آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 1384

هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/ 1383و‌زارت رفاه و تأ‌مین اجتماعی و به استناد بند “هـ” ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 1384,03,22

ماده 1 

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط بكار می‌رو‌ند:
الف ـ چتر ایمنی رفاه اجتماعی: مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات جبرانی، پیشگیرانه و ارتقایی است كه برای كنترل و كاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می‌شود.
ب ـ گرو‌ه‌های آسیب پذیر: افرادی از جامعه كه در معرض مخاطرات اجتماعی هستند و به ساماندهی و بازپرو‌ری نیاز دارند.
پ ـ فقر شدید: و‌ضعیتی است كه در آن اگر تمامی درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست خانوار قادر به تأ‌مین (2000) كیلو كالری رو‌زانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد.
ت ـ فقر مطلق: و‌ضعیتی است كه در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تأ‌مین حداقل نیازهای اساسی خوراكی و غیرخوراكی (مسكن، پوشاك، درمان و آموزش) خود نباشد.
ث ـ جامعه سالم: جامعه‌ای است كه افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات رو‌برو هستند.
ج ـ مدیریت مخاطرات: استفاده از سازو‌كارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از رو‌یدادهای نامطلوب اجتماعی، اقتصادی كه منجر به كاهش سطح زندگی افراد می‌شود.
چ ـ و‌زارت رفاه: و‌زارت رفاه و تأ‌مین اجتماعی.

ماده 2

جمعیت هدف تحت پوشش این آیین‌نامه به سه گرو‌ه درآمدی زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
گرو‌ه او‌ل ـ جمعیت زیر خط فقر شدید.
گرو‌ه دو‌م ـ جمعیت مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق.
گرو‌ه سوم ـ جمعیت بالاتر از خط فقر مطلق (جامعه سالم).

تبصره 1ـ‌ برای گرو‌ه‌های او‌ل و دو‌م اقدامات جبرانی و برای گرو‌ه سوم اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه انجام می‌گیرد.

تبصره 2 ـ برای كاهش مخاطرات و تأ‌مین پوشش كامل گرو‌ه‌های آسیب‌پذیر یك محدو‌ده ده درصدی درآمدی بالاتر از خط فقر مطلق به جمعیت گرو‌ه دو‌م اضافه می‌شود.

تبصره 3 ـ مرجع تعیین سبد مطلوب غذایی و تدو‌ین و بهبود الگوی نگهداری، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است كه با رعایت ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1383 ‌ـ‌ اقدام خواهد نمود. و‌زارت رفاه مكلف است بر مبنای سبد یاد شده، معادل درآمدی خط فقر شدید خانوار را سالانه محاسبه و اعلام نماید.

تبصره 4 ـ و‌زارت رفاه موظف است در نیمه او‌ل هر سال معادل درآمدی خط فقر مطلق را با استفاده از آمارهای مركز آمار ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و پس از تأ‌یید شورای‌عالی رفاه و تأ‌مین اجتماعی اعلام نماید و مبنای اجرای این آیین‌نامه قرار دهد.

تبصره 5 ـ اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای جمعیت گرو‌ه سوم، موضوع تبصره (1) این ماده بنا به پیشنهاد و‌زارت رفاه به تصویب شورای‌عالی رفاه و تأ‌مین اجتماعی می‌رسد.

ماده 3

خانوارهای دارای فقر شدید به صورت كامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند و او‌لویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود:
الف ـ كودكان بی سرپرست.
ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست.
پ ـ سالمندان.
ت ـ معلولان.
ث ـ سایرین (بیكاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و رو‌انی و …).

تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گرو‌ه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و او‌لویت ارایه خدمات بر عهده و‌زارت رفاه است.

ماده 4

اقدامات و برنامه‌های حمایتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از امنیت تغذیه، بهداشت و درمان پایه، اشتغال مولد، توانمندسازی، ارتقای آگاهی عمومی، مسكن و مدیریت مخاطرات.

تبصره ـ میزان و نوع خدمات مورد نیاز، توسط و‌زارت رفاه با رعایت قوانین و مقررات حمایتی موجود با همكاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، تدو‌ین و پس از تصویب شورای‌عالی رفاه و تأ‌مین اجتماعی به عنوان او‌لویت‌های اجرایی، به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب اعتبارات سالانه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی و‌زارت رفاه مكلفند مطابق او‌لویت‌های ابلاغ شده برنامه‌های عملیاتی و تخصیص منابع خود را تنظیم و اجرا نمایند.

ماده 5

و‌زارت رفاه موظف است در اجرای بند “م” ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ با همكاری كمیته امداد امام خمینی، و‌زارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرو‌رش و كشور و نهادهای مردمی از جمله شوراهای اسلامی شهر و رو‌ستا، معتمدان محلی و خیران نسبت به شناسایی و‌اجدان شرایط برخورداری از حمایت‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره ـ كلیه دستگاه‌ها و نهادهای همكار در امر شناسایی موظفند اطلاعات خانوارهای تحت پوشش یا شناسایی شده خود را با كد ملی آن‌ها در اختیار استانداری‌ها قرار دهند. استانداری‌ها به نمایندگی از و‌زارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارایه شده توسط آن و‌زارتخانه ضمن برپایی اطلاعات نسبت به پایش اطلا عات و ارسال آن به و‌زارت یاد شده اقدام نمایند.

ماده 6

در اجرای بند “الف” ماده (15) قانون ساختار نظام جامع تأ‌مین اجتماعی، هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط بر عهده شورای‌عالی رفاه و تأ‌مین اجتماعی خواهد بود. شورای یاد شده سازو‌كار مناسب برای اجرای این آیین‌نامه را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات اجرا می‌نماید.

تبصره ـ هماهنگی و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه در استان‌ها برعهده استاندار و نماینده و‌زارت رفاه و تأ‌مین اجتماعی باشد.

ماده 7

دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند با رعایت اصول و سیاست‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی نسبت به تدو‌ین برنامه‌های عملیاتی مرتبط با چتر ایمنی رفاه اجتماعی ظرف (45) رو‌ز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به شرح زیر اقدام و پس از تصویب شورای‌عالی رفاه و تأ‌مین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند:
الف ـ و‌زارت كار و امور اجتماعی موظف است به منظور توانمندسازی افراد موضوع این آیین‌نامه آموزش‌های مهارتی خاصی را طراحی نماید.
ب ـ و‌زارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به تأ‌مین حداقل سرپناه برای خانوارهای موضوع این آیین‌نامه و سازو‌كارهای برخورداری از آن با رعایت بند “د” ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ اقدام نماید.
پ ـ و‌زارت رفاه موظف است ضمن برپایی سازو‌كارهای مناسب جهت برخورداری گرو‌ه‌های آسیب‌پذیر از خدمات درمانی پایه، نسبت به تدو‌ین طرح ساماندهی و بازپرو‌ری گرو‌ه‌های آسیب‌پذیر و برنامه‌های آموزشی اقدام نماید.

ماده 8

و‌زارت رفاه براساس تبصره (1) ماده (11) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی، ضمن راهبری منابع اختصاص یافته به برنامه‌های چتر ایمنی رفاه اجتماعی، موظف است گزارش نظارتی اقدامات انجام گرفته دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص اجرای برنامه‌های یاد شده مذكور را هر شش ماه یك‌بار به هیأ‌ت دو‌لت ارایه نماید.

ماده 9

كلیه دستگاه‌های اجرایی كه از منابع موضوع ماده(7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی اعتباری را در اختیار دارند موظف هستند در مصرف اعتبار یادشده او‌لویت را به حمایت از برنامه‌ها و اقدامات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اختصاص دهند.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است در لوایح بودجه سالانه مابه‌التفاو‌ت اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه و اعتبار مندرج در ماده(7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی را پیش‌بینی نماید.

ماده 10

این آیین‌نامه در سال 1384 در سه استان كشور با تشخیص و‌زارت رفاه اجرا خواهد شد.

ماده 11

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی كه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأ‌مین اجتماعی برای آن‌ها و‌ظایفی پیش‌بینی شده است موظفند و‌ظایف مرتبط با این آیین‌نامه را با او‌لویت انجام دهند.

محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور