قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374

قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374,12,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده 1 

ورود هر نوع شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار، بايد با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات كشور صورت گيرد و شير خشك‌فقط از طريق داروخانه‌ها توزيع شود.

تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نياز و جانشين شونده‌هاي شير ماد(‌شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار) را تهيه و اعلام نمايد. وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف به مراعات مقررات مزبور مي‌باشد

‌تبصره 2 موارد ضرورت تجويز پزشكي و همچنين نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقيم و غير مستقيم انواع شير خشك و‌جانشين شونده‌ها در شبكه بهداشتي، درماني كشور طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام‌خواهد شد.

‌ماده 2 

انتشار هر گونه جزوه، كتاب، نشريه و نظاير آن در مورد تغذيه شيرخواره با انواع شيرخشك و جانشين شونده‌هاي شير مادر در كليه موارد‌منوط به رعايت ضوابط و معيارهايي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.

‌ماده 3 (اصلاحي 06ˏ04ˏ1386)

 مرخصي زايمان تا سه (3) فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي شش(6) ماه مي‌باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ04ˏ1386)– مادران شيرده بعد از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي‌توانند حداكثر تا 24 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي(‌بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده كنند.

‌تبصره 2 امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود.

تبصره 3 (الحاقي 22ˏ12ˏ1380)مرخصي زايمان براي وضع حملهاي دوقلو، پنج ماه و براي زايمانهاي سه قلو و بيشتر يك سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط‌ تعيين مي‌شود.

‌ماده 4 

دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و ديگر دستگاه‌هايي كه به لحاظ‌مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نيستند موظف به ايجاد تسهيلات مناسب براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان‌زن مي‌باشند.

‌ماده 5 

به منظور سياست‌گذاري، نظارت و تعيين نحوه آن بر اجراي اين قانون كميته‌اي با عنوان ‌كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه باشير مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته كه با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عضويت كميته منصوب مي‌شوند عبارت‌اند از :

‌الف معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي.

ب معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ج رييس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.

‌د دو نفر از اعضاء كميته كشوري ترويج تغذيه با شير مادر.

ه يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان.

‌و يك نفر پزشك متخصص اطفال.

‌ز يك نفر متخصص علوم تغذيه.

ح يك نفر روحاني آشنا به مباني اسلام كه حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طي كرده باشند.

ط يك نفر به نمايندگي از شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
‌خدمات كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر افتخاري مي‌باشد.

‌ماده 6 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند نسبت به تشكيل كميته‌هاي ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران‌شيردهي در استان‌ها اقدام نمايد. كميته‌هاي موضوع اين ماده موظف خواهند بود نتايج اقدامات خود را به كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويجتغذيه با شير مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش نمايند.

‌ماده 7 

شرح وظايف و اختيارات كميته‌هاي موضوع اين قانون در حدود صلاحيت و شرايط اجراي تصميمات آن‌ها و نحوه انتخاب و تركيب‌اعضاء كميته‌هاي استاني به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌در هر حال تصميمات كميته‌هاي موضوع مواد 5 و 6 در صورت تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مقام مجاز از سوي وي قابل ابلاغ‌خواهد بود.

‌ماده 8 

اعضاء كميته‌هاي موضوع اين قانون و مأمورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازاند از مركز ارائه دهنده خدمات بهداشتي و‌درماني، داروخانه‌ها و ساير مؤسساتي كه در ارتباط با توليد و توزيع جانشين‌شونده‌هاي شير مادر فعاليت مي‌كنند بازديد به عمل آورند. اين گونه‌مؤسسات مكلف به همكاري مي‌باشند.

‌ماده 9 

متخلفين از اجراي اين قانون، با رعايت مراتب و دفعات جرم، به تعزير از قبيل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه، تعطيل موقت آن،‌قطع موقت بعضي خدمات شهري يا جزاي نقدي از يك تا صد ميليون ريال و در صورت تكرار جرم به حداكثر تعزير و جزاي نقدي در محاكم صالحه‌محكوم مي‌گردند.

‌ماده 10 

آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 

كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.12.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري