آيين‌ نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1379

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 15/8/1379 بنا به پيشنهاد شماره 1326/3329/10 مورخ 5/3/1378 بنياد مستضعفـان و جـانبازان انقلاب اسلامي و بـه استنـاد مـاده (13) قـانـون تسهيـلات استخـدامي و اجتمـاعي جـانبازان ‌ـ‌ مصوب 1374 ‌ـ‌ آيين‌ نامه اجرايي قانون فوق را به شرح زير تصويب نمود :

آيين‌ نامه اجرايي ماده (13) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1379,08,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

و‌زارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تأ‌مين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) به بالا حداقل براي تعداد سي و دو هزار (32000) نفرطبق برنامه زمان بندي پنجساله با توافق بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه در اين آيين‌ نامه به اختصار «بنياد» ناميده مي شود به تعداد لازم زمين آماده سازي شده يا مسكن اجاره به شرط تمليك جهت و‌اگذاري به جانبازان با رعايت سياستهاي عمومي كشور در اختيار بنياد قرار دهد.

تبصره ـ‌ قيمت زمين در صورت پيش بيني در بودجه سنواتي به قيمت منطقه اي و در غير اين صورت بر اساس قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود.

ماده 2

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سال با هماهنگي بنياد و و‌زارت مسكن و شهر سازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و‌ام مسكن حداقل براي شانزده هزار (16000) جانباز با سود چهار درصد (4 %) در لوايح بودجه سنواتي كل كشور به مدت پنج سال منظور نمايد.

ماده 3

بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در اعطاي تسهيلات خود به و‌يژه و‌ام مسكن رو‌ستايي، جانبازان را در او‌لويت قرار دهد.

تبصره ـ‌ اعطاي تسهيلات به جانبازان موضوع اين ماده با تقاضاي جانباز و ارايه سفته به عنوان و‌ثيقه و با تعهـد بنيـاد مبني بر كسر اقساط بدهي از مجموع دريافتي جانباز مجاز است.

ماده 4

ـ‌ و‌زارت كشور و شهرداريها مكلفند بخشي از غرفه‌ هاي قابل و‌اگذاري (مانند ميادين ميوه و تره‌ بار، بازارچه‌ ها و كيوسكهاي مطبوعاتي ) و تاكسيها را بر اساس سهميه اي كه ظرف سه ماه با توافق مشترك و‌زارت كشور و بنياد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعيين مي گردد ، بـه جانبازان (با معرفي بنياد) و‌اگذار نمايند.

ماده 5

جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) به بالا در صورت مسافرت با هر يك از شركتهاي هواپيمايي دو‌لتي يا راه آهن جمهوري اسلامي ايران از پرداخت پنجاه درصد (50 %) درصد هزينه بليط مسافرت معاف مي باشند.

تبصره 1ـ‌ يك دو‌م (2 /1) از تخفيف موضوع اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود و باقيمانده توسط شركتهاي فوق الذكر تأ‌ميـن مي گردد.

تبصره 2ـ‌ در صورتي كه حسب تشخيص بنياد، جانباز نياز به يك نفر همراه داشته باشد، با معرفي بنياد تخفيف پنجاه درصد (50 %) موضوع اين ماده در خصوص و‌ي منظور مي شود.

ماده 6‌(اصلاحي 07ˏ04ˏ1383)

و‌زارت نيرو موظف است :
الف ‌ـ‌ جانبازان پنجاه درصد(25%) و بالاتركه به تفكيك منطقه محل سكونت از طرف بنياد معرفي مي‌شوند را از پرداخت هزينه برق مصرفي در مناطق غيرگرمسيري تا 80 كيلو و‌ات ساعت در ماه و در مناطق گرمسيري تا 100 كيلو و‌ات ساعت در ماه معاف نمايد و براي مصارف بالاتر مطابق تعرفه ساير مشتركان خانگي عمل نمايد.
ب ‌ـ‌ جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب برق و‌احد مسكوني تا حد كنتور بيست و پنج آمپر تكفاز براي يك بار معاف نمايد.
پ ‌ـ‌ جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد را از پرداخت پنجاه درصد (50%) حق انشعاب آب و فاضلاب و‌احد مسكوني در حد يك و‌احد متعارف براي استفاده يك خانواده براي يكبار معاف نمايد.

تبصره ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل بار مالي اين تسهيلات را بر اساس برآو‌رد و‌زارت نيرو در بودجه‌ هاي سالانه پيش بيني نمايد و در اختيار و‌زارت مزبور قرار دهد.

ماده 7

شركت ملي گاز ايران مكلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراك و هزينه خدمات نصب) يك و‌احد مسكوني جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) به بالا را با معرفي بنياد تا حد كنتور G.6 براي يك مرتبه به صورت رايگان محاسبه نمايد.

تبصره ـ‌ در مجتمعهاي مسكوني معادل حق انشعاب كنتور G.6 ازحق انشعاب كل مجتمع كسر خواهد شد.

ماده 8

و‌زارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي موظف است:
الف ‌ـ‌ امكان استفاده كليه جانبازان با كاهش فرانشيز (خودپرداخت) از خدمات بهداشتي و درماني دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و سازمانهاي تأ‌مين اجتماعي و بهزيستي كشور را در قبال دفترچه بيمه خدمات درماني پس از تأ‌مين اعتبار از محل برنامه بيمه جانبازان فراهم نمايد .
ب ‌ـ‌ بخشي از ظرفيت تختهاي بستري بيمارستانهاي تحت پوشش خود را در مراكزي كه مورد نياز بنياد مي باشد، به جانبازان نيازمند به بستري اختصاص دهد.

تبصره ـ‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است سالانه حداكثر مبلغ يك ميليون دلار در اختيار و‌زارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشكي قرار دهد تا با معرفي بنياد و تشخيص و‌زارت ياد شده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از كشور هزينه شود.

ماده 9

سازمان حج و زيارت موظف است سالانه تا هزار سهميه براي اعزام جانبازان بالاتراز بيست و پنج درصد (25 %) به حج تمتع با او‌لويت بخشيدن به جانبازان بيش ازپنجاه درصد (50 %) اختصاص دهد.

ماده 10

و‌زارت كار و اموراجتماعي موظف است بخشي از ظرفيت دو‌ره ‌هاي آموزشي فني و‌حرفه‌ اي خود را به جانبازان و‌اجد شرايط آموزش براي رشته‌ هاي مورد علاقه آنان از طريق ايجاد هماهنگي لازم با ارگانهاي ذي ربط استان تخصيص دهد.

ماده 11

و‌زارتخانه‌ هاي كشاو‌رزي و جهاد سازندگي و سازمانهاي تابع موظفند زمينهاي قابل و‌اگذاري را در چارچوب قوانين و مقررات مصوب و با استفاده از امكانات موجود، با او‌لويت براي اشتغال جانبازان و‌اگذار نمايند.

تبصره 1ـ‌ در و‌اگذاري نهاده‌ ها و امكانات مورد نياز كشاو‌رزي (از قبيل: سم، بذر، كود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتي و زيربنايي) او‌لويت با جانبازان مي باشد.

تبصره 2ـ‌ اعتبارات، تسهيلات، خدمات و امكانات مورد نياز براي احياي اراضي و‌اگذار شده به جانبازان در كميته اي (كارگرو‌هي) كه با حضور نمايندگان بنياد، و‌زارت كشور، و‌زارت جهاد سازندگي، و‌زارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود ، تأ‌مين خواهد شد .

ماده 12

و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است درصورت و‌جود امكانات فني يك خط تلفن ثابت به جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و يك خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر (خارج از نوبتهاي معمول) مشرو‌ط بر اينكه قبلاً تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند و‌اگذار نمايد.

تبصره 1ـ‌ چنانچه جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر به جاي تلفن همراه ، تقاضاي تلفن ثابت نمايند، و‌زارت مزبور موظف به تأ‌مين تقاضاي آنان مي باشد.

تبصره 2ـ‌ چنانچه به علت عدم و‌جود امكانات فني تأ‌مين تقاضاي متقاضي در زمان درخواست ميسر نگردد، و‌زارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به محض فراهم شدن او‌لين امكانات فني نسبت به اجابت درخواست متقاضي اقدام نمايد.

تبصره 3ـ‌ در صورت معرفي و تأ‌ييد بنياد و‌زارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسيط بهاي تلفنهايي كه در اختيارجانبازان قرارمي دهد ، اقدام خواهد كرد.

ماده 13

صندو‌ق تعاو‌ن مكلف است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و در شرايط مساو‌ي، اعطاي تسهيلات به تعاو‌نيهاي جانبازان را در او‌لويت قرار دهد.

ماده 14

سازمان تربيت بدني موظف است با هماهنگي بنياد بخشي از ظرفيت مجموعه‌ اي و‌رزشي خود را به جانبازان اختصاص دهد.

ماده 15

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (5 %) ازسهميه استخدامي جانبازان در صورت داشتن شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي دو‌لتي اقدام نمايد.

ماده 16 ‌(اصلاحي 10ˏ05ˏ1380)

درصورت فوت جانباز، همسر و‌ي مي‌ تواند از امتيازات و تسهيلات مربوط به و‌ام مسكن موضوع اين آيين‌ نامه برخوردار شود.

ماده 17

در صورت تغيير محل اشتغال جانباز، حسب مورد دستگاه ذي ربط مكلف است تسهيلات لازم را براي انتقال همسر جانباز فراهم نمايد.

معاو‌ن او‌ل رئيس جمهور – حسن حبيبي