اصلاح آيين نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي، فرهنگي، رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) مصوب 1385

اصلاح آيين نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي، فرهنگي، رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) مصوب 1385,06,15

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي ، موضوع نامه شماره 40223/9275 هـ /ب مورخ 17/3/1385 تصويب نمود :

از تاريخ وصول ايراد ، آيين نامه ارتقاي منزلت وا عطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان ( 60 ) سال به بالا ( پيشكسوتان )، موضوع تصويب نامه شماره 67115 /ت 33874 هـ مورخ 10/11/1384 به شرح زير اصلاح مي گردد :

1متن زير جايگزين بند « ب» ماده ( 2 ) مي گردد :
. «
ب ـ استفاده از امكانات ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني ودستگاههاي وابسته به دولت باپيشنهاد دستگاههاي فوق الذكر وتأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وتصويب هيئت وزيران به صورت نيم بها وحداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه ».

2در ماده ( 10 ) آيين نامه عبارت « از طريق بانك عامل با رعـايت قوانيـن ومقــررات مربوط »
جايگزين عبارت « از طريق پست بانك » مي شود .

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور