ اسم و نشانی و تابعیت مالك علامت؛

2ـ اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛

3ـ الصاق یك نمونه از علامت در محلی كه به این امر اختصاص داده شده است؛

4ـ تعیین اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتی كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی‌ علامت باشد؛

ـ تاریخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛

ـ فهرست كالاها و خدماتی كه علامت برای تشخیص آن‌ها استفاده می‌شود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندی بین‌المللی؛

ـ در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛

ـ مدت اعتبار ثبت علامت.

تبصره 1 ـ در دفتر ثبت برای هرعلامت دو صفحه اختصاص می‌یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی كه جزئاً یا كلاً نسبت به علامت صورت می‌گیرد، در صفحات مزبور قید می‌گردد. در صورت نیاز به صفحات اضافی مرجع ثبت می‌تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.

تبصره 2 ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء مالك علامت یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت علائم تجاری برسد.

ماده 129

مرجع ثبت مكلف است ظرف 30 روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی كلیه مراتب مندرج در ماده 128 این آیین‌نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 130

پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعكس در سایت روزنامه رسمی، گواهی‌نامه‌ای طبق فرم (ع ـ 3) كه حاوی موارد مذكور در بندهای (1) (3) (4) (5) (6) (7) ماده 128 این آیین‌نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد، پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری، به مالك علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می‌شود.

تبصره ـ گواهی‌نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می‌شود.

ماده 131

با توجه به بند د ماده 40 قانون، مالك علامت می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره‌های متوالی ده ساله بنماید.
درخواست تمدید ثبت ظرف یك سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 132

درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می‌شود.
مرجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روی هریك از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.

ماده 133

درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:
1ـ شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی كه تمدید آن مورد درخواست است؛
2ـ طبقه یا طبقات كالاها و خدماتی كه علامت برای تشخیص آن‌ها ثبت شده است؛
3ـ اسم و نشانی كامل مالك علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی كه درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره 1 ـ درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می‌شود كه هزینه تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره 2 ـ در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی‌نامه تمدید ثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه‌بندی بین‌المللی به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره 3 ـ مالك علامت می‌تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه‌ای را برای تقلیل طبقه یا كالاها و خدماتی كه علامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت نماید.

تبصره 4 ـ در صورت تغییر طبقات یا كالاها، مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم، به هزینه مالك علامت، در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

ماده 134

مدارك زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:
1ـ مدارك مثبت هویت متقاضی؛
2ـ حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین‌نامه؛
3ـ رسید مربوط پرداخت هزینه‌ها ؛
4ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورتی كه درخواست توسط نماینده به عمل آید.

ماده 135

با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 133 این آیین‌نامه، تمدید ثبت علامت نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شكل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود.

ماده 136

تمـدید ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـی در دفـتر ثبت می‌شود و گواهی‌نامه تمدید ثبت طبق فرم (ع ـ 4) صادر و تسلیم مالك علامت یا نماینده قانونی وی می‌گردد.
گواهی‌نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی‌نامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود

فصل پنجم ـ علامت جمعی

ماده 137

مقررات مواد 105 تا 136 این آیین‌نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است:

1ـ اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد كه مطابق ماده 42 قانون، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد؛

2ـ در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترك یا كیفیت كالاها و خدمات تولیدی در یك منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید كه تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذكور استفاده ‌كنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده تعیین گردد؛

3ـ آگهی ثبت علامت جمعی كه مطابق ماده 120 این آیین ‌نامه انجام خواهد شد، باید همچنین شامل خلاصه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد؛

4ـ هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط حاكم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذكور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد.
خلاصه‌ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.

ـ علاوه بر مالك علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یادشده استفاده نمایند.

تبصره ـ متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بندهای (1) و (2) فوق مكلف است گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه‌ یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

فصل ششم ـ تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده 138

مالك علامت مكلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره‌برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالك علامت می‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغییرات مذكور در گواهی‌نامه علامت اعمال شود.

ماده 139

هرگونه انتقال مالكیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبی برای ثبت انتقال باید نكات زیر صریحاً قید شود:
1ـ شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران؛
2ـ اسم و نشانی و تابعیت منتقل‌الیه (مالك جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود؛
3ـ در صورت انتقال جزئی، بیان كالاها و خدماتی كه علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.
اصل آخرین گواهی‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پیشین علامت و منتقل‌الیه رسیده است، مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها باید ضمیمه درخواست شود.

تبصره 1 ـ تا زمانی كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.

تبصره 2 ـ انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می‌رسد.

ماده 140

اگر انتقال راجع به قسمتی از كالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكیت مالك اولیه علامت، به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی كلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره‌های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می‌گیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا‌ها یا خدمات، بدون انتقال كلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طریق فوق شماره‌‌گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می‌‌گردد.

تبصره 1 ـ هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعكس گردد، می‌بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره 2 ـ در صورت انتقال جزیی كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی‌تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی‌نامه ثبت آن باشد.

تبصره 3 ـ در صورت انتقال جزئی كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌الیه می‌تواند درخواست صدور گواهی‌نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.

تبصره 4 ـ چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از كالاها و خدماتی كه قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.

تبصره 5 ـ نقل و انتقالات جزئی كالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت نیز منعكس گردد.

ماده 141

مالك علامت می‌تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره‌برداری همچنین باید صریحاً به این نكته اشاره شود كه آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می‌شود یا خیر و نیز این كه آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه‌های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره‌برداری از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره‌برداری كه به ثبت می‌رسد، غیر انحصاری تلقی می‌گردد.

ماده 142

مرجع ثبت مكلف است وجود شرایطی را در زمینه كنترل اجازه دهنده بر كیفیت و مرغوبیت كالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز كند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 143

درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالك علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
1ـ اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود؛
2ـ بیان كالاها یا خدماتی كه اجازه بهره‌برداری نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتی كه اجازه فقط نسبت به بخشی از كالاها یا خدمات باشد.
مدارك ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری منضم گردد:
1ـ مدرك قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره‌برداری كه به امضاء ‌اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است؛
2ـ اصل آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت؛
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، درصورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

تبصره 1 ـ مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین‌نامه، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره‌برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد كرد.

تبصره 2 ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 144

مالك علامت می‌تواند با تسلیم درخواست كتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارك ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1ـ اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض كه به امضاء‌ مالك علامت رسیده است؛
2ـ اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،
3ـ مدارك نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4ـ رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.

تبصره 1 ـ اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است كه بهره‌برداری از علامت، در زمانی كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً یا كلاً به دیگری واگذار نشده باشد.

تبصره 2 ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.

ماده 145

در صورتی كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالكیت علامت، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.

ماده 146

كلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه علامت درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. موارد مذكور تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی‌ مربوط خواهد بود.

فصل هفتم ـ ابطال ثبت علامت

ماده 147

ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و 43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید.
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:
1ـ اصل یا رونوشت مصدق كلیه اسناد و مدارك مثبت ادعای ابطال؛
2ـ رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها؛
3ـ وكالت‌نامه، در صورتی كه دادخواست توسط وكیل تسلیم شود.

تبصره ـ ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از كالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می‌آید.

ماده 148

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌طور كامل یا فقط نسبت به بعضی از كالاها و یا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید.

ماده 149

آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:
1ـ ذكر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
2ـ اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینكه علامت به‌طور كامل یا در ارتباط با بعضی از كالاها و یا خدمات ابطال شده است؛
3ـ اعلام عدم اعتبار گواهی‌نامه‌‌ای كه به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.

تبصره ـ هزینه آگهی مزبور به عهده محكوم‌له می‌باشد. وی می‌تواند هزینه مذكور را در جزء خسارت از محكوم‌علیه مطالبه نماید.

فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتكل مادرید

ماده 150

ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 151

اتباع ایرانی یا اشخاصی كه در ایران اقامت داشته و یا دارای یك مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین‌المللی نمایید.

ماده 152

اظهارنامه ثبت بین‌المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان‌های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.

تبصره ـ اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می‌شود.

ماده 153

اظهارنامه ثبت بین‌المللی وقتی پذیرفته می‌شود كه مدارك زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1ـ مدارك مثبت هویت متقاضی؛
2ـ اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران؛
3ـ وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكیل به عمل آمده باشد،
4ـ رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.

ماده 154 ـ

مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین‌المللی را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید.
در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینه‌های مقرر طبق موافقت‌نامه و پروتكل مادرید توسط متقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین‌المللی را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یك از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوی اعلامیه مذكور در آیین‌نامه مشترك می‌باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین‌المللی تسلیم می‌نماید. اظهارنامه مذكور باید حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین‌المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه دارای همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می‌شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می‌گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 155 

هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین‌المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه‌ای به دفتر بین‌المللی اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتی كه مشمول تصمیم لغو قرار گرفته‌اند ذكر و از دفتر بین‌المللی درخواست خواهد كرد كه ثبت بین‌المللی را در حدود لازم باطل نماید.
هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یك تصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین‌المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعی، مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذكر كالاها یا خدماتی كه مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده و از آن درخواست كند كه ثبت بین‌المللی را در حدود لازم باطل نماید.

ماده 156

چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یكی از كشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتكل مادرید، اظهارنامه مذكور را طبق قانون و این آیین‌نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

ماده 157

مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین‌المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز، در صورت نبودن معترض مكلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین‌المللی، در حكم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.

ماده 158

متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، می‌تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121، 124 و 125 این آیین‌نامه تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آئین‌نامه نماید.

ماده 159

هرگاه متقاضی ثبت بین‌المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه‌ای باید وكیلی كه در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید.

ماده 160

هرگاه مالك علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین‌المللی همان علامت كه در ایران نیز مشمول حمایت است را كسب كند، ثبت بین‌المللی آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضی از مالكیت علامت ثبت شده در ایران، جایگزین ثبت در ایران می‌گردد، مشروط بر اینكه تمامی كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست كالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین‌المللی، به حقوق مكتسبه‌ی علامت ثبت شده‌ی قبلی هیچ لطمه‌ای وارد نخواهد كرد.
در صورت درخواست مالك، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود.

بخش پنجم : مقررات عمومی

فصل اول : هزینه‌ها

ماده 161

هزینه‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه حاضر مطابق جدول هزینه‌ها، كه ضمیمه این آیین‌نامه است در حسابی خاص كه به نام اداره كل مالكیت صنعتی مفتوح می‌گردد، پرداخت خواهد شد.

ماده 162

هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود.

تبصره ـ پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی شده مستقیماً یا در چارچوب ماده 167 این آیین‌نامه، از طریق الكترونیكی صورت خواهد گرفت.

ماده 163

حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به ‌مترجمین و این آیین‌نامه توسط ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.

ماده 164

كلیه هزینه‌های بررسی و ثبت بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین‌المللی كه جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهی‌های مربوط در روزنامه‌ رسمی طی فرایند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پیش‌بینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.

ماده 165

هزینه سالانه اختراعاتی كه تا پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و این آیین‌نامه به ثبت رسیده‌اند برای مدت باقی‌مانده حمایت، بر مبنای این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاری ثبت شده‌ای كه پس از تاریخ فوق تمدید می‌شوند، هزینه تمدید طبق جدول هزینه‌ها محاسبه خواهد شد.
سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و این آیین‌نامه انجام خواهد گرفت.

ماده 166

سازمان در اجرای ماده 63 قانون هر ساله باید حداكثر تا 50 درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجراء مفاد كنوانسیون‌های مربوط به ثبت بین‌المللی مالكیت صنعتی را در بودجه كل كشور در ردیف‌های هزینه‌ای جداگانه پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
وجوه مذكور به تشخیص مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره كل مالكیت صنعتی و ارتقاء كیفی آن از جمله برگزاری كارگاه‌های آموزشی، استفاده از مشاوره‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه حقوق مالكیت صنعتی و انتشار كتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره كل مالكیت صنعتی در این خصوص خواهد شد.

فصل دوم : ثبت الكترونیكی و نحوه دسترسی به اطلاعات

ماده 167

مرجع ثبت مكلف است با تجهیز امكانات فنی نسبت به الكترونیكی كردن كلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین‌المللی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم، از قبیل تسلیم، بررسی، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار‌آگهی و ثبت این مالكیت‌ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت‌های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.

تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم با سازمان‌ها و مؤسسات ذی‌ربط می‌تواند به صورت الكترونیكی انجام شود.

ماده 168

اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده، به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الكترونیكی خواهد بود.
به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و كسب اطلاعات مورد نیاز، مرجع ثبت می‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز به طور الكترونیكی ارائه نماید. كه در این صورت متقاضیان می‌بایست هزینه‌های مقرر در این قراردادها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند.

ماده 169

سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال، پرونده‌های مربوط به ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الكترونیكی آن‌ها نگهداری می‌شود

فصل سوم : كمیسیون

ماده 170

در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون، كمیسیونی مركب از اعضاء زیر تشكیل می‌شود:
1ـ رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛
2ـ نماینده‌ای از جانب مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی؛
3ـ یك كارشناس یا متخصص كه در صورت لزوم می‌تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره 1 ـ ریاست كمیسیون به عهده نماینده مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی قرار دارد.

تبصره 2 ـ تصمیم‌گیری در كمیسیون با اكثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 3 ـ كارشناس رسیدگی ‌كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیسیون شركت نماید.

تبصره 4 ـ كمیسیون دارای یك عضو علی‌البدل خواهد بود كه از بین كارشناسان و توسط مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی تعیین خواهد شد.

تبصره 5 ـ چنانچه حضور اعضاء كمیسیون مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد، پس از تأیید مدیركل اداره كل مالكیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 11ˏ08ˏ1392)ـ چنانچه كمیسیون، اخذ توضیح از كارشناس یا كارشناسان بررسی ماهوی اختراع را جهت اتخاذ تصمیم ضروری بداند می‌تواند از آنان برای حضور در جلسه دعوت نماید.

ماده 171

رئیس كمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشكیل جلسه كمیسیون، تاریخ تشكیل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد كرد. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا كنند.

ماده 172

كمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می‌نماید. تصمیم كمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در این صورت معترض به تصمیم كمیسیون باید مبلغی را به شرح مذكور در جدول هزینه‌ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی كه معترض محكوم به بی‌حقی‌ شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذكور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.

فصل چهارم : اطلاع‌رسانی و صدور گواهی ‌اصلی و المثنی

ماده 173

مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 كنوانسیون پاریس و سایر كنوانسیون‌های مالكیت صنعتی مرتبط با آن، ازجمله موافقت‌نامه مادرید و پروتكل آن و همچنین معاهده همكاری در ثبت اختراعات، نشریه‌ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن‌ها و هرگونه اطلاع‌رسانی در زمینه مالكیت‌های صنعتی و مباحث راجع به آن در اداره كل مالكیت صنعتی منتشر نماید. درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق، در چارچوب ماده166 این آیین‌نامه هزینه می‌گردد.

ماده 174

مرجع ثبت مكلف است گواهی‌نامه‌های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه‌های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل، صادر نماید.

ماده 175

در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی‌نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالك می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها، تقاضای صدورالمثنی نماید. بدین‌ منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهی‌نامه را كتباً به مرجع ‌ثبت اعلام و استشهادیه‌ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر كه هویت و امضاء آن‌ها به گواهی یك نفر از شهود مذكور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یكی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، ضمیمه نماید. مراتب فقدان گواهی‌نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست‌ كننده یك نوبت در روزنامه رسمی كشور آگهی می شود. در صورتی كه تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی كشور، اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض، اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالكیت صنعتی اقدام به صدور المثنی گواهی‌نامه مفقودی می‌نماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می‌باشد.

تبصره ـ صدور المثنی برای گواهی نامه‌های مفقود شده و یا از بین رفته كه به اشخاص مقیم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه‌ای است كه از سوی دفتر اسناد رسمی كشور محل اقامت صادر شده و به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد .

فصل پنجم : تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال

ماده 176

تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت، توسط این مرجع انجام می‌پذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همراه با ارائه نسخه‌ای از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجع ثبت در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

ماده 177

هرگونه درخواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعد تعیین شده در قانون و این آیین‌نامه باید كتباً توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور می‌تواند پس از بررسی شرایط فقط برای یك بار مهلت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه را تمدید نماید. تمدید مهلت از طرف این مرجع به اطلاع اشخاص ذی‌نفع رسانده می‌شود.

ماده 178

انتقال حق مالكیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع،‌ طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از آن‌ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می‌آید. دفترخانه اسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا اختراع، طرح‌ صنعتی و علامت ثبت شده از لحاظ تمدید، تغییر،‌ انتقال، صدور اجازه بهره‌برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها است.

فصل ششم : دادخواهی و مقررات مختلف

ماده 179

با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است كه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امكان در اداره كل مالكیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی كیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا كشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا كشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذكور در فوق ارجاع می‌شود.

ماده 180

چنانچه در ضمن رسیدگی كیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالكیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.

ماده 181

در مورد خساراتی كه خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای كیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری مطالبه می‌شود، خسارت شامل ضررهای وارده‌ خواهد بود.

ماده 182 

مالك هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد می‌تواند به موجب امر نزدیك‌ترین دادگاه عمومی محلی كه كالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از كالاهایی كه به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسیله مأمورین گمرك والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف كالاهای مزبور وقتی ممكن است كه امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هر یك از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالك اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر می‌گردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی ‌نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف كالاهای مذكور فوق را نماید باید تضمین كافی بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.

ماده 183

در دعاوی حقوقی و كیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذكور موافقت نمایند و می‌توانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین كافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورین گمرك والا توسط ضابطین خواهد بود.

تبصره 1 ـ دادسرا می‌تواند رأساً دستور توقیف كالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینكه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.

تبصره 2 ـ صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.

ماده 184

اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذكور در ماده 182 این آیین‌نامه از مجرای حقوقی یا از طریق كیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی كه به عمل آمده است باطل و كان لم یكن بوده و وی طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.

ماده 185

مرجع ثبت مكلف است احكام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حكم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام می‌نماید.

تبصره ـ حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجدید نظر و فرجام، دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 186

طریقه ابلاغ‌های موضوع قانون و این آیین‌نامه همان است كه در مقررات آیین‌دادرسی مدنی مقرر است.

ماده 187 

نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین‌المللی اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 188

رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلق به اشخاص مقیم خارج از كشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.

ماده 189

تجدید نظر از آراء محاكم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا كیفری است.

ماده 190

در اجرای ماده 52 قانون كه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به كنوانسیون‌های ذی‌ربط، و در داخل كشور، تصدی امور مربوط به مالكیت صنعتی، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده شده است، رئیس سازمان می‌تواند دستورالعمل‌های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامه را صادر نماید.

ماده 191

ضمائم این آئین‌نامه جزء لاینفك آن محسوب می‌شود.

ماده 192

این آئین‌نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه مشتمل بر جدول هزینه‌ها، طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و فرم‌های اظهارنامه، گواهی‌نامه، گواهی‌نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تنظیم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجرای آن است و در تاریخ1/11/1387 تصویب می‌گردد و از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب 1337، ملغی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

یك
جدول هزینه‌ها (به ریال)

1. اختراع

اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
1(اصلاحی 11ˏ08ˏ1392)- حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی 10،000 10،000
2- هزینه ثبت سالانه سال اول تا پنجم، هر سال معادل 100000 ریال
سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل 200000 ریال
سال یازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل 300000 ریال
سال شانزدهم تا بیستم، هر سال معادل 400000 ریال
10 برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی
3- جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه معادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج ساله مربوط
4- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض 50،000 500،000
5- حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری 300،000 3000،000
6- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری
7- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن معادل حق ثبت اظهارنامه
8- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن 50،000 500،000
9- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالكیت و اجازه بهره‌برداری) 50،000 500،000
10- هزینه صدور گواهی المثنی 100،000 1000،000
11- هزینه رونوشت مصدق 5000 50،000
12- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع 15،000 150،000
13- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
14- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1،500،000 3،000،000
15- ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
16- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 50،000 500،000
17 – هزینه بررسی ماهوی اختراع 1.500.000 3.000.000

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی كه در اجرای مقررات كنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره كل مالكیت صنعتی) می‌نمایند، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

2ـ طرح صنعتی

اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
1- حق ثبت اظهارنامه به ازای یك طبقه
هزینه هر طبقه اضافی در اظهارنامه
50،000
20،000
150،000
60،000
2- حق ثبت به ازاء یك طبقه برای پنج سال اول
حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول
450،000
100،000
1،350،000
300،000
3- حق ثبت تمدید به ازاء یك طبقه برای پنج سال دوم
حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم
900،000
200،000
2،700،000
600،000
4- حق ثبت تمدید به ازاء یك طبقه برای پنج سال سوم
حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال سوم
450،000
100،000
1،350،000
300،000
5- جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم 200،000 600،000
6- جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم 100،000 300،000
7- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض 50،000 150،000
8- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری 300،000 900،000
9- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری
10- هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 25،000 75،000
11- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن 50،000 150،000
12- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال‌ مالكیت ‌و اجازه بهره‌برداری) 50،000 150،000
13- هزینه صدور گواهی المثنی 100،000 300،000
14- هزینه رونوشت مصدق 5،000 15،000
15- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه طرح صنعتی 15،000 45،000
16 هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
17- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1،500،000 3،000،000
18- ودیعه سلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
19- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 50،000 150،000

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی كه در اجرای مقررات كنوانسیون پـاریس، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت طرح‌های صنعتی اداره كل مالكیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین‌شده درجدول هزینه‌ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

3ـ علامت تجاری

اقلام هزینه شخص حقیقی شخص حقوقی
1- حق ثبت اظهارنامه به ازاء یك طبقه
هر طبقه اضافی
200،000
20،000
400،000
40،000
2- حق ثبت علامت به ازاء یك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافی
1،200،000
100،000
2،400،000
200،000
3- حق ثبت تمدیددوره‌های ده ساله معادل حق ثبت علامت
4- جریمه تأخیر در تمدید ثبت معادل نصف حق ثبت علامت
5- هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض 50،000 100،000
6- حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات) حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی 100،00050،000 200،000100،000
7- حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء یك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازای هر طبقه اضافی
100،00050،000 200،000100،000
8- هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن 50،000 100،000
9- حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهر‌ه‌برداری از آن 50،000 100،000
10- حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالكیت و اجازه بهره‌برداری) 50،000 100،000
11- هزینه صدور گواهی المثنی 100،000 200،000
12- هزینه رونوشت مصدق 5000 10،000
13- هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی‌نامه 15،000 30،000
14- هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت 500،000 750،000
15- هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت 1،500،000 3،000،000
16- ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه 3،000،000 4،500،000
17- هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 200،000 400،000

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی كه در اجرای مقررات كنوانسیون پاریس، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره كل مالكیت صنعتی) می‌نمایند، می‌بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.

دو
طبقه‌بندی‌های بین‌المللی برای ثبت مالكیت‌های صنعتی

1ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات
-بخش الف: نیازهای انسانی
زیربخش: كشاورزی
زیربخش: مواد غذایی ـ تنباكو
زیربخش: اقلام شخصی یا خانگی
زیربخش: سلامتی و بهداشت، سرگرمی و تفریحات
-بخش ب: انجام عملیات مختلف؛ حمل و نقل و ترابری
زیربخش: جداسازی، مخلوط كردن
زیربخش: عملیات مختلف شكل دادن
زیربخش: چاپ و نشر
زیربخش: حمل و نقل، ترابری
زیربخش: فناوری ساختارهای ذره‌بینی، نانو فناوری
-بخش ج: شیمی ـ متالورژی
زیربخش: شیمی
زیربخش: متالورژی
-بخش د: منسوجات، كاغذ
زیربخش: منسوجات یا سایر مواد قابل انعطاف كه به صورت دیگری ارائه نمی‌شوند
زیربخش: كاغذ
-بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهای ثابت
زیربخش: ساختمان
زیربخش: حفاری زمین و صخره، استخراج معدن
-بخش و: مهندسی مكانیك، روشنایی، گرمایش و اسلحه‌ها و انفجار
زیربخش: انواع موتور یا پمپ
زیربخش: مهندسی به مفهوم عام آن
زیربخش: روشنایی، گرمایش
زیربخش: انواع اسلحه، انفجار
-بخش ز: فیزیك
زیربخش: وسایل
زیربخش: صنعت هسته‌ای
-بخش ح: برق

2ـ طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی

طبقه1 مواد غذایی
طبقه2 پوشاك و اقلام و لوازم خرازی
طبقه 3 كالاهای مسافرتی، چمدان، چتر آفتابی و لوازم شخصی كه در جای دیگر ذكر نشده‌اند
طبقه 4 انواع برس و قلم‌مو
طبقه 5 اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقی طبیعی یا مصنوعی
طبقه 6 اسباب و اثاثیه منزل
طبقه 7 اقلام خانگی، كه در جای دیگری قید نشده‌اند
طبقه 8 ابزارآلات و یراق آلات
طبقه 9 بسته‌بندی‌ها و ظروف مخصوص حمل و نقل یا جابه‌جایی كالا
طبقه 10 ساعت مچی و دیواری و سایر لوازم اندازه‌گیری، كنترل و علامت دادن
طبقه 11 اقلام تزئینی و زیورآلات
طبقه 12 وسایل حمل و نقل یا بالا بردن
طبقه 13 تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق
طبقه 14 تجهیزات ضبط، ارتباطات یا بازیابی اطلاعات
طبقه 15 ماشین‌آلاتی كه در جای دیگر قید نشده‌اند
طبقه 16 دستگاه‌های عكاسی، سینماتوگرافی و بصری
طبقه 17 آلات موسیقی
طبقه 18 ماشین‌آلات چاپ و ماشین‌های اداری
طبقه 19 نوشت‌افزار و لوازم اداری، مواد تدریس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان
طبقه 20 تجهیزات فروش و تبلیغات، تابلوها
طبقه 21 انواع بازی، اسباب‌بازی، چادر و اقلام ورزشی
طبقه 22 تسلیحات، اقلام آتش بازی و نورافشانی، لوازم برای شكار، ماهیگیری و دفع آفات
طبقه 23 تجهیزات توزیع مایعات، لوازم بهداشتی، تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد
طبقه 24 لوازم و تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی
طبقه 25 واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی
طبقه 26 دستگاه‌های روشنایی
طبقه 27 ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سیگاری‌ها
طبقه 28 محصولات دارویی و آرایشی، اقلام و دستگاه‌های پیرایشی
طبقه 29 تجهیزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزی، برای پیش‌گیری از سوانح و برای نجات
طبقه 30 اقلام لازم برای مراقبت از حیوانات و جابه‌جایی آن‌ها
طبقه 31 ماشین‌ها و لوازم برای تهیه مواد خوراكی و آشامیدنی كه در جای دیگر ذكر نشده‌اند
طبقه 99 موارد مختلف و گوناگون

 

3ـ طبقه‌بندی بین‌المللی علائم صنعتی و تجاری

طبقه1ـ مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عكاسی و همچنین كشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیك‌های پردازش نشده؛ كودهای گیاه؛ تركیبات اطفاء حریق؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی.

طبقه2ـ رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ مواد ضدرنگ‌زدگی و جلوگیری‌كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌های خام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.

طبقه3ـ تركیبات سفیدكننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز كردن، براق كردن، لكه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیر دندان.

طبقه4 ـ روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛ روان‌كننده‌ها، تركیبات گردگیری، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه5 ـ مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشكی، غذای كودكان؛ انواع گچ شكسته‌بندی، لوازم زخم‌بندی؛ مواد پركردن دندان، موم دندانسازی؛ ضدعفونی‌كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذی؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه 6 ـ فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها؛ مواد ساختمانی فلزی؛ ساختمان‌های فلزی قابل حمل؛ مواد فلزی خطوط راه‌آهن؛ كابل و سیم‌های غیربرقی از جنس فلزات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام كوچك فلزی؛ لوله و مجراهای فلزی؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌های معدنی فلزات.

طبقه7 ـ انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار كشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجه كشی.

طبقه8 ـ انواع ابزار و لوازم دستی (كه با دست كار می‌كنند)؛ سرویس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمری، تیغ.

طبقه9ـ اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عكاسی، سینمایی، بصری، وزن كردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیم یا كنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تكثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسك‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودكار و مكانیسم دستگاه‌هایی كه به سكه كار می‌كنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.

طبقه 10 ـ آلات و ابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی.

طبقه 11 ـ دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.

طبقه 12 ـ وسائط نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی.

طبقه 13 ـ اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشك، خمپاره و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی.

طبقه 14 ـ فلزات گرانبها و آلیاژهای آن‌ها و كالاهایی كه با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روكش شده‌اند و در سایر طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمان سنجی.

طبقه 15 ـ آلات موسیقی.

طبقه 16 ـ كاغذ، مقوا و كالاهای ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عكس؛ نوشت‌افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم ملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستیكی برای بسته‌بندی (كه در سایر طبقات ذكر نشده‌اند)؛ حروف و كلیشه چاپ.

طبقه17 ـ لاستیك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میكا (سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از این مواد كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستیك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر كالاها؛ مواد بسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاع غیرفلزی.

طبقه 18 ـ چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، كیسه و كیف‌های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.

طبقه 19 ـ مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛ لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر و قطران؛ ساختمان‌های متحرك غیرفلزی؛ بناهای یادبود غیرفلزی.

طبقه20 ـ مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب‌عكس؛ كالاهای ساخته‌شده از چوب، چوب‌پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مروارید، كف دریا و بدل كلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیك (كه در سایر طبقات ذكر نشده‌اند).

طبقه 21 ـ ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قیمتی ساخته یا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(به استثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزكاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه كار شده یا نیمه كار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند.

طبقه22ـ طناب، ریسمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، كیسه و گونی كه در طبقات دیگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیك و پلاستیك)؛ مواد خام لیفی برای نساجی.

طبقه 23 ـ انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.

طبقه 24 ـ محصولات نساجی و پارچه‌ای كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.

طبقه 25 ـ انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.

طبقه 26 ـ انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دكمه، قزن‌قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌های مصنوعی.

طبقه 27 ـ انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر كف پوش‌ها، آویزهای دیواری (غیرپارچه‌ای).

طبقه 28 ـ انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیك كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ تزئینات درخت كریسمس.

طبقه 29 ـ گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سبزیجات و میوه‌جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌های خوراكی.

طبقه 30ـ قهوه، چای، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار یا مانیوك (تاپیوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ.

طبقه 31 ـ محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی كه در طبقات دیگر ذكر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).

طبقه 32 ـ ماء الشعیر؛ آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالكلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و تركیبات مخصوص ساخت نوشابه.

طبقه 33 ـ …..

طبقه 34ـ تنباكو، لوازم تدخین؛ كبریت.

خدمات

طبقه 35 ـ تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ كارهای دفتری و اداری.

طبقه 36 ـ بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات.

طبقه 37 ـ ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب.

طبقه 38 ـ مخابرات از راه دور.

طبقه 39 ـ حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری كالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

طبقه 40 ـ بهسازی و عمل‌آوری مواد.

طبقه 41 ـ آموزش و پرورش؛ دوره‌های كارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی.

طبقه 42 ـ خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم‌افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای.

طبقه 43 ـ خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسكن و محل اقامت موقت.

طبقه 44 ـ خدمات پزشكی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یا حیوانات؛ خدمات كشاورزی، باغداری و جنگلداری.

طبقه 45 ـ خدمات شخصی یا اجتماعی كه توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی‌ها؛ خدمات حقوقی.

سه
فرم‌ها

1ـ فرم‌های مربوط به ثبت اختراع

فرم الف – 1 قوه‌قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
اظهارنامه ثبت اختراع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عنوان اختراع 2ـ طبقه بندی بین‌المللی اختراع
3ـ تعداد كل صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف و نقشه‌ها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
تابعیت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
شخص حقوقی
نام ……………. نوع شخص حقوقی ……………. رشته فعالیت ……………. محل و شماره ثبت ……… تابعیت……………….. اقامتگاه ………………….. مركز اصلی………….. نشانی……………………. سایر اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی ‌الكترونیكی (ایمیل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ـ مشخصات دریافت‌كننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ مشخصات مخترع
اطلاعات تكمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت
مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ اظهارنامه تقسیمی یا تكمیلی
شماره اظهارنامه اصلی
تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع
افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی 
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالك قبلی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10ـ ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام كشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
در صورتی كه اظهارنامه مقدم یك اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای كه در آن و
كشورهایی كه برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11ـ این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
مدارك مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضی
1ـ توصیف …. صفحه
2ـ ادعا (ادعاها) ….. صفحه
3ـ خلاصه ….. صفحه
4ـ نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)…….. صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع صفحات ضمائم
مدارك مربوط به مندرجات اظهارنامه
مدارك مثبت هویت متقاضی 
مدارك نمایندگی قانونی 
مدرك مشخص كننده سمت متقاضی 
مدرك مربوط به افشاء اختراع 
اسناد حق تقدم كه به تأیید اداره مبدأ رسیده است 
درخواست عدم ذكر اسم مخترع 
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه 
سایر اسناد و مدارك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم الف ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات
1ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع
2ـ شماره و تاریخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3ـ مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع
اسم
نشانی
تابعیت
4ـ مشخصات مخترع (در صورتی كه متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
5 ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
6 ـ عنوان اختراع
7ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (با ذكر زمینه علمی مربوط)
8 ـ‌ شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
9ـ مدت حمایت
-امضاء -امضاء
مالك اختراع یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت اختراعات

فرم الف ـ 3
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت اختراع
شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت اختراع
مشخصات و سهم مالك / مالكان اختراع
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات مخترع / مخترعان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
-عنوان اختراع
طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
كشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت حمایت
توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع ضمیمه می‌باشد.
-امضاء (با ذكرتاریخ)
رئیس اداره ثبت اختراعات

2ـ فرم‌های مربوط به ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط ـ 1
قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)
مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
تابعیت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
شخص حقوقی
نام ……………..نوع شخص حقوقی ……………. رشته فعالیت …………… محل و شماره ثبت …………… تابعیت………….. اقامتگاه ……………….. مركز اصلی…………………نشانی…………………….. سایر اطلاعات
……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
2ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
3ـ مشخصات دریافت‌كننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات طراح
اطلاعات تكمیلی در مورد طراح چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 ـ مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی
طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
ذكر كالا / كالاهای مربوط به طرح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 ‌ـ استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی
افشاء طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی 
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالك قبلی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 ـ ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام كشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
در صورتی كه اظهارنامه مقدم، یك اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای كه در آن و كشورهایی كه برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ‌ـ تقاضای تأخیر در انتشار آگهی ثبت
آیا متقاضی خواهان تأخیر در انتشار آگهی است بلی  خیر 
در صورت پاسخ مثبت تعیین مدت تأخیر به ماه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
1ـ مشخصات طرح صنعتی:
پنج نمونه از تصویر گرافیكی یا
پنج نمونه از طرح ترسیم شده 
پنج نمونه از تصویر گرافیكی یا پنج نمونه
از طرح ترسیم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدی) 
ارائه ماكت (در صورت درخواست) 
2ـ مدارك مربوط به مندرجات اظهارنامه:
مدارك مثبت هویت متقاضی 
مدارك نمایندگی قانونی 
مدارك مشخص كننده سمت متقاضی 
مدارك مربوط به افشاء طرح 
اسناد حق تقدم، كه به تأیید اداره مبدأ رسیده است 
درخواست عدم ذكر اسم طراح 
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه 
سایر اسناد و مدارك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضی تاریخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم ط ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتی
1- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
2- شماره و تاریخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتی
اسم
نشانی
تابعیت
4- مشخصات طراح (در صورتی كه متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
5- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
6- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی، با تعیین اجزاء موضوع استعمال انحصاری

شماره طبقه‌بندی بین‌المللی
اسامی و اوصاف كالاها و طبقات موضوع طرح

7- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
8- مدت اعتبار ثبت

-امضاء -امضاء
مالك طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط ـ 3
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتی
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طرح صنعتی
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
3- كالا / كالاهای مرتبط با طرح
استفاده از حق تقدم
1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
2ـ كشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 5 سال از تاریخ …… لغایت ……… می‌باشد.
تصویر كامل طرح ضمیمه می‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

فرم ط ـ 4
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالك / مالكان طرح صنعتی
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طرح صنعتی
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
3- كالا / كالاهای مرتبط با طرح
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 5 سال از تاریخ …… لغایت …………..می‌باشد.
تصویر كامل طرح ضمیمه می‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی

3ـ فرم‌های مربوط به ثبت علائم

فرم ع ـ 1 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
اظهارنامه ثبت علامت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(توسط اداره تكمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)
مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاری

1ـ مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
تابعیت
كشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)

شخص حقوقی
نام ……………… .نوع شخص حقوقی …………. رشته فعالیت ………….. محل و شماره ثبت ………….. تابعیت………….. اقامتگاه ……………. مركز اصلی…………………..نشانی………………………… سایر اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الكترونیكی (ایمیل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ رشته فعالیت متقاضی / متقاضیان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مشخصات دریافت‌كننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی كه متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذكر شماره ملی
نشانی، ذكر كدپستی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ علامت جمعی
-توضیح اجمالی موضوع علامت جمعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ نمونه علامت
ت

محل الصاق
نمونه علامت وصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین
حروف مشخص كه ویژگی علامت محسوب
می‌شوند.

در صورتی كه علامت مشتمل بر كلماتی
غیرفارسی باشد
درج آوانویسی و ترجمه آن

ذكر سه بعدی بودن علامت
ذكر رنگ به عنوان صفت مشخصه
یا ویژگی‌ خاص علامت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ كالاها و خدمات، با ذكر طبقه یا طبقات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8 ـ ادعای حق تقدم
نام كشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی كالا و خدمات موضوع علامت
در صورتی كه اظهارنامه مقدم، یك اظهارنامه بین‌المللی یامنطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای كه در آن و كشورهایی كه برای آن‌ها اظهارنامه تسلیم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد
مدارك مثبت هویت 
ده نمونه گرافیكی یا تصویر از علامت در ابعاد 10×10 سانتی متر 
در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیكی
یا تصویر دو بعدی به نحوی كه از شش زاویه تهیه شود 
نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت‌دار 
مدارك نمایندگی قانونی 
ارائه مدارك دال بر فعالیت در رشته مربوط 
اسناد حق تقدم كه به تأیید اداره مبدأ رسیده است 
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه 
سایر اسناد و مدارك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرم ع ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت

1- شماره و تاریخ ثبت علامت
2- شماره و تاریخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات مالك / مالكان علامت
اسم
نشانی
تابعیت
4- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
5- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست كالاها و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی آن‌ها
نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

6- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
7- مدت اعتبار ثبت علامت

-امضاء -امضاء
مالك علامت یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت علائم تجاری

فرم ع ـ 3
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات علامت
1- تعیین اجزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها
3- نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
كشور محل ثبت اظهارنامه اصلی

مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ ………….. لغایت ……………… می‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاریخ )
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

فرم ع ـ 4
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اداره كل مالكیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالك علامت
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات علامت تجاری
1- اجزاء علامت
2- فهرست كالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها
3- نمونه علامت

محل الصاق
نمونه علامت

مدت اعتبار تمدید ثبت علامت 10 سال از تاریخ ………….. لغایت …………… می‌باشد.
-امضاء (با ذكر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری