آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386

وزرای عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك هیئت دولت درجلسه مورخ 23/10/1386بنا به پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386,10,23

ماده 1 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بكار می روند:

الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت – مصوب 1386 ـ

ب ـ سنوات خدمت قابل قبول: سنواتی است كه طبق قوانین ومقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار می گیرد.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 2 

كاركنان رسمی ،‌پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج( 25 )‌سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می توانند در مهلت پیش بینی شده در قانون با ارایه درخواست كتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج ( 5 ) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند .

تبصره 1ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در این ماده می باشند، به شرط داشتن حداقل بیست (‌20 ) سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با ارایه درخواست كتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج ( 5 ) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند .

تبصره 2 ـ افرادی كه در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (2) این آیین نامه را احراز و بصورت مكتوب درخواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (3) این آیین نامه تا پایان 5/6/1389 با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود،‌مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده 3 

بمنظور بررسی درخواستهای بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می تواند كارگروهی مركب از مدیران واحدهای ذی ربط دستگاه متبوع تشكیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در كارگروه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره ـ تصمیمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 4 

پاداش پایان خدمت كاركنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به كاركنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.

تبصره 2 ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با كمتر از بیست و پنج ( 25 ) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول ( بدون احتساب سنوات ارفاقی ) محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده 5 

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند در سال 1386 اعتبار لازم برای پرداخت كسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول كسر كسور بازنشستگی را بصورت یكجا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها كسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی ربط واریز نماید .

ماده 6 

از سال 1387 تا پنج ( 5 ) سال پس از مهلت اجرای قانون ، اعتبار لازم برای پرداخت كسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول كسور بازنشستگی بطور یكجا و با اعمال ضریب (1/1) محاسبه ودر ردیف بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از كاركنانی كه تا سال قبل بازنشسته شده اند در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.

وزارت موظف است سهم هر یك از صندوقهای بازنشستگی را سالانه به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی ربط واریز نماید.

تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند كسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یكجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده 7 

كاركنانی كه با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی كه در سایر قوانین و مقررات برای كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.

ماده 8 

شركت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند كاركنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و بر اساس مفاد این آیین نامه بازنشسته كنند .

ماده 9 

منظور از كاركنان قراردادی در آیین نامه ،‌اشخاص زیر هستند :

الف ـ مستخدمان موقت شركت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی .

ب ـ‌ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام در آمده اند .

ج ـ كاركنانی كه بر اساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22/ 3/ 1362 به صورت خرید خدمت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند

د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه بر اساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یادشده بوده اند و كسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرمای) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است

تبصره ـ كاركنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حكم مستخدم رسمی هستند .

ماده 10 

دستگاههای مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هر یك از آنان ،‌میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال كنند .

ماده 11 

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیئت وزیران ارایه نماید .

ماده 12 

در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور