طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب ۱۳40

طرح‌ اصلاحی‌ آیین ‌نامه‌ ثبت‌ شرکتها

مصوب‌ شهریور ماه‌ 1340

نظر به‌ مقررات‌ قانون‌ عهدنامه‌ عمومی‌ پاریس‌ مصوب‌ دهم‌ اسفند ماه‌ 1337 مربوط‌ به‌ حمایت‌ مالکیت‌ صنعتی‌ و ماده‌ 9 قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب ‌خردادماه‌ 1310 و ماده‌ 45 قانون‌ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ مصوب‌ اول‌ تیرماه‌ 1310 و ماده‌ 11 و 15 و مواد 582 و 585 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ 1311 وزارت‌ دادگستری‌ مقرر می‌دارد

ماده‌ اول‌  

اداره‌ ثبت‌ شرکتها و علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ در تهران‌ از این‌ تاریخ‌ به‌ نام‌ ( اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ ) نامیده ‌می‌شود و دارای‌ وظایف‌ زیر خواهد بود.

1  ـ ثبت‌ شرکتهای‌ تجارتی‌ ایران‌ حوزه‌ تهران‌ و همچنین‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکتهای‌ خارجی‌ در ایران‌ و موسسات‌ غیرتجارتی‌ ایرانی‌ حوزه‌ تهران‌ و ثبت‌ کلیه ‌موسسات‌ خارجی‌ در ایران‌.

2 ـ ثبت‌ علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ و نام‌ تجارتی‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌.

3 ـ ثبت‌ دفترتجارتی‌ و پلمپ ‌دفاتر تجارتی ‌و غیرتجارتی‌ حوزه‌ تهران‌.

تبصره‌ ـ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ عنوان‌ شعبه‌ مخصوص‌ دفتر دادگاه‌ شهرستان‌ تهران‌ را برای‌ اجرای‌ مفاد مواد 6 و 7 قانون‌ ثبت‌ علایم ‌تجارتی‌ و اختراعات‌ مصوب‌ اول‌ تیرماه‌ 1310 دارد و رییس‌ این‌ اداره‌ نسبت‌ به‌ قبول‌ یا رد تقاضانامه ‌های‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ شرکتهای‌ تجارتی‌ و موسسات ‌غیرتجارتی‌ و علایم‌ تجارتی‌ و اختراعات‌ اتخاذ تصمیم‌ نموده‌ و گواهینامه ‌های‌ ثبت‌ را امضا خواهد کرد.

ماده‌ دوم‌ 

علاوه‌ بر انجام‌ وظایف‌ قانونی ‌، اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ موظف‌ است‌ در موضوع‌ حمایت‌ مالکیت‌ صنعتی‌ با در نظر گرفتن ‌احتیاجات‌ و مقتضیات‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ کشور و تعهدات‌ بین‌ المللی ‌، طرحهای‌ قانونی‌ و آیین ‌نامه ‌های‌ اجرایی‌ آن‌ را به‌ کمک‌ ( کمیته‌ مشورتی ‌) تهیه‌ وپیشنهاد نماید.

ماده‌ سوم‌ 

کمیته‌ مشورتی‌ از نمایندگان‌ وزارتخانه‌ های‌ زیر در محل‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ تشکیل‌ می‌شود

1 ـ اداره‌ حقوقی‌ وزارت‌ دادگستری‌.

2 ـ اداره‌ حقوقی‌ وزارت‌ امور خارجه‌.

3 ـ وزارت‌ بازرگانی‌.

4 ـ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌.

کمیته‌ مزبور به‌ دعوت‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ شرکت ها و مالکیت‌ صنعتی‌ و یا هریک‌ از وزارتخانه ‌های‌ ذی‌ نفع‌ تحت‌ ریاست‌ رییس‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ تشکیل‌ خواهد شد ، در هر دعوتنامه‌ دستورجلسه‌ نیز ذکر خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ کمیته‌ هر وقت‌ مقتضی‌ بداند می‌تواند از نمایندگان‌ سایر وزارتخانه ‌ها و موسسات‌ و کارشناسان‌ و اشخاص‌ مطلع‌ ، برای‌ شرکت‌ در جلسات‌خود دعوت‌ نماید ولی‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ در هر موضوع‌ با اعضای‌ ثابت‌ کمیته‌ مشورتی‌ خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ طرحهای‌ قانونی‌ و آیین ‌نامه‌های‌ اجرایی‌ که‌ کمیته‌ مزبور و یا کارشناسان‌ مربوطه‌ تهیه‌ می‌نمایند احتیاج‌ به‌ پرداخت‌ حق ‌الزحمه‌ داشته‌ باشد از محل‌ هزینه‌ مقدماتی‌ ثبت‌ کل‌ تامین‌ و پرداخت‌ خواهد شد.

ماده‌ چهارم‌ 

در هر محلی‌ که‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ موجود است‌ برای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ داخلی‌ و پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ و ثبت‌ نام‌ تجارتی‌ و موسسات ‌غیرتجارتی ‌، متصدی‌ مخصوصی‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ پنجم‌ 

اداره‌ ثبت‌ شرکتها در تهران‌ و دوایر ثبت‌ شرکتها در شهرستانها در ثبت‌ شرکتنامه‌ قائم‌ مقام‌ دفترخانه‌های‌ رسمی‌ می‌باشند.