تأييد آيين‌نامه نحوه تسليم صورت مزد ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح‌هاي عمراني مصوب 1364

تأييد آيين‌نامه نحوه تسليم صورت مزد ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرح‌هاي عمراني مصوب 1364,07,14

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/1364 “‌آئيننامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني” موضوع ‌مصوبات يكصد و بيست و نهمين و يكصد و چهل و سومين جلسه شورايعالي تأمين اجتماعي را تأييد و مقرر نمودند كليه دستگاههاي اجرائي مطابق آئيننامه مزبور اقدام نمايند.
اصلاحاتي كه در آينده ضرورت يابد با تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي لازم اجرا خواهد بود.
مقتضي است مراتب را به كليه دستگاههاي اجرائي و واحد و ادارات تابعه و وابسته ابلاغ نمايند.

نخست وزير
ميرحسين موسوي