آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 1374

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/6/1374 بنا به پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی ـ موضوع نامه شماره 8883 مورخ 29/5/1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ـ و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور ـ مصوب 1373 ـ آیین نامه اجرای بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور مصوب 1374,06,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

پرداخت %80 سهم حق بیمه سرانه خدمات درمانی ـ كه از این پس به اختصار سهم نامیده می شود ـ پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر تحت تكفل و فرزندان شهدا بر عهده دولت و %20 باقیمانده بر عهده بیمه شده می باشد.

تبصره ـ در مواردی كه با تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بیمه شده توانایی پرداخت %20 سهم خود را ندارد، مبلغ مذكور از اعتبارات بنیاد پرداخت می شود.

ماده 2 

پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تكفل آنان با رعایت ماده (1قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 1372- بر عهده دولت می باشد.

تبصره (منسوخه 25ˏ09ˏ1375)ـ جانبازان زیر %25 كه فاقد درآمد هستند به تشخیص بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول این ماده می شوند.

ماده 3

الف ـ پرداخت %80 سهم طلاب علوم دینی و روحانیونی كه به تشخیص مدیریت حوزه علمیه قم مشمول دریافت خدمات بیمه ای دیگر نمی شوند و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ـ با رعایت ماده (1قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ بر عهده دولت می باشد. حوزه های علمیه سراسر كشور هر سال از طریق مدیریت حوزه علمیه قم یا مراجعی كه از طرف حوزه علمیه قم تعیین می شود، اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام می كنند.

تبصره (الحاقی 19ˏ09ˏ1374)ـ اختیارات حوزه علمیه قم راجع به طلاب علوم دینی و روحانیون و ارایه اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات در حوزه علمیه مشهد با مدیریت حوزه علمیه مشهد می باشد.

ب ـ پرداخت %50 سهم دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و همسر و فرزندان آنها ـ با رعایت ماده (1قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ در زمان تحصیل توسط دولت و %50 باقیمانده برای آن عده از دانشجویانی كه توان پرداخت آن را ندارند از طریق صندوقهای رفاه و برای دانشجویانی كه در مراكز آموزش عالی وابسته به دستگاههای دولتی تحصیل می كنند از طریق دستگاه مربوط به صورت وام با رعایت ضوابط صندوق رفاه دانشجویان صورت می گیرد. دانشجویان دوره های PHD و تخصصی پرداخت %50 باقیمانده را ، راساً تقبل می كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مكلفند همه ساله اطلاعات آماری دانشجویان و افراد تحت تكفل كسانی را كه مشمول دریافت خدمات هستند تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند تا در بودجه سالیانه آنها منظور گردد، همچنین سازمان برنامه و بودجه مكلف است %50 حق سرانه فوق را در اعتبارات صندوقهای رفاه پیش بینی نماید.

ماده 4 

به منظور بهره گیری سربازان، همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ـ با رعایت ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ از خدمات درمانی مراكز درمانی غیرنظامی در مواقعی كه امكان استفاده از خدمات درمانی مراكز درمانی نظامی میسر نیست، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای افراد یادشده دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر می كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم را برای مشمولان این ماده كه از مراكز درمانی غیر نظامی استفاده می كنند، در بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح منظور نماید.

ماده 5 

هزینه خدمات تشخیصی و درمانی خانواده زندانیانی كه فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده و احتیاج به خدمات درمانی پیدا می نمایند بر عهده كمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
وزارت دادگستری موظف است همه ساله بودجه لازم را پیش بینی و برای اقدامات اجرایی و منظور نمودن اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده 6 

پرداخت سهم مشمولین طرح نیروی انسانی پزشكان و پیراپزشكان در زمان خدمت همانند كارمندان رسمی دستگاه مربوطه انجام می شود.

ماده 7 

سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله براساس اطلاعات آماری ارایه شده توسط دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در بودجه دستگاههای مربوط پیش بینی كند و دستگاههای مزبور حسب مورد با پرداخت %100 حق سرانه درمان (سهم دولت و بیمه شده) با سازمانهای بیمه گر قرارداد منعقد می كنند.

ماده 8 

دستگاههای مشمول این آیین نامه مكلفند حق سرانه افراد مشمول دریافت خدمات را با عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر در چهار چوب قانون بیمه همگانی به مصرف برسانند.

ماده 9 

این آیین نامه صرفاً افرادی را در برمی گیرد كه مشمول بندهای 1، 2، 3 و 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی كشور ـ مصوب 1373 ـ نباشند.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی