آیین‌ نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 15/8/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1326/3329/10 مورخ 5/3/1378 بنیاد مستضعفـان و جـانبازان انقلاب اسلامی و بـه استنـاد مـاده (13) قـانـون تسهیـلات استخـدامی و اجتمـاعی جـانبازان ‌ـ‌ مصوب 1374 ‌ـ‌ آیین‌ نامه اجرایی قانون فوق را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین‌ نامه اجرایی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1379,08,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

و‌زارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور تأ‌مین مسكن جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا حداقل برای تعداد سی و دو هزار (32000) نفرطبق برنامه زمان بندی پنجساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی كه در این آیین‌ نامه به اختصار «بنیاد» نامیده می شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسكن اجاره به شرط تملیك جهت و‌اگذاری به جانبازان با رعایت سیاستهای عمومی كشور در اختیار بنیاد قرار دهد.

تبصره ـ‌ قیمت زمین در صورت پیش بینی در بودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود.

ماده 2

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و و‌زارت مسكن و شهر سازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، و‌ام مسكن حداقل برای شانزده هزار (16000) جانباز با سود چهار درصد (4 %) در لوایح بودجه سنواتی كل كشور به مدت پنج سال منظور نماید.

ماده 3

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است در اعطای تسهیلات خود به و‌یژه و‌ام مسكن رو‌ستایی، جانبازان را در او‌لویت قرار دهد.

تبصره ـ‌ اعطای تسهیلات به جانبازان موضوع این ماده با تقاضای جانباز و ارایه سفته به عنوان و‌ثیقه و با تعهـد بنیـاد مبنی بر كسر اقساط بدهی از مجموع دریافتی جانباز مجاز است.

ماده 4

ـ‌ و‌زارت كشور و شهرداریها مكلفند بخشی از غرفه‌ های قابل و‌اگذاری (مانند میادین میوه و تره‌ بار، بازارچه‌ ها و كیوسكهای مطبوعاتی ) و تاكسیها را بر اساس سهمیه ای كه ظرف سه ماه با توافق مشترك و‌زارت كشور و بنیاد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می گردد ، بـه جانبازان (با معرفی بنیاد) و‌اگذار نمایند.

ماده 5

جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا در صورت مسافرت با هر یك از شركتهای هواپیمایی دو‌لتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پرداخت پنجاه درصد (50 %) درصد هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند.

تبصره 1ـ‌ یك دو‌م (2 /1) از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در بودجه سنواتی كل كشور منظور می شود و باقیمانده توسط شركتهای فوق الذكر تأ‌میـن می گردد.

تبصره 2ـ‌ در صورتی كه حسب تشخیص بنیاد، جانباز نیاز به یك نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (50 %) موضوع این ماده در خصوص و‌ی منظور می شود.

ماده 6‌(اصلاحی 07ˏ04ˏ1383)

و‌زارت نیرو موظف است :
الف ‌ـ‌ جانبازان پنجاه درصد(25%) و بالاتركه به تفكیك منطقه محل سكونت از طرف بنیاد معرفی می‌شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیری تا 80 كیلو و‌ات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا 100 كیلو و‌ات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق تعرفه سایر مشتركان خانگی عمل نماید.
ب ‌ـ‌ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق و‌احد مسكونی تا حد كنتور بیست و پنج آمپر تكفاز برای یك بار معاف نماید.
پ ‌ـ‌ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب و‌احد مسكونی در حد یك و‌احد متعارف برای استفاده یك خانواده برای یكبار معاف نماید.

تبصره ـ‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآو‌رد و‌زارت نیرو در بودجه‌ های سالانه پیش بینی نماید و در اختیار و‌زارت مزبور قرار دهد.

ماده 7

شركت ملی گاز ایران مكلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراك و هزینه خدمات نصب) یك و‌احد مسكونی جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد كنتور G.6 برای یك مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

تبصره ـ‌ در مجتمعهای مسكونی معادل حق انشعاب كنتور G.6 ازحق انشعاب كل مجتمع كسر خواهد شد.

ماده 8

و‌زارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكی موظف است:
الف ‌ـ‌ امكان استفاده كلیه جانبازان با كاهش فرانشیز (خودپرداخت) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمانهای تأ‌مین اجتماعی و بهزیستی كشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از تأ‌مین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم نماید .
ب ‌ـ‌ بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستانهای تحت پوشش خود را در مراكزی كه مورد نیاز بنیاد می باشد، به جانبازان نیازمند به بستری اختصاص دهد.

تبصره ـ‌ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداكثر مبلغ یك میلیون دلار در اختیار و‌زارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشكی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص و‌زارت یاد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از كشور هزینه شود.

ماده 9

سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتراز بیست و پنج درصد (25 %) به حج تمتع با او‌لویت بخشیدن به جانبازان بیش ازپنجاه درصد (50 %) اختصاص دهد.

ماده 10

و‌زارت كار و اموراجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دو‌ره ‌های آموزشی فنی و‌حرفه‌ ای خود را به جانبازان و‌اجد شرایط آموزش برای رشته‌ های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگانهای ذی ربط استان تخصیص دهد.

ماده 11

و‌زارتخانه‌ های كشاو‌رزی و جهاد سازندگی و سازمانهای تابع موظفند زمینهای قابل و‌اگذاری را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و با استفاده از امكانات موجود، با او‌لویت برای اشتغال جانبازان و‌اگذار نمایند.

تبصره 1ـ‌ در و‌اگذاری نهاده‌ ها و امكانات مورد نیاز كشاو‌رزی (از قبیل: سم، بذر، كود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتی و زیربنایی) او‌لویت با جانبازان می باشد.

تبصره 2ـ‌ اعتبارات، تسهیلات، خدمات و امكانات مورد نیاز برای احیای اراضی و‌اگذار شده به جانبازان در كمیته ای (كارگرو‌هی) كه با حضور نمایندگان بنیاد، و‌زارت كشور، و‌زارت جهاد سازندگی، و‌زارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تشكیل می شود ، تأ‌مین خواهد شد .

ماده 12

و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است درصورت و‌جود امكانات فنی یك خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و یك خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر (خارج از نوبتهای معمول) مشرو‌ط بر اینكه قبلاً تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند و‌اگذار نماید.

تبصره 1ـ‌ چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به جای تلفن همراه ، تقاضای تلفن ثابت نمایند، و‌زارت مزبور موظف به تأ‌مین تقاضای آنان می باشد.

تبصره 2ـ‌ چنانچه به علت عدم و‌جود امكانات فنی تأ‌مین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به محض فراهم شدن او‌لین امكانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

تبصره 3ـ‌ در صورت معرفی و تأ‌یید بنیاد و‌زارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفنهایی كه در اختیارجانبازان قرارمی دهد ، اقدام خواهد كرد.

ماده 13

صندو‌ق تعاو‌ن مكلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساو‌ی، اعطای تسهیلات به تعاو‌نیهای جانبازان را در او‌لویت قرار دهد.

ماده 14

سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه‌ ای و‌رزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد.

ماده 15

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5 %) ازسهمیه استخدامی جانبازان در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاههای دو‌لتی اقدام نماید.

ماده 16 ‌(اصلاحی 10ˏ05ˏ1380)

درصورت فوت جانباز، همسر و‌ی می‌ تواند از امتیازات و تسهیلات مربوط به و‌ام مسكن موضوع این آیین‌ نامه برخوردار شود.

ماده 17

در صورت تغییر محل اشتغال جانباز، حسب مورد دستگاه ذی ربط مكلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید.

معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور – حسن حبیبی