قانون تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند مصوب 1392

قانون تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند مصوب 1392,07,17

ماده واحده ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به افرادي كه حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بيـمه را دارند و به سن شصـت سال براي مـردان و پنجـاه و پنج سـال براي زنان رسـيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري، از امتياز بازنشستگي اين حكم برخوردار شوند.

تبصره ۱ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به فرزندان و همسران بيمه‌شده متوفي كه زير ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد.

تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلي يك در ده‌هزار به قيمت منطقه‌اي بابت حق‌الثبت اموال غيرمنقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه‌داري كل واريز نمايد.
دولت مكلف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون را از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره پيش‌بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني