آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1387

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 19/ 3/ 1387 بنا به پيشنهاد شماره 22100 /ص/86 مورخ 20/ 11/ 1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10/ 1386 آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383- را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1387,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

در اجراي بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي – مصوب 1383- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت احوال كشور و سازمانهاي فعال در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نسبت به تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تامين اجتماعي بر اساس مقررات اين آيين نامه اقدام نمايد.

ماده 2 

سازمانهاي تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري، بيمه خدمات درماني، بهزيستي كشور و صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير و كميته امداد امام خميني (ره)، صندوقهاي بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق پس انداز و بازنشستگي شركت مخابرات ايران، صندوق بازنشستگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بازنشستگي بيمه مركزي ايران، صندوق بازنشستگي شركت بيمه ايران، صندوق بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي شركت ملي فولاد ايران، صندوق بازنشستگي، وظيفه و پس انداز كاركنان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، صندوق بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بازنشستگي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران، صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي، صندوق بازنشستگي وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانكها، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد پانزده خرداد، بنياد مستضعفان و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به جمع آوري و تجميع اطلاعات حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي حوزه فعاليت و افراد تحت پوشش خود بر اساس دستورالعمل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اقدام نموده و بطور مستمر به روز نمايند و تا زمان برقراري امكان ارتباط بر خط تغييرات اطلاعات را بصورت ماهانه در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهند.

ماده 3 

وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا خروجي پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي حسب وظايف دستگاههاي اجرايي در اختيار آنها قرار گيرد.

ماده 4 

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظف است ظرف شش ماه اقدام به تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي در سطح نيروهاي مسلح نموده و اطلاعات مورد تقاضاي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار دهد.

ماده 5 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به برقراري ارتباط امن بين وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي فعال در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايد.

ماده 6 

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است بمنظور تاييد و صحه گذاري اطلاعات هويتي موجود در پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي و نيز شناسايي افراد خارج از پوشش هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي، همكاري لازم را حسب درخواست وزارت رفاه با وزارتخانه ياد شده معمول دارد.

ماده 7(اصلاحي 01ˏ09ˏ1394)

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است براساس داده هاي موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين آيين نامه نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي (بيمه اي، حمايتي و امدادي) اقدام و با بهره گيري از داده‏ها و اطلاعات ساير پايگاه هاي ملي، زمينه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشاني ها، شناسايي گروه ها و اقشار نيازمند، مددجو و توان‏ خواه، نيازسنجي و آزمون وسع و تشخيص افراد قابل توانمند سازي و غيرقابل توانمند سازي را فراهم نموده و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تا پايان سال 1396 كليه خدمات و پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي مشتمل بر بيمه هاي درماني و اجتماعي به آحاد جامعه مبتني بر سامانه واحد و يكپارچه رفاه و تامين اجتماعي صورت پذيرد

تبصره 1(الحاقي 01ˏ09ˏ1394)دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و تمامي سازمان ها، صندوق ها و موسساتي كه در قلمرو امدادي، حمايتي و بيمه هاي اجتماعي و درماني كشور فعاليت نموده و به نحوي از انحاء و به هر ميزان از منابع عمومي استفاده نموده و يا مجوز فعاليت از دستگاه هاي اجرايي دريافت مي دارند، مكلفند داده ها و اطلاعات مورد نياز سامانه موضوع اين ماده را به طور رايگان از طريق تبادل الكترونيك اطلاعات در مركز ملي تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

تبصره 2 (الحاقي 01ˏ09ˏ1394)سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار لازم براي ايجاد، تكميل و نگهداري سامانه واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي (بيمه ‏اي، حمايتي و امدادي) را در لوايح بودجه سنواتي منظور خواهد نمود.

اين تصويب نامه در تاريخ 7/ 5/ 1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي