قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی مصوب 1386

قانون بیمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی مصوب 1386,08,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ كد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

تبصرهكارگران شاغل در كارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، كماكان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.

ماده 2 

كارگران شاغل در كارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:

وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز كارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌كه انجام كار را به پیمانكار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

درمورد آن دسته از كارهای ساختمانی مشمول این قانون كه انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانكار واگذار می‌شود حق بیمه كارگران پیمانكار براساس .ماده‌(38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده 3 

وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اقدام و كارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.

تبصره 1 زمانبندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و كارت مهارت فنی و نحوه شناسایی كارگران شاغل در كارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌های تعـاون، كار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و كشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 كارگران شاغل دارای كارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر كد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

ماده 4 

تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است كه به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

الف حوادث و بیماریها.

ب غرامت دستمزد.

ج ازكارافتادگی‌.

د بازنشستگی‌.

هـ – فوت‌.

تبصرهافراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(58) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و(82) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

ماده 5

سازمان تأمین اجتماعی مكلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از كارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام كارگران ساختمانی اقدام كند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای كارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلا مانع است.

تبصره 1در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مكلف است حق بیمه كارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط كند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان كار منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.

تبصره2سازمان تأمین اجتماعی مكلف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه یك بار به كمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

تبصره3مراكز دینی از قبیل مساجد و تكایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از محل ماده (5) قانون تأمین میشود.

ماده 6 

حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای كارگران تعیین می‌شود.

تبصره دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده 7 

بیمه شده مكلف است حق بیمه خود را به ترتیبی كه سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.

تبصره درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

ماده 8 

نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

ماده 9 

چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از كار، تعیین درصد ازكارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از كار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و كلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازكارافتادگی جزئی و كلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده 10

مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یكی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.

داشتن سی و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.

تبصره میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.
مستمری از كار افتادگی جزئی و كلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازكارافتادگی جزئی و كلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده 11 

شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یك از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده 12 

درصورتی كه ثابت شود وقوع حادثه ناشی از كار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی كارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده 13 

كلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاری با مجریان این قانون می‌باشند.

ماده 14 

از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی كه با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یكهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/8/16 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی