قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352

قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352,08,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

 كارگران شاغل در كارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط بآن بترتیب مندرج در‌ این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از كار بیمه خواهند شد.

تبصره 1 – كارگران شاغل در كارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، و مؤسسات عام‌المنفعه و بانكها اعم از اینكه‌ انجام كار به پیمانكار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدی شود و همچنین كارگران ساختمانی كارخانجات كه مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی ‌درباره آنها اجرا شده یا میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره 2 منظور از حادثه ناشی از كار در این ماده حادثه‌ایست كه حین انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختمانی برای كارگر اتفاق‌ میافتد.

ماده 2 

كارفرمایانی كه كارگران مشمول این قانون را بكار میگمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از كار فوراً كارگر حادثه‌دیده را بنزدیكترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی بواحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی ‌كارفرما یا نماینده او مكلف است كارگر حادثه دیده را بنزدیكترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف‌ سه روز به اطلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت خواهد كرد. ‌

ماده 3 

كارگران مشمول این قانون در صورتیكه بر اثر حادثه ناشی از كار آسیب ببینند طبق مقررات مواد 45 – 46 – 47 – 60 – 61 – 62 قانونبیمه‌های اجتماعی از كمكهای مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از كار با بازماندگان وی طبق‌مقررات مواد 68 و 69 قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده 4 

دستمزد مبنای محاسبه كمكهای نقدی مذكور در ماده 3 بترتیب مقرر در ماده 22 قانون بیمه‌های اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و‌تصویب شورایعالی سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 5 (اصلاحی 17ˏ09ˏ1379)

 متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد و یا تجدید بنا مكلفند
1 –
تا 100 متر مربع سطح زیربنا به ازاء هر متر مربع معادل سه درصد (3%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.
2 –
از 100 متر مربع سطح زیر بنا به بالا به ازاء هر متر مربع معادل چهاردرصد (4%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه. ‌
‌سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید.

تبصره 1 صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موكول بارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره 2 در مورد آن دسته از كارهای ساختمانی مشمول این قانون كه انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانكار واگذار میشود حق بیمه كارگرانپیمانكار طبق مقررات عمومی ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد.
‌مبالغی كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده بحساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حق بیمه كارگران پیمانكار‌محسوب خواهد گردید.

ماده 6 

در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده 7 

سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی كه بنحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد ‌بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه 1352 در‌جلسه روز دوشنبه بیست و یكم آبان ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی