آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /11 /1365 بنا به پیشنهاد شماره 3226 /ق مورخ 12 /9 /1365 سازمان امور اداری و استخدامی كشور، آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27 /3 /65 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65/3/27 مصوب 1365,11,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱
مشمولین قانون تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای مشابه كه حق بیمه یا كسور بازنشستگی بهر یك از صندوقهای مذكور پرداخت نموده اند در صورتیكه طبق ضوابط محل كار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترك صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه كسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان به صندوق جدید منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود.

ماده ۲
چنانچه حق بیمه یا كسور بازنشستگی شخصی كه قبل از تاریخ 27 /3 /65 از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال نیافته باشد مقررات این آئین نامه در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده 3

در مورد اشخاصی كه طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل كار یا خدمت، مشترك صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا كسور بازنشستگی متعلقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ كسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوطو براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید كه مبنای كسر بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با كسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و كارفرما) كه از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

تبصره 1در مورد اشخاصی كه طبق ضوابط قانونی، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی، مشترك صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه‌ هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) هفت درصد (7%) سهم مستخدم و یازده درصد (11%) سهم كارفرما – حقوق و مزایای ماهانه ‌زمان تقاضا در محل خدمت جدید كه مبنای كسر حق بیمه قرار می‌ گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت كسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (‌هر كدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگی (‌سهم شخص و كارفرما)‌ كه به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره ‌از شخص و كارفرمای سابق وصول خواهد شد.

تبصره 2اشخاصی كه به دلیل استعفاء، باز خرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترك صندوق تأمین اجتماعی ‌شده ما می شوند و كسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور كلی یا جزیی از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد (18%) به ترتیب مذكور‌در تبصره (1) این ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (‌سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره 3 در صورتی كه مشمولین تبصره‌های (1)‌ و(2)‌این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای ‌پرداخت آن ندهند براساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره‌های مذكور، مابه‌التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4 سوابق مشمولین تأمین اجتماعی كه به یكی از علل مندرج در تبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می‌نمایند محفوظ‌ و از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 5در مورد اشخاصی كه پس از ابلاغ این تصویب نامه براساس قانون مذكور از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذی ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یك ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا كسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و كارفرما) با ذكر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یك ماه مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

تبصره 6صندوق های بیمه یا بازنشستگی ذی ربط مكلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده كه تا پایان سال 1393 نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا كسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب نامه شماره 59522 مورخ 27/ 11/ 1365 رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 كل كشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.

ماده ۴
صندوقهای موضوع این آئین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از كارافتادگی و وظیفه وراث، مشتركین خود را در برابر بیماریها بیمه خدمات درمانی نموده باشند، بهنگام انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه از اینگونه صندوقها به صندوقهای دیگر بخشی از این كسور یا حق بیمه كه در ازای تأمین بیمه مزبور میباشد از جمع وجوه انتقالی كسر میگردد.

تبصره- در صورتی كه حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از كسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشكیل ندهد، (4 /1) مجموع حق بیمه یا كسور بازنشستگی سهم شخص و كارفرما از این بابت منظور میگردد.

ماده ۵
صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی كه در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا میشود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاك عمل قرار میگیرد.

ماده ۶
حق بیمه یا كسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات این آئین نامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط از یك صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است در صورتیكه محل خدمت شخص مجدداً تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترك صندوق دیگری شده یا بشود عیناً به صندوق جدید منتقل می گردد و از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده ۷
مابه التفاوت موضوع این آئین نامه با اقساط ماهانه وصول خواهد شد. میزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابه التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص، و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعیین میگردد، حداكثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه میباشد.

ماده 8

در صورتی كه رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصال دائم قطع شده یا میشود و‌كسور بازنشستگی با حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات‌ این آئیننامه خواهد بود. در مورد اشخاصی كه كسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا كلا از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته‌اند مسئله نقل وانتقال كسور موضوعاً منتفی است.

تبصره
مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود كه رابطه خدمتی آنان به سبب بازنشستگی، بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.

ماده ۹
در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آئین نامه صرفاً سوابق خدمت دولتی كاركنان كه حق بیمه یا كسور بازنشستگی آن طبق مقررات این آئین نامه منتقل شده یا میشود جزء سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد.
در مورد شركتها و مؤسسات و واحدهای غیردولتی كه تابع قانون تأمین اجتماعی میباشند سوابق خدمت دولتی كاركنان با انتقال كسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می گردد.

ماده 10

كسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی كه در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می ‌شود، برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می ‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی كه از كار افتاده كلی یا فوت می ‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از كار افتادگی كلی و فوت و میزان‌ مستمری آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصرهآن گروه از مستخدمینی كه در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری به‌ مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 59/2/20 شورای انقلاب منتقل می‌ شوند و نیز مستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات ‌استخدامی خاص كه طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههای دولتی منتقل شده یا می‌ شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود.

میرحسین موسوی – نخست وزیر