آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 13811/ص/87 مورخ 12/8/1387 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی، موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه وبیمه بیکاری کارکنان  ـ  مصوب1387ـ  و با رعایت  تصویب‌نامه   شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) الحاقی به ماده (4) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1387

 

ماده1

 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف ـ قانون: قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.

پ ـ کارگاه: کارگاههای موضوع بند (3) ماده (2) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح می‌باشند.

ت ـ بیمه‌شده: اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی‌نمایند.

 

ماده2

نرخ حق بیمه مطابق ماده (28) قانون می‌باشد.      

 ماده3

 مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهدبود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌گردد، افزایش می‌یابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.

 

 تبصره1ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه‌شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر اینکه مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان پرداخت نباشد.

 

 تبصره2ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه‌شده‌ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهدبود.

 

 تبصره3ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه‌شده در کارگاههای دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (35) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهدبود.

 

ماده4

نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه‌شده به شرح زیر تعیین می‌شود:           

الف ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق کارگاههای خود براساس ماده (28) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب 1361ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه‌های پرداختی جزو سوابق بیمه‌ای کارفرما محسوب می‌شود.

 

 تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمه‌شده اضافه می‌گردد.

 

ب ـ بیمه‌شده‌ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به استناد قانون اصلاح بند « ب» و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1365ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمه‌پردازی خود اقدام نموده است، می‌تواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه (سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه‌پردازی خود اقدام نماید.

 

ج ـ کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده‌اند، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (90) قانون می‌توانند با پرداخت 27% حق بیمه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آیین‌نامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه‌شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می‌شود.

 

 د ـ کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده‌اند، می‌توانند بعد از ابلاغ این آیین‌نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

 

 تبصره1ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (46) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

 تبصره2ـ حق‌بیمه‌های معوقه‌ای که در اجرای این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود، به نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 

 هـ ـ احتساب سوابق آینده بیمه‌شده صرفاً برای ایامی خواهدبود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

 

ماده5

بیمه‌شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می‌شود.

 

ماده6

بیمه‌شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آیین‌نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به کارافتادگی بهره‌مند شوند، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری ازکارافتاده گردند.

 

 معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی