قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب ۱۳۸۲

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن
مصوب 1382/05/28

ماده واحده – باتوجه به تصویب‌نامه شماره .6921ت 24305‌هـ- مورخ1380/2/22 هیأت وزیران، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به الحاق به‌موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علایم مصوب 25 فروردین 1270 )14 آوریل1891) و پروتكل مربوط 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) و آیین‌نامه مشترك موافقتنامه‌مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به موافقتنامه مذكور ‌قابل اجرا از‌سال 1379 (‌اول نوامبر سال 2000 میلادی) اقدام نماید و سند الحاق را به امین اسناد‌ مربوط بسپارد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مصوب 25‌فروردین 1270 (14 آوریل 1891)
‌بازنگری شده در بروكسل به تاریخ 23 آذر 1279 (14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاریخ 12 خرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15 آبان 1304 (6 نوامبر1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2 ژوئن 1934)، در نیس به تاریخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، و در استكهلم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه 1967) و‌اصلاح شده به تاریخ 6 مهر 1358 (28 سپتامبر 1979).

ماده 1

(‌تأسیس اتحادیه‌ای ویژه، تشكیل پرونده برای ثبت علائم در دفتر بین‌المللی،‌تعریف كشور مبدأ(1)

1 – كشورهایی كه این موافقتنامه نسبت به آنها اعمال می‌شود اتحادیه‌ای ویژه برای ‌ثبت بین‌المللی علائم تشكیل می‌دهند.

2 – اتباع هر كشور متعاهد می‌توانند در تمام كشورهای دیگر طرف این موافقتنامه‌حمایت ازعلائم قابل استفاده برای كالاها و خدمات خود را كه در كشور مبدأ به ثبت ‌رسیده‌اند تضمین كنند و این كاررا با تشكیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر‌بین‌المللی مالكیت معنوی (‌كه از این پس «‌دفتر بین‌المللی» خوانده می‌شود) مذكور در‌كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی (‌كه از این پس «‌سازمان» خوانده‌می‌شود) از طریق اداره مربوط در كشور مبدأ مذكور انجام دهند.

3 – كشوری در اتحادیه ویژه به عنوان كشور مبدأ شناخته می‌شود كه متقاضی در‌آنجا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی و تجاری باشد، اگر وی دارای چنان مقری در یك ‌كشور عضو اتحادیه ویژه نباشد، كشوری از اتحادیه كه اقامتگاه وی در آنجا قراردارد كشور‌مبدأ خواهد بود، اگر وی فاقد اقامتگاه در كشورهای عضو اتحادیه ویژه بوده ولی تبعه یكی ‌از كشورهای عضو اتحادیه باشد، كشور متبوع وی كشور مبدأ خواهد بود.

ماده 2 

(‌ارجاع‌ به ماده «3» كنوانسیون پاریس «‌رفتار با گروههای معینی از‌اشخاص، مشابه رفتاری كه نسبت به اتباع كشورهای عضو اتحادیه اتخاذ می‌شود») .
در مورد اتباع كشورهایی كه به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند و در قلمرو اتحادیه‌ ویژه كه توسط موافقتنامه مذكور ایجاد شده است واجد شرایط مقرر در ماده (3)‌كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی هستند، همان رفتار معمول در مورد‌اتباع كشورهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.

ماده 3 

(‌مفاد تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی) .

1 – هر تقاضا برای ثبت بین‌المللی باید در فرمی كه آیین‌نامه تعیین می‌كند ارائه‌ شود. اداره كشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتی كه در چنین تقاضانامه‌ای وارد می‌شود ‌با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخ‌ها و شماره‌های تشكیل ‌پرونده و ثبت علامت در كشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی را ذكر‌خواهد كرد.

2 – متقاضی باید كالاها یا خدماتی را كه برای آنها حمایت از علامت درخواست‌ شده است و نیز درصورت امكان، طبقه یا طبقات مربوط را برحسب طبقه‌بندی موافقتنامه ‌نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی كالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید كند. اگر‌متقاضی چنین مشخصاتی را قید نكند، دفتر بین‌المللی، كالاها یا خدمات را در طبقات‌ مناسب طبقه‌بندی مذكور طبقه‌بندی خواهد كرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از‌سوی متقاضی را با همكاری اداره ملی كنترل خواهد كرد. در صورت بروز اختلاف بین‌اداره ملی و دفتر بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.

3 – اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از‌او درخواست خواهد شد كه :
‌الف – مراتب را قید كرده و اطلاعیه‌ای كه در آن رنگ یا تركیب رنگهای‌ مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نماید.
ب – به تقاضانامه خود نسخه‌های رنگی از علامت مذكور را ضمیمه كند تا به‌اطلاعیه‌هایی كه از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست گردد. تعداد نسخه‌های ‌مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

4 – دفتر بین‌المللی علائمی را كه برای آنها طبق ماده (1) تشكیل پرونده داده شده‌است بلافاصله به ثبت خواهد رساند. ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت‌بین‌المللی در كشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینكه دفتر بین‌المللی طی مدت دو ماه ‌پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت كرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت‌ نشده باشد، دفتر بین‌المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد كرد كه در آن تاریخ ‌تقاضانامه را دریافت كرده است. دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع ‌ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در نشریه‌ای ادواری كه دفتر بین‌المللی‌ منتشر می‌كند به چاپ خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود كه در‌تقاضانامه ثبت درج می‌شود. در مورد علائم دارای عنصر تصویری یا دارای یك فرم خاص‌ مكتوب، ارائه یا عدم ارائه یك متن چاپی از سوی متقاضی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

5 – به‌منظور مطلع كردن عموم در كشورهای متعاهد از علائم ثبت شده، هر اداره به‌ نسبت تعداد واحدهای مذكور در جزء (‌الف) بند (4) ماده (16) كنوانسیون پاریس برای‌ حمایت از مالكیت صنعتی تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و‌تعدادی را همراه با تخفیف، تحت شرایطی كه در آیین‌نامه مشخص می‌شود، از دفتر‌بین‌المللی دریافت خواهد كرد. اطلاعیه عمومی مزبور در تمام كشورهای متعاهد كفایت‌ می‌كند و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمی‌توان از متقاضی درخواست كرد.

ماده 3 مكرر

(‌محدودیت مربوط به قلمرو حمایت) .
1 – هر كشور متعاهد می‌تواند در هر زمانی كتباً به مدیركل سازمان (كه از این پس «‌مدیركل» خوانده می‌شود) اطلاع دهد كه حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط هنگامی به‌آن كشور گسترش خواهد یافت كه مالك علامت صراحتاً چنین درخواستی را به‌عمل آورد.
2 – این اطلاعیه تا شش ماه پس از تاریخ اعلام مطلب مزبور از سوی مدیركل به‌ سایر كشورهای متعاهد نافذ نخواهد بود.

ماده 3 ثالث 

(‌درخواست برای گسترش قلمرو حمایت) .

1 – هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به كشوری كه از‌حق مذكور در ماده (3مكرر) بهره‌مند شده است باید به‌طور خاص در تقاضانامه اشاره‌شده در بند (1) ماده (3) ذكر شود.

2 – هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت پس از ثبت بین‌المللی باید از طریق‌ اداره كشور مبدأ در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه شود. دفتر بین‌المللی درخواست مزبور‌را بلافاصله ثبت خواهد كرد و مراتب را بدون تأخیر به اداره یا ادارات ذی‌نفع اطلاع‌ خواهد داد. درخواست مزبور باید در نشریه ادواری كه دفتر بین‌المللی منتشر می‌كند چاپ‌گردد. این گسترش قلمرو از تاریخی نافذ خواهد بود كه در دفتر ثبت بین‌المللی به ثبت‌رسیده است، اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی علامتی كه به آن مرتبط ‌است، خاتمه خواهد یافت.

ماده 4 

(‌آثار ثبت بین‌المللی).
1- از تاریخ ثبتی كه طبق مقررات ماده (3) و ماده (3 ثالث) در دفتر بین‌المللی‌انجام می‌شود، حمایت از علامت در هر یك از كشورهای متعاهد ذی‌مدخل به همان ‌نحوی خواهد بود كه در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن كشور، وجود ‌می‌داشت. ذكر طبقات كالاها یا خدمات مذكور در ماده (3) تعهدی برای كشورهای‌ متعاهد در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت به وجود نخواهد آورد.
2 – هر علامت مشمول ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) كنوانسیون ‌پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی برخوردار خواهدبود، بدون اینكه نیازی به رعایت‌ تشریفات مقرر در جزء (‌د) آن ماده باشد.

ماده 4 مكرر 

(‌جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبتهای ملی قبلی).
1 – هنگامی كه علامت قبلاً ثبت شده در یك یا چند كشور متعاهد، متعاقباً توسط ‌دفتر بین‌المللی به نام همان مالك یا قائم‌مقام او از نظر مالكیت به ثبت می‌رسد، چنین تلقی‌می‌شود كه ثبت بین‌المللی جانشین ثبتهای ملی قبلی شده است، بدون این كه هیچ‌گونه‌ لطمه‌ای به حقوقی كه به دلیل ثبتهای قبلی كسب شده‌اند، وارد شود.
2 – به مجرد درخواست، اداره ملی ملزم خواهد بود كه ثبت بین‌المللی را در دفاتر‌ثبتی خود قید كند.

ماده 5 

(‌رد درخواست حمایت از سوی ادارات ملی).

1 – در كشورهایی كه قانون اجازه می‌دهد، اداراتی كه دفتر بین‌المللی آنها را از ثبت‌علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) مطلع می‌كند از این حق ‌برخوردار خواهند بود اعلام كنند كه در قلمرو آنها نمی‌توان حمایت موردنظر را به علامت ‌مزبور اعطاء كرد. رد درخواست حمایت مذكور فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد كه بر‌طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی، در مورد علامتی اعمال می‌شود‌كه برای ثبت ملی آن تشكیل پرونده داده شده است. باوجود این، درخواست حمایت را‌ نمی‌توان كلاً یا حتی جزئاً فقط به این دلیل رد كرد كه قانون ملی ثبت را جز در مورد تعداد ‌محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از كالاها یا خدمات، اجازه نمی‌دهد.

2 – اداراتی كه مایل به اعمال حق مذكور هستند باید یادداشتی در مورد رد ‌درخواست حمایت به دفتر بین‌المللی بدهند. این یادداشت باید ضمن بیان كلیه دلایل،‌ظرف مدت مقرر در قانون داخلی و حداكثر قبل از انقضای یك سال از تاریخ ثبت‌بین‌المللی علامت یا درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث)، ارسال شود.

3 – دفتر بین‌المللی بدون تأخیر نسخه‌ای از یادداشت رد درخواست حمایت را كه‌ به ترتیب مذكور اطلاع داده شده است برای اداره كشور مبدأ و برای مالك علامت یا‌نماینده او (‌در صورتی كه اداره مذكور نماینده‌ای به دفتر بین‌المللی معرفی كرده باشد) ‌ارسال خواهد كرد. طرف ذی‌نفع از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود كه اگر‌علامت موردنظر را به طور مستقیم در كشوری كه درخواست حمایت را رد كرده است، به‌ثبت می‌رساند، وجود می‌داشت.

4 – دفتر بین‌المللی دلایل رد درخواست حمایت برای یك علامت را به اطلاع هر‌طرف ذی‌نفع متقاضی خواهد رساند.

5 – اداراتی كه ظرف حداكثر یك سال مذكور، هرگونه تصمیم موقت یا نهایی در‌مورد رد درخواست حمایت را درخصوص ثبت یك علامت یا گسترش حمایت به دفتر‌بین‌المللی اطلاع نداده باشند، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) این ماده درخصوص‌علامت موردنظر را از دست خواهند داد.

6 – مراجع ذی‌صلاح نمی‌توانند یك علامت بین‌المللی را بی‌اعتبار اعلام كنند،‌مگر اینكه قبلاً مراتب در زمان مناسب به اطلاع مالك علامت برسد و به او فرصتی برای‌ دفاع از حقوقش داده شود. رد اعتبار به دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.

ماده 5 مكرر 

(‌مدارك كتبی در مورد قانونی‌بودن استفاده از برخی عناصر علامت).
‌مدارك كتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یك‌علامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی ‌تجاری، اسامی اشخاصی غیرازاسم متقاضی، یا دیگر عناوین مشابه كه ممكن است‌ادارات كشورهای متعاهد درخواست كنند، از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی ‌كه از سوی اداره كشور مبدأ انجام می‌شوند معاف خواهند بود.

ماده 5 ثالث

(‌رونوشت‌های مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی،‌جستجوهایی برای موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی)
1 – دفتر بین‌المللی درصورت پرداخت وجهی كه طبق آیین‌نامه تعیین می‌شود،‌رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت راجع به یك علامت مشخص را برای هر‌شخص درخواست كننده‌ای صادر خواهد كرد.
2 – دفتر بین‌المللی درصورت پرداخت هزینه، همچنین می‌تواند جستجوهایی را‌در بین علائم بین‌المللی برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3 – خلاصه‌هایی از دفتر ثبت بین‌المللی كه به‌منظور ارائه به یكی از كشورهای ‌متعاهد درخواست می‌شوند، از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.

ماده 6 

(‌مدت اعتبار ثبت بین‌المللی، استقلال ثبت بین‌المللی، خاتمه یافتن ‌حمایت در كشور مبدأ) .

1 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت بیست سال معتبر است و امكان ‌تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.

2 – به محض انقضای یك دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی، ثبت مزبور از‌ثبت علامت ملی كه قبلاً در كشور مبدأ انجام شده ، با رعایت مقررات آتی، مستقل‌ می‌گردد.

3 – حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی، اعم از اینكه موضوع انتقال واقع شده یا نشده‌باشد، در صورتی كلاً یا جزئاً قابل استناد نخواهد بود كه ظرف پنج سال پس از تاریخ ثبت‌بین‌المللی، علامت ملی كه قبلاً در كشور مبدأ طبق ماده (1) به ثبت رسیده است، دیگر‌جزئاً یا كلاً از حمایت قانونی در آن كشور بهره‌مند نباشد. این مقررات حاضر همچنین در‌موردی اعمال خواهد شد كه حمایت قانونی متعاقباً بخاطر اقدامی كه آغاز آن قبل از‌انقضای مدت پنج ساله بوده است، متوقف شده باشد.

4 – در مورد ابطال ثبت به صورت اختیاری یا به اعتبار سمت یا مقام، اداره كشور‌مبدأ ابطال ثبت علامت در دفتر بین‌المللی را درخواست می‌كند و دفتر بین‌المللی این‌ابطال را انجام خواهد داد. در صورت اقدام قضایی، اداره مذكور به اعتبار سمت یا مقام یا‌به درخواست خواهان، رونوشتی از شكایت یا هر مدرك كتبی مبنی بر آغاز دعوا و نیز‌تصمیم نهائی دادگاه را برای دفتر بین‌المللی خواهد فرستاد. دفتر بین‌المللی موضوع را در‌دفتر ثبت بین‌المللی وارد خواهد كرد.

ماده 7

( تجدید ثبت بین‌المللی) .

1 – هر ثبتی را می‌توان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین ‌تجدیدكرد. این كار با پرداخت فقط هزینه اصلی و در موارد ضروری پرداخت هزینه‌های ‌تبعی و تكمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام می‌شود.

2 – تجدید ثبت نمی‌تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به‌صورت آخرین‌شكل آن باشد.

3 – اولین تجدیدی كه طبق مقررات سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن1957) یا این سند انجام می‌شود، شامل ذكر طبقات طبقه‌بندی بین‌المللی كه ثبت به آن‌مربوط است، می‌گردد.

4 – شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یادداشتی‌غیررسمی برای مالك علامت و نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد كرد.

5 – درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه، اجازه استفاده از یك‌مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.

ماده 8

(‌هزینه ملی، هزینه بین‌المللی، تقسیم وصولی‌های اضافی، هزینه‌های ‌تبعی و هزینه‌های تكمیلی) .

1 – اداره كشور مبدأ به صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای ملی را كه باید از مالك‌علامت به‌خاطر درخواست ثبت بین‌المللی یا تجدید آن مطالبه كند، تعیین كرده و به نفع‌خود از وی وصول نماید.

2 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موكول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین‌المللی‌ شامل موارد زیر خواهد بود :
‌الف – هزینه اصلی.
ب – هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی، بیش از سه‌طبقه، كه كالاها ‌یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.
ج – هزینه تكمیلی برای هر درخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) .

3 – باوجود این، هزینه تبعی مذكور در جزء (ب) بند (2) می‌تواند بدون واردكردن‌هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت، ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت گردد،‌مشروط بر اینكه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات كالاها یا خدمات را به طور قطعی تعیین‌كرده یا مورد بحث قرارداده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذكور، هزینه تبعی پرداخت‌نشده یا متقاضی فهرست كالاها یا خدمات را به میزان موردنظر كاهش نداده باشد، چنین‌تلقی خواهد شد كه از پیگیری درخواست ثبت بین‌المللی انصراف حاصل شده است.

4 – دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت‌بین‌المللی، به‌استثنای موارد مقرر در جزء‌های (ب) و (ج) بند (2(، را پس از كسر مخارج و‌هزینه‌های ضروری برای اجرای سند مذكور، به طور مساوی میان كشورهای طرف این‌سند تقسیم خواهد كرد. اگر در زمانی كه این سند لازم‌الاجراء می‌شود، كشوری هنوز آن را‌تصویب نكرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی كه تصویب یا الحاق كشور اعتبار‌می‌یابد، آن كشور استحقاق سهیم شدن در وصولی‌های اضافی محاسبه شده برمبنای سند‌مقدمی را خواهد داشت كه نسبت به آن كشور اعمال می‌شد.

5 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء (ب) بند (2) در پایان هر سال بین‌كشورهای طرف این سند یا سند نیس مصوب 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957 (تقسیم‌ خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد بود كه در هر یك از كشورهای‌ مزبور برای حمایت از آنهای طی سال مورد نظر تقاضانامه داده شده است در مورد ‌كشورهایی كه در آنجا بررسی مقدماتی صورت می‌گیرد، تعداد فوق ضرب در عدد ثابتی ‌می‌گردد كه در آیین‌نامه تعیین خواهد شد. اگر در زمانی كه این سند لازم‌الاجرا می‌شود،‌كشوری هنوز این سند را تصویب نكرده یا به آن ملحق نشده باشد، تا تاریخی كه تصویب یا‌الحاق كشور مزبور اعتبار می‌یابد، آن كشور استحقاق سهیم شدن در مبالغ محاسبه شده ‌برمبنای سند نیس را خواهد داشت.

6 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تكمیلی مقرر در جزء (ج) بند (2)، طبق الزامات بند (5) میان كشورهای بهره‌مند از حق مذكور در ماده (3 مكرر(، تقسیم خواهد شد. اگر در‌زمانی كه این سند لازم‌الاجراء می‌شود، كشوری هنوز آن را تصویب نكرده یا به آن ملحق‌نشده باشد، تا تاریخی كه تصویب یا الحاق كشور مزبور اعتبار می‌یابد، كشور مزبور‌استحقاق سهیم ‌شدن در مبالغ محاسبه شده بر مبنای سند نیس را خواهد داشت.

ماده 8 مكرر 

(‌صرفنظركردن از حق حمایت در یك یا چند كشور) .
‌شخصی كه ثبت بین‌المللی به نام او انجام شده است همواره می‌تواند با تنظیم ‌اعلامیه‌ای خطاب به اداره كشور خود، برای ارسال به دفتر بین‌المللی، از حق حمایت خود‌ در یك یا چند كشور متعاهد صرفنظر كند. دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع كشورهائی كه ‌از حق حمایت درمورد آنها صرفنظر شده است، خواهد رسانید. صرفنظركردن از این حق‌ مشمول هیچ هزینه‌ای نخواهد بود.

ماده 9 

(‌تغییرات در دفاتر ثبت ملی كه مؤثر بر ثبت بین‌المللی است، تقلیل ‌فهرست كالاها و خدمات مذكور در ثبت بین‌المللی، افزودن به فهرست مزبور،‌جایگزینی‌هایی در فهرست مزبور) .

1 – اداره كشور متبوع شخصی كه ثبت بین‌المللی به نام او انجام شده است نیز كلیه‌ ابطالها، لغوها، صرفنظركردن‌ها، انتقالها و سایر تغییرات انجام شده در ثبت علامت در دفتر‌ثبت ملی را به اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند، مشروط بر اینكه تغییرات مزبور بر‌ثبت بین‌المللی نیز مؤثر باشند.

2 – دفتر تغییرات مذكور را در دفتر ثبت بین‌المللی واردكرده به ترتیب به ادارات‌كشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و آنها را در نشریه خود منتشر خواهد كرد.

3 – اگر شخصی كه ثبت بین‌المللی به ‌نام او انجام شده است درخواست تقلیل‌ فهرست كالاها یا خدماتی را كند كه ثبت مزبور در مورد آنها اعمال می‌شود، رویه مشابهی‌ دنبال خواهد شد.

4 – عملیات زبور ممكن است مشمول پرداخت هزینه‌ای شود كه در آیین‌نامه ‌تعیین خواهد شد.

5 – افزودن بعدی كالاها یا خدمات جدید به فهرست مذكور فقط با تسلیم ‌تقاضانامه جدید، به نحو مقرر در ماده (3)، امكان پذیر خواهد بود.

6 – جایگزینی یك كالا یا خدمت به جای مورددیگر، باید به عنوان افزودن به ‌فهرست تلقی شود.

ماده 9مكرر 

(‌انتقال علامت بین‌المللی كه متضمن تغییر در كشور مالك است) .

1 – در موردی كه یك علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی به شخصی مستقر‌در یك كشور متعاهد منتقل می‌شود و این كشور غیر از كشور متبوع شخصی است كه ثبت‌بین‌المللی به نام او انجام شده است، اداره كشور اخیر انتقال را به اطلاع دفتر بین‌المللی‌خواهد رساند. دفتر بین‌المللی انتقال را ثبت كرده به ادارات دیگر اطلاع خواهد داد و آن را‌در نشریه خود منتشر خواهد كرد. اگر انتقال قبل از انقضای مدت پنج سال از ثبت‌بین‌المللی انجام شده باشد، دفتر بین‌المللی موافقت اداره كشور متبوع مالك جدید را‌تحصیل و در صورت امكان، تاریخ و شماره ثبت علامت در كشور مالك جدید را منتشر‌خواهد كرد.

2 – انتقال یك علامت ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، به نفع شخصی كه حق ‌تشكیل پرونده برای یك علامت بین‌المللی را ندارد، به هیچ وجه ثبت نخواهد شد.

3 – در موردی كه ثبت یك انتقال در دفتر ثبت بین‌المللی امكان‌پذیر نبوده، یا به‌دلیل اینكه كشور متبوع مالك جدید از اعلام موافقت خودداری كرده یا به این دلیل كه‌انتقال مذكور به نفع شخصی انجام شده كه حق تقاضای ثبت بین‌المللی را نداشته است،‌اداره كشور متبوع مالك پیشین از این حق برخوردار خواهد بود كه تقاضا كند دفتر‌بین‌المللی نسبت به ابطال علامت ثبت شده در دفتر خود اقدام نماید.

ماده 9ثالث

(‌واگذاری جزیی علامت بین‌المللی فقط نسبت به كالاها یا خدمات‌ثبت شده یا فقط برای برخی از كشورهای متعاهد، ارجاع به ماده (6 رابع) كنوانسیون‌پاریس «‌واگذاری علامت») .

1 – اگر واگذاری جزیی یك علامت بین‌المللی فقط برای كالاها یا خدمات ثبت‌شده به اطلاع دفتر بین‌المللی رسانده شود، دفتر مزبور آن را در دفتر ثبت خود وارد خواهد‌كرد. هر یك از كشورهای متعاهد از این حق برخوردار خواهند بود كه از شناسایی اعتبار‌واگذاری مزبور امتناع كنند، مشروط بر اینكه كالاها یا خدمات گنجانده شده در جزیی كه به‌طریق فوق واگذار شده‌اند، مشابه كالاها یا خدماتی باشند كه در مورد آنها علامت به نفع ‌واگذاركننده كماكان ثبت شده باقی می‌مانند.

2 – دفتر بین‌المللی به همین ترتیب واگذاری یك علامت بین‌المللی را كه فقط در‌مورد یك یا چند كشور متعاهد است، ثبت خواهد كرد.

3 – اگر در موارد فوق، تغییری در كشور متبوع مالك حاصل شود، اداره كشوری كه‌مالك جدید تابعیت آن را دارد، در صورتی كه علامت بین‌المللی قبل از انقضای مدت پنج‌سال از ثبت بین‌المللی منتقل شده باشد، موافقت خود را به نحو مقرر در ماده (9 مكرر)‌ اعلام خواهد كرد.

4 – مقررات بندهای پیشین با رعایت ماده (6 رابع) كنوانسیون پاریس برای حمایت‌از مالكیت صنعتی، اعمال خواهند شد.

ماده 9رابع 

(‌اداره مشترك برای چند كشور متعاهد، درخواست چند كشور‌متعاهد برای اینكه با آنها به عنوان كشوری واحد رفتار شود) .

1 – اگر چند كشور اتحادیه ویژه توافق كنند كه مقررات داخلی خود در باره علائم را‌یكسان نمایند، می‌توانند به اطلاع مدیركل برسانند كه :
‌الف – اداره مشتركی جانشین ادارات ملی هر یك از آنها خواهد شد.
ب – كل قلمروهای مربوط به آنها، از لحاظ اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی كه قبل‌از این ماده ذكر شده‌اند، به عنوان كشوری واحد تلقی خواهد شد.

2 – چنین اطلاعیه‌ای تنها پس از گذشت شش ماه از تاریخ ارسال آن توسط مدیركل‌برای كشورهای متعاهد دیگر نافذ خواهد بود.

ماده 10

(‌مجمع اتحادیه ویژه)1 -الف – اتحادیه ویژه دارای مجمعی مركب از كشورهایی كه این سند را تصویب كرده ‌یا به آن ملحق شده‌اند، خواهد بود.

ب – حكومت هر كشور دارای یك نماینده در مجمع خواهد بود كه می‌تواند از‌یاری نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و كارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزینه‌های هر هیأت نمایندگی به‌عهده حكومت منصوب‌كننده آن خواهد بود،‌مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یك نماینده هر كشور عضو كه از صندوق‌اتحادیه ویژه پرداخت خواهد شد.

2 – الف – مجمع به امور زیر خواهد پرداخت :
‌یك – انجام كلیه امور راجع به حفظ وتوسعه اتحادیه ویژه واجرای این‌موافقتنامه،
‌دو – دادن دستوراتی به دفتر بین‌المللی راجع به تدارك فراهمایی‌های بازنگری،‌با توجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از كشورهای عضو اتحادیه ویژه كه این سند را‌تصویب نكرده یا به آن ملحق نشده‌اند،
‌سه – اصلاح مقررات، شامل تعیین مبالغ هزینه‌های مذكور در بند (2) ماده (8) ‌و سایر هزینه‌های مربوط به ثبت بین‌المللی،
‌چهار – بررسی و تأیید گزارشها و فعالیتهای مدیركل راجع به اتحادیه ویژه و‌دادن تمام دستورات لازم به او درباره موضوعاتی كه در محدوده صلاحیت اتحادیه ویژه‌هستند،
‌پنج – تصمیم‌گیری در مورد برنامه و تصویب بودجه دوسالانه اتحادیه ویژه و‌تصویب صورت حسابهای نهایی آن،
‌شش – تصویب آیین‌نامه مالی اتحادیه ویژه،
‌هفت – تشكیل كمیته‌های كارشناسان و گروههای كاری، كه ممكن است برای ‌نیل به اهداف اتحادیه ویژه ضرورت داشته باشد،
‌هشت – تعیین كشورهای غیرعضو اتحادیه ویژه و سازمانهای بین‌الدولی و‌غیردولتی بین‌المللی كه به‌عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته می‌شوند،
‌نه – تصویب اصلاحات مواد (10) تا (13(،
‌ده – اتخاذ هر اقدام مناسب دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه ویژه،
‌یازده – انجام وظایف دیگری كه به موجب این موافقتنامه مقتضی باشد.

2 – ب – مجمع درخصوص اموری كه همچنین مورد علاقه سایر اتحادیه‌های‌ تحت مدیریت سازمان هستند، پس از استماع نظر مشورتی، «‌كمیته هماهنگی سازمان»،‌تصمیم‌گیری خواهد نمود.

3 -الف – هر كشور عضو مجمع دارای یك رأی خواهد بود.

ب – حضور نصف كشورهای عضو مجمع برای رسمیت یافتن آن كافی خواهد بود.

ج – قطع نظر از مقررات جزء (ب) فوق، اگر در هر جلسه مجمع تعداد كشورهای‌ حاضر كمتر از نصف ولی مساوی با یا بیشتر از ثلث كشورهای عضو مجمع باشند، مجمع‌می‌تواند به استثنای تصمیمات راجع به آیین‌كار خود، در سایر موارد تصمیم‌گیری كند.‌ كلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهند بود كه شرایطی كه از این پس مقرر‌می‌شوند رعایت شده باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذكور را برای آن دسته از‌كشورهای عضو مجمع كه نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند، ارسال خواهد كرد و از‌آنها خواهد خواست كه ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را‌كتباً اعلام كنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، تعداد كشورهایی كه به طریق فوق رأی‌مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادی برسند كه صرفاً برای دستیابی به‌حد نصاب درجلسه، كمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود،‌مشروط بر اینكه در همان زمان، اكثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.

د – با رعایت مقررات بند (2) ماده (13)، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع براساس‌دوسوم آرای داده شده خواهد بود.

هـ – آراء ممتنع به‌عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.

و – یك نماینده معرف یك كشور بوده و تنها می‌تواند یك رأی به نام آن بدهد.

ز – كشورهای عضو اتحادیه ویژه كه عضو مجمع نیستند به عنوان ناظر در جلسات‌مجمع پذیرفته خواهند شد.

4 -الف – مجمع به دعوت مدیركل هر دو سال تقویمی یكبار به عنوان اجلاس عادی‌ تشكیل جلسه خواهد داد و در صورتی كه شرایط استثنایی وجود نداشته باشد، تشكیل‌جلسه برای همان مدت و در همان محل مجمع عمومی سازمان خواهد بود.

ب – مجمع به درخواست یك چهارم كشورهای عضو مجمع ، به دعوت مدیركل،‌اجلاس فوق‌العاده تشكیل خواهد داد.

ج – دستور كار هر اجلاس را مدیركل تهیه خواهد كرد.

5 – مجمع قواعد آیین كار خود را تصویب خواهد كرد.

ماده 11 

(‌دفتر بین‌المللی).

1 -الف – انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تكالیف اداری ‌راجع به اتحادیه ویژه، به عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.

ب – دفتر بین‌المللی به ویژه جلسات را تدارك خواهد كرد و امور دبیرخانه مجمع و‌كمیته‌های كارشناسان و گروههای كاری كه ممكن است مجمع تشكیل دهد، به عهده‌خواهد گرفت.

ج – مدیركل عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه ویژه و نماینده آن خواهد بود.

2 – مدیركل و هر مقام اداری كه او تعیین می‌كند، بدون داشتن حق رأی، در تمام‌جلسات مجمع و كمیته‌های كارشناسان یا گروههای كاری كه ممكن است مجمع تشكیل‌دهد شركت خواهند كرد. مدیركل یا مقام اداری كه او تعیین می‌كند به اعتبار سمت خود،‌دبیر نهادهای مزبور خواهند بود.

3 –

الف – دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمایی‌های بازنگری در‌مقررات موافقتنامه، به غیر از مواد (10) تا (13)، را تدارك خواهد كرد.

ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارك فراهمایی‌های بازنگری، با سازمانهای ‌بین‌الدولی و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی مشورت كند.

ج – مدیركل و اشخاصی كه از سوی او تعیین می‌شوند، بدون داشتن حق رأی، در‌مباحث فراهمایی‌های مزبور شركت خواهند كرد.

4 – دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 12 

(‌امور مالی) .

1 -الف – اتحادیه ویژه دارای یك بودجه خواهد بود.

ب – بودجه اتحادیه ویژه شامل درآمدها و مخارج خود اتحادیه ویژه، كمكهای آن ‌به بودجه مخارج مشترك اتحادیه‌ها و در صورت امكان، مبالغی خواهد بود كه در اختیار‌بودجه فراهمایی سازمان گذاشته می‌شود.

ج – مخارجی كه منحصراً قابل انتساب به اتحادیه ویژه نیستند بلكه همچنین به یك ‌یا چند اتحادیه دیگر تحت مدیریت سازمان مربوط می‌شوند، باید به عنوان مخارج ‌مشترك اتحادیه‌ها درنظرگرفته شوند. سهم اتحادیه ویژه در این مخارج مشترك به نسبت‌منافع اتحادیه ویژه در آنها خواهد بود.

2 – بودجه اتحادیه ویژه باتوجه مقتضی به لزوم هماهنگی با بودجه‌های سایر‌اتحادیه‌های تحت مدیریت سازمان تعیین خواهد شد.

3 – بودجه اتحادیه ویژه از منابع زیر تأمین مالی خواهد شد:
‌یك – هزینه‌های ثبت بین‌المللی و سایر هزینه‌ها و مخارج به‌خاطر سایر‌خدماتی كه دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام می‌دهد،
‌دو – فروش یا حق‌الامتیاز انتشارات دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه،
‌سه – هدیه‌ها، مبالغ انتقالی بر طبق وصیت و مبالغ اهداء‌شده از سوی دولتها،
‌چهار – اجاره‌ها، منافع و سایر درآمدهای متفرقه.

4 -الف – مجمع به پیشنهاد مدیركل مبالغ هزینه‌های مذكور در بند (2) ماده (8) و سایر‌هزینه‌های مربوط به ثبت بین‌المللی را تعیین خواهد كرد.

ب – مبالغ هزینه‌های مزبور به نحوی تعیین خواهند شد كه درآمدهای اتحادیه ویژه‌از محل هزینه‌های مزبور، به غیر از هزینه‌های تبعی و تكمیلی مذكور در جزء‌های (ب) و(ج) بند (2) ماده (8) و سایر منابع، حداقل برای تأمین مخارج دفتر بین‌المللی در ارتباط با ‌اتحادیه ویژه، كافی باشند.

ج – اگر قبل از آغاز دوره جدید مالی، بودجه به تصویب نرسد میزان آن در حد ‌بودجه سال قبل، به نحو مقرر در آیین‌نامه مالی خواهد بود.

5 – با رعایت مقررات جزء (‌الف) بند (4)، مبالغ هزینه‌ها و مخارج به‌خاطر سایر‌خدماتی كه دفتر بین‌المللی در ارتباط با اتحادیه ویژه انجام می‌دهد تعیین خواهد شد و‌مدیركل آن را به اطلاع مجمع خواهد رساند.

6 -الف – اتحادیه ویژه دارای یك صندوق سرمایه در گردش خواهد بود كه با پرداخت‌جداگانه هر كشور عضو اتحادیه ویژه ایجاد خواهد شد. اگر وجوه صندوق كافی نباشد،‌مجمع تصمیم به افزایش آن خواهد گرفت.

ب – مبلغ پرداخت اولیه هر كشور به صندوق مزبور یا مشاركت آن كشور در افزایش‌مبلغ آن به نسبت سهم آن كشور به‌عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالكیت‌صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور در سال تأسیس صندوق یا سال اتخاذ تصمیم برای ‌افزایش وجوه آن خواهد بود.

ج – مجمع نسبت و شرایط پرداخت را به پیشنهاد مدیركل، پس از استماع نظر‌مشورتی كمیته هماهنگی سازمان، تعیین خواهد كرد.

د – تا زمانی كه مجمع اجازه استفاده از صندوق ذخیره اتحادیه ویژه را به عنوان ‌صندوق سرمایه در گردش بدهد، می‌تواند اعمال مقررات جزء‌های (الف)، (ب) و (ج) ‌فوق را به حالت تعلیق درآورد.

7 -الف – در موافقتنامه مقر منعقده با كشوری كه اداره مركزی سازمان در قلمرو آن مستقر است پیش‌بینی خواهد شد كه هرگاه وجوه صندوق سرمایه درگردش كافی نباشد، ‌كشور مزبور پیش‌ پرداخت‌هایی را دراختیار بگذارد. مبلغ پیش‌پرداختهای مزبور و شرایط دراختیار گذاشتن آنها، موضوع توافق‌های جداگانه‌ای در هر مورد بین كشور مزبور و‌سازمان خواهد بود.

ب – كشور مذكور در جزء (‌الف) فوق و سازمان، هر یك از این حق برخوردار‌خواهند بود كه تعهد برای دراختیار گذاشتن پیش پرداخت را با صدور اطلاعیه‌ای كتبی لغو‌كنند. سه سال پس از پایان سالی كه درآن اطلاعیه مذكور داده می‌شود، لغو نافذ خواهد ‌گردید.

8 – یك یا چند كشور عضو اتحادیه ویژه یا حسابرسان بیرون از اتحادیه حسابرسی ‌حسابها را به نحو مقرر در آیین‌نامه مالی انجام خواهند داد. مجمع پس از كسب موافقت (‌این كشورها یا اشخاص)، اقدام به تعیین آنها خواهد كرد.

ماده 13  (‌اصلاح مواد «10» تا «13»).

1 – پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) ماده حاضر می‌تواند به ابتكارهر كشورعضو مجمع یا به ابتكار مدیركل باشد. مدیركل پیشنهادهای مزبور را‌ حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها در مجمع، برای كشورهای عضو مجمع ارسال خواهد‌كرد.

2 – اصلاحات مواد مذكور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. این‌ تصویب نیازمند سه چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینكه هرگونه اصلاح ‌ماده (10) و بند حاضر برمبنای چهار پنجم آرای داده شده باشد.

3 – هرگونه اصلاح مواد مذكور در بند (1) فوق، یك ماه پس از اینكه مدیركل ‌اطلاعیه‌های كتبی قبولی را كه طبق روندهای قانون اساسی كشورهای مربوط صادر‌می‌شوند، از سوی سه چهارم كشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه، دریافت‌كرد، لازم الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد كه به نحو مزبور قبول شود، كلیه‌ كشورهای عضو مجمع در زمان لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحیه یا تمام كشورهایی را كه بعد از‌این تاریخ عضو مجمع می‌شوند، ملزم خواهد ساخت.

ماده 14 

(‌تصویب و الحاق، لازم‌الاجراء‌شدن، الحاق به اسناد پیشین، ارجاع به ‌ماده «24» كنوانسیون پاریس «‌قلمروها») .

1 – هر كشور عضو اتحادیه ویژه كه این سند را امضاء كرده است، می‌تواند آن را‌تصویب كند و در صورت عدم امضاء، می‌تواند به آن ملحق شود.

2 -الف – هر كشور خارج از اتحادیه ویژه كه عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از‌مالكیت صنعتی است می‌تواند به این سند ملحق و بدین‌وسیله عضو اتحادیه ویژه شود.

ب – به محض اینكه دفتر بین‌المللی مطلع گردد كه چنین كشوری به این سند ملحق‌شده است، طبق ماده (3)، اطلاعیه مربوط به مجموع علایمی را كه در آن زمان از حمایت ‌بین‌المللی بهره‌مند هستند، برای اداره آن كشور ارسال خواهد كرد.

ج – اطلاعیه مزبور برای علایم مذكور، به خودی خود منافع ناشی از مقررات گفته ‌شده را در قلمرو آن كشور تضمین خواهد كرد و نقطه آغاز دوره‌ای یكساله خواهد بود كه‌ طی آن، اداره ذی‌ربط می‌تواند اعلامیه مقرر در ماده (5( را صادر كند.

د – باوجود این، هر یك از كشورهای مزبور می‌تواند به هنگام الحاق به این سند ‌اعلام كند كه به استثنای علایم بین‌المللی كه قبلاً در آن كشور موضوع ثبت ملی مشابهی‌ بوده‌اند كه هنوز اعتبار دارند و به محض درخواست طرفهای ذی‌نفع قابل تأیید هستند،‌ اجرای این سند محدود به علایمی خواهد بود كه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن الحاق به ثبت‌ می‌رسند.

هـ – اعلامیه مزبور دفتر بین‌المللی را از صدور اطلاعیه مربوط به كل علایم مذكور در‌فوق، معاف خواهد كرد. دفتر بین‌المللی فقط علایمی را اطلاع خواهد داد كه در ارتباط با‌آنها، ظرف یك دوره یك ساله از تاریخ الحاق یك كشور جدید، درخواستی با مشخصات‌ ویژه، برای بهره‌مندی از استثنای مذكور در جزء (‌د) فوق دریافت كرده باشد.

و – دفتر بین‌المللی اطلاعیه مربوط به مجموع علائم را برای كشورهایی ارسال‌ نخواهد كرد كه هنگام الحاق به این سند، اعلام كنند كه می‌خواهند از حق مقرر در ماده (3‌مكرر) بهره‌مند شوند. كشورهای مزبور همچنین می‌توانند در همان زمان اعلام كنند كه ‌اجرای این سند، محدود به علایمی خواهد بود كه از تاریخ لازم‌الاجراشدن الحاق، به ثبت‌ می‌رسند. با وجود این، محدودیت مزبور مؤثر بر آن دسته از علائم بین‌المللی نخواهد بود‌ كه قبلاً موضوع ثبت ملی مشابهی در كشورهای مزبور بوده‌اند و می‌توانند مشمول ‌درخواست گسترش حمایت باشند كه انجام و اطلاع آنها طبق ماده (3 ثالث( و جزء (ج) ‌بند (2) ماده (8) صورت می‌گیرد.

ز – ثبت علایمی كه مشمول یكی از اطلاعیه‌های مقرر در این بند بوده‌اند، جانشین ‌ثبت‌هایی تلقی می‌شود كه به طور مستقیم در كشور متعاهد جدید، قبل از تاریخ‌ لازم‌الاجراء‌شدن الحاق، انجام شده‌اند.

3 – اسناد تصویب و الحاق به مدیركل سپرده خواهند شد.

4 -الف – در ارتباط با اولین پنج كشوری كه اسناد تصویب یا الحاق خود را به مدیركل‌ می‌سپارند، این سند سه ماه پس از سپردن پنجمین سند، لازم‌الاجراء خواهد بود.

ب – در ارتباط با هر كشور دیگری، این سند سه ماه پس از تاریخ اعلام تصویب یا‌الحاق به مدیركل، لازم‌الاجراء خواهد شد، مگر اینكه در سند تصویب یا الحاق تاریخ مؤخری درج شده باشد. در مورد اخیر، این سند در ارتباط با آن كشور، در تاریخی كه به ‌نحو فوق ذكر شده است، لازم‌الاجراء خواهد بود.

5 – تصویب یا الحاق به صورت خودكار متضمن قبول تمام قیود سند و بهره‌مندی‌ از تمام مزایای آن است.

6 – پس از لازم‌الاجراء‌شدن این سند، هركشوری تنها در پیوند با تصویب این سند ‌یا الحاق به آن می‌تواند به سند نیس مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) ملحق‌شود. الحاق به سندهای پیش از سند نیس، حتی در پیوند با تصویب این سند یا الحاق‌به‌آن، مجاز نخواهد بود.

7 – مقررات ماده (24) كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی، نسبت‌به این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 15 (‌لغو)

1 – این موافقتنامه بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.

2 – هر كشوری می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیركل، این سند را لغو‌كند. این اقدام شامل لغو تمام سندهای پیشین نیز خواهد شد و فقط مؤثر بر كشوری‌ خواهد بود كه آن را انجام می‌دهد. این موافقتنامه برای تمام كشورهای دیگر عضو اتحادیه‌ ویژه، كماكان به طور كامل مجری و معتبر خواهد بود.

3 – لغو این سند، یكسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیركل، اعتبار‌قانونی خواهد یافت.

4 – هیچ كشوری حق لغو مقرر در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی كه‌ كشور مزبور به عضویت اتحادیه ویژه درمی‌آید، اعمال نخواهد كرد.

5 – علایم بین‌المللی كه تا تاریخ نافذشدن لغو ثبت گردیده و ظرف یك سال مقرر‌در ماده (5) رد نشده‌اند، طی مدت حمایت بین‌المللی، از همان حمایتی برخوردار‌خواهند بود كه اگر به طور مستقیم در كشور لغو كننده به ثبت می‌رسیدند، وجود‌می‌داشت.

ماده 16 

(‌اجرای اسناد پیشین)

1 – الف – از لحاظ روابط میان كشورهای عضو اتحادیه ویژه كه این سند را تصویب‌كرده یا به آن ملحق شده‌اند، این سند از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن برای این كشورها، جانشین‌موافقتنامه مادرید مورخ 1270 (1891) و دیگر متن‌های آن می‌شود كه پیش از انعقاد این‌سند وجود داشتند.

ب – باوجود این، هر كشور عضو اتحادیه ویژه كه این سند را تصویب كرده یا به آن‌ ملحق شده است، از لحاظ روابط خود با كشورهایی كه این سند را تصویب نكرده یا به آن‌ملحق نشده‌اند ملتزم به متون پیشینی خواهد ماند كه طبق بند (4) ماده (12) سند نیس‌مورخ 25 خرداد 1336 (15 ژوئن 1957) آنها را قبلاً لغو نكرده است.

2 – كشورهای خارج از اتحادیه ویژه كه طرف این سند می‌گردند، آن را از طریق‌اداره ملی هر كشور عضو اتحادیه ویژه كه طرف این سند نیست، در مورد ثبتهای بین‌المللی‌انجام شده در دفتر بین‌المللی اعمال خواهند كرد، مشروط بر اینكه ثبتهای مزبور در ارتباط ‌با آن كشورها، الزامات این سند را برآورده سازند. در مورد ثبتهای بین‌المللی انجام شده در‌دفتر بین‌المللی از طریق ادارات ملی كشورهای مذكور كه خارج از اتحادیه ویژه هستند و‌طرف این سند می‌شوند، كشورهای مزبور این امر را مورد شناسایی قرار می‌دهند كه كشور‌پیش گفته عضو اتحادیه ویژه، می‌تواند رعایت الزامات آخرین سندی را كه طرف آن‌است، درخواست كند.

ماده 17

(‌امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند)

1 -الف – این سند در نسخه‌ای واحد به زبان فرانسه امضاء و نزد دولت سوئد سپرده‌خواهد شد.
‌مدیركل متون رسمی را پس از مشاوره با حكومتهای ذی‌علاقه، به زبانهای دیگری ‌كه ممكن است مجمع تعیین كند، تهیه خواهد كرد.

2 – این سند تا تاریخ 23 دی 1346 (13 ژانویه 1968) در استكهلم برای امضاء ‌مفتوح باقی خواهد ماند.

3 – مدیركل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را كه دولت سوئد تصدیق‌كرده است برای حكومتهای تمام كشورهای عضو اتحادیه ویژه و در صورت درخواست،‌برای حكومت هر كشور دیگری ارسال خواهد كرد.

4 – مدیركل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

5 – مدیركل مراتب امضاء، سپردن اسناد، تصویب یا الحاق و هر اعلامیه‌ گنجانده شده در اسناد مزبور، لازم‌الاجراء‌شدن هر مقرره این سند، اطلاعیه‌های لغو و‌اطلاعیه‌های منطبق با مواد (3 ثالث)، (9 رابع)، (13)، بند (7) ماده (14) و بند (2) ماده (15) را به اطلاع حكومتهای تمام كشورهای عضو اتحادیه ویژه خواهد رساند.

ماده 18

(‌مقررات انتقالی)

1 – تا زمانی كه اولین مدیركل عهده‌دار این سمت شود، ارجاعات این سند به دفتر‌بین‌المللی سازمان یا مدیركل، به ترتیب به‌عنوان ارجاع به اداره اتحادیه تشكیل شده‌توسط كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی یا مدیرآن تلقی خواهد شد.

2 – كشورهای عضو اتحادیه ویژه كه این سند را تصویب نكرده یا به آن ملحق‌نشده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا پنج سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن كنوانسیون‌تأسیس سازمان، حقوق مقرر در مواد (10) تا (13) این سند را به نحوی اعمال كنند كه‌گویی ملتزم به مواد مزبور هستند. هر كشوری كه مایل به اعمال حقوق مزبور باشد باید‌اطلاعیه‌ای كتبی در این باره به مدیركل بدهد. این اطلاعیه از تاریخ وصول آن اعتبار قانونی‌خواهد یافت. كشورهای مزبور تا انقضای دوره مذكور، عضو مجمع تلقی خواهند شد.

پروتكل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ‌ثبت بین‌المللی علائم تصویب شده در مادرید به ‌تاریخ 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989)
‌-پروتكل

ماده 1 – عضویت در اتحادیه مادرید
‌كشورهای عضو این پروتكل (‌كه از این پس «‌كشورهای متعاهد» خوانده می‌شوند)‌ حتی اگر عضو موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم، بازنگری شده در‌استكهلم در سال 1346 (1967) و اصلاح شده در سال 1358 (1979) (كه از این پس«‌موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) » خوانده می‌شود) نیستند و سازمانهای مذكور در جزء (ب)‌بند (1) ماده (14) كه عضو این پروتكل هستند (‌كه از این پس «‌سازمانهای متعاهد» خوانده‌می‌شوند) عضو همان اتحادیه‌ای خواهند بود كه كشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) در آن عضویت دارند. هرگونه اشاره‌ای در این پروتكل به «‌طرفهای متعاهد»‌ به‌عنوان كشورهای متعاهد و سازمانهای متعاهد تلقی خواهد شد.

ماده 2 – تضمین حمایت از طریق ثبت بین‌المللی

1 – در مواردی كه تقاضانامه ثبت یك علامت به اداره یك طرف متعاهد تسلیم‌می‌شود یا علامتی در دفتر ثبت اداره یك طرف متعاهد ثبت می‌شود، شخصی كه ‌تقاضانامه (‌كه از این پس «‌تقاضانامه اصلی» خوانده می‌شود) یا این ثبت (كه از این پس«‌ثبت اصلی» خوانده می‌شود) به نام اوست می‌تواند با رعایت مقررات این پروتكل، از‌طریق ثبت آن علامت در دفتر ثبت دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالكیت معنوی (‌كه از‌این پس به ترتیب «‌ثبت بین‌المللی»، «دفتر ثبت بین‌المللی»، «‌دفتر بین‌المللی» و «‌سازمان»‌ خوانده می‌شوند)، حمایت از علامت خود در قلمرو طرفهای متعاهد را تضمین كند،‌مشروط بر اینكه :
‌یك – در مواردی كه تقاضانامه اصلی به اداره یك كشور متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی كه تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یا‌مقیم آن كشور متعاهد یا دارای مقر واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد،
‌دو – در مواردی كه تقاضانامه اصلی به اداره یك سازمان متعاهد تسلیم شده یا اداره‌مزبور، ثبت مبدأ را انجام داده است، شخصی كه تقاضانامه یا ثبت به نام اوست تبعه یك‌ كشور عضو آن سازمان متعاهد باشد یا در قلمرو آن سازمان متعاهد مقیم بوده یا دارای مقر‌واقعی و مؤثر صنعتی یا تجاری در آنجا باشد.

2 – تقاضانامه ثبت بین‌المللی (‌كه از این پس «‌تقاضانامه بین‌المللی» خوانده‌می‌شود) از طریق اداره‌ای كه تقاضانامه اصلی به آن تسلیم شده یا اداره مزبور، ثبت اصلی‌ را انجام داده است (‌كه از این پس «‌اداره مبدأ» خوانده می‌شود) برحسب مورد، به دفتر‌بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

3 – هرگونه اشاره‌ای در این پروتكل به یك «‌اداره» یا «‌اداره یك طرف متعاهد» ‌به‌عنوان اشاره به اداره‌ای تعبیر خواهد شد، كه از جانب طرف متعاهد، مسؤول ثبت علائم‌است و هرگونه اشاره‌ای در این پروتكل به « علائم» به عنوان اشاره به علائم تجارتی و‌علائم خدماتی تعبیر خواهد شد.

4 – در این پروتكل، هرگاه طرف متعاهد یك كشور باشد، «‌قلمرو یك طرف‌متعاهد» به معنی قلمرو یك كشور است و در موردی كه طرف متعاهد یك سازمان‌بین‌الدولی باشد به معنی قلمروئی است كه معاهده تأسیس سازمان بین‌الدولی در آنجا ‌اعمال می‌شود.

ماده 3 – تقاضانامه بین‌المللی

1 – هر تقاضانامه بین‌المللی كه طبق این پروتكل تسلیم شود در فرم تعیین شده در‌آیین‌نامه ارائه خواهد گردید. اداره مبدأ، گواهی خواهد كرد كه مشخصات موجود در‌تقاضانامه بین‌المللی منطبق با مشخصاتی است كه در زمان گواهی،‌در تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی، حسب مورد، موجود است. علاوه بر این، اداره مزبور موارد زیر را درج خواهد‌كرد :
‌یك – در مورد تقاضانامه اصلی، تاریخ و شماره آن تقاضانامه،
‌دو – در مورد ثبت اصلی، تاریخ و شماره آن ثبت و نیز تاریخ و شماره تقاضانامه‌ای‌ كه ثبت اصلی از آن ناشی شده است اداره مبدأ همچنین تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را ذكر‌خواهد كرد.

2 – متقاضی باید كالاها و خدماتی را كه برای آنها، حمایت علامت درخواست‌شده است و نیز درصورت امكان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه‌بندی موافقتنامه‌ نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی كالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید كند. اگر‌متقاضی چنین مشخصاتی را قید نكند، دفتر بین‌المللی، كالاها یا خدمات را در طبقات‌مناسب طبقه‌بندی خواهد كرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از سوی متقاضی را با‌كمك اداره مبدأ كنترل خواهد كرد. در صورت بروز اختلاف بین اداره مزبور و دفتر‌بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.

3 – اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید،از‌اوخواسته خواهد شد كه:
‌یك – مراتب را قید كرده و اطلاعیه‌ای كه در آن رنگ یا تركیب رنگهای مورد‌درخواست مشخص شده است به تقاضانامه بین‌المللی خود منضم نماید،
‌دو – به تقاضانامه بین‌المللی خود نسخه‌های رنگی علامت مذكور را ضمیمه كند كه ‌به اطلاعیه‌هایی كه از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست خواهند شد. تعداد ‌نسخه‌های مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

4 – دفتر بین‌المللی بلافاصله علائمی را كه طبق ماده (2) ثبت آنها تقاضا شده‌است، به ثبت خواهد رساند. ثبت بین‌المللی مزبور دارای همان تاریخ دریافت تقاضانامه ‌بین‌المللی در اداره مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینكه دفتر بین‌المللی طی دو ماه پس از این‌تاریخ تقاضانامه بین‌المللی را دریافت كرده باشد. اگر تقاضانامه بین‌المللی ظرف مدت‌مزبور دریافت نشده باشد، ثبت بین‌المللی دارای تاریخی خواهد بود كه در آن تاریخ‌تقاضانامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است. دفتر بین‌المللی بدون‌تأخیر، مراتب ثبت بین‌المللی را به اطلاع ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده‌ در دفتر ثبت بین‌المللی در نشریه‌ای ادواری كه دفتر بین‌المللی منتشر می‌كند به چاپ‌خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود كه درتقاضانامه بین‌المللی درج‌می‌شود.

5 – به‌منظور مطلع كردن عموم از علائم ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، هر اداره‌طبق شرایط مقرر توسط مجمع كه در ماده (10) به آن اشاره شده است (‌كه از این پس«‌مجمع» خوانده می‌شود) تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش‌گفته را به طور رایگان و‌تعدادی را همراه با تخفیف، از دفتر بین‌المللی دریافت خواهد كرد. اطلاعیه عمومی مزبور‌از نظر تمام طرفهای متعاهد كافی تلقی خواهد شد و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را‌نمی‌توان از مالك ثبت بین‌المللی درخواست كرد.

ماده 3 مكرر – اثر سرزمینی
‌حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی فقط به درخواست شخصی كه تقاضانامه‌ بین‌المللی را تسلیم می‌نماید یا شخصی كه مالك ثبت بین‌المللی است، به قلمرو هر طرف‌متعاهدی گسترش خواهد یافت. باوجود این، در مورد طرف متعاهدی كه اداره آن، اداره‌مبدأ است، چنین درخواستی قابل طرح نخواهد بود.

ماده 3 ثالث – درخواست برای «‌گسترش قلمرو حمایت»

1 – هر درخواستی برای گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو هر‌طرف متعاهد به طور خاص در تقاضانامه بین‌المللی ذكر خواهد شد.

2 – هرگونه درخواستی برای گسترش قلمرو را همچنین می‌توان متعاقب ثبت ‌بین‌المللی انجام داد. چنین درخواستی در فرم تعیین شده در آیین‌نامه ارائه خواهد شد.‌دفتر بین‌المللی درخواست مزبور را بلافاصله ثبت خواهد كرد و مراتب را بدون تأخیر به‌ اطلاع اداره یا ادارات ذی‌ربط خواهد رساند. ثبت مزبور در نشریه ادواری كه دفتر‌بین‌المللی منتشر می‌كند به چاپ خواهد رسید. این گسترش قلمرو از تاریخ ثبت آن در دفتر‌ثبت بین‌المللی نافذ خواهد بود، مدت اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضای ثبت بین‌المللی‌مربوط به آن، خاتمه خواهد یافت.

ماده 4 – آثار ثبت بین‌المللی

1 –
‌الف – از تاریخ ثبت علامت یا ثبت انجام شده طبق مقررات مواد (3) و (3 ثالث)،‌ حمایت از علامت در هر یك از طرفهای متعاهد ذی‌مدخل به همان نحوی خواهد بود كه‌در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره این طرف متعاهد وجود ‌می‌داشت. اگر طبق بندهای (1) و (2) ماده (5)، هیچگونه رد درخواستی به دفتر‌بین‌المللی اعلام نشده باشد یا اینكه رد درخواست طبق ماده مزبور، متعاقباً پس گرفته شده‌باشد، از تاریخ مذكور، حمایت از علامت در قلمرو طرف متعاهد، به همان نحوی خواهد‌بود كه در صورت ثبت علامت مزبور در اداره این طرف متعاهد وجود می‌داشت.
ب – ذكر طبقات كالاها و خدمات مقرر در ماده (3)، تعهدی برای طرفهای متعاهد ‌در مورد تعیین محدوده حمایت از علامت، بوجود نخواهد آورد.

2 – هر ثبت بین‌المللی از حق تقدم مقرر در ماده (4) كنوانسیون پاریس برای ‌حمایت از مالكیت صنعتی برخوردار خواهد بود، بدون اینكه نیازی به رعایت تشریفات ‌مقرر در جزء (‌د) این ماده باشد.

ماده 4 مكرر – جانشینی ثبت بین‌المللی به جای ثبت ملی یا منطقه‌ای

1 – هرگاه علامت موضوع ثبت ملی یا منطقه‌ای در اداره یك طرف متعاهد،‌موضوع ثبت بین‌المللی نیز قرار بگیرد و هر دو ثبت به‌نام شخص واحدی باشند، چنین‌تلقی می‌شود كه ثبت بین‌المللی جانشین ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است، بدون اینكه‌هیچگونه لطمه‌ای به حقوقی كه به دلیل ثبت‌های مذكور كسب شده‌اند وارد شود، مشروط ‌بر اینكه :
‌یك – حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی شامل طرف متعاهد مذكور طبق بندهای (1) و (2) ماده (3 ثالث) باشد،
‌دو – تمام كالاها و خدمات مندرج در ثبت ملی یا منطقه‌ای، همچنین در ارتباط با‌طرف متعاهد مذكور در ثبت بین‌المللی درج شده باشند،
‌سه – این گسترش حمایت، از تاریخ ثبت ملی یا منطقه‌ای نافذ شود.

2 – به مجرد درخواست، اداره مذكور در بند (1) ملزم خواهد بود كه ثبت‌بین‌المللی را در دفاتر ثبتی خود، قید كند.

ماده 5 – رد و بی‌اعتباركردن آثار ثبت بین‌المللی ‌در ارتباط با برخی از طرفهای متعاهد

1 – در مواردی كه قوانین حاكم اجازه دهند، هر اداره طرف متعاهدی كه توسط دفتر‌بین‌المللی از گسترش حمایت ناشی از ثبت بین‌المللی به قلمرو این طرف متعاهد طبق‌بندهای (1) یا (2) ماده (3 ثالث) مطلع شده است، از این حق برخوردار خواهد بود كه ‌طی اطلاعیه‌ای مبنی‌بر رد حمایت اعلام كند كه نمی‌توان حمایت مزبور را در قلمرو این‌طرف متعاهد به علامتی اعطا كرد كه مشمول گسترش موردنظر است. رد حمایت مذكور‌فقط می‌تواند بر دلایلی مبتنی باشد كه طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت‌صنعتی، در مورد علامتی اعمال می‌شود كه به طور مستقیم به اداره‌ای سپرده شده كه رد‌موردنظر را اعلام می‌كند. باوجود این، نمی‌توان فقط به این دلیل كه قوانین حاكم، ثبت را‌فقط در مورد تعداد محدودی از طبقات یا برای تعداد محدودی از كالاها یا خدمات اجازه‌می‌دهد، حمایت را كلاً یا حتی جزئاً رد كرد.

2 – الف – هر اداره‌ای كه مایل به اعمال حق مذكور است باید مراتب رد را به دفتر‌بین‌المللی، همراه با توضیح كلیه دلایل رد، طی مدت مقرر در قانون حاكم بر آن اداره و با‌رعایت مفاد جزء‌های (ب) و (ج)، حداكثر تا قبل از انقضای یك سال از تاریخی كه دفتر‌بین‌المللی اطلاعیه گسترش اشاره شده در بند (1) را برای آن اداره ارسال كرده است،‌اطلاع بدهد.

ب – علی‌رغم جزء (‌الف)، هر طرف متعاهد می‌تواند اعلام كند كه برای ثبتهای‌ بین‌المللی انجام شده طبق این‌پروتكل، به جای مهلت یك ساله اشاره شده در جزء (‌الف)،‌هجده ماه درنظر گرفته می‌شود.

ج – در اعلامیه مزبور همچنین ممكن است تصریح شود كه هرگاه رد حمایت ناشی‌از اعتراض به اعطای حمایت باشد، اداره طرف متعاهد مذكور می‌تواند رد مزبور را پس از‌انقضای مهلت هجده‌ماهه، برای دفتر بین‌المللی ارسال كند. این اداره در مورد هر ثبت‌بین‌المللی معین می‌تواند رد حمایت را پس از انقضای مهلت هجده‌ماهه، فقط به شرط‌رعایت مراتب زیر اطلاع دهد :
‌یك – اگر قبل از انقضای مهلت هجده‌ماهه، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده باشد كه‌پس از انقضای مهلت هجده ماهه نیز امكان اعتراض وجود دارد،
‌دو – اگر اطلاعیه رد حمایت مبتنی بر اعتراضی باشد كه ظرف حداكثر هفت ماه‌پس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت‌ماهه مذكور خاتمه یابد، اطلاعیه را باید ظرف یك ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ‌ گردد.

د – هر اعلامیه‌ای طبق جزء‌های (ب) یا (ج) را می‌توان در اسناد اشاره شده در بند (2) ماده (14) صادر كرد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن‌این پروتكل در مورد كشور یا سازمان بین‌الدولی صادركننده اعلامیه خواهد بود. این‌اعلامیه را می‌توان بعداً نیز صادر نمود كه در این صورت تاریخ نافذشدن آن در مورد هر‌ثبت بین‌المللی كه تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا تاریخی بعد از آن باشد، سه‌ماه پس از وصول آن از سوی مدیركل سازمان (‌كه از این پس «‌مدیركل» خوانده می‌شود) یا‌هر تاریخ بعدی مذكور در اعلامیه خواهد بود.

هـ – به مجرد انقضای مدت ده سال از لازم‌الاجراء‌شدن این پروتكل، مجمع‌عمومی عملكرد سیستم ایجاد شده در جزء‌های (‌الف) تا (‌د) را بررسی خواهد كرد. پس از‌آن، می‌توان مفاد جزء‌های مزبور را با تصمیم مجمع عمومی كه به اتفاق آراء گرفته می‌شود ‌اصلاح كرد.

3 – دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، نسخه‌ای از اطلاعیه رد حمایت را برای مالك ثبت‌بین‌المللی ارسال خواهد كرد. مالك مزبور از همان طرق جبرانی برخوردار خواهد بود كه ‌در صورت تسلیم علامت مزبور به طور مستقیم به اداره‌ای كه نظر رد خود را به اطلاع وی ‌رسانده است وجود می‌داشت. در مواردی كه دفتر بین‌المللی اطلاعاتی را طبق جزء (‌یك) جزء (ج) بند (2) دریافت كرده باشد، بدون تأخیر، اطلاعات مذكور را برای مالك ثبت ‌بین‌المللی ارسال خواهد كرد.

4 – دفتر بین‌المللی دلایل رد یك علامت را به اطلاع هر طرف ذی‌نفعی كه چنین ‌درخواستی را به‌عمل آورده است، خواهد رساند.

5 – هر اداره‌ای كه درخصوص یك ثبت بین‌المللی معین، مراتب رد موقت یا قطعی‌را طبق بندهای (1) و (2) به اطلاع دفتر بین‌المللی نرسانده است در مورد آن ثبت‌بین‌المللی، مزایای ناشی از حق مقرر در بند (1) را از دست خواهد داد.

6 – مراجع ذی‌صلاح یك طرف متعاهد نمی‌توانند آثار یك ثبت بین‌المللی در‌قلمرو این طرف متعاهد را بی‌اعتبار اعلام كنند، مگر اینكه قبلاً مراتب در زمان مناسب‌به‌اطلاع مالك این ثبت بین‌المللی برسد و به او فرصتی برای دفاع از حقوقش داده شود. رد‌ اعتبار به دفتر بین‌المللی اطلاع داده خواهد شد.

ماده 5 مكرر

مدارك كتبی در مورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر علامت ‌مدارك كتبی درمورد قانونی بودن استفاده از برخی عناصر گنجانده شده در یك‌علامت، مانند نشانهای نجابت خانوادگی، تمثالها، امتیازات افتخاری، القاب، اسامی‌تجاری، اسامی اشخاصی غیرازاسم متقاضی یا دیگر عناوین مشابه كه ممكن است‌ ادارات طرفهای متعاهد درخواست كنند از هرگونه تسجیل یا تصدیق، جز در مواردی كه از‌سوی اداره كشور مبدأ انجام می‌شوند، معاف خواهند بود.

ماده 5 ثالث 

رونوشتهای مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی، جستجو برای‌ موارد قابل پیش‌بینی، خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی
1 – دفتر بین‌المللی به مجرد پرداخت وجهی كه درآیین‌نامه تعیین می‌شود،‌رونوشتی از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بین‌المللی راجع به یك علامت مشخص را‌برای هر شخص درخواست كننده‌ای صادر خواهد كرد.
2 – دفتر بین‌المللی در صورت پرداخت هزینه، همچنین می‌تواند جستجوهائی را‌دربین علائمی كه موضوع ثبت بین‌المللی هستند برای موارد قابل پیش‌بینی انجام دهد.
3 – خلاصه‌هائی از دفتر ثبت بین‌المللی كه به منظور ارائه به یكی از طرفهای‌ متعاهد درخواست می‌شوند از هرگونه تسجیلی معاف خواهند بود.

ماده 6 – مدت اعتبار ثبت بین‌المللی، وابستگی و استقلال ثبت بین‌المللی .

1 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی برای مدت ده سال معتبر است و امكان‌ تجدید ثبت طبق شرایط مقرر در ماده (7) وجود دارد.

2 – به محض انقضای یك دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین‌المللی، مشروط به ‌رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی، بسته‌ به مورد، با رعایت مقررات آتی مستقل می‌گردد.

3 – اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین‌المللی، تقاضانامه اصلی یا ثبت‌ ناشی از آن، یا ثبت اصلی، حسب مورد، پس گرفته شده، منقضی شده، صرفنظر شده یا‌مشمول یك تصمیم قطعی مبنی ‌بر رد، فسخ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از‌كالاها و خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت‌ بین‌المللی، اعم از اینكه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، دیگر قابل استناد نخواهد‌بود. اگر در مواردی ؛
‌یك – تقاضای تجدیدنظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی،
‌دو – دعوائی كه موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ، لغو یا ابطال ثبت‌ ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است ، یا.
‌سه – اعتراض به تقاضانامه اصلی،
‌پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یك تصمیم قطعی مبنی‌ بررد، فسخ، لغو، ابطال، یا ‌حكم مبنی‌بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی، بسته به مورد، ‌شده باشد به همین ترتیب عمل می‌شود، مشروط بر اینكه این تقاضای تجدیدنظر، دعوی‌ یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذكور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر‌مواردی است كه اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا‌ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینكه در زمان پس‌گرفتن یا صرفنظركردن، تقاضانامه یا ثبت مذكور موضوع رسیدگی‌های اشاره شده در‌جزء‌های (‌یك)، (‌دو) یا (‌سه) بوده و چنین رسیدگی‌هایی قبل از انقضای دوره مذكور آغاز‌شده باشد.

4 – اداره مبدأ، آن گونه كه در آیین‌نامه مشخص شده است، واقعیتها و تصمیمات‌ مربوط طبق بند (3) را به اطلاع دفتر بین‌المللی خواهد رساند و دفتر بین‌المللی طبق‌آیین‌نامه مراتب را به طرفهای ذی‌نفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد‌كرد. اداره مبدأ در مواردی كه عملی باشد از دفتر بین‌المللی خواهد خواست كه‌ حتی‌الامكان ثبت بین‌المللی را لغو كند و دفتر بین‌المللی طبق درخواست مزبور اقدام ‌خواهد كرد.

ماده 7 – تجدید ثبت بین‌المللی

1 – هر ثبت بین‌المللی را می‌توان برای مدت ده سال پس از انقضای مدت پیشین‌ تجدید كرد. این كار صرفاً از طریق پرداخت هزینه اصلی و با رعایت بند )7( ماده (8)، از‌طریق پرداخت هزینه‌های تبعی و تكمیلی مقرر در بند (2) ماده (8) انجام می‌شود.

2 – تجدید ثبت نمی‌تواند هیچگونه تغییری در آخرین شكل ثبت بین‌المللی‌ به ‌وجود آورد.

3 – شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت، دفتر بین‌المللی با ارسال یادداشتی‌غیررسمی برای مالك ثبت بین‌المللی و در صورت وجود، نماینده او، تاریخ دقیق انقضاء را ‌یادآوری خواهد كرد.

4 – درصورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین‌نامه، اجازه استفاده از یك ‌مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین‌المللی اعطاء خواهد شد.

ماده 8 – هزینه‌های تقاضانامه و ثبت بین‌المللی

1 – اداره مبدأ به صلاحدید خود می‌تواند هزینه‌ای را كه متقاضیان ثبت بین‌المللی‌ یا دارندگان ثبت بین‌المللی درخصوص تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی یا تجدید ثبت‌بین‌المللی پرداخت كند تعیین كرده و به نفع خود از آنها وصول نماید.

2 – ثبت علامت در دفتر بین‌المللی موكول به پیش‌پرداخت هزینه‌ای بین‌المللی‌ خواهد بود كه با رعایت مفاد جزء (‌الف) بند (7) شامل موارد زیر خواهد بود:
‌یك – هزینه اصلی.
‌دو – هزینه تبعی برای هر طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی، بیش از سه طبقه، كه كالاها ‌یا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جای می‌گیرند.
‌سه – هزینه تكمیلی برای هردرخواست گسترش حمایت طبق ماده (3 ثالث) .

3 – باوجود این، هزینه تبعی مذكور در جزء (‌دو) بند (2) می‌تواند بدون واردكردن‌هیچگونه خدشه‌ای به تاریخ ثبت بین‌المللی، ظرف مدت تعیین شده در آیین‌نامه پرداخت‌ گردد، مشروط بر اینكه دفتر بین‌المللی تعداد طبقات كالاها یا خدمات را به‌طور قطعی‌ تعیین كرده یا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به محض انقضای دوره مذكور، هزینه تبعی‌ پرداخت نشده یا متقاضی فهرست كالاها یا خدمات را به میزان موردنظر كاهش نداده‌ باشد، چنین تلقی خواهد شد كه از پیگیری تقاضانامه بین‌المللی انصراف حاصل شده‌است.

4 – دفتر بین‌المللی درآمدهای سالانه از محل وصولی‌های گوناگون ناشی از ثبت‌بین‌المللی، به استثنای وصولی‌های حاصل از هزینه‌های مذكور در جزء‌های (‌دو) و (‌سه) ‌بند (2) را پس از كسر مخارج و هزینه‌های ضروری برای اجرای این پروتكل، میان طرفهای‌ متعاهد به طور مساوی تقسیم خواهد كرد.

5 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تبعی مقرر در جزء (‌دو) بند (2)، در پایان هر سال‌بین طرفهای متعاهد ذی‌نفع تقسیم خواهد شد. این تقسیم به نسبت تعداد علائمی خواهد‌بود كه در هر یك از طرفهای مزبور برای حمایت از آنها طی سال موردنظر تقاضانامه داده‌شده است. در مورد طرفهای متعاهدی كه در آنجا بررسی صورت می‌گیرد تعداد فوق ‌ضرب در عدد ثابتی می‌گردد كه در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.

6 – مبالغ حاصل از هزینه‌های تكمیلی مقرر در جزء (‌سه) بند (2)، طبق همان‌قواعد پیش‌بینی شده در بند (5) تقسیم خواهد شد.

7 – الف – هر طرف متعاهدی می‌تواند اعلام كند كه در ارتباط با هر ثبت بین‌المللی كه‌ نامش طبق ماده (3 ثالث) در آن ثبت ذكر شده است و در ارتباط با تجدید اینگونه ثبت‌ بین‌المللی، مایل است به جای سهم خود از درآمد حاصل از هزینه‌های تبعی و تكمیلی،‌ مبلغی را دریافت كند (‌كه از این پس «‌هزینه جداگانه» خوانده می‌شود) كه میزان آن در‌اعلامیه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلامیه‌های بعدی قابل تغییر است، ولی این‌میزان نمی‌تواند بیشتر از معادل مبلغی باشد كه اداره طرف متعاهد مذكور حق دریافت آن‌ را از متقاضی برای یك ثبت ده ساله دارد یا بیشتر از معادل مبلغی باشد كه اداره طرف ‌متعاهد حق دریافت آن را از مالك ثبت برای تجدید ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن‌اداره دارد. مبلغ ذخیره شده حاصل از این رویه بین‌المللی از مبلغ فوق‌الذكر كسر می‌شود.‌در مواردی كه این هزینه جداگانه پرداخت می‌شود،
‌یك – هیچ گونه هزینه تبعی مذكور در جزء (‌دو) بند (2) قابل پرداخت نخواهد بود،‌ تنها به این شرط كه اسامی طرفهای متعاهدی كه به‌موجب این جزء اعلامیه‌ای صادر‌كرده‌اند طبق ماده (3 ثالث) ذكر شده باشد،
‌دو – هیچ گونه هزینه تكمیلی مذكور در جزء (‌سه) بند (2) در رابطه با هر طرف‌ متعاهدی كه اعلامیه‌ای را به موجب این جزء صادر كرده‌است، قابل پرداخت نخواهد بود.

ب – هر اعلامیه‌ای كه طبق جزء (‌الف) صادر می‌شود می‌تواند در اسناد اشاره‌شده ‌در بند (2) ماده (14) درج گردد و تاریخ نافذشدن اعلامیه مزبور همان تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن این پروتكل درخصوص كشور یا سازمان بین‌الدولی صادركننده اعلامیه ‌مزبور خواهد بود. چنین اعلامیه‌ای را می‌توان بعداً نیز صادر كرد كه در این صورت،‌ اعلامیه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مدیركل، یا در هر تاریخ مؤخری كه در‌اعلامیه ذكر شود، در مورد هر ثبت بین‌المللی كه تاریخ آن همان تاریخ نافذشدن اعلامیه یا‌بعد از آن است، نافذ خواهد شد.

ماده 9 – ثبت تغییر در مالكیت ثبت بین‌المللی
‌دفتر بین‌المللی به درخواست شخصی كه ثبت بین‌المللی به نام او صورت گرفته، یا‌به‌درخواست اداره ذی‌نفع به‌اعتبار سمت آن یا به درخواست یك شخص ذی‌نفع، هرگونه‌تغییر در مالكیت ثبت را در مورد تمام یا برخی از طرفهای متعاهد كه در قلمرو آنها، ثبت‌مذكور نافذ است و در مورد تمام یا برخی از كالاها و خدماتی كه در فهرست ثبت ذكر‌شده‌اند، در دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد كرد، مشروط بر اینكه مالك جدید شخصی‌باشد كه طبق بند (1) ماده (2)، حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی را داشته باشد.

ماده 9 مكرر – ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بین‌المللی
‌دفتر بین‌المللی در دفتر ثبت بین‌المللی موارد زیر را ثبت خواهد كرد :
‌یك – هر تغییر در نام یا نشانی مالك ثبت بین‌المللی،
‌دو – تعیین نماینده برای مالك ثبت بین‌المللی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر‌راجع به نماینده مذكور،
‌سه – هرگونه محدودیت در مورد كالاها یا خدمات مندرج در ثبت بین‌المللی در‌ارتباط با تمام یا برخی از طرفهای متعاهد،
‌چهار – هرگونه صرف‌ نظر كردن، لغو یا ابطال ثبت بین‌المللی در ارتباط با تمام یا‌برخی از طرفهای متعاهد،
‌پنج – هرگونه اطلاعات مربوط دیگری كه در آیین‌نامه تصریح شده و راجع به‌حقوق علامتی است كه موضوع ثبت بین‌المللی قرار گرفته است.

ماده 9 ثالث- هزینه‌های ثبت موارد خاص
‌هرگونه ثبتی طبق ماده (9) یا ماده (9 مكرر) ممكن است مشمول پرداخت هزینه‌ای‌ گردد.

ماده 9 رابع – اداره مشترك برای چند كشور متعاهد .

1 – اگر چند كشور متعاهد توافق كنند كه مقررات داخلی خود درباره علائم را‌یكسان نمایند، می‌توانند به اطلاع مدیركل برسانند كه :
‌یك – اداره مشتركی جانشین ادارات ملی هر یك از آنها خواهد شد و
‌دو – كل قلمروهای مربوط به آنها، از نظر اعمال تمام یا بخشی از مقرراتی كه قبل از‌این ماده ذكر شده‌اند، و همچنین از نظر مقررات مواد (9 خامس) و (9 سادس)، به عنوان‌یك كشور واحد تلقی خواهد شد.

2 – اطلاعیه مذكور پس از سه ماه از تاریخی كه مدیركل آن را برای سایر طرفهای ‌متعاهد ارسال كرد، نافذ خواهد بود.

ماده 9 خامس- تبدیل ثبت بین‌المللی به تقاضانامه‌های ملی یا منطقه‌ای
‌در مواردی كه ثبت بین‌المللی به درخواست اداره مبدأ طبق بند (4) ماده (6) برای‌ تمام یا بخشی از كالاها و خدمات مندرج در ثبت مذكور باطل می‌گردد، اگر شخصی كه‌ مالك ثبت بین‌المللی بوده است، جهت ثبت همان علامت تقاضانامه‌ای به اداره هر یك از‌طرفهای متعاهد كه در قلمرو آن ثبت بین‌المللی اعتبار داشت تسلیم كند، تقاضانامه مزبور‌به نحوی تلقی خواهد شد كه گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت‌بین‌المللی دارای حق تقدم بوده باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اینكه ؛
‌یك – تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی تسلیم شده‌باشد،
‌دو – كالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست كالاها و خدمات‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.
‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاكم، از جمله شرایط راجع به‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشند.

ماده 9 سادس- حمایت از موافقتنامه مادرید (‌استكهلم)

1 – در مواردی كه درخصوص یك تقاضانامه بین‌المللی یا یك ثبت بین‌المللی‌معین، اداره مبدأ، اداره كشوری است كه هم عضو این پروتكل و هم عضو موافقتنامه‌مادرید (‌استكهلم) است، مقررات این پروتكل در قلمرو هیچ كشور دیگری كه عضو این‌پروتكل و همچنین عضو موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) است، تأثیری نخواهد داشت.

2 – مجمع می‌تواند پس از انقضای ده سال از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این پروتكل‌ولی نه قبل از انقضای پنج سال از تاریخی كه در آن اكثریت كشورهای طرف موافقتنامه‌ مادرید (‌استكهلم) عضو این پروتكل شده‌اند، با اكثریت سه‌چهارم آراء، مشمول بند (1)‌ فوق را لغو یا حوزه آن را محدود كند. تنها آن دسته از كشورهائی كه هم در موافقتنامه‌ مذكور و هم در این پروتكل عضویت دارند می‌توانند در رأی‌ گیری مجمع شركت كنند.

ماده 10 – مجمع

1 – الف – طرفهای متعاهد در همان مجمعی عضویت خواهند داشت كه كشورهای‌متعاهد موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) عضو آن هستند.

ب – هر طرف متعاهد دارای یك نماینده در مجمع خواهد بود كه می‌تواند ازیاری‌ نمایندگان علی‌البدل، مشاورین و كارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزینه‌های هر هیئت نمایندگی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود كه آن را‌منصوب كرده است، مگر هزینه‌های مسافرت و مدد معاش تنها یك نماینده هر طرف‌ متعاهد كه از صندوق اتحادیه پرداخت خواهد شد.

2 – مجمع علاوه بر وظایفی كه طبق موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) به عهده دارد، ‌همچنین به امور زیر خواهد پرداخت :
‌یك – انجام كلیه امور راجع به اجرای این پروتكل.
‌دو – دادن دستوراتی به دفتر بین‌المللی راجع به تدارك فراهمایی‌های بازنگری این‌پروتكل، باتوجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از كشورهای عضو اتحادیه كه عضو این‌پروتكل نیستند.
‌سه – تصویب و اصلاح مقررات آیین‌نامه مربوط به اجرای این پروتكل.
‌چهار – انجام وظایف دیگری كه طبق این پروتكل مقتضی باشد.

3 – الف – هر طرف متعاهدی دارای یك رأی در مجمع خواهد بود. در اموری كه صرفاً‌به كشورهای عضو موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) مربوط می‌شود، طرفهای متعاهدی كه‌عضو موافقتنامه مزبور نیستند حق رأی نخواهند داشت. از سوی دیگر در موضوعاتی كه ‌صرفاً راجع به طرفهای متعاهد است، فقط طرفهای اخیرالذكر حق رأی خواهند داشت.

ب – نصف اعضای مجمع كه دارای حق رأی در موضوع موردنظر باشند،‌حدنصاب لازم برای رأی‌گیری در مورد آن موضوع خاص را تشكیل می‌دهند.

ج – قطع نظر از مقررات جزء بند (ب) اگر در هر جلسه مجمع، تعداد اعضای مجمع‌كه حق رأی در موضوع موردنظر دارند، كمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث اعضای‌مجمع باشند كه در آن موضوع موردنظر دارای حق رأی هستند، مجمع می‌تواند به استثنای‌تصمیمات راجع به آیین‌كار خود در سایر موارد تصمیم‌گیری كند. كلیه تصمیمات مزبور‌تنها در صورتی نافذ خواهند بود كه شرایطی كه از این پس مقرر می‌شوند رعایت شده‌باشند. دفتر بین‌المللی تصمیمات مذكور را برای آن دسته از كشورهای عضو مجمع كه‌دارای حق رأی در آن موضوع هستند ولی نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد كرد و از آنها خواهد خواست كه ظرف سه ماه از تاریخ ارسال، رأی مثبت یا منفی یا‌ممتنع خود را كتباً اعلام كنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور تعداد اعضایی كه به طریق‌فوق رأی مثبت یا منفی یا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادی برسد كه صرفاً دستیابی‌به حدنصاب در جلسه كمبود وجود داشته است، تصمیمات مزبور نافذ خواهند بود،‌مشروط بر اینكه در همان زمان، اكثریت موردنیاز هنوز هم با این تعداد حاصل باشد.

د – با رعایت مقررات جزء (‌هـ) بند (2) ماده (5) و بند (2) ماده (9 سادس)، ماده(12) و بند (2) ماده (13)، تصمیم‌گیری‌ها در مجمع براساس دوسوم آراء داده شده‌خواهد بود.

هـ – آراء ممتنع به عنوان رأی محاسبه نخواهند شد.

و – یك نماینده معرف یك عضو مجمع بوده و تنها می‌تواند یك رأی به نام آن‌بدهد.

4 – مجمع علاوه بر اجلاسهای عادی و فوق‌العاده به نحو مقرر در موافقتنامه‌ مادرید (‌استكهلم)، به درخواست یك چهارم اعضای مجمع كه دارای حق رأی در مورد‌موضوعات پیشنهادی برای درج در دستور اجلاس هستند، به دعوت مدیركل اجلاس‌فوق‌العاده تشكیل خواهد داد. دستور كار اجلاس فوق‌العاده را مدیركل تهیه خواهد كرد.

ماده 11 – دفتر بین‌المللی

1 – انجام ثبت بین‌المللی و وظایف مرتبط به آن، همچنین سایر تكالیف اداری،‌به‌موجب این پروتكل یا راجع به آن به عهده دفتر بین‌المللی خواهد بود.

2 –

الف – دفتر بین‌المللی طبق دستورات مجمع، برگزاری فراهمایی‌های بازنگری این‌پروتكل را تدارك خواهد كرد.

ب – دفتر بین‌المللی می‌تواند درباره تدارك فراهمایی‌های بازنگری، با سازمانهای‌بین‌الدولی و سازمانهای بین‌المللی غیردولتی مشورت كند.

ج – مدیركل و اشخاصی كه از سوی او تعیین می‌شوند، بدون داشتن حق رأی در‌مباحثات فراهمایی‌های مزبور شركت خواهند كرد.

3 – دفتر بین‌المللی سایر وظایف محوله در ارتباط با این پروتكل را انجام خواهد‌داد.

ماده 12 – امور مالی
‌تا آنجا كه به طرفهای متعاهد مربوط می‌شود، امور مالی اتحادیه تابع همان مقررات ‌مندرج در ماده (12) موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) خواهد بود، مشروط بر اینكه هرگونه ‌ارجاع به ماده (8) موافقتنامه مزبور به عنوان ارجاع به ماده (8) این پروتكل تلقی شود. به‌علاوه از لحاظ جزء (ب) بند (6) ماده (12) موافقتنامه مزبور، سازمانهای متعاهد به‌شرط ‌تصمیم به اتفاق آرای مغایر از سوی مجمع، در ردیف كشورهای دارای سهم‌الشركه طبقه 1(‌یك) طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی تلقی خواهند شد.

ماده 13 – اصلاح بعضی از مواد پروتكل

1 – پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (10)، (11) و (12) و ماده حاضر می‌تواند‌ به ابتكار هر طرف متعاهد یا مدیركل باشد. مدیركل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه‌قبل از بررسی آنها در مجمع، برای طرفهای متعاهد ارسال خواهد كرد.

2 – اصلاحات مواد مذكور در بند (1) فوق به تصویب مجمع خواهد رسید. این‌تصویب نیازمند رأی سه‌چهارم آرای داده شده خواهد بود، مشروط بر اینكه هرگونه‌اصلاح ماده (10) و بند حاضر بر مبنای چهارپنجم آرای داده شده باشد.

3 – هرگونه اصلاح مواد مذكور در بند (1) فوق، یك ماه پس از اینكه مدیركل‌اطلاعیه‌های كتبی قبولی را كه طبق روندهای قانون اساسی كشورهای مربوط صادر‌می‌شوند، از سوی سه‌چهارم كشورها و سازمانهای بین‌المللی مزبور كه در زمان تصویب‌اصلاحیه عضو مجمع و دارای حق رأی نسبت به اصلاحیه بوده‌اند دریافت كرد،‌لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح این مواد كه به نحو مزبور قبول شود، تمام كشورها‌و سازمانهای بین‌الدولی را كه در زمان لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحیه یا در تاریخ مؤخری،‌طرف متعاهد محسوب می‌شوند ملزم خواهد ساخت.

ماده 14 – عضویت در پروتكل، لازم‌الاجراء‌شدن

1 -الف – هر كشور عضو كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی می‌تواند‌به عضویت این پروتكل درآید.

ب – به علاوه، هر سازمان بین‌الدولی نیز می‌تواند در صورت رعایت شرایط زیر‌به‌عضویت این پروتكل درآید :
‌یك – حداقل یكی از كشورهای عضو آن سازمان، عضو كنوانسیون پاریس برای‌حمایت از مالكیت صنعتی باشد،
‌دو – آن سازمان برای ثبت علائمی كه دارای اثر قانونی در قلمرو سازمان مزبور‌هستند یك اداره منطقه‌ای داشته باشد، مشروط بر اینكه اداره مزبور مشمول اطلاعیه‌مندرج در ماده (9 رابع) نباشد.

2 – هر كشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند این پروتكل را‌امضاء‌كند. كشور یا سازمان مزبور در صورت امضای این پروتكل می‌تواند سند تصویب،‌قبولی یا تأیید این پروتكل را بسپارد یا اگر این پروتكل را امضاء نكرده استسند الحاق به‌این پروتكل را بسپارد.

3 – اسناد اشاره شده در بند (2) فوق به دبیركل سپرده خواهند شد.

4 -الف – این پروتكل سه ماه پس از این كه اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق‌سپرده شدند، لازم‌الاجراء خواهد گردید، مشروط بر اینكه حداقل یكی از اسناد مزبور را‌یك كشور عضو موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) و حداقل یكی دیگر از اسناد مزبور را‌كشوری كه عضو موافقتنامه مادرید (‌استكهلم) نیست یا هر یك از سازمانهای اشاره شده ‌در جزء (ب) بند (1) سپرده باشد.

ب – درخصوص هركشور یا سازمان دیگر اشاره شده در بند (1)، این پروتكل سه‌ماه پس از اینكه موضوع تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق آن كشور یا سازمان به مدیركل‌اطلاع داده شد، لازم‌الاجرا خواهد گردید.

5 – هر كشور یا سازمان اشاره شده در بند (1) فوق می‌تواند به هنگام سپردن اسناد‌تصویب، قبولی یا تأیید یا الحاق خود به این پروتكل اعلام كند كه حمایت ناشی از هر ثبت‌بین‌المللی را كه طبق این پروتكل و قبل از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن پروتكل مزبور برای آن‌كشور انجام شده است را نمی‌توان به كشور مزبور تسری داد.

ماده 15 – لغو

1 – این پروتكل بدون محدودیت زمانی معتبر خواهد بود.

2 – هر طرف متعاهدی می‌تواند با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به مدیركل این‌پروتكل را لغو كند.

3 – لغو، یكسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیركل اعتبار قانونی خواهد‌یافت.

4 – هیچ طرف متعاهدی حق لغو مذكور در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از‌تاریخی كه پروتكل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده است، اعمال ‌نخواهد كرد.

5 –

الف – در مواردی كه علامت موضوع ثبت بین‌المللی، در تاریخ نافذشدن لغو در‌كشور یا سازمان بین‌الدولی لغوكننده معتبر باشد، مالك آن ثبت می‌تواند جهت ثبت همان‌علامت، تقاضانامه‌ای به اداره كشور یا سازمان بین‌الدولی لغوكننده تسلیم كند. تقاضانامه‌به نحوی تلقی خواهد شد كه گویی در تاریخ ثبت بین‌المللی طبق بند (4) ماده (3) یا در‌تاریخ ثبت گسترش قلمرو حمایت طبق بند (2) ماده (3 ثالث) تسلیم شده است و اگر ثبت‌بین‌المللی دارای حق تقدم باشد، ثبت اخیر از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اینكه :
‌یك – تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاریخ نافذشدن لغو، تسلیم شده‌باشد.
‌دو – كالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست كالاها و خدمات‌مشمول ثبت بین‌المللی در ارتباط با كشور یا سازمان بین‌الدولی لغوكننده باشند.
‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاكم، از جمله شرایط راجع به‌پرداخت هزینه‌ها رعایت شده باشد.

ب – مقررات جزء (‌الف) فوق همچنین در مورد هر علامتی اعمال خواهد شد كه‌موضوع یك ثبت بین‌المللی نافذ در قلمرو طرفهای متعاهد غیر از كشور یا سازمان‌بین‌الدولی لغوكننده در تاریخی باشد كه لغو اعتبار قانونی می‌یابد و مالك آن به دلیل لغو،‌دیگر حق تسلیم تقاضانامه‌های بین‌المللی طبق بند (1) ماده (2) را ندارد.

ماده 16 – امضاء، زبانها، وظایف نگهدارنده سند

1 – الف – این پروتكل در نسخه‌ای واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی‌امضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن برای امضاء در مادرید، نزد مدیركل‌سپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار یكسان خواهند داشت.

ب – مدیركل متون رسمی این پروتكل را، پس از مشاوره با حكومت‌ها و‌سازمانهای ذی‌نفع، به زبانهای عربی، چینی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی و روسی و‌به زبانهای دیگری كه ممكن است مجمع تعیین كند، تهیه خواهد كرد.

2 – این پروتكل تا تاریخ 10 دی 1368 (31 دسامبر 1989) در مادرید برای امضاء‌مفتوح خواهد ماند.

3 – مدیركل دو نسخه از متن امضاء شده این پروتكل را كه دولت اسپانیا تصدیق‌كرده است برای تمام دولتها و سازمانهای بین‌الدولی كه به عضویت این پروتكل در می‌آیند‌ارسال خواهد كرد.

4 – مدیركل این پروتكل را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

5 – مدیركل مراتب امضاء، سپردن اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق،‌لازم‌الاجراشدن این پروتكل و اصلاحات آن، هر اطلاعیه لغو و هر اعلامیه پیش‌بینی شده‌ در این پروتكل را به اطلاع تمام دولتها و سازمانهای بین‌المللی كه ممكن است به عضویت‌این پروتكل در آیند یا عضو آن هستند، خواهد رساند.

آیین‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل ‌مربوط به موافقتنامه مذكور
‌قابل اجراء از دهم آبانماه 1379 (‌اول نوامبر 2000)
فهرست مواد :
‌-فصل اول – مقررات عمومی
‌-ماده اول – اصلاحات اختصاری
‌-ماده دوم – مكاتبات با دفتر بین‌المللی
‌-ماده سوم – نمایندگی در دفتر بین‌المللی
‌-ماده چهارم – محاسبه محدودیت‌های زمانی
‌-ماده پنجم – خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل
‌-ماده ششم – زبانها
‌-ماده هفتم – ابلاغ برخی مدارك و شرایط لازم
‌-فصل دوم – اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده هشتم – متقاضیان متعدد
‌-ماده نهم – مدارك لازم برای اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده دهم – هزینه‌های قانونی مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی
‌-ماده یازدهم – نقص‌های مربوط به مواردی غیر از موارد مربوط به طبقه‌بندی كالاها‌و خدمات و نحوه درج آنها
‌-ماده دوازدهم – نقص‌های مربوط به طبقه‌بندی كالاها یا خدمات
‌-ماده سیزدهم – نقص‌های مربوط به نحوه درج كالاها و خدمات
‌-فصل سوم – ثبت بین‌المللی
‌-ماده چهاردهم – ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی
‌-ماده پانزدهم – تاریخ ثبت بین‌المللی در موارد خاص
‌-فصل چهارم – شرایط و مقتضیات حاكم در كشورهای متعاهد كه برثبت بین‌المللی تأثیر ‌می‌گذارد
‌-ماده شانزدهم – مهلت اعلام مردودیت موقت در صورت وصول اعتراض
‌-ماده هفدهم – رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت
‌-ماده هجدهم – اخطارهای ناقص مبنی‌بر رد موقت
‌-ماده نوزدهم – ابطال در كشورهای متعاهد تعیین شده
‌-ماده بیستم – محدودیت حق تصرف مالك ثبت
‌-ماده بیستم مكرر – واگذاری حق اجازه استفاده
‌-ماده بیست و یكم – جایگزین كردن یك ثبت ملی یا منطقه‌ای با یك ثبت بین‌المللی
‌-ماده بیست و دوم – ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبدأ، ختم اعتبار ثبت حاصل از‌اظهارنامه مبدأ، یا ختم اعتبار ثبت مبدأ
‌-ماده بیست و سوم – تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبدأ، تقسیم یا ادغام ثبت‌های‌بین‌المللی حاصل از آنها، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبدأ
‌-فصل پنجم – تعیین متعاقب یك یا چند كشور، تغییرات
‌-ماده بیست و چهارم – تعیین یك كشور یا چند كشور پس از ثبت بین‌المللی
‌-ماده بیست و پنجم – درخواست ثبت تغییر، درخواست ثبت ابطال
‌-ماده بیست و ششم – نقص‌های مربوط به درخواست ثبت تغییر و ثبت ابطال ثبت
‌-ماده بیست و هفتم – ثبت و ابلاغ تغییر یا ابطال ثبت، ادغام ثبت بین‌المللی،‌اعلامیه‌ای مبنی‌بر اینكه تغییر در –مالكیت یا محدودیت فاقد اعتبار است
‌-ماده بیست و هشتم – تصحیح دفاتر ثبت بین‌المللی
‌-فصل ششم – تمدیدمدت
‌-ماده بیست و نهم – اعلام غیررسمی انقضاء مدت
‌-ماده سی‌ام – جزئیات مربوط به تمدید مدت
‌-ماده سی و یكم – ثبت تمدید مدت، ابلاغ آن و گواهینامه آن
‌-فصل هفتم – مجله و بانك اطلاعاتی
‌-ماده سی و دوم – مجله
‌-ماده سی و سوم – بانك اطلاعاتی الكترونیكی
‌-فصل هشتم – هزینه‌های رسمی
‌-ماده سی و چهارم – مبلغ و نحوه پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده سی و پنجم – وجه رایج برای پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده سی و ششم – معافیت از پرداخت
‌-ماده سی و هفتم – توزیع هزینه‌های متم[متمم] و هزینه‌های تكمیلی
‌-ماده سی و هشتم – واریز هزینه‌های انفرادی به حسابهای كشورهای متعاهد‌ مربوطه
‌-فصل نهم – موارد متفرقه
‌-ماده سی و نهم – استمرار اعتبار ثبت‌های بین‌المللی در برخی دولتهای جانشین
‌-ماده چهلم – لازم‌الاجراء‌شدن، مقررات انتقالی
‌-ماده چهل‌و یكم – دستورالعمل‌های اداری

فصل اول – مقررات عمومی

ماده یكم – اصطلاحات اختصاری
‌در این آیین‌نامه :

1- « موافقتنامه» یعنی موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت بین‌المللی علائم مورخ25 فروردین 1270 (14 آوریل 1891)، تجدیدنظر شده در استكهلم به تاریخ 23 تیر1346 (14 ژوئیه 1967) و اصلاح شده در تاریخ 6 مهر1358 (‌دوم اكتبر 1979).

2 – ‹‹پروتكل›› یعنی پروتكل مربوط به موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت‌بین‌المللی علائم مصوب 6 تیر 1368 (27 ژوئن 1989) در مادرید.

3 – «عضو متعاهد» یعنی هر كشوری كه در موافقتنامه عضویت دارد یا هر دولت یا‌سازمان بین دولتی كه در پروتكل عضویت دارد.

4 – «كشور متعاهد» یعنی عضو متعاهد كه یك كشور است.

5 – «سازمان متعاهد» یعنی عضو متعاهدی كه یك سازمان بین‌الدولی است.

6 – «ثبت بین‌المللی» یعنی ثبت یك علامت تجاری كه حسب مورد تحت‌موافقتنامه یا پروتكل یا هر دو آنها انجام شده باشد.

7 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی» یعنی اظهارنامه‌ای برای ثبت بین‌المللی كه بر‌حسب مورد تحت موافقتنامه یا پروتكل یا هر دو آنها تسلیم شده است.

8 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه است» یعنی اظهارنامه ‌بین‌المللی كه اداره مبدأ آن عبارت است از اداره :
– كشوری كه مقید به رعایت مفاد موافقتنامه می‌باشد ولی مكلف به رعایت مفاد‌پروتكل نمی‌باشد یا،
– كشوری كه مقید به رعایت مفاد موافقتنامه و پروتكل می‌باشد اگر كلیه كشورهای‌ تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین‌المللی مكلف به رعایت مفاد موافقتنامه باشند (‌اعم از‌اینكه كشورهای مذكور مكلف به رعایت مفاد پروتكل باشند یا خیر)

9 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل است» یعنی اظهارنامه‌ بین‌المللی كه اداره مبدأ آن عبارت است از اداره:
– كشوری كه مكلف به رعایت مفاد پروتكل است و مكلف به رعایت مفاد‌موافقتنامه نمی‌باشد، یا
– متعلق به یك سازمان متعاهد است.
– متعلق به كشوری كه مكلف به رعایت مفاد موافقتنامه و همچنین پروتكل است‌اگر در اظهارنامه ثبت بین‌المللی مراتب تعیین كشوری كه مكلف به رعایت موافقتنامه است‌ قید نشده باشد،

10 – «اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و پروتكل است» یعنی اظهارنامه ‌بین‌المللی كه اداره مبدأ آن اداره كشوری است كه مكلف به رعایت مفاد موافقتنامه و‌همچنین پروتكل است و اظهارنامه مذكور براساس یك ثبت تقاضا شده است و حاوی‌ مراتب تعیین كشورهای زیر است :
– تعیین حداقل یك كشور مقید به رعایت مفاد موافقتنامه (‌اعم از اینكه كشور‌مذكور ملزم و متعهد به رعایت مفاد پروتكل باشد یا خیر(
– تعیین حداقل یك كشور كه مكلف به رعایت مفاد پروتكل باشد ولی مكلف به‌ رعایت مفاد موافقتنامه نباشد یا تعیین حداقل یك سازمان متعاهد.

11- « متقاضی» یعنی یك شخصیت حقوقی كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی به‌ نام او‌تسلیم شده است.

12- «شخصیت حقوقی» یعنی یك شركت، مؤسسه یا سایر گروهها یا سازمانها كه ‌تحت قوانین حاكم بر آن، قادر به تحصیل حقوق، قبول مسؤولیت و طرح دعوی در‌دادگاههای قانونی باشد یا بتوان علیه آنها اقامه دعوی نمود.

13 -«اظهارنامه مبدأ» یعنی اظهارنامه ثبت یك علامت كه در اداره یك عضو‌متعاهد تسلیم شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین‌المللی علائم است.

14 -« ثبت مبدأ» یعنی ثبت یك علامت تجاری كه توسط اداره یك عضو متعاهد‌انجام شده و مبنای اظهارنامه ثبت بین‌المللی آن علامت می‌باشد.

15 -«تعیین» یعنی تقاضای توسعه حیطه حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) طبق بند یك‌ یا دو ماده (3 مكرر) موافقتنامه یا بند یك یا دو ماده (3 مكرر) پروتكل، كلمه مذكور به‌ معنای توسعه‌ای كه در دفاتر ثبت بین‌المللی ذكر شده است نیز می‌باشد.

16 -«عضو متعاهد تعیین شده» یعنی عضو متعاهدی كه طبق بندهای یك یا دو‌ماده (3 مكرر) موافقتنامه یا بندهای یك یا دو ماده (3 مكرر) پروتكل برای آن تقاضای‌توسعه حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفتر ثبت بین‌المللی منعكس‌شده باشد.

17 -«عضو متعاهد كه طبق موافقتنامه تعیین شده است» یعنی یك عضو متعاهد‌تعیین شده كه طبق بندهای یك یا دو ماده (3 مكرر) موافقتنامه برای آن تقاضای حمایت (‌توسعه منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین‌المللی منعكس شده باشد.

17 مكرر – «‌عضو متعاهد كه مراتب تعیین آن تابع موافقتنامه است» یعنی كشور‌متعاهدی كه طبق موافقتنامه تعیین شده است یا هرگاه تغییر در مالكیت ثبت شده باشد و‌كشور متعاهد مالك تابع موافقتنامه باشد، كشور متعاهد تعیین شده‌ای كه تابع موافقتنامه‌ است.

18 – «عضو متعاهد كه طبق پروتكل تعیین شده است» یعنی عضو متعاهد تعیین‌شده كه طبق بندهای یك یا دو ماده (3 مكرر) پروتكل برای آن تقاضای حمایت (‌توسعه‌منطقه‌ای) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بین‌المللی منعكس شده باشد.

19 -«اخطار رد موقت» یعنی اعلامیه صادرشده توسط اداره عضو تعیین شده طبق‌بند یك ماده (5) موافقتنامه یا بند یك ماده (5) پروتكل.

19 مكرر – «‌ابطال» یعنی تصمیم اتخاذ شده توسط مقام صلاحیتدار (‌اعم از اداری‌یا قضایی) یك عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر ابطال و رفع اثر یك ثبت بین‌المللی‌درخصوص كلیه یا بخشی از كالاها یا خدمات مشمول تعیین آن عضو متعاهد و در قلمرو‌آن.

20 -«مجله» یعنی مجله ادواری كه در ماده (32) آیین‌نامه به آن اشاره شده است.

21 -«مالك» یعنی شخصیت حقوقی یا حقیقی كه ثبت بین‌المللی به‌نام او در دفاتر‌ثبتی بین‌المللی انجام شده است.

22 – «طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری» یعنی طبقه‌بندی تحت موافقتنامه ‌وین برای طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم مورخ 22 خرداد 1352 (‌دوازدهم‌ژوئن 1973) .

23 – «طبقه‌بندی بین‌المللی كالا و خدمات» یعنی طبقه‌بندی تحت موافقتنامه نیس‌ درخصوص طبقه‌بندی بین‌المللی كالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم مورخ 25 خرداد1336 (15 ژوئن 1957)، تجدیدنظر شده در استكهلم به تاریخ 23 تیر 1346 (14 ژوئیه1967) و درژنو به تاریخ 23 اردیبهشت1356 (13 مه 1977).

بند 24- «دفتر ثبت بین‌المللی» یعنی مجموعه رسمی داده‌های مربوط به ثبتهای ‌بین‌المللی كه توسط دفتر بین‌المللی نگهداری می‌شوند كه داده‌های مذكور بدون توجه به‌ وسائلی كه در آن ذخیره می‌شوند، به اجازه یا تجویز موافقتنامه، پروتكل یا آیین‌نامه‌اجرائی آنها ضبط و ثبت شده‌اند.

25 – «اداره» یعنی اداره عضو متعاهد كه مسؤولیت ثبت علائم را به‌عهده دارد، یا‌اداره مشترك كه در ماده (9 رابع) موافقتنامه یا ماده (9 رابع) پروتكل یا هر دو آنها به آن‌اشاره شده است.

26 – «اداره مبدأ» یعنی اداره كشور مبدأ مندرج در بند (3) ماده (1) موافقتنامه و‌بند (2) ماده (2) پروتكل یا هر دو آنها برحسب مورد.

26 مكرر – «‌كشور عضو متعاهد مالك» یعنی؛
– كشور متعاهدی كه اداره آن كشور همان اداره مالك است، یا
– هرگاه تغییر مالكیت ثبت شده باشد كشور متعاهد یا یكی از كشورهای متعاهدی ‌كه در مورد آن مالك توانسته باشد شرایط مندرج در بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه ‌و یا ماده (2) پروتكل را جهت احراز مالكیت ثبت بین‌المللی رعایت كرده باشد.

27 -«فرم رسمی» یعنی فرمی كه توسط دفتر بین‌المللی تهیه شده است یا هر فرم‌دیگری كه دارای همان چارچوب و محتویات است.

28 – «هزینه‌های مقرره» یعنی هزینه‌های مربوطه كه در لیست هزینه‌ها درج ‌شده‌اند.

29 – «دبیركل» یعنی دبیركل سازمان جهانی مالكیت معنوی.

30 – «دفتر بین‌المللی» یعنی دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالكیت معنوی.

31 – «دستورالعمل‌های اداری» یعنی دستورالعمل‌های مندرج در ماده (41)‌ آیین‌نامه.

بند 24- «دفتر ثبت بین‌المللی» یعنی مجموعه رسمی داده‌های مربوط به ثبتهای ‌بین‌المللی كه توسط دفتر بین‌المللی نگهداری می‌شوند كه داده‌های مذكور بدون توجه به‌ وسائلی كه در آن ذخیره می‌شوند، به اجازه یا تجویز موافقتنامه، پروتكل یا آیین‌نامه‌اجرائی آنها ضبط و ثبت شده‌اند.

ماده 2 – مكاتبات با دفتر بین‌المللی
‌كلیه مكاتبات ارسالی به دفتر بین‌المللی طبق شرایط مندرج در دستورالعمل‌های‌اداری انجام خواهند شد.

ماده 3 – نمایندگی در دفتر بین‌المللی

1 – (نماینده، نشانی نماینده، تعداد نمایندگان)

الف – متقاضی یا مالك می‌تواند نماینده‌ای در دفتر بین‌المللی داشته باشد.

ب – نشانی نماینده :
)1 -( درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند در‌حیطه قلمرو عضو متعاهد كه ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه است، خواهد بود.
(2) – درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل هستند در‌حیطه قلمرو عضو متعاهد كه ملزم به رعایت مفاد پروتكل است، خواهد بود.
(3)- درخصوص اظهارنامه‌های بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل‌هستند در حیطه قلمرو یك عضو متعاهد خواهد بود.
(4)- درخصوص یك ثبت بین‌المللی، درحیطه قلمرو یك عضو متعاهد خواهد‌بود.

ج – متقاضی یا مالك می‌توانند فقط یك نماینده داشته باشند. هرگاه چندین‌نماینده منصوب شده باشند، فقط اولین نماینده‌ای كه در فهرست مربوطه ذكر شده است‌به عنوان نماینده تلقی و در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد.

د – هرگاه یك شركت یا اداره متشكل از چندین وكیل یا عامل ثبت علائم و‌اختراعات به‌عنوان نماینده به دفتر بین‌المللی معرفی شده باشد، شركت یا اداره مذكور‌به‌عنوان نماینده تلقی خواهد شد.

2 – (منصوب كردن نماینده)

الف – نصب نماینده می‌تواند در اظهارنامه بین‌المللی انجام شود یا می‌توان این كار‌را هنگام تعیین متعاقب یا از طریق درخواستی طبق ماده (25) آیین‌نامه انجام داد.

ب – نصب نماینده می‌تواند از طریق مكاتبات جداگانه كه ممكن است به یك یا‌چند اظهارنامه بین‌المللی یا ثبت بین‌المللی خاص و یا به كلیه اظهارنامه‌های بین‌المللی یا‌ثبت بین‌المللی آتی متقاضی یا مالك مربوط باشند، انجام گیرد. مكاتبات ذكر شده باید از‌طریق افراد زیر به دفتر بین‌المللی تسلیم شوند :
(1) – توسط متقاضی، مالك یا نماینده تعیین شده.
(2) – توسط اداره كشور متعاهد مالك، یا
‌مكاتبات یادشده باید توسط متقاضی، یا مالك یا اداره‌ای كه از طریق آن تسلیم‌ می‌گردد امضاء شده باشد.

3 – (منصوب كردن نماینده به صورت ناقص یا خلاف قاعده(
‌الف – هرگاه نشانی نماینده در محدوده قلمرو ذكرشده در بند (1) (ب( این ماده ‌نباشد، دفتر بین‌المللی مراتب تعیین نماینده را باطل اعلام خواهد كرد و مراتب را به‌متقاضی یا مالك، نماینده مذكورواگر فرستنده یا ارسال كننده درخواست ثبت نمایندگی‌یك اداره باشد، به اداره مذكور عیناً اطلاع خواهد داد.
ب – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه مراتب نصب یك نماینده مفاد بند (2)‌فوق را رعایت نكرده است، مراتب را به متقاضی یا مالك، نماینده مذكور و اگر فرستنده‌درخواست ثبت نمایندگی یك اداره باشد، به اداره مذكور عیناً اطلاع خواهد داد.
ج – مادامی كه الزامات مربوطه طبق مفاد بند (1) (ب) و همچنین بند (2) این ماده ‌رعایت نشده باشد، دفتر بین‌المللی كلیه مكاتبات لازم را به شخص متقاضی یا مالك‌ارسال خواهد كرد.

4 – (ثبت و اعلام ثبت نصب یك نماینده، تاریخ آغاز اعتبار نصب نمایندگی)
‌الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه مراتب نصب نمایندگی با رعایت‌كلیه شرایط مربوط انجام شده است، مراتب نصب نمایندگی توسط مالك یا متقاضی را با‌ذكر نام و نشانی نماینده در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد كرد. در اینگونه موارد، تاریخ‌آغاز اعتبار نمایندگی تاریخی خواهد بود كه دفتر بین‌المللی اظهارنامه ثبت بین‌المللی،‌مراتب «‌تعیین متعاقب» یا درخواست یا هرگونه مكاتبات جداگانه كه در آنها نماینده نصب‌شده است را در آن تاریخ دریافت كرده است.
ب – دفتر بین‌المللی مراتب ثبت ذكر شده در جزء (‌الف) را عیناً به متقاضی یا مالك‌و همچنین نماینده او اطلاع خواهد داد. هرگاه مراتب نصب نماینده از طریق مكاتبات‌ جداگانه ارسالی توسط یك اداره صورت گرفته باشد، دفتر بین‌المللی مراتب ثبت‌نمایندگی را به اداره مذكور نیز ابلاغ خواهد كرد.

5 – (تأثیر نصب یك نماینده)

الف – به غیر از مواردی كه در این آیین‌نامه خلاف آن مقرر شده باشد، امضاء یك‌نماینده ثبت شده طبق بند (4) (ب) این ماده، به منزله امضاء متقاضی یا مالك خواهد بود.

ب – به غیر از مواردی كه در این آیین‌نامه صریحاً ذكر شده است دعوت‌نامه،‌اخطاریه یا هرگونه مكاتبات دیگر باید به متقاضی یا مالك و همچنین نماینده او ارسال‌گردد، دفتر بین‌المللی هرگونه دعوت‌نامه، اخطاریه یا هرگونه مكاتبات دیگر كه در غیاب‌نماینده قانونی باید به متقاضی یا مالك ارسال می‌شد را به نماینده قانونی مذكور در بند(4)(‌الف) این ماده ارسال خواهد كرد، هرگونه دعوت‌نامه، اخطاریه یا هرگونه مكاتبات دیگر‌كه به این ترتیب به نماینده قانونی ابلاغ و ارسال گردد دارای همان تأثیر و اعتباری است كه‌هنگام ارسال و ابلاغ به مالك یا متقاضی خواهد داشت.

ج – كلیه مكاتبات كه از جانب نماینده‌ای كه طبق بند (4) (‌الف) این ماده ثبت شده‌است به دفتر بین‌المللی ارسال می‌گردد، دارای همان تأثیر و اعتباری است كه اگر از جانب‌مالك یا متقاضی ارسال می‌شد، از آن برخوردار می‌گردید.

6 – (ابطال ثبت، تاریخ اجرای ابطال)

الف – هرگونه نمایندگی كه طبق بند (4) (‌الف) این ماده ثبت شده است درصورت‌وصول درخواست كتبی از جانب متقاضی، مالك یا نماینده قانونی كه توسط آنها امضاء‌شده باشد، باطل خواهد شد. هرگاه نماینده جدیدی منصوب شود یا درصورتی كه‌تغییری در مالكیت ثبت ایجاد شود و نماینده‌ای توسط مالك جدید ثبت بین‌المللی‌منصوب نشده باشد، مراتب نمایندگی توسط دفتر بین‌المللی به‌اعتبار مقام و سمت آن،‌باطل خواهد شد.

ب – مشروط بر رعایت جزء (ج)، مراتب ابطال نمایندگی از تاریخ دریافت‌مكاتبات مربوط توسط دفتر بین‌المللی معتبر و نافذ خواهد بود.

ج – هرگاه مراتب ابطال نمایندگی توسط نماینده درخواست گردد، ابطال از یكی از‌تاریخ‌های زیر كه مقدم بر دیگری باشد، معتبر و نافذ خواهد بود.
(1) – تاریخی كه در آن تاریخ دفتر بین‌المللی مكاتبات مبنی بر نصب نماینده جدید‌را دریافت نماید.
(2)- تاریخ انقضاء مدت دو ماه پس از دریافت درخواستی از جانب نماینده‌مبنی‌بر تقاضای ابطال نمایندگی.
‌تا تاریخ ابطال نمایندگی، كلیه مراسلات و مكاتبات مذكور در بند (5) (ب) این ماده‌توسط دفتر بین‌المللی به متقاضی یا مالك و همچنین نماینده او ارسال خواهد شد.

د – بلافاصله پس از دریافت درخواست ابطال نمایندگی از جانب نماینده، دفتر‌بین‌المللی مراتب را عیناً به متقاضی یا مالك اعلام خواهد كرد و نسخه‌هائی از كلیه‌مكاتبات ارسال شده به نماینده و همچنین ارسال شده از جانب دفتر بین‌المللی به نماینده‌را كه ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ اعلامیه مذكور ارسال شده‌اند به این اعلامیه‌ ضمیمه كرده و ارسال خواهد كرد.

هـ – پس از مشخص‌شدن تاریخ ثبت ابطال نمایندگی، دفتر بین‌المللی مراتب ابطال‌نمایندگی را عیناً به نماینده‌ای كه نمایندگی او باطل شده است، به متقاضی و مالك مربوط‌وهرگاه مراتب نصب نماینده توسط اداره‌ای انجام شده باشد، به آن اداره ابلاغ خواهد كرد.

ماده 4 – محاسبه محدودیتهای زمانی

1- (دوره‌های زمانی كه به صورت سال ذكر می‌شوند) هر دوره زمانی كه به صورت‌سال ذكر شده است در سال بعدی، در ماهی با همان نام و روزی با همان عدد كه واقعه‌مربوطه در آن ماه و روز اتفاق افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است، منقضی‌خواهد گردید. به استثناء مواردی كه آغاز دوره زمانی 29 فوریه باشد و در سال بعدی ماه‌فوریه 28 روزه باشد، در این صورت دوره زمانی مذكور در تاریخ 28 فوریه برابر با 9 اسفند ‌منقضی خواهد شد.

2 – (دوره‌های زمانی كه به‌صورت ماه ذكر می‌شوند) هر دوره زمانی كه به صورت‌ماه ذكر شده است در ماه بعدی و در روزی با همان عدد روزی كه واقعه در آن روز اتفاق‌افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است منقضی خواهد گردید به استثناء‌مواردی كه ماه بعدی دارای روزی با همان عدد نباشد، در این صورت دوره مذكور در پایان‌آن ماه منقضی خواهد شد.

3 – (دوره‌های زمانی كه به روز ذكر می‌شوند) محاسبه هر دوره زمانی كه به روز ذكر‌می‌شود از یك روز پس از روزی كه رویداد مربوطه اتفاق افتاده است آغاز و پس از گذشت‌تعداد روزهای تعیین شده پایان خواهد یافت.

4 – (انقضاء در روزی كه در آن روز دفتر بین‌المللی یا یك اداره برای عموم تعطیل‌است) اگر دوره‌ای زمانی در روزی خاتمه یابد كه در آن روز دفتر بین‌المللی یا اداره مربوطه‌برای عموم تعطیل است، دوره مذكور، با وجود بندهای (1) الی (3) این ماده، در اولین‌روز كاری پس از تعطیلی مذكور، منقضی خواهد شد.

5- (ذكر تاریخ انقضاء) در كلیه مكاتباتی كه در آنها دفتر بین‌المللی یك محدوده یا‌دوره زمانی را ابلاغ می‌نماید، دفتر مذكور باید تاریخ انقضاء مدت مذكور را طبق بندهای (1) الی (3) این ماده قید نماید.

ماده 5 – خدمات نامنظم و نامرتب پستی و تحویل

1- (مراسلات و مكاتباتی كه از طریق پست ارسال می‌شوند.)
‌هرگاه یك شخص ذی‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقررمكاتباتی یا مراسلاتی را‌برای دفتر بین‌المللی از طریق پست ارسال نماید، اگر شخص مذكور بتواند دلایل و مدارك‌ كافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارائه نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهد‌شد:

1) – مدارك و دلایلی دال بر اینكه مكاتبات مربوطه حداقل پنج روز قبل ازانقضاء‌ مهلت مقرر ارسال شده‌اند یا مدارك و دلایلی دال بر اینكه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات پستی مربوطه به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف كرده است و اینكه مكاتبات مربوطه‌حداكثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده‌اند،

2)- مداركی دال بر اینكه اطلاعات مربوط به ارسال مكاتبات یا مراسلات توسط‌خدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

3)- هنگامی كه كلیه خدمات پستی در مواقع عادی ظرف مدت دو روز از تاریخ ‌ارسال به دست دفتر بین‌المللی نمی‌رسند، مدارك دال بر اینكه مكاتبات مربوط از طریق‌خدمات پستی ارسال شده است كه از طریق آن عموماً ظرف مدت دو روز از تاریخ ارسال‌به دست دفتر بین‌المللی می‌رسد یا اینكه به وسیله پست هوائی ارسال شده‌اند.

2- (مراسلات و مكاتباتی كه از طریق سیستم تحویل فوری ارسال می‌شوند(
‌هرگاه یك شخص ذی‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقرر مكاتباتی یا مراسلاتی را‌برای دفتر بین‌المللی از طریق «‌یك سیستم خدمات تحویل فوری» ارسال نماید، اگر‌شخص مذكور بتواند دلایل و مدارك كافی دال بر وجود موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارائه‌نماید، مراتب تأخیر وی عفو خواهد شد:

1) – مدارك و دلایلی دال بر اینكه مكاتبات مربوط حداقل پنج روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر ارسال شده‌اند یا مدارك و دلایلی دال بر اینكه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات تحویل فوری به دلیل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلایای طبیعی یا دلایل مشابه فعالیت خود را متوقف كرده است و اینكه مكاتبات مربوطه‌حداكثر قبل از پایان پنج روز پس از آغاز خدمات پستی ارسال شده‌اند.

2) – مداركی دال بر اینكه اطلاعات مربوط به ارسال مكاتبات یا مراسلات توسط‌ خدمات پستی در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

3- (محدودیت زمانی برای عفو) عدم رعایت مهلت‌های مقرر شده در این ماده‌تنها در مواردی بخشوده می‌شوند كه مدارك یا مستندات مذكور در بندهای (1) یا (2) و‌مكاتبات و نامه‌ها یا نسخه‌های ثانی آنها حداكثر قبل از شش ماه پس از انقضاء مهلت مقرر‌توسط دفتر بین‌المللی دریافت گردد.

4 – (اظهارنامه ثبت بین‌المللی و مراتب تعیین متعاقب) هرگاه دفتر بین‌المللی‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین متعاقب را پس از انقضاء مدت دو ماهه مندرج ‌در بند (4) ماده (3) موافقتنامه، بند (4) ماده (3 ( پروتكل و بند (6) (ب) ماده (24) این‌آیین‌نامه دریافت نماید، و اداره مربوطه اعلام نماید كه تأخیر در دریافت در نتیجه شرایط و‌مقتضیات مندرج در بندهای (1) یا (2) این ماده صورت گرفته است، مفاد بندهای (1) یا(2) یا (3) صادق خواهند بود.

ماده 6 – زبانها

1 -( اظهارنامه ثبت بین‌المللی)
‌الف – كلیه اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند به زبان‌فرانسه تنظیم خواهند شد.
ب – كلیه اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل یا پروتكل و‌همچنین موافقتنامه هستند بنابر تصمیم اداره مبدأ به زبان فرانسه یا انگلیسی تنظیم‌خواهند شد یعنی به عبارت دیگر اداره مبدأ اجازه خواهد داد متقاضی یكی از دو زبان‌فرانسه یا انگلیسی را انتخاب نماید.

2 – (سایر مكاتبات به غیر از اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی)

الف – كلیه مكاتبات مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع ‌موافقتنامه هستند یا ثبتهای بین‌المللی ناشی از اینگونه اظهارنامه‌ها، مشروط بر رعایت‌مفاد بند (2) (5) ماده (17) و بند (3) همان ماده این آیین‌نامه، به زبان فرانسه خواهد بود‌ به استثناء مواردی كه ثبت بین‌المللی ناشی از اظهارنامه بین‌المللی كه منحصراً تابع‌موافقتنامه بوده است مشمول تعیین متعاقب طبق پروتكل باشد، در این صورت مفاد جزء(ب) همین بند صادق خواهد بود.

ب – هرگونه مكاتبات انجام شده مرتبط با اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً‌ تابع پروتكل یا پروتكل و همچنین موافقتنامه هستند یا ثبت بین‌المللی ناشی از آن، ‌مشروط به رعایت بند (2) (5) ماده (17) و بند (3( همان ماده این آیین‌نامه ؛
(1) – هرگاه مكاتبات مذكور توسط متقاضی یا مالك یا از طریق یك اداره به دفتر‌بین‌المللی ارسال شده باشد به زبان انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
(2) – هرگاه مكاتبات انجام شده حاوی اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت‌باشد كه طبق بند (5) (‌و) ماده (9) آیین‌نامه به اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا طبق شق (ب)(1) بند (3) ماده (24) آیین‌نامه به درخواست تعیین متعاقب ضمیمه می‌گردد، مكاتبات‌مذكور باید به هر زبانی كه در بند (2) ماده (7) آیین‌نامه مقرر شده است تنظیم شوند.
(3) – هرگاه مكاتبات انجام شده اعلامیه‌ای یا اخطاریه‌ای باشد كه توسط دفتر‌بین‌المللی صادر و به اداره‌ای خطاب شده است، مكاتبات مذكور باید به همان زبانی‌تنظیم شوند كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی تنظیم شده است مگر اینكه اداره مذكور به دفتر‌بین‌المللی اعلام كرده باشد كه كلیه اخطارها باید به زبان انگلیسی باشند یا كلیه اخطارها‌باید به زبان فرانسه باشند، هرگاه اخطار یا اعلامیه‌ای كه دفتر بین‌المللی صادركرده است در‌مورد ثبت بین‌المللی یك علامت در دفاتر ثبتی بین‌المللی باشد، اعلامیه مذكور زبانی كه‌اظهارنامه بین‌المللی به آن زبان توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است را منعكس‌ خواهد كرد.
4 – هرگاه مكاتبات انجام شده اعلامیه یا اخطاری باشد كه توسط دفتر بین‌المللی‌صادر و به متقاضی یا مالك خطاب شده است، مكاتبات مذكور باید به همان زبانی تنظیم‌شوند كه اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است مگر اینكه باوجود اینكه اظهارنامه‌بین‌المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است متقاضی یا مالك صریحاً اعلام كرده باشد كه‌مایل است چنین مكاتبات (‌اعلامیه یا اخطار) را به زبان انگلیسی دریافت كند، یا برعكس‌یعنی باوجود اینكه اظهارنامه بین‌المللی به زبان انگلیسی تنظیم شده است، متقاضی یا‌مالك صریحاً اعلام كرده باشد كه مایل است چنین مكاتبات (‌اعلامیه یا اخطار) را به زبان‌فرانسه دریافت كند.

3 – (ثبت و انتشار آگهی)

الف – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی، انتشار آگهی ثبت بین‌المللی حاصل از آن در مجله و هرگونه‌داده‌های دیگر كه طبق این آیین‌نامه درخصوص ثبت بین‌المللی مذكور باید آگهی شوند، به ‌زبان فرانسه خواهند بود.

ب – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع پروتكل یا پروتكل و همچنین‌ موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در دفاتر ثبتی بین‌المللی و انتشار آگهی ثبت بین‌المللی‌حاصل از آن در مجله و هرگونه داده‌های دیگر كه طبق این آیین‌نامه درخصوص ثبت‌بین‌المللی مذكور باید آگهی شوند به زبان فرانسه و انگلیسی خواهند بود. مراتب ثبت و‌آگهی ثبت بین‌المللی زبانی كه به آن زبان اظهارنامه بین‌المللی مذكور توسط دفتر بین‌المللی‌دریافت شده است را منعكس خواهد كرد.

ج – اگر مراتب تعیین متعاقب كه طبق پروتكل انجام شده است، اولین تعیین ‌متعاقب است كه طبق پروتكل در خصوص ثبت بین‌المللی معین انجام پذیرفته است، دفتر‌بین‌المللی به همراه انتشار آگهی مراتب مذكور در مجله، ثبت بین‌المللی را به زبان انگلیسی‌منتشر خواهد كرد و ثبت بین‌المللی را مجدداً به زبان فرانسه منتشر خواهد كرد. پس از آن،‌مراتب تعیین متعاقب در دفاتر ثبت بین‌المللی به زبان فرانسه و انگلیسی ثبت خواهد شد.‌ مراتب ثبت در دفتر ثبت بین‌المللی و همچنین انتشار هرگونه داده‌هائی كه باید تحت این‌آیین‌نامه درخصوص ثبت بین‌المللی ثبت و سپس در مجله منتشر شوند، به زبانهای ‌انگلیسی و فرانسه انجام خواهند شد.

4 – (ترجمه)

الف – مدارك و اسنادی كه برای تهیه اخطاریه یا اعلامیه‌های موضوع بند (2) (ب)(3) و (4) این ماده و همچنین برای ثبت و نشر آگهی طبق بند (3) (ب) و (ج) این ماده‌ ضروری هستند، توسط دفتر بین‌المللی از زبان فرانسه به انگلیسی یا از انگلیسی به فرانسه‌ ترجمه خواهند شد. متقاضی یا مالك، می‌تواند یك نسخه ترجمه پیشنهادی از هر متنی كه‌در اظهارنامه بین‌المللی یا تقاضای تعیین متعاقب ذكر شده است تهیه و به اظهارنامه یا‌تقاضای مزبور ضمیمه نماید اگر به نظر دفتر بین‌المللی ترجمه پیشنهادی مذكور صحیح‌نباشد، دفتر بین‌المللی از متقاضی یا مالك دعوت خواهد كرد تا نظر خود را در مورد‌ تصحیحات لازم ارائه نماید و ظرف یك ماه پس از دعوت مذكور نسبت به اصلاح ترجمه‌ اقدام خواهد كرد.

ب – باوجود جزء (‌الف) فوق، دفتر بین‌المللی علامت را ترجمه نخواهد كرد.‌هرگاه، طبق بند (4) ب (3) ماده (9) یا بند (3) (ج) ماده (24) این آیین‌نامه، متقاضی یا‌مالك ترجمه یا ترجمه‌هائی از علامت را ارائه دهد، دفتر بین‌المللی صحت چنین‌ترجمه‌هائی را كنترل نخواهد كرد.

ماده 7 – ابلاغ برخی شرایط و مدارك لازم

1 – (حذف شد).

2 – (قصد استفاده از علامت)
‌هرگاه یك عضو متعاهد، به عنوان كشور عضوی كه طبق پروتكل تعیین شده است،‌اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت را درخواست نماید، مراتب مذكور را به دبیركل‌اعلام خواهد كرد. هرگاه كشور عضو مذكور اعلام نماید كه درخواست مزبور باید روی فرم‌رسمی جداگانه‌ای تنظیم و توسط شخص متقاضی امضاء شود و به اظهارنامه بین‌المللی‌ضمیمه گردد، هنگام اعلام مراتب مذكور به دبیركل، باید طی نامه‌ای متن دقیق اعلامیه‌مورددرخواست را نیز به دبیركل تسلیم نماید. هرگاه آن كشور عضو اعلام نماید كه باوجود‌اینكه اظهارنامه بین‌المللی به زبان فرانسه تنظیم شده است، اعلامیه فوق باید به زبان‌انگلیسی باشد و یا برعكس، باوجود اینكه اظهارنامه بین‌المللی به زبان انگلیسی تنظیم‌شده است، اعلامیه فوق باید به زبان فرانسه تنظیم گردد، زبان موردنظر باید در اعلامیه‌تحویلی به دبیركل مشخص گردد.

3 – (ابلاغ)

الف – هرنوع ابلاغیه مندرج در بند (2) فوق ممكن است هنگام تحویل سند‌الحاق، پذیرش یا امضاء پروتكل توسط كشور عضو تسلیم گردد و تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیه‌مذكور همان تاریخ لازم‌الاجراشدن پروتكل درخصوص كشور عضوی است كه ابلاغیه ‌مذكور را تحویل داده است. این ابلاغیه را می‌توان متعاقباً نیز تحویل داد كه در این صورت‌تاریخ آغاز اعتبار و اجرای آن سه ماه پس از دریافت آن توسط دبیركل درخصوص ثبت‌بین‌المللی كه تاریخ آن همان تاریخ یا بعد از تاریخ آغاز اعتبار ابلاغیه توسط دبیركل است‌یا هر تاریخ دیگری كه در ابلاغیه ذكر شده باشد، خواهد بود.

ب – هر نوع ابلاغیه كه طبق بند (1) كه قبل از 12 مهر ماه 1380 (4 اكتبر 2001)‌ معتبر بوده یا طبق بند(2) تنظیم شده است را می‌توان در صورت تمایل در هر زمان مسترد‌نمود. اعلامیه استرداد به دبیركل ارسال خواهد شد. مراتب استرداد پس از دریافت‌اعلامیه استرداد توسط دبیركل یا در هر تاریخ دیگری كه در اعلامیه مذكور ذكر شده است،‌معتبر خواهد بود.

فصل دوم – اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی

ماده 8 – متقاضیان متعدد

1 – (دو یا چند متقاضی كه منحصراً به تابعیت از موافقتنامه یا به تبعیت از‌موافقتنامه و همچنین پروتكل اظهارنامه‌ای را تسلیم می‌كنند.)
‌دو یا چند متقاضی می‌توانند متفقاً اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه به تابعیت از‌موافقتنامه یا موافقتنامه و همچنین پروتكل را تسلیم نمایند به شرطی كه ثبت مبدأ علامت‌متعلق به همه آنها باشد و اینكه، طبق بند (3) ماده (1) موافقتنامه، كشور مبدأ كلیه‌ متقاضیان یك كشور باشد.

2 – (دو یا چند متقاضی كه منحصراً طبق مفاد پروتكل اظهارنامه‌ای را تقاضا‌می‌كنند.)
‌دو یا چند متقاضی می‌توانند اظهارنامه ثبت بین‌المللی را منحصراً به تابعیت از‌پروتكل تقاضانمایند به شرطی كه اظهارنامه مبدأ توسط آنها به صورت متفق تسلیم شده‌باشد یا ثبت مبدأ متعلق به همه آنها باشد و به شرطی كه هر یك از آنها، درخصوص عضو‌متعاهدی كه اداره آن اداره مبدأ است، طبق مفاد بند (1) ماده (2) پروتكل، صلاحیت ‌تسلیم اظهارنامه بین‌المللی را داشته باشد.

ماده 9 – مدارك لازم برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی

1 – (تسلیم مدارك)
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد.

2 – (فرم و امضاء)
‌الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی روی فرم رسمی تنظیم و در یك نسخه تسلیم ‌خواهد شد.
ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ امضاء و هرگاه اداره مبدأ مقتضی‌ بداند متقاضی نیز آن را امضاء می‌نماید. هرگاه اداره مبدأ امضاء اظهارنامه ثبت بین‌المللی‌توسط متقاضی را ضروری تشخیص ندهد ولی اجازه دهد كه نامبرده نیز آن را امضاء كند،‌متقاضی می‌تواند اظهارنامه را امضاء نماید.

3 – (هزینه‌ها)
‌هزینه‌های مقرر مربوط به اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق مفاد مواد (10)، (34) و(35) این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.

4 – (محتویات اظهارنامه‌های بین‌المللی)

الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی مطالب زیر خواهد بود:

1) – نام متقاضی، طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

2) – نشانی متقاضی، طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

3) – نام و نشانی نماینده یا وكیل، (‌اگر وكیل یا نماینده‌ای وجود داشته باشد.)،‌طبق مفاد دستورالعمل‌های اداری.

4) – هرگاه طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی، متقاضی مایل‌باشد از مزایای حق تقدم اظهارنامه مقدم استفاده نماید، اعلامیه‌ای مبنی‌بر ادعای حق‌تقدم اظهارنامه مقدم كه در آن نام اداره‌ای كه در آن اداره اظهارنامه مذكور تسلیم شده به‌همراه شماره و تاریخ آن ذكر خواهد شد، در صورتی كه كالاها و خدمات اظهارنامه مقدم‌كه حق تقدم آن ادعا شده است كمتر از كالا و خدمات اظهارنامه بین‌المللی باشد، كالاها و‌خدماتی كه حق تقدم آنها ادعا شده است نیز در اظهارنامه بین‌المللی قید می‌گردد.

5) – نمونه‌ای از علامت كه در كادر مربوطه در فرم رسمی قرار می‌گیرد، نمونه‌مذكور كاملاً روشن و واضح خواهد بود و رنگی یا سیاه و سفیدبودن آن به این نكته بستگی‌دارد كه آیا علامت مذكور در اظهارنامه مبدأ و یا ثبت مبدأ به‌صورت رنگی یا سیاه و سفید‌بوده است. اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ رنگی باشد، در اظهارنامه بین‌المللی نیز به صورت‌رنگی خواهد بود و اگر در اظهارنامه یا ثبت مبدأ به‌صورت سیاه و سفید باشد در اظهارنامه‌بین‌المللی نیز به صورت سیاه و سفید درج خواهد شد.

6) – هرگاه متقاضی مایل باشد كه علامت موردنظر با حروف استاندارد و‌مشخصی درج شود، مراتب باید در اظهارنامه بین‌المللی عیناً قید شود.

7) – هرگاه رنگ به عنوان صفت مشخصه علامت ادعا شود یا هرگاه متقاضی رنگ‌بخصوصی را به عنوان ویژگی خاص علامت ادعا كند و آن علامت در اظهارنامه مبدأ یا‌ثبت مبدأ بصورت رنگی باشد، مراتب مذكور باید در اظهارنامه منعكس شود و همچنین‌رنگ یا تركیبی از رنگهای ادعا شده نیز به حروف در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهند شد‌و هرگاه نمونه علامت كه طبق بند (5) فوق تسلیم شده است به صورت سیاه و سفید‌ باشد، یك نمونه رنگی آن در اظهارنامه الصاق خواهد شد.

7مكرر) – هرگاه علامت موضوع اظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ حاوی رنگ یا تركیبی‌از رنگها باشد مراتب عیناً قید خواهد شد.

8) – هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ مربوط به یك علامت سه بعدی‌باشد، عبارت «‌سه بعدی» در اظهارنامه بین‌المللی ذكر خواهد شد.

9)- هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یك علامت صوتی مربوط باشد،‌عبارت «‌علامت صوتی» در اظهارنامه بین‌المللی ذكر خواهد شد.

10)- هرگاه اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ به یك «‌علامت جمعی» یا«‌علامت گواهی‌كننده» یا «‌علامت ضمانت» مربوط باشد، مراتب عیناً در اظهارنامه‌ بین‌المللی ذكر خواهد شد.

11) – هرگاه در اظهارنامه مبدأ یا تصدیق ثبت مبدأ علامت با استفاده از حروف‌توصیف شده باشد، و متقاضی مایل باشد آن توصیف در اظهارنامه بین‌المللی نیز درج‌شود یا اداره مبدأ درج آن را درخواست نماید، توصیف مذكور عیناً در اظهارنامه بین‌المللی‌درج خواهد شد، هرگاه توصیف مذكور در اظهارنامه مبدأ به زبانی غیر از زبانی كه با آن‌اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است درج شده باشد، توصیف موردنظر در اظهارنامه‌بین‌المللی به زبانی درج خواهد شد كه اظهارنامه بین‌المللی به آن زبان تنظیم شده است.

12) – هرگاه علامت متشكل باشد از یا حاوی مطالبی باشد كه با حروفی غیر از‌حروف لاتین نوشته شده‌اند یا حاوی اعدادی به‌غیرازاعداد عربی یا رومی باشد، ‌نویسه‌گردانی (‌آوانویسی) مطالب فوق به حروف لاتین یا اعداد عربی در اظهارنامه مذكور‌درج خواهد شد، نویسه گردانی به حروف لاتین به پیروی از قوانین آوائی و صوتی زبانی ‌خواهد بود كه به آن زبان اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است.

13) – نام كالاها و خدماتی كه برای آنها ثبت بین‌المللی علامت درخواست‌می‌گردد، كالاها و خدمات مزبور باید در یك طبقه مناسب طبق طبقه‌بندی بین‌المللی‌كالاها و خدمات طبقه‌بندی شوند و عددی كه نمایانگر هر طبقه است قبل از كالاها یا‌خدمات آن ذكر خواهد شد و كالاها و خدمات با رعایت ترتیب طبقات طبقه‌بندی‌بین‌المللی درج خواهند شد، كالاها و خدمات دقیقاً درج خواهند شد كه این كار ترجیحاً با‌استفاده از فهرست طبقه‌بندی بین‌المللی كه به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است انجام‌خواهد شد، اظهارنامه بین‌المللی می‌تواند حاوی مراتب محدودیت كالاها یا خدمات‌موردنظر برای یك یا چند عضو متعاهد تعیین شده باشد، مراتب محدودیت كالاها یا‌خدمات برای هر عضو متعاهد می‌تواند متفاوت باشد،

14) – مبلغ هزینه‌های قانونی پرداخت شده و روش پرداخت آن، یا دستورات‌مربوطه مبنی‌بر اینكه مبلغ موردنظر به حسابی كه توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده واریز‌گردد، مشخصات عضوی كه مبلغ را پرداخت خواهد كرد یا دستورات فوق‌الذكر را صادر‌كرده است نیز در اظهارنامه بین‌المللی قید خواهد شد، و

15) – كشورهای متعاهد عضو تعیین شده.

ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی موارد زیر را نیز دربرخواهد داشت :

1)- هرگاه متقاضی شخصی حقیقی باشد، كشوری كه متقاضی تابعیت آن را دارد.

2)- هرگاه متقاضی شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی شخصیت حقوقی‌مذكور و كشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌ای (‌استان، شهرستان، ایالت یا‌غیره) كه تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیس شده است.

3)- اگر اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع موافقتنامه باشد، و علامت متشكل‌باشد از یا حاوی كلمه یا كلماتی كه قابل ترجمه هستند، ترجمه آن كلمه یا كلمات به زبان‌فرانسه، یا اگر اظهارنامه بین‌المللی منحصراً تابع پروتكل یا موافقتنامه و همچنین پروتكل‌باشد، ترجمه آن به زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر دو.

4) – هرگاه متقاضی، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت ادعاكند، بخشهای‌اصلی علامت كه به رنگ مزبور می‌باشند كتباً توصیف خواهند شد.

5) – هرگاه متقاضی از حمایت از هر جزئی از علامت صرفنظر نماید مراتب عیناً‌قید خواهد شد و جزء یا اجزائی كه از آنها صرفنظر شده است نیز درج خواهد شد.

5- (سایر محتویات اظهارنامه ثبت بین‌المللی)

الف – اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل یا‌هر دو است، حاوی شماره و تاریخ ثبت مبدأ خواهد بود و یكی از مطالب زیر را منعكس‌خواهد كرد :
(1) – این نكته كه متقاضی در قلمرو كشور متعاهد كه اداره آن اداره مبدأ است‌دارای مركز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است.
(2) – هرگاه متقاضی در هیچ یك از كشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مركز‌بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته باشد، این نكته كه وی در قلمرو كشوری كه اداره‌آن اداره مبدأ است سكونت دارد، یا.
(3)- هرگاه متقاضی در قلمرو هیچ یك از كشورهای متعاهد عضو موافقتنامه مركز‌بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر نداشته یا در آن سكونت نداشته باشد، این نكته كه وی‌تبعه كشور دیگری است كه اداره آن اداره مبدأ است.

ب – اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل است، حاوی شماره و‌تاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ خواهد بود و یك یا چند مورد از مطالب زیر را منعكس‌خواهد كرد :
(1)- هرگاه عضو متعاهدی كه اداره آن اداره مبدأ است یك كشور باشد، این نكته‌كه متقاضی تبعه آن كشور است .
(2)- هرگاه عضو متعاهدی كه اداره آن اداره مبدأ است یك سازمان باشد، نام‌كشور عضو آن سازمان كه متقاضی تبعه آن است.
(3) – این نكته كه متقاضی در قلمرو عضو متعاهدی كه اداره آن اداره مبدأ است‌سكونت دارد.
(4) – این نكته كه متقاضی در قلمرو كشور عضوی كه اداره آن اداره مبدأ است‌دارای مركز بازرگانی یا صنعتی واقعی و مؤثر است.

ج – هرگاه نشانی متقاضی كه طبق بند (4) (‌الف) (2) این ماده ارائه شده است در‌محدوده قلمرو عضو متعاهدی كه اداره‌آن اداره مبدأاست نباشد وطبق(‌الف)(1) یا(2) یا‌بند (ب)(3)(4) قید شده‌باشد كه متقاضی درمحدوده قلمرو آن عضومتعاهد سكونت ‌دارد ‌یا مركز فعالیت دارد، آن نشانی و آن مركز فعالیت در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهد شد.

د – اظهارنامه بین‌المللی حاوی اعلامیه‌ای خواهد بود كه موارد زیر را گواهی‌ خواهد كرد :

1)- تاریخی كه در آن تاریخ اداره مبدأ طبق بند (1) ماده (11) این آیین‌نامه،‌درخواست متقاضی مبنی‌بر تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی به دفتر بین‌المللی را دریافت ‌كرده است.

2) – اینكه متقاضی مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی بر حسب مورد همان‌متقاضی مندرج در اظهارنامه مبدأ یا مالك ثبت مبدأ است.

3) – كلیه مندرجات ذكر شده در بند (4) (‌الف) (7 مكرر) الی (11) كه در‌اظهارنامه بین‌المللی قید شده‌اند برحسب مورد در اظهارنامه یا در تصدیق ثبت مبدأ نیز‌منعكس شده‌اند.

4)- اینكه علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین‌المللی برحسب مورد همان علامت‌موضوع اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ می‌باشد.

5) – اینكه اگر در اظهارنامه بین‌المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصه‌علامت ادعا شده است، همان رنگ نیز در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ مورد ادعا قرار‌گرفته است، یا اگر در اظهارنامه بین‌المللی رنگ به عنوان بخش یا صفت مشخصه علامت‌ادعا شده باشد ولی در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ ادعا نشده باشد، علامت مندرج در‌اظهارنامه مبدأ یا ثبت مبدأ به رنگ یا تركیبی از رنگهای ادعا شده می‌باشد، و

6) – اینكه كالاها یا خدمات مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی جزء كالاها و‌خدمات مندرج در اظهارنامه یا تصدیق ثبت مبدأ می‌باشد.

هـ – هرگاه اظهارنامه ثبت بین‌المللی براساس دو یا چند اظهارنامه یا تصدیق ثبت‌مبدأ تسلیم شده باشد، اعلامیه مندرج در جزء (‌د) درخصوص كلیه اظهارنامه‌ها یا ‌تصدیق‌های ثبت مذكور صادق خواهد بود.

و – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی حاوی تعیین عضو متعاهدی باشد كه طبق بند (2)‌ ماده (7) این آیین‌نامه اعلامیه‌ای صادر كرده است، اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی «‌اعلامیه قصد استفاده» از علامت در قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود، اعلامیه ‌مذكور به عنوان بخشی از تعیین عضو متعاهد درخواست كننده آن تلقی خواهد شد و بنابر‌درخواست آن عضو متعاهد:
(1) – توسط شخص متقاضی امضاء و بر فرم رسمی جداگانه‌ای كه به اظهارنامه‌ بین‌المللی ضمیمه می‌شود تنظیم خواهد شد، یا
(2) – در اظهارنامه بین‌المللی درج خواهد شد.

ماده 10 – هزینه‌های قانونی مربوط به اظهارنامه ثبت بین‌المللی

1- (اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند(
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه است مشمول پرداخت هزینه‌ اولیه، هزینه متمم و در صورت لزوم هزینه‌های تكمیلی خواهد بود كه در بخش اول ‌فهرست هزینه‌ها مشخص شده‌اند. هزینه‌های مذكور طی دو قسط پنج ساله پرداخت‌خواهند شد. برای پرداخت قسط دوم شرایط ماده (30) این آیین‌نامه صادق خواهد بود.

2- (اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل هستند(
‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل است مشمول پرداخت هزینه ‌اولیه، هزینه‌های متمم و یا هزینه‌های منفرد و در صورت لزوم تكمیلی خواهد بود كه‌ دربخش دوم فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است. هزینه‌های مذكور‌برای مدت ده سال پرداخت خواهند شد.

3- (اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل‌است).
‌یك اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل است مشمول‌ پرداخت هزینه‌های اولیه، هزینه‌های متمم و، در صورت لزوم، هزینه‌های انفرادی و‌هزینه‌های تكمیلی خواهد بود كه در بخش سوم فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها ‌اشاره شده است. تا آنجائی كه به اعضای متعاهد كه طبق موافقتنامه تعیین شده‌اند مربوط‌می‌شود، مفاد بند (1) این ماده صادق خواهد بود. تا آنجائی كه به اعضای متعاهد كه طبق‌مفاد پروتكل تعیین شده‌اند، مفاد بند (2) این ماده صادق خواهد بود.

ماده 11 – نقص‌های مربوط به مواردی به غیر از موارد مربوط به طبقه‌بندی كالاها و‌خدمات و نحوه درج آنها

1- (درخواست ناقص از اداره مبدأ).

الف – هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیم اظهارنامه بین‌المللی كه منحصراً تابع ‌موافقتنامه است به دفتر بین‌المللی را قبل از اینكه علامت موضوع درخواست مزبور در‌دفاتر ثبتی آن اداره، ثبت شده باشد دریافت كند، تاریخ دریافت درخواست توسط اداره ‌مبدأ طبق مفاد بند (4) ماده (3) موافقتنامه، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبتی آن اداره، ‌تلقی خواهد شد.

ب – مشروط بر رعایت مفاد جزء (ج) این بند، هرگاه اداره مبدأ درخواست تسلیم‌ اظهارنامه بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل است به دفتر بین‌المللی را قبل‌ از اینكه علامت موضوع درخواست مزبور در دفاتر ثبتی آن اداره ثبت شده باشد، دریافت‌كند، اظهارنامه بین‌المللی به عنوان یك اظهارنامه بین‌المللی كه تابع پروتكل است تلقی‌ خواهد گردید و اداره مبدأ مراتب تعیین كلیه اعضای متعاهد كه مكلف به رعایت‌ موافقتنامه هستند را حذف خواهد كرد.

ج – هرگاه درخواست مذكور در جزء (ب) این بند به درخواست صریح منضم باشد‌ مبنی‌بر اینكه اظهارنامه بین‌المللی پس از ثبت علامت در دفاتر ثبتی اداره مبدأ به عنوان‌ یك اظهارنامه بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل است تلقی گردد، اداره مبدأ ‌مراتب تعیین كلیه اعضای متعاهد مكلف به رعایت موافقتنامه را حذف نخواهد كرد و‌تاریخ درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی، طبق بند (4) ماده (3) موافقتنامه و بند (4) ماده (3) پروتكل ، تاریخ ثبت علامت در دفاتر ثبتی اداره مبدأ منظور خواهد شد.

2- (نقص‌هائی كه باید توسط متقاضی اصلاح شوند)

الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی‌نقص‌های به‌غیر از موارد ذكر شده در بندهای (3)، (4) و (6) این ماده و همچنین مواد (12) و (13) آیین‌نامه است، دفتر بین‌المللی مراتب فوق را عیناً به متقاضی ابلاغ و‌همزمان با آن به اداره مبدأ اطلاع خواهد داد.

ب – متقاضی می‌تواند این‌گونه نقص‌ها را ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت‌ اخطار رفع نقص توسط دفتر بین‌المللی، رفع نماید. اگر این موارد ظرف مدت سه ماه پس از‌دریافت اخطار رفع نقص توسط دفتر بین‌المللی رفع نشوند، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترك‌شده یا مسترد شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را همزمان عیناً به متقاضی و‌اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد.

3 – (نقصی كه باید توسط متقاضی یا اداره مبدأ رفع شود)

الف – باوجود بند (2) فوق، هرگاه هزینه‌های قانونی كه باید طبق ماده (10) این‌آیین‌نامه پرداخت شوند توسط اداره مبدأ به دفتر بین‌المللی پرداخت گردد و دفتر‌بین‌المللی چنین تشخیص دهد كه مبلغ دریافت شده كمتر از مبلغ موردنیاز است، مراتب را‌همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد كرد. ابلاغیه مذكور مبلغ كسری را مشخص‌خواهد كرد.

ب – اداره مبدأ یا متقاضی مبلغ كسری را می‌تواند ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ‌اخطار دفتر بین‌المللی، پرداخت نماید. اگر مبلغ مذكور ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ‌اخطار دفتر بین‌المللی پرداخت نشود، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترك شده یا مسترد شده‌تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ‌ خواهد كرد.

4 – (نقص‌هائی كه باید توسط اداره مبدأ رفع شوند)

الف – اگر دفتر بین‌المللی :

1)- تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی الزامات ماده (2) این آیین‌نامه را‌رعایت نكرده است یا در قالب فرم رسمی مقرر در بند (2) (‌الف) ماده (9) این آیین‌نامه ‌تسلیم نشده است.

2)- تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی هر یك از نقص‌های‌ مندرج در بند (1) ماده (15( این آیین‌نامه است.

3) – تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی نقص‌های مرتبط با حقوق‌متقاضی برای تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی است.

4)- تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی نقص‌های مربوط به‌اعلامیه اداره مبدأ طبق مفاد بند (5) (‌د) ماده (9) این آئین‌نامه است.

5)- (حذف شده است)

6) – تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط اداره مبدأ امضاء نشده ‌است.

7) – تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی برحسب مورد حاوی شماره و‌تاریخ اظهارنامه یا ثبت مبدأ نیست.
‌مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد و همزمان با آن مراتب را عیناً به‌متقاضی اطلاع خواهد داد.

ب – این گونه نقص‌ها می‌توانند توسط اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطار‌دفتر بین‌المللی رفع شوند. اگر این نقص‌ها ظرف مدت سه ماه از تاریخ اخطار دفتر‌بین‌المللی اصلاح شوند، اظهارنامه بین‌المللی ترك شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی ‌مراتب را به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهد كرد.

5-(استرداد هزینه‌های پرداخت شده)
‌هرگاه، طبق بند (2) (ب)، بند (3) یا بند (4) (ب) این ماده، اظهارنامه ثبت‌بین‌المللی ترك شده تلقی گردد، دفتر بین‌المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوص‌اظهارنامه مذكور را پس از كسر مبلغی برابر نصف هزینه اولیه منعكس شده در بخش‌های1-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرست هزینه‌ها به عضوی كه مبالغ مذكور را پرداخت كرده‌است مسترد خواهد كرد.

6 – (سایر موارد خلاف قاعده درخصوص تعیین یك عضو متعاهد طبق پروتكل)

الف – هرگاه، طبق بند (4) ماده (3) پروتكل، دفتر بین‌المللی یك اظهارنامه ثبت ‌بین‌المللی را ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط اداره مبدأ دریافت كند و‌دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه طبق بند (5) (‌د) ماده (9) این آیین‌نامه ارائه اعلامیه‌ای ‌مبنی‌بر قصد استفاده از علامت الزامی است ولی اعلامیه مذكور تسلیم نشده باشد یا‌ تسلیم شده باشد ولی با آیین‌نامه مطابقت نداشته باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را سریعاً و‌عیناً و به‌صورت همزمان به متقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد.

ب – هرگاه اعلامیه قصد استفاده‌از علامتی كه قبلاً تسلیم نشده‌بود یانسخه اصلاح‌شده اعلامیه‌ای كه قبلاً تسلیم شده بود ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (‌الف) فوق توسط‌ دفتر بین‌المللی دریافت شود، چنین تلقی خواهد شد كه اعلامیه مذكور همزمان با‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده است.

ج – اگر نسخه اصلاح شده یا نسخه اصلی اعلامیه مبنی‌ بر قصد استفاده از علامت ‌در یك كشور متعاهد عضو برای اظهارنامه ثبت بین‌المللی در مواردی كه تسلیم اعلامیه‌ فوق در آن كشور الزامی است ولی ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (ب) توسط دفتر‌بین‌المللی دریافت شده باشد، چنین تلقی خواهد شد كه اظهارنامه مذكور فاقد مراتب‌ تعیین آن عضو متعاهد می‌باشد. دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً و به صورت همزمان به‌متقاضی و اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد و سپس هرگونه هزینه‌ای كه جهت تعیین عضو‌متعاهد مذكور پرداخت شده است را مسترد خواهد كرد و اعلام خواهد كرد كه مراتب‌ تعیین آن عضو متعاهد تنها طبق ماده (24) این آیین‌نامه امكان‌پذیر خواهد بود به شرطی‌كه اعلامیه موردنظر به همراه درخواست تعیین ثانوی تسلیم گردد.

7 – (اظهارنامه بین‌المللی كه به عنوان اظهارنامه بین‌المللی تلقی نمی‌شود)
‌اگر اظهارنامه ثبت بین‌المللی مستقیماً توسط متقاضی به دفتر بین‌المللی تسلیم گردد ‌و یا با مفاد مربوط بند (1) ماده (6) این آیین‌نامه مطابقت نداشته باشد، اظهارنامه مذكور به‌عنوان اظهارنامه ثبت بین‌المللی تلقی نخواهد شد و عیناً به فرستنده آن برگردانده خواهد‌شد.

ماده 12 – نقص‌های مربوط به طبقه‌بندی كالاها یا خدمات

1 – (پیشنهاد طبقه‌بندی)
‌الف – هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه الزامات بند (4) (‌الف) (13) ماده (9) این آیین‌نامه رعایت نشده‌اند، دفتر مذكور طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهادی خود را‌تنظیم خواهد كرد و آن را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاع ‌خواهد داد.
ب – اعلام پیشنهاد طبقه‌بندی مبلغ را در صورت وجود و هرگونه هزینه ناشی از‌طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهاد شده منعكس خواهد كرد.

2 – (نظریه‌ای متفاوت با پیشنهاد(
‌اداره مبدأ درخصوص طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهادشده نظر خود را ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ پیشنهاد به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد كرد.

3- (یادآوری پیشنهاد)
‌در صورتی كه ظرف مدت دو ماه از تاریخ اخطار موضوع بند (1) (‌الف)، اداره مبدأ ‌درخصوص طبقه‌بندی و گروه‌بندی پیشنهاد شده نظر خود را ارسال ننماید، دفتر‌بین‌المللی طی نامه‌ای خطاب به اداره مبدأ و متقاضی، مراتب پیشنهاد شده را یادآوری‌ خواهد كرد. ارسال چنین نامه‌ای بر مهلت سه ماه مقرر در بند (2) تأثیری نخواهد داشت.

4 – (استرداد پیشنهاد)
‌در صورتی كه ، با توجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود‌را مسترد نماید، مراتب را عیناً به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضی ابلاغ خواهد‌كرد.

5- (تغییرات در پیشنهاد)
‌در صورتی كه باتوجه به نظریه ارسالی طبق بند (2)، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود را‌تغییر دهد، تغییرات به عمل آمده را عیناً و به صورت همزمان به متقاضی اطلاع و به اداره‌مبدأ ابلاغ خواهد كرد و همچنین هرگونه تغییرات بوجودآمده در مبالغ مذكور در بند (1) (ب) را به آنها ابلاغ خواهد كرد.

6 – (تأیید پیشنهاد)
‌در صورتی كه علی‌رغم نظر اعلامی طبق بند (2) فوق، دفتر بین‌المللی پیشنهاد خود‌را تأیید نماید، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد‌كرد.

7 – (هزینه‌ها)

الف – درصورتی كه طبق بند (2) فوق هیچ گونه نظری به دفتر بین‌المللی ارسال‌نشده باشد، مبلغ پیش‌بینی شده در بند (1) (ب) ظرف مدت چهارماه از تاریخ اخطار‌مذكور در بند (1) (‌الف) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذكور،‌اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترك شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً و‌به‌صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضی اطلاع خواهد داد.

ب – اگر نظریه‌ای طبق بند (2) فوق به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد، مبلغ‌پیشنهاد شده در بند (1) (ب) ، یا در صورت لزوم بند (5)، ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌ارسال تغییرات با تأییدیه پیشنهادی كه حسب مورد طبق بندهای (5) یا (6) فوق توسط‌ دفتر بین‌المللی انجام شده‌اند، قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ‌مذكور اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترك شده تلقی خواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را‌عیناً و به‌صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد كرد.

ج – در صورتی كه طبق بند (2) فوق نظریه‌ای به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد،‌و اگر باتوجه به نظریه مذكور دفتر بین‌المللی طبق بند (4) فوق پیشنهاد خود را مسترد‌نماید، مبلغ پیش‌بینی شده در بند (1) (ب) پرداخت نخواهد شد.

8- (استرداد مبلغ پرداخت شده)
‌هرگاه، طبق بند (7)، اظهارنامه ثبت بین‌المللی ترك شده و مستردشده تلقی گردد،‌دفتر بین‌المللی هرگونه هزینه پرداخت شده درخصوص آن اظهارنامه را پس از كسر مبلغی‌برابر نصف هزینه اولیه پیش‌بینی شده در بخش‌های 1-1-1 ، 2-1-1 یا 3-1-1 فهرست‌هزینه‌ها را به عضوی كه مبالغ مذكور را پرداخت نموده است برگشت خواهد داد.

9 – (طبقه‌بندی در تصدیق ثبت)
‌مشروط بر تطابق اظهارنامه ثبت بین‌المللی با سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط،‌علامت موردنظر طبق طبقه‌بندی و گروه‌بندی كه دفتر بین‌المللی آن را صحیح بداند به ثبت‌خواهد رسید.

ماده 13 – نقص‌های مربوط به نحوه درج كالاها و خدمات

1- (ابلاغ نقص‌ها توسط دفتر بین‌المللی به اداره مبدأ)
‌در صورتی كه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه هر یك از كالاها یا خدمات‌دراظهارنامه ثبت بین‌المللی به وسیله كلمه‌ای منعكس شده است كه به اندازه‌ای گنگ و‌غیرقابل فهم است كه نمی‌توان آن را طبقه‌بندی نمود و یا از نظر زبان شناسی نامفهوم و‌اشتباه است، مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ خواهد كرد‌و در نامه ارسالی كلمه جایگزین آن را یا حتی حذف كلمه مزبور را پیشنهاد خواهد كرد.

2 – (مدت رفع نقص)

الف – اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ اخطاریه مذكور در بند (1) فوق‌می‌تواند پیشنهادات خود برای رفع نقص‌ها را ارائه نماید.

ب – در صورتی كه هیچ پیشنهادی درخصوص اصلاح نقص‌ها كه از نظر دفتر‌بین‌المللی قابل قبول باشد ظرف مهلت مقرره در بند (‌الف) فوق تسلیم نشده باشد، دفتر‌بین‌المللی همان كلمه‌ای كه در اظهارنامه ثبت بین‌المللی قید شده است را در تصدیق ثبت‌بین‌المللی قید خواهد كرد مشروط بر اینكه اداره مبدأ طبقه‌ای كه كلمه مذكور مشمول آن‌می‌شود را تعیین نموده باشد، در تصدیق ثبت عبارتی مبنی‌بر اینكه به‌نظر دفتر بین‌المللی،‌كلمه موردنظر به اندازه‌ای گنگ و غیرقابل فهم است كه نمی‌توان آن را طبقه‌بندی نموده یا‌حسب مورد از نظر زبان شناسی نامفوم [نامفهوم] و اشتباه است درج خواهد كرد. هرگاه توسط اداره‌مبدأ طبقه‌ای تعیین نشده باشد، دفتر بین‌المللی كلمه مذكور را به اعتبار مقام و سمت خود‌حذف خواهد كرد و مراتب را عیناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضی ابلاغ‌ خواهد كرد.

فصل سوم – ثبت بین‌المللی

ماده 14 – ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی

1- (ثبت علامت در دفاتر ثبت بین‌المللی)
‌هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه اظهارنامه ثبت بین‌المللی آئین‌نامه و شرایط ‌مربوط را رعایت كرده‌است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهدكرد،‌ادارات كشورهای متعاهد تعیین شده را در مورد ثبت بین‌المللی مطلع خواهدكرد، مراتب‌را به اداره مبداء عیناً اطلاع خواهدداد و گواهینامه مربوطه را به مالك ارسال خواهدكرد.‌هرگاه اداره مبداء مایل باشد و دفتر بین‌المللی را مطلع كرده‌باشد، گواهی نامه ثبت از طریق‌اداره مبداء برای مالك فرستاده خواهدشد.

2- (محتویات تصدیق ثبت)
‌ثبت بین‌المللی حاوی مطالب زیر خواهدبود:
(1) كلیه داده‌های مندرج در اظهارنامه ثبت بین‌المللی، به استثناء هرگونه حق تقدم‌ادعا شده طبق بند (4) (‌الف) (4) ماده (9) اگر تاریخ تقاضای اظهارنامه مقدم بیش از6 ماه‌قبل ازتاریخ ثبت بین‌المللی باشد،
(2) – تاریخ ثبت بین‌المللی،
(3) – شماره ثبت بین‌المللی،
(4) – هرگاه علامت را بتوان طبق طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم،‌طبقه‌بندی نمود، مگر اینكه اظهارنامه ثبت بین‌المللی حاوی اعلامیه‌ای باشد مبنی بر‌اینكه متقاضی مایل است علامت مورد نظر به عنوان علامتی با حروف استاندارد تلقی‌شود، نشانهای طبقه‌بندی طبق طبقه‌بندی مذكور وفق تصمیم دفتر بین‌المللی،
(5) – عبارتی درخصوص هر عضو متعاهد تعیین شده مبنی بر اینكه آیا كشور عضو‌مذكور یك عضو تعیین شده طبق مفاد موافقتنامه است یا یك عضو تعیین شده طبق‌ پروتكل می‌باشد.

ماده 15 – تاریخ ثبت بین‌المللی

1- (نقصهای مؤثر بر تاریخ ثبت بین‌المللی)
‌هرگاه اظهارنامه ثبت بین‌المللی كه توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌است حاوی‌ كلیه نكات زیر نباشد:
(1) – اطلاعات لازم برای شناسائی هویت متقاضی كه برای تماس با او و در‌صورتی كه نماینده‌ای داشته‌باشد با نماینده او تعیین شده و كافی باشند،
(2) – كشورهای عضو متعاهد كه تعیین شده‌اند،
(3) – نمونه‌ای از علامت،
(4)- كالا یا خدماتی كه علامت مورد نظر برای آنها ثبت می‌شود،
‌تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی تاریخی خواهدبود كه در آن تاریخ آخرین نكته یا‌جزئی كه كسری بوده به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است، مشروط بر اینكه، هرگاه آخرین‌مورد مزبور ظرف مدت دو ماه پیش‌بینی شده در بند (4) ماده (3) موافقتنامه و در بند (4)‌ ماده (3) پروتكل توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌باشد، تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی‌تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی ناقص توسط اداره مبداء یا طبق بند (1) ماده (11)‌این آئین‌نامه دریافت شده از سوی اداره مبداء تلقی می‌شود، خواهد بود.

2 – (تاریخ ثبت بین‌المللی در سایر موارد)
‌در سایر موارد، تصدیق ثبت بین‌المللی حاوی تاریخی خواهدبود كه طبق بند (3)‌ ماده (4) موافقتنامه و بند (3) ماده (4) پروتكل تعیین می‌شود.

فصل چهارم – شرائط و مقتضیات حاكم در كشورهای متعاهد مؤثر بر ثبت بین‌المللی

ماده 16 – مهلت اعلام مردودیت در صورت وصول اعتراض

1- (اطلاعات مربوط به اعتراض احتمالی)

الف – هرگاه طبق جمله اول بند (2) (ب) و (ج) ماده (5) پروتكل اعلامیه‌ای ‌توسط یك عضو متعاهد صادر گردید، هرگاه مشخص گردید كه درخصوص یك ثبت‌بین‌المللی تعیین كننده آن عضو متعاهد به دلیل رد حمایت ناشی از اعتراض كه ظرف ‌مدت 18 ماهه مندرج در بند (2) (ب) ماده (5) پروتكل باید به دفتر بین‌المللی ابلاغ گردد‌مهلت اعتراض خیلی دیرتر منقضی خواهدشد، اداره آن كشور عضو متعهد شماره و نام‌مالك ثبت بین‌المللی را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد.

ب – هرگاه در زمان ابلاغ اطلاعات مندرج در (‌الف) فوق، تاریخ آغاز و خاتمه‌مدت اعتراض معلوم باشند، تاریخهای مذكور در اخطار قید می‌شوند. در صورتی‌كه ‌تاریخهای مذكور هنوز در آن زمان معلوم نباشند، حداكثر همزمان با ابلاغ رد حمایت‌موقت ناشی از اعتراض به دفتر بین‌المللی ابلاغ خواهدشد.

ج – هرگاه جزء (‌الف) صادق باشد و اداره مذكور در آن، قبل از انقضاء مدت 18‌ماه پیش‌بینی شده در همان بند، به دفتر بین‌المللی اطلاع داده‌باشد كه مهلت تسلیم هرگونه‌اعتراض ظرف 30 روز قبل از انقضاء مدت 18 ماه منقضی می‌گردد و امكان دارد كه ظرف ‌مدت 30 روز اعتراضی وارد شود، مراتب رد براساس اعتراضی كه ظرف مدت 30 روز‌تسلیم شده‌است ممكن است ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض، به دفتر‌بین‌المللی اطلاع داده شود.

2- (ثبت و ارسال اطلاعات)
‌دفتر بین‌المللی اطلاعاتی كه طبق بند (1) فوق دریافت كرده‌است را در دفاتر ثبت‌بین‌المللی ثبت خواهد كرد و آنها را برای مالك ارسال خواهدكرد.

ماده 17 – رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمایت

1- (ابلاغ مردودیت موقت اظهارنامه(
‌الف – اخطار رد موقت ممكن است متشكل باشد از اعلامیه‌ای حاوی دلایل و‌مستنداتی كه براساس آنها اداره صادر كننده اخطار، تشخیص می‌دهد كه در آن عضو‌متعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (‌رد موقت با استفاده از اعتبار سمت و مقام خود) یا‌ممكن است متشكل باشد از اعلامیه‌ای مبنی بر اینكه به دلیل وصول اعتراض، در آن‌كشور عضو متعاهد حمایت قابل اعطاء نیست (‌رد موقت ناشی از اعتراض) یا ممكن است‌حاوی هر دو اعلامیه‌ها باشد.
ب – اخطار رد موقت حمایت به یك ثبت بین‌المللی مربوط خواهدبود و توسط ‌اداره‌ای كه آنرا صادر می‌نماید تاریخ‌گذاری و امضاء خواهدشد.

2 – (محتوای اخطار رد)
‌اخطار رد موقت حاوی نكات زیر خواهدبود:

1) – اداره‌ای كه اخطار را تنظیم و صادر كرده‌است.

2) – شماره ثبت بین‌المللی، ترجیحاً همراه با سایر نكاتی كه با كمك آنها هویت‌ثبت بین‌المللی قابل تأئید باشند از قبیل عناصر شفاهی علامت یا اظهارنامه مبداء یا‌تصدیق ثبت مبداء.

3) – حذف شده‌است.

4) – كلیه دلایل و مستندات رد موقت با اشاره به مواد اساسی قوانین مربوط.

5) – هرگاه دلیل رد موقت یك اظهارنامه علامتی باشد كه طی یك اظهارنامه مقدم‌تسلیم یا ثبت شده‌است و علامت موضوع اظهارنامه ثبت بین‌المللی ظاهراً با آن علامت‌در تعارض باشد، تاریخ و شماره تسلیم، تاریخ حق تقدم (‌اگر داشته ‌باشد) شماره و تاریخ‌ثبت (‌در صورت موجود بودن)، نام ونشانی مالك و نمونه‌ای از علامت قبلی به همراه‌فهرست كلیه كالاها و خدمات موضوع اظهارنامه یا تصدیق آن علامت. (‌چنین مستفاد‌ می‌شود كه فهرست مذكور به زبانی خواهد بود كه اظهارنامه تسلیم یا تصدیق ثبت به آن ‌زبان تنظیم شده‌است). ‌

(6) – این نكته كه دلایل و مستندات رد موقت بر كلیه كالاها یا خدمات تاثیر‌می‌گذارد یا ذكر فهرست كالاها و خدماتی كه تحت تاثیر رد موقت قرار می‌گیرند یا ‌نمی‌گیرند.

7) – مهلت تسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبار‌سمت و مقام یا رد موقت ناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ مربوط ‌كه تحت شرائط حاكم مهلتی معقول خواهدبود، و ترجیحاً تاریخ خاتمه مهلت مذكور،‌مقامی كه تجدیدنظرخواهی، پاسخ یا اعتراض به آن تسلیم خواهدشد، با ذكر این مطلب‌كه، هرگاه لازم باشد، درخواست تجدیدنظرخواهی یا اعتراض مذكور باید از طریق‌نماینده‌ای تسلیم شود كه نشانی او در حیطه قلمرو عضو متعاهدی است كه اداره آن كشور‌عضو مراتب رد را اعلام نموده‌است،

3- (سایر الزامات مربوط به اخطار رد موقت ناشی از اعتراض)
‌هرگاه رد موقت حمایت براساس اعتراض وارده یا براساس یك اعتراض وارده و‌همچنین سایر دلایل صورت گرفته باشد، اخطار مربوط علاوه بر رعایت الزامات اشاره‌شده در بند (2)، دلایل رد درخواست و همچنین نام و نشانی معترض را منعكس خواهد‌كرد؛ با این حال، با وجود بند (2) (5)، اداره صادركننده و ارسال كننده اخطار رد، هرگاه‌اعتراض براساس علامتی باشد كه قبلاً طی اظهارنامه‌ای تسلیم و یا ثبت شده است، باید ‌فهرست كالاها و خدماتی كه اعتراض بر پایه آنها تسلیم شده است را نیز اعلام نماید و‌علاوه بر آن، فهرست كامل كلیه كالاها و خدمات اظهارنامه یا تصدیق ثبت قبلی را نیز‌اعلام خواهد كرد، البته فهرستهای مذكور به همان زبانی خواهد بود كه اظهارنامه یا تصدیق‌ثبت قبلی به آن زبان تنظیم و صادر شده‌اند.

4 – (ثبت؛ ارسال نسخه‌های اخطارها)
‌دفتر بین‌المللی مردودیت اظهارنامه به همراه داده‌های مندرج در اخطار رد را در‌دفتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد كرد و تاریخ ارسال اخطار به دفتر بین‌المللی یا تاریخی كه ‌طبق بند (1) (‌د) ماده (18) این آیین‌نامه تاریخ ارسال به دفتر بین‌المللی تلقی می‌گردد را‌نیز درج خواهد كرد و اگر اداره مبداء به دفتر بین‌المللی اعلام كرده باشد كه مایل است‌چنین نسخه‌هائی را دریافت كند، آن نسخه‌ها را برای اداره مبداء و به صورت همزمان آنها‌را برای مالك نیز ارسال خواهد كرد.

5 – (تأیید یا استرداد رد موقت)

الف – اداره‌ای كه به دفتر بین‌المللی اخطار رد موقت را ارسال كرده است، به محض‌این‌كه تشریفات مربوط به حمایت از علامت در آن اداره تكمیل شوند، به دفتر بین‌المللی‌اظهاریه‌ای خواهد فرستاد كه در آن یكی از موارد زیر منعكس خواهد شد:
(1) – این كه حمایت از آن علامت برای كلیه كالاها و خدمات در آن كشور عضو‌متعاهد رد می‌شود.
(2) – این كه از آن علامت برای كلیه كالاها و خدمات مورد تقاضا در آن كشور عضو‌متعاهد حمایت می‌شود.
(3) – كالاها و خدماتی كه برای آنها علامت در آن كشور عضو متعاهد حمایت ‌می‌شود.

ب – هرگاه پس از ارسال اظهاریه طبق بند (‌الف) تصمیم‌گیری حمایت از علامت را‌تحت تأثیر قرار دهد، اداره، تا حدی كه از آن تصمیم آگاه است، اظهاریه دیگری برای دفتر‌بین‌المللی ارسال خواهد كرد و كالاها و خدماتی را كه برای آنها علامت در آن كشور عضو‌متعاهد حمایت می‌شود ذكر خواهد كرد.

ج – دفتر بین‌المللی تمامی اظهاریه‌های مندرج در جزء‌های (‌الف) یا) ب) فوق را‌در دفاتر بین‌المللی ثبت خواهد كرد و نسخه‌ای از آن را برای مالك خواهد فرستاد.

د – اداره آن كشور عضو متعاهد می‌تواند در اعلامیه‌ای به دبیركل اطلاع دهد كه‌طبق قوانین آن كشور عضو متعاهد:
(1) – هرگونه رد موقت كه به دفتر بین‌المللی ابلاغ شده است باید توسط آن اداره ‌مجدداً بررسی شود اعم از این كه بررسی مجدد را درخواست كرده باشد یا خیر،
(2) – تصمیم اتخاذ شده در نتیجه بررسی مجدد فوق را می‌توان مجدداً بررسی كرد‌یا علیه آن به آن اداره اعتراض نمود.
‌هرگاه این اعلامیه صادق باشد و اداره در وضعیتی نباشد كه تصمیم مزبور را‌مستقیماً به مالك ثبت بین‌المللی ابلاغ نماید، اداره، علی‌رغم این كه ممكن است تشریفات‌لازم در آن اداره درارتباط با حمایت از علامت تكمیل نشده باشد، اظهاریه مندرج در(‌الف) را بلافاصله پس از اخذ آن تصمیم برای دفتر بین‌المللی ارسال خواهد كرد. هر‌تصمیم دیگر كه حمایت از علامت را تحت تأثیر قرار دهد طبق جزء (ب) به دفتر‌بین‌المللی ارسال خواهد شد.

هـ – اداره كشور متعاهد می‌تواند طی اعلامیه‌ای، به دبیركل اطلاع دهد كه طبق‌قوانین آن كشور متعاهد، هر رد موقت كه براساس اعتبار سمت و مقام صادر شده است‌مجدداً قابل بررسی نیست. هرگاه این اعلامیه صادق باشد، هرگونه اخطار رد موقت‌ براساس اعتبار سمت و مقام توسط آن اداره به گونه‌ای تلقی خواهد شد كه حاوی‌اظهاریه‌ای طبق جزء (‌الف) (1) یا (2) است.

6 – (اعلام اعطاء حمایت)

الف – اداره‌ای كه اخطار رد موقت را صادر نكرده است، ظرف مهلت پیش‌بینی‌شده در بند (2) ماده (5) موافقتنامه یا بند (2) (‌الف) یا (ب) ماده (5) پروتكل، هر یك از‌موارد زیر را به دفتر بین‌المللی ارسال خواهد كرد:
(1)- اعلامیه‌ای مبنی بر این كه كلیه تشریفات لازم در آن اداره تكمیل شده و پایان‌یافته است و اداره مذكور تصمیم گرفته است حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت‌بین‌المللی را اعطاء نماید؛
(2) – اعلامیه‌ای مبنی بر این كه به اعتبار مقام و سمت آن اداره بررسی‌های لازم‌انجام شده و پایان یافته‌اند و هیچ دلیلی برای رد تقاضا دیده نشده است ولی حمایت از‌علامت هنوز مشمول اعتراض احتمالی توسط عضو ثالث می‌باشد و تاریخ انقضاء مهلت‌اعتراض نیز باید منعكس گردد.
(3) – هرگاه اعلامیه‌ای طبق بند (2) فوق ارسال شده باشد، اعلامیه دیگری مبنی بر‌این‌كه مهلت اعتراض پایان یافته است و هیچ‌گونه اعتراضی تسلیم نشده است و در نتیجه‌آن اداره تصمیم گرفته است كه حمایت از علامت موضوع تصدیق ثبت بین‌المللی را اعطاء‌نماید.

ب – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای‌را كه وفق جزء (‌الف) فوق دریافت‌كرده‌است‌در دفاتر ثبت بین‌المللی ثبت خواهد كرد و نسخه‌ای از آن را به مالك ارسال خواهد كرد.

ماده 18 – اخطارهای ناقص مبنی بر رد موقت

1 – (عضو متعاهدی كه طبق موافقتنامه تعیین شده است.)

الف – اخطار رد موقت یك اظهارنامه بین‌المللی صادره توسط اداره یك عضو‌متعاهد كه طبق موافقتنامه تعیین شده است، در موارد زیر توسط دفتر بین‌المللی به منزله‌اخطار رد تقاضا تلقی نخواهد شد:
(1) – اخطار فوق شماره ثبت بین‌المللی مربوطه را منعكس نكند، مگر این كه سایر‌مطالب مندرج در اخطار شناسائی ثبت بین‌المللی كه در رد موقت براساس آن انجام شده‌است را میسر سازند،
(2) – دلایل و مستندات رد تقاضا را منعكس نكند،
(3) – بسیار دیرتر از موعد به دفتر بین‌المللی ارسال شده باشد، یعنی اگر پس از‌انقضاء یك سال از تاریخ ثبت بین‌المللی یا پس از تاریخ ثبت مراتب تعیین یك كشور پس‌از این كه ثبت بین‌المللی صورت گرفته است ارسال شده باشد، به این معنی كه تاریخ‌مذكور همان تاریخ ارسال اعلامیه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین یك كشور عضو پس از‌انجام ثبت بین‌المللی، می‌باشد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، با وجود این، دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از‌اخطار را به مالك ارسال خواهد كرد و مالك و همچنین اداره ارسال كننده اخطار را به‌صورت همزمان مطلع خواهد كرد كه اخطار رد موقت ارسالی توسط دفتر بین‌المللی به‌عنوان یك اخطار رد تلقی نمی‌شود و دلایل آن را نیز ذكر خواهد كرد.

ج – اگر اخطار رد :
(1) – ازطرف اداره ارسال كننده آن امضاء نشده باشد و یا به هر طریق دیگر مفاد‌ماده (2) یا الزامات بند (2) ماده (6) این آیین‌نامه را رعایت نكرده باشد.
(2) – مشخصات علامتی كه با علامت موضوع تصدیق ثبت بین‌المللی در تعارض‌است را در صورت امكان منعكس نكند. (‌بند (3) و بند (2) (5) ماده ) 17) این آیین‌نامه( .
(3) – مفاد بند (2) (6) ماده (17) این آیین‌نامه را رعایت نكند.
(4) – مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئین‌نامه را رعایت نكند، یا
(5 – ((حذف شده‌است( .
(6) – نام نشانی معترض و فهرست كالاها و خدماتی كه اعتراض بر پایه آنها تسلیم‌شده است را درصورت امكان منعكس نكند (‌بند «3» ماده «17» این آئین‌نامه) .
‌با این وجود، به استثناء مواردی كه بند (‌د) صادق است، دفتر بین‌المللی رد موقت‌را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهدكرد. دفتر بین‌المللی از اداره‌ای كه مراتب رد را ‌ارسال نموده‌است دعوت خواهدكرد تا ظرف مدت دو ماه از تاریخ دعوت مذكور نسبت‌ به اصلاح اخطار خود اقدام نماید و نسخه‌ای از اخطار رد ناقص را برای مالك و همچنین‌ نسخه‌ای از دعوتنامه مذكور را برای اداره مربوط ارسال خواهد كرد.

د – اگر اخطار مفاد بند (2) (7) ماده (17) این آئین‌نامه را رعایت نكرده‌باشد،‌ مراتب رد موقت در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت نخواهدشد. با این‌حال، اگر اخطار اصلاح ‌شده‌ای ظرف مهلت مقرر در جزء (ج) ارسال گردد، به منظور رعایت ماده (5) موافقتنامه، ‌تاریخ ارسال اخطار اصلاح شده همان تاریخ ارسال اخطار ناقص تلقی خواهدشد. اگر‌اخطار اصلاح نشود، اخطار مذكور به عنوان اخطار رد موقت تلقی نخواهدشد. در‌این‌صورت، دفتر بین المللی به اداره صادركننده اخطار و همزمان با آن به مالك اعلام‌خواهد كرد كه اخطار مزبور را به عنوان اخطار رد موقت به رسمیت نمی‌شناسد و دلایل ‌آنرا نیز ذكر خواهدكرد.

هـ – هر اخطار اصلاح شده، هرگاه قوانین حاكم اجازه دهد، مهلت جدیدی برای ‌تسلیم اعتراض یا تجدید نظرخواهی از رد موقت براساس اعتبار سمت ومقام یا رد موقت ‌ناشی از وصول اعتراض، برحسب مورد، یا تسلیم پاسخ به اعتراض مربوط كه تحت‌شرائط حاكم مهلتی معقول خواهدبود و همچنین تاریخ خاتمه مهلت مذكور را منعكس‌ خواهدكرد.

و – دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از هر اخطار اصلاح شده را برای مالك ارسال ‌خواهدكرد.

2- (عضو متعاهد كه طبق مفاد پروتكل تعیین شده‌است)

الف – بند (1) درخصوص اخطار رد موقت تقاضا در مورد اداره عضو متعاهدی كه‌طبق مفاد پروتكل تعیین شده‌است نیز صادق می‌باشد و این مطلب به آن معنی است كه‌مهلت پیش‌بینی شده در بند (1) (‌الف) (3) همان مهلت پیش‌بینی شده در بند (2) (‌الف)،(ب)‌ یا (ج) (2) ماده (5) پروتكل می‌باشد.

ب ) برای تشخیص اینكه آیا مهلت مقررشده كه قبل از انقضاء آن اداره عضو متعاهد‌باید اطلاعات مشروحه در بند (2)(ج) (1) ماده (5) پروتكل را در اختیار دفتر بین‌المللی‌قراردهد رعایت شده‌است یا خیر، بند (1)( الف) در اینجا صادق خواهدبود. چنانچه‌اطلاعات مذكور پس از انقضاء مهلت مزبور در اختیار دفتر بین‌المللی قرار گرفته‌باشد،‌چنین تلقی خواهدشد كه اطلاعات مذكور هیچگاه به دفتر بین‌المللی تحویل نشده‌اند و‌دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع اداره مربوطه خواهد رساند.

ج ) هرگاه بدون رعایت الزامات بند (2) (ج)(1) ماده (5) پروتكل اخطار رد موقت‌وفق بند (2) (ج) (2) ماده (5) پروتكل تنظیم و صادر شده‌باشد، اخطار مذكور به عنوان‌یك اخطار رد تقاضا شناخته‌ نخواهدشد. با این حال، در این‌گونه موارد، دفتر بین‌المللی‌نسخه‌ای از اخطار را برای مالك ارسال خواهدكرد و همزمان با آن به اداره صادر كننده‌اخطار و همچنین مالك اطلاع خواهدداد كه اخطار رد مذكور به عنوان یك اخطار رد تقاضا‌شناخته‌نمی‌شود و دلایل آنرا نیز ذكر خواهدكرد.

ماده 19- ابطال در كشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده

1- (محتویات اخطار ابطال)
‌هرگاه اعتبار یك ثبت بین‌المللی در یك كشور عضو متعاهد تعیین شده طبق بند (6)‌ ماده (5) موافقتنامه یا بند (6) ماده (5) پروتكل رفع اثر و باطل شود و مراتب ابطال و رفع‌اثر غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی باشد، اداره كشور عضو متعاهد كه مقام‌صلاحیتدار آن ابطال را اعلام نموده‌است مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع‌ خواهدداد. اطلاعیه مزبور حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – مقامی كه ابطال را اعلام نموده‌است.
(2) – این مطلب كه ابطال غیرقابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی‌است.
(3) – شماره ثبت بین‌المللی .
(4) – نام مالك .
(5) – اگر «‌ابطال» كلیه كالاها و خدمات را شامل نشود، آن دسته از كالاها و خدماتی‌كه ابطال آنها اعلام شده یا آن دسته از كالاها و خدماتی كه ابطال آنها اعلام نشده‌است، و .
(6) – تاریخ اعلام ابطال و در صورت امكان تاریخ اجرای آن.

2- (ثبت ابطال و اطلاع دادن به اداره مبداء و مالك)
‌دفتر بین‌المللی ابطال ثبت به همراه داده‌های مشروحه در اعلامیه ابطال را در دفاتر‌ثبت بین‌المللی ثبت خواهدكرد و مراتب را عیناً به مالك و در صورتی‌كه اداره مبداء اعلام ‌كرده باشد كه مایل است تاریخ ثبت ابطال را نیز دریافت كند، همزمان به اداره مبداء نیز‌اطلاع خواهدداد.

ماده 20- محدودیت حق تصرف مالك ثبت

1- (ارسال اطلاعات)
‌الف – مالك یك ثبت بین‌المللی یا اداره كشور عضو متعاهد مالك به دفتر‌بین‌المللی اطلاع خواهدداد كه حقوق تصرف مالك نسبت به ثبت بین‌المللی محدود‌گردیده‌است و در صورت اقتضا اعضای متعاهد مربوط به محدودیت را منعكس‌ خواهدكرد.
ب – اداره هر كشور عضو متعاهد تعیین‌شده ممكن است به دفتر بین‌المللی‌اطلاع دهد كه حقوق تصرف مالك نسبت به ثبت بین‌المللی به حیطه قلمرو آن عضو‌متعاهد محدود گردیده‌است.
ج – اطلاعات ارائه شده طبق جزء‌های (‌الف) و (ب)، متشكل خواهدبود از‌خلاصه‌ای از مطالب اصلی و مهم مربوط به محدودیت فوق.

2- (حذف بخشی از یا تمامی محدودیت فوق)
‌هرگاه دفتر بین‌المللی از محدودیتی درخصوص حقوق تصرف مالك ثبت طبق بند (1) فوق مطلع شده‌باشد، در صورتی‌كه بخشی از یا تمامی محدودیت مذكور حذف گردد،‌اداره كشور عضوی كه اطلاعات مربوطه را در اختیار دفتر بین‌المللی قرار داده است،‌مراتب حذف مذكور را نیز به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد.

3- (ثبت)
‌دفتر بین‌المللی اطلاعات ابلاغ شده طبق بندهای (1) و (2) فوق را در دفاتر ثبتی به‌ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به مالك، به اعضاء متعاهد مربوط و هرگاه اطلاعات‌لازم توسط اداره‌ای ارائه شده باشند به آن اداره نیز اطلاع خواهدداد.

ماده 20 مكرر – واگذاری حق اجازه استفاده

1- (درخواست ثبت اجازه استفاده)

الف – درخواست ثبت اجازه استفاده روی فرم رسمی مخصوص توسط مالك، یا‌اگر اداره قبول كند توسط اداره عضو متعاهد مالك یا اداره كشور عضو متعاهدی كه اجازه‌استفاده در آن كشور واگذار می‌شود، به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهدشد.

ب – درخواست مذكور حاوی مطالب زیر خواهدبود.
(1) – شماره ثبت بین‌المللی
(2)- نام مالك
(3) – نام و نشانی گیرنده اجازه استفاده كه طبق دستورالعملهای اداری ذكر می‌شود
(4)- اعضای متعاهد تعیین شده كه اجازه استفاده در آن كشورها واگذار می‌شود
(5) – این نكته كه اجازه استفاده برای كلیه كالاها و خدمات مندرج در ثبت‌بین‌المللی اعطا می‌شود یا فقط كالاها و خدماتی كه اجازه استفاده برای آنها اعطا می‌شود‌كه طبق طبقات مناسب طبقه‌بندی بین‌المللی كالاها و خدمات گروه‌بندی می‌شوند.

ج – درخواست فوق موارد زیر را نیز منعكس خواهدكرد:
(1) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصیت حقیقی باشد، نام كشوری كه او تبعه آن‌است.
(2) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده شخصی حقوقی باشد، ماهیت حقوقی‌شخصیت حقوقی مذكور و كشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌ای (استان،‌شهرستان، ایالت یا غیره) كه تحت قوانین آن منطقه این شخصیت حقوقی تأسیس‌شده‌است.
(3) – این نكته كه اجازه استفاده فقط بخشی از قلمرو یك عضو خاص متعاهد‌تعیین شده را در بر می‌گیرد.
(4) – هرگاه گیرنده اجازه استفاده نماینده‌ای داشته‌باشد، نام و نشانی نماینده طبق‌دستورالعملهای اداری.
(5) – هرگاه اجازه استفاده انحصاری باشد، این قضیه نیز قید خواهدشد.
(6) – در صورت امكان، مدت اجازه استفاده.

د – درخواست فوق توسط مالك یا اداره‌ای كه به وسیله آن درخواست مذكور‌تسلیم شده‌است امضاء خواهدشد.

2- (درخواست ناقص)

الف – اگر درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را ‌رعایت نكرده‌باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را به مالك و اگر درخواست توسط اداره تسلیم‌ شده ‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

ب – در صورتی‌كه نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق كه‌توسط دفتر بین‌المللی ارسال شده است رفع نشود، درخواست مذكور ترك شده تلقی‌خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به صورت همزمان به مالك و اگر درخواست توسط‌ اداره‌ای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز ابلاغ خواهدكرد و هرگونه هزینه پرداخت شده را‌پس از كسر مبلغی برابر نصف مبلغ اصلی پیش‌بینی شده در بخش 7 فهرست هزینه‌ها به‌عضوی كه آنرا پرداخت نموده است مسترد خواهد كرد.

3- (ثبت و ابلاغ)
‌هرگاه درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (1)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را رعایت‌كرده‌باشد، دفتر بین‌المللی اجازه استفاده و همچنین اطلاعات مندرج در درخواست را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و مراتب را عیناً به ادارات كشورهای عضو‌متعاهد تعیین شده كه در آنها اجازه استفاده اعطا شده‌است ابلاغ خواهدكرد و همزمان با‌آن به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

5 – (اعلامیه‌ای مبنی بر اینكه ثبت یك اجازه استفاده معین هیچ تأثیری ندارد)

4- (اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده)
بند های (1) ‌الی (3) در مورد درخواست اصلاح یا ابطال ثبت اجازه استفاده در‌اینجا با انجام اصلاحات لازم صادق خواهند بود.

5- (اعلامیه‌ای مبنی بر اینكه ثبت یك اجازه استفاده معین هیچ تأثیری ندارد)

الف – اداره یك كشور عضو متعاهد تعیین شده كه توسط دفتر بین‌المللی از ثبت‌ اجازه استفاده در آن كشور مطلع شده‌است می‌تواند اعلام نماید كه ثبت اجازه استفاده در‌آن كشور فاقد اعتبار است و هیچ تأثیری ندارد.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهدبود:
(1) – دلایلی كه براساس آنها ثبت اجازه استفاده فاقد اعتبار است و هیچ تأثیری‌ندارد.
(2) – هرگاه اعلامیه فوق بر كلیه كالاها و خدمات كه اجازه استفاده به آنها مربوط‌می‌شود مؤثر نباشد، آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثیر اعلامیه قرار می‌گیرند و آن‌دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
(3) – مواد اساسی قانونی مربوط به آن اگر وجود داشته باشد و
(4)- اینكه آیا اعلامیه مذكور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجدد‌بشود یا خیر

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت 18 ماه از تاریخی كه در آن‌تاریخ اعلامیه مندرج در بند (3) به اداره مربوط ارسال گردیده‌است برای دفتر بین‌المللی‌ارسال خواهدشد و

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه صادره طبق جزء (ج) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی‌به ثبت خواهدرساند و مراتب را عیناً به عضوی كه (‌مالك یا اداره) درخواست ثبت اجازه‌استفاده را تسلیم نموده ابلاغ خواهدكرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهدشد و دفتر مذكور آنرا در دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد‌رساند و آنرا عیناً به عضوی كه (‌مالك یا اداره) درخواست ثبت اجازه استفاده را تسلیم ‌نموده ابلاغ خواهدكرد.

6- (اعلامیه‌ای مبنی بر اینكه یك اجازه استفاده ثبت شده در دفاتر ثبتی بین‌المللی‌در مورد یك كشور متعاهد هیچ تأثیری ندارد) .
‌الف – اداره یك كشور عضو متعاهد كه قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم ‌تجارتی را مقرر نمی‌كند می‌تواند به دبیركل اعلام كند كه ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی در مورد آن عضو متعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است.
ب – اداره یك كشور عضو متعاهد كه قوانین آن ثبت اجازه استفاده از علائم‌تجارتی را مقرر می‌كند می‌تواند قبل از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از این آئین‌نامه یا‌قبل از تاریخی كه در آن تاریخ عضو متعاهد مكلف به رعایت موافقتنامه یا پروتكل شود، به‌دبیركل اطلاع دهد كه ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتی بین‌المللی در آن كشور عضو‌متعاهد هیچ تأثیری ندارد و فاقد اعتبار است. این اعلامیه را می‌توان در هر زمان در صورت ‌تمایل مسترد نمود.

ماده 21 – جایگزین كردن یك ثبت ملی یا منطقه‌ای با یك ثبت بین‌المللی

1- (ابلاغ)
‌هرگاه وفق بند (2) ماده (4) مكرر موافقتنامه یا بند (2) ماده (4) مكرر پروتكل،‌ اداره یك كشور عضو متعاهد تعیین شده، بنا بر درخواستی كه مستقیماً توسط مالك به‌اداره مذكور تسلیم شده است، در دفاتر خود مطالبی دال بر این كه یك ثبت بین‌المللی‌جایگزین یك ثبت ملی یا منطقه‌ای شده است را ذكر كرده باشد، اداره مذكور مراتب را‌عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد. اطلاعیه مربوطه حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوط،
(2) – هرگاه جایگزینی فقط شامل یك یا چند كالا یا خدمات منظور شده در‌تصدیق ثبت بین‌المللی باشد، كالاها یا خدمات مزبور،
(3) – شماره و تاریخ تقاضا، شماره و تاریخ ثبت و تاریخ حق تقدم ثبت ملی یا‌منطقه‌ای (‌اگر داشته باشد) كه ثبت بین‌المللی جایگزین آن شده است،

2 – (ثبت)
‌دفتر بین‌المللی موارد ابلاغ شده در بند (1) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی وارد خواهد‌كرد و مراتب را عیناً به مالك اطلاع خواهد داد.

ماده 22 – ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی از اظهارنامه مبداء، یا ختم اعتبار ثبت مبداء

1- (ابلاغیه مربوط به ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشی از‌اظهارنامه مبداء یا ختم اعتبار ثبت مبداء):

الف – هرگاه بندهای (3) و (4) ماده (6) موافقتنامه یا بندهای (3) و(4) ماده (6)‌ پروتكل یا هر دو آنها صادق باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی اطلاع داده‌ و موارد زیر را ذكر خواهد كرد:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی
(2) – نام مالك
(3) – مطالب و تصمیماتی كه ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا هرگاه آن‌ثبت بین‌المللی براساس یك اظهارنامه ثبت مبداء باشد كه منتهی به ثبت نشده است،‌مطالب و تصمیماتی كه اظهارنامه ثبت مبداء را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هرگاه ثبت‌بین‌المللی براساس یك اظهارنامه مبداء باشد كه منتهی به ثبت شده است، مطالب و‌تصمیماتی كه آن ثبت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تاریخ قابلیت اجرای مطالب و‌تصمیمات مذكور، و
(4) – هرگاه مطالب و تصمیمات فوق ثبت بین‌المللی را فقط درخصوص برخی از‌كالاها یا خدمات تحت تأثیر قرار می‌دهند، آن دسته از كالاها یا خدمات كه تحت تأثیر‌مطالب و تصمیمات فوق قرار گرفته‌اند یا آن دسته از كالاها یا خدمات كه تحت تأثیر‌مطالب و تصمیمات فوق قرار نگرفته‌اند.

ب – هرگاه اقدام قضائی مندرج در بند (4) ماده (6) موافقتنامه، یا دعوی مندرج در‌اجزاء (1)، (2) یا (3) بند (3) ماده (6) پروتكل قبل از انقضاء مدت پنج ساله آغاز شده‌باشد ولی قبل از پایان مدت مذكور منتهی به صدور تصمیم نهائی ذكر شده در بند (4) ماده (6) موافقتنامه نشده باشد و یا به صدور تصمیم نهائی ذكر شده در جمله دوم بند (3) ماده (6) پروتكل منجر شده باشد یا به استرداد یا ترك مشروح در جمله سوم بند (3) ماده (6)‌ پروتكل منتهی شده باشد، اداره مبداء هر زمان كه از مطالب مذكور آگاه شود بلافاصله پس‌از انقضاء مدت مذكور، مراتب را عیناً به دفتر بین‌المللی منعكس خواهد كرد.

ج – پس از این كه اقدام قضائی یا دعوی مشروح در بند (ب) فوق به صدور تصمیم‌نهائی ذكر شده در بند (4) ماده (6) منجر شده باشد، یا به صدور تصمیم نهائی ذكر شده در‌جمله دوم بند (3) ماده (6) پروتكل منتهی شده یا به استرداد یا ترك مشروح در جمله‌ سوم بند (3) ماده (6) پروتكل منجر شده باشد، هرگاه اداره مبداء از مراتب مذكور آگاه‌شود، سریعاً آن‌را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد و نكات مشروح در جزء (‌الف) (1)‌ الی (4) را دراختیار دفتر بین‌المللی قرار خواهد داد.

2 – (ثبت و ارسال اخطار؛ ابطال ثبت بین‌المللی)

الف – دفتر بین‌المللی هرگونه اخطار مشروح در بند (1) را در دفتر ثبت بین‌المللی‌وارد خواهد كرد و نسخه‌ای از آن را به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده و‌همچنین به مالك ارسال خواهد كرد.

ب – هرگاه اخطار ذكر شده در بند (1) (‌الف) یا (ج) ابطال ثبت بین‌المللی را‌درخواست نماید و الزامات بندهای مذكور را رعایت نماید، دفتر بین‌المللی تا حدی كه‌امكان‌پذیر باشد، ثبت بین‌المللی را در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل خواهد كرد.

ج – هرگاه ثبت بین‌المللی طبق مفاد جزء (ب) فوق در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل‌شود، دفتر بین‌المللی موارد زیر را به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده و مالك ‌اطلاع خواهد داد:
(1) – تاریخ ابطال ثبت بین‌المللی در دفاتر،
(2) – اگر ابطال شامل كلیه كالاها و خدمات باشد، مراتب عیناً ذكر می‌گردد،
(3)- اگر ابطال تنها شامل برخی كالاها و خدمات باشد، كالاها و خدماتی كه در بند(1) (‌الف) (4) ذكر شده است.

ماده 23 – تقسیم یا ادغام اظهارنامه ثبت مبداء، تقسیم یا ادغام ثبت ‌بین‌المللی حاصل از آن، یا تقسیم یا ادغام ثبت مبداء

1 – (اطلاع دادن تقسیم اظهارنامه یا ادغام اظهارنامه مبداء)
‌هرگاه طی مدت پنج ساله مندرج در بند (3) ماده (6) پروتكل، اظهارنامه مبداء به‌دو یا چند اظهارنامه تقسیم شده باشد، یا چندین اظهارنامه با یك اظهارنامه ادغام شده‌باشند، اداره مبداء مراتب را عیناً با ذكر موارد زیر به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد.
(1) – شماره ثبت بین‌المللی یا اگر ثبت بین‌المللی هنوز انجام نشده باشد، شماره‌اظهارنامه مبداء
(2) – نام مالك یا متقاضی،
(3) – شماره هر یك از اظهارنامه‌های ناشی از تقسیم یا شماره اظهارنامه ناشی از‌ادغام.

2 – (ثبت و ابلاغ آن توسط دفتر بین‌المللی)
‌دفتر بین‌المللی مراتب ابلاغ اشاره شده در بند (1) را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت‌خواهد كرد و آن را به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آن به مالك‌ ابلاغ خواهد كرد.

3 – (تقسیم یا ادغام ثبتهای حاصل از اظهارنامه مبداء یا ثبت مبداء) .
بند های (1) و (2) فوق با اعمال تغییرات لازم درخصوص تقسیم ثبت مبداء یا‌ادغام ثبتهای مبداء ناشی از اظهارنامه یا اظهارنامه‌های مبداء مندرج در بند (3) ماده (6)‌پروتكل و تقسیم ثبت مبداء یا ادغام ثبتهای مبداء طی مدت پنج سال مندرج در بند (3)‌ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6) پروتكل نیز صادق خواهد بود.

فصل پنجم – تعیین متعاقب یك یا چند كشور؛ تغییرات

ماده 24 – تعیین یك یا چند كشور پس از ثبت بین‌المللی

1 – (حقوق مربوطه)

الف – اگر در زمان تعیین، وفق بند (2) ماده (1) و ماده (2) موافقتنامه یا ماده (2)‌ پروتكل، مالك حق تعیین عضو متعاهدی را داشته باشد هر عضو متعاهد را می‌توان پس از‌انجام ثبت بین‌المللی به عنوان یك كشور مورد نظر تعیین نمود (‌كه از این پس «‌تعیین‌متعاقب» نامیده می‌شود(.

ب – هرگاه كشور عضو متعاهد مالك مكلف به رعایت موافقتنامه باشد، مالك‌می‌تواند طبق موافقتنامه هر عضو متعاهد مكلف به رعایت موافقتنامه را تعیین نماید.

ج – هرگاه كشور عضو متعاهد مالك مكلف به رعایت پروتكل باشد، مالك ‌می‌تواند طبق پروتكل هر عضو متعاهد مكلف به رعایت پروتكل را تعیین نماید به شرطی‌كه هر دو عضو متعاهد مذكور مكلف به رعایت موافقتنامه نباشند.

2 – (تسلیم؛ فرم و امضاء)

الف – مراتب «‌تعیین متعاقب» توسط مالك یا توسط اداره كشور عضو متعاهد مالك‌به دفتر بین‌المللی تسلیم خواهد شد؛ با این حال:
(1) – هرگاه بند (1) ماده (7) كه قبل از دوازدهم مهرماه 1380 (4 اكتبر 2001)‌ معتبر است صادق باشد، باید توسط اداره مبداء تسلیم شود؛
(2) – هرگاه هر یك از اعضای متعاهد طبق موافقتنامه تعیین شوند‌«‌تعیین متعاقب»‌باید توسط اداره مبداء یا مالك تسلیم شود.

ب – مراتب تعیین متعاقب بر روی فرم مخصوص و در یك نسخه تسلیم می‌گردد.‌هرگاه توسط مالك تسلیم شود، توسط مالك امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌ای ‌تسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهد شد و هرگاه آن اداره درخواست نماید، توسط‌مالك نیز امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌ای تسلیم شود و اداره مذكور بدون این كه از‌مالك درخواست نماید كه آن را امضا كند ولی به وی اجازه امضاء كردن آن را بدهد،‌مالك می‌تواند آن را امضاء نماید.

3- (محتویات)

الف – مراتب «‌تعیین متعاقب» حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوطه،
(2) – نام و نشانی مالك،
(3) – عضو متعاهدی كه تعیین می‌گردد،
(4) – هرگاه «‌تعیین متعاقب» برای كلیه كالاها و خدمات ذكر شده در تصدیق ثبت‌بین‌المللی مربوطه انجام گیرد، كلیه كالاها و خدمات یا هرگاه «تعیین متعاقب» برای تنها‌ بخشی از كالاها یا خدمات ذكر شده در تصدیق ثبت بین‌المللی مربوطه انجام گیرد، فقط‌ كالاها و خدمات مزبور،
(5) – مبلغ هزینه پرداختی و روش پرداخت یا دستورات مقتضی مبنی بر واریز مبلغ‌مربوطه به حساب دفتر بین‌المللی و مشخصات طرف پرداخت كننده یا صادركننده‌ دستور، و
(6) – هرگاه «‌تعیین متعاقب» توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد، تاریخ دریافت آن ‌توسط آن اداره.

ب – هرگاه «‌تعیین متعاقب» درخصوص كشور متعاهدی باشد كه وفق بند (2) ماده (7) این آیین‌نامه، اعلامیه‌ای را صادر كرده است، «‌تعیین متعاقب» حاوی اعلامیه‌ای مبنی‌بر قصد استفاده از علامت در حیطه قلمرو آن عضو متعاهد نیز خواهد بود؛ این اعلامیه، ‌طبق درخواست عضو متعاهد مذكور:
)1 –( روی فرم رسمی جداگانه‌ای تنظیم و پس از امضاء توسط شخص مالك به فرم«‌تعیین متعاقب» ضمیمه خواهد گردید، یا
(2) – در فرم «‌تعیین متعاقب» گنجانده خواهد شد.

ج – «‌تعیین متعاقب» می‌تواند حاوی مطالب زیر نیز باشد:
(1) – مطالب و ترجمه یا ترجمه‌های پیش‌بینی شده در بند (4) (ب) ماده (9)‌آیین‌نامه بر حسب مورد،
(2) – درخواستی مبنی بر این كه «‌تعیین متعاقب» پس از ثبت یك تغییر یا یك ابطال ‌درمورد ثبت بین‌المللی مربوط یا پس از تمدید مدت ثبت بین‌المللی، انجام گیرد.

د – هرگاه ثبت بین‌المللی براساس یك اظهارنامه ثبت مبداء باشد، به فرم «‌تعیین‌متعاقب» اعلامیه‌ای باید ضمیمه باشد كه ضمن ذكر شماره و تاریخ ثبت، گواهی نماید كه‌اظهارنامه مذكور به ثبت رسیده است، مگر این كه چنین اعلامیه‌ای قبلاً توسط دفتر‌بین‌المللی دریافت شده باشد. این اعلامیه باید توسط اداره مبداء امضاء شود.

4 – (هزینه‌ها)
‌مراتب تعیین متعاقب مشمول پرداخت هزینه‌هائی خواهد بود كه در بخش (5)‌ فهرست هزینه‌ها مشخص شده یا به آنها اشاره شده است.

5 – (نقصها)

الف – اگر «‌تعیین متعاقب» شرایط لازم را رعایت نكند و مشروط بر رعایت بند (9)‌این ماده، دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً به مالك و درصورتی كه فرم مربوطه تعیین متعاقب‌توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد، به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد.

ب – در صورتی كه نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار رفع نقص فوق كه توسط‌دفتر بین‌المللی ارسال شده‌است رفع نشود، مراتب «‌تعیین متعاقب» ترك شده تلقی‌خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به مالك و اگر فرم مربوطه توسط اداره‌ای تسلیم‌شده‌باشد، به آن اداره نیز به صورت همزمان اطلاع خواهدداد و پس از كسر مبلغی برابر‌نصف مبلغ اصلی پیش‌بینی شده در بخش 1-5 فهرست هزینه‌ها كلیه هزینه‌های پرداخت‌شده را به عضوی كه آنرا پرداخت نموده است برگشت خواهدداد.

ج – با وجود جزء‌های (‌الف) و (ب) فوق، هرگاه شرائط بند (1)(ب) یا (ج)‌درخصوص یك یا چند عضو متعاهد تعیین شده رعایت نشده‌باشد، چنین تلقی‌خواهدشد كه «‌تعیین متعاقب» حاوی تعیین اعضای متعاهد تعیین شده مذكور نمی‌باشد و‌هر گونه هزینه تكمیلی كه تاكنون پرداخت شده برای آن كشورهای عضو عیناً مسترد‌خواهدشد. اگر الزامات بند (1)(ب) یا (ج) درخصوص هیچ‌یك از اعضاء تعیین‌شده‌رعایت نشوند، بند (5)(ب) فوق صادق خواهدبود.

6- (تاریخ تعیین متعاقب)

الف – تعیین متعاقب كه مستقیماً توسط مالك به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی خواهدبود.

ب – «‌تعیین متعاقب» كه توسط اداره‌ای به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء ( ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط اداره مذكور خواهدبود به‌شرطی كه فرم مذكور ظرف مدت دو ماه از تاریخ مذكور توسط دفتر بین‌المللی دریافت‌شده‌باشد. در صورتی كه دفتر بین‌المللی فرم مذكور را ظرف مدت مزبور دریافت‌نكرده‌باشد، مشروط بر مفاد جزء (ج)(1)، حاوی تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی‌خواهدبود.

ج – هرگاه «‌تعیین متعاقب» مقررات مربوطه را رعایت نكرده‌باشد و نقصهای آن‌ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اخطار ذكر شده در بند (5)(‌الف) فوق اصلاح شده‌باشد:
(1) – هرگاه نقصها به هر یك از مقررات ذكر شده در اجزاء (1)، (3) و(4) بند(3) (‌الف) و (ب) (1) مربوط باشند، فرم «‌تعیین متعاقب» حاوی تاریخ رفع آن نقصها‌خواهدبود، مگر اینكه فرم مذكور توسط یك اداره به دفتر بین‌المللی تسلیم شده‌باشد و‌نقص مربوط ظرف مدت دو ماه پیش‌بینی شده در جزء (ب) فوق اصلاح شده‌باشد، كه در‌این‌صورت فرم «‌تعیین متعاقب» حاوی تاریخ دریافت آن به وسیله اداره مذكور خواهدبود.
(2) – تاریخ ذكر شده در جزء (‌الف) یا (ب) برحسب مورد به هیچ وجه تحت تأثیر‌نقصهای مربوط به الزامات به غیر از آنچه كه در اجزاء (1)، (3) و(4) بند (3) (‌الف) و(ب)(1) ذكر شده‌اند، قرار نخواهدگرفت.

د – علی رغم جزء‌های (‌الف)،(ب)‌و (ج)، هرگاه فرم تعیین متعاقب حاوی‌درخواستی باشد كه وفق بند (3)(ج)(2) انجام شده‌است، فرم مذكور حاوی تاریخی ‌مؤخر بر تاریخ ناشی از جزء‌های (‌الف)(ب) یا (ج) خواهدبود.

7) – ثبت و ابلاغ(
‌هرگاه دفتر بین‌المللی تشخیص دهد كه تعیین متعاقب مطابق با مقررات مربوط به‌آن می‌باشد، آنرا در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهدكرد و مراتب را عیناً به اداره عضو‌متعاهد كه در فرم تعیین متعاقب تعیین شده‌است و همزمان به مالك و در صورتی كه فرم‌مربوطه توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد به آن اداره ابلاغ خواهدكرد.

8- (مردودیت)
‌در اینجا مواد (16) الی (18) با انجام اصلاحات لازم قابل اجرا خواهندبود.

9 – («تعیین متعاقب» كه به عنوان مراتب تعیین متعاقب تلقی نمی‌شوند.)
‌در صورتی كه الزامات بند (2)(‌الف) رعایت نشده‌ باشند، مراتب تعیین متعاقب‌قابل قبول نخواهدبود و مراتب عدم پذیرش آن توسط دفتر بین‌المللی عیناً به فرستنده آن‌اطلاع داده خواهد شد.

ماده 25- درخواست ثبت تغییر؛ درخواست ثبت ابطال

1- (تسلیم درخواست)

الف – هرگاه درخواستی برای ثبت هر یك از موارد زیر تنظیم شده ‌باشد،‌درخواست مذكور روی فرم مخصوص در یك نسخه تنظیم و به دفتر بین‌المللی تسلیم‌ خواهد شد:
(1-( تغییر در مالكیت ثبت بین‌المللی درخصوص كلیه یا بخشی از كالاها یا‌خدمات و كلیه یا برخی از كشورهای عضو متعاهد تعیین شده
)2-( محدودیت فهرست كالاها و خدمات در كلیه یا برخی از كشورهای عضو‌متعاهد تعیین شده.
)3-( حذف كلیه كالاها و خدمات در برخی از كشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده
)4 –( تغییر نام یا نشانی مالك.
)5 –( ابطال ثبت بین‌المللی درخصوص كلیه یا برخی از كالاها یا خدمات در كلیه‌كشورهای عضو متعاهد تعیین‌شده.

ب – مشروط بر رعایت جزء (ج) درخواست فوق توسط مالك یا اداره عضو‌متعاهد مالك تسلیم خواهدشد، با این حال درخواست ثبت تغییر مالكیت ممكن است به‌ وسیله اداره عضو متعاهد یا یكی از اعضاء متعاهد كه در درخواست پیش‌بینی شده در بند(2) (‌الف) (4) درج می‌شود، تسلیم شود.

ج – اگر ابطال یا حذف هر یك از اعضاء متعاهد كه طبق موافقتنامه تعیین شده‌اند را‌ تحت تأثیر قرار دهد مالك نمی‌تواند درخواست ثبت ابطال یا حذف را مستقیماً تسلیم‌نماید.

د – هرگاه درخواست توسط مالك تسلیم شود، توسط مالك امضاء خواهد شد.‌هرگاه توسط اداره‌ای تسلیم شود، توسط آن اداره امضاء خواهدشد و هرگاه اداره مذكور‌درخواست نماید، مالك نیز آنرا امضاء خواهد كرد. هرگاه درخواست توسط اداره‌ای تسلیم‌ شود و اداره مذكور بدون اینكه از مالك رسماً درخواست نماید كه آنرا امضاء نماید ولی به ‌وی اجازه امضاء كردن آنرا بدهد مالك می‌تواند آنرا امضاء كند.

2-(-محتویات درخواست)

الف – درخواست ثبت یك تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت علاوه بر ذكر تغییر‌یا ابطال مورد درخواست مطالب زیر را نیز در بر خواهد داشت:

1)- شماره ثبت بین‌المللی مربوط

2) – نام مالك، مگر اینكه تغییر مورد نظر به نام و نشانی نماینده مربوط باشد.

3) – در موارد تغییر مالكیت ثبت بین‌المللی، نام و نشانی شخص حقیقی یا‌حقوقی طبق دستورالعملهای اجرائی كه به عنوان مالك جدید ثبت در درخواست معرفی‌می‌شود (‌كه از این پس انتقال گیرنده نامیده میشود.)

4) – در موارد تغییر مالكیت ثبت بین‌المللی، نام عضو یا اعضای متعاهد تعیین ‌شده كه درخصوص آنها انتقال گیرنده وفق مفاد بند (2) ماده (1( و ماده (2) موافقتنامه و‌طبق ماده (2) پروتكل شرائط لازم برای احراز مالكیت ثبت بین‌المللی را دارا می‌باشد.

5) – در موارد تغییر در مالكیت ثبت بین‌المللی، هرگاه نشانی انتقال گیرنده كه طبق‌جزء (3) فوق ذكر گردیده در قلمرو عضو متعاهد یا یكی از اعضای متعاهد كه طبق جزء(4) درج شده است، نباشد، و مگر اینكه انتقال گیرنده اعلام كرده‌ باشد كه تابعیت یك‌ كشور متعاهد یا كشوری كه در یك سازمان متعاهد عضویت دارد را دارا می‌باشد، نشانی ‌محل كار یا تجارتخانه یا نشانی محل اقامت انتقال گیرنده در كشور عضو متعاهد یا در یكی‌از كشورهای عضو متعاهد كه در آنها انتقال گیرنده شرائط لازم برای احراز مالكیت ثبت ‌بین‌المللی را داراست.

6)- در موارد تغییر مالكیت ثبت بین‌المللی كه به كلیه كالاها و خدمات و كلیه ‌اعضای متعاهد مرتبط نمی‌باشد، كالاها و خدمات و اعضای متعاهد تعیین ‌شده كه تغییر‌مالكیت به آنها مربوط می‌شود، و

7)- مبلغ هزینه‌ای كه پرداخت می‌شود و روش پرداخت آن، یا دستورات مقتضی‌ درخصوص واریز مبلغ مذكور به حسابی كه توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده، و‌مشخصات شخص پرداخت كننده یا صادركننده دستورات فوق.

ب – درخواست ثبت یك تغییر در مالكیت ثبت بین‌المللی می‌تواند حاوی مطالب‌زیر نیز باشد:
(1)- هرگاه انتقال گیرنده یك شخص حقیقی باشد، نام كشوری كه انتقال گیرنده‌تابعیت آنرا دارد
(2)- هرگاه انتقال گیرنده یك شخص حقوقی باشد، اطلاعاتی درخصوص ماهیت‌ حقوقی آن و همچنین كشور و حتی واحد منطقه‌ای (‌مانند ایالت، استان و غیره) كه طبق ‌قوانین آن، شخصیت حقوقی مذكور تأسیس شده‌است. جزء#*ج* – درخواست ثبت تغییر یا ابطال ثبت می‌تواند حاوی درخواستی باشد مبنی بر‌اینكه تغییر یا ابطال مورد نظر قبل یا بعد از ثبت تغییر یا ابطال دیگری یا «‌تعیین متعاقب»‌درخصوص ثبت بین‌المللی مورد نظر یا پس از تمدید مدت ثبت بین‌المللی، به ثبت برسد.

3-(درخواست غیرمجاز – غیرمسموع)
‌تغییر در مالكیت یك ثبت بین‌المللی در یك عضو متعاهد تعیین شده ممكن است‌قابل ثبت نباشد اگر آن عضو متعاهد:
(1) – متعهد و ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت‌ پروتكل نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (2)(‌الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت‌موافقتنامه نباشد یا هیچ یك از اعضای متعاهد مشروحه در بند مذكور متعهد و ملزم به ‌رعایت موافقتنامه نباشند.
)2 -( متعهد و ملزم به رعایت مفاد پروتكل باشد ولی متعهد و ملزم به رعایت‌موافقتنامه نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (2)(‌الف)(4) متعهد و ملزم به رعایت‌پروتكل نباشد و یا هیچ یك از اعضای متعاهد مشروحه در بند مذكور متعهد و ملزم به‌رعایت پروتكل نباشند.

4- (انتقال گیرنده‌های متعدد) ‌هرگاه درخواست ثبت تغییری در مالكیت ثبت بین‌المللی چندین انتقال گیرنده را‌در برگیرد، در كشور عضو متعاهد تعیین شده‌ای كه هر یك از انتقال گیرندگان شرائط احراز‌مالكیت ثبت بین‌المللی در آن كشور عضو را دارا نباشند، تغییر مزبور قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 26- نقصهای مربوط به درخواست ثبت تغییر و ابطال ثبت

1 – (درخواست ناقص)
‌اگر درخواست ثبت تغییر یا درخواست ثبت ابطال ثبت مندرج در بند (1)(الف)‌ماده (25) این آئین‌نامه شرائط مربوط را رعایت نكند و مشروط بر رعایت بند(3) این ماده،‌دفتر بین‌المللی مراتب را به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد، به آن‌ اداره اطلاع خواهد داد.

2- (مهلت مجاز برای رفع نقص)
نقصها را می‌توان ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین‌المللی رفع نمود. در‌صورتی كه نقصها ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغیه دفتر بین‌المللی رفع نشوند،‌درخواست مورد نظر ترك شده تلقی خواهدشد و دفتر بین‌المللی مراتب را به مالك و در‌صورتی كه درخواست ثبت تغییر یا ابطال توسط اداره‌ای تسلیم شده‌باشد، به صورت‌همزمان به آن اداره نیز ابلاغ خواهد كرد و پس از كسر مبلغی برابر با نصف هزینه مربوط ‌مشروحه در بخش (7) فهرست هزینه‌ها مبلغ پرداخت‌شده را به عضو پرداخت‌كننده‌ مسترد خواهد كرد.

3- (درخواستهای غیرقابل قبول)
‌در صورتی كه مقررات بند (1)(ب) یا (ج) ماده (25) این آیین‌نامه رعایت‌نشده‌ باشند، درخواست مطروحه به عنوان درخواست ثبت یا ابطال پذیرفته و تلقی‌نخواهد شد و دفتر بین‌المللی مراتب را عیناً به فرستنده آن اطلاع خواهد داد.

ماده 27- ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت، ادغام ثبتهای بین‌المللی، اعلامیه‌ای ‌مبنی بر اینكه تغییر در مالكیت یا محدودیت فاقد اعتبار است.

1 – ثبت و ابلاغ تغییر و ابطال ثبت

الف – مشروط بر این كه درخواست مندرج در بند (1) (‌الف) ماده (25) آیین‌نامه ‌كامل و بدون نقص باشد، دفتر بین‌المللی سریعاً تغییر یا ابطال را در دفاتر ثبتی بین‌المللی به‌ثبت خواهند رساند و به ادارات اعضای متعاهد تعیین شده كه تغییر مذكور در آنها معتبر‌است یا درخصوص ابطال، ادارات اعضای متعاهد تعیین شده كه ابطال در آن كشورها نافذ ‌است و همزمان با آنها به مالك مراتب را عیناً اطلاع خواهد داد و درصورتی كه درخواست ‌مورد نظر توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد همزمان به آن اداره نیز اطلاع خواهد داد. هرگاه ‌تغییر مورد نظر درخصوص تغییر كلی مالكیت یك ثبت بین‌المللی باشد، دفتر بین‌المللی ‌نیز مراتب را به مالك قبلی اطلاع خواهد داد و درصورتی كه بخشی از مالكیت تغییر یافته‌ باشد مراتب را به مالك بخشی از ثبت بین‌المللی كه انتقال یافته است اطلاع خواهد داد.‌هرگاه درخواست ثبت ابطال توسط مالك یا اداره‌ای غیر از اداره مبداء طی مدت پنج ساله‌پیش‌بینی شده در بند (3) ماده (6) موافقتنامه و بند (3) ماده (6)پروتكل، تسلیم شده‌باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را به اطلاع اداره مبداء نیز خواهد رساند.

ب – تغییر یا ابطال از تاریخ دریافت درخواستی توسط دفتر بین‌المللی كه مطابق با‌شرایط مربوط تنظیم و تسلیم شده است به ثبت خواهد رسید، مگر در مواردی كه‌درخواست مزبور طبق بند (2) (ج) ماده (25) تنظیم شده باشد كه در این صورت در تاریخ‌ مؤخری ثبت خواهد شد.

2 – حذف شده است.

3 – ثبت ادغام ثبت بین‌المللی
‌هرگاه یك شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی به عنوان مالك دو یا چند ثبت‌ناشی از تغییر بخشی از مالكیت كه طبق بند (2) انجام شده است، به ثبت رسیده باشد،‌بنابر درخواست شخصیت حقوقی یا حقیقی مذكور كه به صورت مستقیم یا ازطریق اداره مبداء مالك تسلیم می‌شود، ثبتهای مذكور ادغام خواهند شد. دفتر بین‌المللی مراتب را‌عیناً به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده كه تحت تأثیر تغییر قرار گرفته‌اند اطلاع‌خواهد داد و همزمان با آن به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌ای تسلیم شده باشد به آن‌اداره ابلاغ خواهد كرد.

4 – اعلامیه‌ای مبنی بر این كه تغییر مالكیت فاقد اعتبار است

الف – اداره یك عضو متعاهد تعیین شده كه توسط دفتر بین‌المللی از تغییر مالكیت‌ در آن كشور مطلع شده است می‌تواند اعلام نماید كه تغییر مالكیت در آن كشور عضو فاقد‌اعتبار است. نتیجه این اعلامیه این خواهد بود كه تا آنجائی كه به آن عضو متعاهد مربوط‌می‌شود آن ثبت بین‌المللی كماكان بنام انتقال دهنده باقی خواهد ماند.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود:
(1)-دلایلی كه براساس آنها تغییر در مالكیت فاقد اعتبار است،
(2 )-مواد اساسی قانونی مربوط به آن ،و
(3)- آیا اعلامیه مذكور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا تقاضای بررسی‌ مجدد بشود یا خیر؟

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی كه در‌آن تاریخ اعلامیه مذكور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد.

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای كه طبق جزء (ج) فوق صادر شده است،‌برحسب مورد، به عنوان ثبت بین‌المللی جداگانه یا بخشی از ثبت بین‌المللی كه مشمول‌اعلامیه مذكور است را در دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً به‌عضوی كه (‌مالك یا اداره) درخواست ثبت تغییر مالكیت را تسلیم نموده و همچنین به‌مالك جدید ابلاغ خواهد كرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذكور آن را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد كرد و‌بنابر مورد، تغییرات لازم را در دفاتر ثبتی درج خواهد كرد و آن را عیناً به عضوی كه (‌مالك‌یا اداره) درخواست ثبت تغییر مالكیت را تسلیم نموده و همچنین به مالك جدید ابلاغ ‌خواهد كرد.

5 – اعلامیه‌ای مبنی بر این كه محدودیت فاقد اعتبار است

الف – اداره یك عضو متعاهد تعیین شده كه توسط دفتر بین‌المللی از محدودیت‌فهرست كالاها و خدمات كه آن كشور عضو را تحت تأثیر قرار می‌دهد مطلع شده است‌می‌تواند اعلام نماید محدودیت در آن كشور عضو فاقد اعتبار است. نتیجه این اعلامیه این‌خواهد بود كه تا آنجائی كه به آن كشور عضو متعاهد مربوط می‌شود محدودیت مورد نظر‌درمورد كالاها و خدمات مندرج در اعلامیه صادق نخواهد بود.

ب – اعلامیه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوی مطالب زیر خواهد بود:
)1 )- دلایلی كه براساس آنها محدودیت فاقد اعتبار است،
(2 ) هرگاه اعلامیه مذكور كلیه كالاها و خدمات كه محدودیت به آنها مربوط‌ می‌شوند را شامل نشود، آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثیر اعلامیه قرار گرفته‌اند و‌آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند،
(3 )- مواد اساسی قانونی مربوط به آن؛ و
(4-( آیا اعلامیه مذكور می‌تواند مشمول تجدیدنظرخواهی یا بررسی مجدد بشود ‌یا خیر؟

ج – اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاریخی كه در‌آن تاریخ اعلامیه مذكور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گردیده است به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد.

د – دفتر بین‌المللی هرگونه اعلامیه‌ای كه طبق جزء (ج) فوق صادر شده است را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی به ثبت خواهد رساند و آن را عیناً به عضوی كه (‌مالك یا اداره)‌درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغ خواهد كرد.

هـ – هرگونه تصمیم نهائی و قطعی مربوط به اعلامیه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بین‌المللی ابلاغ خواهد شد و دفتر مذكور آن را در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد كرد و‌آن را عیناً به عضوی كه (‌مالك یا اداره) درخواست ثبت محدودیت را تسلیم نموده ابلاغ‌ خواهد كرد.

ماده 28 – تصحیح دفاتر ثبتی بین‌المللی

1 – تصحیح
‌هرگاه دفتر بین‌المللی به اعتبار مقام و سمت خود یا بنا به درخواست مالك یا یك‌اداره، تشخیص دهد كه اشتباهی درمورد ثبت بین‌المللی در دفاتر ثبتی بین‌المللی رخ داده‌است، نسبت به تصحیح آن اقدام خواهد كرد.

2 – ابلاغ
‌دفتر بین‌المللی به مالك و همزمان با وی به ادارات كشورهای متعاهد تعیین شده كه‌تصحیحات انجام شده به آنها مربوط می‌شود، مراتب را عیناً ابلاغ خواهد كرد.

3 – رد تصحیحات
‌هر یك از ادارات مندرج در بند (2) می‌تواند طی اعلامیه‌ای به دفتر بین‌المللی‌اعلام نماید كه تصحیحات انجام شده را به رسمیت نمی‌شناسند و نمی‌پذیرند. ماده (5)‌موافقتنامه و ماده (5) پروتكل و مواد (16) تا (18) این آئین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل‌اجراء خواهند بود با این معنی كه تاریخ ارسال اعلامیه تصحیح اشتباهات همان تاریخی‌ خواهد بود كه از آن تاریخ مهلت مردودیت محاسبه می‌شود.

4 – مهلت تصحیح
‌علی‌رغم بند (1) یك اشتباه كه به یك اداره نسبت داده می‌شود و تصحیح آن‌برحقوق حاصل از ثبت بین‌المللی تأثیر می‌گذارد صرفاً درصورتی می‌تواند تصحیح شود‌ كه درخواست تصحیح توسط دفتر بین‌المللی ظرف مدت نه ماه از تاریخ انتشار ثبت‌ موضوع تصحیح در دفاتر ثبتی بین‌المللی دریافت شده باشد.

فصل ششم – تمدید مدت

ماده 29 – اعلام غیررسمی انقضاء مدت
‌این مطلب كه اعلامیه غیررسمی مشروحه در بند (4) ماده (7) موافقتنامه و بند (3)‌ماده (7) پروتكل دریافت نشده است دلیل موجهی برای عدم رعایت هرگونه مهلت مقرر‌در ماده (30) این آئین‌نامه نمی‌باشد.

ماده 30 – جزئیات مربوط به تمدید مدت

1 – (هزینه‌ها)

الف – ثبت بین‌المللی پس از پرداخت هزینه‌های زیر همان‌گونه كه در بخش (6)‌فهرست هزینه‌ها ذكر شده است حداكثر در تاریخی كه موعد تمدید ثبت بین‌المللی فرا‌می‌رسد، تمدید خواهد شد:
1- هزینه اصلی،
2 – درصورت لزوم، هزینه اضافه، و
3 – هزینه تكمیلی یا هزینه انفرادی، بنا بر مورد، برای هر عضو متعاهد تعیین‌شده كه در آنجا هیچ‌گونه رد درخواست یا ابطال در دفاتر ثبتی برای كلیه كالاها و خدمات ‌مربوطه ثبت نشده است،
‌با این حال، هزینه‌های فوق را می‌توان ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ موعد‌تمدید ثبت بین‌المللی نیز پرداخت نمود مشروط بر این كه هزینه اضافی مشخص شده در‌بخش (6 – 5) فهرست هزینه‌ها همزمان پرداخت گردد.

ب – درصورتی كه مبالغ پرداخت شده جهت تمدید مدت قبل از سه ماه قبل از‌تاریخ موعد تمدید ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی دریافت شود، چنین تلقی‌ خواهد شد كه مبلغ مذكور سه ماه قبل از موعد تمدید دریافت شده است.

2 – (جزئیات بیشتر)

الف – هرگاه مالك مایل نباشد ثبت بین‌المللی را در یك كشور عضو متعاهد تعیین‌شده‌ای كه برای آن مراتب رد در دفاتر ثبتی بین‌المللی برای كلیه كالاها و خدمات مربوطه‌ثبت نشده است تمدید نماید، پرداخت هزینه لازم اعلامیه‌ای را به همراه خواهد داشت‌مبنی بر این كه تمدید مدت ثبت بین‌المللی نباید درخصوص آن كشور عضو در دفاتر ثبتی‌ بین‌المللی به ثبت برسد.

ب – هرگاه مالك مایل باشد درخصوص یك عضو متعاهد تعیین شده بدون درنظر‌گرفتن این كه در دفاتر ثبتی بین‌المللی برای آن كشور عضو مراتب رد درخواست‌درخصوص كلیه كالاها و خدمات ثبت شده است، ثبت بین‌المللی را تمدید نماید،‌پرداخت هزینه مربوطه، شامل هزینه تكمیلی یا هزینه انفرادی برای آن كشور عضو،‌ برحسب مورد، اعلامیه‌ای را به همراه خواهد داشت مبنی بر این كه تمدید آن ثبت ‌بین‌المللی باید در دفاتر ثبتی بین‌المللی درخصوص آن كشور عضو متعاهد به ثبت برسد.

ج – در هر كشور عضو متعاهد تعیین شده كه برای آن درخصوص كلیه كالاها و‌خدمات طبق بند (2) ماده (19) این آئین‌نامه ابطال به ثبت رسیده باشد یا برای آن طبق‌بند (1) (‌الف) ماده (27) این آیین‌نامه مراتب استرداد به ثبت رسیده باشد، ثبت‌بین‌المللی قابل تمدید نخواهد بود. در هر كشور عضو متعاهد تعیین شده كه برای كالاها و‌خدماتی كه برای آنها ابطال اعتبار ثبت بین‌المللی در آن كشور عضو متعاهد طبق بند (2)‌ماده (19) این آئین‌نامه به ثبت رسیده باشد یا درخصوص آن محدودیتی طبق بند (1) (‌الف) ماده (27) این آیین‌نامه به ثبت رسیده باشد، ثبت بین‌المللی مذكور قابل تمدید ‌نخواهد بود.

د – این مطلب كه مدت ثبت بین‌المللی درخصوص كلیه كشورهای عضو متعاهد‌تمدید نشده است هیچ نوع تغییری درخصوص مقاصد مشروح در بند (2) ماده (7)موافقتنامه یا بند (2) ماده (7) پروتكل به وجود نمی‌آورد.

3 – (هزینه‌های ناكافی)

الف – چنانچه مبلغ هزینه‌های دریافت شده كمتر از مبلغ هزینه‌های مقرر شده برای‌تمدید باشد، دفتر بین‌المللی مراتب را سریعاً و به صورت همزمان به مالك و نماینده او‌اطلاع خواهد داد. اطلاعیه مذكور مبلغ كسری را مشخص خواهد كرد.

ب – هرگاه، در تاریخ انقضاء مدت شش ماه پیش‌بینی شده در بند (1) (الف)، مبلغ‌هزینه‌های دریافت شده كمتر از مبلغ تعیین شده در بند (1) باشد، دفتر بین‌المللی مشروط‌به رعایت مفاد جزء (ج)، مراتب تمدید مدت را ثبت نخواهد كرد و مبلغ دریافت شده را‌به پرداخت كننده آن مسترد كرده و مراتب را عیناً به مالك و اگر نماینده‌ای داشته باشد به‌آن نماینده اطلاع خواهد داد.

ج – درصورتی كه ابلاغیه مشروح در جزء (‌الف) فوق طی مدت سه ماه قبل از‌انقضاء مدت شش ماه مشروح در بند (1) (‌الف) ارسال شده باشد و اگر مبلغ هزینه مقرر‌دریافت شده، در تاریخ انقضاء مدت مذكور، كمتر از مبلغ مقرر در بند (1) باشد ولی‌حداقل 70 درصد مبلغ مذكور باشد، دفتر بین‌المللی طبق بندهای (1) و (3) ماده (31) این‌آئین‌نامه اقدام خواهد كرد. درصورتی كه مبلغ مقرر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیه‌ فوق به صورت كامل پرداخت نشود، دفتر بین‌المللی تمدید را لغو خواهد كرد و مراتب را‌به مالك و اگر نماینده‌ای داشته باشد به نماینده او و اداراتی كه تمدید به آنها ابلاغ شده‌است اطلاع خواهد داد و مبلغ دریافتی را به پرداخت كننده آن مسترد خواهد كرد.

4 – (مدتی كه هزینه تمدید مدت برای آن پرداخت می‌شود)
‌بدون در نظر گرفتن این كه فهرست كشورهای عضو متعاهد تعیین شده در تصدیق ‌ثبت بین‌المللی، تنها حاوی اعضای متعاهد تعیین شده طبق موافقتنامه باشد، یا تنها حاوی‌اعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتكل باشد یا هر دو آنها باشد یعنی هم اعضای متعاهد ‌تعیین شده طبق موافقتنامه و هم اعضای متعاهد تعیین شده طبق پروتكل باشد،‌هزینه‌های مقرر برای تمدید برای ده سال پرداخت خواهد شد. آنچه كه به پرداخت طبق ‌موافقتنامه مربوط می‌شود، پرداخت هزینه برای ده سال بعنوان پرداخت قسط ده ساله ‌تلقی خواهد شد.

ماده 31 – ثبت تمدید مدت؛ ابلاغ آن و گواهینامه آن

1-(ثبت و تاریخ آغاز اعتبار تمدید)
‌تمدید مدت در دفاتر ثبتی بین‌المللی از تاریخ موعد تمدید به ثبت خواهد رسید،‌حتی اگر هزینه‌های مقرر برای تمدید ظرف مهلت پیش‌بینی شده در بند (5) ماده (7)‌موافقتنامه و بند (4) ماده (7) پروتكل پرداخت شده باشد.

2 – (تاریخ تمدید در «‌تعیین متعاقب»)
‌تاریخ آغاز اعتبار تمدید برای كلیه كشورهای تعیین شده در تصدیق ثبت بین‌المللی‌بدون در نظر گرفتن تاریخ ثبت تعیین آنها در دفاتر بین‌المللی، یكسان خواهد بود.

3 – (ابلاغ و گواهینامه)
‌دفتر بین‌المللی به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده مربوط مراتب تمدید‌ مهلت را ابلاغ خواهد كرد و گواهینامه مربوطه را به مالك ارسال خواهد كرد.

4 – (ابلاغ مراتب عدم تمدید)
‌الف – هرگاه یك ثبت بین‌المللی تمدید نشود، دفتر بین‌المللی مراتب عدم تمدید را‌عیناً به ادارات كلیه كشورهای عضو متعاهد تعیین شده در ثبت بین‌المللی مذكور، ابلاغ ‌خواهد كرد.
ب – هرگاه یك ثبت بین‌المللی درخصوص یك عضو متعاهد تعیین شده تمدید‌نشده باشد، دفتر بین‌المللی مراتب عدم تمدید را عیناً به اداره آن عضو متعاهد ابلاغ‌ خواهد كرد.

فصل هفتم – مجله و بانك اطلاعاتی

ماده 32 – مجله

1- (اطلاعات مربوط به ثبتهای بین‌المللی)
‌الف – دفتر بین‌المللی داده‌های مربوط به موارد زیر را در مجله‌ای منتشر خواهد‌كرد:
(1-( ثبت‌های بین‌المللی كه طبق ماده (14) این آیین‌نامه به ثبت رسیده است؛
)2-( اطلاعات ارسال شده طبق بند (1) ماده (16) این آیین‌نامه؛
)3 -( مراتب رد موقت مندرج در بند (4) ماده (17) این آئین‌نامه با ذكر این كه رد ‌مذكور به كلیه كالاها یا خدمات مربوط می‌شود یا فقط برخی از آنها، بدون ذكر كالاها یا‌خدمات مورد نظر و بدون ذكر دلایل و مستندات رد و اعلامیه‌ها یا اطلاعات ثبت شده‌طبق بند (5) (ج) و (6) (ب) ماده (17) این آئین‌نامه.
(4 )- تمدید ثبت شده طبق بند (1) ماده (31) این آئین‌نامه؛
)5 -( تعیین متعاقب كه طبق بند (7) ماده (24) این آئین‌نامه ثبت شده است؛
(6-( ادامه اعتبار ثبت بین‌المللی طبق ماده (39) این آئین‌نامه؛
)7 -( تغییرات در مالكیت، محدودیتها، استرداد و صرف‌نظر كردن و تغییرات نام و‌نشانی مالك كه طبق ماده (27) این آئین‌نامه ثبت شده‌اند؛
)8 – ( ابطال‌های ثبت شده طبق بند (2) ماده (22) یا بند (1) ماده (27) یا بند (3)(‌د) ماده (34) این آئین‌نامه؛ )9 -( تصحیحات انجام شده طبق ماده (28) این آئین‌نامه؛
)10 -( ابطال‌هائی كه طبق بند (2) ماده (19) این آئین‌نامه انجام شده‌اند؛
(11 )-اطلاعات ثبت شده طبق ماده (20)، ماده (20) مكرر، ماده (21 ( بند (2)(‌الف) ماده (22)، ماده (23)، بندهای (3) و (4) ماده (27) و بند(3) ماده (40) این‌آئین‌نامه؛
(12)- ثبتهای بین‌المللی كه تمدید نشده‌اند.
ب – نمونه علامت همان گونه كه در اظهارنامه ثبت بین‌المللی درج شده‌است‌ منتشر خواهدشد. هرگاه متقاضی اعلامیه‌ای طبق بند (4)(‌الف)(6) ماده (9) این آئین‌نامه ‌تنظیم كرده‌باشد، اعلامیه مذكور نیز آگهی خواهدشد.
ج – هرگاه نمونه رنگی علامت طبق بند(4)(‌الف)(5) یا (7) ماده (9) این آیین‌نامه ‌تسلیم شده‌باشد، مجله حاوی نمونه سفید و سیاه و همچنین نمونه رنگی خواهدبود.

2- (اطلاعات مربوط به شرائط خاص و اعلامیه‌های به خصوص صادره توسط اعضای متعاهد(
‌دفتر بین‌المللی موارد زیر را در مجله منتشر خواهدكرد:
(1) – هرگونه اطلاعیه كه طبق ماده (7) یا بند (6) ماده (20) مكرر این آیین‌نامه و‌اعلامیه صادره طبق بند (5) (‌د) یا (‌هـ) ماده (17) این آئین‌نامه صادر شده‌است؛
(2) – هرگونه اطلاعیه كه طبق اولین جمله بند (2)(ب) ماده (5) یا بند (2)(ب) و(ج) ماده (5) پروتكل تنظیم شده‌اند.
(3) – هرگونه اعلامیه‌ای كه طبق بند (7) ماده (8) پروتكل تنظیم شده‌باشد.
(4) – هر گونه ابلاغیه صادره طبق بند (2) (ب) یا (3) (‌الف) ماده (34) این‌آئین‌نامه.
(5) – فهرست روزهائی از سال جاری و سال بعد كه طبق برنامه، دفتر بین‌المللی‌ برای عموم تعطیل است.

3- (اندیكس سالانه .) ‌برای هر سال، دفتر بین‌المللی اندیكسی را منتشر خواهدكرد كه در آن به ترتیب‌حروف الفبا، نام آن دسته از مالكین ثبتهای بین‌المللی كه طی آن سال در مورد آنها یك یا‌چند مورد در مجله منتشر شده‌است، به همراه نام مالك، شماره ثبت بین‌المللی، شماره‌ صفحه‌ای از مجله كه آگهی مربوط به ثبت بین‌المللی در آن منتشر شده و مطالبی دال بر‌ماهیت آگهی مانند ثبت، تمدید، رد، ابطال، لغو اعتبار یا تغییر نیز درج خواهدشد.

4- (تعداد نسخه‌ها برای ادارات كشورهای عضو متعاهد)
‌الف – دفتر بین‌المللی نسخه‌ای از مجله را برای ادارات هر یك از كشورهای عضو‌متعاهد خواهد فرستاد. هر اداره مجاز خواهد بود دو نسخه را به صورت مجانی دریافت‌ نماید و هرگاه طی یك سال تعداد موارد تعیین شده در مورد آن عضو متعاهد بیش از 000 2 باشد، سال بعد از آن یك نسخه اضافه نیز دریافت خواهدكرد و برای هر 000 1‌مورد تعیین بیش از 000 2 مورد یك نسخه اضافه دریافت خواهدكرد. هر عضو متعاهد‌ می‌تواند هر ساله با پرداخت مبلغی برابر نصف هزینه آبونمان، به تعداد نسخه‌هائی ‌كه ‌مجاز است به صورت مجانی دریافت كند به همان تعداد مجله خریداری نماید.
ب – در صورتی كه مجله به بیش از یك شكل موجود باشد، هر اداره می‌تواند شكل‌مورد علاقه خود را برای نسخه‌هائی كه مجاز است دریافت كند را انتخاب نماید.

ماده 33- بانك اطلاعاتی الكترونیكی

1- (محتویات بانك اطلاعاتی)
‌داده‌هائی كه در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت و همچنین در مجله طبق ماده (32) این‌آئین‌نامه منتشر می‌شوند در یك بانك اطلاعاتی الكترونیكی وارد خواهندشد.

2- (داده‌های مربوط به اظهار نامه‌های ثبت بین‌المللی و مراتب تعیین متعاقب كه‌ ثبت نشده.(
‌در صورتی كه یك اظهارنامه ثبت بین‌المللی یا مراتب تعیین یك كشور طبق ماده (24) این آیین‌نامه ظرف مدت سه روز كاری پس از دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت نشود، دفتر بین‌المللی علی‌رغم وجود هرگونه نقص در‌اظهارنامه بین‌المللی یا درخواست تعیین دریافت شده، كلیه اطلاعات موجود در آنرا در‌بانك اطلاعاتی الكترونیكی وارد خواهدكرد.

3- (دستیابی به بانك اطلاعاتی الكترونیكی)
‌بانك اطلاعاتی الكترونیكی برای ادارات اعضای متعاهد قابل دسترسی خواهدبود‌و عموم نیز در صورت پرداخت هزینه‌های مقرر، (‌اگر تعیین شده‌باشد) می‌توانند به آن ‌دسترسی داشته‌ باشند. دسترسی به بانك اطلاعاتی الكترونیكی به صورت آن – لاین و یا از‌طریق دیگری كه دفتر بین‌المللی مقتضی بداند و تعیین نماید امكان‌پذیر خواهدبود. هزینه ‌دستیابی به عهده استفاده كننده خواهدبود. داده‌هائی كه طبق بند (2) فوق وارد شوند‌ اخطاریه‌ای به همراه خواهندداشت مبنی بر اینكه دفتر بین‌المللی درخصوص اظهارنامه‌ثبت بین‌المللی یا در مورد تعیین اعضای متعاهد طبق ماده (24)، هنوز تصمیمی اتخاذ ‌نكرده‌است.

فصل هشتم – هزینه‌ها

ماده 34- مبلغ و نحوه پرداخت هزینه‌ها

1- (مبلغ هزینه‌ها)
‌مبلغ هزینه مقرر طبق موافقتنامه، پروتكل یا این آئین‌نامه به غیر از هزینه‌های‌انفرادی در فهرست هزینه‌ها كه به این آئین‌نامه ضمیمه است و بخش لاینفك آن محسوب‌می‌شود مشخص شده‌اند.

2- (پرداخت)
‌الف – متقاضی، یا مالك، می‌توانند هزینه‌های مندرج در فهرست هزینه‌ها را به دفتر‌بین‌المللی پرداخت نمایند، یا هرگاه اداره مبداء یا اداره عضو متعاهد بپذیرد كه این‌گونه‌هزینه را دریافت و سپس به دفتر بین‌المللی پرداخت نماید و متقاضی یا مالك هم موافقت‌خود را اعلام كرده باشد، اداره مذكور نیز می‌تواند مبالغ مربوطه را پرداخت نماید.
ب – هر عضو متعاهد كه اداره آن بپذیرد كه هزینه‌ها را دریافت و سپس به دفتر‌بین‌المللی پرداخت نماید، مراتب را به دبیر كل اطلاع خواهدداد.

3 – (هزینه انفرادی كه در دو بخش قابل پرداخت است)

الف – عضو متعاهدی كه طبق بند (7) ماده (8) پروتكل اعلامیه‌ای صادر می‌كند یا‌صادر كرده است ممكن است به دبیر كل اطلاع دهد كه هزینه انفرادی كه درخصوص تعیین‌آن عضو متعاهد باید پرداخت گردد متشكل از دو بخش است كه بخش اول باید همزمان با‌تسلیم اظهارنامه بین‌المللی یا تعیین متعاقب آن عضو متعاهد پرداخت گردد و بخش دوم‌باید متعاقباً پرداخت شود كه تاریخ آن طبق قوانین آن كشور عضو متعاهد تعیین می‌گردد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، اشارات انجام شده به هزینه انفرادی در‌مواد 3، 2 و 5 فهرست هزینه‌ها به عنوان اشاره انجام شده به بخش اول هزینه انفرادی‌ تلقی خواهدشد.

ج – هرگاه بند (‌الف) فوق صادق باشد، اداره عضو متعاهد موردنظر موعد پرداخت‌بخش دوم هزینه انفرادی را به دفتر بین‌المللی اطلاع خواهدداد. اطلاعیه مذكور حاوی‌ مطالب زیر خواهدبود:
(1) – شماره ثبت بین‌المللی مربوط.
(2) – نام مالك.
(3) – تاریخی كه قبل از آن بخش دوم هزینه انفرادی باید پرداخت شود.
(4) – هرگاه مبلغ بخش دوم هزینه انفرادی به تعداد طبقات كالاها و خدمات و‌طبقات علامتی كه در كشور عضو متعاهد تعیین شده مربوط حمایت می‌شود بستگی‌داشته‌باشد، تعداد آن طبقات .

د – دفتر بین‌المللی اطلاعیه فوق را برای مالك ارسال خواهدكرد. هرگاه بخش دوم‌هزینه انفرادی ظرف مهلت مقرر پرداخت گردد، دفتر بین‌المللی مراتب پرداخت را در‌دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد كرد و مراتب را عیناً به اداره كشور عضو متعاهد ابلاغ‌خواهدكرد. هرگاه بخش دوم هزینه انفرادی ظرف دوره مربوط پرداخت نشود، دفتر‌بین‌المللی مراتب عدم پرداخت را به اداره كشور عضو متعاهد ابلاغ، و ثبت بین‌المللی را‌درخصوص آن عضو متعاهد در دفاتر ثبتی بین‌المللی باطل و مراتب را عیناً به مالك ابلاغ ‌خواهدكرد.

4- (روش پرداخت هزینه‌ها به دفتر بین‌المللی)
‌هزینه مقرر طبق دستورالعملهای اداری به دفتر بین‌المللی پرداخت خواهدشد.

5- (مطالبی كه باید به همراه قبض پرداخت ذكر شوند) ‌هنگام پرداخت هرگونه هزینه به دفتر بین‌المللی مطالب زیر باید ذكر شوند:
(1) – قبل از ثبت بین‌المللی، نام مالك، علامت مورد نظر و مقصود از پرداخت.
(2) – پس از ثبت بین‌المللی، نام مالك: شماره ثبت بین‌المللی مورد نظر و مقصود‌از پرداخت.

6- (تاریخ پرداخت) ‌الف – مشروط بر رعایت بند (1)(ب) ماده(30) این آئین‌نامه و همچنین بند (ب)‌ این ماده هر گونه هزینه زمانی به دفتر بین‌المللی پرداخت شده محسوب خواهدشد كه ‌دفتر بین‌المللی آن مبلغ را دریافت نماید.
ب – هرگاه مبلغ مقرر در حسابی كه توسط دفتر بین‌المللی افتتاح شده‌است موجود‌باشد و دفتر بین‌المللی از جانب صاحب حساب دستور برداشت آن مبلغ را دریافت نماید،‌در تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی، درخواست تعیین متعاقب، درخواست ثبت‌تغییر، یا دستور تمدید مدت ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی، هزینه مزبور پرداخت‌شده تلقی خواهدشد.

7 – (تغییر در مبلغ هزینه‌ها)

الف – هرگاه مبلغ هزینه‌های قابل پرداخت درخصوص یك اظهارنامه ثبت‌بین‌المللی در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست تسلیم اظهارنامه ثبت بین‌المللی‌به دفتر بین‌المللی یا تاریخی كه در آن تاریخ طبق بند(1((الف) یا (ج) ماده (11) این‌آیین‌نامه چنین تلقی می‌گردد كه توسط اداره مبداء چنین درخواستی دریافت شده‌است از‌یك طرف، و تاریخ دریافت اظهارنامه ثبت بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی از طرف دیگر،‌ تغییر یابد، مبلغی كه در اولین تاریخ، معتبر بوده‌است قابل پرداخت خواهدبود.

ب – هرگاه درخواست تعیین كشوری طبق ماده (24) این آیین‌نامه توسط اداره‌ مبداء یا اداره عضو متعاهد مالك تسلیم شده‌باشد و مبلغ هزینه‌های قابل پرداخت در‌مورد تعیین مذكور در فاصله زمانی میان تاریخ دریافت درخواست صادره از جانب مالك‌ به اداره مزبور مبنی بر تسلیم آن از یك طرف و تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی از‌طرف دیگر، تغییر یابد، مبلغی كه در اولین تاریخ معتبر بوده‌است قابل پرداخت‌خواهدبود.

ج – هرگاه بند (3) (‌الف) صادق باشد، مبلغ دومین بخش هزینه انفرادی كه در‌تاریخ مؤخر مندرج در آن بند معتبر است صادق خواهد بود.

د – هرگاه مبلغ قابل پرداخت درخصوص تمدید مدت یك ثبت بین‌المللی در‌فاصله زمانی میان تاریخ پرداخت و تاریخ موعد تمدید تغییر یابد، مبلغی كه در تاریخ ‌پرداخت یا تاریخی كه در آن تاریخ طبق بند (1) (ب) ماده (30) مبلغ مقرر پرداخت شده‌ تلقی شده و اعتبار داشته‌است قابل پرداخت خواهدبود. هرگاه بعد از تاریخ موعد تمدید‌ پرداخت انجام شده‌باشد، مبلغی كه در تاریخ موعد تمدید معتبر بود قابل پرداخت‌ خواهدبود.

هـ – هرگاه مبلغ هزینه‌هائی به غیر از هزینه‌های مندرج در جزء‌های (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) فوق تغییر یابد، مبلغی كه در تاریخ دریافت هزینه توسط دفتر‌بین‌المللی معتبر بوده قابل پرداخت خواهدبود.

ماده 35- وجه رایج برای پرداخت هزینه‌ها

1- (اجبار به استفاده از وجه رایج كشور سوئیس)
‌كلیه وجوهی كه طبق این مقررات به دفتر بین‌المللی پرداخت می‌شوند به وجه رایج‌ كشور سوئیس انجام خواهدشد بدون در نظر گرفتن اینكه مبالغ مذكور توسط اداره مبداء ‌پرداخت شوند و اداره مذكور قبلاً وجوه مربوطه را به وجه دیگری دریافت كرده‌باشد.

2- (تعیین مبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج كشور سوئیس)

الف – هرگاه یك عضو متعاهد طبق بند (7)(‌الف) ماده (8) پروتكل اعلامیه‌ای‌بدهد. مبنی بر اینكه مایل است هزینه انفرادی دریافت كند، مبلغ هزینه انفرادی مذكور كه ‌به دفتر بین‌المللی منعكس می‌شود باید به وجه رایجی باشد كه توسط اداره آن كشور مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.

ب – هرگاه مبلغ مورد نظر در اعلامیه مندرج در جزء (‌الف) فوق به وجه دیگری غیر‌از وجه رایج كشور سوئیس منعكس شده‌باشد، دبیر كل پس از مشاوره با اداره آن عضو‌متعاهد، مبلغ هزینه انفرادی مذكور را به وجه رایج كشور سوئیس براساس نرخ رسمی‌برابری ارزهای سازمان ملل متحد تعیین خواهدكرد.

ج – هرگاه، برای مدت بیش از سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان‌ ملل بین وجه رایج كشور سوئیس و وجه رایج دیگری كه هزینه انفرادی به آن وجه توسط‌یك عضو متعاهد منعكس شده‌است حداقل 5 درصد كمتر یا بیشتر از آخرین نرخ برابری‌كه به منظور تعیین هزینه انفرادی به وجه رایج كشور سوئیس بكار رفته‌باشد، اداره آن عضو‌متعاهد می‌تواند از دبیركل درخواست نماید مبلغ جدید هزینه انفرادی را به وجه رایج‌كشور سوئیس براساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد در روز قبل از تسلیم‌درخواست مزبور، تعیین نماید. دبیركل طبق درخواست مزبور عمل خواهدكرد. مبلغ‌جدید از تاریخی كه توسط دبیر كل تعیین خواهدشد قابل پرداخت خواهدبود به شرطی‌كه تاریخ مذكور بین یك ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذكور در مجله باشد.

د – هرگاه برای سه ماه متوالی، نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل متحد بین‌ وجه رایج كشور سوئیس و وجه رایج دیگری كه هزینه انفرادی به آن وجه توسط یك عضو‌متعاهد منعكس شده‌است حداقل 10 درصد كمتر از آخرین نرخ بكار رفته برای تعیین‌مبلغ هزینه انفرادی به وجه رایج كشور سوئیس باشد، دبیركل مبلغ جدیدی برای هزینه‌ انفرادی به وجه رایج كشور سوئیس بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای سازمان ملل،‌تعیین خواهدكرد. مبلغ جدید در تاریخی كه توسط دبیركل تعیین خواهدشد قابل پرداخت‌خواهدبود به شرطی كه تاریخ مذكور بین یك ماه و دو ماه پس از تاریخ انتشار مبلغ مذكور‌در مجله باشد.

ماده 36- معافیت از پرداخت
‌ثبت موارد زیر از پرداخت هزینه معاف خواهد بود:
(1) – منصوب كردن نماینده جدید، هرگونه تغییر مربوط به نماینده و ابطال ثبت‌یك نماینده،
(2) – هر تغییری مربوط به شماره تلفن یا دورنگار مالك
(3) – ابطال ثبت بین‌المللی
(4) – هرگونه ترك پرونده یا صرفنظر كردن طبق بند(1)(‌الف) (3) ماده (25) این‌آئین‌نامه.
(5) – هر گونه محدودیت در اظهارنامه ثبت بین‌المللی طبق بند(4)(‌الف)(8) ماده(9) این آئین نامه یا تعیین متعاقب طبق بند (3)(‌الف) (4( ماده (24) این آئین نامه .
(6) – هر گونه درخواست ارائه شده توسط اداره طبق جمله اول بند (4) ماده(6) ‌موافقتنامه یا بند (4( ماده (6) پروتكل
(7) – وجود یك دعوی قضائی یا تصمیم قطعی و نهائی مؤثر بر اظهارنامه مبداء یا‌ثبت ناشی از آن یا ثبت مبداء .
(8) – مراتب رد طبق ماده (17)، بند(8) ماده(24) یا بند(3) ماده(28) این‌آئین‌نامه، هرگونه اعلامیه طبق بندهای (5) یا (6) ماده (17) یا هرگونه ابلاغیه طبق بند(5) ‌ماده (20‌مكرر) یا بندهای (4) یا (5) ماده (27) این آئین‌نامه .
(9) – ابطال ثبت بین‌المللی .
(10) – اطلاعات تبادل‌شده طبق ماده (20) این آیین‌نامه .
(11) – هرگونه ابلاغیه طبق ماده(21) یا ماده(23) این آئین‌نامه .
(12) – هر گونه تصحیح در دفاتر ثبتی بین‌المللی .

ماده 37- توزیع هزینه‌های متمم و هزینه‌های تكمیلی

1- ضریب پیش‌بینی شده در بندهای (5) و (6) ماده (8) موافقتنامه و بندهای (5)‌ و (6) ماده (8) پروتكل به شرح زیر می‌باشد:
– برای اعضای متعاهدی كه فقط برای دلایل و مستندات قطعی رد تقاضا، بررسی می‌كنند…………………………………………………………………………..2
– برای اعضای متعاهدی كه برای تعیین هرگونه حق تقدم بررسی می‌كنند:
‌الف – پس از ورود اعتراض از جانب اشخاص ثالث………………….3
ب – به اعتبار مقام وسمت خود ………………………………………….4

2- ضریب (4) برای اعضای متعاهدی كه بنابر اعتبار مقام و سمت خود به منظور‌یافتن حقوق قبلی و سابقه ثبت قبلی در سوابق خود جستجو می‌كنند و مهمترین آنها را ذكر‌می‌كنند نیز بكار می‌رود.

ماده 38- واریز هزینه‌های انفرادی به حسابهای اعضای متعاهد مربوطه
‌هرگونه هزینه انفرادی كه برای یك عضو متعاهد كه اعلامیه‌ای را طبق بند(7)(‌الف) ماده(8) پروتكل صادر كرده به دفتر بین‌المللی پرداخت شده‌است ظرف ماه‌بعد از ماهی كه در طی آن مراتب ثبت یك ثبت بین‌المللی، تعیین متعاقب یا تمدید كه‌هزینه مذكور برای آن پرداخت شده‌است، انجام گرفته‌است، به حساب آن عضو متعاهد‌نزد دفتر بین‌المللی واریز خواهدشد.

فصل نهم – موارد متفرقه

ماده 39- استمرار اعتبار ثبت‌های بین‌المللی در برخی دولتهای جانشین

1- هرگاه هر كشور (‌دولت یا كشور جانشین) كه قلمرو آن قبل از استقلال آن كشور،‌بخشی از قلمرو یك كشور متعاهد بوده‌است (‌دولت یا كشور سابق) به دبیر كل اعلامیه ‌استمرار تسلیم كرده‌باشد به این مضمون كه «‌موافقتنامه» توسط كشور جانشین نیز بكار‌گرفته می‌شود، اعتبار هر ثبت بین‌المللی در كشور جانشین با گسترش قلمرو به كشور سابق‌كه از تاریخی قبل از تاریخ تعیین شده طبق بند(2) معتبر است مشروط خواهدبود بر:
(1) – تسلیم درخواستی به دفتر بین‌المللی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اعلامیه دفتر‌بین‌المللی خطاب به مالك ثبت بین‌المللی، مبنی بر درخواست اینكه اعتبار ثبت‌بین‌المللی در كشور جانشین ادامه پیداكند.
(2) – پرداخت مبلغ 23 فرانك سوئیس، در همان مهلت فوق، به دفتر بین‌المللی كه‌به وسیله دفتر بین‌المللی به اداره آن كشور جانشین پرداخت خواهدشد و همچنین واریز‌كردن مبلغ 41 فرانك سوئیس به حساب دفتر بین‌المللی.

2- تاریخ ذكر شده در بند (1)، همان تاریخی خواهدبود كه به منظور رعایت مفاد‌این ماده توسط دولت جانشین به دفتر بین‌المللی ابلاغ شده‌است به شرطی كه تاریخ مذكور‌قبل از تاریخ استقلال آن كشور نباشد.

3- پس از دریافت درخواست و هزینه پیش‌بینی شده در بند(1)، دفتر بین‌المللی‌مراتب را به اداره كشور جانشین ابلاغ خواهدكرد و آنرا در دفاتر ثبتی مربوط به ثبت‌ خواهد رساند.

4- درخصوص هرگونه ثبت بین‌المللی مربوط كه برای آن اداره كشورجانشین‌ابلاغیه‌ای را طبق بند (3) فوق دریافت كرده‌است، اداره مذكور تنها در صورتی می‌تواند‌حمایت درخواست شده را رد كند كه مهلت پیش‌بینی شده در بند(2) ماده(5) موافقتنامه ‌درخصوص گسترش منطقه‌ای به كشور سابق منقضی نشده‌باشد، و اخطار رد ظرف مهلت‌مذكور توسط دفتر بین‌المللی دریافت شده‌باشد.

5- این ماده فدارسیون روسیه را شامل نمی‌شود.

ماده 40- لازم‌الاجرا شدن مقررات انتقالی

1- (لازم‌الاجراشدن)
‌این آیین‌نامه برابر با دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) قابل اجرا خواهد‌بود و از آن تاریخ جانشین آیین‌نامه تحت موافقتنامه مورخ یازدهم اسفند 1375 (‌سوم‌مارس 1996) خواهد بود (‌از این پس «‌ آیین‌نامه موافقتنامه» نامیده می‌شود.)

2 – مقررات انتقالی عمومی

الف – با وجود بند (1) فوق
(1) – اظهارنامه بین‌المللی كه درخواست تسلیم آن به دفتر بین‌المللی توسط اداره‌مبداء قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) دریافت شده یا طبق بند (1)(‌الف) یا (ج) ماده (11) این آیین‌نامه دریافت شده تلقی می‌گردد، تا حدی كه مفاد«‌آیین‌نامه موافقتنامه» را رعایت نماید، چنین تلقی خواهد شد كه با آیین‌نامه مربوطه جهت ‌رعایت مفاد ماده (14) مطابقت دارد؛
(2)- اگر درخواست ثبت یك تغییر طبق ماده (20) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» توسط‌ اداره مبداء یا هر اداره ذی‌نفع دیگر قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) به‌دفتر بین‌المللی ارسال گردیده باشد، یا اگر بتوان تاریخ ارسال آن را مشخص نمود مبنی بر‌این كه تاریخ دریافت آن توسط اداره مبداء یا هر اداره ذی‌نفع دیگر به منظور تسلیم آن به‌دفتر بین‌المللی قبل از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) بوده است، چنین‌درخواستی تا حدی كه با مفاد «‌آیین‌نامه موافقتنامه» مطابقت داشته باشد، چنین تلقی‌خواهد شد كه با مفاد مربوط آئین‌نامه ذكر شده در بند (7( ماده (24) یا ماده (27) این‌آیین‌نامه مطابقت دارد؛
(3) – یك اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی، یا درخواست ثبت تغییر كه وفق ماده (20) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» قبل‌از دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) طبق مواد(11)، (12)، (13) یا (21) «‌آیین‌نامه موافقتنامه» مشمول هر نوع عملیات از جانب دفتر‌بین‌المللی شده است، كماكان طبق مواد مذكور توسط دفتر بین‌المللی تحت بررسی قرار‌خواهد گرفت و رسیدگی خواهد شد؛ تاریخ ثبت بین‌المللی ناشی از اظهارنامه مذكور یا‌ثبت تغییر در دفاتر ثبتی بین‌المللی طبق مواد (15) یا (22) تابع «‌آیین‌نامه موافقتنامه»‌خواهد بود؛
(4) – اخطار رد یا اخطار ابطال كه توسط اداره یك عضو متعاهد تعیین شده قبل از‌دوازدهم فروردین 1375 (‌اول آوریل 1996) ارسال شده است، تا حدی كه مطابق با‌ الزامات «‌آیین‌نامه موافقتنامه» باشد چنین تلقی خواهد شد كه با مفاد بندهای (4) و (5) ‌ماده (17) و بند (2) ماده (19) مطابق دارد؛

ب – در بند (7) ماده (34) هزینه‌های تعیین شده و معتبر قبل از دوازدهم فروردین1375 (‌اول آوریل 1996) همان هزینه‌های پیش‌بینی شده در ماده (32) «‌آیین‌نامه‌موافقتنامه» خواهد بود.

ج – با وجود بند (1) ماده (10)‌این آیین‌نامه، هرگاه طبق بند (7) (الف) ماده (34)‌این آیین‌نامه هزینه‌های پرداخت شده درخصوص یك اظهارنامه ثبت بین‌المللی همان‌هزینه‌های پیش‌بینی شده برای مدت بیست سال طبق ماده (32(«آیین‌نامه موافقتنامه»‌باشند، قسط دوم پرداخت نخواهد شد.

د – هرگاه طبق بند (7) (ب) ماده (34) این آیین‌نامه هزینه‌های پرداخت شده‌درخصوص مراتب تعیین متعاقب همان هزینه‌های پیش‌بینی شده توسط ماده (32)‌ آیین‌نامه موافقتنامه باشند، بند (3) صادق نبوده و قابل اجرا نخواهد بود.

3 – مقررات انتقالی مربوط به اظهارنامه‌های ثبت بین‌المللی كه برای آنها هزینه‌های‌لازم برای مدت بیست سال پرداخت شده‌اند.

الف – هرگاه یك ثبت بین‌المللی كه هزینه‌های مربوط به آن برای مدت بیست سال‌پرداخت شده است، طبق ماده (24) این آیین‌نامه مشمول «‌تعیین متعاقب» گردد و هرگاه‌مدت فعلی حمایت از ثبت بین‌المللی مذكور بیش از ده سال پس از تاریخ «‌تعیین متعاقب»‌مزبور همان‌گونه كه طبق بند (6) ماده (24) این آیین‌نامه تعیین شده است، منقضی شود،‌مفاد جزء‌های (ب) و (ج) صادق بوده و قابل اجراء خواهند بود.

ب – شش ماه پس از انقضاء اولین دوره ده ساله مدت فعلی حمایت از ثبت‌بین‌المللی، دفتر بین‌المللی اخطاریه‌ای كه تاریخ دقیق انقضاء اولین دوره ده ساله و‌همچنین نام اعضای متعاهد كه در «‌تعیین متعاقب» مندرج در (الف) فوق تعیین شده را‌منعكس می‌نماید را به مالك یا نماینده او (‌اگر داشته باشد) ارسال خواهد كرد. ماده (29) ‌این آیین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجرا خواهد بود.

ج – پرداخت هزینه‌های تكمیلی و هزینه‌های انفرادی مربوط به هزینه‌های‌ مشروحه در بند (1) و (3) ماده (30) این آیین‌نامه برای دومین دوره ده ساله درخصوص ‌كشورهائی كه طبق بند (‌الف) متعاقباً تعیین شده‌اند، الزامی خواهد بود. بندهای (1) و (3)‌ماده (30) این آیین‌نامه با انجام تغییرات لازم قابل اجراء خواهد بود.

د – مراتب پرداخت هزینه‌های مربوطه برای دومین دوره ده ساله توسط دفتر‌بین‌المللی در دفاتر ثبتی بین‌المللی ثبت خواهد شد. تاریخ ثبت آن تاریخ انقضاء اولین‌دوره ده ساله خواهد بود حتی اگر هزینه‌های لازم ظرف مدت احتیاط پیش‌بینی شده در‌بند (5) ماده (7) موافقتنامه و بند (4) ماده(7) پروتكل پرداخت شده باشند.

هـ – دفتر بین‌المللی مراتب پرداخت یا عدم پرداخت هزینه‌های لازم را برای دومین ‌دوره ده ساله به ادارات كشورهای عضو متعاهد تعیین شده و همزمان با آنها به مالك ابلاغ‌خواهد كرد.

ماده 41 – دستورالعملهای اداری

1- (تهیه دستورالعملهای اداری؛ اموری كه تابع آنها هستند(
‌الف – دبیركل دستورالعمل‌های اداری را تهیه و تنظیم خواهد كرد. دبیركل می‌تواند‌آنها را تغییر داده یا اصلاح كند. قبل از تهیه یا اصلاح آنها، دبیركل با اداراتی كه مستقیماً ‌درارتباط با دستورالعمل‌های اداری پیشنهادی یا اصلاحات آنها ذی‌نفع هستند مشورت‌ خواهند كرد.
ب – دستورالعمل‌های اداری در ارتباط با مواردی كه در این آیین‌نامه صریحاً به آنها‌ اشاره شده است و همچنین جزئیات اجرای این آیین‌نامه، خواهد بود.

2- (كنترل به وسیله مجمع)‌مجمع ممكن است از دبیركل دعوت نماید تا هر یك از مفاد مقررات‌دستورالعمل‌های اداری را اصلاح یا تغییر دهد و دبیركل طبق آن عمل خواهد كرد.

3- (انتشار و تاریخ اجراء)‌الف – دستورالعمل‌های اداری و هرگونه اصلاح آنها در مجله منتشر خواهد شد.
ب – متنی كه منتشر می‌شود تاریخ قابلیت اجرائی هر یك از مقررات را دقیقاً‌ مشخص و منعكس خواهد كرد. تاریخ‌های مذكور برای مقررات متفاوت یكسان نخواهد‌بود، به شرطی كه هیچ یك از مقررات قبل از انتشار آن در مجله قابل اجراء اعلام نشوند.

4- (تناقض با موافقتنامه، پروتكل یا این آیین‌نامه)
‌در صورت تناقض میان مفاد دستورالعمل‌های اداری از یك طرف و مفاد‌موافقتنامه، پروتكل یا این آیین‌نامه از طرف دیگر، موافقتنامه، پروتكل یا این آیین‌نامه‌ارجحیت خواهند داشت.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

دستورالعمل‌های اداری برای اجرای موافقتنامه مادرید ‌درخصوص ثبت بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن
] قابل اجرا از تاریخ دوازدهم فروردین 1381 (‌اول آوریل 2002 [(
فهرست مواد
‌-بخش اول – تعاریف
‌-ماده 1 – اصطلاحات اختصاری
‌-بخش دوم – فرم‌ها
‌-ماده 2 – اظهارنامه بین‌المللی
‌-ماده 3 – تعیین پس از ثبت بین‌المللی
‌-ماده 4 – سایر فرم‌های رسمی
‌-ماده 5 – فرم‌های غیررسمی
‌-بخش سوم – مكاتبات با دفتر بین‌المللی، امضاء
‌-ماده 6 – مكاتبه كتبی، اسناد متعدد در یك پاكت
‌-ماده 7 – امضاء
‌-ماده 8 – مكاتبه از طریق فكس
‌-ماده 9 – نمونه یا نمونه‌های اصلی علامت
‌-ماده 10 – تأیید و تاریخ دریافت فكس توسط دفتر بین‌المللی
‌-ماده 11 – مكاتبات الكترونیكی، تأیید و تاریخ دریافت مكاتبات الكترونیكی توسط ‌دفتر بین‌المللی
‌-بخش چهارم – شرایط مربوط به نامها و نشانی‌ها
‌-ماده 12 – نام‌ها و نشانی‌ها
‌-ماده 13 – نشانی مكاتباتی
‌-بخش پنجم – ابلاغ رد موقت
‌-ماده 14 – تاریخ ارسال اخطار رد موقت
‌-ماده 15 – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض
‌-بخش ششم – شماره‌گذاری ثبت بین‌المللی
‌-ماده 16 – شماره‌گذاری پس از تغییر قسمتی از مالكیت
‌-ماده 17 – شماره‌گذاری پس از ادغام ثبت‌های بین‌المللی
‌-ماده 18 – شماره‌گذاری پس از اعلام اینكه تغییر در مالكیت فاقد اعتبار است .
‌-بخش هفتم – پرداخت هزینه‌ها
‌-ماده 19 – نحوه پرداخت

بخش اول – تعاریف

ماده 1 – اصطلاحات اختصاری
‌الف – ازنظر این دستورالعمل‌های اداری :
(1)- «آیین‌نامه» یعنی آیین‌نامه مشترك موافقتنامه مادرید درخصوص ثبت‌بین‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن موافقتنامه.
(2)- «ماده» یعنی ماده‌ای از آیین‌نامه.
ب – ازنظر این دستورالعمل‌های اداری، اصطلاحی كه در ماده (1) به آن اشاره شده‌است دارای همان معنی موجود در آیین‌نامه است.

بخش دوم – فرم‌ها

ماده 2 – اظهارنامه بین‌المللی
‌الف – اظهارنامه بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه است بر روی فرم مربوط ( ) ‌تنظیم خواهد شد.
ب – اظهارنامه بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل است بر روی فرم مربوط () ‌تنظیم خواهد شد.
ج – اظهارنامه بین‌المللی كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل است بر روی فرم ‌مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.

ماده 3 – تعیین پس از ثبت بین‌المللی
‌تعیین ثانوی بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.

ماده 4 – سایر فرم‌های رسمی
‌الف – درخواست ثبت تغییر در مالكیت بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
ب – درخواست ثبت محدودیت فهرست كالاها و خدمات بر روی فرم مربوط ( ) ‌تنظیم خواهد شد.
ج – درخواست ثبت انصراف بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
‌د – درخواست ثبت ابطال بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد شد.
‌هـ- درخواست ثبت تغییر نام یا نشانی مالك بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.
‌و – درخواست ثبت اجازه استفاده مالك بر روی فرم مربوط( ) تنظیم خواهد شد.
‌ز – درخواست ثبت اصلاح ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.
ح – درخواست ثبت ابطال ثبت اجازه استفاده بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم خواهد‌شد.

ماده 5 – فرم‌های غیررسمی
‌الف – درخواست ثبت تغییر درنام یا نشانی نماینده را می‌توان بر روی فرم‌ مربوط ( ) تنظیم نمود.
ب – درخواست تمدید مدت ثبت بین‌المللی را می‌توان بر روی فرم مربوط ( )‌ تنظیم نمود.
ج – مكاتبات جداگانه مربوط به نصب نماینده موضوع بند (2) (ب) ماده (3) ‌آیین‌نامه را می‌توان بر روی فرم مربوط ( ) تنظیم نمود.

بخش سوم – مكاتبات با دفتر بین‌المللی، امضاء

ماده 6 – مكاتبات كتبی، اسناد متعدد در یك پاكت
‌الف – با رعایت ماده (11) (‌الف) این دستورالعمل، مكاتبات خطاب به دفتر‌بین‌المللی باید به صورت كتبی با استفاده از ماشین تحریر یا ماشین دیگری تهیه و امضاء‌ شود.
ب – اگر اسناد متعدد در یك پاكت با پست ارسال شوند، فهرستی كه نشان دهنده‌مشخصات هر یك از اسناد مذكور است باید به آنها ضمیمه گردد.

ماده 7 – امضاء
‌-امضاء باید به صورت دستخط ، چاپی یا مهر شده باشد، به جای آن می‌توان از مهر‌نیز استفاده نمود یا درخصوص مكاتبات الكترونیكی مندرج در ماده (11) (‌الف) این‌دستورالعمل می‌توان از وسیله‌ای برای شناسایی هویت استفاده نمود كه در مورد آن دفتر‌بین‌المللی و اداره مربوط به توافق رسیده‌اند.

ماده 8 – مكاتبه از طریق فكس
‌هرگونه مكاتبه را می‌توان از طریق فكس به دفتر بین‌المللی ارسال نمود به این شرط‌كه هرگاه مكاتبات مذكور باید روی فرم رسمی تسلیم شوند، آن فرم رسمی در مكاتبه انجام‌شده از طریق فكس نیز مورد استفاده قرار گرفته شود.

ماده 9 – نمونه یا نمونه‌های اصلی علامت
‌الف – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فكس به دفتر‌بین‌المللی ارسال شود، نسخه اصلی صفحه‌ای از فرم رسمی كه نمونه یا نمونه‌های اصلی‌علامت روی آن الصاق شده، توسط اداره مبدأ امضاء شده و اطلاعات كافی كه شناسائی‌هویت اظهارنامه بین‌المللی مربوط به آن را میسر سازد در آن درج شده است باید به دفتر‌بین‌المللی ارسال گردد.
ب – هرگاه اظهارنامه بین‌المللی به وسیله اداره مبدأ از طریق فكس به دفتر‌بین‌المللی ارسال شود، بررسی اظهارنامه بین‌المللی توسط دفتر بین‌المللی به‌منظور تعیین‌مطابقت آن با شرایط و مقررات مربوط در موارد زیر آغاز خواهد شد :
(1) – پس از دریافت نسخه اصل آن اگر نسخه اصلی ظرف مدت یك ماه از تاریخ‌دریافت از طریق فكس دریافت شود، یا
(2) – پس از انقضاء مدت یك ماه مندرج در جزء (1) فوق اگر نسخه‌اصلی ظرف‌مدت مذكور توسط دفتر بین‌المللی دریافت نشود.

ماده 10 – تأیید و تاریخ دریافت فكس توسط دفتر بین‌المللی
‌الف – دفتر بین‌المللی سریعاً و از طریق فكس به ارسال كننده فكس وصول‌مكاتبات از طریق فكس را اعلام خواهد كرد و هرگاه مكاتبات ارسالی از طریق فكس ناقص‌ یا ناخوانا باشد، مراتب مذكور را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط كه هویت ارسال‌كننده را بتوان شناسائی نمود و بتوان از طریق فكس با او تماس گرفت. ب – هرگاه مكاتبه‌ای از طریق فكس مخابره شود و به دلیل تفاوت زمانی بین مكانی‌كه از آنجا فكس مخابره شده و شهر ژنو، تاریخ آغاز مخابره فكس با تاریخ دریافت كامل‌مكاتبات توسط دفتر بین‌المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی كه زودتر است به عنوان تاریخ‌ دریافت توسط دفتر بین‌المللی محسوب خواهد شد.

ماده 11 – مكاتبات الكترونیكی، تأیید و تاریخ دریافت
‌مكاتبات الكترونیكی توسط دفتر بین‌المللی
‌الف – هرگاه اداره مایل باشد، مكاتبات انجام شده بین آن اداره و دفتر بین‌المللی،‌شامل تسلیم اظهارنامه بین‌المللی، به صورت الكترونیكی و به طریقی كه مورد توافق دفتر‌بین‌المللی و اداره مذكور باشد، انجام خواهد گرفت.
ب – دفتر بین‌المللی سریعاً و از طریق مكاتبه الكترونیكی وصول مكاتبات‌الكترونیكی را به ارسال كننده آن اعلام خواهد كرد و هرگاه مكاتبه الكترونیكی مذكور‌ناقص یا غیرقابل استفاده باشد مراتب را نیز به وی اطلاع خواهد داد به این شرط كه هویت ‌ارسال كننده قابل شناسائی باشد و وی قابل دسترسی باشد.
ج – هرگاه مكاتبات از طریق الكترونیكی باشد و ، به دلیل تفاوت زمانی بین مكانی‌كه پیام مخابره شده است و شهر ژنو، تاریخ آغاز ارسال مخابره با تاریخ دریافت كامل آن‌ توسط دفتر بین‌المللی تفاوت داشته باشد، تاریخی كه زودتر است به عنوان تاریخ دریافت‌توسط دفتر بین‌المللی محسوب خواهد شد.

بخش چهارم – شرایط و مدارك مربوط به نام‌ها و نشانی‌ها

ماده 12 – نام‌ها و نشانی‌ها
‌الف – درخصوص اشخاص حقیقی، نامی كه باید ذكر شود نام خانوادگی، نام اصلی‌ و نام یا نام‌های دوم یا مشخص و نام شخص حقیقی خواهد بود.
ب – درخصوص اشخاص حقوقی، نامی كه باید ذكر شود نام كامل رسمی شخص‌ حقوقی مذكور خواهد بود.
ج – درخصوص نام‌هائی كه با حروفی غیر از حروف لاتین نوشته می‌شوند،‌ آوانویسی آن نام با حروف لاتین كه باید طبق اصول آوانویسی زبانی باشد كه اظهارنامه‌ بین‌المللی به آن زبان تنظیم شده است، پس از نام مذكور ذكر خواهد شد. درخصوص‌ شخص حقوقی كه نام آن با حروفی غیر از حروف لاتین ذكر می‌شود، به جای آوانویسی‌می‌توان آن نام را به زبانی كه اظهارنامه بین‌المللی تنظیم شده است ترجمه و درج نمود.
‌د – نشانی باید با رعایت كلیه شرایط و مقررات لازم برای تحویل پستی سریع درج‌گردد و حداقل باید حاوی كلیه اطلاعات دقیق درباره تمامی واحدهای اداری باشد شامل‌شماره ساختمان در صورتی كه وجود داشته باشد. به علاوه، شماره‌های تلفن، فكس،‌نشانی پست الكترونیكی و همچنین نشانی متفاوت مكاتباتی را نیز می‌توان درج نمود.

ماده 13 – نشانی مكاتباتی
‌هرگاه دو یا چند متقاضی، مالكین جدید یا دارندگان اجازه استفاده با نشانی‌های‌متفاوت وجود داشته باشند، باید یك نشانی مكاتباتی ذكر شود. هرگاه چنین نشانی ذكر‌نشود، نشانی اولین شخصی كه نام او ذكر شده است به عنوان نشانی مكاتباتی محسوب‌خواهد شد.

بخش پنجم – ابلاغ رد موقت

ماده 14 – تاریخ ارسال اخطار رد موقت
‌در صورتی كه اخطار رد موقت از طریق خدمات پستی ارسال شده باشد، تاریخ‌ارسال براساس تاریخ ذكر شده توسط اداره پست تعیین خواهد شد. اگر تاریخ مذكور ذكر‌نشده یا ناخوانا باشد، دفتر بین‌المللی چنین تلقی خواهد كرد كه اخطار بیست روز قبل از‌تاریخ دریافت آن توسط دفتر بین‌المللی ارسال شده است. با این حال، گر تاریخی كه به‌ترتیب مذكور تعیین می‌شود زودتر از تاریخ اخطار یا تاریخ ارسال اخطار باشد، دفتر‌بین‌المللی چنین تلقی خواهد كرد كه آن اخطار در تاریخ اخیرالذكر ارسال شده است. هرگاه‌اخطار رد توسط خدمات پیك ارسال شده باشد، تاریخ ارسال همان تاریخی خواهد بود كه‌ پیك مذكور براساس اطلاعات پستی ثبت شده خود اعلام می‌كند.

ماده 15 – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض
‌الف – محتوای اخطار رد موقت براساس اعتراض به موارد مندرج در بندهای(2) و(3) ماده (17) آیین‌نامه خواهد بود. هنگام ذكر دلیل و مستندات رد موقت، طبق بند (2)(4) ماده (17) آیین‌نامه، علاوه بر درج اینكه رد براساس اعتراض صورت گرفته است،‌ دلیل و مستندات اعتراض نیز باید دقیقاً و به طور خلاصه ذكر شود (‌مانند تناقض با علامت‌ یا حقوق پیشین، عدم صفت مشخصه)..هرگاه اعتراض براساس تناقض با حقوق پیشین‌باشد غیر از علامتی كه قبلاً ثبت شده یا تقاضای ثبت آن تسلیم شده است، حقوق مذكور و‌ترجیحاً نام مالك آن حقوق درحد امكان به صورت خلاصه درج خواهد شد. هیچ ‌یادداشت یا مداركی به اخطار ضمیمه نخواهد شد.
ب – هر سندی كه به اخطار ضمیمه باشد ولی بر كاغذ جداگانه‌ای به اندازه A4‌نباشد و یا برای اسكن كردن مناسب نباشد و هرگونه سند دیگر از قبیل نمونه یا بسته، ثبت‌نخواهد شد و دفتر بین‌المللی آنها را منهدم خواهد كرد.

بخش ششم – شماره‌گذاری ثبت بین‌المللی

ماده 16 – شماره‌گذاری پس از تغییر قسمتی از مالكیت
‌الف – انتقال یا واگذاری مالكیت ثبت بین‌المللی درخصوص فقط برخی از كالاها یا‌خدمات یا فقط درخصوص برخی از كشورهای متعاهد تعیین شده در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی تحت همان شماره ثبت بین‌المللی ثبت خواهد شد كه بخشی از آن واگذار یا به‌نحو دیگر منتقل شده است.
ب – هر بخش منتقل یا واگذار شده تحت شماره ثبت بین‌المللی مذكور باطل و به‌عنوان ثبت بین‌المللی جداگانه‌ای ثبت خواهد شد. ثبت بین‌المللی جداگانه مذكور دارای‌همان شماره ثبتی خواهد بود كه بخشی از آن منتقل یا به نحو دیگری واگذار شده است و‌یك حرف بزرگ از حروف الفبا در كنار آن درج خواهد شد.

ماده 17 – شماره‌گذاری پس از ادغام ثبت‌های بین‌المللی
‌ثبت بین‌المللی كه در نتیجه ادغام ثبت‌های بین‌المللی طبق بند (3) ماده (27)‌ آیین‌نامه ایجاد شده است شماره همان ثبت بین‌المللی را خواهد داشت كه بخشی از آن‌ منتقل یا به نحو دیگر واگذار شده است و در صورت لزوم یك حرف بزرگ از حروف الفبا‌ در كنار آن درج خواهد شد.

ماده 18 – شماره گذاری پس از اعلام اینكه تغییر در مالكیت فاقد اعتبار است
‌ثبت بین‌المللی جداگانه‌ای كه طبق بند (4) (‌هـ) ماده (27) آیین‌نامه در دفاتر ثبتی‌بین‌المللی ثبت شده است همان شماره ثبتی را خواهد داشت كه بخشی از آن منتقل یا به‌ نحو دیگر واگذار شده است و یك حرف بزرگ از حروف الفبا در كنار آن درج خواهد شد.

بخش هفتم – پرداخت هزینه‌ها

ماده 19 – نحوه پرداخت
‌هزینه‌ها را می‌توان از طریق زیر به دفتر بین‌المللی پرداخت نمود :
(1) – واریز به حساب جاری دفتر بین‌المللی.
(2) – پرداخت به حساب چك پستی یا سوئیسی یا هر حساب بانكی خاص متعلق‌به دفتر بین‌المللی.
(3) – به وسیله چك بانكی.
(4) – به صورت نقد به دفتر بین‌المللی.
‌فهرست هزینه‌ها
كه از 12 فروردین 1381 (‌اول آوریل 2002) معتبر است
‌فرانك سوئیس

1 – اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع موافقتنامه است.
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال می‌باشند :
1-1 – هزینه اولیه ) بند (2) (‌الف) ماده (8) موافقتنامه(
1-1-1- اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
1-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903
1-2 – هزینه تكمیلی برای هر طبقه كالا و خدمات بیش از 3 طبقه
(-بند (2) (ب) ماده (8) موافقتنامه) 73
1-3 – هزینه متمم برای تعیین هر كشور متعاهد تعیین شده
(-بند (2) (ج) ماده (8) موافقتنامه) 73

2 – اظهارنامه تقاضای ثبت بین‌المللی كه منحصراً تابع پروتكل است.
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و برای مدت ده سال می‌باشند :
2-1 – هزینه اولیه (‌بند (2*1) ماده (8) پروتكل)؛
2-1-1 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
2-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد . 903
2-2 – هزینه تكمیلی برای هر طبقه كالا و خدمات بیش از سه طبقه:
(-بند (2) (2) ماده (8) پروتكل) به استثناء اینكه اگر فقط اعضای متعاهدی
كه هزینه انفرادی (2-4 زیر) برای آنها پرداخت می‌شونـد تعییـن شــده
باشد (‌به بند (7) (‌الف) (1) ماده (8) پروتكل مراجعه شود). 73
2-3 – هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده (‌بند (2) (3) مــاده
(8)پروتكل( ‌به استثناء اینكه اگر عضو متعاهد تعیین شده،
عضـو متعاهـدی باشـد كـه هزینه انفرادی (2-4) برای آن قابل پرداخت است
(‌به بند (7) (‌الف)(2) ماده (8) پروتكل مراجعه شود. ) 73
2-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده كه برای آن هزینه
انفرادی (‌به غیر از هزینه متمم) قابل پرداخت‌است (‌به بند (7) (‌الف)
-ماده (8) پروتكـل مراجعـه شود) : مبلغ هزینـه انفـرادی توسط عضـو
متعاهد تعیین خواهد شد.

3 – اظهارنامه‌های تقاضای ثبت كه تابع موافقتنامه و همچنین پروتكل‌هستند
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت هستند و برای ده سال خواهند بود :
3-1 – هزینه اولیه ؛
3-1-1 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی نباشد 653
3-1-2 – اگر نمونه علامت به صورت رنگی باشد 903
3-2 – هزینه تكمیلی برای هر طبقه كالاها یا خدمات بیش از سه طبقه 73
3-3 – هزینه متمم برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده كه برای آن هزینـه
انفرادی قابل پرداخت نمی‌باشد 73
3-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین شده كـه درخصـوص
آن هزینه‌انفرادی قابل پرداخت‌است (‌بند (7) (‌الف) ماده (8)‌ پروتكل(
به استثناء مواردی كه كشور تعیین شده ملزم به رعایت مفاد موافقتنامه
(نیز) می‌باشـد و اداره مبـدأ اداره كشـوری است كـه ملـزم بــه رعـایت
موافقتنـامـه (‌نیز) است (‌بـرای چنیـن كشـوری، یك هـزینه متمم قـابل
پرداخت است): مبلغ هزینه انفرادی تـوسط هـر عضـو متعاهـد تعیین
می‌گردد :

4 – نقص درخصوص طبقه‌بندی كالاها و خدمات
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود. (‌بند (1) (ب) ماده (12(
4-1 – هرگاه كالاها و خدمات در یك گروه قرار بگیرند 77 به
‌اضافه4
‌ فرانك
‌برای‌هر
‌كلمه
‌بیش‌از
20‌كلمه
4-2 – هرگاه در طبقه‌بندی درج شده در اظهارنامه یك یا چند كلمه اشتباه‌باشد
20 به
‌اضافه4
‌فرانك
‌برای‌هر
‌كلمه
‌كه‌به‌غلط
‌طبقه‌بندی
‌شده
‌به‌شرطی كه، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق این بخش برای یك اظهارنامه ¤
‌بین‌المللی كمتر از 150 فرانك سوئیس باشد، هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهدشد.

5 – تعیین یك كشور پس از ثبت بین‌المللی
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت زمان میان تاریخ آغاز
‌اعتبـار تعیین یك كشـور و خـاتمـه مـدت اعتبـار ثبت بیـن‌المللی را دربر
‌خواهد گرفت :
5-1 – هزینه اولیه 300
5-2 – هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیین‌شده كه در یك درخواست قید
شده‌اند اگرهزینه‌انفرادی برای چنین‌كشور عضوی قابل‌پرداخت نباشد
‌(این مبلغ مدت باقی‌مانده از ده سال رادربر می‌گیرد. ) 73
5-3 – هزینه انفرادی برای تعیین هرعضو متعاهد تعیین شده كه برای آن هزینه انفرادی (‌به‌جای هزینه متمم) قابل پرداخت است (‌به بنـد (7) (‌الف) ماده (8) پروتكل مراجعه شود): مبلغ هزینه انفرادی توسـط هر عضـو متعاهد تعیین شده مشخص خواهد شد.

6 – تمدیدمدت
‌هزینه‌های زیر قابل پرداخت خواهند بود و مدت ده سال را دربرخواهند
گرفت :
6-1 – هزینه اولیه 653
6-2 – هزینه تكمیلی، مگر اینكه تمدید مدت تنها برای اعضای متعاهد تعیین
شده‌ای انجام شود كه برای آن كشـورهـای عضـو هـزینه انفرادی قابـل
پرداخت است . 73
6-3 – هزینه متمم برای هر عضو متعاهد تعیین شـده كـه بـرای آن كشور عضو
هزینه انفرادی قابل پرداخت نمی‌باشد . 73
6-4 – هزینه انفرادی برای تعیین هر عضو متعاهد تعیین‌شده كه برای آن هزینه
انفرادی (‌به جای هزینه متمم) قابل پرداخت است (‌به بند (7) (‌الف)
-ماده (8) پروتكل مراجعه شود): مبلغ هزینه‌های انفـرادی تـوسط هـر
عضو متعاهد تعیین شده مشخص می‌شود : 50%
‌مبلغی
‌كه‌طبق
6 – 1
‌پرداخت
‌می‌شود
6-5 – هزینه اضافی برای استفاده از ضرب‌الاجل

7 – ثبت‌های متفرقه
7-1 – انتقال كامل یك ثبت بین‌المللی 177
7-2 – انتقال بخشی از یك ثبت بین‌المللی (‌برای برخی از كالاهـا و خـدمـات
برای برخی اعضای متعاهد) 177
7-3 – محدودیت درخواست شده توسط مالك پـس از انجام ثبت بین‌المللی،
به‌شرطی كه، اگر محدودیت بیش از یك عضـو متعـاهـد را دربرگیـرد،
محدودیت مذكور برای كلیه كشورهای عضو یكسان باشد . 177
7-4 – تغییر نام و یا نشانی مالك یك یا چند ثبت بیـن‌المللی كه بـرای آن ثبت
یك تغییر از طریق یك درخواست یكسان تقاضا شده است . 150
7-5 – ثبت اجازه استفاده در مورد ثبت بین‌المللی یا اصلاح ثبت اجازه‌استفاده 177

8 – اطلاعات مربوط به ثبتهای بین‌المللی
8-1 – تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین‌المللـی متشكل از تجـزیـه
تحلیل وضعیت ثبت بین‌المللی (‌مستخرجه گواهی شده مفصل حاوی
جزئیات) تا سه صفحه 155
برای هر صفحه بیش از سه صفحه 10
8-2 – تهیه مستخرجه گواهی شده از اداره ثبت بین‌المللی متشكل‌از رونوشتی
از كلیـه آگهی‌هـا و كلیـه اخطـارهای رد درخواست كه درخصوص یك
ثبت بین‌المللی صادرشده‌اند. (‌مستخرجه گواهی‌شده ساده)
تا سه صفحه 77
برای هر صفحه بیش از سه صفحه 2
8-3 – گواهی یا اطلاعات منفرد به صورت كتبی برای یك ثبت بین‌المللی 77
برای هر ثبت بین‌المللی علاوه برای مورد فوق
اگر اطلاعات یكسان در یك درخواست واحد تقاضا شده باشد. 10
8-4 – چاپ مجدد یا فتوكپی آگهی یك ثبت بین‌المللی، هر صفحه 5

9 – خدمات ویژه
‌دفتر بین‌المللی مجاز است برای عملیاتی كه به صورت فوری انجام
می‌شوند و همچنین برای خدماتی كه در ایـن فهرست هزینـه‌هـا
گنجانده نشده‌اند، هزینه‌هائی كه مبلـغ آن را خـود تعیین می‌كنـد
را دریافت كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و پروتكل مربوط به آن و‌آیین‌نامه مشترك در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یكهزار و‌سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/6/5 به تأیید‌ شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی-‌ مهدی كروبی