آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ‹‹ب›› و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1366

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/7/1366 بنا به پیشنهاد شماره 8732 مورخ 24/12/1365 وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشكی، آئیننامه اجرائی قانون‌اصلاح بند ‹‹ب›› تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئیننامه اجرائی قانون اصلاحی بند ‹‹ب›› و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30 /6 /1365 مجلس شورای اسلامی

 

ماده 1 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آئیننامه به افرادی اطلاق میشود كه برای انجام حرفه و شغل مورد
نظر با داشتن كارگر (‌كارفرما) یا خود به تنهائی(‌خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع
ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (‌كه منبعد سازمان تأمین اجتماعی در‌این آئیننامه
سازمان نامیده میشود) بكار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (‌مشابه موارد موضوع این آئیننامه) نباشند.

ماده 2 

مشمولین این آئیننامه عبارتند از:
1 –
افراد موضوع ماده یك این آئیننامه
2-
اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیر شاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از كشور كه بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد .

تبصره آندسته از متقاضیان كه دارای سابقه پرداخت حق بیمه بمأخذ كامل بمدت 360 روز یا بیشتر میباشند با رعایت تبصره ماده 5 این آئیننامه مشمول مقررات این آئیننامه قرار میگیرند .

 

ماده 3 

اجرای مقررات این آئیننامه با رعایت مقررات ماده 7 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

 

ماده 4 

مشمولین این آئیننامه با پرداخت حق بیمه میتوانند بترتیب زیر از حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 و تغییرات بعدی آن برخوردار گردند .
الف – بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه 12 درصد .
ب – بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 14 درصد .
ج – بیمه بازنشستگی و از كار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 18 در صد .

 

تبصره 1 : بیمه شدگان موضوع ماده 2 این آئیننامه میتوانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در فوق ، با پرداخت حق بیمه بمیزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای ‹‹ الف›› و ‹‹ب›› ماده 3 قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند. ‌دفترچه درمان بیمه‌شدگان هر سه ماه یك بار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: پرداخت دو درصد (2%) حق بیمه مربوط به حمایتهای موضوع بندهای ‹‹‌الف›› یا ‹‹ب›› یا ‹‹ج›› و نیز یك درصد (1%) حق بیمه موضوع تبصره یك این‌ماده (‌جمعاً 3 درصد) بر ساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بعهده دولت خواهد بود.

تبصره 3: درخواست متقاضیان حمایتهای بند ‹‹ج›› این ماده در صورتی پذیرفته خواهد شد كه از سوی مراكز درمانی اعلام شده توسط این سازمان ازكارافتاده كلی‌شناخته نشوند.

تبصره 4: اتباع ایرانی خارج از كشور تا فرهم نمودن امكانات لازم از سوی سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایای مندرج در بندهای ‹‹‌الف›› و ‹‹ب›› و تبصره‌یك این ماده در كشور ایران خواهند بود.

تبصره 5: تشخیص حوادث ناشی از كار منجر به فوت یا ازكارافتادگی كلی در مورد مشمولنی بند یك ماده 2 این آیین‌نامه به عهده كمیسیونی مركب از مسئول‌واحد كار و امور اجتماعی محل، مسئول و بازرس واحد تأمین اجتماعی مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شدن امكانات مورد نظر در تبصره 4 این‌ماده، حوادث ناشی از كار در مورد اتباع ایرانی خارج از كشور موضوعیت نداشته و كلیه حوادث غیر ناشی از كار تلقی خواهد گردید.

ماده 5 

مأخذ كسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین‌نامه به اختیار متقاضای بین حداقل و حداكثر دستمزد قانونی خواهد بود. بیمه شده می‌تواند هر بار با دارا‌بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آئین‌نامه از تاریخ ثبت درخواست كتبی 10 درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از‌انقضاء موعد مقرر (‌دو سال) درخواست افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسبت افزایش همان 10 درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائد بر‌دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایش‌های بعدی نیز موكول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه موضوع این آئین‌نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد‌بود.

تبصره ـ مأخذ كسر حق بیمه افرادی كه به نحوی از انحاء دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آئین‌نامه قرار می‌گیرند توسط وی به اختیار انتخاب‌ می‌شود مشروط بر اینكه مبلغ انتخابی افزایشی بیش از 10 درصد متوسط مبنای ماهانه كسر حق بیمه یك سال آخر نداشته باشد.

ماده 6 

بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ صبت تقاضا در هر یك از شعب سازمان شروع می‌شود. سازمان مكلف است ظرف مدت 2 (‌دو) ماه استحقاقی ‌متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضای اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یك ماه فرصت پرداخت حق بیمه‌به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می‌گردد.

ماده 7 

چگونگی بیمه اتباع ایرانی شاغل یا غیر شاغل در كشورهای خارجی به ترتیب زیر خواهد بود.

ـ متقاضی درخواست خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط سازمان تهیه می‌گردد، به نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران تسلیم و نمایندگیهای‌سیاسی موظفند ظرف 15 روز از تاریخ وصول این قبیل درخواستها ضمن تأیید تابعیت ایرانی متقاضیان، درخواست آنها را به انضمام فتوكپی مدارك شناسایی‌متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال دارند.

ـ سازمان مكلف است ظرف مدت یك ماه استحقاق متقاضی را احراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگیهای سیاسی بلافاصله‌مراتب را به متقضای اعلام نماید.

ـ متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانكی كه به نام سازمان تأمین اجتماعی توسط نمایندگی‌های سیاسی افتتاح خواهد شد پرداخت و رسید پرداخت را‌به نمایندگیهای مزبور ارسال نمایند.

ـ نمایندگیهای سیاسی مكلفند همه ماهه موجودی حساب مزبور را به حسابی كه بانك مركزی مشخص می‌نماید واریز و صورت وضعیت بانكی و رسیدهای ‌پرداخت حق بیمه را به سازمان تأ‌مین اجتماعی ارسال دارند.

ـ نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آئین‌نامه می‌باشد و پرداخت حق بیمه مقرر مشمولین این ماده بایستی به پولی صورت گیرد كه در‌قرارداد فیمابین سازمان و مقتضای توافق گردیده است.

ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در كشورهای خارجی موظف به ابلاغ مفاد این آئین‌نامه به نحو مقتضی به اتباع ایرانی خواهند بود.

ماده 8 

در صورتی كه پرداخت حقب بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده ‌باشد بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موكول به تسلیم‌درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در این صورت مبنای كسر حق بیمه این قبیل مقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

ماده 9 

شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان وازكارافتادگی كلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین‌شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده 10 

در صورتی مشمولین این آئین‌نامه پس از شورع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آئین‌نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر‌قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود بر اساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را كتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان‌اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس از كسر هزینه‌های انجام شده مسترد خواهد شد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر