قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي  اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشي از مسووليتهاي خطير نمايندگي مصوب 1365

قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي  اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشي از مسووليتهاي خطير نمايندگي  مصوب 1365,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 (اصلاحي 27ˏ10ˏ1371)

 هرگاه نماينده اي در دوران نمايندگي خود به درجه رفيع شهادت برسد ويا در راه انجام وظيفه وفات نموده ويا معلول شود، بنحوي كه قادر به انجام وظايف نمايندگي نباشد، مقرري ماهانه اي كه برابر با ‌حقوق مبناء و افزايش سنواتي نمايندگي است ، بعنوان حقوق وظيفه به عائله تحت تكفل قانوني وي ويا خود نماينده حسب مورد پرداخت ميشود.
‌نمايندگان شهيد از كليه مزاياي مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه در مورد شهداء وضع شده است استفاده خواهند كرد.

تبصره 1 اگر فوت نماينده پس از دوران نمايندگي ناشي از معلوليت دوران مزبور باشد از مزاياي اين قانون بهره مند خواهدشد.

تبصره 2 هرگاه نماينده اي از كاركنان دولت ، سازمانها و موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها و بطور كلي هر موسسه اي باشد كه بموجب مقررات مربوط مي تواند از حقوق مستمري و وظيفه استفاده نمايد، مستمري بگيران او به انتخاب خود مي توانند فقط از يكي از دوحقوق ( دولتي يا مجلس ) استفاده نمايند. درصورت اختلاف نظر مستمري بگيران تشخيص و تصميم به عهده كميسيون ماده ( 4 ) اين قانون خواهدبود

تبصره 3 ميزان حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از‌كاركنان دولت نبوده و در زمان نمايندگي فوت نموده و يا مي‌نمايند مطابق مستخدمين‌رسمي مشمول ماده (83) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 تعيين و پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 4 چنانچه نمايندگان مذكور در تبصره (3) تابع قانون تأمين اجتماعي ‌مصوب 3/4/1354 باشند و حقوق وظيفه و مستمري آنان كمتر از ميزان حقوق وظيفه و‌مستمري موضوع تبصره (3) باشد، ما به‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 5 اعتبار لازم جهت اجراي اين قانون در سال 1371 از محل صرفه‌جوئي مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهد شد و در سالهاي بعد در‌صورت وجود اعتبار لازم‌الاجرا است.

ماده 2

عائله تحت تكفل از لحاظ اين قانون عبارتند از:
الف – زوجه دايمي نماينده تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.
ب – فرزندان و نوادگان ذكور ( بشرط آنكه پدرشان فوت شده و تحت تكفل نماينده باشند ) تا سن هجده سالگي تمام ، مگراينكه بموحب مدارك مثبته دريكي از دانشگاهها يا موسسات آموزش رسمي عالي مشغول تحصيل باشند دراين صورت حقوق وظيفه آنان تا پايان بيست وپنج سالگي پرداخت ميشود.
ج – فرزندان و نوادگان اناث ( بشرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانوني نماينده باشد ) بشرط آنكه همسر اختيار نكرده باشند.
د – فرزندان و نوادگان ( بشرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانوني باشند ) عليل و ناقص العضو كه قادر به انجام كار نباشند.
ه – پدر و مادر به شرط آنكه تحت تكفل قانوني باشند.

ماده 3

حقوق وظيفه به تساوي بين عائله تحت تكفل قانوني تقسيم ميشود.

ماده 4

تعيين حقوق وظيفه و مستمري وهمچنين تعيين عائله تحت تكفل قانوني نماينده و سهم هريك از آنها بعهده كميسيون پنج نفري متشكل از نمايندگان هيات رئيسه ، كميسيونهاي قضائي ، بهداري ، ديوان محاسبات و امور اداري و استخدامي مجلس ميباشد.

ماده 5

برقراري حقوق وظيفه و مستمري موكول به احراز نياز مادي نماينده يا عائله تحت تكفل او ميباشد. تشخيص اين موضوع در صلاحيت كميسيون مذكور در ماده ( 4 ) است .

ماده 6

كليه نمايندگاني كه از آغاز رسميت مجلس شوراي اسلامي تا تاريخ تصويب اين قانون بعللي شهيد شده ويا در راه انجام وظيفه فوت نموده ويا معلول گرديده اند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ25/4/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي