ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه مصوب 1380

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1608/319- 7199/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور و به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – ضوابط نقل و انتقال‌حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه را به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه مصوب 1380,03,27

ماده 1

شاغلان مشترك هر يك از صندوق‌هاي بيمه كه از اين پس بيمه شده ناميده مي‌شوند – مي‌توانند نسبت به تغيير صندوق بيمه خود اقدام‌نمايند.

تبصره 1صندوق‌هاي بيمه موظفند با رعايت اين تصويب نامه نسبت به پذيرش درخواست مشتركان جديد اقدام كنند.

تبصره 2كاركنان وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند.

ماده 2

هر يك از بيمه شدگان فقط براي يك بار، مجاز به تغيير صندوق بيمه خود هستند.

تبصره – بيمه شدگان جديدالاستخدام نيز مي‌توانند قبل از صدور حكم استخدام قطعي نسبت به انتخاب صندوق بيمه خود اقدام نمايند.

ماده 3

بيمه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت كتبي به صندوق بيمه جديد ارايه مي‌كند، صندوق جديد نيز تا يك ماه انتقال وجوه حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي را از صندوق بيمه قبلي تقاضا مي‌نمايد و صندوق بيمه قبلي، مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تقاضاي صندوق بيمه جديد،‌وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل نمايد.

ماده 4

چگونگي محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بيمه يا كسور بازنشستگي قابل انتقال كه توسط مستخدم پرداخت مي‌شود به شرح زير است:
‌كسور بازنشستگي يا حق بيمه با نرخ مقرر در صندوق بيمه جديد (‌اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرما) بر مبناي آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي‌دريافتي در تاريخ جابجايي يا اولين حقوق و مزاياي ماهانه زمان انتقال به صندوق جديد كه مشمول كسر حق بيمه يا كسور بازنشستگي مي‌شوند (‌هر‌كدام كه بيشتر است) ضرب در تمام ماه‌هاي سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بيمه جديد منهاي مجموع وجوهي كه به عنوان كسور بازنشستگي يا‌حق بيمه متعلقه (‌اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرماو تفاوت تطبيق حقوق و مقرري ماه اول و حق بيمه درمان از صندوق بيمه قبلي به صندوق بيمه‌جديد منتقل شده است.

تبصره 1اگر صندوق‌هاي بيمه طبق مقررات مورد عمل، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و بازماندگان، مشتركان خود را در‌برابر بيماري‌ها، كمك ازدواج، بارداري، حقوق ايام بيماري، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمري از كارافتادگي جزئي نيز بيمه نموده باشند، هنگام‌انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بيمه ديگر، سهم درمان به علاوه يك درصد بابت مزاياي ياد شده از جمع وجوه قابل انتقال كسر مي‌شود‌و در صورتي كه نرخ حق بيمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معيني از كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد يك سوم مجموع حق‌بيمه يا كسور بازنشستگي سهم شخص و كارفرما از اين بابت منظور مي‌گردد.

تبصره 2اگر صندوق بيمه جديد علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي و وظيفه وراث، مشتركان خود را بيمه درمان نيز بنمايد، هنگام‌انتقال كسور، ذخيره حق بيمه درمان مربوط به ايام بازنشستگي به ميزان سنوات انتقالي مطابق مقررات مورد عمل توسط بيمه شده در وجه صندوق بيمه‌جديد تأديه مي‌شود.

ماده 5

بيمه شده بايد مبلغ مابه التفاوت قابل پرداخت به صندوق بيمه جديد را حداكثر تا يك سال از تاريخ اعلام صندوق بيمه جديد به آن صندوق‌پرداخت نمايد.

تبصره اگر مستخدم، قبل از پرداخت كل مبلغ مابه التفاوت فوت نمايد يا از كار افتاده شود يا به هر دليل طبق مقررات مورد عمل صندوق ذي‌ربط، خود‌يا بازماندگانش مستحق دريافت مستمري يا حقوق وظيفه شوند، بقيه مبلغ مابه التفاوت به صورت ماهانه از دريافتي آن‌ها كسر مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي