آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشته اند مصوب 1377

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/12/1377 بنا به پیشنهاد شماره 5334/11 مورخ 3/8/1377 سازمان امور اداری و استخدامی كشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشته اند ـ مصوب 1377 ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشته اند مصوب 1377,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ـ در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند :
ستاد : ستاد رسیدگی به امور آزادگان.
قانون : قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به كشور ـ مصوب 1368 .
ماده واحده : ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی داشته اند ـ مصوب 1377.
آزادگان : مشمولان ماده واحده.

‌ماده2 (اصلاحی 12ˏ04ˏ1379)

افرادی كه از تاریخ 28/5/1332 تا تاریخ 16/11/1357 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، ‌می‌توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند. ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده ‌واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت اطلاعات ‌ارتش منعكس می‌نماید و مراجع مذكور حداكثر ظرف یك ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود:
‌الف – تأیید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی؛
ب – تأیید واجد دلیل امنیتی – مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی

‌تبصره 1 (اصلاحی 12ˏ04ˏ1379)ـ در اجرای تبصره (1) ماده واحده قانون، تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاههای انقلاب ‌اسلامی است.

‌تبصره 2 (الحاقی 12ˏ04ˏ1379)ـ ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگیهای لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه ‌قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاههای فوق الذكر موظفند در این جهت همكاری لازم را با ستاد به عمل آورند.

تبصره 3 ـ تسهیلات موضوع این آیین نامه ناظر به افرادی است كه آزادگی آنان با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده احراز گردد.


تبصره 4 ـ تسهیلات موضوع این آیین نامه از تاریخی در اختیار افراد ذیربط قرار می گیرد كه آزادگی آنان با رعایت ترتیبات فوق توسط ستاد احراز می‌شود.

ماده 3 

كلیه تسهیلاتی كه در قوانین و مقررات، برای مشمولان قانون منظور شده است درباره آزادگان و نیز حسب مورد در مورد خانواده آنان، برقرار می گردد. در مواردی كه قوانین و مقررات راجع به آزادگان از جمله لوایح قانونی و قوانین و مقررات مربوط به احتساب سابقه خدمت و رفع آثار محكومیتهای سیاسی، با رعایت تبصره (4) قانون تعیین تكلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محكومیتهای سیاسی ـ مصوب 1366 ـ واجد امتیازات و تسهیلات بیشتر باشد، براساس قوانین و مقررات اخیر الذكر رفتار خواهد شد.

ماده 4 

موارد تسهیلات و امتیازات و ارایه خدمات به آزادگان مطابق دستور العملی خواهد بود كه متناسب با مدت بازداشت یا حبس با هماهنگی دستگاههای ذیربط و حسب مورد پس از تأیید سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 5 

دستگاههای مذكور در ماده (23) قانون، مكلفند در جهت اجرای ماده (20) قانون توافقنامه مشتركی با ستاد تنظیم و بخشی از خدمات و امكانات خود را در كلیه زمینه های مورد نیاز آزادگان یا با حداقل قیمت تخصیص دهند تا مطابق ماده (24) قانون با تشخیص و معرفی ستاد در سراسر كشور به آنان اعطا گردد.

ماده 6 

آزادگان بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده نیز مشمول مفاد این آیین نامه می باشند و حقوق یا مستمری بازنشستگی، ازكار افتادگی یا مستمری وراث آنان بر اساس مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط به آزادگان تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 7 

آزادگانی كه براثر ضایعات ناشی از بازداشت یا حبس به تشخیص بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، جانباز شناخته شوند، با رعایت ماده (5) قانون تحت حمایت بنیاد قرار می گیرند و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 8 

آزادگانی كه مشمول هیچ یك از نظامهای بازنشستگی و وظیفه نمی باشند در صورت درخواست، با تأیید ستاد، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و مقررات مورد عمل درباره آزادگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی درباره آنان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 ـ آزادگان موضوع این ماده چنانچه بر اثر مرگ طبیعی فوت شده باشند ، در صورت درخواست وراث واجد شرایط و تأیید ستاد، مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. مستمری وراث واجد شرایط طبق قانون تأمین اجتماعی، به میزانی كه به تشخیص ستاد، كفاف زندگی متعارف را بدهد، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 18ˏ12ˏ1378)ـ در اجرای ماده (13) قانون، سنوات خدمت برای آزادگان معادل دوران اسارت یا زندان یا بازداشت كاهش می یابد.

ماده 9 

كلیه دستگاههای ذكر شده در ماده (23) قانون موظفند آزادگانی را كه واجد شرایط استخدامی ـ با رعایت مواد (10) و (21) قانون ـ باشند و از سوی ستاد یا نمایندگیهای آن در استانها برای اشتغال معرفی می شوند را به استخدام رسمی درآورده و كلیه اقدامات لازم از قبیل تأمین اعتبار، ایجاد پست یا شغل سازمانی را بعد از به كارگیری آنان انجام دهند و سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری ستاد دستورالعمل اجرایی لازم را تهیه و به دستگاههای فوق الذكر ابلاغ خواهد نمود.

تبصره ـ به منظور حفظ قداست و حرمت آزادگان و فراهم آوردن موجبات اجرای ماده واحده، وزارت كشور موظف است یك نفر كارشناس یا مسؤول را در فرمانداریهایی كه ستاد درخواست می كند، با حفظ پست سازمانی به ستاد معرفی نماید تا پس از بررسی و تأیید ستاد، به عنوان مسؤول امور آزادگان شهرستان زیر نظر ستاد استان در محل فرمانداری انجام وظیفه نماید. كاركنان مورد نظر ستاد استانها از میان كاركنان دستگاههای دولتی و به صورت مأمور تأمین خواهند شد و محل مناسب در استانداری جهت استقرار ستادهای استان پیش بینی خواهد شد.

ماده 10 

سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه را همه ساله در بودجه ستاد یا حسب مورد دستگاه مربوط پیش بینی خواهد نمود.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی