ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و كسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه مصوب 1380

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1608/319- 7199/105 مورخ 18/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌كشور و به استناد ماده (42) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – ضوابط نقل و انتقال‌حق بیمه و كسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و كسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه مصوب 1380,03,27

ماده 1

شاغلان مشترك هر یك از صندوق‌های بیمه كه از این پس بیمه شده نامیده می‌شوند – می‌توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود اقدام‌نمایند.

تبصره 1صندوق‌های بیمه موظفند با رعایت این تصویب نامه نسبت به پذیرش درخواست مشتركان جدید اقدام كنند.

تبصره 2كاركنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.

ماده 2

هر یك از بیمه شدگان فقط برای یك بار، مجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند.

تبصره – بیمه شدگان جدیدالاستخدام نیز می‌توانند قبل از صدور حكم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند.

ماده 3

بیمه شده تقاضای انتقال خود را به صورت كتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می‌كند، صندوق جدید نیز تا یك ماه انتقال وجوه حق بیمه یا‌كسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می‌نماید و صندوق بیمه قبلی، مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق بیمه جدید،‌وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل نماید.

ماده 4

چگونگی محاسبه مبلغ مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا كسور بازنشستگی قابل انتقال كه توسط مستخدم پرداخت می‌شود به شرح زیر است:
‌كسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر در صندوق بیمه جدید (‌اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرما) بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده‌های‌دریافتی در تاریخ جابجایی یا اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید كه مشمول كسر حق بیمه یا كسور بازنشستگی می‌شوند (‌هر‌كدام كه بیشتر است) ضرب در تمام ماه‌های سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جدید منهای مجموع وجوهی كه به عنوان كسور بازنشستگی یا‌حق بیمه متعلقه (‌اعم از سهم مستخدم و سهم كارفرماو تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی به صندوق بیمه‌جدید منتقل شده است.

تبصره 1اگر صندوق‌های بیمه طبق مقررات مورد عمل، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از كارافتادگی كلی و بازماندگان، مشتركان خود را در‌برابر بیماری‌ها، كمك ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمری از كارافتادگی جزئی نیز بیمه نموده باشند، هنگام‌انتقال حق بیمه یا كسور بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر، سهم درمان به علاوه یك درصد بابت مزایای یاد شده از جمع وجوه قابل انتقال كسر می‌شود‌و در صورتی كه نرخ حق بیمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معینی از كسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشكیل ندهد یك سوم مجموع حق‌بیمه یا كسور بازنشستگی سهم شخص و كارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

تبصره 2اگر صندوق بیمه جدید علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از كارافتادگی و وظیفه وراث، مشتركان خود را بیمه درمان نیز بنماید، هنگام‌انتقال كسور، ذخیره حق بیمه درمان مربوط به ایام بازنشستگی به میزان سنوات انتقالی مطابق مقررات مورد عمل توسط بیمه شده در وجه صندوق بیمه‌جدید تأدیه می‌شود.

ماده 5

بیمه شده باید مبلغ مابه التفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید را حداكثر تا یك سال از تاریخ اعلام صندوق بیمه جدید به آن صندوق‌پرداخت نماید.

تبصره اگر مستخدم، قبل از پرداخت كل مبلغ مابه التفاوت فوت نماید یا از كار افتاده شود یا به هر دلیل طبق مقررات مورد عمل صندوق ذی‌ربط، خود‌یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری یا حقوق وظیفه شوند، بقیه مبلغ مابه التفاوت به صورت ماهانه از دریافتی آن‌ها كسر می‌شود.

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی