ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 4/ 2 /1374 با توجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (‌موضوع تصويبنامه شماره 16632/ ت 30 هـ مورخ 13 /7 / 1373) و به استناد ماده (22) قانون «‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران» – مصوب 7 /6/ 1372- ضوابط ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1374/02/04با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول : تعاريف

ماده 1 (اصلاحي 18/ˏ04ˏ/1375)

در اين تصويبنامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:
1 – 1 – كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
2 – 1 – منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي
3 – 1 – سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده اند.
4 – 1 – قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 7 /6 / 1372 مجلس شوراي اسلامي
5 – 1 – شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
6 – 1 – واحد ثبتي: مرجع ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي.
7 – 1 – شعبه شركت يا مؤسسه:‌ شعبه يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا مؤسسه اصلي كه در خارج از منطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت‌ سهام آن متعلق به شركت يا مؤسسه مذكور ميباشد و اين شخص حقوقي تازه تأسيس، شركت يا مؤسسه فرعي آن محسوب ميشود.
8 – 1 – نماينده شركت يا مؤسسه: نماينده يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا مؤسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن ‌در سمت نمايندگي شركت يا مؤسسه، تعهدات شركت يا مؤسسه اختيار دهنده محسوب ميشود.

فصل دوم :  ايجاد و وظايف واحد ثبتي

ماده 2

سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركتها و مالكيت هاي ‌صنعتي معنوي تأسيس ميكند.

ماده 3 – وظايف واحد ثبتي عبارتند از:
1 – 3 – ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري ايراني و خارجي.
2 – 3 – ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي.
3 – 3 – ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي.
4 – 3 – ثبت دفاتر تجاري بازرگانان.
5 – 3 – پلمپ دفاتر تجاري و غيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه.
6 – 3 – ثبت بانكها و مؤسسات اعتباري با رعايت آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد.
7 – 3 – ثبت شركتهاي بيمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد.

فصل سوم : تشريفات قانوني ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي

ماده 4

هر شركت يا مؤسسه اي كه در منطقه ثبت شود و مركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده در منطقه محسوب ميشود.

تبصره 1  از تاريخ اجراي اين تصويبنامه هر شركت يا مؤسسه خارجي براي اين كه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي در منطقه به فعاليت هاي اقتصادي ‌مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين و مقررات جاري آن كشور – به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور – شركت قانوني ‌محسوب شود و در واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.

تبصره 2  هر شركت يا مؤسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويبنامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليتهاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد‌ در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويبنامه تقاضاي ثبت نمايد. در غير اينصورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و مؤسس آن در قبال اشخاص ثالث ‌متضامناً مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده 5

انواع شركتها و مؤسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت و ساير قوانين ايران ميتوانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع‌ فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تأسيس و فعاليت شركتها تحت قوانين موضوعه امكان پذير است.

ماده 6 (اصلاحي 18ˏ/04ˏ/1375)

تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويبنامه و دستورالعملهاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي شود.

تبصره (الحاقي 18ˏ/04/ˏ1375) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق و مدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعاليت يافت كرده اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي كند، همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركتهاي در حال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.

ماده 7

ثبت شركت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:
1 – اظهارنامه ثبت.
2 – اساسنامه شركت.
3 – صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين.
4 – صورتجلسه اولين جلسه هيئت مديره.
5 – گواهي بانكي از يكي از بانكهاي منطقه مبني بر توديع حداقل 35% سرمايه نقدي.
6 – مجوز فعاليت در منطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد.

تبصره 1  در مورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه و ارائه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تأسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها‌ مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي (‌به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور) رعايت شده باشد ضرورت دارد،‌ همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند ثبت شركت در كشور متبوع را‌ به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.

تبصره 2  كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويبنامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.

تبصره 3  در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 8

اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه بر قيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:
1 – نام كامل شركت يا مؤسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن.
2 – نوع شركت يا مؤسسه و موضوع فعاليت آن.
3 – مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا مؤسسه در خارج از ايران.
4 – تابعيت شركت يا مؤسسه.
5 – ميزان سرمايه شركت يا مؤسسه.
6 – آخرين بيلان مالي شركت يا مؤسسه.
7 – مرجع ثبت، شماره محل (‌شهر و كشور) و تاريخ ثبت شركت يا مؤسسه در خارج از ايران.
8 – فعاليت مورد نظر شركت يا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه.
9 – ساير شعب و نمايندگي هاي شركت يا مؤسسه در ايران و اسامي مديران هر كدام (‌در صورت تأسيس).
10 – اقامتگاه شركت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‌دار دريافت كننده ابلاغ ها و اخطاريه ها.
11 – قبولي مدير يا مديران شعب و نمايندگي ها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويبنامه.
12 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره كنندگان شركت يا مؤسسه.

تبصره  نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.

ماده 9

اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و بر اساس قوانين و مقررات حاكم در منطقه، فعاليت مينمايند. واحد ثبتي سازمان‌ موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهر واحد ثبتي است به تقاضاكننده ثبت بدهد.

ماده 10

اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيات مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش‌ سرمايه و انحلال شركت يا مؤسسه ظرف يكهفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسوليت مديران‌ اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.

ماده 11

هر ذي نفعي ميتواند از مندرجات پرونده هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.

ماده 12

واحد ثبتي موظف است مراتب تأسيس شركت يا مؤسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.

ماده 13 

تقاضاي ثبت علايم و اسامي تجاري – صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي در منطقه به موجب اظهارنامه صورت مي گيرد و‌ شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14

كليه اشخاص حقيقي ايران كه طبق قانون تجارت به امور بازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يا مديران خود را مطابق مقررات اين ‌تصويبنامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.

ماده 15

ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايران و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي ‌انجام مي گيرد و حاوي نكات زير ميباشد به عمل مي آيد:
1 – نام و نام خانوادگي بازرگان.
2 – تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايران و گذرنامه براي اشخاص حقيقي‌ خارجي.
3 – تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحصيل تابعيت ديگر و تاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور.
4 – تاريخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي.
5 – اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي.
6 – شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند (5) ماده (3) اين تصويبنامه به عمل آمده است.
7 – رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد.
8 – ساير مشخصات تجارتي بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره.

ماده 16

واحد ثبتي مكلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي ظرف حداكثر ده روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضاء شده از اظهارنامه ثبت‌ را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي ربط در سازمان ارسال كند.

ماده 17

اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم ميشود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.

ماده 18 

اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويبنامه اسم خود را ثبت مينمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگهاي فروش و سفارش ‌و هر نوع اسناد و مدارك تجارتي كه به كار ميبرند ضمن درج عنوان تجارتي شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.

فصل چهارم : ساير مقررات

ماده 19

پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي و حقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين ميشود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده ‌واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.

ماده 20

هزينه هاي مربوط به ثبت شركت، مؤسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و ‌نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي به موجب دستورالعملي كه با رعايت قوانين مربوط توسط سازمان هر منطقه تهيه مي شود، دريافت مي گردد.

ماده 21

از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويبنامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هر ‌صورت اين گونه اقدامات رافع مسووليت مديران شركت يا مؤسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده 22

دستورالعمل هاي اجرايي اين تصويبنامه و فرمهاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويبنامه ‌تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

اين تصويب نامه در تاريخ 24 /2/ 1374 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي