قانون افزایش هزینه های ثبتی مصوب ۱۳۴۵

قانون افزایش هزینه‌های ثبتی ‌مصوب 1345/03/01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

از اول خرداد ماه 1342 معافیت مذكور در ماده 12 اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنائی كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 در‌مورد حق‌الثبت ذكر گردیده حذف میشود. ‌
حق‌الثبت املاكی كه تا تاریخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضی و بطور كلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتر‌املاك به ثبت نرسیده است بمأخذ سابق اخذ میشود مشروط بر اینكه كلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعكس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذكور‌تأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملك بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالكیت مشمول این قانون خواهد بود. ‌

ماده 2 

از اول خرداد ماه 1345 بهای اوراق و دفاتر و گواهینامه‌های ثبتی بمأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست كه شامل 38 مورد ‌میباشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 44 كل كشور باید رفتار شود. ‌

تبصره 1 – وزارت دارائی مكلف است بمنظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی كه موجب نكث درآمدهای دولتی حاصل از‌معاملات میشود در ضمن تنظیم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر كرده مهماامكن از اضافات موضوع تصویبنامه مورخ 24‌اردیبهشت ماه 1342 كاسته و كسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.

تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه 1342 تا پایان سال 1343 در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهینامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های‌ مندرج در جدول شماره یك پیوست كه شامل چهل و یك مورد میباشد و همچنین احتساب 25% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومی و 75% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت كل تا پایان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یك در سال 1344 تا ‌تاریخ اجراء این قانون بدرآمد عمومی تأیید میشود.

ماده 3 

از اول خرداد 1342 معادل مأخذ مذكور در تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كشور از تمام وجوهی كه اداره كل ثبت طبق قانون دریافت ‌میدارد (‌به استثنای حق‌الاجرا و موارد مذكور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یك چهارم و‌سهم اداره كل ثبت سه چهارم خواهد بود. ‌

ماده 4 

درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ضمن درآمد عمومی به خزانه ‌داریكل تحویل‌ میشود.

تبصره 1 – عمل وزارت دارائی از اول خرداد 1342 تا پایان 1343 در مورد مصرف 75% از درآمد مذكور در ماده دو و همچنین یك چهارم سهم ‌وزارت دادگستری از درآمد مذكور در ماده سه این قانون در سال 1342 بر طبق بودجه‌ای كه در سال‌های 1342 و 1343 بمنظور توسعه سازمان و رفع ‌نقائص آن و نیازمندیهای اداری و كمك به فصول و مواد بودجه‌های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمانها و خانه‌های سازمانی مورد احتیاج‌وزارت دادگستری و اداره كل ثبت كه از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم شده تأیید میشود. ‌

تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری در مصرف یك چهارم از درآمد ماده سه برای سال 1343 بر اساس تبصره 35 قانون بودجه اختصاصی سال1343 تأیید میشود .

ماده 5 

اداره كل ثبت مكلف است برنامه‌ای كه برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنجسال از تاریخ‌تصویب این قانون در تمام كشور به موقع اجراء بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و جداول ضمیمه كه لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه 28 اسفند ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یكشنبه اول خرداد ماه یكهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دكتر حسین خطیبی

جدول شماره 1

 ردیف  شرح  مبلغ به ریال
 1  وكالت نامه ثبت ملك  3
 2  برگ معاملات نیم برگی  12
 3  برگ معاملات یك برگی  21
 4  دفتر گواهی امضاء هر جلد  300
 5  رونوشت اسناد هر صفحه  12
 6  قبوض اقساطی هر یكصد برگ  150
 7  نكاح نامه با جلد كاغذی  90
 8  نكاح نامه با جلد مقوائی یا پلاستیكی  150
 9  نكاح نامه با جلد مخمل  750
 10  دفتر ثبت ازدواج  525
 11  دفتر سردفتر  975
 12  دفتر طلاق  525
 13  قبوض حق التحریر هر یكصد برگ  60
 14  دفتر حق التحریر هر جلد  188
 15  طلاق نامه  300
 16  دفتر رپرتوار هر جلد  300
 17  اوراق تضمین دلالی  12
 18  سند مالكیت دوازده برگی  120
 19  سند مالكیت شانزده برگی  150
 20  سند مالكیت سی و دو برگی  240
 21  22  تقاضانامه صدور اجرائیه  خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ  30  15
 23  خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ  15
 24  برگ استعلام  15
 25  درخواست قبول وجوه سپرده  8
 26  اظهارنامه حقوقی  3
 27  تقاضانامه ثبت شركت‏های داخلی باستثناء شركت‏های تعاونی هر نسخه  75
 28  شركت نامه باستثناء اوراق مربوط بشركت‏های تعاونی  150
 29  تقاضانامه ثبت شركت‏های خارجی  75
 30  گواهی ثبت شركت‏های خارجی  375
 31  اظهارنامه ثبت علامت  75
 32  گواهی ثبت علامت  150
 33  اظهارنامه تجدید ثبت علامت  75
 34  گواهی تجدید ثبت علامت  150
 35  اظهارنامه ثبت اختراع  150
 36  گواهی ثبت اختراع  150
 37  اظهارنامه ثبت مؤسسات غیر بازرگانی  375
 38  گواهی ثبت مؤسسات غیر بازرگانی  375
 39  اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بمأخذ هر جلد دفتر  23
 40  اظهارنامه ثبت دفتر بازرگانی هر نسخه  150
 41  هزینه ابلاغ و گواهی آن  48

جدول شماره 2

-ردیف شرح مبلغ به ریال
1 وكالت نامه ثبت ملك 60
2 برگ معاملات نیم برگی 120
3 برگ معاملات یكبرگی 200
4 دفتر گواهی امضاء هر جلد 2000
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی 200
6 قبوض اقساطی هر یكصد برگ 1000
7 نكاح نامه با جلد پلاستیكی 1200
8 دفتر ازدواج 3000
9 دفتر سردفتر 3000
10 دفتر طلاق 3000
11 قبض حق التحریر هر یكصد برگ 1000
12 دفتر حق التحریر هر جلد 1000
13 طلاق نامه 600
14 دفتر رپرتوار هر جلد 1000
15 اوراق تضمین دلالی 120
16 سند مالكیت 12 برگی 1000
17 سند مالكیت 16 برگی 1500
18 سند مالكیت 32 برگی 2000
19 تقاضانامه صدور اجرائیه 2000
الف- اجرائیه دفترخانه تا دو هزار ریال 400
و از ده هزار ریال بیشتر 600
ب- اجرائیه چك و سفته تا ده هزار ریال 200
و از ده هزار ریال بیشتر 400
20 خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ 200
21 خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ 100
22 برگ استعلام 400
23 درخواست قبول وجوه سپرده(باستثناء اقساط ماهیانه تا 300 ریال) 200
24 اظهارنامه حقوقی 200
25 تقاضانامه ثبت شركتهای داخلی هر نسخه 600
26 شركت نامه 600
27 تقاضانامه ثبت شركتهای خارجی 4000
28 گواهی ثبت شركتهای خارجی 4000
29 اظهارنامه ثبت علامت 300
30 گواهی ثبت علامت 600
31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت 300
32 گواهی نامه تجدید ثبت علامت 600
33 اظهارنامه ثبت اختراع 600
34 گواهی نامه ثبت اختراع 600
35 گواهی ثبت موسسات غیربازرگانی 2000
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه 2000
37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 200
38 اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بمأخذ هر جلد دفتر 200
39 سند متمم 1000
40 اخطاریه دفترخانه 200

‌دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های ثبتی و مقدماتی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم دارد.