آيين نامه اجراي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374

هيات وزيران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني ـ موضوع نامه شماره 8883 مورخ 29/5/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجراي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجراي بند 5 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1374,06,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

پرداخت %80 سهم حق بيمه سرانه خدمات درماني ـ كه از اين پس به اختصار سهم ناميده مي شود ـ پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تحت تكفل و فرزندان شهدا بر عهده دولت و %20 باقيمانده بر عهده بيمه شده مي باشد.

تبصره ـ در مواردي كه با تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بيمه شده توانايي پرداخت %20 سهم خود را ندارد، مبلغ مذكور از اعتبارات بنياد پرداخت مي شود.

ماده 2 

پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل آنان با رعايت ماده (1قانون تنظيم خانواده و جمعيت – مصوب 1372- بر عهده دولت مي باشد.

تبصره (منسوخه 25ˏ09ˏ1375)ـ جانبازان زير %25 كه فاقد درآمد هستند به تشخيص بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول اين ماده مي شوند.

ماده 3

الف ـ پرداخت %80 سهم طلاب علوم ديني و روحانيوني كه به تشخيص مديريت حوزه علميه قم مشمول دريافت خدمات بيمه اي ديگر نمي شوند و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ـ با رعايت ماده (1قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ بر عهده دولت مي باشد. حوزه هاي علميه سراسر كشور هر سال از طريق مديريت حوزه علميه قم يا مراجعي كه از طرف حوزه علميه قم تعيين مي شود، اطلاعات آماري افراد تحت پوشش و مشمول دريافت خدمات را تهيه و براي اقدامات اجرايي و پيش بيني اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي كنند.

تبصره (الحاقي 19ˏ09ˏ1374)ـ اختيارات حوزه علميه قم راجع به طلاب علوم ديني و روحانيون و ارايه اطلاعات آماري افراد تحت پوشش و مشمول دريافت خدمات در حوزه علميه مشهد با مديريت حوزه علميه مشهد مي باشد.

ب ـ پرداخت %50 سهم دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و همسر و فرزندان آنها ـ با رعايت ماده (1قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ در زمان تحصيل توسط دولت و %50 باقيمانده براي آن عده از دانشجوياني كه توان پرداخت آن را ندارند از طريق صندوقهاي رفاه و براي دانشجوياني كه در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي دولتي تحصيل مي كنند از طريق دستگاه مربوط به صورت وام با رعايت ضوابط صندوق رفاه دانشجويان صورت مي گيرد. دانشجويان دوره هاي PHD و تخصصي پرداخت %50 باقيمانده را ، راساً تقبل مي كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مكلفند همه ساله اطلاعات آماري دانشجويان و افراد تحت تكفل كساني را كه مشمول دريافت خدمات هستند تهيه و براي اقدامات اجرايي و پيش بيني اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند تا در بودجه ساليانه آنها منظور گردد، همچنين سازمان برنامه و بودجه مكلف است %50 حق سرانه فوق را در اعتبارات صندوقهاي رفاه پيش بيني نمايد.

ماده 4 

به منظور بهره گيري سربازان، همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ـ با رعايت ماده 1 قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ از خدمات درماني مراكز درماني غيرنظامي در مواقعي كه امكان استفاده از خدمات درماني مراكز درماني نظامي ميسر نيست، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح براي افراد يادشده دفترچه بيمه خدمات درماني صادر مي كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم را براي مشمولان اين ماده كه از مراكز درماني غير نظامي استفاده مي كنند، در بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح منظور نمايد.

ماده 5 

هزينه خدمات تشخيصي و درماني خانواده زندانياني كه فاقد هرگونه پوشش بيمه اي بوده و احتياج به خدمات درماني پيدا مي نمايند بر عهده كميته امداد امام خميني (ره) مي باشد.
وزارت دادگستري موظف است همه ساله بودجه لازم را پيش بيني و براي اقدامات اجرايي و منظور نمودن اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

ماده 6 

پرداخت سهم مشمولين طرح نيروي انساني پزشكان و پيراپزشكان در زمان خدمت همانند كارمندان رسمي دستگاه مربوطه انجام مي شود.

ماده 7 

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله براساس اطلاعات آماري ارايه شده توسط دستگاههاي ذي ربط، اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را حسب مورد در بودجه دستگاههاي مربوط پيش بيني كند و دستگاههاي مزبور حسب مورد با پرداخت %100 حق سرانه درمان (سهم دولت و بيمه شده) با سازمانهاي بيمه گر قرارداد منعقد مي كنند.

ماده 8 

دستگاههاي مشمول اين آيين نامه مكلفند حق سرانه افراد مشمول دريافت خدمات را با عقد قرارداد با سازمانهاي بيمه گر در چهار چوب قانون بيمه همگاني به مصرف برسانند.

ماده 9 

اين آيين نامه صرفاً افرادي را در برمي گيرد كه مشمول بندهاي 1، 2، 3 و 4 ماده 13 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ نباشند.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي