آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ مصوب ۱۳۳۵

آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 12 قانون

‌آیین‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 12 قانون مصوب 18 فروردین ماه 1335 (‌کمیسیون قوانین دارایی)

‌ماده 1

در مورد کلیه اسنادی که فرع آن در سند تعیین نشده با کمتر از صدی دوازده تعیین شده باشد صاحبان دفتر اسناد رسمی مکلفند از قرار‌صدی 12 برای هر سال فرع قایل شده و مالیات آن به قرار صدی 18 دریافت دارند.

‌ماده 2

در مورد اسناد ذمه‌ای و معاملات با حق استرداد که دین به وسیله اجراء ثبت اسناد وصول می‌گردد درآمد از مأخذی که پرونده اجرایی‌وصول آن را نشان می‌دهد تعیین می‌شود و به هر حال مالیاتی که هنگام تنظیم سند وصول شده در این مورد قابل استرداد نمی‌باشد.

‌ماده 3

صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران موظفند قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته فهرست کلیه معاملات را به ضمیمه مالیات و عوارض‌وصولی تحویل اداره دارایی محل نموده قبض رسید دریافت دارند در هر حال هر موقعی که مالیات وصولی به مبلغ 30000 ریال رسید باید به صندوق‌دارایی تحویل شود متخلفین از این دستور طبق مقررات تعقیب خواهند شد.

‌ماده 4

صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند موقع تنظیم سند مالیات مقرر را دریافت نمایند و نیز می‌توانند به مسئولیت خود وظایف مقرره در این‌آیین‌نامه را به دفتریار واگذار نمایند. ‌تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی سردفتر خواهد بود بعلاوه مسئول امر ملزم به جبران خسارات وارده به اشخاص و دولت می‌باشد.

‌ماده 5

نسبت به اسناد استقراضی مربوط به صداق و نفقات زوجه و اسناد اعطاء مساعده و تقاوی به کشاورزان و اسناد ذمه و شرطی مربوط به‌بقیه وجه معاملات قطعی و اسناد مربوط به ترک دعوی و نظایر آنها که انتفاعی در بین نباشد مالیات تعلق نخواهد گرفت.
‌آیین‌نامه فوق که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ 18 فروردین ماه 1335 به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است به‌موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردین ماه 1335 قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت