قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی ‌داشته‌اند مصوب 1377

قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آندسته از افراد كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محكومیت سیاسی ‌داشته‌اند مصوب 1377,02,30

ماده واحده كلیه افرادی كه از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (‌رهبه دلایل امنیتی، مذهبی یا‌اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند كه در قوانین و مقررات‌مربوط به آزادگان پیش ‌بینی شده است.

تبصره 1 مفاد این قانون با رعایت تبصره (4) قانون تعیین تكلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محكومیتهای سیاسی – مصوب 1366 – قابل ‌اجراست.

تبصره 2 آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنا به پیشنها د‌ سازمانهای امور اداری و استخدامی كشور و برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی و ستاد آزادگان و با همكاری وزارت اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ناده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یكهزارو سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری