قانون اخذ دو درصد از كل فروش بلیط سینماهای كشور مصوب 1365

قانون اخذ دو درصد از كل فروش بلیط سینماهای كشور مصوب 1365,01,19

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دو درصد از كل فروش بلیط سینماهای كشور را اخذ و بحساب درآمد عمومی منظور نماید.

تبصره 1 – وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش بینی فروش بلیط یكسال سینماهای كشور معادل 2% آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان كمك از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و بالا بردن سطح كیفی كار دست اندركاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی بمصرف برسانند.

تبصره 2 – خزانه داری كل و كمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل كل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره 3 – آئیننامه اجرائی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی به تصویب هیأت دولت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره، در جلسه روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اكبر هاشمی