آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب 1383ـ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385,02,10

ماده 1

كلیه وزارتخانه ها، شركتها، موسسات دولتی ، شهرداریها، بانكها، موسسات و شركتها و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است می توانند در صورت درخواست كتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از كار، بیماران ناشی از شرایط خاص كار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور بازنشسته نمایند.

تبصره 1ـ كلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از كار، بیماران ناشی از شرایط خاص كار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور كه مشمول قانون كار و قانون تامین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ مصوب 1373 ـ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره 2 ـ شورای امور اداری و استخدامی كشور در خصوص كلیه مستخدمین دولت كه مشمول این قانون می گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك ظرف یك ماه از تاریخ وصول مدارك، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعلام نماید همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین به عهده شورای مذكور می باشد.

تبصره 3ـ تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایرمشمولین این آیین نامه كه در بخش غیردولتی شاغل می باشند به عهده كارگروهی كه ظرف دوماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در سازمان تامین اجتماعی تشكیل می شود، خواهد بود.

تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و قانون تأمین اجتماعی پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

تبصره 5 ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره 6 كلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی كه مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقی (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری، موضوع تصویبنامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل (50) سال و زنان حداقل (45) سال) الزامی است.

تبصره 7 حداقل سن بازنشستگی برای كلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص كار، معلولین حوادث ناشی از كار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره (3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور ـ مصوب 1367 ـ به ترتیب برای مردان و زنان (50) سال و (45) سال میباشد.

ماده 2 ـ ملاك محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از كار و بیماران ناشی از شرایط خاص كار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاههای مورد اشاره در بند (1) یا تبصره (1) بند (1) كه دارای احكام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حكم استخدامی كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاكم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره 1 بند 1 ) شاغل میباشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد

ماده3 

تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر دولتی به عهده كمیسیون پزشكی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا كاهش تواناییها برای انجام كار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از كار و بیماران ناشی از شرایط خاص كار مشمول این آیین نامه كه در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده كمیسیون پزشكی معتمد متشكل از سه نفر پزشك با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی كمیسیون پزشكی معتمد مربوط به معلولیتهای شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی كشور تشكیل میگردد.

همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یاكاهش تواناییها برای انجام كار، حوادث ناشی از كار و بیماری ناشی از شرایط خاص كار مشمول این آیین نامه كه در بخش خصوصی یا غیر دولتی شاغل هستند به عهده كمیسیونهای پزشكی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.”

ماده 4 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در خصوص دستگاههای غیر دولتی مكلف است هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان یادشده پرداخت نماید.

ماده 5 

سازمان تامین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایط واجدین این آیین نامه و محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههای دولتی نسبت به اعلام میزان هزینه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز نماید.”

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور