قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03

فصل اول – تعاریف – كلیات

ماده 1

بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های ت‌مین اجتماعی سازمان ت‌مین اجتماعی كه در این قانون ” سازمان ” نامیده میشود تشكیل میگردد.

ماده 2

تعاریف :

1 – بیمه شده شخصی ای است كه راسا” مشمول مقررات ت‌مین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد .

2 – خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند كه به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میكنند .

3 – كارگاه محلی است كه بیمه شده بدستور كارفرما، یا نماینده او در آنجا كار میكند .

4 – كارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است كه بیمه شده بدستور یا بحساب او كار میكند ، كلیه كسانیكه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب میشوند و كارفرما مسئول انجام كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند .

5 – مزد یا حقوق یا كارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است كه در مقابل كار به بیمه شده داده میشود .

6 – حق بیمه عبارت از وجوهی است كه بحكم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت میگردد .

7 – بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است كه انجام خدمات درمانی را ایجاب می كند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بكار می شود یا اینكه موجب هر دو در آن واحد می گردد .

8 – حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده كه تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد .

9 – غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود كه در ایام بارداری ، بیماری و عدم توانائی موقت اشتغال بكار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحكم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود .

10- وسائل كمكی پزشكی ( پروتز و ارتز ) وسائلی هستند كه بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یكی از حواس بكار میروند .

11- كمك ازدواج مبلغی است كه طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد .

12- كمك عائله مندی مبلغی است كه طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط كارفرما به بیمه شده پرداخت میشود .

13- از كار افتادگی كلی عبارتست از كاهش قدرت كار بیمه شده بنحوی كه نتواند با اشتغال بكار سابق یا كار دیگری بیش از یك سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد .

14- از كار افتادگی جزئی عبارتست از كاهش قدرت كار بیمه شده بنحوی كه با اشتغال بكار سابق یا كار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد .

15- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بكار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون .

16- مستمری عبارت از وجهی است كه طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تا‌مین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت میشود .

17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است كه بطور یكجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده میشود .

18- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعی است كه بمنظور ت‌مین هزینه های مربوط به كفن و دفن بیمه شده در مواردی كه خانواده او این امر را بعهده می گیرند پرداخت می گردد .

ماده 3

تأ‌مین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد :

الف – حوادث و بیماریها.

ب – بارداری .

ج – غرامت دستمزد .

د – از كارافتادگی .

ه – بازنشستگی .

و – مرگ .

تبصره- مشمولین این قانون از كمكهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

ماده 4- مشمولین این قانون عبارتند از:

الف – افرادی كه بهر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند .

ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

ج – دریافت كنندگان مستمریهای بازنشستگی ، از كارافتادگی و فوت .

 تبصره1- مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانین مربوط بنحوی از انحاء از موارد مذكور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی كه قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود .

 تبصره2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .

 تبصره3- تعیین میزان حق بیمه كه با توجه به ماده 28 این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب كمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی مجلسین می رسد .

 تبصره4- مشمولین قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كارافتادگی و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان ت‌مین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را كسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تا‌مین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا” بترتیبی است كه در قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كارافتادگی و فوت پیش بینی شده است .

ماده 5

اتباع بیگانه كه در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در مواردیكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر كشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است درصورتیكه مشمول قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 6

اجرای هر یك از موارد مندرج در ماده سه این قانون در باره روستائیان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده 117 این قانون خواهد بود .

ماده 7

افراد شاغل در فعالیتهائی كه تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت .

الف – موارد مذكور در بندهای ( ج ، د ،ه ، و ) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354 ، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق و یا مزد خواهد بود كه در سال 1354 كارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 كارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می پردازند .

ب – موارد مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد كه سازمان وسایل و امكانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمایان یا افرادیكه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تا‌دیه حق بیمه از تاریخی است كه بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا كتبا” اعلام می شود .

ماده 8

بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی كه تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت .

تبصره- شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای كسانیكه به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهر حال پرداخت كلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود .

ماده 9

انجام تعهدات ناشی از موارد مذكور در بندهای (الف و ب ) ماده سه این قانون بعهده سازمان ت‌مین خدمات درمانی می باشد .

ماده10

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان ت‌مین اجتماعی ادغام می شوند و كلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود كه تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل می گردند .

ماده11

تاسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه های اجتماعی كه از محل ذخایر سازمان مذكور ت‌مین شده است با حفظ مالكیت سازمان در اختیار سازمان تا‌مین خدمات درمانی قرار می گیرد .

 تبصره- كاركنان واحدهای درمانی مذكور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان ت‌مین خدمات درمانی منتقل خواهند شد .

فصل دوم – اركان – تشكیلات

 

ماده12

سازمان كه زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور مالی آن منحصرا” طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد .

ماده13

آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان كه وسیله وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود و آئین نامه های استخدامی كه به تائید سازمان امور اداری و استخدامی كشور می رسد پس از تایید هیئت وزیران بتصویب كمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید . وزارت رفاه اجتماعی مكلف است ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های مذكور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامه های فعلی قابل اجراء است . امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تامین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود .

ماده14

سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود .

ماده15

اركان سازمان عبارتند از:

شورایعالی .

هیئت مدیره .

حسابرس ( بازرس ).

ماده16

اعضاء شورایعالی عبارتند از:

وزیر رفاه اجتماعی كه ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت .

وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او .

وزیر بهداری یا معاون او .

وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او .

وزیر كار و امور اجتماعی یا معاون او .

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او .

رئیس كل بانك مركزی یا معاون او .

رئیس كل بیمه مركزی یا معاون او .

دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور یا معاون او .

مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او .

دو نفر نماینده كارفرمایان به معرفی اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیئت عالی نظارت بر اطاق های اصناف كشور.

سه نفر نماینده كارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای كارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی .

ماده17

نمایندگان كارفرمایان ، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورایعالی انتخاب می شوند . تغییر آنها در مدت عضویت شواریعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است .

ماده18

آئین نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .

ماده19

وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است :

الف – تصویب آئین نامه های اجرائی كه طبق این قانون به آن محول شده است .

ب – اتخاذ تصمیم در باره خط مشی و سیاست كلی تا‌مین اجتماعی به پیشنهاد هیئت مدیره .

ج – رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن .

د – تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی .

ه – تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول .

و – اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی كارفرمایانی كه بدهی آنها از بیست هزار ریال كمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند . كارفرمایانی كه بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یكجا خارج از حدود قدرت مالی كارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه كار كارگاه باشد شورایعالی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره كارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت كافی بدهد .

ز – اتخاذ تصمیم در سایر مواردیكه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد .

 تبصره1- وظایف و اختیارات شورایعالی ت‌مین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كار افتادگی و فوت عینا” به شورایعالی ت‌مین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذكور منحل میشود .

 تبصره2- هرگاه هر یك از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت كند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است .

ماده20

هیئت مدیره مركب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد :

معاون تا‌مین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی كه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان است . دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران . یكنفر نماینده كارگران و یكنفر نماینده كارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران .

 تبصره- مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و درصورتیكه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یك از آنها شخص دیگری بترتیب مذكور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید كماكان بكار خود ادامه خواهند داد .

ماده21

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است :

1- پیشنهاد سیاست كلی و خط مشی و برنامه های اجرائی ت‌مین اجتماعی به شورایعالی .

2- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط .

3- تایید آئین نامه های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت .

4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی .

5- تصویب تشكیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی .

6- تصویب كلیه معاملاتی كه مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد .

ماده22

تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آراء معتبر خواهد بود .

ماده23

حسابرس ( بازرس ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب می شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولی می تواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .

ماده24

وظایف و اختیارات حسابرس ( بازرس ) همانست كه در قانون تجارت برای بازرس شركت تعیین گردیده است و حسابرس ( بازرس ) می تواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ كند .

ماده25

ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورایعالی تقدیم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشكیل شورایعالی به هیئت مدیره تسلیم كند .

ماده26

وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بشرح زیر است :

1- اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و هیئت مدیره .

2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورایعالی .

3- پیشنهاد تشكیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیئت مدیره .

4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال .

ماده27

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره می باشد بر كلیه تشكیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای اختیارات كامل می باشد . رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و كلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می تواند این حق را شخصا” یا بوسیله وكلا و نمایندگانی كه تعیین می كند اعمال نماید .

 تبصره- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یك از اعضاء هیئت مدیره و یا هر یك از كاركنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید . در صورتیكه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یكنفر از اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی كلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود . در اینصورت یكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات هیئت مدیره شركت خواهد كرد.

فصل سوم منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن‌

 

ماده28

منابع درآمد سازمان بشرح زیر می باشد:

1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسیله دولت ت‌مین خواهد شد .

2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان .

3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون .

4- كمكها و هدایا.

 تبصره1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم كارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و كمك دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد .

 تبصره2– دولت مكلف است حق بیمه سهم خود را بطور یكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

 تبصره3- سازمان باید حداقل هر سه سال یكبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد .

ماده29

نه درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذكور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای ت‌مین هزینه های ناشی از موارد مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت .

 تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نمیشود بعهده سازمان می باشد

ماده30

كارفرمایان موظفند از كلیه وجوه و مزایای مذكور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .

 تبصره- ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذائی ، پوشاك و نظایر آنها طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد .

ماده31

در مورد بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین ت‌مین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعا” به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .

ماده32

در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می دارند حق بیمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای كه به حداقل مزد كارگر عادی تعلق می گیرد كمتر باشد .

ماده33

حق بیمه كارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی كه به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد كمتر باشد . در صورتی كه مزد یا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده34

در صورتیكه بیمه شده برای دو یا چند كارفرما كار كند هر یك از كارفرمایان مكلفند به نسبت مزد یا حقوقی كه می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند .

ماده35

سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید .

ماده36

كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان می باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تادیه نماید . در صورتیكه كارفرما از كسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری كند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .

 تبصره- بیمه شدگانی كه تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذكور در ماده 31 این قانون ت‌مین می شود مكلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بكارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود .

ماده37

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و كارگاههای مشمول این قانون اعم از اینكه انتقال بصورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینكه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مكلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار كننده استعلام نمایند در صورتی كه سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتیكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینكه پرداخت بدهی حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذكور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق های اصناف و سایر مراجع ذیربط مكلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه كسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند . در هر حال تجدید پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد .

 تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از یكماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسلیم نماید .

ماده38

در مواردیكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود كارفرما باید در قراردادی كه منعقد می كند مقاطعه كار را متعهد نماید كه كاركنان خود و همچنین كاركنان مقاطعه كاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و كل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كارانی كه صورت مزد و حق بیمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت می كنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرین قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را كه از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نماید كلیه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند .

ماده39

كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی كه در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد كه بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا” تعیین و مطالبه و وصول خواهد كرد .

ماده40

در صورتیكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 این قانون خودداری كند سازمان می تواند حق بیمه را راسا” تعیین و از كارفرما مطالبه و وصول نماید .

ماده41

در مواردیكه نوع كار ایجاب كند سازمان می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید .

ماده42

در صورتیكه كارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا” بسازمان تسلیم نماید . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا یكماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد .

ماده43

هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشكیل می گردند :

1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی كه ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .

2- یكنفر بعنوان نماینده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یكنفر نماینده صنف مربوط بمعرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

3- یكنفر بانتخاب شورای عالی تا‌مین اجتماعی .

4- نماینده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مین اجتماعی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی . آراء هیئتهای بدوی در صورتیكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا كمتر باشد و یا اینكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتیكه مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت .

ماده44

هیئتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شركت افراد زیر تشكیل می شود :

1 – نماینده وزارت رفاه اجتماعی كه ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت .

2 – یكنفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری .

3 – یكنفر بانتخاب شورایعالی ت‌مین اجتماعی .

4 – نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان .

5 – یكنفر بعنوان نماینده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یكنفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هیئت تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء است .

تبصره- هیئت های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است .

ماده45

نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشكیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رای و ابلاغ بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید .

ماده46

سازمان می تواند به درخواست كارفرما بدهی او را حداكثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نامید و در این صورت كارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتی كه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد .

 تبصره- در مواردی كه بعلت بحران مالی كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیركرد را تقاضا نماید . در اینصورت هیئت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای كارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود . میزان خسارت و جریمه دیر كرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال كمتر باشد .

ماده47

كارفرمایان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت یا عكس تهیه و برای كسب اطلاعات لازم به هر یك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتیجه بازرسی حداكثر ظرف یكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .

ماده48

از تاریخی كه سازمان با توجه بماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و كارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی كه گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .

 تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی كه طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد . در مواردی كه تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذكور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را بماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید .

ماده49

مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد .

ماده50

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی كه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد ، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 این قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد . آئین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مامورین اجرای احكام محاكم دادگستری براساس آئین نامه ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد .

‌فصل چهارم – مقررات مالی

 

ماده51

هیئت مدیره مكلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه كل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید شورایعالی سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید .

 تبصره- سهم سازمان ت‌مین خدمات درمانی از بابت هزینه های ناشی از بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به ترتیب مقرر در ماده 29 باید در بودجه سازمان مشخص گردد .

ماده52

مانده درآمد پس از وضع مخارج و كلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان كلا” به حساب ذخائر منظور خواهد شد .

 تبصره1- شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تاسیسات و تجهیزات جدید كه اعتبار آن در بودجه سازمان ت‌مین نشده باشد تخصیص خواهد داد .

 تبصره2- ایجاد تاسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تا‌مین خدمات درمانی و تایید هیئت مدیره سازمان و تصویب شورایعالی از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكیت سازمان در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی گذارده خواهد شد .

ماده53

ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بكار خواهد انداخ

فصل پنجم – حوادث و بیماریها و بارداری‌

 

ماده54

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی كه مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می توانند از خدمات پزشكی استفاده نمایند . خدمات پزشكی كه به عهده سازمان ت‌مین اجتماعی خدمات درمانی است شامل كلیه اقدامات درمانی سرپائی – بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد .

ماده55

خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام می گیرد:

الف – روش مستقیم برای بیمه شدگانی كه از پزشك درمانگاه- بیمارستانها و سایر امكانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده مینمایند .

ب – روش غیر مستقیم برای بیمه شدگانی كه در انتخاب پزشك – درمانگاه بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می دهد .

 تبصره- ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئین نامه‌ای كه ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان ت‌مین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد .

ماده56

بمنظور توان بخشی ، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده كه قدرت كار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تامین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به كارهای مناسب دیگر طبق آئین نامه هائی كه از طرف شورای فنی سازمان مذكور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق موسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده57

در صورتی كه معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود كه از طرف سازمان ت‌مین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذكور می رسد .

ماده58

افراد خانواده بیمه شده كه از كمكهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده می كنند عبارتند از:

1- همسر بیمه شده.

2- شوهر بیمه شده در صورتی كه معاش او توسط بیمه شده زن تامین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده شناخته شود .

3- فرزندان بیمه شده كه دارای یكی از شرایط زیر باشند :

الف – كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصرا” طبق گواهی یكی از موسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند .

ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تامین خدمات درمانی قادر بكار نباشند .

4- پدر و مادر تحت تكفل بیمه شده مشروط بر اینكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینكه به تشخیص كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند . ماده59- بیمه شدگانی كه تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی موقتا” قادر بكار نیستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :

الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از كار و غیر ناشی از كار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد .

ب – در صورتی كه بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشك احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بكار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد .

ماده60

حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و یا بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رقت و برگشت بیمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینكه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی در زمان عادی رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی كه برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از كار محسوب می شود.

ماده61

بیماریهای حرفه‌ای بموجب جدولی كه به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین می گردد مدت مسئولیت سازمان ت‌مین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یك از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر كار بیمه شده به شرحی است كه در جدول مزبور قید می شود .

ماده62

مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آن بشرح زیر می باشد:

1- غرامت دستمزد از اولین روزی كه بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و بموجب تشخیص سازمان ت‌مین خدمات درمانی قادر بكار نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردی كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی كه بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .

2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی كه بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بكار نبوده و بموجب مقررات این قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت .

3- غرامت دستمزد بیمه شده ای كه دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تكفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد .

4- غرامت دستمزد بیمه شده ای كه همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینكه بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود كه در این صورت غرامت دستمزد معادل یك دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود .

5- هرگاه سازمان ت‌مین خدمات درمانی بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد . در صورتی كه به تشخیص پزشك معالج مادام كه بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده63

در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای كار و در مورد بیمه شدگانی كه كارمزد دریافت می كنند آخرین مزد عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر 90 مشروط بر اینكه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی كه به حداقل مزد كارگر عادی تعلق می گیرد كمتر نباشد. درصورتیكه بیمه شده دریافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتی از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدی كه مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد .

ماده64

در مواردی كه كارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مكلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تامین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .

 تبصره- در مواردی كه كارفرمایان طبق قوانین دیگری مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود .

ماده65

در صورت وقوع حادثه ناشی از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری كتبا” باطلاع سازمان برساند . در صورتی كه كارفرما بابت اقدامات اولیه مذكور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین خدمات درمانی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت .

ماده66

در صورتی كه ثابت شود وقوع حادثه مستقیما” ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف كارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان ت‌مین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

 تبصره1- مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود .

 تبصره2– هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصا” كمكهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شركتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .

ماده67

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیكه ظرف یكسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداری استفاده نماید . كمك بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده 63 می باشد كه حداكثر برای مدت دوازده هفته جمعا” قبل و بعد از زایمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .

ماده68

بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیكه در طول مدت یكسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد . سازمان ت‌مین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده می تواند بجای كمكهای مذكور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید ، مبلغ مزبور در آئین نامه ای كه از طرف هیئت مدیره ت‌مین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد .

ماده69

در صورتیكه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود كه شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد . .

 فصل ششم – از كار افتادگی

 

ماده70

بیمه شدگانی كه طبق نظر پزشك معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر كمیسیونهای پزشكی مذكور در ماده 91 این قانون توانائی خود را كلا” یا بعضا” از دست داده باشند بترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد:

الف – هرگاه درجه كاهش قدرت كار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از كارافتادگی كلی شناخته می شود .

ب – چنانچه میزان كاهش قدرت كار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشی از كار باشد از كار افتاده جزئی شناخته میشود .

ج – اگر درجه كاهش قدرت كار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از كار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده71

بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفه ای از كار افتاده كلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از كارافتادگی كلی ناشی از كار را خواهد داشت .

ماده72

میزان مستمری ماهانه از كار افتادگی كلی ناشی از كار عبارتست از یك سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینكه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد . در مورد بیمه شدگانی كه دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمری و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .

 تبصره1– شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تكفل بیمه شده محسوب میشوند .

1- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده كلی بوده و در هر دو حالت بحكم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن ت‌مین شود .

2- فرزندان بیمه شده كه حائز شرایط مذكور در بند 3 ماده 58 این قانون باشند .

3- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بیشتر بوده یا اینكه به تشخیص كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تا‌مین و در هر حال بموجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

 تبصره2- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع كل مزد یا حقوق او كه بماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از كار یا شروع بیماری حرفه‌ای كه منجر به از كارافتادگی شده است تقسیم به روزهای كار ضرب در سی .

ماده73

به بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی كار خود را از دست داده باشد مستمری از كار افتادگی جزئی ناشی از كار پرداخت خواهد شد . میزان مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگی در مبلغ مستمری از كارافتادگی كلی استحقاقی كه طبق ماده 72 این قانون تعیین میگردد .

ماده74

بیمه شده‌ای كه در اثر حادثه ناشی از كار بین ده تا سی و سه درصد توانائی كار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضرب در ، درصد از كارافتادگی .

ماده75

بیمه شده‌ای كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از كار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یكسال كار را كه متضمن حق بیمه نود روز كار ظرف یكسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از كار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگی كلی حق استفاده از مستمری از كار افتادگی كلی غیر ناشی از كار ماهانه را خواهد داشت .

 تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از كار افتادگی موضوع ماده فوق بترتیب مقرر در ماده 72 این قانون و تبصره 2 آن صورت خواهد گرفت .

فصل هفتم – بازنشستگی

 

ماده76

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت .

1- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .

2- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .

 تبصره- در مورد افرادیكه قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و یا آنكه به كارهای سخت و مخل سلامتی ( زیان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . كسانیكه سی سال تمام كار كرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهای زیان آور بموجب آئین نامه مربوط مصوب هیئت وزیران تعیین خواهد شد .

ماده77

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یك سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .

 تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده كه براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار .

ماده78

كارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را كه حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید .

ماده79

در مورد مستخدمین شركتهای دولتی كه بموجب قانون اكثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد :

1- مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شركتهای دولتی و مستخدمین شركتهای دولتی كه مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود .

2- مستخدمین شركتهای دولتی كه مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد .

3- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت كارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از كارافتادگی و فوت خواهند شد .

4- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذكور در بندهای 1 و 3 و میزان پرداخت كسور بازنشستگی توسط مستخدم و كارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعی با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور بتصویب شورایعالی ت‌مین اجتماعی میرسد .

فصل هشتم – مرگ

 

ماده80

بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یكی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :

1- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته .

2- در صورت فوت بیمه شده از كار افتاده كلی مستمری بگیر .

3- در صورت فوت بیمه شده‌ای كه در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یكسال كار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد .

4- در مواردی كه بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از كار یا بیماریهای حرفه‌ای فوت نماید .

ماده81

بازماندگان واجد شرایط متوفی كه استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :

1- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام كه شوهر اختیار نكرده است .

2- فرزندان متوفی در صورتیكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون قادر بكار نباشند .

3- پدر و مادر متوفی در صورتیكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و یا آنكه به تشخیص كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند .

ماده82

بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند كرد:

1- شوهر مشروط بر اینكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانیا” سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نكند .

2- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذكور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نكند .

ب – سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا” بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون قادر بكار نباشند .

3- پدر و مادر در صورتیكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و یا آنكه به تشخیص كمیسیون پزشكی موضوع ماده 91 این قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند .

ماده83

سهم مستمری هر یك از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر می باشد :

1- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتیكه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد .

2- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتیكه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری از دو برابر میزان مذكور خواهد بود .

3- میزان مستمری هر یك از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد . مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز كند سهم هر یك از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در اینصورت اگر یكی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذكور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند كرد .

تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد . در مورد بیمه شدگانی كه در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری ، كه برای بیمه شده از كار افتاده كلی حسب مورد برقرار میشود .

ماده84

هرگاه بیمه شده فوت كند هزینه كفن و دفن او از طرف سازمان ت‌مین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد .

فصل نهم – ازدواج و عائله مندی‌

 

ماده85

به بیمه شده زن یا مرد كه برای اولین بار ازدواج می كند مبلغی معادل یكماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان كمك ازدواج پرداخت می شود:

1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با كارفرما قطع نشده باشد .

2- ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز كار را بسازمان پرداخته باشد .

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد .

 تبصره1- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارتست از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر 24 .

 تبصره2- در صورتیكه طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذكور در این ماده باشند كمك ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .

ماده86

كمك عائله مندی منحصرا” تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنكه:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز كار را داشته باشد .

2- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی كمیسیونهای پزشكی موضوع ماده 91 این قانون قادر بكار نباشند . میزان كمك عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد .

ماده87

پرداخت كمك عائله مندی بعهده كارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود .

تبصره- هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و كارفرما حاصل شود بطریق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد .

فصل دهم – مقررات كلی راجع به كمك ها

 

ماده88

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط كار بعهده كارفرمایان است . بیمه شدگانی كه در محیط كار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی ، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یكبار از طرف سازمان تا‌مین خدمات درمانی معاینه پزشكی شوند .

ماده89

افرادیكه بموجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از كار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادیكه مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون توسط سازمان تا‌مین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی كه طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تا‌مین خواهد شد .

ماده90

افراد شاغل در كارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با كارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور كارفرمایان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشكی آنها را بدهند . در صورتیكه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود كه نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاینه پزشكی آنها تعلل كرده است بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان ت‌مین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .

ماده91

برای تعیین میزان از كارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها كمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشكی تشكیل خواهد شد . ترتیب تشكیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از كار افتادگی طبق آئین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد این سازمان و سازمان ت‌مین خدمات درمانی بتصویب شورایعالی می رسد .

ماده92

بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفراز كارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان ت‌مین خدمات درمانی موضوع ماده 4 قانون ت‌مین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت .

ماده93

تغییر میزان از كارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می باشد:

1- مستمری از كار افتادگی كلی در صورت از بین رفتن شرایط از كار افتادگی كلی بمحض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود . در صورتیكه تقلیل میزان از كار افتادگی ناشی از كار به میزان مندرج در مواد 73 و 74 این قانون باشد حسب مورد مستمری از كار افتادگی جزئی ناشی از كار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

2- مستمری از كار افتادگی جزئی ناشی از كار موضوع ماده 73 این قانون پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می باشد . در صورتیكه در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد كه بیمه شده فاقد یكی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتیكه مشمول ماده 74 این قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دریافت خواهد نمود .

3- هرگاه میزان از كارافتادگی جزئی ناشی از كار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از كار افتادگی باشد مستمری از كار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری كلی ناشی از كار تبدیل و یا میزان مستمری از كار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت .

ماده94

هرگاه برای یك مدت دو یا چند كمك نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط كمك نقدی كه میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای كمك ازدواج و عائله مندی و نوزاد كه دریافت آنها مانع استفاده از سایر كمكهای مقرر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید .

ماده95

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد .

ماده96

سازمان مكلف است میزان كلیه مستمریهای بازنشستگی ، از كار افتادگی كلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی كه حداكثر از سالی یكبار كمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد .

فصل یازدهم – تخلفات – مقررات كیفری‌

 

ماده97

هر كس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذكور فراهم سازد بپرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تا‌مین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌ای از 61

روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده98

كارفرمایانی كه در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول خواهد شد .

ماده99

كارفرمایانی كه ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین 1354 خود با سازمان توافق نمایند از تادیه خسارت تاخیر و جرائم معاف خواهند بود . همچنین ظرف مدت یكسال فوق كارفرمایانی كه به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یاآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتی از كمكهای قانونی مقرر نداشته اند می تواند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. هیئتهای مذكور بدلائل و مداركی كه از طرف كارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند كرد . در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای كارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است هیئتهای فوق الذكر میتوانند بدرخواست كارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت كارفرما باید بمیزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد . در مورد دیون قطعی اعم از اینكه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد در صورتیكه كارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تادیه خسارت تاخیر كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود . در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین 1354 در صورتیكه كارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید كلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .

ماده100

كارفرمایانیكه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذكور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری كنند و كارفرمایانیكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی كه با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتی معادل یك دوازدهم حق بیمه آن ماهی كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد .

ماده101

سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالی از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی كند و در صورتیكه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت كار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتیكه كارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی كند هر گاه رای هیئت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بتادیه خسارتی معادل یك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد .

ماده102

در صورتیكه كارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسلیم رونوشت یا عكس آنها ببازرس خودداری كند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حكم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده103

كارفرمایانیكه عمدا” وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه ای از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد .

ماده104

وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذكور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتكب طبق قوانین كیفری تعقیب خواهد شد .

ماده105

كلیه كسانیكه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده106

كلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد .

ماده107

بشكایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .

ماده108

كارفرمایانی كه حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده 97 این قانون محكوم خواهند شد .

ماده109

در صورتیكه كارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شركت یا هر شخص دیگری خواهد بود كه در اثر فعل یا ترك فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است .

فصل دوازدهم – مقررات مختلف

 

ماده110

سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است ، همچنین سازمان و سازمان ت‌مین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرگی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها كه معافیت آنها قبلا” مورد تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهند بود .

ماده111

مستمری از كار افتادگی كلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد كارگر عادی كمتر باشد .

ماده112

بیمه شدگانی كه بموجب این قانون مستمری یا كمك نقدی دیگری از سازمان دریافت می كنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند .

ماده113

كلیه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود .

ماده114

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود . حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد .

ماده115

افرادی كه تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت . مفاد ماده 96 در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد .

ماده116

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده یك این قانون نزد شركت سهامی بیمه ایران ، بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه كارگران و سازمان بیمه های اجتماعی كارگران و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین افرادی كه بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذكور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینكه:

1- كارگاه یا موسسه‌ای كه بیمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد یكی از موسسات مذكور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن كارگاه یا موسسه مسلم باشد .

2- كمك مورد تقاضا در قانونی كه حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد .

ماده117

میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع كمكهای قانونی و منابع مالی ت‌مین هزینه های مربوط به بیمه شدگان روستائی بموجب آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی بتصویب كمیسیونهای مربوط مجلسین می رسد . تا زمان تصویب آئین نامه مذكور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه های اجتماعی روستائیان بقوت خود باقی است .

ماده118

از تاریخ اجرای این قانون – قانون بیمه های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی ، قانون ت‌مین آموزش فرزندان كارگر و سایر قوانینی كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است .

 تبصره1- كلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق ت‌مین آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل می شود .

 تبصره2- كاركنان صندوق ت‌مین آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود .

 تبصره3- آئین نامه های اجرائی قانون سابق بیمه های اجتماعی كه با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون قابل اجراء است .

قانون فوق مشتمل بر یكصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19/3/1354 ، در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.