آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب 1364

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1364 بنا به پیشنهاد شماره 914/21 مورخ 9/2/1364 سازمان امور اداری و استخدامی كشور آئیننامه اجرائی قانون اصلاح‌تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث ‌مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند :

آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری‌ حقوق وظیفه ‌در مورد فرزندان و نوادگان اناث  مصوب 1364,04,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

‌حقوق وظیفه و مستمری وراث ذكور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری كارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 از تاریخ 2/10/1363 در صورت داشتن 20 سال تمام قطع خواهد شد مگر آنكه بموجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و ‌خارج كشور مشغول تحصیل باشند كه در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ‌در مواردیكه صحت مدارك اشتغال به تحصیل وراث موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز در خصوص گواهی تحصیلات خارج از كشور، نظر وزارت ‌فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.

ماده 2

‌به فرزندان و نوادگان اناث كلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی كه مشمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذكر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص كاركنان دولت) كه در تاریخ 2/10/1363 حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتیكه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذكور قابل پرداختمیباشد.

ماده 3

حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث كلیه مستخدمین موضوع ماده 3 این آئیننامه كه مورث آنان بعد از 2/10/1363 فوت می‌نمایند و طبق‌ مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری میباشند در صورتیكه بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل‌ پرداخت میباشد.

ماده 4

‌فرزندان و نوادگان اناث كه طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بوده‌اند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان بعلت رسیدن به سن مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آئیننامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری‌خواهند بود.

ماده 5

‌حرفه و شغل از نظر این آئیننامه انجام كار بخش دولتی یا اشتغال به یكی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشد.

ماده 6

‌سهم حقوق وظیفه و مستمری هر یك از وراث وظیفه یا مستمریبگیر مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین‌ سازمانهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص‌ كاركنان دولت) در صورتیكه برای امرار معاش مناسب دارای تمكن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی كه برای ادامه‌تحصیل تمكن مالی داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده 7

‌ادعای عدم تمكن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام كتبی وظیفه یا مستمری ‌بگیر پذیرفته خواهد شد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ موضوع این آئیننامه مكلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام كتبی مذكور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله‌ كننده وجه اطلاع‌ دهند.

ماده 8
احراز موارد خلاف بعهده هیئت سه نفره ای كه به انتخاب رئیس صندوق پرداخت كننده حقوق وظیفه یا مستمری مشخص خواهند شد، میباشد و دستگاه متبوع مستخدم مكلف است همكاریهای لازم را در جهت شناسائی موارد خلاف با صندوق مربوط بعمل آورد .

تبصره ‌در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری برای استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیر مجاز نیز اقدام خواهد شد.

ماده 9

‌چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یك از وراث بعلت تمكن مالی یا تأمین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر‌افراد مذكور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آئیننامه احراز كنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آئیننامه قابل پرداختخواهد بود.

ماده 10

‌فرزندان و نوادگان اناثی كه بر اساس این آیین‌نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشد باید طرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این آئیننامه به‌ دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و كتباً تقاضای دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این‌ آئیننامه از تاریخ تصویب قانون (2/10/1363) برقرار گردد در مورد كسانیكه پس از این تاریخ مراجعه می‌كنند، تاریخ برقراری حقوق مذكور، تاریخ مراجعه وتقاضای آنها خواهد بود.

ماده 11

‌اصلاحات لازم در این آئیننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نخست‌وزیر‌ – میرحسین موسوی