آيين نامه ‌هيأتهاي تشخيص مطالبات مصوب 1354

آئيينامه ‌هيأتهاي تشخيص مطالبات مصوب 1354,11,28

نحوه تسليم اعتراض:

ماده ۱

در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارت تأخيري كه از طرف سازمان تعيين و مطالبه شده است معترض باشد بايد ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ بدهي (اعلاميه يا اخطاريه سازمان) اعتراض خود را كتباً بشعبه يا نمايندگي سازمان كه كارگاه در حوزه عمل آن واقع شده است تسليم و رسيد دريافت نمايد.

ماده ۲

شعب و نمايندگي هاي سازمان مكلفند اعتراض كارفرما را در دفترنامه هاي وارده ثبت نموده و برگ رسيد اعتراض را بكارفرما يا نماينده او تسليم نمايند.

ماده ۳

شعب و نمايندگيهاي سازمان موظفند اعتراض كارفرما را بانضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراضي حداكثر تا ده روز جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به‌هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات ارسال دارند.

تشكيل جلسات هيأتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي

ماده ۴

جلسات هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات در محل شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان و جلسات هيأتهاي تجديدنظر در تهران تشكيل ميشود.

ماده ۵

براي تشكيل و رسميت جلسات هيأتهاي تشخيص مطالبات حضور كليه اعضاي هيأت ضروري است و درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء اصلي جلسات با شركت عضو جانسين تشكيل خواهد شد.

تبصره ـ هر يك از اعضاء درصورت عدم امكان حضور در جلسه بايد مراتب را بموقع بسازمان اطلاع دهد بنحوي كه امكان حضور عضو جانشين در جلسه‌هيأت ميسر باشد.

ماده ۶

در صورتيكه ‌هر يك از اعضاء هيأتها سه جلسه متوالي يا ده جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هيأتها (بدون ـ تجديد نظر) خودداري نمايد سازمان تقاضاي تعيين جانشين او را از مراجع مربوطه خواهند نمود. جانشين نماينده معزول به ترتيب مذكور در مواد ۴۳ و ۴۹ قانون تأمين اجتماعي انتخاب و معرفي خواهد شد.

ماده ۷

هيأتهاي تشخيص مطالبات به اعتراضات وارده به ترتيب تاريخ ثبت آنها در دفتر هيأت رسيدگي خواهند نمود.

تبصره ـ در موارديكه ضرورت تسريع در تعيين تكليف پرونده اي از طرف سازمان به‌هيأت اعلام شود هيأت پرونده موردنظر را خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.

ماده ۸

هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ كنند و حضور كارفرما در جلسه رسيدگي براي اداي توضيحات بلامانع است.

تبصره ـ تاريخ تشكيل جلسه رسيدگي جهت اطلاع بكارفرما از طرف دبيرخانه‌هيأت تجديد نظر بنا بمورد مستقيماً بمديريت درآمد يا واحد مربوطه (شعبه يا نمايندگي) اعلام خواهد شد در هرحال عدم حضور كارفرما يا وكيل يا نماينده او مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.

ماده ۹

هيأتها قبل از استماع توضيحات كارفرما يا وكيل يا نماينده او بايد هويت آنان و همچنين اختيارات وكيل يا نماينده كارفرما را احراز نمايند.

ماده ۱۰

هيئت ها پس از بررسي و مطالعه محتويات پرونده و درصورت حضور كارفرما يا نماينده او پس از استماع توضيحات وي مبادرت بصدور قرار يا رأي خواهند نمود.

ماده ۱۱

تصميم هيأتها در صورتيكه قاطع اختلاف نباشد قرار ناميده ميشود. قرارهاي صادره از طرف هيأتهاي بدوي جهت اجراء بواحدهاي سازمان و قرارهاي تجديد نظر بسازمان ابلاغ ميشود.

تبصره ۱ـ قرارهاي صادره از طرف هيأتهاي بدوي حداكثر ظرف مدت يكماه و قرارهاي صادره از طرف هيأتهاي تجديدنظر حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ بسازمان بايد اجراء و به‌هياتهاي مربوطه اعاده شود.

تبصره ۲ـ در صورتيكه‌ هيأت ها بازرسي از كارگاه را لازم بدانند ميتوانند قرار بازرسي از كارگاه را صادر يا رأساً مبادرت ببازرسي نمايند.

ماده ۱۲

تصميمات هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با اكثريت آراء نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳

صورتجلسه رسيدگي و رأي با قرار صادره بايد بامضاي كليه اعضاي هيأت برسد در صورتيكه رأي به اكثريت صادر شود در نسخه اي كه بجاي پيش نويس نگهداري ميشود نظر اقليت بطور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در ساير نسخ رأي كه براي ابلاغ بطرفين ارسال ميشود نظر اقليت درج نشده و فقط اعضاي اقليت با ذكر كلمه «اقليت» ذيل رأي را امضاء خواهند كرد.

تبصره ـ در صورتيكه پس از امضاء اصل رأي و قبل از پاكنويس شدن اعضاء هيأت تغيير كنند عضو جديد موظف است پاكنويس رأي را بجاي عضو سابق با ذكر كلمه علي‌الاصول امضاء نمايد.

ماده ۱۴

رأي هيأتها بايد موجه و مدلل بوده و منجز باشد.

تبصره ـ رفع ابهام از آراء صادره با هيأت صادركننده رأي است.

ماده ۱۵

هرگاه در تنظيم رأي اشتباه در حساب يا سهو قلم يا ساير اشتباهات بين رخ دهد هيأت صادركننده رأي را تصحيح كند اين تصحيح در زير رأي يا در برگ ديگري كه پيوست رأي ميشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأي يا در برگ ديگري كه پيوست رأي ميشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأي بايد بطرفين ابلاغ گردد. در صورتيكه اصل رأي قابل اعتراض باشد شامل رأي تصحيح شده نيز خواهد بود.

ماده ۱۶

رأي هيأتها بايد شامل نكات و موارد زير باشد:
۱ ـ شماره و تاريخ صدور رأي.
۲ ـ نام و نشاني و مشخصات كامل كارفرما.
۳ ـ نام و مشخصات كامل كارگاه با ذكر نوع فعاليت آن
۴ ـ نام وكيل كارفرما (درصورت ارائه برگ و كالت).
۵ ـ نام واحد سازماني ارجاع كننده پرونده به‌هيأت.
۶ ـ مشخصات هيأت صادر كننده رأي.
۷ ـ خلاصه جريان پرونده و مفاد اعتراض كارفرما.
۸ ـ شماره و تاريخ صدور برگ اعلام بدهي و تاريخ ابلاغ آن بكارفرما و تاريخ ثبت اعتراض كارفرما در دفترنامه هاي وارده واحد مربوطه سازمان.
تصميم هيأت كه در قسمت آخر رأي نوشته ميشود بايد حاوي نكات زير باشد:
۱ـ تصميم در مورد حق بيمه.
۲ـ تصميم در مورد خسارات.
۳ـ تصميم در مورد معافيت‌هاي قانوني.
۴ـ تعيين اينكه رأي قطعي يا قابل تجديد نظر است (در هيأتهاي بدوي)

تبصره ـ دبير هيأت خلاصه رأي صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رأي را بتعداد لازم بعلاوه سه نسخه (سه نسخه براي سازمان و دو نسخه براي ابلاغ به كارفرما) بامضاء اعضاء هيأت رسانده بواحد مربوطه سازمان ارسال خواهد داشت.

ابلاغ آراء:

ماده ۱۷

آراء صادره بايد بسازمان و كارفرما (يا وكيل يا نماينده كارفرما كه حق تقاضاي تجديد نظر داشته باشد) ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ بايد يك نسخه از رأي بكارفرما يا وكيل يا نماينده او تسليم و نسخه دوم كه برؤيت رسيده است جهت اقدام بسازمان اعاده شود.

ماده ۱۸

ابلاغ آراء و قرارها و تصميمات هيأتها بكارفرما بوسيله مأمور سازمان يا وسيله كلانتريها يا ژاندارمري و براساس ضوابطي كه در قانون آئين دادرسي مدني براي ابلاغ احكام محاكم مقرر گرديده است انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۹

تاريخ ابلاغ رأي بسازمان تاريخ ثبت رأي در دفترنامه هاي وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود.

ماده ۲۰ـ نحوه اعتراض به رأي هيأت بدوي از طرف كارفرما يا سازمان عيناً مانند نحوه اعتراض به اعلام بدهي سازمان (موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ اين آئين‌نامه) و مستلزم رعايت ۲۰ روز مهلت مقرر در قانون ميباشد.

ماده ۲۱

وكيل يا نماينده كارفرما ميتواند ظرف مهلت مقرر در قانون بوكالت يا نمايندگي از طرف كارفرما نسبت به رأي هيأت بدوي اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نمايد در اين صورت بايد حق اعتراض يا حق تقاضاي تجديدنظر در وكالت نامه يا برگ نمايندگي تصريح شده باشد.

ماده ۲۲

در صورتيكه ارسال پرونده به‌هيأت تجديدنظر فقط بعلت اعتراض سازمان باشد بايد شعبه يا نمايندگي و همچنين مديريت درآمد گواهي كند كه كارفرما يا وكيل يا نماينده او ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي (با عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام جزء مدت) تقاضاي تجديدنظر ننموده است و گواهي مذكور بايد جزو مدارك سازمان به پرونده ضميمه شود.

تبصره ـ عدم اعتراض كارفرما بآراء هيأتهاي بدوي در مهلت مقرر موجب عدم ابلاغ تاريخ تشكيل جلسه هيأت تجديد نظر بمنظور حضور وي در جلسه نخواهد بود.

ماده ۲۳

مسئول دبير خانه‌هيأت تجديد نظر ميتواند در موارد زير پرونده را قبل از طرح در هيأت جهت رفع نقص بواحد ارسال كننده (مديريت در آمد) پرونده اعاده نمايد:
۱ ـ برگ اعتراض فاقد نام و نام خانوادگي، امضاء يا مهر يا اثر انگشت باشد.
۲ـ در ابلاغ رأي هيأت بدوي نام و نام خانوادگي سمت رؤيت كننده رأي مشخص نباشد.
۳ـ در مواردي كه اعتراض كننده وكيل يا نماينده كارفرما باشد وكالتنامه يا برگ نمايندگي ضميمه برگ اعتراض نباشد.
۴ـ نسخ رأي بدوي كه بكارفرما و سازمان ابلاغ گرديده است در پرونده مضبوط نباشد.
۵ـ در موارديكه اسناد پيوست برگ اعتراض بزبان فارسي نباشد.
۶ـ تاريخ ورود و شماره ثبت برگ اعتراض كارفرما بدفتر سازمان در برگ اعتراض منعكس نباشد.
۷ـ گواهي مذكور در ماده ۲۲ اين آئين‌نامه ضميمه پرونده نشده باشد.

تبصره ـ واحد مذكور مكلف است كه ظرف حد اكثر ۱۵ روز در تهران و يكماه در شهرستان‌ها پرونده را تكميل و اعاده دهد.

اين آئين‌نامه كه مشتمل بر ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره ميباشد با توجه بماده ۴۵ قانون تأمين اجتماعي در جلسه مورخ ۷/۱۱/۵۴ شورايعالي سازمان تأمين اجتماعي بتصويب رسيد.

سازمان تأمين اجتماعي