قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي ‌داشته‌اند مصوب 1377

قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آندسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي ‌داشته‌اند مصوب 1377,02,30

ماده واحده كليه افرادي كه از تاريخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (‌رهبه دلايل امنيتي، مذهبي يا‌اتهامات سياسي ديگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند، آزاده تلقي و مشمول تسهيلاتي مي‌شوند كه در قوانين و مقررات‌مربوط به آزادگان پيش ‌بيني شده است.

تبصره 1 مفاد اين قانون با رعايت تبصره (4) قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميتهاي سياسي – مصوب 1366 – قابل ‌اجراست.

تبصره 2 آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر ضوابط اعطاي تسهيلات متناسب با مدت حبس يا بازداشت و نيازمندي مشمولان، بنا به پيشنها د‌ سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه و تأمين اجتماعي و ستاد آزادگان و با همكاري وزارت اطلاعات به‌تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ناده واحده و دوتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري