تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از كار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از كار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 1398,02,11

هیأت وزیران در جلسه 11 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 20461 مورخ 10 /2 /1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- تصویب كرد:

از تاریخ 1 /1 /1398 كلیه مستمری های بازنشستگی، از كار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی كه تا پایان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27 /12 /1397 شورای عالی كار، برای دریافت كنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یكصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (810 /168 /15) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (13%) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (470 /611 /2) ریال افزایش می یابد.

– افزایش مستمری سایر افرادی كه به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (5 /36%) و مستمری های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری