دستورالعمل طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري كرونا مصوب 1398

هيئت وزيران در جلسه 28 /12 /1398 به پيشنهاد شماره 243083 مورخ 19 /12 /1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، دستورالعمل طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري كرونا را تصويب كرد:

دستورالعمل طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماري كرونا مصوب 1398,12,28

ماده 1 

اقشار آسيب ‌پذير فاقد درآمد ثابت از قبيل رانندگان تاكسي، اتوبوس، ميني بوس و كرايه هاي بين شهري، دستفروشان و كارگران فصلي روزمزد تا سقف چهار ميليون خانوار به تشخيص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشمول برخورداري از مزاياي طرح خريد اعتباري اضطراري مي‌ باشند و شاغلين داراي درآمد ثابت از قبيل كاركنان دولت، مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي و همچنين مستمري بگيران تحت پوشش نهادهاي حمايتي مشمول اين طرح نيستند.

ماده 2 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است اقشار مشمول اين تصويب نامه را از طريق ثبت نام يا پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان شناسايي و جهت واريز مبلغ خريد اعتباري به بانك هاي عامل معرفي نمايد.

تبصره كليه بانك هايي كه يارانه نقدي و كمك حمايت معيشتي را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واريز مي نمايند به عنوان بانك ‌هاي عامل اين طرح مي ‌باشند.

ماده 3 

بانك هاي عامل موظفند ظرف (48) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي خانوارهاي يك نفره ده ميليون (000 /000 /10) ريال و براي ساير خانوارها مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال اعتبار خريد را براساس دستورالعملي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ خواهد شد، منظور نمايند.

تبصره بازپرداخت اقساط طي (27) ماه (سه ماه دوره تنفس و (24) قسط متوالي ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (12%) خواهد بود. گيرندگان اعتبار چهار درصد از اين نرخ را پرداخت خواهند كرد و هشت درصد مابقي به بانك هاي عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت مي شود.

ماده 4 

با توجه به محدوديت زماني و شرايط محيطي جامعه به واسطه شيوع بيماري كرونا (عدم امكان مراجعه متقاضيان به شعب بانك ها) واريز وجه اعتبار خريد اضطراري از محل سرفصل حساب بدهكاران هر بانك انجام مي ‌پذيرد.

ماده 5 

اين اعتبار به صورت نقد يا براي خريد كالاها از جمله كالاهاي اساسي در مراكز خدماتي و فروشگاه هاي سراسر كشور معتبر است.

ماده 6 

بانك عامل مي تواند با اخذ تعهد الكترونيكي از متقاضي، اقساط را از محل حساب يارانه نقدي و كمك حمايت معيشتي كسر نمايد.

تبصره مشمولين اين طرح معاف از محدوديت هاي عدم وجود چك برگشتي و بدهي معوق نزد شبكه بانكي مي باشند.

ماده 7 

سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است به نحوي عمل نمايد كه در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهاي دريافت كننده اين تسهيلات مجاز به تغيير بانك عامل خودشان نباشند.

ماده 8 

در صورت هرگونه قطعي يارانه خانوار، مانده اصل و سود مقرر در تبصره ماده (3) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است آن را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

ماده 9 

در اجراي اين تصويب نامه استانها و شهرهايي كه بيشتر در معرض شيوع بيماري كرونا بوده اند، در اولويت قرار دارند.

ماده 10 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت اجراي اين تصويب نامه نسبت به ايجاد هماهنگي بانك هاي عامل و تسهيل امور آنها اقدام و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

ماده 11 

بانك ملي ايران به عنوان مسئوليت اجتماعي، موظف به ايجاد، راه اندازي و راهبري سامانه اعتباري رفاه ايرانيان بر اساس چهارچوب معماري و نيازمندي هاي ابلاغي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. كليه بانك ها و دستگاه هاي اجرايي مكلف به اجراي اين تصويب نامه مي باشند.

ماده 12 

بانك هاي عامل مكلفند منابع مورد نياز جهت اجراي اين تصويب نامه را تأمين كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز هماهنگي لازم براي تأمين منابع را خواهد كرد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور