آيين‌نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان مصوب 1377

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 3249 مورخ 12/3/1377 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مواد (8)‌و (9)‌ قانون بيمه همگاني خدمات درمانيمصوبت 1373- آيين‌نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش فرمايان مصوب 1377,04,17با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

سازمان بيمه خدمات درماني موظف است هر متقاضي را به صورت انفرادي بيمه نمايد.

ماده 2

بيمه خدمات درماني خويش فرمايان از طريق پزشك خانواده و نظام ارجاع به مؤسسات طرف قرارداد سازمان اجرا خواهد شد و فرد متقاضي در‌انتخاب پزشك خانواده از بين پزشكان و مؤسسات درماني طرف قرارداد (‌معرفي شده از سوي سازمان بيمه خدمات درماني) مخير مي‌باشد.

ماده 3

حق سرانه بيمه خدمات درماني خويش فرمايان همه ساله متناسب با عملكرد، فرانشيز و تعرفه‌هاي واقعي به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه،‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌رسد.

ماده 4

خويش فرماياني كه به صورت خانوادگي بيمه مي‌شوند به ازاي تعداد افراد بيمه شده تحت تكفل خود از تخفيف برخوردار ميگردند و اين تخفيف شامل‌ سرپرست و كليه افراد تحت تكفل نيز خواهد شد.

ماده 5

خويش فرماياني كه بيمه خدمات درماني خود را براي سالهاي بعد نيز ادامه دهند،‌ متناسب با سنوات تداوم بيمه از تخفيف برخوردار مي‌شوند و در‌صورت انقطاع بيمه به ميزان زماني كه تداوم بيمه قطع شده است از سابقه سنواتي بيمه شونده كسر مي‌گردد.

ماده 6

ميزان تخفيف مورد فوق‌الذكر همه ساله با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان بيمه خدماتدرماني و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 7

حداقل سرانه بيمه خويش فرمايان پس از اعمال تخفيفهاي مقرر در اين دستورالعمل نبايد از سرانه كارمندان دولت كمتر و حداكثر آن نبايد از حق سرانه ‌مصوب خويش فرمايان در سال مزبور بيشتر باشد.

ماده 8

حق سرانه بيمه خويش فرمايان براي هر متقاضي به ترتيب زير محاسبه مي‌شود:
‍‍‌‍]100-x2(n2-n3)] [a.100-n1.x1]
حق سرانه براي هر متقاضي خويش فرما
100 100
حق سرانه مصوب شوراي عالي بيمه براي خويش فرما در سال مورد نظر‌ao=
‌تعداد عائله تحت تكفل بيمه شده n1=
سنوات استمرار بيمه شده n2=
سنوات انقطاع بيمه n3=
درصد تخفيف به ازاي هر فرد بيمه شده x1=
درصد تخفيف به ازاي هر سال سابقه بيمه x2=

ماده 9 (اصلاحي 31ˏ01ˏ1379)

حق بيمه سرانه خويش فرمايان با فرانشيز سي درصد (30%) براي خدمات سرپايي و بيست و پنج درصد(25%) براي خدمات بستري در سال 1382، مبلغ بيست و چهار هزار(000/24) ريال براي هر نفر در ماه تعيين مي‌گردد
درصد تخفيف به ازاي هر فرد بيمه شده پنج درصد(5%) و به ازاي هر سال سابقه بيمه ده درصد (10%) تعيين مي‌شود.

تبصره 1ـ‌ شرط بيمه خانوار در موارد بستري همچنان برقرار است.

تبصره 2 (الحاقي 24ˏ01ˏ1382)ـ شرط بيمه خانوار براي بيماران خاص (تالاسمي، مزمن كليوي و هموفيلي) لحاظ نخواهد شد و اين گرو‌ه از بيماران مي‌توانند با رعايت ضوابط سازمان بيمه خدمات درماني به صورت تك نفره تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گيرند.

تبصره 3‌(الحاقي 24ˏ01ˏ1382)ـ‌ به منظور ترغيب افراد به پوشش بيمه درمان، سازمان بيمه خدمات درماني مي‌تواند در صورت بيمه گرو‌هي و با شرايط خاص بيمه شوندگان تسهيلاتي را براي بيمه خويش فرمايان منظور نمايد.

معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي