آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /11 /1365 بنا به پيشنهاد شماره 3226 /ق مورخ 12 /9 /1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27 /3 /65 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند:

آئين نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 65/3/27 مصوب 1365,11,08با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱
مشمولين قانون تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و صندوقهاي مشابه كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي بهر يك از صندوقهاي مذكور پرداخت نموده اند در صورتيكه طبق ضوابط محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده يا بشوند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشوند چنانچه كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان به صندوق جديد منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي تابع مقررات اين آئين نامه خواهند بود.

ماده ۲
چنانچه حق بيمه يا كسور بازنشستگي شخصي كه قبل از تاريخ 27 /3 /65 از شمول خدمات صندوق بيمه يا بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق ديگري قرار گرفته است انتقال نيافته باشد مقررات اين آئين نامه در تعيين وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه وي مجري خواهد بود.

ماده 3

در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني و يا به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت، مشترك صندوق ديگري بشوند حق بيمه يا كسور بازنشستگي متعلقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ كسور مورد عمل صندوق جديد (طبق قوانين و مقررات مربوطو براساس حقوق و مزاياي ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر بازنشستگي قرار مي گيرد محاسبه و مابه التفاوت آن با كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم شخص و كارفرما) كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل شده است از شخص متقاضي وصول خواهد شد.

تبصره 1در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه‌ هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) هفت درصد (7%) سهم مستخدم و يازده درصد (11%) سهم كارفرما – حقوق و مزاياي ماهانه ‌زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌ گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي (‌هر كدام بيشتر باشد) محاسبه و مابه‌التفاوت آن با كسور بازنشستگي (‌سهم شخص و كارفرما)‌ كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره ‌از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شد.

تبصره 2اشخاصي كه به دليل استعفاء، باز خريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق تأمين اجتماعي ‌شده ما مي شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزيي از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد (18%) به ترتيب مذكور‌در تبصره (1) اين ماده محاسبه و مابه‌التفاوت (‌سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد.

تبصره 3 در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (1)‌ و(2)‌اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي ‌پرداخت آن ندهند براساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه‌التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4 سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (2) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ‌ و از مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره 5در مورد اشخاصي كه پس از ابلاغ اين تصويب نامه براساس قانون مذكور از شمول صندوق بيمه يا بازنشستگي ذي ربط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يا بازنشستگي ديگري قرار مي گيرند، صندوق بيمه يا بازنشستگي مبدأ موظف است ظرف يك ماه از زمان تقاضاي بيمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بيمه يا كسور بازنشستگي (اعم از سهم بيمه شده و كارفرما) با ذكر مدت بيمه پردازي و انتقال آن به صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد اقدام و صندوق بيمه يا بازنشستگي مقصد نيز موظف است ظرف يك ماه مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نمايد.

تبصره 6صندوق هاي بيمه يا بازنشستگي ذي ربط مكلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول اين ماده كه تا پايان سال 1393 نسبت به تقاضاي انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي اقدام نموده يا نمايند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصويب نامه شماره 59522 مورخ 27/ 11/ 1365 رفتار نمايند. در مورد مشمولين بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1393 كل كشور رعايت دستورالعمل مربوط الزامي است.

ماده ۴
صندوقهاي موضوع اين آئين نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي و وظيفه وراث، مشتركين خود را در برابر بيماريها بيمه خدمات درماني نموده باشند، بهنگام انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه از اينگونه صندوقها به صندوقهاي ديگر بخشي از اين كسور يا حق بيمه كه در ازاي تأمين بيمه مزبور ميباشد از جمع وجوه انتقالي كسر ميگردد.

تبصره- در صورتي كه حق بيمه خدمات درماني طبق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد، (4 /1) مجموع حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور ميگردد.

ماده ۵
صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي كه در اجراي مقررات صندوق بيمه و بازنشستگي متبوع شخص قابل احتساب تلقي شده يا ميشود در تعيين ميزان مابه التفاوت ملاك عمل قرار ميگيرد.

ماده ۶
حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه التفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات اين آئين نامه يا ساير قوانين و مقررات مربوط از يك صندوق به صندوق ديگر منتقل شده است در صورتيكه محل خدمت شخص مجدداً تغيير نموده يا بنمايد يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشود عيناً به صندوق جديد منتقل مي گردد و از بابت اينگونه سوابق مابه التفاوتي وصول نخواهد شد.

ماده ۷
مابه التفاوت موضوع اين آئين نامه با اقساط ماهانه وصول خواهد شد. ميزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابه التفاوت، ميزان حقوق و مزاياي شخص، و ساير ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعيين ميگردد، حداكثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه ميباشد.

ماده 8

در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخريد خدمت يا انفصال دائم قطع شده يا ميشود و‌كسور بازنشستگي با حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات‌ اين آئيننامه خواهد بود. در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزئاً يا كلا از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته‌اند مسئله نقل وانتقال كسور موضوعاً منتفي است.

تبصره
مقررات اين ماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه رابطه خدمتي آنان به سبب بازنشستگي، بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.

ماده ۹
در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آئين نامه صرفاً سوابق خدمت دولتي كاركنان كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آن طبق مقررات اين آئين نامه منتقل شده يا ميشود جزء سنوات خدمت دولتي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب ميباشد.
در مورد شركتها و مؤسسات و واحدهاي غيردولتي كه تابع قانون تأمين اجتماعي ميباشند سوابق خدمت دولتي كاركنان با انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظور مي گردد.

ماده 10

كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي ‌شود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي ‌گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد. كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي ‌شوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كار افتادگي كلي و فوت و ميزان‌ مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصرهآن گروه از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به‌ مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 59/2/20 شوراي انقلاب منتقل مي‌ شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات ‌استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده يا مي‌ شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود.

ميرحسين موسوي – نخست وزير