قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

‌ماده واحده

 شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،‌می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام کنند.
‌تبصره – آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌تصویب هیات وزیران خواهد ‌رسید.
‌تاریخ تصویب 1376.8.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28