آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1387

وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك در جلسه مورخ 19/ 3/ 1387 بنا به پیشنهاد شماره 22100 /ص/86 مورخ 20/ 11/ 1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10/ 1386 آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1387,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در اجرای بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال كشور و سازمانهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نسبت به تشكیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی بر اساس مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 2 

سازمانهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی كشوری، بیمه خدمات درمانی، بهزیستی كشور و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و كمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوقهای بازنشستگی و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق پس انداز و بازنشستگی شركت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مركزی ایران، صندوق بازنشستگی شركت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی شركت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، وظیفه و پس انداز كاركنان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی وزارت جهاد كشاورزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، از كارافتادگی و پس انداز كاركنان بانكها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به جمع آوری و تجمیع اطلاعات حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی حوزه فعالیت و افراد تحت پوشش خود بر اساس دستورالعمل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نموده و بطور مستمر به روز نمایند و تا زمان برقراری امكان ارتباط بر خط تغییرات اطلاعات را بصورت ماهانه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهند.

ماده 3 

وزارت رفاه و تامین اجتماعی مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا خروجی پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی حسب وظایف دستگاههای اجرایی در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده 4 

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه اقدام به تشكیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح نموده و اطلاعات مورد تقاضای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهد.

ماده 5 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است نسبت به برقراری ارتباط امن بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی ظرف یك ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

ماده 6 

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است بمنظور تایید و صحه گذاری اطلاعات هویتی موجود در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی و نیز شناسایی افراد خارج از پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی، همكاری لازم را حسب درخواست وزارت رفاه با وزارتخانه یاد شده معمول دارد.

ماده 7(اصلاحی 01ˏ09ˏ1394)

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است براساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره گیری از داده‏ها و اطلاعات سایر پایگاه های ملی، زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی ها، شناسایی گروه ها و اقشار نیازمند، مددجو و توان‏ خواه، نیازسنجی و آزمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمند سازی و غیرقابل توانمند سازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید كه تا پایان سال 1396 كلیه خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای مشتمل بر بیمه های درمانی و اجتماعی به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یكپارچه رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرد

تبصره 1(الحاقی 01ˏ09ˏ1394)دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و تمامی سازمان ها، صندوق ها و موسساتی كه در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی و درمانی كشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می دارند، مكلفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الكترونیك اطلاعات در مركز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره 2 (الحاقی 01ˏ09ˏ1394)سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعتبار لازم برای ایجاد، تكمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ‏ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود.

این تصویب نامه در تاریخ 7/ 5/ 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی