قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور مصوب 1365

قانون اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور مصوب 1365,01,19

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور را اخذ و بحساب درآمد عمومي منظور نمايد.

تبصره 1 – وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظيم بودجه با پيش بيني فروش بليط يكسال سينماهاي كشور معادل 2% آنرا محاسبه و در رديف جداگانه اي در بودجه وزارت ارشاد اسلامي منظور نمايد، تا بعنوان كمك از سوي وزارت ارشاد اسلامي و خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در جهت ايجاد پوشش تأمين اجتماعي و بالا بردن سطح كيفي كار دست اندركاران متعهد سينماي جمهوري اسلامي بمصرف برسانند.

تبصره 2 – خزانه داري كل و كميته تخصيص اعتبار موظفند معادل كل اعتبار پيش بيني شده را در اختيار وزارت ارشاد اسلامي قرار دهند.

تبصره 3 – آئيننامه اجرائي آن بنا به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي به تصويب هيأت دولت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره، در جلسه روز سه شنبه نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي