آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور ـ مصوب 1383ـ آييننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1385,02,10

ماده 1

كليه وزارتخانه ها، شركتها، موسسات دولتي ، شهرداريها، بانكها، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين عادي، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا پرداخت حق بيمه، از لحاظ بازنشستگي و احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بازنشسته نمايند.

تبصره 1ـ كليه جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي بوده و در بخش غير دولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ـ مصوب 1373 ـ و اصلاحات بعدي آن يا دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغل مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود.

تبصره 2 ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور در خصوص كليه مستخدمين دولت كه مشمول اين قانون مي گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك ظرف يك ماه از تاريخ وصول مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي افراد اعلام نمايد همچنين تعيين مدت سنوات ارفاقي اين قبيل از مشمولين به عهده شوراي مذكور مي باشد.

تبصره 3ـ تعيين مدت سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غير دولتي به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تعيين مدت سنوات سايرمشمولين اين آيين نامه كه در بخش غيردولتي شاغل مي باشند به عهده كارگروهي كه ظرف دوماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود.

تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي پس از تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند.

تبصره 5 ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سي سال مشمولين اين قانون در تعيين حقوق بازنشستگي قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره 6 كليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين نامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود در غير اين صورت با رعايت مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، موضوع تصويبنامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سني براي آنان (مردان حداقل (50) سال و زنان حداقل (45) سال) الزامي است.

تبصره 7 حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مشمول تبصره (3قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ـ مصوب 1367 ـ به ترتيب براي مردان و زنان (50) سال و (45) سال ميباشد.

ماده 2 ـ ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه اعم از شاغلين در دستگاههاي مورد اشاره در بند (1) يا تبصره (1) بند (1) كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غير دولتي (مشمولين تبصره 1 بند 1 ) شاغل ميباشند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد

ماده3 

تشخيص و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلين در بخش دولتي يا غير دولتي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و يا كاهش تواناييها براي انجام كار در مورد معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش دولتي شاغل هستند، به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از سه نفر پزشك با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري خواهد بود. دبيرخانه اجرايي كميسيون پزشكي معتمد مربوط به معلوليتهاي شاغلين در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل ميگردد.

همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و ياكاهش تواناييها براي انجام كار، حوادث ناشي از كار و بيماري ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش خصوصي يا غير دولتي شاغل هستند به عهده كميسيونهاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.”

ماده 4 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص دستگاههاي غير دولتي مكلف است هر ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي اعتبار مورد نياز را طي رديف جداگانه در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد.

ماده 5 

سازمان تامين اجتماعي پس از طي تشريفات قانوني مربوط به احراز شرايط واجدين اين آيين نامه و محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههاي دولتي نسبت به اعلام ميزان هزينه مربوطه اقدام نمايد تا دستگاه محل خدمت متقاضي بازنشستگي وجوه تعيين شده را به حساب سازمان واريز نمايد.”

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور