آیین نامه ‌هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1354

آئیینامه ‌هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1354,11,28

نحوه تسلیم اعتراض:

ماده ۱

در صورتیكه كارفرما بمیزان حق بیمه و خسارت تأخیری كه از طرف سازمان تعیین و مطالبه شده است معترض باشد باید ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ بدهی (اعلامیه یا اخطاریه سازمان) اعتراض خود را كتباً بشعبه یا نمایندگی سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع شده است تسلیم و رسید دریافت نماید.

ماده ۲

شعب و نمایندگی های سازمان مكلفند اعتراض كارفرما را در دفترنامه های وارده ثبت نموده و برگ رسید اعتراض را بكارفرما یا نماینده او تسلیم نمایند.

ماده ۳

شعب و نمایندگیهای سازمان موظفند اعتراض كارفرما را بانضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراضی حداكثر تا ده روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به‌هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال دارند.

تشكیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴

جلسات هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات در محل شعب و یا نمایندگی‌های سازمان و جلسات هیأتهای تجدیدنظر در تهران تشكیل میشود.

ماده ۵

برای تشكیل و رسمیت جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات حضور كلیه اعضای هیأت ضروری است و درصورت عدم حضور هر یك از اعضاء اصلی جلسات با شركت عضو جانسین تشكیل خواهد شد.

تبصره ـ هر یك از اعضاء درصورت عدم امكان حضور در جلسه باید مراتب را بموقع بسازمان اطلاع دهد بنحوی كه امكان حضور عضو جانشین در جلسه‌هیأت میسر باشد.

ماده ۶

در صورتیكه ‌هر یك از اعضاء هیأتها سه جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیأتها (بدون ـ تجدید نظر) خودداری نماید سازمان تقاضای تعیین جانشین او را از مراجع مربوطه خواهند نمود. جانشین نماینده معزول به ترتیب مذكور در مواد ۴۳ و ۴۹ قانون تأمین اجتماعی انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده ۷

هیأتهای تشخیص مطالبات به اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیأت رسیدگی خواهند نمود.

تبصره ـ در مواردیكه ضرورت تسریع در تعیین تكلیف پرونده ای از طرف سازمان به‌هیأت اعلام شود هیأت پرونده موردنظر را خارج از نوبت رسیدگی خواهد كرد.

ماده ۸

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید تاریخ رسیدگی را بكارفرما ابلاغ كنند و حضور كارفرما در جلسه رسیدگی برای ادای توضیحات بلامانع است.

تبصره ـ تاریخ تشكیل جلسه رسیدگی جهت اطلاع بكارفرما از طرف دبیرخانه‌هیأت تجدید نظر بنا بمورد مستقیماً بمدیریت درآمد یا واحد مربوطه (شعبه یا نمایندگی) اعلام خواهد شد در هرحال عدم حضور كارفرما یا وكیل یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۹

هیأتها قبل از استماع توضیحات كارفرما یا وكیل یا نماینده او باید هویت آنان و همچنین اختیارات وكیل یا نماینده كارفرما را احراز نمایند.

ماده ۱۰

هیئت ها پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده و درصورت حضور كارفرما یا نماینده او پس از استماع توضیحات وی مبادرت بصدور قرار یا رأی خواهند نمود.

ماده ۱۱

تصمیم هیأتها در صورتیكه قاطع اختلاف نباشد قرار نامیده میشود. قرارهای صادره از طرف هیأتهای بدوی جهت اجراء بواحدهای سازمان و قرارهای تجدید نظر بسازمان ابلاغ میشود.

تبصره ۱ـ قرارهای صادره از طرف هیأتهای بدوی حداكثر ظرف مدت یكماه و قرارهای صادره از طرف هیأتهای تجدیدنظر حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بسازمان باید اجراء و به‌هیاتهای مربوطه اعاده شود.

تبصره ۲ـ در صورتیكه‌ هیأت ها بازرسی از كارگاه را لازم بدانند میتوانند قرار بازرسی از كارگاه را صادر یا رأساً مبادرت ببازرسی نمایند.

ماده ۱۲

تصمیمات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با اكثریت آراء نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳

صورتجلسه رسیدگی و رأی با قرار صادره باید بامضای كلیه اعضای هیأت برسد در صورتیكه رأی به اكثریت صادر شود در نسخه ای كه بجای پیش نویس نگهداری میشود نظر اقلیت بطور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ رأی كه برای ابلاغ بطرفین ارسال میشود نظر اقلیت درج نشده و فقط اعضای اقلیت با ذكر كلمه «اقلیت» ذیل رأی را امضاء خواهند كرد.

تبصره ـ در صورتیكه پس از امضاء اصل رأی و قبل از پاكنویس شدن اعضاء هیأت تغییر كنند عضو جدید موظف است پاكنویس رأی را بجای عضو سابق با ذكر كلمه علی‌الاصول امضاء نماید.

ماده ۱۴

رأی هیأتها باید موجه و مدلل بوده و منجز باشد.

تبصره ـ رفع ابهام از آراء صادره با هیأت صادركننده رأی است.

ماده ۱۵

هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بین رخ دهد هیأت صادركننده رأی را تصحیح كند این تصحیح در زیر رأی یا در برگ دیگری كه پیوست رأی میشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأی یا در برگ دیگری كه پیوست رأی میشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأی باید بطرفین ابلاغ گردد. در صورتیكه اصل رأی قابل اعتراض باشد شامل رأی تصحیح شده نیز خواهد بود.

ماده ۱۶

رأی هیأتها باید شامل نكات و موارد زیر باشد:
۱ ـ شماره و تاریخ صدور رأی.
۲ ـ نام و نشانی و مشخصات كامل كارفرما.
۳ ـ نام و مشخصات كامل كارگاه با ذكر نوع فعالیت آن
۴ ـ نام وكیل كارفرما (درصورت ارائه برگ و كالت).
۵ ـ نام واحد سازمانی ارجاع كننده پرونده به‌هیأت.
۶ ـ مشخصات هیأت صادر كننده رأی.
۷ ـ خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض كارفرما.
۸ ـ شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن بكارفرما و تاریخ ثبت اعتراض كارفرما در دفترنامه های وارده واحد مربوطه سازمان.
تصمیم هیأت كه در قسمت آخر رأی نوشته میشود باید حاوی نكات زیر باشد:
۱ـ تصمیم در مورد حق بیمه.
۲ـ تصمیم در مورد خسارات.
۳ـ تصمیم در مورد معافیت‌های قانونی.
۴ـ تعیین اینكه رأی قطعی یا قابل تجدید نظر است (در هیأتهای بدوی)

تبصره ـ دبیر هیأت خلاصه رأی صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رأی را بتعداد لازم بعلاوه سه نسخه (سه نسخه برای سازمان و دو نسخه برای ابلاغ به كارفرما) بامضاء اعضاء هیأت رسانده بواحد مربوطه سازمان ارسال خواهد داشت.

ابلاغ آراء:

ماده ۱۷

آراء صادره باید بسازمان و كارفرما (یا وكیل یا نماینده كارفرما كه حق تقاضای تجدید نظر داشته باشد) ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یك نسخه از رأی بكارفرما یا وكیل یا نماینده او تسلیم و نسخه دوم كه برؤیت رسیده است جهت اقدام بسازمان اعاده شود.

ماده ۱۸

ابلاغ آراء و قرارها و تصمیمات هیأتها بكارفرما بوسیله مأمور سازمان یا وسیله كلانتریها یا ژاندارمری و براساس ضوابطی كه در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ احكام محاكم مقرر گردیده است انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۹

تاریخ ابلاغ رأی بسازمان تاریخ ثبت رأی در دفترنامه های وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود.

ماده ۲۰ـ نحوه اعتراض به رأی هیأت بدوی از طرف كارفرما یا سازمان عیناً مانند نحوه اعتراض به اعلام بدهی سازمان (موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئین‌نامه) و مستلزم رعایت ۲۰ روز مهلت مقرر در قانون میباشد.

ماده ۲۱

وكیل یا نماینده كارفرما میتواند ظرف مهلت مقرر در قانون بوكالت یا نمایندگی از طرف كارفرما نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نماید در این صورت باید حق اعتراض یا حق تقاضای تجدیدنظر در وكالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد.

ماده ۲۲

در صورتیكه ارسال پرونده به‌هیأت تجدیدنظر فقط بعلت اعتراض سازمان باشد باید شعبه یا نمایندگی و همچنین مدیریت درآمد گواهی كند كه كارفرما یا وكیل یا نماینده او ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی (با عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام جزء مدت) تقاضای تجدیدنظر ننموده است و گواهی مذكور باید جزو مدارك سازمان به پرونده ضمیمه شود.

تبصره ـ عدم اعتراض كارفرما بآراء هیأتهای بدوی در مهلت مقرر موجب عدم ابلاغ تاریخ تشكیل جلسه هیأت تجدید نظر بمنظور حضور وی در جلسه نخواهد بود.

ماده ۲۳

مسئول دبیر خانه‌هیأت تجدید نظر میتواند در موارد زیر پرونده را قبل از طرح در هیأت جهت رفع نقص بواحد ارسال كننده (مدیریت در آمد) پرونده اعاده نماید:
۱ ـ برگ اعتراض فاقد نام و نام خانوادگی، امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد.
۲ـ در ابلاغ رأی هیأت بدوی نام و نام خانوادگی سمت رؤیت كننده رأی مشخص نباشد.
۳ـ در مواردی كه اعتراض كننده وكیل یا نماینده كارفرما باشد وكالتنامه یا برگ نمایندگی ضمیمه برگ اعتراض نباشد.
۴ـ نسخ رأی بدوی كه بكارفرما و سازمان ابلاغ گردیده است در پرونده مضبوط نباشد.
۵ـ در مواردیكه اسناد پیوست برگ اعتراض بزبان فارسی نباشد.
۶ـ تاریخ ورود و شماره ثبت برگ اعتراض كارفرما بدفتر سازمان در برگ اعتراض منعكس نباشد.
۷ـ گواهی مذكور در ماده ۲۲ این آئین‌نامه ضمیمه پرونده نشده باشد.

تبصره ـ واحد مذكور مكلف است كه ظرف حد اكثر ۱۵ روز در تهران و یكماه در شهرستان‌ها پرونده را تكمیل و اعاده دهد.

این آئین‌نامه كه مشتمل بر ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره میباشد با توجه بماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۷/۱۱/۵۴ شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی بتصویب رسید.

سازمان تأمین اجتماعی