تصويبنامه درخصوص اجراي ماده 23 آئين‌نامه اجرائي قانون بيمه بيكاري مصوب 1372

تصويبنامه درخصوص اجراي ماده 23 آئين‌نامه اجرائي قانون بيمه بيكاري مصوب 1372,12,15

هيأت وزيران در جلسه مورخ 15 /12 /1372 بنا به پيشنهاد شماره 76885 مورخ 3 /12 /1372 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (14) قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 – تصويب نمود:
به وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در اجراي ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري موضوع تصويبنامه شماره 122626 /ت 404 هـ مورخ 19 /10 /1369 ، كليه پرداختهايي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با اجراي قانون بيمه بيكاري انجام شده يا مي شود به هزينه قطعي منظور نمايند.
تشخيص هزينه‌هاي فوق به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقامات مجاز از طرف آنها مي باشد.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور