قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374,12,22با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده 1 

ورود هر نوع شیرخشك و غذاهای كمكی شیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات كشور صورت گیرد و شیر خشك‌فقط از طریق داروخانه‌ها توزیع شود.

تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده‌های شیر ماد(‌شیرخشك و غذاهای كمكی شیرخوار) را تهیه و اعلام نماید. وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف به مراعات مقررات مزبور می‌باشد

‌تبصره 2 موارد ضرورت تجویز پزشكی و همچنین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیم و غیر مستقیم انواع شیر خشك و‌جانشین شونده‌ها در شبكه بهداشتی، درمانی كشور طبق ضوابطی خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام‌خواهد شد.

‌ماده 2 

انتشار هر گونه جزوه، كتاب، نشریه و نظایر آن در مورد تغذیه شیرخواره با انواع شیرخشك و جانشین شونده‌های شیر مادر در كلیه موارد‌منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین خواهد شد.

‌ماده 3 (اصلاحی 06ˏ04ˏ1386)

 مرخصی زایمان تا سه (3) فرزند برای مادرانی كه فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی شش(6) ماه می‌باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحی 06ˏ04ˏ1386)– مادران شیرده بعد از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداكثر تا 24 ماهگی كودك روزانه یك ساعت از مرخصی(‌بدون كسر از مرخصی استحقاقی استفاده كنند.

‌تبصره 2 امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.

تبصره 3 (الحاقی 22ˏ12ˏ1380)مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یك سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط‌ تعیین می‌شود.

‌ماده 4 

دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و دیگر دستگاه‌هایی كه به لحاظ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون كار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل كار كاركنان‌زن می‌باشند.

‌ماده 5 

به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون كمیته‌ای با عنوان ‌كمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه باشیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل می‌شود. اعضای این كمیته كه با حكم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌عضویت كمیته منصوب می‌شوند عبارت‌اند از :

‌الف معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی.

ب معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

ج رییس سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران.

‌د دو نفر از اعضاء كمیته كشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.

ه یك نفر پزشك متخصص زنان و زایمان.

‌و یك نفر پزشك متخصص اطفال.

‌ز یك نفر متخصص علوم تغذیه.

ح یك نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام كه حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی كرده باشند.

ط یك نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی – اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌خدمات كمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر افتخاری می‌باشد.

‌ماده 6 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌تواند نسبت به تشكیل كمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران‌شیردهی در استان‌ها اقدام نماید. كمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به كمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویجتغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گزارش نمایند.

‌ماده 7 

شرح وظایف و اختیارات كمیته‌های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شرایط اجرای تصمیمات آن‌ها و نحوه انتخاب و تركیب‌اعضاء كمیته‌های استانی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌در هر حال تصمیمات كمیته‌های موضوع مواد 5 و 6 در صورت تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا مقام مجاز از سوی وی قابل ابلاغ‌خواهد بود.

‌ماده 8 

اعضاء كمیته‌های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجازاند از مركز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و‌درمانی، داروخانه‌ها و سایر مؤسساتی كه در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‌شونده‌های شیر مادر فعالیت می‌كنند بازدید به عمل آورند. این گونه‌مؤسسات مكلف به همكاری می‌باشند.

‌ماده 9 

متخلفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه، تعطیل موقت آن،‌قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی از یك تا صد میلیون ریال و در صورت تكرار جرم به حداكثر تعزیر و جزای نقدی در محاكم صالحه‌محكوم می‌گردند.

‌ماده 10 

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 11 

كلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری