قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای  اسلامی و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسوولیتهای خطیر نمایندگی مصوب 1365

قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای  اسلامی و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسوولیتهای خطیر نمایندگی  مصوب 1365,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 (اصلاحی 27ˏ10ˏ1371)

 هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد ویا در راه انجام وظیفه وفات نموده ویا معلول شود، بنحوی كه قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه ای كه برابر با ‌حقوق مبناء و افزایش سنواتی نمایندگی است ، بعنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تكفل قانونی وی ویا خود نماینده حسب مورد پرداخت میشود.
‌نمایندگان شهید از كلیه مزایای مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه در مورد شهداء وضع شده است استفاده خواهند كرد.

تبصره 1 اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهره مند خواهدشد.

تبصره 2 هرگاه نماینده ای از كاركنان دولت ، سازمانها و موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها و بطور كلی هر موسسه ای باشد كه بموجب مقررات مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یكی از دوحقوق ( دولتی یا مجلس ) استفاده نمایند. درصورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده كمیسیون ماده ( 4 ) این قانون خواهدبود

تبصره 3 میزان حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه از‌كاركنان دولت نبوده و در زمان نمایندگی فوت نموده و یا می‌نمایند مطابق مستخدمین‌رسمی مشمول ماده (83) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345 تعیین و پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 4 چنانچه نمایندگان مذكور در تبصره (3) تابع قانون تأمین اجتماعی ‌مصوب 3/4/1354 باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان كمتر از میزان حقوق وظیفه و‌مستمری موضوع تبصره (3) باشد، ما به‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره 5 اعتبار لازم جهت اجرای این قانون در سال 1371 از محل صرفه‌جوئی مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد و در سالهای بعد در‌صورت وجود اعتبار لازم‌الاجرا است.

ماده 2

عائله تحت تكفل از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف – زوجه دایمی نماینده تا زمانی كه شوهر اختیار نكرده باشد.
ب – فرزندان و نوادگان ذكور ( بشرط آنكه پدرشان فوت شده و تحت تكفل نماینده باشند ) تا سن هجده سالگی تمام ، مگراینكه بموحب مدارك مثبته دریكی از دانشگاهها یا موسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند دراین صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست وپنج سالگی پرداخت میشود.
ج – فرزندان و نوادگان اناث ( بشرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانونی نماینده باشد ) بشرط آنكه همسر اختیار نكرده باشند.
د – فرزندان و نوادگان ( بشرط آنكه پدرشان فوت نموده و تحت تكفل قانونی باشند ) علیل و ناقص العضو كه قادر به انجام كار نباشند.
ه – پدر و مادر به شرط آنكه تحت تكفل قانونی باشند.

ماده 3

حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تكفل قانونی تقسیم میشود.

ماده 4

تعیین حقوق وظیفه و مستمری وهمچنین تعیین عائله تحت تكفل قانونی نماینده و سهم هریك از آنها بعهده كمیسیون پنج نفری متشكل از نمایندگان هیات رئیسه ، كمیسیونهای قضائی ، بهداری ، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس میباشد.

ماده 5

برقراری حقوق وظیفه و مستمری موكول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تكفل او میباشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت كمیسیون مذكور در ماده ( 4 ) است .

ماده 6

كلیه نمایندگانی كه از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون بعللی شهید شده ویا در راه انجام وظیفه فوت نموده ویا معلول گردیده اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ25/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی