قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352,08,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط بآن بترتيب مندرج در‌ اين قانون نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد.

تبصره 1 – كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، و مؤسسات عام‌المنفعه و بانكها اعم از اينكه‌ انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي ‌درباره آنها اجرا شده يا ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

تبصره 2 منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌ايست كه حين انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق‌ ميافتد.

ماده 2 

كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را بكار ميگمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فوراً كارگر حادثه‌ديده را بنزديكترين واحد درماني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي بواحد درماني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي ‌كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف‌ سه روز به اطلاع سازمان بيمه‌هاي اجتماعي برساند. سازمان هزينه‌هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد. ‌

ماده 3 

كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45 – 46 – 47 – 60 – 61 – 62 قانونبيمه‌هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار با بازماندگان وي طبق‌مقررات مواد 68 و 69 قانون بيمه‌هاي اجتماعي رفتار خواهد شد.

ماده 4 

دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 بترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه‌هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيأت مديره و‌تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد.

ماده 5 (اصلاحي 17ˏ09ˏ1379)

 متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند
1 –
تا 100 متر مربع سطح زيربنا به ازاء هر متر مربع معادل سه درصد (3%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه.
2 –
از 100 متر مربع سطح زير بنا به بالا به ازاء هر متر مربع معادل چهاردرصد (4%) حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري زمان درخواست پروانه. ‌
‌سازمان بيمه‌هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد و هزينه‌هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد.

تبصره 1 صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول بارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود.

تبصره 2 در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميشود حق بيمه كارگرانپيمانكار طبق مقررات عمومي ماده 29 قانون بيمه‌هاي اجتماعي وصول خواهد شد.
‌مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده بحساب سازمان بيمه‌هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار‌محسوب خواهد گرديد.

ماده 6 

در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بيمه‌هاي اجتماعي رفتار خواهد شد.

ماده 7 

ساير مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد ‌بود. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه 1352 در‌جلسه روز دوشنبه بيست و يكم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.

نايب رئيس مجلس سنا – عباس مسعودي