تصویبنامه درخصوص اجرای ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیكاری مصوب 1372

تصویبنامه درخصوص اجرای ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیكاری مصوب 1372,12,15

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 /12 /1372 بنا به پیشنهاد شماره 76885 مورخ 3 /12 /1372 وزارت كار و امور اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون بیمه بیكاری مصوب 1369 – تصویب نمود:
به وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیكاری موضوع تصویبنامه شماره 122626 /ت 404 هـ مورخ 19 /10 /1369 ، كلیه پرداختهایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با اجرای قانون بیمه بیكاری انجام شده یا می شود به هزینه قطعی منظور نمایند.
تشخیص هزینه‌های فوق به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور