قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب

قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1386,11,07


ماده واحده – آیا رانندگانی كه به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از كارافتادگی كلی، بازنشستگی و بازماندگان می باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379می باشند؟

نظر مجلس: خیر، تا زمانی كه رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذكور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند.

قانون استفساریه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1386به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل