قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري مصوب

قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1386,11,07


ماده واحده – آيا رانندگاني كه به موجب مقررات طرح بيمه روستاييان و عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت از مزاياي بيمه درمان برخوردار و نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه بوده و مشمول مزاياي از كارافتادگي كلي، بازنشستگي و بازماندگان مي باشند همچنان ملزم به بيمه نمودن خود نزد سازمان تامين اجتماعي مطابق قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 18/2/1379مي باشند؟

نظر مجلس: خير، تا زماني كه رانندگان مشمول صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در نزد صندوق مذكور بيمه باشند الزامي به بيمه شدن مجدد نزد سازمان تامين اجتماعي ندارند.

قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس اسلامي تصويب و در تاريخ 9/11/1386به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل