تأیید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب 1364

تأیید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب 1364,07,14

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1364 “‌آئیننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در طرحهای عمرانی” موضوع ‌مصوبات یكصد و بیست و نهمین و یكصد و چهل و سومین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی را تأیید و مقرر نمودند كلیه دستگاههای اجرائی مطابق آئیننامه مزبور اقدام نمایند.
اصلاحاتی كه در آینده ضرورت یابد با تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی لازم اجرا خواهد بود.
مقتضی است مراتب را به كلیه دستگاههای اجرائی و واحد و ادارات تابعه و وابسته ابلاغ نمایند.

نخست وزیر
میرحسین موسوی