اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور مصوب 1382

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور مصوب 1382/04/03

پیرو بخشنامه 14 و 14/1 جدید درآمد و با بررسی هاى کارشناسى انجام شده، بخشنامه 14 جدید درآمد اصلاح و طی مواردی جایگزین می گردد که در ادامه به جزئیات این موارد پرداخته می شود:

1- درخصوص قراردادهاى مشمول ماده “38” قانون تامین اجتماعى که صدور مفاصاحساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار می باشد، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت هاى تعیین شده امکان انجام بازرسى از دفاتر قانونى پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصاحساب داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتى فاقد بدهى باشد و فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعبه ارائه نماید در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. بدیهى است در این حالت چنانچه به هنگام مراجعـه بازرسان دفاتر قانونى از ارائـه دفاتر و مدارک خوددارى نمایـد می بایستى حق بیمه قرارداد طبق بخشنامـه “14” جدید درآمد محاسبه، مطالبه و وصول گردد.

 

2- با توجه به اینکه طبق مصوبه مورخ 70/1/24 شورای عالى تامین اجتماعى حق بیمه قراردادهائى که بصورت مکانیکى انجام مى گیرد به ماخذ 7 درصد تعیین شده است، لذا در مورد قراردادهاى مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تائید کارفرما (واگذارنده کار) اثبات شود که درصدى از کار به صورت مکانیکى انجام شده است و کارهایى را که به صورت مکانیکى انجام شده است و ابزار مکانیکى را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که به صورت مکانیکى انجام گردیده است به ماخذ 7 درصد و مابقى به ماخذ 15 درصد محاسبه و وصول شود.

 

3- در مورد قراردادهاى پیمانکارى منعقده با اشخاص حقیقى (طرح هاى غیر عمرانی) که انجام کار بصورت دستمزدى می باشد و شخص پیمانکار طبق گواهى واگذارنده کار شخصا” در اجراى عملیات قرارداد عملا” اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه 14 جدید درآمد می بایستى معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر حق بیمه شخص پیمانکار در دوره اجراى قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقى مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد. دستمزد پیمانکار مطابق ماده 8 تصویبنامه مورخ 70/1/24 شورای عالى تامین اجتماعى توسط اداره کل درآمد حق بیمه تعیین خواهد شد.

 

4- در مورد قراردادهاى حسابرسى در مواردی که قرارداد با یکى از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل موسسات حسابرسى منعقد می گردد چنانچه مبالغ دریافتى بابت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونى موسسه حسابرسى ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان موسسه حسابرسى انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه اینگونه پیمانها طبق بازرسى از دفاتر قانونى موسسه حسابرسى مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه 14 جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع می باشد.

 

5- با توجه به ماده 8 مصوبه شورایعالى تامین اجتماعى و بند 2 ماده 1 مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهاى اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشى و… نگهدارى تاسیسات و محوطه آنها با توجه به اینکه قسمتى از مبالغ پرداختى به پیمانکاران بابت تامین ابزار و ماشین آلات براى نظافت و رفت و روب و نگهدارى تاسیسات می باشد. لازم است معادل 25 درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکى و 75 درصد باقیمانده دستمزدى (غیرمکانیکی) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند “3-5” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.

 

6- در مواردی که در قراردادهاى خارج از ضوابط طرحهاى عمرانى، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد، برابر بند (ز) بخش “3” از فصل دوم بخشنامه 14 جدید درآمد اقدام میگردد. در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خوددارى نماید و یا اینکه حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه بعهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است راسا” آن را به حساب سازمان تامین اجتماعى پرداخت نماید. مسئول حسن اجراى این بخشنامه مدیران کل، معاون بیمه ای، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد و فرابرى داده هاى ادارات کل استانها – روسا و معاونین بیمه ای، مسئولین درآمد، اجرائیات، فرابرى داده هاى شعب می باشند.

و من ا… التوفیق

محمدحسین شریف زادگان

 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل