آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1367

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1367/4/19 بنا به پیشنهاد شماره .653‌د مورخ 1367/2/26 سازمان امور اداری و استخدامی كشور و بر اساس صورتجلسه سازمانهای امور اداری و استخدامی كشور، برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی ‌منضم به نامه شماره .7973‌/د/7100 مورخ 1378/5/26 سازمان تأمین اجتماعی و موافقت مورخ 1377/5/25 معاون رییس جمهور و دبیر كل‌ سازمان امور اداری و استخدامی كشور به استناد ماده 10‌ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی، آئیننامه اجرائی قانون مزبور را كه در این آئیننامه ‌به اختصار «‌قانون» نامیده میشود بشرح زیر تصویب نمودند.

 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1367,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1(اصلاحی 03ˏ08ˏ1377)

 در اجرای ماده (1) قانون یاد شده، درصدی كه به عنوان كسور بازنشستگی یا حق بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط از حقوق و مزایای ‌مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بیمه آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت كسور مستخدم در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد كارگر عادی در زمان ‌پرداخت مابه‌التفاوت هر كدام بیشتر باشد شامل سهم كارفرما و كارگر به مأخذ پانزده درصد (15%) به ازای هر ماه محاسبه و كسر می ‌گردد.
مشمولین این قانون حداكثر ظرف یك سال از تاریخ باز خرید مهلت دارند تا تقاضای كتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند. به تقاضاهای خارج از‌مهلت مذكور ترتیب اثر داده نخواهد شد

تبصره 1(الحاقی 03ˏ08ˏ1377)آن عده از مستخدمین دستگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه در اجرای قانون مذكور باز خرید می‌ شوند از پرداخت مابه‌التفاوت موضوع این ‌ماده معاف خواهند بود.
مستخدمینی كه قبلاً باز خرید شده‌اند و تا تاریخ تصویب این آیین نامه مابه‌التفاوت مذكور را نپرداخته‌اند نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

 

تبصره 2كسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی كه در اجرای قانون یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می ‌شوند برای متقاضیان‌ بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی كه به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می ‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز ‌شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.
سوابق مستخدمینی كه بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد و از كار افتاده كلی یا فوت می‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از كار افتادگی كلی ‌و فوت و میزان مستمری آنان ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 2 

‌اجرای مفاد ماده چهار قانون در كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است توسط‌ كمیته‌هائی كه به همین منظور تحت نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط مركب از سه نفر ترجیحاً (‌معاون دارای و مالی، بالاترین مسئول ‌واحد تشكیلاتی و یك نفر به انتخاب وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی) تشكیل می‌شود انجام خواهد شد. نماینده سازمان امور اداری و استخدامی كشور‌ نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شركت خواهد نمود.

 

تبصره ـ كمیته متشكله در وزارتخانه و دستگاههای مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط مسئولیت هماهنگی كمیته دستگاههای تابعه را نیز بعهده‌ خواهند داشت همچنین در جهت حفظ هماهنگی لازم بین كمیته‌ های كلیه دستگاههای مشمول قانون كمیته مركزی اصلاح تشكیلات تفصیلی در‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور تشكیل میگردد.

ماده 3 

‌دستگاههای دولتی مكلفند در اجرای مفاد ماده 4 قانون، با اعمال سیاست ادغام واحدهای تابعه و مشابه و تقلیل سطوح سازمانی، تشكیلات جدید‌خود را كه حاوی پستها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداكثر 9 ماه از تاریخ تصویب این آئیننامه تهیه و جهت تأیید به سازمان امور اداری ‌و استخدامی كشور ارسال نمایند.

تبصره آن تعداد از مستخدمین غیر رسمی كه مورد نیاز دستگاهها باشند به پستها یا مشاغل موقت سازمانی كه از تبدیل پستهای یا مشاغل بلامتصدی ‌ایجاد خواهد شد منصوب میشوند.

ماده 4 

‌در مورد حذف پستها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت یا مشاغل پشتیبانی میباشد و حتی‌الامكان بایستی از حذف پستهای اصلی و تخصصی و‌نیز پستهای سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پستهای حساس و واحدهای جدید التأسیس خودداری شود.

ماده 5 

‌وزارتخانه‌های مذكور در ماده 6 قانون كه بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ می نمایند مكلفند ده درصد از نیروی مورد نیاز خود را از بین جانبازان‌انقلاب اسلامی و فرزندان، پدران و برادران شهدا، اسرار و مفقودین و جانبازانی كه قادر به كار نمی ‌باشند و نیز رزمندگان داوطلبی كه نه ماه متوالی یا یكسال متناوب در جبهه ‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های شغلی كه واجد شرایط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل‌آموزشی و بهداشتی و درمانی تأمین نمایند.

تبصره ـ در صورتیكه پس از انتشار آگهی و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (‌حسب مورد)، امكان تأمین نیروی انسانی ‌بر اساس نسبت تعیین شده از بین افراد مندرج در این ماده وجود نداشته باشد وزارتخانه‌های مورد نظر میتوانند نیاز استخدامی خود را بر اساس‌ مقررات مورد عمل، تأمین نمایند.

ماده 6 

‌مستخدمین پیمانی دستگاههای دولتی در صورتی كه حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و یا یكسال خدمت متوالی یا غیر متولای ‌داوطلبانه در جبهه بعلاوه 2 سال سابقه خدمت در یكی از دستگاههای دولتی داشته باشند بشرط وجود پست یا شغل سازمانی بلامتصدی با درخواست كتبی ‌آنان و پس از طی مراحل گزینش و رعایت كلیه مقررات مربوط به مستخدم رسمی تبدیل وضع خواهند یافت.

 

تبصره ـ مستخدمین مشمول این ماده از شرط حداكثر سن مقرر دربند «‌الف» ماده 14 قانون استخدام كشوری و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت ‌رسمی معاف میباشند (‌مشروط بر اینكه مستخدمین مزبور، قبل از شروع خدمت پیمانی به سقف سن مقرر در بند مذكور نرسیده باشند).

ماده 7 

‌بازنشستگی و بازخرید مستخدمین تابع قانون تأمین اجتماعی كه بر اساس قانون اصلاح تبصره یكی ماده 74 قانون استخدام كشوری و الحاق سه تبصره‌ به آن تا تاریخ اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی توسط دستگاههای دولتی مربوط بازنشسته یا بازخرید شده‌اند از تاریخ ‌های تعیین شده در ابلاغ یا‌حكم مربوط معتبر و مجری میباشد.

ماده 8 

‌استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد بازخرید شده بنا به پیشنهاد وزیر ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ مهلت ادامه اشتغال به كار غیر رسمی بازنشستگان و افراد بازخرید شده كه در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط قبلاً بخدمت ‌دعوت شده‌اند (‌موضوع مصوبه 11344/ت 26 مورخ 1367/2/3) از 1367/4/15 تا زمان صدور این مصوبه تمدید میگردد.

ماده 9 

‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آئیننامه در دستگاههای دولتی نظارت لازم اعمال ‌و در صورت نیاز دستورالعملهای اجرائی و بخشنامه‌های لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی