قانون‌ استفساريه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب 1354

قانون‌ استفساريه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ براي‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوب‌ تيرماه ‌1354

موضوع‌ استفساريه‌:
ماده‌ واحده‌ – آيا قانون‌ نحوه‌ تأثير سوابق‌ 1354/4/3 كه‌ در تاريخ‌ 1380/2/9 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ تصويب‌ رسيد شامل‌ كساني‌ كه‌ پيش‌ از تصويب‌ قانون‌ مذكور بازخريد شده‌ يا به‌ هر نحوي‌ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ خود را مي‌پردازند خواهد بود؟

نظر مجلس‌ :
اين‌ قانون‌ شامل‌ كساني‌ كه‌ تا قبل‌ از تصويب‌ آن‌ (1380/2/9) بازخريد گرديده‌ يا به‌ استناد مقررات‌ قانوني‌، بيمه‌گذار صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌اند و همچنين‌ مستخدمين‌ شركتها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ در شمول‌ اين‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ حاكم‌ بر وضعيت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هفتم‌ بهمن‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 1383/11/21 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي-‌ غلامعلي‌ حدادعادل‌