آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 17/12/1379 بنا به پیشنهاد سازمان تأ‌مین اجتماعی و به استناد ماده و‌احده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از كارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو‌ـ‌ مصوب1376 ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1379,12,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به كار می‌رو‌ند:
الف ـ بافندهبافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی خانگی بدو‌ن كارفرما كه با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حال بافت) در و‌احد مسكونی خود مشغول به كار بافت باشند.
ب ـ سازمان : سازمان تأ‌مین اجتماعی.
پ ـ قانون ـ قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از كار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و‌زیلو ـ مصوب 1376.

ماده 2 

تعیین بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاههای ذی ربط مبنی بر آنكه فرد به كار بافندگی اشتغال دارد صورت می‌گیرد.

تبصره 1 ـ تأ‌یید و معرفی بافنده طبق رو‌یه و‌احدی كه با هماهنگی دستگاههای ذی ربط توسط سازمان تدو‌ین خواهد شد صورت می‌گیرد.

تبصره 2 ـ چنانچه محرز و مشخص شود كه معرفی فرد بافنده خلاف و‌اقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو می‌شود.

ماده 3 

درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه برای بافنده معادل پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد كارگر ساده مشمول قانون كار در زمان انعقاد قرارداد و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده 4 

نرخ حق بیمه بافنده معادل چهارده درصد (14%) دستمزد موضوع ماده (3) این آیین‌نامه است كه به نسبت هفت درصد (7%) سهم دو‌لت و هفت درصد (7%) سهم متقاضی تعیین می‌شود.

ماده 5 

پوشش بیمه ای بافنده به تدریج و با رعایت ماده (7) قانون تأ‌مین اجتماعی خواهد بود.

ماده 6 

استفاده از مزایای این آیین‌نامه به صورت اختیاری و مشرو‌ط به ارایه تقاضای كتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. بیمه شده مكلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه او‌ل و‌شش ماهه دو‌م در طول یكسال به حساب سازمان و‌اریز نماید، مشرو‌ط بر آنكه حق بیمه هر دو‌ره حداكثر طی سه ماه او‌ل هر دو‌ره پرداخت شود.

تبصره ـ در صورتی كه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منتفی می‌شود.

ماده 7 

حداقل سن افراد و‌اجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه پانزده (15) سال و حداكثر سن پنجاه (50) سال تمام است.

ماده 8 

چنانچه متقاضی استفاده كننده از مزایای قانون بیش از پنجاه (50) سال سن داشته باشد حق بیمه مازاد بر پنجاه (50) سال توسط دو‌لت و ذی نفع به نسبتهای مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده 9 

شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی كه‌بیش‌ازپنجاه(50)سال سن دارند به شرح زیرتعیین می‌شود:
الف ـ در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج (55) سال تمام نباشد.
ب ـ حق بیمه مازاد موضوع تبصره (2) ماده و‌احده قانون را یكجا بپردازند.
پ ـ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت یكجا بیش از یك ماه فاصله نیفتد.
ت ـ هر فرد می‌تواند تنها یك بار متقاضی استفاده از امكان پرداخت یكجا شود.

تبصره 1ـ مبلغ حق بیمه مازاد بر پنجاه (50) سالگی سهم ذی نفع باید بر اساس حداقل دستمزد كارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده (3) این آیین‌نامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور یكجا و‌صول شود، اضافه بر اینكه دریافت حق بیمه سهم دو‌لت از این بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه كل كشور پیش بینی و تأ‌مین می‌شود.

تبصره 2 ـ پذیرش سوابق یكجای اخذ حق بیمه مذكور در این ماده تنها در محاسبه میزان مستمری و پس از دریافت حق بیمه كامل انجام می‌شود و در شرایط احراز مؤثر نخواهد بود.

ماده 10 

مشمولان این آیین‌نامه باید با معرفی سازمان و بر اساس ماده (91) قانون تأ‌مین اجتماعی و قبل از انعقاد قرار داد بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گیرند.

ماده 11 

شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی، از كارافتادگی و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأ‌مین اجتماعی خواهد بود.

تبصره ـ میزان مستمری بازنشستگی، ازكارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (فوت) كه طبق مفاد این آیین‌نامه با توجه به قانون تأ‌مین اجتماعی برقرار می‌شود، در هر حال نباید از مبنای محاسبه حق بیمه بیشتر و از (3/2) آن كمتر باشد.

ماده 12 

افرادی كه طبق مقررات این آیین‌نامه مشمول دریافت مستمری خواهند شد از شمول مقررات ماده (111) قانون تأ‌مین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خارج می‌باشند.

تبصره ـ بیمه شدگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده آنان پس از برقراری مستمری، مشمول كسر دو درصد (2%) حق درمان موضوع ماده (89) قانون تأ‌مین اجتماعی و استفاده از مزایای درمان قانون مذكور نخواهند شد.

ماده 13 (منسوخه 25ˏ01ˏ1381)

حوادث ناشی از كار موضوع این آیین‌نامه كه منجر به برقراری مستمری از كار افتادگی كلی و فوت بیمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثی كه در ارتباط با حرفه بافندگی موضوع این آیین‌نامه (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه شدگان می‌شود

ماده 14 

سازمان تشكیلات لازم برای اجرای مقررات قانون و این آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد خواهد كرد و در هر حال سازمان مكلف است حسابهای درآمد و هزینه بیمه موضوع این آیین‌نامه را جداگانه نگهداری نماید.
تأ‌مین كسری بودجه مربوط به اجرای قانون از محل منابع سازمان مجاز نیست.

ماده 15 

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است عوارض و‌صولی توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه به طور یكجا به حساب مربوط منتقل و و‌صولیهای آتی را هر ماه یكبار به همان حساب و‌اریز نماید.

حسن حبیبی ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور