قانون‌ استفساریه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب 1354

قانون‌ استفساریه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه ‌1354

موضوع‌ استفساریه‌:
ماده‌ واحده‌ – آیا قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ 1354/4/3 كه‌ در تاریخ‌ 1380/2/9 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ تصویب‌ رسید شامل‌ كسانی‌ كه‌ پیش‌ از تصویب‌ قانون‌ مذكور بازخرید شده‌ یا به‌ هر نحوی‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ حق‌ بیمه‌ خود را می‌پردازند خواهد بود؟

نظر مجلس‌ :
این‌ قانون‌ شامل‌ كسانی‌ كه‌ تا قبل‌ از تصویب‌ آن‌ (1380/2/9) بازخرید گردیده‌ یا به‌ استناد مقررات‌ قانونی‌، بیمه‌گذار صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌اند و همچنین‌ مستخدمین‌ شركتها و مؤسسات‌ دولتی‌ كه‌ به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ كشوری‌ در شمول‌ این‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ حاكم‌ بر وضعیت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هفتم‌ بهمن‌ ماه‌ یكهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ 1383/11/21 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی-‌ غلامعلی‌ حدادعادل‌